Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

Система принципів регулювання ринкового механізму у сфері фінансів. Основні концепції фінансового менеджменту, базові показники фінансового менеджменту, його систем та методів, що використовуються у вітчизняній та закордонній практиці. Фінансові ризики.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 03.07.2007
Размер файла 36,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Фінансовий менеджмент

Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів всіх форм навчання

Затверджено

На засіданні кафедри

економічної теорії та фінансів

Протокол № від

Київ 2004

Фінансовий менеджмент: Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів всіх форм навчання по спеціальності “Менеджмент організацій” /Склали: Бугас В.В., Кузьміна С.А. -К.:КНУТД, 2004.

Курс “Фінансовий менеджмент” вивчається студентами всіх форм навчання на V курсі у Х семестрі. Учбовим планом передбачається виконання контрольної роботи, складання іспиту. До іспиту допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу. Контрольна робота складається з теоретичної і практичної частини. Студент відповідає на три теоретичних питання і виконує два практичних завдання.

Студент вибирає той номер завдання, який відповідає останній цифрі його залікової книжки. Всі розрахунки повинні бути ретельно виконані та проаналізовані.

Програма розрахована на 16 годин аудиторних занять, із них 10 годин лекцій, 6 годин практичних занять та 74 години самостійної роботи студентів.

ВСТУП

В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність будь-якому господарюючому суб'єкту можливо забезпечити тільки ефективне управління рухом його фінансових ресурсів, тобто капіталу. Для того, щоб раціонально керувати рухом фінансових ресурсів необхідно знати методологію та методику фінансового менеджменту та оволодіти вмінням використовувати їх на практиці.

Курс “Фінансовий менеджмент” є професійно-орієнтованою дисципліною, яка вивчається після оволодіння студентами фундаментальними дисциплінами.

Метою курсу “Фінансовий менеджмент” є формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання.

Предметом курсу є система принципів, методів, форм та заходів регулювання ринкового механізму у сфері фінансів з метою підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта.

В наслідок вивчення курсу студент повинен надбати:

теоретичних знань фінансового менеджменту, а саме основних концепцій фінансового менеджменту, базових показників фінансового менеджменту, систем та методів фінансового менеджменту, що використовуються у вітчизняній та закордонній практиці;

практичних навичок розробки політики управління власним та залученим капіталом, інвестиціями, ризиками; розрахунку беззбиткового обсягу виробництва, запасу фінансової надійності, поточного та фінансового важелів, оцінки ефективності інвестицій, оцінки фінансових ризиків, застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками.

Досягнення поставлених задач передбачає доповнення циклу аудиторних занять самостійною роботою студентів.

Навчальна програма містить повний перелік тем необхідних для поглибленого засвоєння курсу та їх короткий зміст.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з курсу “Фінансовий менеджмент”

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

Зміст фінансової діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Загальна схема та основні завдання управління фінансами підприємств. Особливості управління фінансами на підприємствах різних організаційно правових форм. Функції та механізм фінансового менеджменту. Структура фінансових служб підприємств. Кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера. Взаємозв'язок курсу “Фінансовий менеджмент” з іншими економічними дисциплінами.

Основні терміни і поняття: фінансовий менеджмент; функції, механізм фінансового менеджменту.

Література [6, гл.1,2; 7, гл.1; 9, гл.1; 10, гл.1,2; 19, гл.1; 20; 24, гл.1,2]

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

Базові концепції фінансового менеджменту. Концепція тимчасової вартості грошей. Концепція компромісу між ризиком і доказом. Концепція грошового потоку. Концепція вартості капіталу. Концепція ефективності ринку капіталу. Концепція асиметричної інформації. Концепція агентських відносин. Концепція альтернативних витрат. Концепція тимчасової необмеженості функціонування господарського суб'єкта.

Прогнозно - аналітичні методи та прийоми, що використовуються у фінансовому менеджменті. Основні типи моделей у фінансовому менеджменті та прогнозуванні. Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.

Основні терміни і поняття: базові концепції фінансового менеджменту; ризик та прибутковість; тимчасова вартість грошей; фінансові інструменти; форвардні контракти; ф'ючерсні контракти; опціони; метод факторного аналізу; методи економічної статистики; методи економічної кібернетики і оптимального програмування; методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень.

Література [6, гл.2,3; 9, гл.2; 19, гл.3]

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

Поняття грошового потоку та характеристика його видів. Класифікація грошових потоків за основними ознаками. Основні принципи управління грошовими потоками підприємства. Структура звіту про рух грошових коштів. Методи обліку для підготовки звітності про рух грошових коштів. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Розробка плану надходжень та витрат грошових коштів. Розробка платіжного календаря.

Основні терміни і поняття: операційна діяльність; інвестиційна діяльність; фінансова діяльність; грошовий потік; прямий та непрямий методи складання звіту про рух грошових коштів; звіт про рух грошових коштів.

Література [ 6, гл.15; 17, гл.3]

Тема 4 . Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Причини виникнення оцінки необхідності вартості грошей. Облікова і процентна ставка в фінансових розрахунках. Поняття простих відсотків. Визначення майбутньої вартості грошей за простою ставкою відсотків та простою обліковою ставкою. Дисконтування за складною ставкою відсотків. Облік за обліковою ставкою. Нарощення за складною обліковою ставкою. Поняття потоків платежів і фінансових рент. Види фінансових рент. Нарощені суми постійних фінансових рент. Еквівалентність ставок різноманітного типу. Номінальна і реальна процентна ставка.

Основні терміни і поняття: облікова ставка; процентна ставка; проста ставка; складна ставка; нарощення доходу; дисконтування доходу; фінансова рента їх види; еквівалентність ставок; номінальна і реальна процентна ставка.

Література [6, гл.4;7; 9, гл.7; 19, гл.2]

Тема 5. Управління прибутком суб'єкта господарювання на основі операційного аналізу.

Формування прибутку суб'єктів господарювання в умовах ринку. Прибуток від звичайної діяльності та прибуток (збиток) від надзвичайних подій. Управління прибутком на основі операційного аналізу. Операційний важіль. Беззбитковий обсяг виробництва. Гранична інтерпретація методу. Запас фінансової міцності. Управління бізнес - ризиком. Вплив методів нарахування амортизації на розмір прибутку. Вплив цінової політики на розмір прибутку суб'єктів господарювання. Управління прибутком та дивідендна політика.

Основні терміни і поняття: склад власного капіталу; статутний капітал; пайовий капітал; додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток; операційний аналіз; операційний важіль; беззбитковий обсяг виробництва; запас фінансової міцності; амортизаційна політика; цінова політика, дивідендна політика; маса дивіденду; поточна доходність акцій.

Література [3; 5; 6; 7, гл.9; 9 гл.12; 16]

Тема 6. Управління активами суб'єктів господарювання.

Економічна сутність активів підприємства, класифікація активів згідно національних стандартів обліку. Принципи формування активів підприємства. Політика управління необоротним активами. Управління оновленням необоротних активами. Управління фінансування необоротних активів. Управління запасами, основна модель управління запасами. Залежність ціни товару від обсягів замовлень. Управління дефіцитом. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Управління джерелами фінансування оборотних активів.

Основні терміни і поняття: активи підприємства; принципи формування активів; етапи формування політики управління активами; джерела фінансування необоротних активів; оборотні активи; модель управління запасами; дефіцит; дебіторська заборгованість; грошові кошти та їх еквіваленти; джерела фінансування оборотних активів.

Література [6; 9, гл.11; 19; 21]

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу.

Економічна сутність і класифікація капіталу суб'єктів господарювання. Принципи формування капіталу і ціна власного капіталу. Ціна капіталу і принципи її оцінки. Середньозважена ціна капіталу. Гранична ціна капіталу. Ціна короткострокових джерел фінансування. Структура капіталу та її вплив на ціну капіталу. Оптимізація структури капіталу. Джерела залученого капіталу. Управління банківським кредитом. Фінансовий леверідж. Варіанти та умови залучення довгострокових та короткострокових кредитів банків. Управління фінансовим лізингом. Управління облігаційними позиками. Управління комерційним кредитом. Управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Обґрунтування вибору банка.

Основні терміни і поняття: власний капітал; джерела фінансування; ціна власного капіталу; залучений капітал; види банківського кредиту; фінансовий важіль; інтегральний важіль; управління лізингом; управління облігаційними позиками; управління кредиторською заборгованістю.

Література [2; 6; 7, гл. 5; 9, гл.12,13; 13; 17, гл.4; 19; 20]

Тема 8. Управління інвестиціями.

Інвестування капіталу та його види. Інвестиційне планування. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Інвестиційний аналіз. Розрахунок строку окупності. Розрахунок чистої поточної вартості. Розрахунок внутрішньої норми доходності. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції. Лізинг. Форми фінансових інвестицій та особливості управління ними. Фактори, що визначають інвестиційні якості фінансових інструментів. Принципи та методи оцінки ефективності окремих фінансових інструментів. Формування портфеля фінансових інвестицій. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

Основні терміни і поняття: інвестиції; класифікація інвестицій; інновації; строк окупності; чиста поточна вартість; внутрішня норма доходності; інфляція; лізинг; реальні та фінансові інвестиції; портфель фінансових інвестицій; фінансові інструменти інвестування.

Література [6, гл.12,13,14; 8, гл.4; 17, гл.5]

Тема 9. Управління фінансовими ризиками.

Концепція ризику і методи його оцінки. Ризик як функція часу. Економічна сутність й класифікація фінансових ризиків. Принципи управління фінансовими ризиками. Політика управління фінансовими ризиками. Оцінка міри ймовірності окремих фінансових ризиків. Оцінка можливості фінансових збитків, пов'язаних з окремими ризиками. Встановлення граничного значення рівня ризиків по окремих фінансових операціях. Оцінка рівня фінансових ризиків, методи оцінки. Зона фінансових ризиків. Заходи щодо профілактики фінансових ризиків: уникнення ризику, мінімізація ризику, диверсифікація ризику, лімітування рівня ризиків.

Основні терміни і поняття: ризик та прибуткові ставки; фінансові ризики; принципи управління ризиками; методи оцінки ризиків; уникнення ризику; мінімізація ризику; диверсифікація ризику; лімітування рівня ризиків; страхування ризиків.

Література [4;6, розд.6; 7,розд.11; 9, гл.6,9; 11;19 гл.5 ]

Тема 10. Аналіз фінансових звітів роботи підприємства.

Мета складання звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності. Баланс підприємства: зміст та структура активу та пасиву. Зміст основних статей звіту про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Сутність та зміст звіту про власний капітал. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: аналіз валюти бухгалтерського балансу; аналіз джерел формування капіталу; аналіз активів підприємства. Система показників оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Оцінка фінансової стійкості. Оцінка платоспроможності та ліквідності. Оцінка ефективності використання капіталу. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. Взаємозв'язок окремих показників оцінка фінансового стану підприємства за системою Du - Pont. Оцінка можливості стійкого розвитку підприємства.

Основні терміни і поняття: принцип нарахування; користувачі фінансової звітності; необоротні активи; оборотні активи; власний капітал; фінансові результати від операційної, іншої операційної, звичайної, надзвичайної діяльності; рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; складові власного капіталу; методи фінансового аналізу; система показників оцінки фінансового стану підприємства; показники фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, кредитоспроможності, ділової активності, інвестиційної привабливості, аналіз за системою Du - Pont; оцінка стійкого розвитку підприємства.

Література [9,гл.4; 10,гл.4; 12;13;14;15;16;20]

Тема 11. Внутрішньофірмове прогнозування та планування.

Поняття фінансової стратегії підприємства. Етапи формування фінансової стратегії. Фінансова політика підприємства. Системи і методи фінансового планування. Основні фінансові показники у системі бізнес - планування. Фінансове планування в системі бюджетування поточної діяльності. Методи прогнозування фінансових показників. Бізнес - план інвестиційного проекту. Критерії оцінки інвестиційних проектів. Формування бюджету капіталовкладень.

Основні терміни і поняття: фінансова стратегія; фінансова політика; системи фінансового планування; фінансовий план бізнес - плану; бюджетування поточної діяльності; метод експертних оцінок; методи регресійного аналізу; методи ситуаційного аналізу; критерії оцінки інвестиційного проекту; бюджет капіталовкладень.

Література [9,гл.5; 10,гл.10; 12;13;14;15;16;21]

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві.

Сутність, види та процедури банкрутства. Політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства. Прогнозування ймовірності банкрутства. Визначення економічної вартості підприємства.

Система механізмів фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства.

Основні терміни і поняття: банкрутство; фінансова санація; форми фінансової санації; двофакторна та п'яти факторна моделі ймовірності банкрутства; економічна та ліквідаційна вартість; реорганізація підприємства.

Література [1; 6, гл.19,20,21; 17, гл.11; 18; 21 ]

II. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ЗАВДАННЯ

Варіант 1

Ціль, функції та механізми фінансового менеджменту.

Інвестиційна політика підприємства.

Оптимізація структури капіталу.

Варіант 2

Основні концепції фінансового менеджменту.

Методи оцінки ефективності реальних інвестицій.

Суть та склад фінансових ресурсів та капіталу.

Варіант 3

Інформаційна база фінансового менеджменту

Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними.

Показники аналізу ділової активності підприємства.

Варіант 4

Класифікація активів згідно національних стандартів обліку.

Принципи управління фінансовими ризиками.

Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства.

Варіант 5

Принципи формування активів підприємства.

Політика управління фінансовими ризиками.

Взаємозв'язок окремих показників оцінки фінансового стану підприємства за системою Du-Pont.

Варіант 6

Поняття власного капіталу, його склад, формування прибутку підприємства в умовах ризику.

Методи оцінки фінансових ризиків.

Оцінка фінансової стійкості.

Варіант 7

Управління прибутком на основі операційного аналізу.

Фінансова санація підприємства.

Поняття простих відсотків.

Варіант 8

Дивідендна політика підприємства.

Поняття складних відсотків, їхні види. Поняття дисконтування.

Лізинг.

Варіант 9

Вплив методів нарахування амортизації на розмір прибутку.

Прогнозування ймовірності банкрутства.

Вартість і структура капіталу.

Варіант 10

Ефект фінансового важеля, розрахунок його рівня.

Методи аналізу фінансової звітності.

Беззбитковий обсяг виробництва.

III. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Середня ціна збуту на одиниці продукції у прогнозному періоді - Р1

Р10(1- Р),

де Р0 - середня ціна збуту одиниці продукції у базовому періоді, грн.;

Р - зміна середньої ціни на одиницю продукції у прогнозному періоді, коефіцієнт.

Очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді з урахуванням еластичності попиту

де е - еластичність попиту;

Q - очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді, відсотків.

Тоді Q = е*Р

Очікуваний обсяг реалізації продукції з урахуванням еластичності попиту у прогнозному періоді - Q1

Q1 = Q0*IQ,

де Q0 - базовий обсяг реалізації продукції, одиниць.

IQ - індекс обсягу реалізації продукції, коефіцієнт.

IQ = 1+Q

Наприклад, обсяг реалізації зріс на 3,5 відсотків. Індекс обсягу реалізації продукції

IQ = 1+0,035 = 1,035

Маржинальний доход підприємства - М

М0=P0*Q0 - V0*Q0

М1=P1*Q1 - V1*Q1,

де М0, М1 - маржинальний доход відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн.

P0*Q0, Р1*Q1 - виручка від реалізації продукції відповідно у базовому та прогнозному періодах, грн.

V0*Q0,V1*Q1 - мінлива вартість всієї продукції відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн.

Мінлива вартість продукції визначається виходячи з загальних витрат на виробництво (ТС) та співвідношення мінливих і фінансових витрат у загальних витратах.

Наприклад, загальні витрати 120000 грн., співвідношення мінливих і фіксованих витрат 80:20. Тоді мінлива вартість продукції

V*Q = 120000*0,8 = 96000 (грн.)

фіксовані витрати - F

F = 120000*0,2 = 24000 (грн.)

Поточний прибуток підприємства

П0 = М0 - F

П1 = М1 - F,

де П0, П1 - поточний прибуток підприємства до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток відповідно у базовому і прогнозному періоді, грн.

F - фіксовані витрати, грн. У коротко строковому періоді вони не змінюються.

3. Рівень поточного важеля (левереджу) - DOL

Наприклад, DOL=190000-96000/190000-96000-24000= =94000/70000=1,3.

Рівень поточного важеля є показником, який вимірює вплив змінювання в збуті на поточний прибуток, або так званий прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток.

Так, якщо підприємство збільшить обсяг збуту на 8,7 відсотків, то очікуване зростання поточного прибутку дорівнює

При постійно діючих інших показниках, чим вищий поточний левередж підприємства, тим вище її бізнес-ризик.

4. Величина беззбитковості виробництва у вартістному виразі - xr*p

де - маржинальний дохід відносно до виручки від реалізації, коефіцієнт

Наприклад,

Беззбитковий обсяг виробництва, грн.

Тобто, якщо підприємство реалізує продукції на 48484 грн., то воно сплачує загальні витрати, обумовлюючи поточні прибутки дорівнювати нулю.

Якщо підприємство діє безпосередньо близько до точки беззбитковості, тоді рівень поточного важеля буде високим. Але рівень поточного важеля знижується із зростанням базового рівня збуту, який знаходиться над беззбитковим рівнем збуту.

5. На графіку зобразити фіксовані витрати та маржинальний доход відносно до виручки від реалізації. Тоді на перехрещенні прямих буде точка беззбитковості, для якої маржинальний доход дорівнює фіксованим витратам.

6.Запас фінансової надійності визначається як різниця між фактичною виручкою від реалізації і беззбитковим обсягом виробництва.

У нашому прикладі він дорівнює

190000-48484=141516 (грн.)

або

Тобто підприємство може витримати зниження виручки від реалізації на 74 відсотків і ще мати прибуток.

Усі розрахунки виконати окремо, а потім звести у таблицю.

№ п/п

Показники

Розрахункова формула

Значення показника по періодах

базовому

Прогнозному

1

2

3

4

5

1.

Обсяг виробництва, один.

2.

Загальні витати, грн.

3.

Виручка від реалізації, грн

4.

Змінні витрати, грн.

5.

Маржинальний доход, грн

6.

Фіксовані витрати, грн.

7.

Поточний прибуток, грн.

8.

Беззбитковий обсяг виробництва, грн.

9.

Поточний важіль, коефіцієнт

10.

Запас фінансової надійності:

- грн.

- відсотків

11.

Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

При обґрунтуванні напрямків фінансової поведінки підприємства у межах коротко та довгострокового періоду, визначити за рахунок яких показників воно може впливати на зростання поточного прибутку.

ЗАВДАННЯ 2
1.Економічна рентабельність підприємства - Rек.

де П - поточний прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток, грн.;

А - сума активів підприємства, грн.

2. Прибуток, що підлягає оподаткуванню - Поп

Поп = П - Ірозр.*ЗК,

де ЗК - залучений капітал, грн.

Ірозр. - середній розрахунковий відсоток за кредит, відсоток.

Залучений капітал визначається виходячи з рівняння

Активи = Пасиви = ЗК+ВК,

де ВК - власний капітал, грн.

Розподіл на залучений та власний капітал відбувається згідно до співвідношення по варіантах.

Наприклад, активи = 900 тис. грн., співвідношення у І варіанті 70:30.

Активи = Пасиви = 630+270, тобто

ЗК = 630 тис. грн., ВК = 270 тис. грн.

Податок з прибутку, грн. - Т,

Т=Поп * Т%,

де Т% - ставка податку на прибуток, коефіцієнт.

Чистий прибуток, грн. - Пч

Пч = П - Т

Чиста рентабельність власних коштів - Rч

3. Рівень фінансового важеля, відсотків - DFL

Наприклад, для І варіанту

для ІІ варіанту

4. Обґрунтувати вибір рішення відносно структури капіталу можливо з урахуванням теоретичного і практичного взаємозв'язку між показниками.

Доцільно мати:

при Rек=3*Ірозр.

при Rек=2*Ірозр.

при Rек=1,5*Ірозр.

Тобто для І варіанту

Rек=1,5*Ірозр.;

55,6<1,5*4,5; 55,6<67,5.

для IІ варіанту

Rек=3*Ірозр.;

66,7<3*40; 66,6<120.

Як бачимо, у І і ІІ варіантах маємо позитивне значення рівня фінансового важеля, тобто збільшення рентабельності власного капіталу внаслідок використання боргового зобов'язання. Але у І варіанті, коли співвідношення дорівнює 70:30 підприємство має більший рівень фінансового важеля, чистої економічної рентабельності власних коштів, меншу суму прибутку, що підлягає оподаткуванню. Тобто у розглянутому прикладі більш доцільна структура капіталу у І варіанті.

Розрахунки звести у таблицю.

№ п/п

Показники

Розрахункова формула

Значення показника

І варіант

ІІ варіант

1.

Активи, тис. грн.

2.

Пасиви, тис. грн.

- залучений капітал

- власний капітал

3.

Поточний прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток, тис. грн.

4.

Середній розрахунковий відсоток за кредит, відсоток.

5.

Економічна рентабельність, відсоток

6.

Рівень фінансового важеля, відсоток

7.

Співвідношення залученого і власного капіталу

IV. Практична частина завдання

ЗАВДАННЯ 1

Маркетингові дослідження встановили зниження попиту на повний вид продукції. Керівництво підприємства доручило фінансовим менеджерам обгрунтувати напрямки розвитку підприємства у коротко- та довгостроковому періодах.

Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту.

Обчислити маржинальний доход і поточний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах.

Визначити рівень поточного важеля у базовому та прогнозному періодах.

Визначити величину беззбитковості виробництва у вартістному виразі по періодах.

Зобразити графічно беззбитковий обсяг виробництва.

Обґрунтувати показник запасу фінансової надійності.

Обґрунтувати напрямки фінансової поведінки підприємства у межах короткострокового періоду, тобто у разі відсутності можливості збільшити виробничі потужності.

Обґрунтувати напрямки фінансової поведінки підприємства у межах довгострокового періоду, тобто у разі наявності можливостей зростання виробничих потужностей.

Таблиця 1

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціна одиниці продукції у базовому періоді, грн.

250

235

240

225

245

230

240

200

210

220

Загальні витрати на обсяг виробництва, млн. грн.

20,1

22,4

19,4

19,9

21,5

20,6

24,5

19,3

19,8

21,4

Обсяг збуту при ціні базового періоду тис. одиниць

90

89

95

92

80

94

100

80

70

85

Коефіцієнт еластичності попиту

1,4

1,5

1,6

1,35

1,4

1,6

1,4

1,6

1,3

1,5

Співвідношення змінних і фіксованих витрат

20

80

18

82

25

75

19

81

24

76

22

78

20

80

25

75

17

83

26

74

Завдання 2

Підприємству необхідно прийняти рішення про структуру капіталу. До розгляду запропоновано 2 варіанти:

I варіант - співвідношення залученого і власного капіталу 70:30 (для усіх варіантів)

II варіант - співвідношення залученого і власного капіталу 40:60

Розрахувати економічну рентабельність і рентабельність власних коштів.

Визначити податок на прибуток та чисту рентабельність власних коштів.

Розрахувати рівень фінансового важеля по варіантах, розкрити його поняття.

Обґрунтувати вибір рішення відносно співвідношення між залученим і власним капіталом.

Таблиця 2

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Активи, тис. грн

800

850

900

750

820

950

860

940

700

840

Поточний прибуток до вирахування відсотків за кредит на прибуток, тис. грн:

У 1 варіанті

390

300

320

350

390

350

340

310

350

300

У 2 варіанті

200

210

190

250

220

180

230

260

190

240

Середній розрахунковий відсоток за кредит., відсоток:

У 1 варіанті

36

32

34

30

31

33

35

32

30

34

У 2 варіанті

20

23

24

22

25

21

24

22

26

25

Базова ставка податку на прибуток 30%

Література

Закон України «Про відновлення платоспромож-ності боржника або визначення його банкрутом» від 30.06.1999 р. №784 - XIV

Закон України «Про банки та банківську діяль-

ність» від 13.02.1996 р. зі змінами та доповненнями //ВВР України. - 1996.- № 7

Закон України «Про оподаткування прибутку

підприємств» від 22.05.1997 р. //Урядовий кур'єр. - 1997. №105-106.

Балабанов Н.Т. Риск - менеджмент. -М.: Финансы и статистика, 1996.

Брігкем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту -К.: Молодь, 1997.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент. -К.: «Мика - центр», 1999.

Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. -М.: « Консалтбанкир», 1996.

Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе -М.: «Аланс», 1994.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. -М.: Финансы и статистика, 2000.

Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. -М.: «Дело и сервис», 1998.

Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности. -М.: «ИНФРА-М», 1998.

Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання. -К.: КНЕУ, 2001.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Баланс» № 2

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати» № 3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про рух грошових коштів» № 4

Росс С. Основи корпоративных финансов. /Пер.с англ. -М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. -720с.

Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. /Пер. с англ. -М.: «ИНФРА-М», 1996.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навч. Посібник. -К.: КНЕУ, 2000.

Финансовый менеджмент: Теория и практика. /Под ред. Стояновой Е.С. -М.:Перспектива,1999.

Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. -Дніпропетровськ: ООО «Баланс-клуб»,2000.

Фінанси підприємств. Підручник /За ред. Поддерьогіна А.М. -К.:КНЕУ, 2000.

Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення /А.М. Поддерьогіна, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін.- К.: КНЕУ,2001/ .

Финансовое управление фирмой / под ред. проф. Терехина В.И./.

Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ.-М.6 Дело 1993.

Хорн, Вахович. Основы финансового менеджмента. Пер.с англ. Изд. Дом «Вільямс», М.: СПб, К, 2003.

вій менеджмент (2 с изд.) Гридчина М.В. - К.: МАУП, 2002.


Подобные документы

 • Характеристика фінансового механізму підприємства як системи управління фінансами. Етапи становлення вітчизняного фінансового менеджменту, його головні завдання. Особливості організаційного аспекту менеджменту підприємства, суб'єкт та об'єкт управління.

  реферат [17,9 K], добавлен 09.12.2009

 • Сутність фінансового менеджменту як процесу управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів господарюючого суб'єкта, його мета, задачі та функції. Стратегія та політика фінансового менеджменту. Система стратегічних цілей.

  контрольная работа [39,0 K], добавлен 06.09.2016

 • Суть, функції, механізми, зарубіжні концепції і теорії розвитку фінансового менеджменту. Аналіз застосування закордонного досвіду фінансового менеджменту в окремих сферах управління колективними інвестиціями. Система підготовки фінансових менеджерів.

  курсовая работа [62,7 K], добавлен 21.08.2010

 • Сутність фінансового механізму та його складові: методи, важелі, інструменти, нормативно-правове, інформаційне та організаційне забезпечення. Оцінка фінансового механізму в Україні. Дослідження основних принципів побудови системи доходів держави.

  контрольная работа [243,8 K], добавлен 02.11.2014

 • Вивчення фінансового механізму, як системи управління фінансами на підприємстві. Аналіз фінансового механізму ВАТ "Закордоненергокомплектбуд": організаційно-економічна характеристика, фінансові важелі, шляхи вдосконалення фінансового механізму управління.

  курсовая работа [160,7 K], добавлен 20.06.2010

 • Сутність фінансового механізму, його складові. Нормативний, балансовий та розрахунково-аналітичний метод. Моніторинг, внутрішній аудит та інспектування. Використання фінансового механізму для активізації економічного зростання добробуту в України.

  контрольная работа [988,1 K], добавлен 05.04.2013

 • Загальні відомості про стан фінансового менеджменту на підприємствах. Аналіз фінансово-економічного стану ТзОВ НВП "Техноваги". Комплекс заходів щодо вдосконалення фінансового управління підприємством. Оцінка ефективності запропонованих заходів.

  курсовая работа [631,4 K], добавлен 08.05.2014

 • Система забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками підприємства. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління прибутком і інвестиціями. Характеристика теорії дивідендної політики.

  контрольная работа [86,9 K], добавлен 22.02.2012

 • Функції антикризового фінансового регулювання, його значення на різних рівнях реалізації фінансової політики держави. Рекомендації з удосконалення механізму антикризового фінансового регулювання на базі стратегії соціально-економічного розвитку України.

  статья [55,2 K], добавлен 21.09.2017

 • Фінансова політика підприємства. Реалізація фінансового менеджменту. Вибір варіанту облікової політики підприємства. Використання різноманітних методів і прийомів обґрунтування фінансових рішень. Розподіл загальних витрат. Цінова політика підприємства.

  контрольная работа [17,8 K], добавлен 22.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.