Особливості фінансового менеджменту

Загальні відомості про стан фінансового менеджменту на підприємствах. Аналіз фінансово-економічного стану ТзОВ НВП "Техноваги". Комплекс заходів щодо вдосконалення фінансового управління підприємством. Оцінка ефективності запропонованих заходів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.05.2014
Размер файла 631,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про стан фінансового менеджменту на підприємствах

1.1 Сутність фінансового менеджменту на підприємстві

1.2 Основні концепції і моделі фінансового менеджменту на підприємстві

Розділ 2. Характеристика фінансового менеджменту ТзОВ НВП "Техноваги"

2.1 Характеристика ТзОВ НВП "Техноваги"

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану ТзОВ НВП "Техноваги"

Розділ 3. Удосконалення фінансового менеджменту ТзОВ НВП "Техноваги"

3.1 Комплекс заходів щодо вдосконалення фінансового управління ТзОВ НВП "Техноваги"

3.2 Оцінка ефективності запропонованих заходів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

фінансовий менеджмент управління економічний

Вступ

Метою проходження переддипломної практики на ТзОВ НВП "Техноваги" є оволодіння сучасними методами менеджменту, знаряддями праці у галузі моєї майбутньої професії; формування на базі здобутих знань, професійних умінь і навичок здатності до прийняття самостійних рішень у реальних ринкових і виробничих умовах; формування потреби у систематичному поновленні своїх знань та творчого застосовування їх у практичній діяльності; поглиблення та закріплення теоретичних знань. Метою даної практики є отримання практичних навичок роботи над вирішенням конкретних фінансово-економічних та дослідницьких завдань згідно з завданням на практику. Досягнення основної мети практики передбачає набуття практичних навиків із самостійного дослідження об'єкту, виявлення і формування проблем та знаходження напрямів і методів ефективного їх вирішення за основними сферами діяльності об'єкту дослідження, а саме ТзОВ НВП "Техноваги".

Метою даної роботи є висвітлення особливостей фінансового менеджменту підприємств. Завданнями роботи є: 1. Розкрити теоретичні основи процесу організації фінансового менеджменту на підприємствах, 2. Проаналізувати та оцінити ефективність організації фінансового менеджменту на підприємстві, 3. Визначити напрямки вдосконалення фінансового менеджменту на підприємстві. Об'єктом дослідження є ТзОВ НВП "Техноваги". Предметом дослідження є процес управління фінансами підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Техноваги" знаходиться за юридичною адресою: м.Львів, вул.Гната Хоткевича, б.66, кв.69; виробничі цехи та головний офіс підприємства розміщені у м.Львові, вул.Городоцька, 174. Тел. (032) 245-19-19; представництво у м.Києві знаходиться на пр.Палладіна, 32/34, оф.124. Тел. (044) 502-12-93. Керівник ТзОВ НВП "Техноваги", в якого я безпосередньо і проходила практику - Клос Ігор Миколайович, якому підпорядковуються директор з маркетингу, керівник виробництва, керівник з НДДКР і фінансовий директор.

Розділ 1. Загальні відомості про стан фінансового менеджменту на підприємствах

1.1 Сутність фінансового менеджменту на підприємстві

В системі управління діяльністю будь-якого підприємства в сучасних умовах найбільш складною ланкою є управління фінансами. У країнах з ринковою економікою принципи і методи цього управління ще на рубежі XIX--XX століть оформилися в спеціалізовану галузь знань, що отримала назву "Фінансовий менеджмент". Фінансовий менеджмент є системою принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства і організацією звороту його грошових коштів.

Фінансовий менеджмент - це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб'єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.

Фінансовий менеджмент - це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять: розроблення і реалізація фінансової політики підприємства; інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства); оцінка інвестиційних проектів і формування "портфеля" інвестицій; поточне фінансове планування та контроль.

Фінанси складаються з 3-х взаємозв'язаних галузей: ринок грошей та капіталу; ринок інвестицій; фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент - форма управління процесами фінансування діяльності підприємства за допомогою методів та важелів фінансового механізму або мистецтво управління фінансовою діяльністю.

Аналізуючи закордонний досвід застосування фінансового менеджменту можна зрбити висновок щодо багатогранності та багато вимірності цього процесу. Перш за все аналіз закордонного досвіду дав змогу зрозуміти, що фінансове управління виходить далеко за рамки компанії і більше впливає на ринок створюючи таким чином умови для ефективного функціонування компанії. По-друге, застосування сучасних концепцій та теорій фінансового менеджменту неможливе поза процесами глобалізації та інтеграції вітчизняної економіки у світову.

Таким чином є досить велике протиріччя з одного боку ефективність принципів та методів фінансового менеджменту, що використовують закордоном, з іншого реалії вітчизняної системи господарювання пристосування до яких унеможливлює застосування багатьох елементів фінансового управління виокремленого з аналізу закордонного досвіду.

Слід визнати, що підготовка, формування фінансових менеджерів в різних країнах дуже зближується і по суті, і по методах організації вчення, особливо в останнє десятиліття. Менеджмент як професія, як галузь знань стає поїстенне інтернаціональним. Освоєння досвіду управління кожній з країн, передача цього досвіду - справа дуже коштовна і корисна. І це починають розуміти все. Адже це дозволяє не лише зрозуміти, як вести бізнес за кордоном, але і навчитися уникати помилок у ситуаціях, які не зустрічалися в сьогоденні і минулому, але сповна можливі в майбутньому. Історія чужого успіху або невдачі теж буває повчальна. І, звичайно, наукові і емпіричні узагальнення, вироблення загальних принципів ефективного управління, типізація його різних форм і умов їх вживання - все це предмет серйозної роботи тих, хто думає про менеджмент в науковому плані, просуває вперед управлінську думку. У всьому цьому різноманітті теорій і явищ живої практики американський менеджмент був і залишається найбільш потужною "управлінською цивілізацією". Його провідне значення в світі сьогодні незаперечно, а вплив на розвиток теорії. Практики, а тим більше вчення управлінню найбільш велике. Немає потреби сліпо слідувати виводам американських теоретиків і рекомендаціям їх практиків, але знати їх ідеї, безумовно, необхідно.

Основний зміст фінансового менеджментуна підприємстві полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів. Матеріальною основою фінансового менеджменту є грошовий оборот підприємства, який спричинює зміну форм вартості і супроводжується потоками платежів і розрахунків.

Ефективно управляти грошовим оборотом означає: передбачати його можливий стан на близьку і далеку перспектива; уміти визначати обсяги та інтенсивність надходження і витрат грошових коштів як в поточному, так і в довгостроковому періодах.

У широкому розумінні фінансовий менеджмент -- це стратегія і тактика фінансового забезпечення підприємницької діяльності, що дає змогу ефективно управляти рухом грошових коштів і знаходити оптимальні фінансові рішення.

Поняття "фінансовий менеджмент" можна одночасно розглядати в трьох аспектах: як систему раціонального управління фінансами підприємства; як орган управління фінансами підприємства; як форму підприємницької діяльності.

Однак зрозуміло одне, що в сучасних умовах господарювання ефективний фінансовий менеджмент передбачає перш за все поєднання всіх вищезгаданих аспектів в єдине комплексне цілеспрямоване управління фінансовою складовою діяльності компанії.

Розвиток фінансового менеджменту направлений на вирішення наступних основних проблем: інтеграція теоретичних виводів різних наукових шкіл (американською, європейською, японською); обґрунтування принципів і моделей фінансового забезпечення стійкого зростання підприємства; вдосконалення системи методів фундаментального аналізу кон'юнктури фінансового ринку; активна розробка нових фінансових інструментів і фінансових технологій; формування нового напряму фінансової науки -- "фінансовій інженерії"; подальший розвиток інформаційних технологій у сфері фінансового ринку і фінансів підприємств; поглиблення методів оцінки інвестиційної привабливості окремих фінансових активів; конкретизація теоретичних основ розробки фінансової стратегії підприємства.

1.2 Основні концепції і моделі фінансового менеджменту на підприємстві

Систему найважливіших теоретичних концепцій і моделей, складових основу сучасної парадигми фінансового менеджменту, можна умовно розділити на наступні групи:

1. Концепції і моделі, що визначають мету і основні параметри фінансової діяльності підприємства:

Концепція пріоритету економічних інтересів власників. Вперше її висунув американський економіст Герберт Саймон.Він сформулював цільову концепцію економічної поведінки, що полягає в необхідності пріоритетного задоволення інтересів власників. У прикладному своєму значенні вона формулюється як "максимізація ринкової вартості підприємства". У 1978 р. Г.Саймону була присуджена Нобелівська премія по економіці.

Сучасна портфельна теорія. Її родоначальником є Гарі Марковец, що виклав основні принципи даної концепції в 1952 р. в роботі "Вибір портфеля". У основі цієї концепції лежать методологічні принципи статистичного аналізу і оптимізації співвідношення рівня ризику і прибутковості ризикових інструментів фінансового інвестування. Надалі в розробку цієї теорії істотний вклад внесли Джеймс Тобін і Уїльям Шарп. Всі три дослідники є лауреатами Нобелівської премії по економіці.

Концепція вартості капіталу. Первинні теоретичні розробки цієї проблеми були здійснені ще в 1938 році американським економістом Джоном Уїльямсом і викладені в роботі "Теорія інвестиційної вартості". Ця концепція отримала віддзеркалення в 1958 р. в роботі американських дослідників Франком Модільяні і Мертона Міллера "Вартість капіталу, корпоративні фінанси і теорія інвестицій". Суть цієї концепції полягає в мінімізації средневзвешенной вартості капіталу що за інших рівних умов забезпечує максимізацію добробуту власників. [2].

Концепція структури капіталу. Це одна з наріжних концепцій фінансового менеджменту також була висунута Франку Модільяні і Мертоном Міллером і викладена в їх роботі "Вартість капіталу, корпоративні фінанси і теорія інвестицій" (1958 р.). У основі цієї концепції лежить, механізм впливу вибраного підприємством співвідношення власного і позикового капіталу на показник його ринкової вартості.

Теорія дивідендної політики. Основи теоретичних розробок цієї проблеми були закладені в 1956 році американським економістом Джоном Лінтером в його роботі "Розподіл корпоративного доходу між дивідендами, капіталізацією і податками". Проте істотні теоретичні виводи були зроблені Мертоном Міллером і Франко Модільяні в їх роботі "Дивідендна політика, зростання вартості акцій", опублікованої в 1961 році.

Моделі фінансового забезпечення стійкого зростання підприємства. Перша з цих моделей була розроблена в 1988 році американським економістом Джеймсом Ван Хорах і викладена в його роботі "Моделювання стійкого зростання". Потім більш ускладнені моделі стійкого зростання підприємства були розроблені Робертом Хиггинсом. Вони розглядаються в його роботі "Які темпи зростання може дозволити собі фірма", опублікованою в 1997 році.

2. Концепції і моделі, що забезпечують реальну ринкову оцінку окремих фінансових інструментів інвестування в процесі їх вибору:

Концепція вартості грошей в часі. Основні теоретичні положення цієї концепції були сформульовані в 1930 році Іркином Фішером в роботі "Теорія відсотка: як визначити реальний дохід в процесі інвестиційних рішень". Пізніше в 1958 році Джоном Хиршлейфером в роботі "Теорії оптимального інвестиційного рішення". Суть концепції в тому, що справжня вартість грошей завжди вище за їх майбутню вартість у зв'язку з альтернативою можливого їх інвестування, а також впливом чинників інфляції і ризиків.

Концепція взаємозв'язку рівня ризику і прибутковості. Теоретичні основи цієї концепції вперше були сформульовані в 1921 році Френком Найтом - засновником Чиказької школи економічної теорії - в книзі "Ризик, невизначеність і прибуток". Суть концепції в тому, що між рівнем очікуваного доходу і рівнем супутнього йому ризику існує прямо пропорційна залежність.

Моделі оцінки акцій і облігацій на основі їх прибутковості. Прості моделі оцінки акцій і облігацій на основі даних про їх прибутковість були вперше систематизовані Джоном Уїльямсом ще в 1938 році в його роботі "Теорія інвестиційної вартості". Потім система моделей цього вигляду була доповнена Майроном Гордоном в роботі "Інвестування, фінансування і оцінка вартості корпорації", опублікованої в 1962 р. і Ськоттом Бауманом в роботі "Інвестиційний дохід і справжня вартість", опублікованої в 1969 р. У основі всіх моделей оцінки цього вигляду лежить дисконтована вартість очікуваної прибутковості фінансових інструментів при відповідному рівні їх ризику. [6].

Модель оцінки фінансових активів з врахуванням систематичного ризику. Уїльям Шарп, опублікував її в 1964 році в роботі "Ціни фінансових активів". Її основу складає визначення необхідного рівня прибутковості окремих фінансових інструментів інвестування з врахуванням рівня їх систематичного ризику. Пізніше ця модель була вдосконалена Джоном Лінтнером в 1965 році, Яном Моссиним в 1966 році і іншими дослідниками.

Модель оцінки опціонів. Ця модель запропонована американськими економістами Фішером Блеком і Майроном Ськоулзом в 1973 році в роботі "Ціноутворення корпоративних зобов'язань". Модель відображає теоретичну концепцію авторів про умови ціноутворення такого роду фінансових активів. Пізніше були розроблені альтернативні моделі цього вигляду, зокрема, модель Роберта Мертона в роботі "Теорія раціонального ціноутворення опціонів", опублікованою в 1973 році; модель Джона Кокса і Стефена Росса в роботі "Ціноутворення опціонів в альтернативному стохастичному процесі", опублікованою в 1976 році, та інші.

3. Концепції, пов'язані з інформаційним забезпеченням учасників фінансового ринку і формуванням ринкових цін:

Гіпотеза ефективності ринку. Ця гіпотеза була висунута в 1970 році американським економістом Юджіном Фама в роботі "Ефективні ринки капіталу: огляд теоретичних і практичних досліджень". Вона відображає залежність цінової ефективності фондового ринку від рівня інформаційного забезпечення його учасників. Залежно від умов інформаційного забезпечення учасників слід розрізняти слабку, середню (напівсильну) і сильну цінову ефективність фондового ринку. Ця гіпотеза дала імпульс багаточисельним дослідженням в області прогнозування підвищеної прибутковості окремих видів коштовних паперів, пов'язаної з їх недооцінкою ринком.

Концепція агентських стосунків. Авторами цієї концепції є американські дослідники Майкл Дженсен і Уїльям Меклінг, що опублікували її в 1976 році в роботі "Теорія фірми: управлінська поведінка, агентські витрати і структура власників".

Дана концепція передбачає, що діяльність менеджерів (агентів) лише тоді буде направлена на реалізацію головної мети управління фінансами, якщо вона додатково стимулюватиметься їх участю в прибутку і відповідно ефективно контролюватися власниками.

Концепція асиметричної інформації. Авторами цієї концепції є американські економісти Стюарт Майерс і Ніколас Майджлаф, що опублікували її в 1984 р. в роботі "Корпоративне фінансування і інвестиційні рішення в умовах, коли фірми володіють інформацією, якої не мають в своєму розпорядженні інвестори". Суть її у тому, що потенційні інвестори -- можливі покупці коштовних паперів компанії мають в своєму розпорядженні про її діяльність менший об'єм інформації, чим її менеджери. В результаті асиметричної інформації інвестори несуть згодом певні фінансові втрати.

Арбітражна теорія ціноутворення. Вона була розроблена американським професором Стефеном Россом в 1976 році і викладена в його роботі "Арбітражна теорія ціноутворення фінансових активів".

Основу цієї теорії складає положення про те, що на конкурентних фінансових ринках "арбітраж" (спекулятивні операції, засновані на різниці ринкових цін на окремих ринках) забезпечує вирівнювання реальних ринкових цін окремих фінансових активів відповідно до рівня їх ризику і прибутковості. Пізніше (у 1984 р.) на основі конкретизації цих чинників дані моделі оцінки були уточнені Річардом Роллом і Стефеном Россом в роботі "Використання теорії арбітражного ціноутворення при стратегічному планеруванні інвестиційного портфеля". [10].

Розділ 2. Характеристика фінансового менеджменту ТзОВ НВП "Техноваги"

2.1 Характеристика ТзОВ НВП "Техноваги"

За формою власності ТзОВ НВП "Техноваги" приватної власності, організаційно-правова форма - товариство з обмеженеою відповідальністю, є юридичною особою.

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Техноваги" створено згідно з рішенням Зборів учасників ТзОВ НВП "ПІК-Техно" від 3 березня 2003 р. відповідно до Установчої угоди від 4 березня 2003 р. шляхом перереєстрації з ТзОВ НВП "ПІК-Техно", зареєстрованого 1 серпня 2002 р. Відділом реєстрації та ліцензування Департаменту економічної політики та ресурсів Львівської міської ради за №17954, і є правонаступником всіх прав та обов'язків останнього. Протягом 2010 року науково-виробниче підприємство „Техноваги" за підтримки ДП „Укрметртестстандарт" провело ряд семінарів „Теорія та практика зважування", які були присвячені введенню у дію нового нормативного документу ДСТУ 45501-2007 на ваговимірювальну техніку в Україні. Січень, 2011р. - підприємство першим в Україні провело державні контрольні випробовування ваг лабораторних згідно з новими вимогами ДСТУ EN 45501, які гармонізовані з європейськими нормами. В вересні 2009р. конструкторським відділом НВП „Техноваги" розроблений і виготовлений термінал ТВП-26, з функцією друку етикеток. Підключивши даний термінал та принтер до будь-якої ваги виробництва НВП „Техноваги" можна роздруковувати етикетку зі всією необхідною інформацією про зважений товар. В травні 2009р. фірма " RADWAG " (Польща) - всесвітньо відомий виробник вагового обладнання, розробила стенд для надзвичайно точного, швидкого та зручного калібрування автоматичних піпеток до 10 мл зі стабільним та змінним об'ємом. У 2007р. на міському аукціоні підприємством "Техноваги" куплено земельну ділянку площею 1,4 га у м.Львові та розпочато будівництво нового сучасного заводу з виробництва ваг, вагових систем та дозаторів. Червень, 2006 - НВП "Техноваги" включено до підкомітету технічного комітету стандартизації. Наказом Держспоживстандарту України від 14.06.2006 р. № 164 створено технічний комітет стандартизації "Прилади для вимірювань маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів.

Суть управління ТзОВ НВП "Техноваги" полягає в тому, що очолює кожен підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику. В свою чергу, останній є підзвітним вищому органу. На цій основі створюється ієрархія даної системи управління (рис.2.1.).

Рис. 2.1. Структуа управління ТзОВ НВП "Техноваги" (де В. -- виконувач).

Науково-виробниче підприємство "Техноваги" - єдине в Україні підприємство, що робить ваги в діапазоні від лабораторних до вагонних. Фахівцями підприємства розроблені й серійно виробляються тензометричні ваги: автомобільні, вагонні, монорейкові, платформні, конвеєрні, бункерні, лабораторні. Основними перевагами цих вагових систем - висока точність, надійність, стабільність роботи навіть при низьких темературах. Підприємство є ексклюзивним представником фірми Radwag (Польща) в Україні із продажу й сервісу аналітичних, лабораторних ваг.

ТзОВ НВП "Техноваги" створене з метою здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, шляхом об'єднання матеріальних, трудових, інтелектуальних і фінансових ресурсів його учасників.

Серед видів діяльності підприємства по КВЕД - виробництво (без ремонту) ваговимірювального обладнання (29.24.1), виробництво контрольно-вимірювальної апаратури (33.20.1), оптова торгівля іншим промисловим обладнанням (51.65.0), спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угрупувань (52.48.9). Загалом, окрім вже зазначених, дане товариство здійснює придбання, продаж, виробництво, ремонт, сервісне обслуговування промислової техніки, приладів, в тому числі ваг, іншої вимірювальної техніки тощо, виробництво та ремонт засобів вимірювання, випробовування та контролю; проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з розробки, освоєння та впровадження нової техніки та технологій, патентна та посередницька діяльність, розробка та реалізація різноманітної конструкторської, технологічної документації, програмних продуктів; проектування, виробництво, інженіринг та впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами, систем автоматики та технологічного обладнання для автоматизації різноманітних технологічних процесів, розробка, впровадження та реалізація програмного забезпечення для систем керування технологічними процесами і комп'ютерного обліку, організація пуско-налагоджувальних робіт; виробництво і реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, виконання будівельних, ремонтно-будівельних, будівельно-оздоблювальних та реставраційних робіт, розробка та реалізація архітектурно-будівельних проектів, кошторисів до них тощо; метрологічна діяльність, надання послуг в галузі метрології, вимірювань і випробовувань, оснащення та підготовка до сертифікації технологічних лабораторій, розробка нормативних документів, в тому числі з метрології; прокат, лізинг, технічне обслуговування і ремонт промислової техніки, в тому числі ваг, фасувального обладнання, іншої вимірювальної техніки, побутових електричних приладів, магнітофонів, телевізорів, обчислювальної та копіювальної техніки, радіоапаратури, автотранспорту та іншого обладнання. НВП „Техноваги" поставляє не тільки локальні вагові системи чи технологічне обладнання, але й об'єднує технологічні модулі у комплекси та технологічні лінії, розробляє комп'ютерні системи обліку сировини та готової продукції.

Клієнти ТзОВ НВП "Техноваги" отримують:

- якісну техніку за розумні кошти;

- вирішення всіх питань при нестандартному замовленні;

- швидкі терміни виготовлення та доставки продукції;

- оперативне проведення монтажних та сервісних робіт;

- позитивний настрій від спілкування з кваліфікованими менеджерами.

Підприємство є ексклюзивним представником в Україні фірми "RADWAG" (Польща), тому досить недорого може облаштувати кожну лабораторію таким зручним у роботі, якісним електронним ваговим обладнанням, як аналітичними вагами 1, 2 класу точності з дискретністю 0,01-0,1 мг, ваги мають внутрішнє калібрування (при зміні температури у приміщенні чи після вмикання живлення вага сама калібрується); вагами лабораторними 3 класу точності з дискретністю 0,0005-0,1 г, ваги цього класу випускаються трьох типів: із зовнішнім чи внутрішнім калібруванням, графічним дисплеєм; аналізаторами вологості, приладами, що поєднують у собі процеси зважування, висушування та розрахунок процентного вмісту вологи у різних продуктах, при цьому дискретність зважування становить 0,001 г - 0,0001 г, а точність відліку визначення вологості - 0,01%. Ваги фірми "RADWAG" внесені у Держреєстр України за № У 1821-09 та продаються із свідоцтвом про повірку. Також для лабораторій пропонуються ваги 4 класу точності виробництва НВП „Техноваги". Серед продукції, яку виробляє підприємство ваги: аналітичні (AS.../C, AS.../X, AS.../Y, XA.../X, XA.../Y, Компаратор , Компаратори, Мікроваги, Прилад для визначення густини, Прилад для калібрування автоматичних піпеток), лабораторні (PS.../C/2, PS.../X/2, PS.../Y/2, PS.../С/1, WLC 0,2/C/1, WLC.../Y/1, WLC…/C, Прилад для визначення густини, ТВЕ...), вологоміри, промислові ваги (Бункерні, Вага-рокла, Ваги для зважування тварин, Ваги з друком етикетки, Монорейкові, Наїзні з пандусами, Палетні, Платформні ваги з функцією дозування, Платформні низькопрофільні, Платформні однодатчикові), спеціальні ваги (Ваги для установок перевірки лічильників обліку води, Стенд для калібрування автоматичних піпеток, Установка для контролю заправки газових балонів), медичні (Вага - крісло, Вага - ліжко, Вага для немовлят, Вага персональна), автомобільні, вагонні ваги, дозатори (Багатокомпонентні дозатори, Дозатори-витратоміри), фасувальні машини (Фасувальні машини у клапанний мішок, Фасувальна машина вібраційного типу, Фасувальна машина вертикальної дії, Фасувальна машина для гранульованих міндобрив, Фасувальна машина для деревного вугілля, Фасувальна машина розливу майонезу, Фасувальна машина у мішки , Фасувально-вибійна машина), вагові системи (Конвеєрні ваги, Системи обліку та збору інформації, Технологічні лінії), ваги контрольно-сортувальні (DWT/HL 1500 HP, Контрольно-сортувальні фірми "Radwag", Платформні ваги з функцією сортування, ТВК-0,2С1, ТВК-20С1), вагопроцесори, тензодатчики, комплектуючі (Індикатори додаткові, Вагопроцесори, термінали, Тензодатчики) і ювелірні побутові ваги. Дані ваги відповідають усім вимогам українського споживача: висока якість, велика кількість різноманітних функцій, вбудований акумулятор, що забезпечує безперервну роботу 30 год., при відсутності електричного живлення у мережі, мають гарний вишуканий дизайн та дуже привабливу ціну. Внесені до Держреєстру України за № У 2070-07.

Виготовлені та встановлені ТзОВ НВП "Техноваги" дозатори та ваги якісно працюють на багатьох підприємствах, зокрема: "Азот" ВАТ; "Альба"; "Атлант"; "Букофрут" ТОВ; "Волиньхолдинг" АТ ("Торчин Продукт"); "Вільногірське скло"; "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" м. Донецьк; "Вулканправекс" м.Київ; "Галицька кава" СП м.Львів; "Галичфрам" АО; "Гнідавський цукровий завод"; Гніванський кар'єр; "Голдтрансінтернешенл" м.Сокиряни; "Ензим" ЗАТ м.Львів; "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат"; Іванівський кар'єр; "Івано-Франківська птахофабрика"; "Івано-Франківський м'ясокомбінат"; "Івано-Франківський птахокомбінат" ВАТ; "Івано-Франківськцемент" ВАТ; "Кам'янець-Подільський м'ясоконсервний завод"; "Київвтормет"; Клесівський кар'єр; "Кремполімер" м. Кременчук; "Козлівський спиртзавод" Тернопільська обл.; "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лтд"; "Колос" ПП ("Чернівецькі ковбаси"); Корпорація "Еколан" м.Львів; "Костопільський склозавод" Рвненська обл.; "Луцьк Фудз" ВАТ ТМ "Руна"; Лохвицький цукровий завод; "Львівкартонопласт" ВАТ; Львівська залізниця;"Львівский хлібозавод № 5" ВАТ; "Львівський жиркомбінат" ЗАТ; "Львівський молочний комбінат" ВАТ; "Львівський холодокомбінат" ВАТ; "Лукор" м. Калуш; "Магік" СП; "Мар'янівський склозавод"; Митний перехід "Мостиська-2"; "Митний термінал Київщини"; "Митний термінал" м.Біла Церква; "Оболонь" м.Київ; "Пакобо"; "Перечинський лісохімкомбінат"; "Продпостач" м. Кельменці; "Пфанер Бар Україна" м.Бар; "Радехівський цукровий завод"ВАТ; Радошинський кар'єр; "Росан Агро" ТЗОВ; "Рошен" ТМ; "Рубежанський картонно-тарний комбінат"; "Свитязь" ТЗОВ; "Світоч" АТ; "Славутський солодовий завод"; Славутський кар'єр; "Снєжка-Україна" Лтд.; "Солерудник" м. Солотвино; Старокостянтинівський кар'єр; Тальнівський кар'єр; "Тернопільський м'ясокомбінат" ВАТ; "Тернопільський молокозавод" ЗАТ; "Терміт"; "Тиса"; "Термінал Карпати"; "Транс-Оіл" м.Сокиряни СП; "Укр.вироб.компанія" ЗАТ м. Ізмаїл; "Укрпектин" м. Київ; "ФероКерам" ЗАТ НВФ; "Фомальгаут" Волинська обл.; "Хімічний завод" ВАТ; Хлібзавод м.Дрогобич; "Хмельницький КХП" ВАТ; "Хмельницькзалізобетон"; "Ходорівський цукровий завод"; "Явір-млин" ТЗОВ; "Явдом" м.Яворів.

Маючи власні виробничі потужності (понад 2000 м2) та штат висококваліфікованих інженерів, конструкторів, програмістів (більшість з яких у свій час працювали на заводах військово-промислового комплексу) підприємство забезпечує поєднання високої якості продукції та низьких цін.

Власні виїзні бригади здійснюють монтажні та пусконалагоджувальні роботи по всій Україні, а сервісні центри, що розміщені у багатьох регіонах України забезпечують гарантійне та післягарантійне обслуговування ваг виготовлених чи проданих НВП „Техноваги".

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану ТзОВ НВП "Техноваги"

Економічну діагностику ТзОВ НВП "Техноваги" можна провести досліджуючи фінансовий стан ТзОВ, ділову активність НВП, його фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність.

Управління фінансами ТзОВ НВП "Техноваги" повинно здійснюватися шляхом послідовної якісної реалізації загальних функцій менеджменту, а саме: планування, організації взаємодії, мотивації, контролю та регулювання економічної діяльності. При організації ТзОВ успіх підприємства залежатиме від вибору оптимальної організаційної форми управління фінансами. Тому оптимальний варіант побудови підприємства можливий тільки тоді, коли менеджер освоїв всі можливі форми і володіє методикою вибору найкращих з них.

Щодо динаміки таких економічних показників, як обсяги виробництва, то проявляється позитивна тенденція до збільшення: 2006р. = 50200шт., 2007р. = 51000шт., 2008р. = 52000шт., 2009р. = 53500шт., 2010р. = 55000шт.; щодо обсягів реалізації ваг, то 2006р. = 50100шт., 2007р. = 50750шт., 2008р. = 51450шт., 2009р. = 52900шт., 2010р. = 54650шт.; прибуток становить 2006р. = 1805000грн., 2007р. = 2045000грн., 2008р. = 3313000грн., 2009р. = 2742000грн., 2010р. = 4199000грн.; зарплата у 2006р. = 690000грн., 2007р. = 770000грн., 2008р. = 1099000грн., 2009р. = 883000грн., 2010р. = 1322000грн. (рис.2.2.).

Рис.2.2. Динаміка економічних показників ТзОВ НВП "Техноваги"

З вищенаведених даних бачимо, що обсяги виробництва збільшуються відповідно до збільшення обсягів реалізації ваг, а це в свою чергу викликане розширенням ринку збуту ваг ТзОВ НВП "Техноваги", завдяки чому зростають прибутки компанії та зарплати працівників.

Дослідити фінансовий стан ТзОВ НВП "Техноваги" можна методом горизонтального аналізу, наприклад:

розмір валового доходу 2010р. - 22498000грн., 2009р. - 18267000грн., 2008р. - 18441000грн., 2007р. - 14081000грн., 2006р. - 13657000грн.;

балансовий прибуток 2010р. - 1321000грн., 2008р. - 21000грн., 2007р. - 78000грн., 2006р. - 54000грн.;

активи 2010р. - 3430000+2938000=6368000грн., 2009р. - 3070000+2633000=5703000грн., 2008р. - 2958000+2404000=5362000грн., 2007р. - 2239000+1734000=3973000грн., 2006р. - 2067000+1387000=3454000грн.;

власний капітал 2010р. - 1610000грн., 2009р. - 425000грн., 2008р. - 171000грн., 2007р. - 106000грн., 2006р. - 97000грн.;

кредиторська заборгованість 2010р. - 1231000грн., 2009р. - 1071000грн., 2008р. - 1473000грн., 2007р. - 936000грн., 2006р. - 804000грн.;

рентабельність власного капіталу 2010р. - (1321000/1610000)*100%=82,05%, 2009р. - (0/425000)*100%=0%, 2008р. - (21000/171000)*100%=12,28%, 2007р. - (78000/106000)*100%=73,58%, 2006р. - (54000/97000)*100%=55,67%;

рентабельність активів 2010р. - (4199000/6368000)*100%=65,94%, 2009р. - (2742000/5703000)*100%=48,08%, 2008р. - (3313000/5362000)*100%=61,79%, 2007р. - (2045000/3973000)*100%=51,47%; 2006р. - (1956000/3454000)*100%=56,63%;

рентабельність виготовленої продукції 2010р. - (1321000/203000)*100%=650,74%, 2009р. - (0/248000)*100%=0%, 2008р. - (21000/100000)*100%=21,00%, 2007р. - (78000/201000)*100%=38,81%, 2006р. - (54000/189000)*100%=28,57%;

капіталовіддача реалізованої продукції 2010р. - 1321000/22498000*100%=5,87%, 2009р. - 0/18267000*100%=0%, 2008р. - 21000/18441000*100%=0,11%, 2007р. - 78000/14081000*100%=0,55%, 2006р. - 54000/13657000*100%=0,39% ;

повна собівартість продукції 2010р. - 14552000грн., 2009р. - 12503000грн., 2008р. - 11995000грн., 2007р. - 9713000грн., 2006р. - 8864000грн.;

умовно-постійні витрати в структурі повної собівартості 2010р. - 5043000*100%/14552000=34,66%, 2009р. - 5087000*100%/12503000=40,69%, 2008р. - 5045000*100%/11995000=42,06%, 2007р. - 5037000*100%/9713000=51,86%, 2006р. - 5002000*100%/8864000=56,43%.

Провівши трендовий аналіз отримаємо перспективний прогноз фінансового стану ТзОВ НВП "Техноваги" на 2011р., що відображено на рис.2.3.

Рис.2.3. Прогноз фінансового стану ТзОВ НВП "Техноваги" на 2011р.

Відповідно, в 2011р. фінансові показники ТзОВ НВП "Техноваги" виглядатимуть таким чином:

розмір валового доходу - 2186800*2011-4373705600=23949200грн.;

балансовий прибуток - 245600*2011-492870000=1031600грн.;

активи - 755800*2011-1612674400=-92760600грн.;

власний капітал - 334500*2011-671194200=1485300грн.;

кредиторська заборгованість - 98900*2011-197488200=1399700грн.;

рентабельність власного капіталу - -2,08*2011+4225,37=42,49%;

рентабельність активів - 1,52*2011-3001,4=55,32%;

рентабельність виготовленої продукції - 120,55*2011-241922,6=503,45%

капіталовіддача реалізованої продукції - 1,04*2011-2088,94=2,5%

повна собівартість продукції - 1416600*2011-2833007400=15775200грн.;

умовно-постійні витрати в структурі повної собівартості - -5,47*2011+11030,91=30,74%.

Фінансово-економічний стан ТзОВ НВП "Техноваги" можна провести визначивши ступінь його платоспроможності за показниками коефіцієнтів покриття і загальної платоспроможності; фінансової стійкості за коефіцієнтами фінансової незалежності, залежності, стабільності, ризику, заборгованості, маневрування, концентрації власного, позиченого капіталу, частка основного, позиченого капіталу у власному; ділової активності та ліквідності: абсолютної, поточної, загальної (табл.2.1.).

Таблиця 2.1. Показники платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності ТзОВ НВП "Техноваги"

№ з/п

Показник

Формула для розрахунку

2006

2007

2008

2009

2010

Показники платоспроможності

1

Коефіцієнт покриття

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції (р.220,230,240 ф.І)+ дебіторська заборгованість (р.160-210ф.І)+запаси

(р.100-140ф.I)/поточні зобов"язання(IV розділ пасиву)

0,54

0,55

0,57

0,61

0,71

2

Коефіцієнт заг. платосп.

Активи п-ва (р.080+р.260)/зобов"язання

(р.430+р.480+р.620-р.630)

1,02

1,03

1,03

1,08

1,34

Показники фінансової стійкості

3

Коефіцієнт фінансов.незалежн.

Джерела власних і прирівняних до них коштів/Валюта балансу

р.380/р.280

0,02

0,03

0,03

0,07

0,25

4

Коефіц. фінансов.залежн.

Залучений капітал/Власність майна підприємства

(р.480-р.620)/р.280

0,98

0,97

0,97

0,93

0,75

5

Коефіц. фінансов.стабільн.

Власний капітал/Позичений капітал(р.380+р.430+р.630)/(р.480+р.620)

0,02

0,03

0,03

0,08

0,34

6

Коефіц. фінансов.ризику

Позичений капітал/Власний капітал(р.480+р.620)/(р.380+р.430+р.630)

40,74

36,49

30,36

12,43

2,96

7

Коефіц. загальної заборгов.

(Загальний капітал-Власний капітал)/Загальний капітал

(р.640-(р.380+р.430+р.630))/р.640

0,98

0,97

0,97

0,93

0,75

8

Коефіц. маневрування

Власний оборотний капітал/Власний капітал

(р.380+р.480-р.80)/(р.380+р.430+р.630)

13,68

11,07

10,64

4,17

0,79

9

Частка осн.капіт. у власн.

Основний капітал/Власний капітал

р.80/(р.380+р.430+р.630)

25,07

21,12

17,3

7,22

2,13

10

Коефіц. концентрації влас.

Власний капітал/Загальний капітал

(р.380+р.430+р.630)/р.640

0,02

0,03

0,03

0,07

0,25

11

Коефіц. концентр.позичен.

Позичений капітал/Загальний капітал

(р.480+р.620)/р.640

0,98

0,97

0,97

0,93

0,75

12

Коефіц. співвідношення позичен.

Позичений капітал/Власний капітал

(р.480+р.620)/(р.380+р.430+р.630)

40,74

36,49

30,36

12,43

2,96

Показники ділової активності

13

Коефіц. ділової активн.

Виторг від реалізації/Валюта балансу

р.10/р.280

2,29

2,47

2,89

4,6

4,2

14

Коефіц. ефектив. використ.

Чистий дохід/Валюта балансу

р.35/р.280

1,91

2,06

2,4

3,5

0,83

15

Тривал. обігу фін. ресурсів

Валюта балансу*Кількість днів у періоді/Чистий дохід

р.280*365/р.35

189

177

152

95

104

16

Коеф. оборотн. обор.кап.

Виторг від реалізації/Середній залишок оборотного капіталу

р.10/р.260сер.річн.

8,31

8,12

7,67

6,94

7,66

17

Тривал. одного обороту обор.кап.

Середній залишок оборотного капіталу*Кількість днів у періоді/Виторг від реалізації

р.260сер.річн.*365/р.010

50

45

48

53

48

18

Коефіц. забезп.власн.кошт.

Власний оборотний капітал/Оборотний капітал

(р.380+р.480-р.80)сер.річн./р.260сер.річн.

0,55

0,68

0,76

0,67

0,43

19

Доля оборотного капіт.

Оборотний капітал

*100%/Валюта балансу

р.260*100%/р.280

0,23

0,3

0,38

0,66

0,55

20

Доля власного оборотного капіт.

Власний оборотний капітал*100%/Оборотний капітал

(р.380+р.480-р.80)*100%/р.260

0,55

0,68

0,76

0,67

0,43

Показники ліквідності

21

Коефіц. абсолют. ліквідності

( Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобов"язання (р.220 + р. 230 + р.240) / р. 620 (Ф.№1)

0,1

0,09

0,2

0,03

0,04

22

Коефіц. поточної ліквідності

(Грошові кошти+ Поточні фінансові інвестиції + дебіторська заборг. + Готова продукція)/Поточні зобов"язання(р.220+р.230+р.240+(р. 160+ р.210)/ р.620)

0,31

0,28

0,32

0,25

0,33

23

Коефіц. покриття

Оборотний капітал /Поточні зобов'язання (р.260 / р.620)

0,59

0,6

0,57

0,6

0,7

З отриманих результатів бачимо, що коефіцієнти платоспроможності ТзОВ НВП "Техноваги" не відповідають рекомендованим значенням (>2), так само як і коефіцієнти фінансової незалежності, які мали б бути >0,5, коефіцієнти фінансової залежності <0,5, коефіцієнти абсолютної ліквідності >0,2, коефіцієнт поточної ліквідності >1 коефіцієнти фінансової стабільності і фінансового ризику повинні були б зберігати відношення 1:1, але з кожним наступним роком вони наближаються до даної позначки.

Розділ 3. Удосконалення фінансового менеджменту ТзОВ НВП "Техноваги"

3.1 Комплекс заходів щодо вдосконалення фінансового управління ТзОВ НВП "Техноваги"

Однією з найважливіших проблем, з якою сьогодні стикається ТзОВ НВП "Техноваги", є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами. Управління фінансами суб'єктів підприємництва значно ускладнюється тим, що вони повинні працювати у режимі постійних внутрішніх та зовнішніх змін. Ефективне вирішення питань, пов'язаних з функціонуванням ТзОВ НВП "Техноваги", залежить від форм і методів їх фінансування, розрахунків між ТзОВ НВП "Техноваги" і контрагентами, розподілом і використанням фінансових ресурсів. Зазначені завдання реалізуються через цілісну систему управління фінансами ТзОВ НВП "Техноваги", яка приймає вигляд фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління фінансами

ТзОВ НВП "Техноваги", призначену для організації взаємодії відповідно до вимог економічних законів грошових потоків, фінансових відносин і фондів грошових коштів шляхом використання фінансових інструментів і категорій, стимулів, пільг та санкцій і на основі законодавчих і нормативних актів держави. Зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей ТзОВ НВП "Техноваги" .

Загальні питання розробки та реалізації системи фінансового менеджменту

ТзОВ НВП "Техноваги" досить широко висвітлені в сучасній науковій літературі. Зокрема, в роботах вітчизняних науковців розглядаються окремі заходи щодо розвитку фінансового менеджменту на промисловому ТзОВ НВП "Техноваги", засновані на використанні зарубіжного досвіду управління компанією [7-9]. Водночас, досі відкритим залишається питання обґрунтування цілісного комплексу заходів з оптимізації системи фінансового менеджменту великого ТзОВ НВП "Техноваги" на всіх стадіях його реалізації - від збору інформації про поточний фінансово-економічний стан компанії до прогнозування її фінансових показників і складання перспективних бюджетів.

Метою цього дослідження є визначення напрямів удосконалення системи фінансового менеджменту на промисловому ТзОВ НВП "Техноваги" , розробка рекомендацій з оптимізації окремих складових системи управління фінансовими ресурсами компанії.

Однією з головних ознак, що свідчать про економічний розвиток ТзОВ НВП "Техноваги" , є безперервний процес удосконалення його управлінської діяльності, у тому числі фінансового менеджменту. З огляду на те, що фінансові ресурси - найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими ресурсами ТзОВ НВП "Техноваги" необхідно трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, спрямованих на його забезпечення.

Великі промислові ТзОВ НВП "Техноваги" , маючи значні масштаби фінансово-господарської діяльності та складну систему управління, потребують комплексної системи керування всіма фінансовими процесами, як поточного, так і стратегічного характеру. Вирішенняпроблем управління фінансами та розвитку фінансового менеджменту промислового ТзОВ НВП "Техноваги" на різних рівнях може бути найбільш ефективним при застосуванні системного підходу.

Системний підхід до управління фінансами ТзОВ НВП "Техноваги" повинен задовольняти таким вимогам: мати чітко визначені цілі й кінцевий стан; здійснення пошуку альтернативних варіантів досягнення поставленої мети; визначення витрат та вигод, пов'язаних з можливою реалізацією кожної альтернативи; вибір найбільш вигідної альтернативи із розглянутих.

Виходячи з цього, системне управління фінансами акціонерних товариств повинно бути спрямоване на досягнення завдань, які визначаються їх засновниками і відображаються в засновницьких документах. Це може бути досягнення необхідного обсягу продаж, рівня прибутків, рентабельності активів, власного та залученого капіталу, збереження платоспроможності та ліквідності балансу, зміцнення позицій на ринку товарів [3].

Часто ТзОВ НВП "Техноваги", що працює за умов нестабільного зовнішнього середовища, орієнтуючись на поточне виживання, недостатньої уваги приділяє стратегічному розвитку.

Тому при розробці на ТзОВ НВП "Техноваги" механізму фінансового менеджменту на основі системного підходу необхідно враховувати стратегію управління фінансами, яка має включати: аналіз і оцінку поточного фінансового стану; розробку облікової політики, включаючи як фінансовий, так і стратегічний управлінський облік; визначення кредитної політики; управління необоротними активами і визначення амортизаційної політики; управління оборотними активами; управління дебіторською і кредиторською заборгованістю; управління позиковими коштами; управління витратами і прибутками; визначення цінової політики; вибір дивідендної політики; вибір інвестиційної політики тощо.

Система управління фінансами ТзОВ НВП "Техноваги" повинна розглядатися як складна, відкрита, адаптивна, динамічна система [12]. Для найбільш ефективного виконання функцій цієї системи необхідно мати якомога повнішу інформацію, що характеризує зовнішнє ринкове середовище і внутрішні умови функціонування ТзОВ НВП "Техноваги" . Для збору, систематизації і обробки великого обсягу різноманітної інформації фінансового характеру ТзОВ НВП "Техноваги" має розробити і створити автоматизовані засоби проведення фінансового аналізу і вироблення управлінських рішень у вигляді системи фінансового моніторингу.

Під фінансовим моніторингом ТзОВ НВП "Техноваги" мається на увазі спеціально організоване систематичне і безупинне спостереження за фінансовим станом об'єкта й оперативна його оцінка. Система фінансового моніторингу - це інформаційна модель, яка об'єднує стратегічний облік, стратегічне планування, стратегічний аналіз і контроль із метою ефективного забезпечення інформацією для прийняття управлінських рішень [6]. Основними елементами фінансового моніторингу є механізми, що забезпечують організаційні структури інформацією як про нормальний стан фінансового середовища, так і про потенційно небезпечний, негативний стан.

Організація фінансового моніторингу як складової частини фінансового менеджменту на ТзОВ НВП "Техноваги" має базуватися на наступних основних положеннях:

- система фінансового моніторингу має розглядатися не просто як здійснення аналітичного заходу, а як сукупність облікових операцій, аналізу, діагностики виявлених результатів і прогнозування на перспективу;

- система фінансового моніторингу здатна функціонувати оперативно лише в тому разі, якщо буде в достатньому обсязі аналітична база для повноти відображення сформованої ситуації, а також правильно будуть зроблені підбір фінансово-економічних показників;

- формування механізму забезпечення функціонування системи фінансового моніторингу має здійснюватися на основі сукупності принципів: достатності і однозначності інформації, послідовності, достовірності й зіставності, ймовірності, комплексності, гнучкості реагування;

- система фінансового моніторингу має легко пристосовуватися до нових умов ведення господарства з урахуванням наявності, узгодженості й порівнянності фінансово-економічних показників, тобто систематизації і ранжування за ступенем значущості, періодичності зміни, відповідності цілям і завданням проведених моніторингових досліджень.

Фінансовий моніторинг має включати комплекс показників, що характеризують різні аспекти фінансово-економічної діяльності ТзОВ НВП "Техноваги" . З точки зору відповідності системи показників функціонування фінансового механізму ТзОВ НВП "Техноваги" цілям ефективного управління, до цих показників можна висунути наступні вимоги:

- адекватність цілям управління та можливість інтеграції на різних етапах управлінського процесу;

- врахування основних факторів, що впливають на реалізацію цілей ТзОВ НВП "Техноваги" та врахування взаємозв'язків між ними;

- врахування особливостей організаційної структури ТзОВ НВП "Техноваги", деталізація показників для всіх рівнів управління ТзОВ НВП "Техноваги";

- висока гнучкість та адаптованість до умов вирішення проблеми;

- економічність, що полягає в перевищенні результатів від функціонування системи показників над витратами на реалізацію даної системи..

В центрі уваги фінансового менеджменту ТзОВ НВП "Техноваги" знаходиться проблема раціонального управління фінансовими ресурсами, на якій базується ефективність процесу досягнення економічних цілей компанії. Проблема забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами ТзОВ НВП "Техноваги" здебільшого розглядається із застосуванням статичних методів та характеризується аналізом стану ТзОВ НВП "Техноваги" в певний момент часу, що не враховує динамічність процесів діяльності ТзОВ НВП "Техноваги" .

Використання зарубіжного досвіду фінансового менеджменту передбачає орієнтацію на управління грошовими потоками компанії в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і базується на концепції фінансової рівноваги ТзОВ НВП "Техноваги" . Стан фінансової рівноваги ТзОВ НВП "Техноваги" може стати важливим об'єктом фінансового моніторингу. Порушення принципів фінансової рівноваги ТзОВ НВП "Техноваги" негативно впливає на результати його діяльності. Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку ТзОВ НВП "Техноваги" проявляються в зниженні ліквідності та рівня платоспроможності ТзОВ НВП "Техноваги" , зростанні кредиторської заборгованості, зростанні тривалості фінансового циклу ТзОВ НВП "Техноваги" та зниженні показників ефективності використання капіталу. Негативні наслідки надлишкового грошового потоку ТзОВ НВП "Техноваги" проявляються в тому, що грошові кошти, які не задіяні в обороті ТзОВ НВП "Техноваги" , породжують значні альтернативні витрати. Результати оцінки фінансової рівноваги компанії також допоможуть з'ясувати, в якій сфері діяльності (операційній, фінансовій або інвестиційній) спостерігаються найбільш асинхронні рухи грошових коштів, а отже, за рахунок якої діяльності погіршуються фінансові показники компанії. Ключовими елементами фінансового менеджменту, які забезпечують адекватність моделі управління фінансами суб'єкта господарювання потребам мінливого ринкового середовища та її ефективність, однак поки що недостатньо розвинені на вітчизняних ТзОВ, є прогнозування та планування. Оскільки основним об'єктом фінансового менеджменту є фінансові потоки, першочергову увагу необхідно приділяти організації прогнозування та планування грошових потоків ТзОВ НВП "Техноваги" в результаті його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Базуючись на сукупності функціонально-організаційних особливостей та базових характеристик грошових потоків, можна визначити сукупність взаємопов'язаних цілей управління останніми в частині планування та прогнозування. Зокрема, до таких основних цілей планування та прогнозування руху грошових коштів можна віднести наступні:

- забезпечення ефективності використання грошових коштів ТзОВ НВП "Техноваги" через оптимальний їх розподіл у часі та просторі;

- підтримання прийнятного рівня ліквідності та платоспроможності ТзОВ НВП "Техноваги", а також попередження розвитку фінансової кризи;

- забезпечення своєчасності та повноти покриття потреби ТзОВ НВП "Техноваги" у капіталі для фінансування поточних грошових зобов'язань в рамках операційної, інвестиційної чи фінансової діяльності;

- підтримання адекватного балансу між формування резерву ліквідності (вільних грошових коштів та їх еквівалентів) та втраченими альтернативними можливостями тощо;

- своєчасність та достовірність інформаційного забезпечення управління фінансами компанії, у тому числі, зведення, обробка та узагальнення первинної фінансової інформації щодо руху грошових коштів.

Зазначені цілі прогнозування та планування грошових потоків конкретизуються у відповідності із індивідуальними потребами ТзОВ НВП "Техноваги" в тій або іншій ситуації управління його фінансами. Адекватна ідентифікація та обґрунтування цілей і завдань планування та прогнозування грошових потоків є вихідним етапом формування самої моделі управління грошовими потоками ТзОВ НВП "Техноваги". Досягнення визначених індивідуальними потребами ТзОВ НВП "Техноваги" цілей управління грошовими потоками забезпечується їх конкретизацією та визначенням поточних завдань, а саме:

- визначення початкового резерву ліквідності;

- визначення та ідентифікація господарських операцій, виконання яких передбачено у плановому періоді;

- оцінка абсолютної величини руху грошових коштів в результаті практичної реалізації таких операцій;

- проведення узгодження грошових потоків та оцінка їх основних (базових) параметрів;

- кількісна оцінка сальдо руху грошових коштів (сукупного грошового потоку комбінату) у плановому періоді;

- визначення очікуваного резерву ліквідності ТзОВ НВП "Техноваги" на кінець планового періоду та порівняння його із рівнем цільового показника;

- визначення переліку напрямків мобілізації грошових коштів (вхідних грошових потоків) для підтримання цільового рівня ліквідності ТзОВ НВП "Техноваги" [9].

Бюджет доходів та витрат є зведеним планом ТзОВ НВП "Техноваги" за доходами, витратами і фінансовими результатами на наступний бюджетний період. Прийняття управлінських рішень на основі бюджету доходів і витрат спрямоване на підвищення ефективності господарської діяльності ТзОВ НВП "Техноваги" в наступному періоді, встановлення нормативів основних видів витрат, цільових показників прибутку, аналіз і визначення резервів формування і підвищення прибутку, оптимізація обсягів податкових та інших відрахувань ТзОВ НВП "Техноваги" в державний бюджет, інших завдань фінансового механізму.


Подобные документы

 • Сутність фінансового менеджменту як процесу управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів господарюючого суб'єкта, його мета, задачі та функції. Стратегія та політика фінансового менеджменту. Система стратегічних цілей.

  контрольная работа [39,0 K], добавлен 06.09.2016

 • Суть, функції, механізми, зарубіжні концепції і теорії розвитку фінансового менеджменту. Аналіз застосування закордонного досвіду фінансового менеджменту в окремих сферах управління колективними інвестиціями. Система підготовки фінансових менеджерів.

  курсовая работа [62,7 K], добавлен 21.08.2010

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Визначення економічної сутності фінансового стану. Методики оцінки фінансового стану підприємств в Україні та критерії вибору з них зручнішої. Оптимальний комплекс показників оцінки фінансового стану підприємства, позиції щодо його удосконалення.

  дипломная работа [137,2 K], добавлен 11.07.2011

 • Особливості фінансової діяльності на підприємстві, методика та показники оцінки його фінансового стану. Аналіз ресурсного потенціалу, фінансового результату. Оцінка фінансового стану підприємства, система його оподаткування на прикладі ТОВ "Східне".

  курсовая работа [346,5 K], добавлен 18.12.2013

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Система показників, що використовуються при аналізі фінансового стану підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану ФГ "Троянда-Агро". Проблемні аспекти діяльності. Фінансово-економічні заходи по стабілізації фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [672,8 K], добавлен 26.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.