Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону

Аналіз динаміки витрат, рентабельності операційної діяльності підприємств галузей промисловості, що вивчаються. Обґрунтування висновків щодо формування фінансових результатів у них. Характер та передумови існуючих економічних проблем, шляхи їх вирішення.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2018
Размер файла 24,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону

Постановка проблеми. Формування фінансових результатів підприємств національної економіки залежить від формування та реалізації системи державного управління регіональним розвитком, наслідком якого є непрозорий механізм фінансового забезпечення розвитку регіонів, відсутність чітко визначеної державної політики у сфері регіонального розвитку, застарілий механізм взаємовідносин на рівні «держава - регіон» та регіонів між собою, недосконалість системи територіальної організації влади та зволіканням з проведенням реформування органів місцевого самоврядування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні проблеми підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону, підвищення ефективності їх розвитку досліджували такі вчені як А.М. Вічевич, З.В. Герасимчук, Є.В. Крикавський, В.П. Мікловда, О.А. Похильченко, В.П. Ткач.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В сучасних умовах в регіональній політиці гостро актуальним є здійсненняфінансової децентралізації, формування фінансової бази об'єднаних територіальних громад, що суттєво підвищує вимоги до формування й використання фінансового потенціалу кожного підприємства регіону.

Мета статті. Головною метою цієї статті є аналіз динаміки фінансових результатів деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону.

Виклад основного матеріалу. Великих економічних труднощів, яких зазнає більшість підприємств України, є наслідком об'єктивних і суб'єктивних чинників пов'язаних з розбудовою незалежної держави. Усі країни, які раніше входили до складу СРСР, пройшли через економічні труднощі. Не заглиблюючись в сутність причин кризових явищ, можна стверджувати, що відсутність кваліфікованого, всебічного і своєчасного аналізу є одним із тих чинників, які зумовлюють руйнівні процеси в економіці. При ринковій економіці підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція змушує підприємця враховувати інтереси і запити споживачів, і виробляти та реалізовувати продукцію, яку потрібно покупцям. Підприємство, що програло в цій боротьбі стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товару (робіт, послуг), розрахуватися з бюджетом, з працівниками, з засновниками і кредиторами. Підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечити високу конкурентоспроможність своєї продукції.

Сьогодні підприємства отримали права самостійно обирати шляхи і методи досягнення своїх цілей, але поряд з тим, вони зобов'язані забезпечити себе необхідними грошовими коштами і матеріальними цінностями, достатніми для здійснення своєї діяльності. В цьому полягає один з найважливіших принципів діяльності підприємства - принцип самоокупності, який є першим етапом самофінансування, що означає такий спосіб діяльності підприємства, коли за рахунок отриманих коштів не тільки покриваються витрати, і забезпечується розширене відтворення, тобто отримання прибутку. Але в сучасних умовах є певна кількість підприємств, які одержуючи доходи, спрямовують їх лише на покриття витрат. В такій ситуації і мови нема про самофінансування на підприємстві.

Важлива роль в забезпеченні всебічної інтенсифікації виробництва і підвищення його ефективності належить прибутку. Прибуток є головною рушійною силою ринкової економіки, він забезпечує інтереси держави, власників і персоналу підприємства.

Прибуток - це джерело розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції. Він представляє собою частину знову створеної вартості виробленої і реалізованої, готової до розподілу. У класичному розумінні, прибуток являє собою головним чином різницю між виручкою підприємства від реалізації (продажу) товарів, робіт, послуг і витратами на виробництво (обіг), тобто їх собівартістю.

Між тим законодавство України, яке регулює господарську діяльність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку та звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибутку підприємств, з іншого, під терміном «прибуток» визначає два різних економічних явища, а саме: прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємств і прибуток як об'єкт оподаткування. Об'єктами фінансово-економічного аналізу виступають вони обидва (хоч і в незіставному та різноаспектному розумінні).

У законодавстві України, яке регулює оподаткування прибутку підприємств, прибутком вважається сума валових доходів (доходів від усіх видів діяльності), скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів. Склад валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка характеризує співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавче встановлений період оподаткування. Безпосередньо вона не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво (обіг) цієї продукції. Прибутокяк об'єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не збігається з бухгалтерським обліком прибутку.

Важливою особливістю показника прибутку як об'єкта оподаткування є те, що, з одного боку, кожне підприємство водночас і зацікавлене у його збільшенні, бо саме валові доходи підприємств є одним джерелом їх реальних прибутків, і об'єктивно, з огляду на необхідність досягнення мінімуму сплати податку до бюджету, прагне у кожний звітний період до його мінімізації. Саме ця особливість даного показника викликає інтерес до нього як об'єкта аналізу, а як якісний показник фінансово-господарської діяльності підприємств він не може конкурувати з показником прибутку в прийнятому, класичному розумінні цього слова. Останній є реальним показником того, наскільки ефективно працює підприємство, визначає реальні, дійсні можливості підприємства фінансувати науково-технічний та соціальний розвиток, більше того, тільки реальний прибуток є джерелом спроможності підприємства сплатити до бюджету податок на прибуток.

За економічною природою прибуток є перетвореною формою чистого доходу, отже, характеризує чистий доход у тому вигляді, в якому той виступає на поверхні економічних явищ в умовах економічної відособленості виробника. Чистий доход - це виражена в грошовій формі частина знову створеної вартості валового доходу, яка лишається після виключення із неї витрат на оплату праці і відрахування в централізовані фонди соціального страхування, пенсійний фонд, фонд зайнятості населення.

Щодо прибутковості, доходності підприємства, то слід відрізняти, перше, прибутковість усього підприємства як отримання доходу на весь авансовий капітал (процентне відношення прибутку до авансового капіталу), по-друге, отримання доходу на витрати виробництва (собівартість) для виготовлення цієї кількості продукції (процентне відношення прибутку собівартості).

В такому випадку прибуток виступає не тільки як надлишок над витратами, а й як приріст авансової вартості, тобто відображає процес створення нової вартості.

Об'єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, виплачується у вигляді податків та обов'язкових платежів. Економічний інтерес підприємства як виробника знаходить своє узагальнення в обсязі прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань його розвитку. Економічний інтерес робітників підприємства пов'язаний передусім з розміром прибутку, який спрямовується на матеріальне заохочення, соціальні виплати та соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить в першу чергу розмір фонду виплати дивідендів, а отже - та частина прибутку, котра пов'язана з виробничим розвитком, а відповідно приростом капіталу підприємства У зв'язку з тим, що прибуток є єдиним джерелом реалізації економічних інтересів всіх перерахованих сторін, жодна з них не може мати пріоритетів в задоволенні, оскільки це призведе до ущемлення інтересів інших сторін Наприклад, надмірні податки з прибутку підприємства знижуютьекономічну зацікавленість підприємства в його збільшенні, що призводить до зменшення надходжень в бюджет.

Прибуток є якісним показником, так як в його розмірі відображається зміна обсягу виробництва, доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської діяльності в цілому.

Зміцнення фінансової бази та досягнення фінансової безпеки підприємств Чернівецької області підвищує значимість формування регіональної політики, спрямованої на досягнення позитивних фінансових результатів підприємств області, у тому числі і у деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості. Фінансові результати діяльності та рівень рентабельності підприємств по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості у Чернівецької області та сусідніх областях за 2010-2015 рр. представлені в таблиці.

Динаміка формування фінансових результатів діяльності підприємств по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості у Чернівецької області та сусідніх областях за 2010-2015 роки

Показники

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Закарпатська область

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

6207,4

23662,6

11275,5

-20412,4

-22941,4

396912

Витрати операційної діяльності, тис. грн.

588577,6

848586,6

638648,4

707684,4

992262,9

1209143,1

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

-12,0

11655,9

-6710,6

-32152,2

-47682,5

173485

Рівень рентабельності операційної діяльності, %

1,0

2,7

1,8

-2,9

-2,3

8,3

Івано-Франківська область

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

41338,5

64311,1

55485,9

51049,0

90299,1

301377,8

Витрати операційної діяльності, тис. грн.

1356138,0

1076253,6

1666669,4

1580351,7

1589976,7

2594042,1

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

-11655,9

42215,2

22041,2

14763,2

27972,3

198281,3

Рівень рентабельності операційної діяльності, %

3,0

6,0

3,3

3,2

5,7

11,6

Львівська область

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-201556,4

200710,4

147857,2

263900,9

370582,3

831887,1

Витрати операційної діяльності, тис. грн.

2295268,9

5335737,3

4099366,7

4128631,3

4944761,7

7209199,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

-189862,7

86700,8

81619,3

203806,7

-854089,9

-416990,1

Рівень рентабельності операційної діяльності, %

-3,3

3,8

3,9

6,4

7,5

11,5

Чернівецька область

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3602,3

-391,5

601,6

-2868,7

10159,9

16416,8

Витрати операційної діяльності, тис. грн.

146006,6

164300,5

140736,5

145940,7

177058,7

239365,2

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.

-5639,6

-1765,1

-120,7

-3350,6

10151,6

11645,9

Рівень рентабельності операційної діяльності, %

2,5

0,2

0,4

-2,0

5,7

6,9

рентабельність фінансовий деревопереробний витрати

Наведені дані табл. дозволяють встановити, що у 2015 р. підприємства по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості Чернівецької області працювали прибутково, для всіх фінансових показників характерне зростання. Діяльність підприємств досліджуваного виду економічної діяльності показало, що збитки від звичайної діяльності до оподаткування отримали лише підприємства по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості Львівської області.

Проаналізуємо фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, так як саме ці показники характеризують загальний обсяг одержаного прибутку або збитку підприємств по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості Чернівецької області і порівняємо їх з даними галузі по Україні (таблиця).

Фінансові результати діяльності підприємств по виготовленню виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності у Чернівецькій області та України за 2010-2014 роки

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Відхилення (+,-)

Фінансовий результат від операційної діяльності (млн. грн.)

Чернівецька область

3,6

-3,9

0,6

-2,9

10,2

16,4

12,8

Україна

-45,5

409,8

1849,6

1863,5

1213,2

4190,4

4235,92

Витрати операційної діяльності (млн. грн.)

Чернівецька область

146,0

164,3

140,7

145,9

177,0

239,4

93,4

Україна

9470,0

13119,9

36286,9

37499,2

46812,4

63361,9

53891,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (млн. грн.)

Чернівецька область

-5,6

-1,7

-0,1

-3,3

10,1

11,6

17,6

Україна

128,8

83,6

689,8

88,1

-4054,4

-1,1

129,9

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств галузі, %

Чернівецька область

2,5

-0,2

0,4

-2,0

5,7

6,9

4,4

Україна

-0,5

3,1

5,1

5,0

2,6

6,6

7,1

Протягом 2010-2015 рр. підприємства по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості Чернівецької області отримали збиток від операційної діяльності та звичайної діяльності до оподаткування у 2011 р. та 2013 р. У 2014 р. відбувся перехід з збиткової зони у прибуткову. За досліджуваний період фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємства по виготовленню виробів з деревини, виробництву паперу та поліграфічної промисловості зріс на 17,6 млн. грн.

Динаміка формування фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості України розвивалась стрибкоподібно. Так, починаючи з 2010 до 2011 року сума фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування підприємств України, що виробляють вироби з деревини, паперу та поліграфічної діяльності знизилась на3649,9 млн. грн. Далі, у 2012 році спостерігається зростання на 23167,0 млн. грн. у 2014-2015 рр. підприємства деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості України погіршили свою діяльність на стільки, що опинилась в збитковій ситуації, обсяг збитку у 2014 році сягнув 4054,4 млн. грн., а у 2015 р. - 1.1 млн. грн.

Динаміка рентабельності операційної діяльності підприємств по виготовленню виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності Карпатського регіону за 2010-2014 роки наведена у таблиці.

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств по виготовленню виробів з деревини, паперу та поліграфічної промисловості у Чернівецької області, сусідніх областях та України за 2010-2015 роки

Області

2010

рік

2011

рік

2012

рік

2013

рік

2014

рік

2015

рік

Відхилення 2015 р. (+;-) від 2010 р.

Закарпатська область

2,5

3,2

1,8

-2,9

-2,3

3,0

0,5

Івано-Франківська область

3,0

6,0

3,3

3,2

5,7

11,6

8,4

Львівська область

-3,3

4,1

3,6

6,4

7,5

11,5

00 І-1

Чернівецька область

1,8

-0,9

0,4

-2,0

5,7

6,9

5,1

Всього по областях

-5,1

2,5

1,7

1,4

4,1

10,5

6,6

Разом рентабельність підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості України

-0,5

3,1

5,1

5,0

2,6

10,7

11,2

Всього рентабельність за видами промислової діяльності України

3,6

4,7

3,4

3,0

1,6

5,0

1,4

За даними табл. видно, що підприємства деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Чернівецької області нерівномірно формували фінансові результати, тому і для показника рентабельності характерні певні зміни. Так, з 2010 р. показник рентабельності операційної діяльності знизився з 1,8% до -0,9% у 2011 р. Період 2013-2014 рр. для Буковини характеризується переходом з збиткової зони у прибуткову, що відобразилося на зростанні рентабельності до 5,7% у 2014 р. Найвищий рівень рентабельності підприємств галузі у Чернівецькій області характерний для 2015 р. - 6,9%. Позитивною динамікою протягом досліджуваного періоду характеризується рівень рентабельності операційної діяльності підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Івано-Франківської області, який склав у 2015 р. 11,6%, що вище середнього рівня рентабельності по галузі на 0,9%, по Львівській області він склав 11,5%, що вище середньогалузевого рівня рентабельності на 0,8%.

Рентабельність операційної діяльності підприємств по виготовленню виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності в цілому по Чернівецькій області і сусідніх областях характеризується позитивною тенденцією: від - 5,1% у 2010 р. до 10,5% у 2015 р. Рентабельність підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості України протягом 20122014 рр. п поступово знижувалась (з 5,1% у 2012 році до 2,6% у 2014 році і спостерігається різке зростання у 2015 р. до 10,7%. На відміну від підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості в цілому за видами промислової діяльності України відмічається поступове його зниження з 4,7% у 2011 р. до 1,6% у 2014 р. У 2015 р. характерне зростання рівня рентабельності за видами промислової діяльності до 5,0%.

Таким чином, проведене нами дослідження фінансових результатів підприємств по виготовленню виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності в цілому по Чернівецькій області і сусідніх областях дозволяє визначити загальну тенденцію досягнення ефективності операційної діяльності, але в динаміці спостерігається нерівномірне зростання фінансових результатів, що відповідно вливає на формування показників рентабельності як в цілому по підприємствахдеревообробної, паперової та поліграфічної промисловості, так і окремо за областями.

Висновки та пропозиції. Таким чином, загальна негативна тенденція - погіршення ефективності операційної діяльності, а відповідно й зниження показників рентабельності як в цілому по Карпатському регіону, так і окремо за областями (крім Івано-Франківської області) свідчить про негативну тенденцію, що склалась в харчовій промисловості регіону. Підприємствам терміново необхідно збільшувати обсяги реалізації своєї продукції й знижувати як операційні, так і інші витрати.

Список літератури

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Головне управління статистики в Івано-Франківській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ifstat.gov.ua/.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні аспекти витрат підприємства, їх структура та класифікація. Фінансові результати діяльності підприємства та фактори, що на них впливають. Аналіз витрат та фінансових результатів, динаміки доходів. Проблеми управління витратами підприємств.

  курсовая работа [94,3 K], добавлен 08.02.2010

 • Класифікація та види витрат підприємства готельного господарства. Організація обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств готельної індустрії. Формування та планування витрат, аналіз динаміки та структури витрат ГК "Турист".

  курсовая работа [220,7 K], добавлен 20.02.2013

 • Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування. Система показників рентабельності. Факторний аналіз динаміки прибутковості. Загальна характеристика звіту про фінансові результати. Коротка класифікація доходів і витрат у звіті.

  реферат [1,2 M], добавлен 30.01.2015

 • Сутність і порядок формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч". Напрями вдосконалення обліку і звітності про фінансові результати. порядок використання прибутку на підприємстві.

  дипломная работа [684,2 K], добавлен 23.11.2011

 • Поняття фінансових результатів, принципи та етапи їх формування, напрямки аналізу, порядок відображення в звітності підприємства. Облік доходів і витрат діяльності. Особливості обліку фінансових результатів в умовах використання комп’ютерної техніки.

  курсовая работа [954,4 K], добавлен 05.10.2014

 • Аналіз розміру і динаміки діяльності сільськогосподарських підприємств з огляду на виробництво продукції бджільництва. Розробка низки заходів направлених на підвищення ефективності виробництва продукції бджолярства та поліпшення фінансового результату.

  статья [445,2 K], добавлен 21.09.2017

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа [60,2 K], добавлен 28.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.