Економічна характеристика Південно-Африканської Республіки

Огляд факторів і динаміки економічного росту Південно-Африканської Республіки. Оцінка галузевої структури економіки. Аналіз рівня іноземних інвестицій та державного боргу. Визначення місця ПАР в конкурентному середовищі міжнародної економічної спільноти.

Рубрика География и экономическая география
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.07.2016
Размер файла 684,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

Економічна характеристика ПАР.

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • 1. МАКРОЕКОНОМІКА КРАЇНИ
  • 1.1 Основні економічні показники
  • 1.2 Фактори і динаміка економічного росту
  • 1.3 Стратегія економічного розвитку
 • 2. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ
  • 2.1 Первинний сектор (сільськогосподарське виробництво)
  • 2.2 Вторинний сектор (промисловість та будівництво)
  • 2.3 Третинний сектор (сфера послуг)
 • 3. КРАЇНА В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  • 3.1 Структура зовнішньої торгівлі
  • 3.2 Іноземні інвестиції та державний борг ПАР
  • 3.3 Конкурентоспроможність і міжнародна співпраця
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • ДОДАТОК

ВСТУП

ПАР -- індустріально-аграрна країна, найбільш розвинена в економічному відношенні в Африці. Іноземний капітал займає сильні позиції в економіці. В добувних галузях переважає англ. капітал, у нафтопереробній, автомобільній -- капітал транснаціональних компаній країн Західної Європи і США). Провідні галузі промисловості -- гірнича (найбільший світовий продуцент платини, золота, хрому), автомобільна, металообробна, металургійна, машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, цементна, текстильна, харчова. Сильні позиції ПАР на світовому ринку визначаються передусім багатством її надр.

Південна Африка є конституційною демократією у вигляді парламентської республіки. Є одним з членів-засновників Африканського Союзу, та має найбільшу економіку з усіх його членів.

Актуальність обраної теми, пояснюється тим, що дослідження економічного розвитку ПАР є цікавим для вивчення, адже це єдина країна Африки, яка не входить до країн Третього світу і займає чільне місце в світовій економіці.

Методологічну і методичну основу дослідження становлять сучасні теорії соціально-економічного розвитку країн. Різним аспектам цих проблем присвячено праці Безуглого В.В., Вольского В.В., Голікова А.П., Козинця С.В., Качана Є.П., Колесова В.П., Линдерта П., Максаковського В.П., Топчієва О.Г., Філіпенка А.С., Шишова С.С. та ін. Разом з тим, багато питань економічного розвитку, економічної політики, особливо зовнішньої, залишається на сьогодні не достатньо вивченими.

Об'єктом дослідження є економіка ПАР, її розвиток та процес управління.

Предметом дослідження є дослідження економічного розвитку країни та механізмів її здійснення. Метою роботи є аналіз економічного розвитку ПАР та виокремлення її особливостей та характерних рис.

Мета роботи визначає її завдання:

– визначити основні економічні показники розвитку ПАР;

– привести основні фактори і проаналізувати динаміку економічного розвитку країни;

– охарактеризувати стратегію економічного розвитку країни;

– визначити та оцінити галузеву структуру економіки ПАР;

– оцінити структуру зовнішньої торгівлі ПАР;

– проаналізувати рівень іноземних інвестицій та державного боргу;

– визначити місце ПАР в конкурентному середовищі міжнародної економічної спільноти.

Теоретико-методологічну базу дослідження склали наукові роботи та періодичні видання з теми дослідження, а також статистичні дані таких міжнародних організацій як: СОТ, МВФ, ЦРУ, МБРР, АСЕАН, ООН тощо.

Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням таких методів: структурного аналізу, порівняльно-географічного, історико-географічного, прогнозування.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що був проведений комплексний аналіз економічного розвитку ПАР, її економічної політики та основних показників розвитку на основі даних світових організацій та світових форумів. Це дало можливість комплексно оцінити місце ПАР в конкурентоспроможному середовищі розвинутих країн світу.

Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані при підготовці методичних та дидактичних матеріалів для відповідних дисциплін, а також з метою проведенні подальших наукових досліджень.

Мета та завдання курсової роботи визначили її структуру. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

1. МАКРОЕКОНОМІКА КРАЇНИ

1.1 Основні економічні показники

Південно-Африканська Республіка або ПАР (англ. Republic of South Africa) -- країна, розташована на південному краї Африки з 2798 км береговою лінією на Індійському та Атлантичному океанах. Вона межує на півночі з Намібією, Ботсваною і Зімбабве, і на північному сході зі Свазілендом і Мозамбіком. Лесото -- анклав, який повністю оточений територією ПАР.

Південна Африка відома різноманіттям культур та мов. Одинадцять офіційних мов закріплені конституцією. Дві з цих мов мають європейське походження: африкаанс, мова, яка виникла на основі голландської, якою спілкується більшість населення Південної Африки, а також південноафриканська англійська. Хоча англійська мова грає велику роль в громадському та комерційному житті, тим не менш є лише п'ятою за використанням як рідна.

Південна Африка етнічно різноманітна. 79,5% населення має африканське походження, розділене між різноманітними етнічними групами, які говорять різними мовами Банту, 9 з яких мають офіційний статус. В Південній Африці також присутні найбільші європейські, індійські та расово змішані громади. Близько чверті населення становлять безробітні, які живуть на менш ніж 1,25 дол. США на добу [1, c. 208]. (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 Населення ПАР в 2016 р.

Назва показника

Одиниці виміру

Всього

1

2

3

Чисельність

млн. осіб

49,01

Густота населення

осіб./кв. км

34

Народжуваність

осіб/1000 жит. (%)

19,48

Смертність

осіб./1000 жит. (%)

17,09

Природній приріст

осіб/1000 жит. (%)

2,0

Механічний приріст

осіб/1000 жит. (%)

1,06

Середня тривалість життя

років

67

Сумарний коефіцієнт народжуваності

дітей/жінок

2,3

Рівень урбанізації (питома вага міського населення)

%

62

Більшість населення ПАР мешкає у східних регіонах, де випадає найбільша кількість опадів, більш родючі землі, багатші природні ресурси і більше можливостей для працевлаштування. Більше третини південноафриканців мешкають у чотирьох найбільш заселених регіонах: Йоганнесбург-Преторія-Верінігінг, провінція Готенг; Дурбан-Пайнтаун-Пітермаріцбург, провінція Квазулу-Наталь; Кейптаун з передмістями; Порт-Елізабет-Уітенхейг, провінції Східний Кейп.

Проаналізуємо основні макроекономічні показники країни (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Основні макроекономічні показники ПАР в 2015 р.

Всього (валовий показник)

На душу населення

1

2

3

4

5

ВВП у порівняльних цінах (за паритетом купівельної спроможності) -

біл. дол.

524,0

§/осіб

10,69

рівень економічного розвитку:

Темп росту ВВП в 2000-2014 гг.

% в рік

2,8

X

X

Темп росту ВВП в 1990-1999 гг.

% в рік

3,6

X

X

ВВП в поточних цінах (за офіціальним курсом обміну)

млн. дол.

10,700

§/осіб

0,22

сільське та лісне господарство

%

2,5

X

X

промисловість та будівництво

%

30,8

X

X

сфера послуг

%

66,8

X

X

Занятість в економіці (чисельність економічно активного населення)

млн. осіб.

17,39

раб./100 жит.

3,5

сільське та лісне господарство

%

9,0

X

X

промисловість та будівництво

%

26,0

X

X

сфера послуг

%

65,0

X

X

Рівень безробіття

%

24,9

X

X

Темп інфляції

%

4,1

X

X

Середня облікова ставка Центробанка

%

7

X

X

Кредитна ставка приватних банків

%

9,83

X

X

Доходи держбюджету

млн. дол.

939,2

§/осіб

19,16

Витрати держбюджету

млн. дол.

1087

§/осіб

22,18

Державний борг

млн. дол.

147,8

§/осіб

3,01

Обсяг грошей в обігу

біл. дол.

131,0

§/осіб

2,17

Обсяг квазі-грошей в країні

біл. дол.

314,2

§/осіб

5,39

Обсяг споживчого кредиту

біл. дол.

339,9

§/осіб

12,5

Вартість вільно акцій, що вільно продаються

трл. дол.

1,013

§/осіб

21,0

Запаси валюти та золота

біл. дол.

43,83

§/осіб

0,89

Зовнішній борг

біл. дол.

109,4

§/осіб

2,2

Можемо зробити висновки, що в ПАР дуже високий рівень безробіття, який складає 24,9 %. В країні найбільшу частку ВВП складає сфера послуг - 66,8 %, потім промисловість та будівництво - 30,8 %, і найменшу сільське господарство - 2,5 %.

1.2 Фактори і динаміка економічного росту

Валовий національний продукт ПАР становить 28 % ВНП усього африканського континенту, перевищує ВНП Нігерії, Кенії та Єгипту разом взятих [22]. Південна Африка є також африканським лідером у плані розвитку сучасної інфраструктури і фінансової системи та інструментів їх використання. Сучасні фінансово-промислові сектори країни вдало спираються на потужні високорозвинені системи зв'язку, розгалужені мережі доріг і залізниць, повітряного транспорту та електропостачання.

Фінансовим і промисловим центром країни є провінція Готенг, яка виробляє до 37 % ВНП країни. Проте у порівнянні з найвищими світовими показниками економіка ПАР виглядає досить скромно. Її ВНП складає лише 0,5 % глобального ВНП. Крім того, вона надто чутлива до коливань світових ринків і міжнародної бізнес-кон'юнктури. Всі фактори економічного зростання впливають в першу чергу на рівень ВВП каїни (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 Рівень ВВП країни в 2000-2015 рр.

ВВП країни млн.дол.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2013

2014

2015

14500

16220

17848

19574

26300

35890

38560

47629

48630

51590

52400

ВВП на душу населення

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2013

2014

2015

2416

3918

4275

4903

5480

6540

7326

7890

9640

10300

11427

Таким чином, можемо бачити постійне поступове зростання ВВП країни, причому і в на душу населення не дивлячись навіть на те, що останнім часом населення країни отримали потужний поштовх до зростання, однак при цьому по темпах розвитку ВВП навіть дещо випереджав збільшення кількості населення країни (рис. 1.1., 1.2).

Рис. 1.1. Динаміка зростання ВВП ПАР, млн.дол.

Рис. 1.2. Динаміка зростання ВВП на душу населення в ПАР, млн.дол.

Таким чином бачимо, що ВВП країни особливо стрімко зросло за останні роки, навіть не дивлячись на те, що в світі панувала економічна криза. Це може свідчити лише про вдалу економічну політику та потужну економіку, яка має високий рівень конкурентоспроможності, а експорті товари завжди користуються попитом.

1.3 Стратегія економічного розвитку

Південно-Африканська Республіка пройшла шлях розвитку значно відмінний від інших африканських націй, який в перш за все виникає через такі два факти: імміграція з Європи, котра досягла рівня, якого не було в інших африканських державах і рівень багатства країни на мінеральні ресурси, який зробив цю державу надзвичайно важливою для інтересів Заходу, особливо під час Холодної війни. В результаті чого, Південно-Африканська Республіка -- дуже розрізнена нація в расовому аспекті. Вона має найбільше населення кольорових (тобто людей, які є нащадками змішаних рас), білих та індійських спільнот в Африці. Чорні південноафриканці складають майже 80% населення держави.

Расова боротьба між білою меншістю і чорною більшістю відігравала велику роль в історії держави і її політиці, і досягла свого апогею в апартеїді, який був впроваджений в 1948 Національною Партією, хоча сегрегація існувала і до того часу. Закони, котрі визначали апартеїд, почались анульовуватися чи відмінятися Національною Партією в 1990 після довгої та інколи жорсткої боротьби (включаючи економічні санкції збоку міжнародної спільноти) чорної більшості, також включаючи деяких білих, кольорових та індійських мешканців ПАР [8, c. 67].

Це одна з небагатьох африканських країн, в яких ніколи не було путчів і регулярні вибори проводяться ось уже майже століття, хоча переважна більшість чорношкірого населення не мала виборних прав до 1994 року. Економіка Південно-Африканської Республіки є найпотужнішою на континенті. Південно-Африканська Республіка часто згадується, як Веселкова Нація -- термін, придуманий архієпископом Десмондом Туту, і пізніше використаний тодішнім президентом Нельсоном Манделою, як метафора, щоб описати нове відношення до культурного різнобарв'я країни, яке почало розвиватися слідом за сегрегаційною ідеологією апартеїду.

2. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ

2.1 Первинний сектор (сільськогосподарське виробництво)

Продуктивність землеробства ПАР за світовими стандартами невисока. Частково це пояснюється примітивними методами обробітку земель. Іншими чинниками є ерозія ґрунтів і недостатня кількість осадів.

У країні обробляється всього 12-15 % земель, лише 10 % з них відрізняються високою родючістю.

Найбільша частка в загальній вартості сільськогосподарської продукції припадає на кукурудзу -- основу раціону чорного населення.

Важливе місце займає пшениця, що вирощується переважно в Капській провінції. У 2014-2015 в ПАР було вирощено близько 9,9 млн. т кукурудзи і 2 млн. т пшениці.

У менших кількостях вирощуються овес, жито, ячмінь, кафрське і звичайне сорго [15].

Таблиця 2.1 Основні показники сільського господарства ПАР в 2015 р.

Всього

на душу населення

од. вим.

кіль-ть

од. вим.

кіль-ть

Рівень розвитку:

Х

Х

Х

Х

ВВП сільського господарства

млн. $

267,5

$/нас.

5,45

Зайнятість в сільському господарстві

тис. роб.

900

нас./роб.

35.6

Продуктивність праці

$/роб.

4329

Х

Х

Виробництво основних продуктів

Х

Х

Х

Х

Зерно, всього

тис. т

14586

кг/осіб

1.56

М'ясо, всього

тис. т

2064

кг/осіб

0.18

Овочі, всього

тис. т

2196

кг/осіб

0.24

Фрукти, всього

тис. т

5967

кг/осіб

0.67

Коренеплоди (картопля, маніок, ямс ін.)

тис. т

1882

кг/осіб

0.05

Оліє місткі (в перерахунку на олію)

тис. т

474

кг/осіб

0.04

Цукрові рослини (тросник, буряки)

тис. т

20500

кг/осіб

1.41

Молоко, всього (всі види)

тис. т

3091

кг/осіб

0.42

Яйця курячі, качки

тис. т

450

кг/осіб

0.01

Чай

тис. т

4200

кг/осіб

0.82

Тютюн

тис. т

20000

кг/осіб

1.68

Вилов риби

тис. т

646

кг/осіб

0.21

У загальній вартості сільськогосподарської продукції друге місце після кукурудзи займають фрукти. Велика їх частина йде на експорт. У прибережних районах провінції Квазулу-Натал обробляється цукрова тростина. З 1655 в країні вирощуються винні сорти винограду. Велика частина виноградників знаходиться в радіусі 240 км від Кейптауна. Серед продукції рільництва істотне місце займають овочі і кормові трави. До кінця Другої світової війни ПАР займала 2-е місце в світі з виробництва високосортної вовни і 4-е місце по виробництву вовни загалом. Розвинене м'ясне і молочне виробництво. Баранина, свинина і м'ясо домашньої птиці забезпечують внутрішнє споживання.

2.2 Вторинний сектор (промисловість та будівництво)

Сильні позиції ПАР на світовому ринку визначаються передусім багатством її надр. ПАР має сильну гірничодобувну і обробну промисловість.

Обробна промисловість ПАР здавна орієнтувалася на внутрішній ринок, а починаючи з 1980-х років -- і на ринок інших держав Африки. Продукція обробної промисловості складає найбільшу частку ВВП, протягом 2000-2015 рр. вона дорівнювала приблизно 24 %.

Таблиця 2.2 Основні показники промисловості ПАР в 2015 р.

Всього

на душу населення

од. вим.

кіль-ть

од. вим.

кіль-ть

Рівень розвитку:

Х

Х

Х

Х

ВВП промисловості

млн. $

3295,6

$/нас.

67,24

Зайнятість в промисловості

тис. роб.

2600

нас./роб.

53,05

Продуктивність праці

$/роб.

126750

Х

Х

Виробництво основних продуктів

Х

Х

Х

Х

Електроенергія

біл. кВт-ч

238,3

кВт-ч/осіб

4,8622

Видобуток нафти

млн.т

192,100

кг/осіб

3,919

Споживання нафти

млн.т

553,000

кг/осіб

11,28

Видобуток природного газу

біл. м3

1,9

м3/осіб

0,038

Споживання природного газу

біл. м3

5,4

м3/осіб

0,11

Видобуток вугілля

млн.т

409.2

кг/осіб

18.35

Споживання вугілля

млн.т

132.2

кг/осіб

5.93

Чавун та феросплави

млн.т

55313

кг/осіб

1128,6

Сталь

млн.т

7484

кг/осіб

152,7

Алюміній

тис. т

809,0

кг/осіб

16,5

Цемент

тис. т

11784

кг/осіб

240,4

Діаманти

тис. т

6119

кг/осіб

124,8

Гіпс

млн.т

597,571

кг/осіб

12,1

ПАР -- провідний продуцент золота, алмазів, металів платинової групи, ванадію, феросплавів, марганцевої і хромової руд, один з найбільших постачальників урану, вугілля, свинцевих концентратів, стибію, вермікуліту, цирконію. У країні у великих масштабах добувають також залізні, мідні, кобальтові і поліметалічні руди, азбест, слюду, фосфорити, флюорит (та близько 2). На початку ХХІ століття спостерігається тенденція до деякого зниження видобутку золота і водночас збільшення виробництва платини і МПГ, вугілля, титану. Основний гірничопромисловий район -- Вітватерсранд на півдні провінція Трансвааль, де на 1 % території країни сконцентровано близько 50 % промислового потенціалу. У структурі гірничодобувній промисловості домінує видобуток гірничорудної сировини (золотих і уранових руд, руд чорних металів) -- близько 74 % від вартості всієї продукції галузі [13]. ПАР повністю задовольняє власні потреби у багатьох видах мінеральної сировини і є великим їх експортером. Експортується близько 85 % сировини близько 40 видів (2/3 всього експорту країни). З 1998 в ПАР здійснюється програма DEEPMINE, направлена на підвищення безпеки, ефективності і рентабельності провадження гірничих робіт на глибинах 3--5 км.

2.3 Третинний сектор (сфера послуг)

Туризм -- дуже важлива стаття доходів ПАР, а також головна сфера зайнятості для марокканців. У 2015 році 15 млн. туристів відвідали країну.

Доходи від сфери послуг складають близько 63 % ВВП.

Таблиця 2.3 Основні показники сфери послуг ПАР в 2015 р.

Всього

на душу населення

од. вим.

кіль-ть

од. вим.

кіль-ть

Рівень розвитку:

Х

Х

Х

Х

ВВП сфери послуг

млн. $

7147,6

$/нас.

145,8

Зайнятість в сфері послуг

тис. роб.

6500

нас./роб.

132,6

Продуктивність праці

$/роб.

1009963

Х

Х

Транспорт

Х

Х

Х

Х

Довжина залізниці

тис. км

22051

км/100км кв.

х

Довжина автомобільних доріг

тис. км

1812,9

км/100км кв.

10,70

в т.ч. з твердим покриттям

%

-

-

-

Довжина газопроводів

тис. км

-

-

-

Довжина нафтопроводів

тис. км

-

-

-

Кількість легкових автомобілів

тис. шт.

13872

шт/1000 мешк

108

Кількість аеропортів

шт.

44

Зв'язок

Х

Х

Х

Х

Кількість стаціонарних телефонів

тис. шт.

34125

шт/100 мешк

152,64

Кількість стільникових апаратів

тис. шт.

-

шт/100 мешк

94

Кількість користувачів Інтернету

тис.

44203

од/100 мешк

9,0

Кількість поштових відправлень

тис.

987582

од/100 мешк

4417,33

Послуги

Х

Х

Х

Х

Витрати на освіту

% ВВП

4,0

$/нас.

1,78

Витрати на охорону здоровя

% ВВП

5,2

$/нас.

2,84

Витрати на НДДКР

% ВВП

4,6

$/нас.

2,92

Військові витрати

% від ВВП

2,3

$/нас.

0,91

Чисельність армії

тис. осіб

23,8

вій/100 мешк

0,23

Туризм

Х

Х

Х

Х

Іноземні туристи

тис. осіб

32897

тур./100мешк.

12,95

Прибуток від вїздного туризму

млн. $

27123

$/нас.

319,42

Виїздні вітчизняні туристи

тис. осіб

17589

тур./100мешк.

33,92

Витрати від виїздного туризму

млн. $

12786

$/нас.

573,36

Оскільки в ПАР не має судноплавних річок, внутрішнє транспортне сполучення здійснюється за допомогою автомобільних шляхів, залізниць а також літаками транспортної авіації.

Головний промисловий центр країни Йоганнесбург розташований за 1290 км від Кейптауна і приблизно за 480 км від Річардс-Бея і Дурбана, основних портів країни. Таким чином, транспортування вантажів до морських портів здійснюється залізницею або автотранспортом [4, c. 152].

Інші важливі морські порти країни - Іст-Лондон, Мосселбай, Порт-Елізабет і Салданья.

3. КРАЇНА В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

3.1 Структура зовнішньої торгівлі

З 2006 по 2015 р. експорт Південної Африки зріс в середньому на 8,0 % і склав 71.5 білліонів дол. США в 2015. Імпорт країни збільшується в середньому на 4.0 % щорічно і досягнув рівня 80.1 біл. дол. США. Це призвело до торгівельного дефіциту 8.7 біл. дол. США в 2015 р., і це нижче, ніж дефіцит 2014 р., який складав 9.9 біл. дол. США.

Рис. 3.1. Динаміка експорту та імпорту ПАР в 1996-2015 рр. млрд. дол.

У товарній структурі експорту найважливіше місце посідає продукція гірничорудної промисловості, на яку нині припадає майже третина південноафриканського експорту (до початку ХХІ ст. ця частка досягала 50 % і більше). Експорт мінеральної сировини стабільно приносить ПАР близько 15 млрд дол. щорічно. Розвиток цієї галузі економіки є запорукою платіжної спроможності й надійності ПАР як значного торговельного партнера на світовому ринку. Галузь забезпечує роботою понад 0,5 млн осіб і є основою соціально-політичної стабільності країни. Структура зовнішньої торгівлі ПАР відображена в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Зовнішня торгівля ПАР в 2015 р.

Од. вим.

Експорт

Імпорт

Зовнішня торгівля

млн. долл.

71484,3

80139,3

Товарна структура:

Х

100%

100%

продовольство

%

13

15

дорогоцінне каміння і метали

%

25,3

-

енергетика

%

14,05

175,7

паливо

%

9,1

14,3

природний газ

%

-

3,5

хімічна продукція

%

4,6

-

машини та обладнання

%

19,9

15,3

медикаменти

%

-

58,1

ін.

%

10,2

9,3

Географічна структура

Х

100%

100%

Китай

%

1,1

-

Японія

%

3.1

-

Країни Африки

%

33,2

-

Індія

%

0,3

-

США

%

2,9

-

Великобританія

%

16,0

-

ін.

%

43,4

-

У товарній структурі експорту ПАР значна частка належить алмазам, золоту, платині й іншим дорогоцінним металам. ПАР є великим постачальником на світові ринки залізної руди та сталі, кам'яного вугілля, коксу, кольорових металів, хімікатів і сільськогосподарської продукції (вовна, каракуль, цукор, виноград, цитрусові та ін.). Значними темпами відбувалося зростання експорту промислових товарів, у тому числі текстильних виробів, одягу, автомобілів, механізмів й обладнання, гірничошахтного устаткування, паперових виробів та ін.

Експорт: золото, сировина мінерального походження, включаючи вугілля, чорні метали і вироби з них, платина, продовольство, а також алмази, електроенергія, машини та обладнання (США -- 8,1 %; Німеччина -- 6,1 %; Японія -- 5,9 %; Великобританія -- 5,9 %; Італія -- 5,8 %) [28].

Нині ПАР підтримує торговельні зв'язки з понад 180 країнами світу. Провідними торговельними партнерами ПАР є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Китай, Франція, Італія і Канада. Загальний товарооборот зовнішньої торгівлі з цими країнами постійно зростає. Майже з усіма західноєвропейськими й американськими партнерами у сфері торгівлі товарами ПАР має негативне сальдо торговельного балансу. Головними ринками збуту сировини, що експортується з ПАР, є Японія, Німеччина, Великобританія, США, Нідерланди, Китай, Швейцарія.

Рис. 3.2. Торгівельний баланс ПАР за регіонами світу в 2015 р. [27]

У географічній структурі зовнішньої торгівлі ПАР із країнами різних регіонів світу є значні диспропорції. Країни Європи - головний регіон світу, з яким ПАР має найтісніші зовнішньоторговельні зв'язки як за експортом, так й за імпортом. Значні обсяги товарів ПАР експортує не тільки в Європу, а й у країни Азії, Близького і Середнього Сходу, оскільки саме ці країни споживають найбільше мінеральної сировини, дорогоцінного каміння та металів, а також готової продукції ПАР. Найбільші обсяги імпорту надходять із країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки. Основна причина полягає в тому, що ПАР імпортує багато промислової продукції з розвинених країн, палива та мінеральних ресурсів із країн Азії й Африки.

Основними статтями імпорту ПАР із ЄС у 2013 р. були електроустаткування, транспортні засоби, фотоінструменти, пластик і лікарські препарати. У 2015 р. майже на 10 % збільшився імпорт транспортних засобів, майже на половину зменшився імпорт електроустаткування і ПАР почала експортувати літаки та космічне обладнання з країн ЄС.

Імпорт: машини, устаткування і транспорті засоби, хімічні продукти, мінеральне паливо, чорні метали (в т.ч. США та Німеччина -- по 13 %; Великобританія -- 9,2 %; інші країни ЄС -- 20 %; Японія -- 6,5 %).

3.2 Іноземні інвестиції та державний борг ПАР

Основні фінансові показники ПАР відображені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 Основні фінансові показники ПАР в 2015 р.

Всього

На душу населення

Сальдо торгівельного балансу (+,-)

млн. долл.

18050

$/нас.

0.81

Сальдо платіжного балансу (+,-)

млн. долл.

12020

$/нас.

0.54

Інфляція

%

4,1

Х

Х

Інвестиції в країну (+)

млн. долл.

1565

$/нас.

80.54

Інвестиції із країни (-)

млн. долл.

729,7

$/нас.

9.88

ПІІ всього

млн. долл.

829

$/нас.

25.69

Зовнішній борг

млн. долл.

109,4

$/нас.

2,23

Зростання загального обсягу іноземних капіталовкладень в економіку країни характеризується наступними даними: у 2005 р. - 1,2 трлн. дол.; у 2015 - 1,8 трлн. дол. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) становили відповідно 281,9 млрд. дол. та 574 млрд. дол. Найбільшими інвесторами незмінно залишаються США й Великобританія. Американські інвестиції на кінець 2015 р. становили 525,3 млрд. дол. (32,9% всіх іноземних капіталовкладень), англійські - 494,7 млрд. (24,4%). За ними ішли Японія - 153,3 млрд. (12,4%), Гонконг - 131,2 млрд. (11,2%) і Нідерланди - 29,8 (2,7 %) (табл. 3.3).

ПІІ сприяють розвитку всіх секторів економіки. На початку 2000-х рр. обробна промисловість поглинала 31% інвестицій, сфера фінансів і страхування - 20%, гірничодобувна промисловість - 14%, нерухомість і сектор послуг - 13%. Іноземні інвестиції йдуть також у фармацевтичне й електронне виробництво, інформаційні технології й біотехнології [15].

Таблиця 3.3 ТОП-20 країн-інвесторів в ПАР, млрд. дол.

2000

2005

2015

США

229,2

395,3

525,3

Великобританія

231,7

314,7

494,7

Японія

49,8

92,3

153,3

Гонконг

31,9

61,2

131,2

Нідерланди

15,9

22,8

29,8

Швейцарія

12,6

25,1

19,3

Нова Зеландія

17,6

24,3

18,5

Бельгія

6,9

6,5

23,1

Германія

12,4

14,3

21,1

Сінгапур

39,8

25,1

19,7

Франція

7,5

8,2

15,1

Канада

3,5

6,7

13,1

Малайзія

2,2

4,6

5,8

Бермудські о-ви

1,4

1,7

5,2

Люксембург

4,3

2,7

4,9

Філіппіни

2,4

1,9

3,4

Тайвань

1,9

0,9

2,5

Китай

3,1

2,8

2,3

Ірландія

1,1

1,3

2,2

Норвегія

-

1,5

2,2

Ряд важливих науково-технічних досягнень походять з ПАР. Перша пересадка серця від людини до людини була виконана кардіохірургом Крістіаном Барнардои у 1967 році. Максом Тейлером було розроблено вакцину проти жовтої лихоманки. Аарон Клуг впровадив техніку кристалографічної електронної мікроскопії. Ці досягнення були удостєні нобелівських премій. Марк Шаттлворт заснував компанію Тавте (Thawte) з інтернет-безпеки, що згодом була викуплена світовим лідером Верісайном (VeriSign). У ПАР знаходиться південноафриканський великий телескоп, найбільший оптичний телескоп у південній півкулі. Зараз Південно-Африканська республіка будує телескоп MeerKAT в рамках проекту радіоантени, площею квадратний кілометр.

Отже, аналіз зовнішньої торгівлі ПАР показує, що відбулися значні зміни в товарній і особливо в географічній структурі зовнішньоторговельних зв'язків країни. Унаслідок виходу ПАР із міжнародної ізоляції значно зросли обсяги торгівлі з багатьма країнами світу. ПАР стала відновлювати свої позиції на світових торговельних ринках. Нині вона ввійшла в число 25 найбільших зовнішньоторговельних гравців на світовому ринку. Пріоритетними напрямами в зовнішній торгівлі ПАР залишається торгівля з високорозвинутими країнами Західної Європи, США, Японією, Китаєм, які є потужними ринками збуту південноафриканської мінеральної сировини, низки товарів обробної промисловості. Зростають також обсяги імпортних поставок високотехнологічної промислової продукції, яка все більше використовується для реструктуризації обробної промисловості країни. ПАР нині активно залучає іноземні інвестиції не тільки в гірничодобувну промисловість, а й, зокрема, в обробні галузі (машинобудування, кольорова й чорна металургія, хімічна промисловість). Активізується також торгівля в рамках регіональних економічних організацій, членами яких є ПАР. Важливого значення для ПАР набуває використання досвіду високорозвинутих країн і закріплення своїх позицій на світовому ринку як високоякісного виробника різноманітної продукції. Перспективи досліджень ми вбачаємо в докладному аналізі окремих географічних напрямів зовнішньої торгівлі ПАР, виявлення специфіки зовнішньої торгівлі з окремими країнами світу, ролі окремих галузей економіки країни в зовнішніх зв'язках.

економіка африканський галузевий конкурентний

3.3 Конкурентоспроможність і міжнародна співпраця

ПАР -- найрозвиненіша на Африканському континенті і одночасно єдина країна, яку не відносять до Третього світу. ВВП на 2014-й рік склав 505 млрд. дол. (26-е місце в світі). Зростання ВВП було на рівні 5 %, у 2013 році -- 3 %. Країна все ще не входить до числа розвинених країн світу, не дивлячись на те, що її ринок активно розширюється. По паритету купівельної спроможності займає 78-е місце в світі за даними МВФ (Росія 53-е), за даними Всесвітнього банку 65-е, за даними ЦРУ - 85-е [22].

Володіє величезним запасом природних ресурсів. Широко розвинені телекомунікації, електроенергетика, фінансова сфера.

Загальновизнано, що основний політичний курс держави направлений на стабілізацію економіки. Згідно із статистикою The Heritage Foundation республіка знаходиться на 57-ій позиції в світі по свободі економіки. У ПАР встановлений відносно високий прибутковий податок (до 40 % залежно від рівня доходу). Південна Африка є конституційною демократією у вигляді парламентської республіки. Є одним з членів-засновників Африканського Союзу, та має найбільшу економіку з усіх його членів. ПАР відіграє важливу роль в африканському Союзі й в організації «Співробітництво з питань розвитку країн Південної Африки» (САДК). Ще одним важливим пріоритетом ПАР у зовнішній політиці є «Нове партнерство в інтересах розвитку Африки» (НЕПАД), ініціатором створення якого є Алжир, Єгипет, Нігерія, Сенегал і ПАР. НЕПАД повинно об'єднувати африканські країни. Південна Африка є членом Співдружності Націй, Антарктичного договору, Групи 77, Південноафриканського митного союзу, Світової організації торгівлі, Міжнародного валютного фонду, G20 та G8 +5.

ВИСНОВКИ

За результатами дослідження було встановлено що:

1. ПАР -- найрозвиненіша на Африканському континенті і одночасно єдина країна, яку не відносять до Третього світу. ВВП на 2014-й рік склав 505 млрд. дол. (26-е місце в світі). Зростання ВВП було на рівні 5 %, у 2013 році -- 3 %. Країна все ще не входить до числа розвинених країн світу, не дивлячись на те, що її ринок активно розширюється. По паритету купівельної спроможності займає 78-е місце в світі за даними МВФ (Росія 53-є), за даними Всесвітнього банку 65-е, за даними ЦРУ 85-е. Володіє величезним запасом природних ресурсів. Широко розвинені телекомунікації, електроенергетика, фінансова сфера.

2. Провідні галузі промисловості: фінанси - 20,3%, обробна промисловість - 18,7%, торгівля - 13,1 %, туризм - 10%, гірничодобувна - 6,5%, сільське господарство - 3,2%. Основною галуззю промисловості традиційно була гірничодобувна, але наприкінці 60-х років на провідне місце вийшла обробна промисловість. Розвивається видобуток золота, алмазів, платини, марганцю, хромової, залізної і мідної руд, кам'яного вугілля, азбесту, уранового концентрату. Високо розвинуте машинобудування, металургія. Швидко розвиваються хімічна і легка промисловість. Налагоджено виробництво рідкого палива з вугілля. Великі кошти держава вкладає у розвиток військової промисловості і в суднобудування. Здійснюється програма розвитку атомної промисловості і створення ядерної зброї.

3. Майже вся товарна продукція сільського господарства виробляється у фермерських господарствах осіб європейського походження, які використовують найману працю африканців. Найважливіші культури - кукурудза, пшениця, сорго, ячмінь. Вирощуються: цукрова тростина, чай, бавовна, арахіс, соняшник, тютюн, фрукти, виноград, цитрусові. Основна частина земельних угідь використовується для пасовищного тваринництва.

4. Експорт: золото, сировина мінерального походження, включаючи вугілля, чорні метали і вироби з них, платина, продовольство, а також алмази, електроенергія, машини та обладнання (США -- 8,1 %; Німеччина -- 6,1 %; Японія -- 5,9 %; Великобританія -- 5,9 %; Італія -- 5,8 %).

5. Імпорт: машини, устаткування і транспорті засоби, хімічні продукти, мінеральне паливо, чорні метали (в т.ч. США та Німеччина -- по 13 %; Великобританія -- 9,2 %; інші країни ЄС -- 20 %; Японія -- 6,5 %).

6. Основні торговельні партнери - Німеччина, США, Великобританія та Японія.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Брук С.И. Население мира. Этнодемографический справочник, М. - 2015. - 345 р.

2. Вовк В.С., Новиков А.И., Глаголєв А.И. и др. Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: прогнозное моделирование. - М.: Газпром экспо. - 2014. - 312 с.

3. Голиков А.П., Черномаз П.А. Международные экономические термины: словарь-справочник. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007.

4. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. / Шаблій О.І., Кузик С.П., Книш М.М. та ін., за ред. С.П. Кузика. - Львів: Світ, 2002.

5. Жук М.В., Бауліна Т.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / М.В. Жук, Т.В. Бауліна. - К.: Паливода А.В., 2006.- 348 с.

6. Мировая экономика и международные отношения. - 2016. - с. 89

7. Мировое хазяйство и международные экономические отношения: Уч. пособие / Под ред.. А.П. Голикова и др. - Симферополь: «Сонат», 2003.

8. A History of South Africa, Third Edition. Leonard Thompson. Yale University Press. 1 March 2001. - 384 p.

9. Aus Politik und Zeitgeschichte 1/2015: Sьdafrika.

10. Chevron Adds to Gorgon Gas // International Oil Daily. - 2014. - №16. - Р. 107-109.

11. Greenwood G. South Africa. A social and political history. - 2014. - 375 р.

12. Department of Foreign Affairs and Trade. Advancing the National Interest. - 2014. - 322 р.

13. Department of Immigration, Multicultural and Indigenous Affiars. The Evolution of South Africa's Multicultural Policy. - 2015. - 317 р.

14. Dominique Lapierre, Un Arc-en-ciel dans la Nuit, Йdition Robert Laffont, S.A., Paris, 2013.

15. International Trade Statistics Yearbook, South Africa. - 2013. - 340 р.

16. LNG expands in South Africa: explosive growth // Economist. - 2014. - № 21. - Р. 212-217.

17. LNG Producers Stand to Gain as South Africa Modifies Carbon Bill // The Oil Daily. - 2014. - № 25. Р. - 275-312.

18. Martin Pabst: Sьdafrika. 2., vцllig ьberarbeitete und ergдnzte Auflage, Verlag C. H. Beck, Mьnchen 2013.

19. Monthly Bulletin of Statistics, UN, New York. - 2015. - №6. - Р.128.

20. Monthly Bulletin of Statistics, UN, New York. - 2015. - №7. - Р.128.

21. South Africa in Contemporary Times. Godfrey Mwakikagile. New Africa Press. February 2013. - 260 p.

22. South African Reserve Bank - Economic and Financial Data.

23. Statistics South Africa - Official Government Statistics.

24. USGS: Mineral Yearbook 2014-2015. - 675 р.

25. www.cia.gov.

26. www.fao.org.

27. www.comtrade.un.org.

28. www.iformatsiya.ru.

ДОДАТОК

Економічна карта ПАР

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальні відомості та географічне положення Південно-Африканської Республіки та Маршалових островів. Демографічна ситуація та релігія у країнах. Особливості клімату та природи. Рівень розвитку економіки, промисловості та сільського господарства країн.

  реферат [20,6 K], добавлен 05.12.2010

 • Аналіз і оцінка природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу регіону. Населення та трудові ресурси Криму, науково-технічний потенціал. Розвиток та розміщення основних галузей господарського комплексу, промисловості та сільського господарства.

  курсовая работа [482,8 K], добавлен 25.09.2010

 • Загальна економіко-географічна характеристика Республіки Чилі як країни в Південній Америці, її ресурси, розташування та державні символи. Основні моменти історії становлення Чилі. Особливості сучасної економіки та динаміки розвитку країни в регіоні.

  реферат [54,1 K], добавлен 14.05.2011

 • Основні економічні показники країни, фактори та динаміка економічного росту. Дослідження таких сфер економіки Сербії, як сільське господарство, промисловість та сфера послуг. Аналіз структури зовнішньої торгівлі країни, її основні іноземні інвестори.

  курсовая работа [752,0 K], добавлен 23.07.2016

 • Аналіз економічного розвитку Австралії, його особливості та характерні риси. Основні показники, фактори і динаміка економічного росту. Галузева структура економіки. Країна в світовому господарстві: зовнішня торгівля, іноземні інвестиції та державний борг.

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 04.08.2016

 • Географічне положення Республіки Ісландії та опис її території. Унікальні природні явища та об'єкти країни. Форма правління, державні органи влади та адміністративно-територіальний поділ республіки. Економічна характеристика країни та інші особливості.

  реферат [16,4 K], добавлен 30.07.2009

 • Суспільно-географічне положення країн Центральної і Південно-Східної Європи. Особливості господарства регіону. Розвиток енергетики, машинобудування, легкої промисловості. Представлений регіон Європи як найважливіший сільськогосподарський продуцент світу.

  реферат [28,8 K], добавлен 16.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.