Здобутки та невдачі Великої французької революції

Французьке Просвітництво, його характерні риси. Повалення монархії і встановлення республіки у Франції. Жірондистське правління і боротьба "Гори" і Жіронди в Конвенті. Якобінська диктатура, її падіння. Італійський і єгипетський похід Наполеона Бонапарта.

Рубрика История и исторические личности
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.07.2012
Размер файла 64,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Найважливішим кроком в розвитку прав людини з'явилися буржуазно - демократичні революції XVII - XVIII ст., які розкрили широкий вибір прав людини і принцип формальної рівності, що став основою універсальності прав людини, що додав їм справжній демократичний характер.

Філософською ж основою цього правового інституту є вчення про свободу як про природне право людини . Люди почали усвідомлювати ці істини ще на зорі створення людського суспільства, але були потрібні століття для того, щоб склалися уявлення про зміст свободи і її співвідношення з державою.

Під правами людини в широкому значенні розуміються права індивіда як члена суспільства, права особи. Права людини є визначеними ідей політичного, морального, правового характеру. Деякі дослідники виділяють “три покоління” прав людини. Перше - юридичне проголошення прав і свобод, які визначаються особливою гідністю людини і громадянина в правовій державі. Такі права і свободи одержали назву цивільних і політичних прав. Вони включені у французьку “Декларацію прав людини і громадянина” 1789 р. Друге - “соціалізація” прав людини. Йдеться вже не про свободу всупереч державній владі, а про свободу, реалізовану за допомогою держави. В даному випадку мова йде про економічні, соціальні, культурні права. Третє - інтернаціоналізація прав людини, характерна для XX ст., головним чином, для періоду Другої світової війни.

Поняття “прав людини” з'явилося ще в епохи буржуазних революцій як ідеалу соціальної справедливості. В умовах буржуазного світогляду цей ідеал був пов'язаний з природним правом, згідно якому людина, незалежно від своєї станової приналежності, повинна мати рівні з іншими права. Кожному індивіду властива від народження сукупність прав. “Оскільки люди є, як вже згадувалося, за природою вільними, рівними і незалежними, то ніхто не може бути виведений з цього полягання і підлеглий політичній владі іншого без власної згоди.

Єдиний шлях, за допомогою якого хто-небудь відмовляється від своєї природної свободи і бере на себе обов'язки цивільного суспільства, - це угода з іншими людьми.”

Люди спочатку були вільні і створили державу лише із страху один перед одним. Кожний відмовився від частини своєї свободи, щоб в цілковитій безпеці користуватися її частиною, що залишилася. Дж,Локк, що розробив принцип “природного права”, відніс до невідчужуваних прав людини три основних: на життя, на свободу, на власність. [ 12? 58].

Основним завданням даної теми є розвиток правової свідомості людини в період Великої Французької революції. Показати яким чином розвивалися ідеї прав людини у французькому суспільстві? які чинники впливали на розвиток цих ідей? яку роль відіграла Велика Французька революція у становленні прав людини? які суперечності спостерігалися у цьому процесі і що було причиною виникнення цих суперечностей. На підставі історичних подій розкрити „хвороби” суспільства, які походять не від народу, а тільки від уряду, керівництва держави . Чому ж воно так?

1. Причини революції у Франції

1.1 Криза абсолютизму. Державний устрій і стани

Незважаючи на зберігання зовнішнього блиску і пишноти французької монархії в XVIII ст. в країні наростала глибока і тривала криза феодально-абсолютистського устрою. Одним із проявів цієї кризи було паразитичне існування дворянства, що проводило життя в придворних розвагах і святкуваннях. Марнотратство двору не мало меж. Придворний штат короля досяг 14-15 тис. чоловік і щорічно поглинав 40-50 млн. ліврів.

Міжнародне становище абсолютистської Франції хилилося до занепаду. Хоча французькі війська оволоділи Лотарингією в 1735 р., а уряд домігся від Генуезької республіки поступки Корсики, у суперництві з Англією за колоніальні володіння, Франція втратила Канаду і втратила свій вплив в Індії. У ході Семилітньої війни (1756-1763) французька армія була розгромлена військами прусського короля Фрідріха II. Колишня військова міць Франції танула на очах.

У країні існувала абсолютна монархія. Влада короля нічим і ніким не була обмеженою. Зберігалося середньовічний поділ суспільства на стани. Першим було духівництво, другим - дворянство. Обидва вони були привілейованими, хоча складали усього 4% із 26 млн. населення країни. Вони не сплачували податки, займали вищі державні посади. До третього стану, що ніс на собі усю важкість сплати податків, належали селяни, ремісники, наймані робітники, купці, власники мануфактур, банкіри. Заможні буржуа, володіючи економічною могутністю, прагнули політичної влади в країні.

Королівська влада й обидва привілейовані стани - дворянство і духівництво - завзято противилися будь-яким реформам. Вони намагалися зберегти свої привілеї, втішаючись розкішшю і багатством. Якщо в Англії більшість дворян займалися торгівлею і промисловою діяльністю, застосовували найману працю, то у Франції лише незначна частина дворян ставала буржуазією і виявляла схильність до деяких перетворень на користь третього стану. Проте розвиток капіталізму протягом усього XVIII ст. підривав архаїчні бар'єри між станами‚а також сам старий лад - соціально-економічну і політичну системи французького абсолютизму.

1.2 Економічна політика

У XVIII ст. прискорився розвиток торгівлі і капіталістичних відносин у промисловості. Більшість ремісників поступово потрапила в залежність від купців-промисловців, що відігравали роль скупників і роздавальників сировини. Напередодні 1789 р. розсіяна мануфактура стала переважною формою промисловості.На північному сході зростало виробництво бавовняної промисловості, вовняних і металевих виробів, але промислова революція в країні ще не почалася.

Великими центрами промисловості стали Ліон, Брест, Тулой. У Парижі вироблялося безліч предметів розкоші. Чисельність населення столиці до 1789 р. перевищила 500 тис. мешканців. Збагаченню французької буржуазії сприяв зріст обігів внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Розвивалася колоніальна торгівля. Використовуючи працю негрів-рабів, французькі землевласники на островах Гаїті, Мартиніка і Гваделупа вирощували цукор, тютюн і збували ці товари у Францію й інші країни. Проте розвитку промисловості і торгівлі перешкоджали податковий тягар, свавілля державних службовців, численні внутрішні митні кордони, що встановлювали у своїх володіннях феодали.[ 13? 102-104]

Перед революцією Франція залишалася аграрною країною. Сільське господарство давало понад 3/4 усього прибутку в державну казну. З 25 млн. населення лише 2 млн. мешкало в містах. Основну масу населення складало селянство. Хоча у Франції до кінця XVIII ст. кріпосного права майже не залишилося, селяни продовжували виконувати різноманітні феодальні повинності. У французькому селі в XVIII ст. переважали грошові форми феодальної ренти. Селяни сплачували сеньйору щороку невеликий грошовий внесок - чинш. Більш важкими повинностями були т. з. шампар - оброк розміром біля 1/4 врожаю і панщина для дорожніх робіт. Повинності виплачувалися в грошах, тому що панська оранка в маєтках французьких дворян була майже відсутня. Вкрай збитковими були великі платежі при віддачі в заставу або продажі селянського наділу, а також за обов'язок користуватися млином, виноградним пресом, кузнею сеньйора.

Великий збиток селянському господарству завдавало монопольне право сеньйорів на полювання і заборона селянам винищувати дичину - голубів і кроликів, що знищували посіви. Селяни сплачували також десятину на користь церкви і величезні податки державі. Серед селян почало посилюватися майнове розшарування і виділявся більш заможний прошарок селян, що орендували землі понад свого наділу. Найбідніші селяни часто працювали поденниками в більш заможних. У 70-80-ті роки дворяни, що розоряються, підсилили податки із селян, поновлюючи давно забуті повинності і домагаючись виділення на свою користь третини общинних земель. Селяни вкрай обурено зустріли ці нововведення. Піти від сеньйора або скаржитися на нього було нікуди. Сеньйор сам судив селян або призначав суди, що виконували його волю. Невдоволення владою і феодальними порядками серед селян посилювалося.[ 11? 78-81]

1.3 Французьке Просвітительство, його характерні риси. Вольтер, Руссо, Монтеск'є

Епохою Просвітництва, або Віком розуму прийнято називати період історії Європи з 1650 року по 1750 рік, під час якого сталися радикальні зміни у філософії і світогляді європейців. Головним центром цих перемін стала Франція. Ця епоха пов'язана з іменами Вольтера, Ш. Монтеск'є, Ж.-Ж.. Руссо, Д. Дідро, Г. М. Маблі, К. А. Гельвеція, П. А. Гольбаха, Ж.. Л. Д'Аламбера та ін.

Філософія просвітництва була дуже багатогранною. У її основі закладена оптимістична віра в могутність розуму як раціональне мислення, і в необмежені можливості суспільного розвитку або прогресу. Просвітництво було інтелектуальним рухом, заснованим на ненаситному освоєнні знань.

Для цієї епохи були характерні такі особливостіУ повага до науки‚ жвавий інтерес до народів, інтерес до представників тваринного і рослинного світу найвіддаленіших куточків Землі, більшість яких тільки-но стали відомі європейцям. Одним із найважливіших досягнень Просвітництва стала величезна «Енциклопедія» (1751-1777), що за задумом повинна була містити в собі усі знання, накопичені людством до цього часу. Головними організаторами цього видання були Дідро і математик Д'Аламбер. У статтях «Енциклопедії» зазнавали критики релігія, рештки кріпацтва, свавілля королівської влади. Вона містила безліч статей, написаних різними вченими і філософами. Віра в те, що люди можуть самостійно пізнавати навколишній світ, неминуче вела до заперечування вищих авторитетів. Цим просвітителі кидали серйозний виклик церкві, що ясно усвідомила загрозу своїм інтересам, хоча більшість провідних філософів залишалися переконаними християнами. Деякі найвизначніші вчені потрапили у в'язницю. Праці інших, наприклад Декарта, були заборонені.

Справжнім титаном епохи Просвітництва був Вольтер (1694-1778). Його перу належить велика кількість творів - філософських і політичних трактатів, історичних праць, поем, п'єс, романів, повістей. Блискучий і легкий стиль, невиснажена дотепність і логічність викладу сприяли успіху його творів. Широку популярність придбали його «Філософський словник», книги «Досвід про дух і вдачі народів», «Століття Людовіка XIV», роман «Кандід». Вольтер був прихильником конституційної монархії, обмеження влади короля, він виступав за знищення привілеїв духовенства і дворянства. Вольтер нещадно висміював церковне мракобісся і засуджував переслідування гугенотів. Він виступав проти фанатизму і релігійного нетерпіння церкви.

Вольтер, водночас, припускав існування Бога, але лише як розумноі першооснови світу, вважаючи, що явища природи відбуваються відповідно до природних законів. Проте Вольтер ніколи не був атеїстом. Йому належать слова: «Якби Бога не було, то його варто було б видумати». Релігію він вважав гарантом порядку в суспільстві. Видатний мислитель ніколи не закликав до революції, проте уся його діяльність об'єктивно сприяла руйнуванню підвалин абсолютизму.

Не менш значною була особистість Шарля Монтеск'є (1689-1755), одного з найвідоміших діячів епохи Просвітництва. Головним твором Ш. Монтеск'є стала його велика книга «Про дух законів»(1748). Ідеалом Монтеск'є була конституційна монархія англійського зразка з парламентом із двох палат і поділом законодавчої, виконавчої і судової влади. Він виступав за тривалі гарантії приватної власності й особистої волі. Під „волею” він розумів право «робити усе, що не заборонено законом».[ 1? 155-160]

Своє гідне місце в епосі Просвітництва займав син женевського годинникаря Жан-Жак Руссо(1712-1778). У ранніх творах він засуджував розбещеність, розкіш і надмірності дворянської знаті, закликав до простоти, поміркованості, близькості до природи. У трактаті «Про причини і походження нерівності(1754) Руссо доводив, що джерелом усіх суспільних бід і нерівності є приватна власність. Але він не закликав до її скасування. Руссо пропонував тільки обмеження її розмірів для усунення крайностей багатства і убогості. Ідеалом Руссо було суспільство із самостійних селян, ремісників і торговців, без розкоші багатіїв і бідності інших. У надмірному багатстві одних і злиднях інших Руссо бачив порушення «природничих прав» людини, до яких він відносив волю, рівність, право на життя і щастя. Кращу форму правління Руссо бачив у демократичній республіці з особистою участю народу в управлінні державою.

Історичною заслугою просвітителів епохи Просвітництва були пошуки кращої організації суспільства і ствердження принципів гуманізму.

2. ПОЧАТОК РЕВОЛЮЦІЇ

2.1 Скликання Генеральних штатів. Установчі збори

Уся повнота влади у Франції належала королю Людовіку XVI, що не відзначався талантом політика і державного діяча. Він випробовував на собі значний вплив своєї дружини - Марії Антуанетти, дочки австрійського імператора. Палацеві інтриги, марнотратство, бездіяльне проведення часу вели до неухильного падіння авторитету королівської влади.

Основні протиріччя, які обумовили неминучість революції, були загострені державним банкрутством, що почалося в 1787 році торгово-промисловою кризою, неврожайними роками, які спричинили голод. Селянські повстання, що охопили ряд французьких провінцій, перепліталися з виступами міської бідноти в Ренні, Греноблі, Безансоні в 1788 році, у Сент-Антуанському передмісті Парижа в 1788 році. Монархія, що виявилася не в змозі утримувати старими методами свої позиції, була змушена піти на поступки: у 1787 році були скликані нотаблі, а потім Генеральні штати, що не збиралися з 1614 року.

Побоюючись народних мас Парижа, Людовік XVI призначив скликання Генеральних штатів у Версалі. 5 травня 1789 року вони були урочисто відкриті. По обидва боки від трону велично сиділи по 300 депутатів від дворянства і духовенства. Позаду стояли 600 депутатів третього стану, одягнені у прості чорні сукні. Свій короткий виступ король присвятив вимогам грошей. У державній казні не було коштів, щоб навіть розрахуватися з власними кредиторами. Генеральний Контролер фінансів Неккер від імені уряду зажадав нової позики в розмірі 80 млн. ліврів. Треба було затвердити нові податки. Дворяни, духовенство і король стояли за постанове голосування, сподіваючись таким способом підпорядкувати собі усю діяльність Генеральних штатів.

Але події розгорнулися інакше. Третій стан відкинув постановий принцип голосування і 17 червня проголосив Генеральні штати Національними зборами. 20 червня король наказав замкнути зал засідань, але депутати під головуванням Байї зібралися в помешканні для гри в м'ячі й урочисто заприсяглися не роз'їжджатися. На засіданні 23 червня було оголошено наказ короля розійтися по станам, але один із депутатів - Мірабо заявив, що члени зборів залишать свої місця, «лише підкорюючись силі багнетів».

Збори оголосили себе недоторканними. Король не посмів пустити в хід зброю: велика частина версальского гарнізону була на боці зборів. Незабаром до третього стану приєдналась ліберальна частина дворянства на чолі з герцогом Орлеанським. 9 червня збори оголосили себе Установчими і тим самим проголосили своє право на прийняття Конституції. До Версалю стали підтягуватися вірні королю війська, перед якими поставлено завдання розігнати збори. Неккер змушений був піти у відставку. За таких обставин ініціативу взяли на себе мешканці Парижа.[ 2? 58-69]

2.2 Узяття Бастилії

12 липня Париж вирував. Оратори розповідали про погрозу, що нависла над Установчими зборами. Поширювалися слухи про банкрутство держави. 13 липня 1789 р. вибірники утворили в ратуші Постійний комітет для організації міліції, що одержала потім назву Національної гвардії. Парижани громили збройні магазини. У арсеналах було захоплено до 30 тисяч рушниць і декілька гармат. Частина військ перейшла на бік повсталих. На шляху до центру Парижа стояла Бастилія - вовкуватий восьмивежовий замок, в'язниця і фортеця. З його товстих стін, що піднімалися за глибоким ровом, грізно дивилися бійниці.

Маси народу з рушницями, ножами і піками, загони Національної гвардії, що примкнули до повстання, групи солдатів і офіцерів оточили фортецю і зажадали здачі Бастилії. Вислані вперед парламентарі з білими прапорами були зустріті пострілами. Почалася облога. У перестрілці повсталі втратили до 100 чоловік. Дві гармати були підтягнені до входу, і ядра їх розбили ланцюги піднімального моста. Повсталі кинулися вперед. Бастилія пала. Комендант її був убитий. Через рік після штурму Бастилія була остаточно зрита. День узяття Бастилії - відкритого збройного виступу народу -перший день Великої французької революції, став національним святом Французької республіки. Він відзначається щорічно 14 липня.[ 16?103-124]

2.3 Законодавство Установчих зборів. Декларація прав людини і громадянина

Узяття Бастилії привело до скинення абсолютизму і ствердження конституційної монархії. Владою опанувала велика буржуазія, її ставленики очолили паризький муніципалітет. Байї був призначений мером Парижа. До великої буржуазії примкнули представники ліберального дворянства. Начальником Національної гвардії став маркіз Лафайєт - учасник війни за незалежність Північної Америки.

Революція в Парижі викликала потужний народний рух по всій країні. Після падіння Бастилії по усій Франції прокотилася хвиля «муніципальних революцій». Замість існуючих раніше створювалися нові муніципалітети. Розгорнувся потужний селянський рух. Під впливом селянських повстань Установчі збори в ніч на 4 серпня проголосили повне скасування феодального устрою. Проте на практиці були безоплатно скасовані тільки господське право полювання і так звані особисті повинності селян, у тому числі панщина. Обтяжні платежі селян у користь поміщиків підлягали викупу. Проте, головне питання революції - аграрне - було ще далеке від повного вирішення.

26 серпня 1789 р. Установчі збори прийняли Декларацію прав людини й громадянина. Вона проголосила принцип національного верховенства - тобто нація визначалася єдиним джерелом влади. У країні зберігалася конституційна монархія, що повинна була виконувати свої функції по волі нації. Декларація стверджувала, що люди народжуються вільними і рівними в правах, а «воля, власність, безпека й опір гнобленню» є природними і безперечними правами людини. Проголошувались свобода слова, думки, преси, віросповідання, вибору будь-яких занять, недоторканість особи і приватної власності. Проте вводився майновий ценз при виборах, що залишало за межами активної суспільної діяльності більшість населення країни і установлювало фактичне панування буржуазії. Декларація відкинула станові привілеї і самодержавство‚і була маніфестом народів Європи проти феодального гніту й абсолютизму.

Після прийняття Декларації авторитет Установчих зборів стрімко зріс. Проте аристократія намагалася розігнати його. У жовтні 1789 р. в країні різко загострилася продовольча проблема, продовжувався зріст дорожнечі і спекуляція хлібом. Така ситуація сприяла зросту народного обурення. 5 жовтня величезна колона демонстрантів із робітників, торговців, ремісників рушилася на Версаль. 6 жовтня народ увірвався до Версальського палацу, почалася стрілянина. Король був змушений дати згоду на переїзд у Париж королівського двору й Установчих зборів. У столиці Установчі збори охоронялися Національною гвардією. Після подій 5-6 жовтня 1789 р. посилилася втеча аристократії за кордон.

У самих Установчих зборах продовжувалася боротьба політичних угруповань. Найбільш численними і впливовими були помірковані конституціоналісти-монархісти. Вони виступали за збереження конституційної монархії, однопалатні Законодавчі збори. Лідерами цього угруповання стали граф Мірабо, абат Сійєс, мер Парижа Байї, маркіз Лафайєт. Прихильників конституційних демократів (жірондистів) очолювали Бріссо і Верньйо. Вони активно виступали за встановлення республіканської форми правління. Радикальних демократів (якобінців) очолювали Робесп'єр, Дантон, Сен-Жюст. Вони виключали будь-які поступки абсолютизму.

У країні почали активно діяти політичні клуби. Восени 1789 р. було утворено «Товариство друзів Конституції», що одержало назву Якобінського клубу від бібліотеки монастиря Св. Якова, де проходили їхні збори. Якобінський клуб об'єднував поміркованих конституціоналістів і прихильників буржуазно-демократичних перетворень. У 1790 р. був заснований Клуб кордельєрів. Його активними діячами були адвокат Дан-тон і журналіст Демулен. Великою популярністю користувалася газета «Друг народу», що видавав лікар і публіцист Марат.[ 15?45-59]

Установчі збори прийняли цілий ряд законів економічного, соціального й адміністративного характеру, які внесли істотні зміни у державу і суспільство. Ще в 1789 р. Збори скасували колишнє середньовічне хаотичний поділ країни на провінції і губернаторства і розділили її на 83 департаменти, із наданням їм широкого самоврядування. На чолі департаментів повинні були стояти виборні виконавчі колегії (директорії), що обиралися на основі майнового цензу.

Виборчим правом могли володіти лише ті, хто сплачував податок у розмірі не менш триденної заробітної плати. З-поміж 25 млн. жителів Франції таких громадян, нараховувалося не більш 4,3 млн. чоловік. Зберігалися повинності селян, не скасовані серпневими законами, вони підлягали сплаті до їхнього викупу, що був для більшості селян не підсилу. Ситуація в селі загострювалась, там щосили лютували каральні загони. Водночас Збори намагалися задовольнити потреби власників і виробників. По всій країні була дозволена вільна торгівля хлібом, скасовані внутрішні митні збори і цехи. Мито на ввіз продукції було дещо підвищено. Ці заходи сприяли піднесенню торгівлі і промисловості. Вводилася єдина система оподатковування. Було ліквідовано більшість феодальних пережитків. Установчі збори оголосили церковні землі національним майном. Був проголошений декрет про введення так званого цивільного устрою церкви. Священиків переведено на платню зі скасуванням плати від парафіян за десятини. Декрети 1790 р. вводили цивільний шлюб і цивільну реєстрацію актів народження.[ 20? 4-6 ]

Прийняті Установчими зборами закони об'єктивно сприяли удосконалюванню правовою державою, відкривали широкі можливості для розвитку торгівлі і підприємництва.

3. ПОВАЛЕННЯ МОНАРХІЇ І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕСПУБЛІКИ У ФРАНЦІЇ.

3.1 Конституція 1791 р

Установчі збори розробили Конституцію Франції, що була затверджена 3 вересня 1791 р. Король, майже‚ протягом двох років відкладав затвердження Конституції, підготовленої ще до кінця 1789 p., оскільки вважав її занадто радикальною. До першої частини Конституції входила «Декларація прав людини і громадянина». В другій частині визначалися вищі органи влади.

Конституція 1791 р. закріплювала режим конституційної монархії. Вища законодавча влада надавалася однопалатному парламенту - Законодавчим зборам, що обиралися шляхом двохступеневого голосування. Громадян було поділено на «активних» і «пасивних», тобто позбавлених виборчих прав. У основі такого поділу був високий майновий ценз. Виконавча влада передавалася королю і міністрам, призначуваним королем і відповідальним тільки перед ним. Король одержував право відкласти термін вето. Оголошення війни і укладання миру вироблялося Законодавчими зборами на основі пропозиції короля. Конституція не поширювалася на колонії, де зберігалося рабство. Судову владу здійснювали виборні особи, що працювали на постійній основі.

Відповідно до Конституції!1791 р. Установчі збори передали усю повноту влади Законодавчим зборам, що розпочали роботу 1 жовтня 1791 року і проіснували до 20 вересня 1792 р.[ 8? 160-163]

3.2 Боротьба «Гори» і Жіронди

1 жовтня 1791 р. в урочистій атмосфері були відкриті Національні Законодавчі збори, обрані відповідно до Конституції 1791 р. «активними» громадянами. У зборах переважали прихильники Конституції 1791 p., що входили до Клубу Фельянів (конституціоналістів-монархістів). Вони представляли велику торгівельну і фінансову буржуазію, власників мануфактур, купців, пов'язаних з колоніальною торгівлею.

Друге угруповання фельянів складали ліберальні дворяни, що пристали спочатку до революції. Більшість фельянів задовольнила Конституція 1791 р. і конституційно-монархічна форма правління. Деякі з них займали важливі міністерські посади. Більш радикальна меншість Зборів, що групувалася навколо Якобінського клубу, очолювалася депутатом від Парижа - Бріссо, до якого пристали адвокат Верньйо з департаменту Жіронда і ряд депутатів від департаментів півдня і заходу країни. Пізніше за ними закріпилася назва жірондистів. Практично до кінця 1792 р. жірондисти займали керівне становище в Якобінському клубі. За Робесп'єром і Маратом у той час йшла ще меншість якобінців. Жірондисти були виразниками інтересів широкого кола великої і середньої буржуазії, головним чином приморських департаментів і Парижа. Вони були захисниками великої власності і вільної торгівлі. Але жірондистів не задовольняла Конституція 1791 р. Ідеалом їхнього державного устрою була республіка або принаймні подальше обмеження королівської влади, скасування права вето. Своїх головних політичних противників вони бачили в особі контрреволюційної аристократії, що орієнтувалася на емігрантів і допомогу іноземних держав.

Ліворадикальне угруповання, так звані монтаньяри («Гора» - як їх стануть називати під час правління Конвенту), було вкрай нечисленним у парламенті, проте за його стінами перетворювалося у впливову політичну силу. Вони виступали проти великої власності, вільної торгівлі, були прихильниками авторитарних методів керування, мріяли про революцію у світовому масштабі.

У країні усе більше позначалася нестабільність політичного становища, зростало народне невдоволення. На цій хвилі активізуються виступи найбідніших верств населення. Виразниками їхніх сподівань стали священик Жак Ру, що вимагав смертної кари для спекулянтів, і священик із Етампа Де Лів'є, що звернулися до Законодавчих зборів із посланням, пропонуючи ввести максимум цін і зробити переділ землі для тих‚ хто був обділений. Ці пропозиції викликали обурення навіть у ліворадикальних якобінців. Робесп'єр відкрито вимагав смертної кари для захисників переділу землі.

Нестабільність політичного становища в країні збільшувалася в результаті загрози контрреволюційної інтервенції.

3.3 Початок революційних війн

Революція у Франції сколихнула Європу. Незважаючи на глибокі протиріччя, якими відрізнялися, наприклад, відношення між Пруссією й Австрією, вони були змушені піти на зближення перед загрозою подій у Франції. До цієї спілки приєдналась Англія. Наступним кроком на шляху до створення антифранцузької коаліції стала зустріч у серпні 1791 р. Австрійського імператора Леопольда II і прусського короля Фрідріха-Вільгельма II у замку Пильниц (Саксонія), де вони підписали декларацію про готовність Пруссії й Австрії до спільних дій для відновлення влади Людовіка XVI. Над революційною Францією нависнула загроза війни. Катерина II і англійський уряд наполегливо підбурювали Австрію і Пруссію до вторгнення у Францію. У місті Кобленці, поблизу кордону, контрреволюційні емігранти за підтримки Австрії створили озброєний табір роялістів і закликали європейські двори до інтервенції. 7 лютого 1792 р. Австрія підписала з Пруссією союзний договір з умовою виставити по 20 000 чоловік війська проти революційної Франції. Цим договором було покладене створення антифранцузької коаліції, до якої приєдналися ряд малих германських держав.

Король і його прихильники розраховували на допомогу інтервентів для відновлення своєї влади. Французький уряд, де з березня 1792 р. переважали жірондисти, зажадав від Австрії припинення підтримки роялістів у Коблінці і відведення військ від французького кордону. Новий імператор Австрії Франц пов'язував виконання цих вимог із відмовою Франції від Конституції і передачею усієї повноти влади королівському двору. Оскільки Австрія відкрито втручалася у внутрішні справи Франції, Законодавчі збори зі змушеної згоди короля оголосили Австрії війну. Ця війна для Франції носила визвольний, національно - патріотичний характер. Проте аристократичне офіцерство і генерали встали на шлях зради. Марія-Антуанетта таємно передала австрійцям військові плани. Незабаром у Францію вторгнулися прусські війська. На дії інтервентів французький народ відповів вибухом патріотичної наснаги. У Париж з усіх департаментів стікалися загони національних гвардійців. Незважаючи на опір короля, Законодавчі збори 11 липня 1792 р. проголосили «Батьківщина в небезпеці». У Парижі зібралися тисячі федератів, що входили у федерацію Національної гвардії. Представники кожного департаменту співали патріотичні пісні. Одна із них, пісня марсельського батальйону «Марсельєза» стала гімном патріотичних сил Франції, її автором був саперний капітан Руже де Ліль. «Марсельєза» у цей час була державним гімном Французької Республіки. Тим часом Парижу загрожувало вторгнення австрійських військ і руйнація. Хоча король заявив про вірність Конституції, якобінці закликали до повалення монархії.

3.4 Повалення монархії і встановлення республіки

Внутрішня ситуація в країні різко погіршилася: вкрай болісно сприймалися поразки на фронті, росли ціни, поширювалася спекуляція товарами, дії уряду були непослідовними. Королівський двір зраджував інтереси країни. Федерати, що зібралися в Парижі, вимагали позбавлення влади короля. Але Законодавчі збори боялися народу і не бажали розриву з Бурбонами. Королівський палац знаходився під охороною швейцарської найманої гвардії і роялістів. Змінити становище могло тільки повстання. У ніч на 10 серпня 1792 р. набат сповістив про початок нового повстання в столиці. Народ збирався по секціям, формував загони. Батальйони національної гвардії з робітників передмість, а також загони федератів, що прибули з департаментів, рушилися до Тюїльрійського палацу - резиденції короля. Палац цей являв собою укріплений замок; на підступах до палацу була зосереджена артилерія. Але загін марсельських добровольців вступив у братання з артилеристами і під гаслом «Хай живе нація!» повів їх за собою. Шлях до палацу був відкритий. Король і королева сховалися в будинку Законодавчих зборів. Проте в момент, коли загони повсталих увірвалися у внутрішнє подвір'я Тюїльрійського палацу, найманці, що засіли там - швейцарці й офіцери-монархісти, відкрили вогонь. Почався штурм палацу, у ході якого повсталі втратили біля 500 чоловік убитими і пораненими. Так була скинута монархія, що існувала у Франції біля тисячі років.[ 16? 156-172]

Законодавчі збори оголосили Людовіка XVI тільки тимчасово усунутим від влади, але на вимогу Комуни Парижа король і його родина піддалися арешту. Був виданий декрет про скликання Національного Конвенту, у виборах якого могли брати участь усі чоловіки, що досягли 21 року, без усякого ділення громадян на «активних» і «пасивних». Законодавчі збори призначили новий уряд - Тимчасову Виконавчу Раду, що складався з жірондистів; єдиним якобінцем у раді був Дантон. 14 серпня Законодавчі збори прийняли декрет про розподіл общинних земель. Конфісковані землі емігрантів було дозволено здавати дрібними ділянками (від 0,5 га) у безстрокове володіння за готову ренту або передавати в повну власність із сплатою наявними. Наставав перелом і на фронті. 20 вересня 1792 р. у селища Вальмі французькі війська, що складалися переважно з добровольців, завдали суттєвої поразки інтервентам. Зі співом «Марсельєзи», із гаслом «Хай живе нація!» французькі солдати відбили дворазову атаку противника і змусили його відступити.

якобінський диктатура наполеон жірондистський боротьба

3.5 Жірондистське правління і боротьба «Гори» і Жіронди в Конвенті

У день перемоги при Вальмі в Парижі відкрилося засідання Національного Конвенту, обраного на основі загального виборчого права. У Конвенті було 750 депутатів. 165 із них належали до жірондистів, біля 100 - до якобінців. Інші депутати не належали до жодної партії - їх іронічно називали «рівниною» або «болотом».

Першим актом Конвенту виявилося скасування королівської влади (21 вересня), а 22 вересня 1792 р. Франція була проголошена республікою. Жірондисти зайняли більшість міністерських посад у новій Виконавчій раді, їхні лідери Бріссо, Ролан, Верньйо хотіли обмежити політичний вплив Парижа і виступали за поширення прав департаментів, відстоюючи позиції федералізму, Жірондисти були за вільну торгівлю, промисловость і відстоювали недоторканність приватної власності. Монтаньяри (від слова «монтань» - гора), що займали верхні лави Конвенту, належали до ліворадикального угруповання, їхні лідери Робесп'єр, Дантон, Марат наполягали на обмеженні прав власності, були прихильниками авторитарних методів управління. Серйозні протиріччя між «Горою» і Жірондою виникли з приводу ролі Парижа, ступеня централізації влади, прав департаментів, способу обрання уряду.

На фронті французькі війська досягли суттєвих успіхів. Армія генерала Журдана розбила австрійців і зайняла усю Бельгію. Інші французькі армії зайняли лівий берег Рейну, Савойю і Ніццу. Декрет Конвенту від 15 грудня встановлював у зайнятих французькими військами областях революційні порядки, народ рятувався від гніту абсолютизму і феодалізму. У 1792-1793 pp. Савойя, Ніцца, лівий берег Рейну і частина Бельгії були урочисто приєднані до Франції на основі народного голосування. Проте боротьба між якобінцями і жірондистами посилювалася. Більшість із жірондистів, будучи прихильниками конституційної монархії, не хотіли допустити страти короля. Якобінці вимагали відкритого голосування, щоб кожний депутат виходив на трибуну і говорив привселюдно методом поіменного відкритого голосування. Марат закликав: «Ви врятуєте батьківщину... і ви забезпечите благо народу, відтявши голову тирану!». Після 40-годинних дебатів більшість депутатів висловилися за страту і за негайне виконання вироку. 21 січня 1793 р. Людовік XVI був страчений. Стурбовані подіями у Франції провідні європейські держави, вступали в антифранцузьку коаліцію. Після страти Людовіка XVI Англія розірвала дипломатичні відносини з Францією. 1 лютого Конвент по доповіді Бріссо оголосив Англії війну і направив свої війська в Голландію. У коаліцію, крім Австрії і Пруссії, входили Англія, Іспанія, Сардинське королівство, Неаполь і більшість малих германських держав. Не посилаючи свої війська на Захід, царська Росія офіційно приєдналася до коаліції.

А в країні наростало невдоволення ремісників і селян. Феодальні повинності не були ліквідовані до кінця, спекулянти обкрадали армію і наживалися на військових поставках. Масовий випуск грошей привів до зростання інфляції. У містах давали про себе знати дорожнеча, безробіття і спекуляція. Добровольці залишали армію. Війська революційної Франції танули, а коаліція зміцнювала свої ряди. Збідніле населення бурхливо привітало виступи Жака Ру і поштарського службовця Варле про введення «максимуму» цін. У Вандеї почався роялістський заколот. Уряд жірондистів не зміг встановити контроль над обстановкою в країні, його авторитет неухильно падав.

4. ЯКОБІНСЬКА ДИКТАТУРА І ЇЇ ПАДІННЯ

4.1 Повстання 31 травня - 2 червня 1793 р

Повстання в Парижі 31 травня - 2 червня 1793 р. усунуло від влади жірондистів і привело до встановлення диктатури якобінців. Наприкінці травня якобінці прагнули вигнати жірондистів із Конвенту й встановити свою владу. При цьому вони обіцяли парижанам, що готові в найкоротший термін вирішити численні соціально-економічні проблеми столиці і країни в цілому. Марат і Робесп'єр закликали до негайного повстання. Якобінцям вдалося залучити на свій бік ряд батальйонів Національної гвардії.

Вранці 31 травня із Собору Паризької Богоматері знову пролунали звуки набату. Рада Комуни Парижа призначила командуючим Національною гвардією - якобінця Анріо. Озброєні загони підійшли до Конвенту. Але жірондисти залишалися при владі. Наступного дня у Парижі стало відомо про криваві події в Ліоні, де сталися страти якобінців. Ця звістка дала новий поштовх до повстання. Усю ніч 2 липня гуділи церковні дзвони. Вдень Національна гвардія оточила будівлю Конвенту. Артилеристи навели на нього свої знаряддя. Сто тисяч озброєних людей зайняли сусідні вулиці і площі. Жірондисти і депутати «болота» намагалися почати переговори з повсталими, проте до їхніх доводів ніхто не прислухався. Анріо дав команду: «Каноніри, до зброї». Засідання Конвенту відновилося. Бріссо, Верньйо й інші жірондисти (всього 23 депутата) були заарештовані.

Таким чином, у результаті подій 31 травня - 2 червня 1793 р: ліворадикальні сили, на чолі з якобінцями, фактично учинили державний переворот і насильним методом прийшли до влади.[ 6? 106-117]

4.2 Встановлення якобінської диктатури й організація влади

Насамперед, уже якобінський Конвент 24 червня 1793 р. прийняв нову Конституцію, що базувалася на «Декларації», яка на відміну від «федералізму» жірондистів, вводила загальне виборче право незалежно від майнового стану і проголошувала принцип централізації влади. Єдиними правами людини проголошувалося рівність, свобода, безпека і власність. Конституція передбачала свободу слова і преси, загальну освіту, свободу віросповідання, право створення народних товариств, недоторканність приватної власності і свободу підприємництва. Проте ці демократичні принципи практично не виконувалися і потонули в крові диктаторського режиму монтиньярів.

За Конституцією 1793 р. Франція проголошувалась єдиною і неподільною республікою. Виборчі права надавалися чоловікам, що досягли 21 року, незалежно від майнового стану. Члени законодавчого корпусу підлягали обранню простою більшістю голосів. Законодавчий корпус повинний був складатися з однієї палати. Укладання миру ціною поступки якоїсь частини території республіки не допускалося. Конституція відкидала іноземне втручання в справи французького народу і проголошувала принцип невтручання в справи інших націй.

Проте в умовах інтервенції і громадянської війни Конституція 1793 р. не була введена в дію. Для здійснення диктатури якобінцями був створений революційний уряд. Влітку 1793 р. верховним органом республіки був Конвент, що здійснював у повному обсязі законодавчу, виконавчу і судову владу. Комісари Конвенту в департаментах і армії мали необмежені повноваження, їм доручалося проведення «чистки» місцевих органів, «відновлювати революційний порядок, усувати і призначати військовокомандуючих». Фактично якобінці встановлювали свою політичну диктатуру. Функції революційного уряду виконував Комітет громадянського порятунку. У його веденні були військові, дипломатичні справи, продовольче постачання, йому були підпорядковані інші місцеві органи влади, а_сам Комітет звітував перед Конвентом.[ 30? 73-79 ]

4.3 Соціально-економічні перетворення. Скасування феодальних повинностей

З метою залучення на свій бік селянства якобінці почали активно проводити аграрну політику. З червня 1793 р. Конвент прийняв декрет, що дозволив продаж земель емігрантів окремими ділянками на виплат. Інший декрет від 10 червня повертав селянам общинні землі, захоплені дворянами ще до революції.

Найбільшу популярність одержав декрет від 17 липня про повне і безплатне скасування усіх феодальних платежів і повинностей. Селяни фактично цілком перетворювалися у вільних і повних власників своїх наділів. Проте вимоги селянської бідноти про безплатне наділення землею і ліквідацію великої оренди, «або поділу великих ферм», задоволені не були. Правда, в інтересах бідняків у вересні їм було дозволено купувати емігрантські землі дрібними ділянками з відстрочкою на 20 років.

Вже на початку існування якобінської диктатури почали виявлятися подальший зріст дорожнечі, підсилення спекуляції. Скупники наживались на подорожчанні предметів першої необхідності. Продовольча криза підштовхнула рух найбідніших верств населення міст, що ще раніше одержали назву «скажених», їх очолювали Жак Ру, Варле, . «Скажені» закликали до конфіскації і поділу частини майна нових багачів, створенню озброєних загонів для виробництва реквізицій, чищенню армії. Влітку 1793 р. переважна більшість якобінців вороже зустріли рух бідняків.

З іншого боку, якобінці для зміцнення своєї влади змушені були зробити їм кроки назустріч. 26 лютогр - З березня 1794 р. уряд прийняв Вантозькі декрети, згідно яких майно контрреволюціонерів безкоштовно роздавалося між бідняками. Про гарантії і терміни виконання цих законів нічого не говорилося. Проте якобінцям вдалося на деякий час залучити нижчі верстви населення міста на свій бік. Уряд узяв під свій контроль золото і срібло приватних осіб, були введені прогресивні податки на заможніх громадян, здійснювалися примусові позики для республіки з заможніх громадян. Для робітників встановлювалася максимальна заробітна плата. Проте всі ці міри супроводжувалися сваволею влади, породжували хаос, поглиблювали протиріччя в суспільстві.[ 30? 80-84 ]

4.4 Тотальний терор

Після приходу до влади якобінці встановили жорстоку диктатуру і почали масові репресії проти контрреволюціонерів і всіх опозиційних сил. 27 липня Конвент видав закон про страту за спекуляцію товарів першої необхідності, а 17 вересня 1793 р. був обнародуваний закон «про підозрілих». «Підозрілими» були всі ті‚ хто не одержав від народних товариств свідчень про громадянську благонадійність, відсторонені від державної служби, емігранти, пов'язані з ними дворяни, що не могли довести джерела свого існування. Виявлення «підозрілих» покладалося на народні товариства. Усі вони підлягали арешту. Зрозуміло, що при виявленні «підозрілих» допускалися грубі зловживання владою, часто зводилися особисті рахунки, вирішувалися майнові суперечки.

Для боротьби проти контрреволюції був створений революційний трибунал, що без суду і слідства карав усіх, кого він визначав «ворогами революції». 16 жовтня 1793 р. була страчена королева Марія -Антуанетта, на видачу якої сподівалися інтервенти. 31 жовтня була проведена страта лідерів жірондистів, яким було пред'явлене обвинувачення в злочинах проти революції і намірі укласти мир ціною поступок антифранцузькій коаліції. У департаментах і в армії бешкетували комісари Конвенту, що самовільно розпоряджалися долями людей і їхнім майном. Армійські загони проводили обшуки і реквізували запаси продовольства в селян. Уся влада зосередилася в руках Комітету суспільного порятунку, що разом із революційним трибуналом був каральним органом якобінської диктатури і здійснював «революційний» терор.[ 30? 84-86]

4.5 Створення народної армії

Протягом осені 1793 р. - весни 1794 р. якобінцям вдалося змінити хід подій на фронтах на свою користь - територія республіки була очищена від інтервентів. Війна знову велася на території противника. Це стало можливим насамперед завдяки патріотичному піднесенню французького народу.

Якобінський уряд провів реорганізацію армії, перейшовши від добровольчого принципу її формування до обов'язкового масового набору. Чисельність армії була доведена до 800 тис. чоловік. Лінійні батальйони навчених солдатів були злиті з батальйонами новобранців, що були перейняті революційним духом. З армії звільнялись офіцери і генерали з дворян. При цьому була виявлена якобінська нетерплячисть до дворянського стану. Відсторонялися від служби командири, що виявляли нерішучість і нездатність до активних дій. Була введена сувора військова дисципліна. Солдатам і офіцерам, що відзначилися в боях, надавався швидкий доступ до вищих військових посад. В армії незабаром висунулася безліч нових молодих, талановитих офіцерів і генералів із народу, прихильників активних наступальних дій. Завдяки своїм особистим якостям, а не соціальному походженню генералами стали 31-літній продавець галантерейної лави Журдан, 25-літній конюх Гош, писар Марсо, син муляра Клебер. Під Тулоном зійшла зоря майбутнього імператора, 24-літнього Наполеона Бонапарта.

Армія користувалася підтримкою народу на гребені патріотичного піднесення. Різко збільшилося виробництво селітри для виготовлення пороху, будувалася безліч збройних заводів і майстерень. Кращі вчені трудилися над удосконаленням виробництва зброї. До початку 1794 р. Конвент керував 14 арміями загальною чисельністю в 642 тис. чоловік. Відмітною властивістю нової армії була її рухливість. Французькі генерали відкинули тактику кріпосницьких армій XVIII ст., вони відмовилися від розтягування військ вздовж кордону і безкрайніх облог фортець. Застосування розсипного ряду стрілків, використання колон для нанесення удару по противнику, зосередження сил у вирішальному напрямку стали характерними рисами дій армій Конвенту.

У результаті створення нової військової системи вдалось домогтися суттєвих перемог. Французька армія і чисельно й організаційно, і тим більше високим моральним духом перевершувала армію коаліції. До початку 1794 р. уся територія Франції була звільнена від інтервентів.[ 30? 86-87 ]

4.6 Дехристиянізація

Військові успіхи якобінців не зупинили їх від продовження тактики терору всередині країни. У глибоко віруючій Франції стала активно проводитися політика дехристиянізації. У країні розгорнувся сильний антикатолицький рух, до служителів культу застосовувалися каральні заходи. Більшість священиків, що не присягнули Конституції, були вислані або заарештовані. Нова влада в примусовому порядку ввела новий «революційний календар». За початок літочислення, або нової ери, приймався день проголошення у Франції республіки (22 вересня 1792 p.). Місяці ділилися по декадам і одержали нові назви за характерної для них погоди, рослинності, плодам або сільськогосподарським роботам. Скасовувалися недільні дні. Замість католицьких свят вводилися революційні. Комуна Парижа вела також політику «дехристиянізації» і в листопаді 1793 р. заборонила відправлення релігійного культу. Шометт і Ебер навіть намагалися запровадити «нову релігію» - «культ Розуму». Закриття католицьких церков, позбавлення священиків культового сану викликали невдоволення селянства і значної частини городян і багато в чому обумовлювали падіння якобінської диктатури.[ 30? 87-92]

4.7 Падіння якобінської диктатури

В країні‚ на основі ускладнення соціально-економічної ситуації та політики «дехристиянізації»‚ посилювалися протиріччя всередині якобінського блоку, що супроводжувалися подальшим підсиленням терору.

«Крайні» якобінці, яких представляли керівники Комуни Парижа Шометт і Ебер, виступали за обмеження великої власності, найсуворішого виконання максимуму цін, підсилення революційного терору, роздроблення великих ферм, поділ майна «підозрілих», доведення війни до переможного кінця. Ліворадикальні діячі якобінського блоку закликали до повстання проти влади робесп'єрівського Конвенту. У відповідь на підготовку до повстання Комітет суспільного порятунку наказав заарештувати ебертистів. 24 травня 1794 р. Ебер і ще 13 чоловік були страчені. Комуна Парижа і Шометт не підтримали заклику Ебера до повстання, але їх осягнула та ж доля. 18 березня Шометт був заарештований і страчений. Репресіями керував особисто Робесп'єр.

Інтереси нової середньої буржуазії, власників і підприємців виражали так звані «помірковані» якобінці на чолі з Дантоном і Демуленом. Вони рішуче виступили проти «революційного» терору, закликали до миру з Англією і Пруссією. Проте сподівання на швидкий мир з Англією не збулися. У Лондоні до влади прийшов кабінет Пітта, що був прихильником продовження війни з Францією. Ця обставина послабила позиції Датона. Наприкінці березня 1794 р. Датой, Демулен та інші лідери «поміркованих» були заарештовані, звинувачені у змові проти уряду, зраді та особливих відносинах з Англією. 5 квітня вони були страчені.

Страта дантонистів, здавалося б, зміцнила позиції Робеспьера, Сен-Жюста і їхніх прихильників по Комітету суспільного порятунку, проте розкол у середовищі якобінців зростав. Армії Конвенту продовжували наступ. Основні сили австрійців були розбиті в Бельгії біля села Флерюс 26 червня 1794 р. Військові перемоги і пожвавлення промисловості і торгівлі посилювали бажання буржуазії швидше врятуватися від тоталітарного режиму, диктатури, реквізицій, підвищення цін і терору проти заможних французів. Утопічна ідея Робесп'єра і Сен-Жюста про проголошення республіки дрібних і середніх власників без злиднів і власності, а також введення нового релігійно-морального культу «Вищої істоти» викликали тільки роздратування і нерозуміння в суспільстві.

Закон Конвенту від 10 червня 1794 р. про спрощення судочинства, скасування попереднього допиту і скасування захисту по справам, що підлягали веденню революційного трибуналу, фактично розв'язав руки якобінцям для доведення політики терору до завершення. Число арештів і страт різко зросло. Якобінський блок фактично розвалився і «революція почала сама себе знищувати». Більшість у Конвенті вже складали представники «нової буржуазії», що наживала своє багатство в ході революції і хотіла повалення диктатури якобінців. Депутати Конвенту - Баррас, Карно, Тальєн і інші -організували змову і 9 термідора (28 червня 1794 р.) Робесп'єр, Сен-Жюсті Кутон були заарештовані і страчені.

Якобінська диктатура була останнім етапом Французької революції. Породжена в роки революції, нова буржуазія виступила проти продовження революції, хаосу і розвалу, як наслідок постійних війн із коаліціями європейських держав, вимагала стабілізації внутрішнього становища, установлення твердої влади. Трагічний досвід якобінців довів, що тоталітаризм і насильство породжує новий виток тоталітаризму і насильства і нове, справді‚ демократичне суспільство на цій основі збудовано бути не може.

5. КОНСУЛЬСТВО Й ІМПЕРІЯ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА


Подобные документы

 • Велика французька революція XVIII ст. (1789—1799) - повалення монархії та встановлення республіки. Якобинська диктатура і Конвент: течія та наслідки. Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції з коронований імператором Наполеоном І.

  реферат [23,7 K], добавлен 27.07.2008

 • Революція 1789-1794 років і утворення буржуазної держави у Франції. Основні етапи революції. Термідоріанський переворот. Консульство та імперія Наполеона Бонапарта. Розвиток буржуазного права. Паризька Комуна. Проголошення Третьої французької республіки.

  презентация [6,7 M], добавлен 02.11.2014

 • Становлення, розвиток та падіння Римської республіки. Зовнішні відносини римлян. Боротьба Риму і Карфагену за панування у Західному Середземномор’ї. Перший тріумвірат, диктатура Цезаря. Громадянська війна, Другий Тріумвірат і встановлення Принципату.

  курсовая работа [458,1 K], добавлен 20.10.2011

 • Огляд революцій 1848–1849 рр. у Європі. Повалення монархії і проголошення республіки у Франції. Бонапартистський переворот. Встановлення Другої імперії. Передумови революції у Німеччині. Революція і національний рух в Австрійській імперії, в Італії.

  курсовая работа [47,2 K], добавлен 06.07.2012

 • Франція напередодні та під час встановлення П’ятої республіки. Соціальна політика та внутрішньополітична боротьба у 1962-1967 роках. Формування політичного механізму П’ятої республіки. Соціально-політична криза у 1968-1969 р. Падіння колоніальної імперії.

  курсовая работа [76,5 K], добавлен 04.08.2016

 • Період з 1796 по 1815 роки часто називають епохою Наполеонівських воєн. Вихід на міжнародну сцену. Прояв військового таланту Наполеона. Італійський похід і Єгипетська кампанія. Війни Наполеона. Східний напрямок. Війна з Росією. Падіння імперії.

  курсовая работа [44,3 K], добавлен 09.07.2008

 • Биография Наполеона Бонапарта. Психолого-этический анализ Наполеона Бонапарта. Итальянская кампания 1796-1797 гг. Завоевание Египта и поход в Сирию. Провозглашение Франции Империей. Политическая деятельность Наполеона Бонапарта: расцвет и закат.

  курсовая работа [85,0 K], добавлен 10.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.