Боротьба Литви і Польщі за українські землі у 40-х - на початку 90-х рр. XIV ст.

Захоплення українських земель Литвою та Польщею. Геополітична ситуація у Східній Європі на початку XIV ст. Боротьба за Галицько-Волинську спадщину у 1340-1390 рр. Вплив Литви на Наддніпрянську Україну. Кревська унія, її значення для українських земель.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.05.2014
Размер файла 124,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Захоплення українських земель литвою та польщею. Геополітична ситуація у Східній Європі у 1 пол.14 ст.
 • 1.1 Боротьба за Галицько-Волинську спадщину у 1340-1390 рр.
 • Розділ 2. Поширення Литви на українські землі
 • 2.1 Польсько-Литовське суперництво за українські землі
 • 2.2 Поширення впливу Литви на Наддніпрянську Україну
 • Розділ ІІІ. Кревська унія та її значення для українських земель
 • 3.1 Передумови укладення унії та її зміст
 • 3.2 Боротьба Вітовта за автономізацію Великого князівства Литовського та її наслідки
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми. Актуальність роботи полягає в тому, що тема боротьби Литовського князівства і Королівства Польського мало висвітлена у вітчизняній історії. Досліджуючи даний період, більшість науковців лише поверхнево розглядає процес втрати українськими землями незалежності, їх підкорення іноземними державами.

Сьогодні можливий доступ до вітчизняних і зарубіжних джерел цього періоду, що дає можливість глибше вивчити цю тему. Занепад Галицько-Волинського князівства призвів до епохальних змін. У XIV ст. історичні події розвивалися не на користь України. Саме в період її політико-економічного та культурного занепаду почали підноситися сусіди - Литва, Польща та Московія. Вони дуже стрімко розросталися, і їх, цілком природно, приваблював вакуум влади, що виник на півдні.

У 1340 р. помер останній князь Галицько-Волинської держави Юрій II. Після його смерті західноукраїнські землі теж опинилися без свого провідника, ставши легкою поживою для ворога. Польський король Казимир III, скориставшись цим, захопив м. Львів, пограбував його, заволодів клейнодами, в тому числі короною Данила Галицького.

На початку XIV ст. Литва була сильною державою. її територія сягала далеко за межі етнічного регіону - басейнів Вісли, Німану й Двіни - за рахунок приєднання білоруських і частини руських земель.

Колишня київська Русь могла сплачувати щедру данину, мала розгалужені торговельні шляхи була спроможна надати Литві матеріальні ресурси і поповнення до війська. Не останню роль відігравав і династичний чинник - правляча литовська династія мала численних нащадків, що потребували власних уділів.

Інтенсивне зростання Литовської держави почалося за часів правління великого князя Гедиміна (1316-1341). За період його князювання до Литовської держави були приєднані білоруські землі. Після його смерті син Ольгерд (1345 - 1377), який посів батьківський престол, рішуче проголосив, що "вся Русь просто повинна належати литовцям". Під керівництвом Ольгерда в 40 - 50-х роках XIV ст. почалася литовська експансія в Україну. Його зусиллями до Литовської держави на початку другої половини XIV ст. була приєднана вся західна частина Сіверщини по річках Сожі, Снову та Десні. Щоб продовжити свої походи на південь від Чернігівщини, Ольгерду довелося побороти татар, які не хотіли уступати литовцям своїх володінь.

Під впливом Великого князівства Литовського (далі - ВКЛ) опинилася Волинська, Подільська, Київська (разом з Переяславщиною) та Чернігово-Сіверська землі.

Наслідком просування ВКЛ на руські території стало "зрущення" литовської держави, що знайшло своє відображення у її повній назві: Велике князівство Литовське, Руське та Жомоїтське. Литва проводила досить лояльну політику щодо місцевого населення, зберігши, по-суті, автономність руських князів. ВКЛ стало федерацією земель-князівств, в тому числі і руських: Київщини, Чернігово-Сіверщини, Волині, Поділля. Тут сиділи князі з литовської династії Гедеміновичів. В руських землях збереглася стара система управління. Лишилися в силі руські закони і звичаї, за боярами-воїнам и закріплювалися родові землі.

У 1385 р, у замку Крево (нині на території Білорусі) було укладено угоду (Кревська унія) між Польщею і Великим князівством Литовським, яка передбачала об'єднання Литви і Польщі в одну державу внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги і литовського князя Ягайла, На литовських землях запроваджувалося католицтво як державна релігія.

Водночас Кревська унія відіграла важливу роль у припиненні експансії Тевтонського ордену на схід. 15 липня 1410 p. під час "великої війни" поблизу с. Грюнвальд відбулася вирішальна битва між польсько-литовською армією під командуванням Ягайла та Вітовта і військами Тевтонського ордену.

кревська унія українська земля

Метою курсової роботи - є детальний розгляд питання українських земель у складі Литви та Польщі у період 1340-1380 14 століття.

Виходячи з мети було поставлено наступні завдання:

З'ясувати причини успішної експансії Литви і Польщі на українські землі;

Розглянути захоплення українських земель Польщею;

Проаналізувати поширення впливу Литви на українські землі;

Дослідити значення Кревської унії для українських земель

Охарактеризувати становище українських земель у складі Литви та Польщі у зазначений період

Об'єкт дослідження - українські землі у період 1340-1390 роках.

Предмет дослідження - боротьба Литви та Польщі за Українські землі у 40-на початку 80-х роках 14 століття

Практичне значення. Результати дослідження можуть використовуватися як матеріальна база для написання курсових робіт студентами історичних спеціальностей спеціальностей, в фаховій роботі педагога історичних дисциплін, а також в навчальному процесі студентами історичних спеціальностей.

Джерельна база. Оскільки більшість українських (як і білоруських) земель у XIV - першій половині XVI ст. входила до складу Литви, то й багато історичних джерел є спільними для України, Литви, Білорусі. Це насамперед Литовська метрика - книги державної канцелярії Великого князівства Литовського, де зосереджені різноманітні державні акти. Важливими джерелами є привілеї (жалувані грамоти) великого князя місцевим князям, шляхті і т.д., щоденники сеймів і сеймиків, книги земських і магістратських судів, устави на волоки, інвентарі, Литовські статути та ін. Серед літописів до XV - XVI ст. найбільше значення для історії України мають: так званий "Короткий Київський літопис" [39], (закінчений у XVI ст.), що є частиною Супрасльського рукопису (знайдений у Супрасльському монастирі біля Білостоку) - в ньому охоплюються події за 862-1515 pp. і Густинський літопис (знайдений у Густинському монастирі біля Прилук на Полтавщині), який розповідь починає з давніх часів, але має й самостійну частину про події в Україні за 1300-1597 рр.

Основні джерела, використані для написання дипломної роботи можна згрупувати за їх характером і змістом.

В окрему групу можна виділити опубліковані збірники документів та матеріалів. Особливо потрібно відмітити збірник документів І Крип'якевича [40] та збірник "Грамоти ХІV ст. ” [41], а також у збірнику "Луцьку - 900 р.1085-1985" [42] подані цікаві першоджерела для досліджуваної теми.

Як історичні джерела використані також матеріали наукових конференцій. Зокрема, це збірник матеріалів "Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність" [43]. Ряд матеріалів цього збірника, зокрема, стаття Л. Войтовича, характеризує удільні князівства другої половини ХП-ХV ст. У збірнику "Велика Волинь: минуле і сучасне" [44] є праця В.І. Ількова, де прослідковуються головні етапи розвитку Галицько-Волинського князівства. Матеріали Х наукової конференції подані у збірнику "Минуле і сучасне Волині” [45], де також висвітлено ряд аспектів досліджуваної теми.

У процесі дослідження даної теми використовувались окремі довідкові видання, у тому числі "Довідник з історії України" [46]. Крім того для більш детального вивчення окремих епізодів вдалося залучити зарубіжні писемні першоджерела, зокрема польські хроніки Я. Длугоша [47] та М. Кромера [48], що вносить елемент новизни у роботу.

Історіографія проблеми дослідження. Дослідженням цієї доби займаються українські, польські, литовські і білоруські дослідники. Взагалі, коли мова йде про Литву, то в історичній літературі не прийнято використовувати такі терміни як "захоплення", "завоювання" (не враховуючи радянської історіографії). Процес збирання українських земель Литвою дослідники частіше називають "проникнення", "включення", "приєднання" з огляду на те, що дії литовців на теренах України ніколи не мали характеру експансії, схожої, наприклад, на завоювання монголів. Збройне протистояння у боротьбі за українські землі відбувалося переважно між Литвою та іншими претендентами на спадщину Київської Русі. Місцеве населення або зберігало нейтралітет і не чинило опору, або підтримувало литовців. Причини такої підтримки полягали в тому, що, з одного боку, політика Литви була м'якішою в порівнянні з Польщею, а з іншого - вона допомагала Руським князівствам у боротьбі проти Золотої Орди. Як джерелами, так і історіографічним надбанням є і інші літописи княжої доби. Українські літописи свідчать про відповідну тим часам високу культуру і ерудицію їхніх авторів, про патріотизм і вболівання їх за батьківщину. Незважаючи на загарбання українських земель, літописна традиція в Україні продовжувала існувати. Літописи даного періоду написані в основному сучасниками або очевидцями описуваних подій. Для висвітлення більш ранніх подій літописці користувалися описами та переказами своїх попередників.

досліджуваної теми умовно можна поділити на такі групи:

узагальнюючі праці з історії України. До цієї групи можна віднести багатотомну "Історію Української РСР" [38]. Оскільки ця праця є узагальнюючою і характеризує в загальному історичний процес в Україні, то слід зауважити, що дана тема в ній висвітлена частково та фрагментарно. І тому вона не дає повної картини боротьби за галицько-волинські землі у 40-х - 80-х рр. ХІV ст.

Така ж часткова і неповна інформація є і у інших загальних працях з історії України. Зокрема, це "Історія України. Курс лекцій у 2 т. ” [23], "Історія України: нове бачення" [24], "Історія України" під редакцією Ю. Зайцева [22]. Більш детально досліджувана проблема висвітлена у працях видатного українського історика М.С. Грушевського. Він мав можливість ознайомитись, в процесі своєї роботи, з джерелами нині нам не доступними. У своїх працях М.С. Грушевський використовував кореспонденцію римських пап, німецькі і польські джерела та хроніки. На основі порівняння змісту і аналізу першоджерел він зумів дати порівняно точну характеристику цього досить складного в історії періоду - боротьби Литви та Польщі за галицько-волинську спадщину. Зокрема, "Історія України-Руси” [9], а також "Ілюстрована історія України" [10] дає досить ґрунтовний аналіз подій середини ХІV ст. Користуючись лише фактами і аналізуючи події пов'язані з ними, Грушевський дає можливість прослідкувати процес боротьби за галицько-волинські землі найбільш повно і точно.

Певний інтерес викликають праці діаспорних істориків, наприклад, це "Історія України" О. Субтельного [43] та "Історія України" Н. Полонської-Василенко [38]. Але ці праці є загальними і їх автори не приділяють спеціально увагу історії боротьби Литви та Польщі за галицько-волинську спадщину у середині ХІV ст.

Що стосується досліджень з історії Волині, то їх також можна виділити в окрему групу. В першу чергу, на мою думку, слід назвати працю М. Киричука "Волинь - земля українська” [26]. Книга написана на багатій реальній основі і містить цікавий та важливий фактичний матеріал. До узагальнюючих праць з історії краю також слід віднести "Історію Волині” [20]. Проте у ній тема висвітлюється частково.

З сучасних праць варто також відзначити книгу П. Троневича "Волинь у сутінках української історії ХІV - ХVІ ст." [45]. У ній автор констатує увагу на провідній ролі Волинської землі та Луцька в історії Русі-України ХІV - ХVІ ст." [45, 6]. Праця насичена цікавим фактичним матеріалом краєзнавчого характеру. У контексті теми дипломної роботи книга цікава тим, що у ній досить детально поданий історичний портрет князя Любарта на тлі боротьби за галицько-волинську спадщину.

Ґрунтовні дослідження з історії Волині проводив В. Антонович - відома постать в українській історичній науці. Він був перший з українських істориків, хто виділив історію Волині як частину загальної української історії, у своїй праці "Коротенька історія Волині”.В. Антонович також подає цікавий матеріал, що стосується боротьби Литви і Польщі за галицько-волинські землі.

Серед дослідників української діаспори, які займались дослідженням історії краю насамперед варто виділити Левковича. У своїй праці "Нарис історії Волинської землі" [34] автор в окремому розділі характеризує відносини Литви і Польщі щодо галицько-волинської спадщини на даному етапі. "Нарис" будується на багатому фактичному матеріалі. Автор чітко визначає характер відносин між Литвою та Польщею, показує основні етапи їх боротьби за галицько-волинські землі.

Що стосується спеціальних праць, то слід зазначити наступне: спеціальних праць, які безпосередньо стосувалися б досліджуваної теми немає, але є праці у яких висвітлені окремі аспекти даної проблематики. Особливо слід відзначити працю 0. Русини "Україна під татарами та Литвою” [40], яка написана на ґрунтовній джерельній основі. У праці є багато даних з литовських та білоруських літописів, польських хронік. Поєднавши їх з джерелами, які подає М. Грушевський, можна побачити більш цілісну картину політичного життя галицько-волинських земель у 40-80-х рр. ХІV ст.

До цієї ж групи слід віднести працю Ф.М. Шабульдо "Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского”. Автор досліджує головні тенденції політичного розвитку і основні риси суспільно-політичного устрою Південно-Західної Русі у ХІV ст.

У контексті політичного розвитку країн Європи автор розглядає проблему боротьби Литви і Польщі за галицько-волинську спадщину у 40-80-х рр. ХІУ ст., у праці Ю. Терещенка "Україна і європейський світ” [44].

У монографії російського історика П. Батюшкова "Волинь. Исторические судьбы юго-западного края” [4], історія Волині розглядається як частина загальної історії Російської імперії. Тому тема польсько-литовської експансії на галицько-волинські землі висвітлена частково, проте у праці подано цікавий фактичний матеріал, щодо суспільно-політичного життя цього реґіону.

Таким чином, проаналізувавши історіографію обраної для дослідження теми, можна зробити висновок, що дана проблема недостатньо висвітлена в історичній літературі, що також зумовлює її актуальність.

Структура курсової роботи - складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел

Розділ 1. Захоплення українських земель литвою та польщею. Геополітична ситуація у Східній Європі у 1 пол.14 ст.

У XIII ст. внаслідок розкладу племінного та зародження феодального суспільства утворилася Литовська держава, яка успішно чинила опір агресії з боку Лівонського та Тевтонського орденів. Водночас зміцніла Литовська держава за великого князя Гедиміна (1316-1341) розпочала наступ на південно-західні руські землі.

Феодальна роздробленість Київської держави, сили якої підірвала монголо-татарська навала, призвела до захоплення українських земель феодалами Польщі, Литви, Молдавії, Угорщини, Кримського ханства і Туреччини.

У XIV ст. Україна переживала період політичного, економічного і культурного спаду. Тоді ж почався період підйому в розвитку її сусідів - Литви, Польщі, Московського князівства.

У XIII ст. внаслідок розпаду племінного і зародження феодального суспільства, а також об'єднання войовничих, відсталих язичницьких племен утворилася Литовська держава зі столицею у Вільнюсі. Вона рішуче протистояла нападам з боку Лівонського і Тевтонського орденів лицарів-хрестоносців. Значно зміцнилася Литовська держава при великому князеві Гедиміні (1316-1341 pp.). На початку XIV ст. литовці розпочали захоплення Білорусі. Після смерті Юрія-Болеслава князем Волині стає син Гедиміна Любарт (1341-1385 pp.). Литва почала істотно впливати на політику Любарта, заволоділа Волинською, Холмською і Белзькою землями [26, с 45-51].

Другий син Гедиміна Ольгерд (1345-1377 pp.) узяв курс на захоплення українських земель. Це полегшувалося й тим, що Золота Орда після смерті хана Джанібека в 1357 р. помітно ослабла: почалися міжусобиці й фактично утворилося кілька улусів. Протягом 1355-1356 pp. Ольгерд захопив Чернігівсько-Сіверську землю, а в 1362 р. - Київ. Того ж року він розгромив загони татарських військ на р. Сині Води і поширив свою владу на Поділля. В усіх цих землях Ольгерд залишив княжити своїх синів і племінників. Так, у Києві правив його старший син Олександр. Місцеві феодали зберегли окремі свої володіння, а руські землі - Чернігівська, Київська та Волинська - залишалися автономними. Руські князі й бояри були васалами литовського князя. Водночас князь брав на себе обов'язки захищати їх від татар. Литовські князі проголосили правило: "Старого ми не змінюємо, а нового не впроваджуємо”. Українська аристократія підтримувала Велике князівство Литовське, оскільки його зовнішня політика (саме у боротьбі з монголо-татарами) збігалася з інтересами України. Українське населення вважало литовців союзниками у боротьбі із Золотою Ордою [17, с 111-115].

Таким чином, підкоривши Білорусь і значну частину території України, Велике князівство Литовське стало найбільшою державою в Європі. Більшість населення в ньому становили українці й білоруси. Литовці були культурно відсталішими від них, сповідували язичництво. Литовська верхівка швидко потрапила під культурний вплив своїх слов'янських підданих. Литовські князі намагалися пристосуватися до українських і білоруських умов життя, приймали православну віру, місцеву культуру, мову, тобто ставали українськими і білоруськими князями, тільки з нової литовської династії Гедиміновичів. Слов'янська мова ставала державною, нею писали офіційні документи. Починаючи з Гедиміна литовські князі називали себе князями литовців і руських, а свою державу - Великим князівством Литовським і Руським [35, с 19-25].

Велику роль в історії України відіграла Польща. Ще в 1339 р. польський король Казимир III уклав союз з угорським королем проти України і дістав підтримку Ватикану. Через дев'ять днів після смерті Галицько-Волинського князя Юрія-Болеслава Казимир III розпочав похід у Галичину. У боротьбі з місцевим населенням він у 1340 р. захопив усю Галицьку землю.

Завоювання українських земель не відбувалося для поляків так легко, як для литовців. Річ у тім, що польську агресію підтримали польські магнати, які мріяли про українські землі; католицька церква, яка хотіла знищити православ'я і поширити свій вплив на Схід; багаті польські городяни, яким були потрібні торговельні шляхи до Галичини. І хоча спочатку Галичина зберігала відносну адміністративну незалежність, а Казимир III офіційно пообіцяв поважати права і звичаї українського населення, незабаром усе різко змінилося. Вже в 1340 р. король попросив Папу звільнити його від присяги "дотримувати обряди, права і звичаї православних підданих” і почав роздавати землі полякам, німцям, угорцям; в усіх волостях були призначені старости [28, с 78-85].

Тому в 1340 р. населення під керівництвом боярина Дмитра Дедька вигнало поляків з Галичини. До 1345 р. Галичина залишалася під владою литовського князя Любарта. Проте поляки не втрачали надії захопити Галичину. Тривалий час вони в союзі з угорцями боролися з литовцями, які підтримували українців, за Галичину і Волинь. Для поляків ця війна була хрестовим походом проти язичників-литовців і православних українців. У 1366 р. війна завершилася перемогою Польщі, яка захопила всю Галичину і половину Волині [10, с 145-151].

У 1379 р. помер польський король Казимир III. За договором з Людовіком Угорським Казимир згодився на передання Людовіку польської корони і українських земель після смерті в разі, якщо у нього не буде наступника (що й сталося). Людовік став польським королем, проте намагався втримати Галичину у складі Угорщини. Для цього він призначив князем Галичини близького до себе Владислава Опольського. Опольський оточив себе німцями, поляками, угорцями, погано ставився до місцевого населення, здійснював політику католицизму. У Львові в 1375 р. було засновано католицьке архієпископство. Після смерті Людовіка королевою Польщі стає його донька Ядвіга, яка в 1387 р. відвоювала Галичину в угорців і остаточно приєднала до Польщі [30, с 120-124].

Північна Буковина - частина Галицько-Волинського князівства, створеного в 1359 p., - потрапила у залежність від Молдавської держави. Молдавію, а в її складі й Буковину, постійно захоплювали то Угорщина, то Польща, а починаючи з XVI ст. вона почала залежати від Турецького султана.

Ще у другій половині XIII ст. Угорщина приєднала Закарпатську Україну. На захоплених землях зберігалися місцеві територіальні утворення - жупи (пізніше їх почали називати комітетами), проте очолювали їх угорські феодали [23, с 112-113].

Наприкінці XIV ст. у Польщі та Литви з'явилися спільні державні інтереси. По-перше, і Польщі, і Литві загрожували агресивні плани Тевтонського ордену. По-друге, треба було утримувати нові величезні території з білоруським і українським населенням. По-третє, зі зростанням своєї могутності Московська держава почала заявляти претензії на всі давньоруські землі. До того ж польські магнати-пани мали намір заволодіти рештою українських земель і шукали для цього нові можливості.

У 1351 - 1352 роках між Польщею та Литвою тривала війна за Галицько-Волинську землю. За перемир'ям 1352 року Галичина залишилася під владою Польщі, Волинь і Берестейська земля - під владою Литовської держави. В 50-х роках XIV ст. розпочався наступ Литовської держави на Придніпров'я. У 1355-1356 роках Литовський князь Ольгерд завоював Чернігово-Сіверщину. Влітку 1362 року військо Ольгерда на р. Сині Води розгромило загони кількох татарських ханів. Внаслідок синьо-водської битви до Литовської держави остаточно відійшли Київщина та Поділля [2, с 150-157].

Захоплені Литовською державою південно-західні руські землі протягом другої половини XIV ст., перебували у становищі удільних князівств (із залишками місцевої автономії), очолюваних князями - членами литовського великокнязівського роду. Місцеві великі феодали-князі, що здавна мали в цих землях володіння, зберігали їх і надалі, але повинні були коритися владі удільного князя, сплачувати щорічну данину й надавати йому військову допомогу. Удільні князі складали великокнязівську раду. Подібно до великого князя, удільні князі роздавали землі своїм васалам, скликали місцевих великих феодалів-князів, бояр, вище духовенство на ради для розв'язання політичних питань. Вся ця ієрархія світських і церковних феодалів-землевласників тримала в покорі маси селянства і городян [3, с 55-111].

Після скасування місцевої автономії Волинь, Київщина і Поділля були перетворені згодом на воєводства, очолювані намісниками - воєводами, що підлягали безпосередньо владі великого князя. Землі-воєводства поділялися на повіти, в котрих головували старости. Посади воєвод і старост обіймали, як правило, місцеві феодали, щедро винагороджувані великими князями за їхню службу вотчинами та значними привілеями. З великих магнатів складалася великокнязівська рада ("пани - Рада"), без згоди якої великий князь не мав права видавати закони і розпорядження. Вищі державні уряди стали в руках магнатів спадковими. Пани-магнати користувалися правом мати власні, так звані подвірні, військові загони й підлягали безпосередній юрисдикції великого князя [5, с78-84].

Занепад Галицько-Волинського князівства призвів до епохальних змін. З цього часу українські землі більше не становитимуть серцевину важливих політичних об'єднань, а доля населення України, за винятком кількох коротких періодів національного самоствердження, вирішуватиметься іншими державами.

Криза феодально-кріпосницької системи і породжені нею тенденції соціального, економічного, політичного та культурного розвитку не могли не позначитися на історичному бутті українських земель. Слід сказати, що прояви цих тенденцій були неоднаковими, суперечливими. Зміщення центру суспільно-політичного життя українців у Галицько-Волинську державу, після занепаду Києва, проходить під посиленим впливом Європи. У ХШ - на початку ХІV ст. Україна, що прямувала до створення однонаціональної об'єднаної держави, енергійно приєдналася до європейського політичного процесу і, здавалося посіла міцні позиції серед країн Центральної Європи. Проте, подальший розвиток подій завдав сильного удару українській державності.

Послаблення зовнішньополітичної позиції Галицько-Волинської держави та внутрішня криза зумовлені егоїстичною політикою боярської олігархії, відбувалися на тлі зміцнення і внутрішньої консолідації її давніх політичних суперників у Центральній Європі - Литви, Польщі та Угорщини. Усі ці сусідні країни прагнули територіального розширення за рахунок українських земель.

На початку ХІV ст. у Польщі відбувається швидке подолання феодальної роздробленості. За часів Владислава Локетка і особливо його сина Казимира ІІІ /1333-1370/ почався швидкий процес об'єднання Польщі, що прагне розгорнути експансію на галицько-волинські землі. Ця експансія мала тривалий і всеохоплюючий вплив на долю українського населення. Початок їй поклав Казимир Великий, який остаточно відновив і зміцнив середньовічну польську монархію. У просуванні на схід короля підтримували три сили: магнати Південно-Східної Польщі, що сподівалися поширити свої володіння вглиб білоруських та українських земель; католицька церква, яка прагнула здобути новонавернених; багаті міщани Кракова, котрі воліли підпорядкувати собі важливі торгові шляхи в Галичині [43, с.99].

Ще більше зміцніло в цей час Угорське королівство, особливо з утвердженням в ньому анжуйської династії. За Карла-Роберта Анжуйського 1308-1342 і його сина Людовика /1342-1382/ Угорщина володіла Болгарією, Хорватією, Валахією, Молдавією, а також українськими землями - Буковиною і Закарпаттям.

Отже, аналізуючи внутрішнє становище Польщі та Угорщини, і, враховуючи їх експансивні плани, можна сказати, що Галицько-Волинське князівство отримало сильних ворогів. Загроза національного, релігійного та економічного гноблення змусила населення піднятись на боротьбу, що тривала кілька десятиліть. Разом з тим, ситуація змушувала галицько-волинського князя шукати союзників, які могли надати військову допомогу, а також мали вагомий політичний вплив у тогочасному європейському світі. Таким союзником стає Литва, що на той час добивається значних результатів у процесі державотворення.

1.1 Боротьба за Галицько-Волинську спадщину у 1340-1390 рр.

Припинення прямої лінії династії Романовичів призвело до нового посилення політичної ролі галицького боярства і втручання у галицько-волинські справи іноземних держав. Суперниками у боротьбі за спадщину Романовичів виступили Польща та Угорщина, які зуміли досягнути внутрішньої консолідації і прагнули реалізувати свої давні загарбницькі наміри щодо західноукраїнських земель. Претензії на Волинь все відвертіше висовувало Литовське князівство, яке за часів князя Гедиміна, як вже зазначалось, посилило свій рух на землі Південно-ЗахідноЇ Русі в цілому.

Боротьба трьох держав - Польщі, Угорщини та Литви тоді закінчилася компромісом, в результаті якого галицько-волинським володарем став Мазовецький князь Болеслав Тройден, син дочки Юрія І Львовича - Марії. У 1325 р. Болеслав прийняв православ'я і друге ім'я - Юрій II на честь свого діда - князя Юрія Львовича Юрія І і став галицько-волинським князем. Столицею лишався Володимир [1, с 17].

Крім Болеслава претендентом на Володимиро-Галицьке князівство був також князь Любарт, син Великого князя Литовського Гедиміна, чоловік дочки одного з останніх Мономаховичів - князя Льва Юрієвича. Але Гедимін не міг тоді підтримувати кандидатуру свого сина, бо саме вів війну з Тевтонським орденом хрестоносців. Крім того, такими ділами Гедимін міг попсувати стосунки з польським королем Локетком.

Ставши галицько-волинським князем, Юрій П продовжував мирну політику своїх попередників. Напружені відносини з ординцями він зумів врегулювати так, що хан Узбек визнав його владу у Галицько-Волинському князівстві. Болеслав встановив дружні взаємовідносини з Литвою і взяв за жінку дочку Гедиміна Єфімію-Офку. Повінчвся з нею в м. Полоцьку в 1331 р. Прийнявши православ'я, Юрій П в душі лишався католиком, на такі підозри штовхає лист папи до Юрія-Болеслава, який заохочував навернутись у католицизм.

Юрій П дотримувався прозахідного і протитатарського курсу. В цьому контексті в 1325, 1327, 1334 і 1335 рр. укладалися договори з хрестоносцями, в яких обіцяно військову допомогу ордену. Однак у напружених відносинах Литви і Польщі з рицарями-хрестоносцями Юрій-Болеслав зберігав нейтралітет.

Незважаючи на таку помірковану політику, Юрій II Болеслав у 1337 р. був змушений піти з татарами у похід на Люблін, внаслідок чого король Казимир зайняв проти нього ворожу позицію.

Юрій П вважав себе законним спадкоємцем володомиро-галицького престолу. У документах називав себе "божою милістю князь і дідич королівства Русі” або "божою милістю уроджений князь всієї Малої Русі”, користувався королівською печаткою Юрія І, напис на якій латинською мовою "Печатка володаря Георгія короля Русі” [26, с117].

Хоча під владою Юрія П залишалось більше галицько-волинських земель, впливова боярська аристократія успішно протидіяла утвердженню незалежного князівського правління.

Як і в решти українських земель, боярство в Галичині утворювало думу. Вона була близька до князя, не мала юридичного значення але відігравала важливу роль як корпоративний виразник інтересів усього боярського стану. Від кінця ХІІІ ст. і до інтронізації Юрія суспільна роль і міць бояр значно зростають. В цей період боярство поповнюється службовими князями, що з різних причин втратили свої уділи. Їхнє становище мало чим відрізнялось від інших бояр.

Під час володарювання Юрія-Болеслава його боярська рада певною мірою нагадує своїм складом сенат на польський або угорський взірець із таким самим прагненням обмеження княжої влади. На відміну від традиційної боярської думи, яку формувало усе боярське оточення князя, у складі ради Юрія були тільки воєводи найголовніших міст, придворний княжий суддя та єпископ. Саме за їх згодою видавалися найважливіші акти. Очевидно, Юрій П в останні роки свого правління планував здійснити низку реформ в Галицькій Русі, що наблизили б її державні інститути до європейського зразку, і реформа боярської думи на польський взірець була одним з її компонентів [44, с198].

Одночасно він реформує врядування у містах, де замість давніх тисяцьких і воєвод з'являються намісники князя - палатини. На їх функцію обмежувати владу місцевого боярства вказує те, що всі вони були іноземцями. При європейських середньовічних королівських дворах палатини були найбільш впливовими вельможами. У Польщі вони з'являються в епоху короткотривалого панування чеського короля Вацлава і зосереджують у своїх руках владу адміністративну, судову і військову.

З ініціативи ЮріяII відновлюється Галицька митрополія - Галич отримує митрополита Теодора. Цей крок галицько-волинського володаря, якого аж ніяк не можна зарахувати до ревних прихильників православної релігії, був продиктований, насамперед, політичними міркуваннями - намаганням зміцнити суверенність Волинсько-Галицької держави. У боротьбі з боярами Юрій II спирався на міста, активно протегував міщанству, в тому числі й іноземцям, що давало привід для демагогічної агітації проти князівської влади. Незадоволені політикою ЮріяII бояри змовились і 7 квітня 1340 р. отруїли князя на банкеті в місті Володимирі. Зраду після смерті Юрія-Болеслава у Володимирі та Львові повстали міські низи та селяни і повбивали багатьох бояр і чужинців-католиків, яких прикликав князь [26, с118].

Вбивство ЮріяII перервало династичне правління Романовичів що набуло великої сили державної традиції в очах галицького суспільства. Зрештою, у зміні династа не було нічого такого, що виходило б за межі традицій феодальної Західної Європи, для якої подібні зміни на престолах були звичним явищем. Досить кинути погляд на сусідні Польщу, Австрію чи Угорщину та й самі Романовичі, як бачимо, були не проти, аби утвердитись як династи у різних державах. Проте фатальною для України виявилась позиція галицького боярства, фактично ворожою власній державі. Боярська олігархія традиційно пройнята вузькостановими інтересами прагнула не обмеження "абсолютизму" монарха, чого вимагала аристократія в багатьох західноєвропейських країнах, а будь-що забезпечити своє панівне становище навіть ціною суверенітету держави. Оскільки князівська влада була головною силою, що могла протидіяти боярству, останнє не зупинилось перед її повною ліквідацією [44, с198].

Із втратою династії в Галицько-Волинській державі утворився політичний вакуум. З цього часу розпочинається тривала військова боротьба між її сильними сусідами - Польщею, Угорщиною і Литвою за західноукраїнські землі. З одного боку виступила Польща та Угорщина, а з другого - литовський династ Любарт Гедимінович, якому допомагали інші литовські князі, збирачі руських земель; вони об'єднували їх в нову державну організацію - Литовсько-Руську державу, що стала новим політичним чинником у Східній Європі.

Волинським князем був Любарт, син Великого князя Литовського Гедиміна. Він був одружений з волинською княжною Бушею /Богуславою/, донькою Луцького князя Льва, прийняв православ'я і друге /руське/ ім'я Дмитрій і, очевидно, в той час уже княжив у Луцьку. Історичні джерела щодо цього питання вичерпних даних не подають. Пізніший русько-литовський літопис т. зв. Літопис Даниловича/, повідомляє, що "Любарта прийняв Володимирський князь до дочки у Володимир, Луцьк і всю Володимирську землю" [26, с122], але літописець не називає ні імені князя, ні його дочки. Не дивно, що навколо цього питання в істориків виникає полеміка. Деякі дослідники Лонгінов, Любавський/ припускають, що літописець в даному випадку має на увазі не князя Льва, бо він ніби княжив тоді в Галичині, а його брата, Володимирського князя Андрія і його дочку Анну.

Російський історик П. Батюшков стверджує, що "Любарт одружився з єдиною дочкою Льва Юрійовича - Бушею і коли останній помер в 1324 р., то Луцький уділ по праву спадковості дістався Любарту" [45, с 2].

Польські історики, зокрема, хронограф Стадницький, також стверджують, що першою дружиною Любарта стала дочка Луцького князя Льва і що "Любарту від тестя Льва досталась у володіння одна тільки Луцька земля”. Це ж підтверджують українські історики-архівісти XIX ст.В. Антонович і О. Андріяшев, професор Антонович називає й ім'я княжни - Буша. "Зосталося з покоління Романа Галицького тільки дві князівни. Одна з них - Буша була замужем за Любартом Гедиміновичем, князем литовсько-волинським” [1, с17].

До цієї думки схиляється також відомий російський історик М. Карамзін. Це твердження мабуть правдоподібніше, бо Галичиною Лев Юрійович володів, очевидно, вже після смерті брата Андрія, що трапилась в 1321 р., тоді ж йому належала і Володимир-Волинська і Луцька земля. І цілком ймовірно, що Лев Юрійович надав Любарту Луцький уділ, як віно придане за дочкою ще за свого життя помер за приблизними даними в 1323-24рр. Звідси виводиться право Любарта на галицько-волинську спадщину. На підтвердження цього права Любарт користувався печаткою із зображенням лева, який, як зазначає академік І. Крип'якевич, а також давніші історичні джерела, вважався гербом Галицького князівства.

Ознайомившись з рядом праць та джерел можна зробити висновок, що після смерті Юрія П Болеслава влада на Волині перейшла до Любарта Гедиміновича. Ситуація, що склалася в Галичині була досить складною та напруженою. Набувши за правом спадковості усіх прав старих родів волинських князів Романовичів, Любарт намагався поширити свою владу й на Галичину. Норовливі галицькі бояри захопили владу в свої руки, проте вони пішли назустріч домаганням Любарта Гедиміновича, який мав прихильність серед місцевого населення.

В боротьбі боярства з Юрієм II ні Любарт, ні литовські князі не приймали ніякої участі - вони лише збирали плоди цього двірцевого перевороту. Любарт, що заздалегідь був назначений боярами наступником Юрія, був проголошений князем Волині і Галичини, прийнятий усією землею, то значить і її фактичними правителями - боярами. Отже, з цього моменту можна вважати, що найбільша і найсильніша із спадкоємиць давньої Руської держави перейшла під владу литовської династії. Це був великий здобуток, великий крок вперед на шляху збирання українських земель, на який вже перед цим ступили литовські князі. Але втримати цей здобуток було далеко важче, ніж тільки взяти, і для цього литовці не мали достатньо а ні сил, ні енергії [9, с20].

В краї не виникає ніякої опозиції новому князеві. Бояри залишались фактичними правителями, їх очолив Дмитро Детько, відомий як найстарший і найавторитетніший боярин часів Юрія-Болеслава. В своїй грамоті титулує себе "управителем Руської землі" і, очевидно, він був фактичним главою Галичини, під чисто номінальною владою Любарта. Проте як склалися відносини на Волині, не має точних відомостей але. очевидно, і тут мусили поділити між собою бояри владу, залишивши Любарту лише номінальну. Лише пізніша важка боротьба, в якій приймали участь сили Великого Князівства Литовського, могла вплинути на збільшення значення Любарта в краї, хоча сила боярства на Волині була досить великою і в пізніші часи.

Народні маси відігравши відведену їм роль боярством в боротьбі з Юрієм-Болеславом повернулися до попередньої своєї політичної пасивності.

Татарська орда, як зверхник галицько-волинських князів, не завдавала майже ніякого клопоту. У деякій літературі значення татарської зверхності часто переоцінюють, повідомляючи, що татарські хани безпосередньо розпоряджаються галицько-волинськими землями, ставлять своїх намісників, збирають річну данину. Насправді ж участь татар в політичному житті галицько-волинських земель була дуже мала і немає ніяких відомостей про те, що вони займалися місцевими змінами в особах князів чи затвердженням нових князів. Тому немає приводу думати, що князювання Любарта вирішувалося з реальною участю тодішнього хана Узбека. Проте прості форми ввічливості зі сторони Любарта можна припустити і немає сумніву, що він був признаний татарським ханом як законний князь галицько-волинської землі: хан Узбек і його наступники підтримують його проти інших претендентів [9,21]. Такими претендентами виступили Польща та Угорщина.

Подані раніше факти підводять до висновку, що ще за життя Юрія-Болеслава, Казимир, розсерджений ворожою політикою галицького князя похід з татарами на Люблін/, а разом з тим осмілений його конфліктом з боярами, ввійшов у згоду з Угорщиною щодо спільної політики на Русі. "Згідно з умовою між Казимиром та угорським королем Карлом Робертом, що її заключено 1339 р. у Вишеграді, Казимирову спадщину, якщо б він дочекався мужеського потомства, мав отримати Людовик, син угорського короля. За цю обіцянку Карл Роберт згодився на майбутнє помагати Казимирові добути спадщину Болеслава-Юрія Тройденовича, що також не мав мужеських нащадків” [34, с51]. Загострення внутрішніх відносин в Галичині і перспектива боярського повстання проти Юрія могли спонукати Казимира завчасу готуватись до походу в Галичину, а також і закликати угорського короля для підтримки його військових заходів. І на першу ж звістку про трагічну смерть Юрія П королі посилають свої війська в Галичину.

На жаль, у цьому першому епізоді боротьби за галицько-волинські землі залишається багато суперечливого і неясного. В даному випадку є цікавою праця М.С. Грушевського, який використовує багато історичних джерел, недоступних нам сьогодні. Він використовує угорські та польські документи, грамоти королів, реляції і це дає можливість глибше зрозуміти тогочасну ситуацію.

Отже, про похід угорського короля згадується в одному судовому акті, який був виданий 14 травня 1340 р. [9, с22]. Суддя відкладає процес між двома шляхтичами через те, що один а них був у поході на Русь "з воєводою Вілєрмом”. З цього можна зробити висновок, що в першій половині травня угорське військо було в поході на Галичину.

Виступ Угорщини проти Галичини підтверджується й тим, що татари спроваджені Дедьком для оборони від чужих претензій, пограбували потім не лише Польщу, а й Угорщину. Про результат татарського походу в Угорщину немає відомостей.

Про похід Казимира Грушевський подає з кількох джерел, в тому числі і польських [9, с23]. Одне з них - це згадки хроністів Івана з Вінтертуру і Франтімока, їх оповідання дуже схожі, очевидно, вони опирались на загальні чутки. Вони згадують про смерть Юрія-Болеслава, його образу православним, а також, що Казимир хотів відомстити за Юрія - свого швагра у Казимира і Юрія дружини були доньки Гедиміна, напав на Галичину, пограбував її, за це відомстили татари, напавши на польські та угорські землі. Таким чином, ці звістки дають таке уявлення про похід Казимира: здійснений з метою помсти і грабунку. І до того ж здійснено один похід.

Зовсім по-іншому говорять польські джерела, їх Грушевський подає кілька з різних часів [9, с23].

По-перше. Це переказ змісту реляції Казимира до папи. У цьому документі Казимир мотивує свій похід захистом католиків, побитих під час повстання на Русі, а заразом навернути місцеве населення в лоно католицької церкви. Здійснивши спустошення в цій землі, що належала хану Узбеку і налякавшись татар він укладає угоду з "старшим і народом”, які заявляли про бажання піддатись Казимирові. Він присягнув, що опікатиме цей народ, зберігши його права, обряди та звичаї. Це коротенький зміст реляції, в якій Казимир просив діспензи - прощення клятви щодо збереження прав, обрядів та звичаїв народу, який йому ніби-то піддався. Звичайно, такі документи стилізувалися в дусі правомірності і справедливості його автора. Щодо критики королівської реляції то слід сказати, по-перше, що Казимир подає факти зі свого походу, і значно пізніші - зимовий похід татар на Польщу, якого він під час походу не міг передбачити.

По-друге, дуже цікаво, що скликавши татар для допомоги і маючи намір навести їх на Польщу, Дедько й інші русини разом укладають таку угоду з Казимиром, де признають себе його підданими і лише остерігають оберігання своїх обрядів, звичаїв та прав. Далі, якби Казимир заприсягнув лише на це, то не потрібно було й діспензи, бо як повідомляє багато джерел, він зовсім не виявляв у своїй пізнішій політиці бажання ломити руські права, звичаї та обряди. Очевидно, він присягнув на щось інше і тепер його реляція і прохання діспензи мали показати Казимира з кращої сторони. Бо як би то виглядало, коли б Казимир сказав, що під татарською загрозою змушений був відректися будь-яких претензій щодо Галичини. А те, що Казимир дійсно був у великому страху, доводить інша папська булла, видана 1 серпня на прохання Казимира. На початку липня Казимир послав папі прохання про допомогу проти татар, оскільки чекав після свого походу помсти. Папа доручив єпископам оголосити в Польщі, Угорщині і Чехії хрестовий похід на татар.

Є ще одне повідомлення тих часів Яна з Чарикова, архідиякона з Гнєзна, польського підканцлера останніх років життя Казимира. Ян також подає відомості, що Казимир, бажаючи помститися за свого швагра, з великим військом пішов на Русь і бояри, не маючи змоги боротись, піддалися Казимиру та признали його своїм володарем, але "негодивий пан Датко, воєвода перемишльський” з якимсь Данилом Островським таємно, без відома інших руських бояр, звернулися до хана і той вислав військо, доручаючи йому разом з русинами попустошити Польщу [34, с 51].

Хоч в дечому це оповідання відрізняється від Казимирового, проте в головному вони сходяться: Казимирів похід приводить до підданства йому Галичини, потім згадується татарський напад на Польщу, але не сказано, що він щось змінив в результатах Казимирового походу. Все подано так, ніби незважаючи на напад татар, Галичина і далі залишалась в польськім підданстві. Але беручи до уваги те, що автором документу був польський підканцлер, який опирався головним чином на реляцію Казимира і до того ж був підданим короля, то все стає зрозумілим. Проте, саме він не поділяв звістки про підданство Русі Казимиру в 1340 р., бо пізніше говорить, що спадщиною Юрія-Болеслава володів Любарт аж до 1349 р., до нового Казимирового походу, результатом якого було приєднання переважної частини руських земель.

Грушевський подає ще одне джерело - малопольську літопись, точніше одну з її версій - хроніку Траски [9, с 25]. Це повідомлення рішуче відрізняється від інших тим, що якщо всі говорять про один похід Казимира, то вона і лише вона говорить про два походи. Отже, за її даними, Казимир на звістку про смерть Болеслава десь перед Великоднем (16 квітня) з невеликим військом іде на Русь, нападає на Львів і спаливши замок забирає велику здобич - скарб давніх князів, між тим кілька золотих хрестів, а також церковну реліквію - хрест з куском дерева з Ісусового хреста, також дві дорогоцінні корони, дорогоцінну мантію і трон. З цими скарбами повертається Казимир у Польщу. Потім того ж року приблизно 24 червня, він знову іде на Русь, вже з великим військом, з 20000, руйнує кілька замків і підбиває собі Русь "на майбутнє”. А хоч татари зібралися з русинами в похід в числі 40000, то сей похід не вдався "й так король вернувся додому з побідною й великою славою, без всякої шкоди або утрати когось а своїх панів [9, с 25].

У хроніці М. Кромера також розповідається про цей похід. Автор хроніки стверджує, що основним мотивом військового походу Казимира на Галичину було прагнення повернути галицькі землі під свою владу [32, с 603]. Повідомляються також цікаві подробиці походу, у тому числі про захоплення польським королем великого скарбу. Практично цей епізод співпадає із повідомленням хроніки Траски. Далі Кромер також оповідає про другий похід Казимира на Русь перед жнивами 1340 р., унаслідок якого були зайняті Перемишль, Сянок, Галич, Тустань та інші міста аж по Кременець [32, с 604].

Ян Длугош очевидно також використав більш ранні хроніки і повідомляє про цей похід практично ті ж самі деталі [15, с 269]. На відміну від інших хронік Длугош стверджує, що у 1340 р. Казимир здійснив похід ще й на Володимир, зайнявши замок, місто, і всю землю волинську [15, с 269]. Проте жодне із відомих джерел не підтверджує факту цього походу. Більшість дослідників вважають, що хроніст під 1340-м р. описав події 1349 р., коли Казимир дійсно здійснив похід на Волинь і що зафіксовано в усіх джерелах.

Проте ці повідомлення носять виразні сліди легенди: княжий скарб, коронаційні клейноди, забрані Казимиром у Львові, який не був княжою столицею або перебільшене число військ. Загальний і неясний спосіб оповідання вказує на те, що маємо справу з далеким переказом, хоч це оповідання оброблене Длугошем лягло в основу пізнішої історичної традиції. Тому до подробиць цього оповідання слід ставитись з певним скептицизмом, а між ними й ту, що Казимир двічі ходив на Русь. Дата, що подана тут для першого походу досить правдоподібна, бо збігається з датою угорського походу на Русь. Щодо дати другого, то вона настільки ж мало правдива, як і сам похід: бо вже на початку липня Казимир попереджав папу про перспективу татарського походу і було йому не до нового походу. Отож, проаналізувавши ряд документів та зваживши всі за і проти постараюсь зробити короткий підсумок подій 1340 р., щодо галицько-волинських земель.

Отже, на першу звістку про смерть Юрія-Болеслава польський та угорський королі поспішили вислати війська в Галичину. Угорський король вислав своє військо десь в кінці квітня під проводом палатина Вілєрма, Казимир приблизно в той самий час сам поспішив у Галичину. Ці походи відбулися настільки швидко та організовано, що підводить до думки про попередню угоду між Угорщиною та Польщею. Про результати походу Вілєрма нічого невідомо, очевидно, визначними вони в будь-якому разі не були. Щодо Казимира, то він несподіваним нападом встиг захопити кілька замків і забрав багато здобичі. Дуже можливо, що в основі звісток т. зв. Траски про спалення Львова і забирання звідти здобичі хоч не такої легендарної лежить дійсний факт. Дмитро Дедько, що правив Галичиною, послав скликати татар на Польщу. Ця звістка змусила Казимира поспішити назад, зрештою, його швидко споряджене військо і не було розраховане на довгі походи. Він повертається до Кракова - з 15 травня є підписаний ним привілей для міста. Таким чином, його похід тривав приблизно два тижні; це був власне набіг, розрахований на несподіванку [32, с 91].

Тим часом почали надходити звістки, що татари готуються до великого походу на Польщу. Ці вісті занепокоїли Казимира і він на початку липня посилає до папи листи, просячи допомоги, папа наказує єпископам оголосити хрестовий похід на татар. Звістки були передчасними, татари пішли в похід зимою, в грудні і спустошили Угорщину і Польщу. Про участь у цьому поході русинів звісток немає.

Казимир, аби забезпечити себе надалі від таких нападів, ввійшов в переговори з Дедьком. Між ними була укладена угода, скріплена двосторонньою присягою. Вони обіцяли не воювати, можливо були дані ще якісь обіцянки - те, що потім в зміненій формі Казимирової реляції стало присягою русинів про службу і присягою Казимира про збереження руських обрядів, прав та звичаїв. Таким чином, Галичина оборонилася від Польщі. Проте, як минула татарська загроза. Казимир повернувся до своїх планів щодо Галичини. Влітку 1341 р. вислав до папи реляцію, просячи діспензи зречення присяги на складену русинам присягу, яку і отримав [9. с 24].

Те, що Галичина не перейшла під владу Казимира після походу 1340 р. і залишалася й надалі під управою Дедька, признаючи своїм князем Любарта, а зверхником - татарського хана, виразно показує грамота Дедька тих часів. Грамота ця не датована, але судячи по змісту вона видана десь в 1341 р., тобто після угоди, укладеної з Казимиром. Дедько звертається до торунської громади і купців, повідомляючи про кінець війни з Казимиром і заохочуючи до відновлення давніх торгових відносин з Галичиною. Але господарем Галичини 1340-1349 рр. був, безперечно, князь Любарт. Владу його, як зазначає академік Крип'якевич, визнав візантійський імператор Іван Кантакузін, який в 1347 р. своїм листом повідомляв Любарта про ліквідацію Галицької митрополії і про підпорядкування її єпископії - Київській митрополії. Доказом панування Любарта в Галичині є також дзвін, дарований ним собору святого Юра у Львові з дарчим написом, де зазначено дату та дарувальника.


Подобные документы

 • Галицько-Волинська держава й початок визволення українських земель у першій чверті XIV ст. Політичне зближення Західної України й Литви. Поділ українських земель між Литвою і Польщею в 1325–1352 pp. Кревська унія та ліквідація удільного устрою України.

  реферат [26,3 K], добавлен 22.07.2010

 • Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Устрій українських земель. Політика Литви в українських землях. Від Литовсько-Руської до Польсько-Литовської держави. Кревська унія. Ліквідація удільного устрою. Люблінська унія та її наслідки.

  реферат [25,0 K], добавлен 26.02.2009

 • Приєднання українських земель до Литви. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського. Формування українського козацтва і Запорозька Січ. Берестейська унія і її вплив на українське суспільство.

  курсовая работа [72,9 K], добавлен 29.04.2009

 • Занепад українських земель та Галицько-Волинське князівство. Захоплення українських земель феодалами сусідніх держав. Соціально-економічний розвиток українських земель. Антифеодальна боротьба народних мас. Люблінська унія та її вплив на долю України.

  контрольная работа [24,5 K], добавлен 17.01.2011

 • Ознайомлення із процесом захоплення українських земель польськими королями Казимиром Великим і Людовіком Угорським. Історичні передумови та результати об'єднання Литви та Польщі. Люблінська унія: причини підписання, зміст, негативні та позитивні наслідки.

  реферат [23,5 K], добавлен 08.02.2011

 • Входження українських земель до складу Великого Князівства Литовського. "Оксамитова" литовська експансія, "ослов'янення" литовських правителів. Польська експансія на Україну. Кревська унія 1385 року та її наслідки. Процес закріпачення українських селян.

  контрольная работа [38,8 K], добавлен 27.03.2016

 • Помірковане захоплення руських земель Великим князівством Литовським. Польська колонізація українських земель, духовний тиск на український народ. Вілененьська унія, покращення становища Литви. Польська й українська шляхта у період після Люблінської унії.

  реферат [166,3 K], добавлен 17.01.2013

 • Виникнення Литви та її спорідненість с Київщиною. Легенда про походження Литви, постання національної держави. Початок Литовської доби на Русі-Україні. Значення битви на Синіх водах. Устрій українських земель, зростання значення Київського князівства.

  реферат [16,4 K], добавлен 23.12.2009

 • Розвиток української культури в Добу Польського і Литовського періоду. Етапи зближення Литви і Польщі. Українські землі під владою Речі Посполитої. Зміни державного політичного устрою на українських землях. Польська експансія на українській землі.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 26.08.2013

 • Українські землі у складі Литви та Польщі, входження українських земель в Річ Посполиту. Становище земель прикордоння. Рушійні сили козацтва. Поява перших Запорізьких Січей. Військово-адміністративний устрій Запорізької Січі. Військова справа козаків.

  курсовая работа [74,2 K], добавлен 17.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.