Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

Чинники розвитку українсько-словацьких зовнішньоекономічних зв’язків, проблеми інвестиційного співробітництва країн. Українсько-словацькі культурні, наукові і освітні взаємозв’язки, політичні контакти. Проблеми гарантії прав національних меншин країн.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.11.2010
Размер файла 109,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и её геостратегические империативы. - М.: Международные отношения, 1999. - 256 с.

Ванат І. Волинська акція. Обмін населенням між Чехословаччиною Радянським Союзом навесні 1945 року. - Пряшів: Союз русинів-українців СР, 2001. - 256 с.

Ванат І. Кілька штрихів до питання дослідження духовної культури українців Пряшівщини // Дукля. - 1997. - №6. - С.86-89.

Ванат І. До питання про так звану українізацію русинів Пряшівщини // Нове життя. - 1998. - №50-51 (додаток). - С.1-32.

Ваш С.Владимир Мечіар:”Ухожу от вас с Господом Богом…” // Зеркало неделі. - 1998. - 3-9 октября. С-5.

Васильєва-Чикаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1994-1996). - К.: Освіта, 1997. - 368 с.

Віднянський С.В. У країна та “українське питання” в політиці Чехословаччини // Українська державність у хх столітті. Історико-політичний аналіз. - К.: Політична думка, 1996. - С.177-198.

Віднянський С.В. Українське питання в зовнішньополітичних концепціях Чехословаччини (1918-1989 рр.) // Український історичний журнал. - 1997. - №1. - С.43-61.

Віднянський С.В. Консолідація профспілкового руху в Чехословаччині. 1969-1975 рр. - К.: Наукова думка, 1979. - 212 с.

Віднянський С.В., Брцький П. П. Україна як суб`єкт історії Європи у мунулому і в наші дні // Україна в європейських міжнародних відносинах. Нак. зб. - К.: Інститут історії України НАН України, 1998. - С.88-106.

Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Україна в постмодерній системі міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. - Випуск 5. Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності. - К.: Дипломатична Академія України при міністерстві закордонних справ України, 2002. - С.221-229.

Віднянський С.В., Сюсько І.М. Русини-українці в Чехословаччині: процес національного самоусвідомлення // Український історичний журнал. - 1991. - №5. - С.86-95.

Вовканич І.І. Чехословаччина в 1945-1948 рр.: Нарис історії перехідного періоду. - Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2000. - 352 с.

Вовканич І.І., Гайдош М. Оптаційні процеси між Чехословаччиною і СРСР у перші післявоєнні роки // Науковий вісник. - Вип.2 - 1998.

Вовканич І.І., Мадісон І. Українсько-науковий семінар “З історії та сучасного розвитку національних меншин в Україні й Словаччині: прблеми і шляхи досягнення національної злагоди” // Український історичний журнал. - 1996. №5. - С.154-156.

Вовканич І.І., Сюсько І.М. Сучасна словацька історіографія про українсько-русинську проблему в СР // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. №12. - Луганськ: ЛДПУ, 2000. - С.10-20.

Гайніш Й.Й. Про стан і перспективи розвитку словацької національної освіти на Закарпатті // Кордони єднання. Проблеми міжетнічних відносин у Карпатському Єврорегіоні. - Ужгород: Карпати, 2001. - С.60-61.

Гнать І. Ноєві нащадки і їх нащадки під Бескидом (Після ітродукції - про карпаторосів О. Солженіцина) // Дукля. - 1999. - №2. - С.39-44.

Деятельность обществ дружбы с СССРв странах социалистического содружества. - К.: Наукова думка, 1987. - 287 с.

Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. - К.: Політична думка, 1997. - 508 с.

Етнічні меншини Східної та Центральної Європи: компаративний аналіз становища та перспективи розвитку. - К.: ІНТЕЛ, 1994. - 207 с.

Євтух В.Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. - К.: Фенікс, 1997. - 316 с.

Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К.: РІЦ УАННП, 1997. - 688 с.

Ілюк М. З`їзд русинів-українців Чехословаччини // Дукля. - 1990. - №2. - С.36-37.

Ільченко В. Україна та Словаччина націлилися на мільярдний оборот // Урядовий кур`єр. - 1997. - 15 березня. - С.3.

Історія південних і західних слов`ян./ Ред.кол. Жебокрицький В.А., Дзюбко І.С., Кізченко А.Ф., Гранчак І.М. - К.: Видавництво київського університету. - 1966.- 387 с.

Історія Центрально-Східної Європи. - Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів. / За ред. Л.Зашк ільнякою - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001.- 660 с.

Історія південних і західних слов`ян./ Ред.кол. Гранчак І.М., Кізченко А.Ф., Чорній В.П. - К.: Вища школа. - 1987. - 448 с.

Интернациональное сотрудничество КПСС и КПЧ: история и современность / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т марксизма-ленинизма ЦК КПЧ; Под общ. Ред. А.Г. Егорова, З. Снитила. - М.: Политиздат, 1984. - 455 с.

История Чехословакии. Т.1/ Под.ред. Санчука Г.Е., Третякова П.Н. - М.: Издательство АН СССР. - 1956. - 415 с. с ил.

История Чехословакии. Т.3/ Под.ред. Мельниковой И.Н., Недорезова А.И., Прасолова С.И., Шленовой Н.А. - М.: Издательство АН СССР. - 1960. - 662

Калиниченко П.М., Колесник В.П. Граница дружбы и мира: о советско-польском приграничном сотрудничестве. 1956-1979. - Львов: Издательство при Львовском государственном университете издательского объединения “Вища школа”, 1980. - 182 с.

Кальвокоресси П. Мировая история после 1945 года: в 2-х кн. - Кн.1. /пер с англ. - М.: Международные отношения, 2000. - 592 с.

Кальвокоресси П. Мировая история после 1945 года: в 2-х кн. - Кн.2. /пер с англ. - М.: Международные отношения, 2000. - 592 с.

Колесник В.П. Интернациональные связи трудящих приграничных областей СССР и европейских социалистических стран. - Львов: Издательство при Львовском государственном университете издательского объединения “Вища школа”, 1984. - 176 с.

Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. - К.: “ФАДА ЛТД”, 2001. - 239 с.

Крушко С. Оптанти. Збірник статей, спогадів, документів та фотографій. - Пряшів: Координаційний комітет реоптантів, 1997. - 272 с.

Лаба І. Непрості проблеми українців Словаччини // Шлях перемоги. - 2002. - 9 січня. - с. 11.

Лаба І. Союз русинів- українців Словаччини та питання прикордонного культурного співробітництва // Кордони єднання. Проблеми міжетнічних відносин у Карпатському Єврорегіоні. - Ужгород: Карпати, 2001. - С.67-71.

Летопись важнейших событий советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества (1944-1984)/ Отв.ред. Г.И. Шманько. - К.: Наукова думка. - 1986. - 200 с.

Макара М.П., Мигороч І.І. Закарпатський соціум: етнологічний аспект. - Ужгород: Патент, 2000. - 160 с.

Марциновський А. Брати-словаки - гості Верховної Ради // Голос України. - 1996. - 2 березня. - С.8.

Мельникова І.М. Україна у взаємовідносинах з прикордонними державами Центрально-Східної Європи: створення міжнародно-правових підвалин добросусідства і співробітництва (90-ті роки) // Україна в європейських міжнародних відносинах. Науковий збірник. - Інститут історіїУкраїни НАН України, 1998. - С.59-87.

Мельникова І.М., Пруниця С.Ю. Соціалістична Чехословаччина. - К.: Політвидав України, 1976.

Международные экономические отношения. / Под ред. Н.Н.Ливенцева. - М.: МГИМО; РОСПЭН, 2001. - 512 с.

Мігаш Й. Я вперше у житті став депутатом і відразу мене обрали головою парламенту (Бесіда) // Голос України. - 1999. - 7 травня. - С.3.

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 рр.): Підручник / Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремінь, Л.В. Губернський та ін. - К.: Либідь, 2001. - 624 с.

Мітряєва С. Націонольно-культурні товариства Закарпатської області. - Ужгород: Видавництво В.Падяка,2001. - 164 с.

Новопашин Ю.С. Новая региональная идентичность Центрально-европейских стран как научная проблема // Словяноведение. - 1999. - №3. - С.15-29.

Основні напрями діяльності Союзу русинів-українців Словацької Республіки на наступний період (1995-1998) // Додаток до газети “Нове життя”. - 1995. - №1. - С.1-8.

Новопашин Ю.С. Восточноевропейские революции 1989 года: проблемы ызучения // Словяноведение. - 1999. - №4. - С.16-27.

Передрій О.С., Сюсько І.М. Західне прикордоння - ворота в Європу // Політика і час. - 1994. - №3. - С.54-61.

Передрій О.С., Сюсько І.М. Розлучення по-чехословацьки // Політика і час. - 1993. - №3. - С.55-59.

Поліологія поскумунізму: Політичний аналіз посткумоністичного суспільства./ Кер.авт.кол. В. Полохало. - К.: Політична думка, 1995. - 417с.

Постоловський Р.М. Проблема чехословацької демократії та її традицій в чеській, словацькій та зарубіжній історіографії // Слов`янський вісник: Міжвідомчий науковий збірник. Вип.1. - Рівне: РПУ, 1998. - С.22-37.

Приходько В.О. Становлення і розвиток українсько-словацьких взаємин // Дослідження історії соціально-економічного розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи: сучасний стан, прблеми, перспективи. - Ужгород: Патент, 1998. - С.98-110.

Приходько В.О. Чехословаччина і розвиток українсько-словацьких взаємовідносин: проблеми історіографії (1918-1998) // Закарпаття в складі Чехословаччини. Проблеми відродження і національного розвитку. - Ужгород: Патент, 1999. - С.111-128.

Приходько А. “Ніжна революція” в Чехословаччині та формування нової і зовнішньої політики. - Ужгород: ГРРВВКІ, 1999. - 96 с.

Политическая трансформация стран Центральной и Восточной Европы М.: «ИМЭПИ РАН», - 1997. - 135 с.

Политический ландшафт стран Восточной Европы середини 90-х годов. Ред. Зудинов Ю.Ф., - М.: РАН Институт славяноведения балканистики, - 1997. - 261 с.

Послереволюционная Восточная Европа: экономические ориентиры и политические коллизии, редактор Новопашин Ю.С., - М.: Избранное 1995. - 215 с.

Проноза В.В., Сюсько І.М. Співробітництво України з державами Центрально-Східної Європи: регіональний аспект міжнародної економічної інтеграції (90-ті роки) // Україна в європейських міжнародних відносинах. Науковий збірник. - К.: Інститут історії України НАН України, 1998. - С.117-139.

Революция 1989 года в странх Центральной (Восточной) Европы: Взгляд через десятилетие. - М.: Наука, 2001. - 204 с.

Сергієнко Т. Білатеральні зв`язки словаків та українців. Історія та сучвсність // Міжетнічні відносини на Закарпатті: стан, тенденції і шляхи поліпшення. - Ужгород: ГРВВУСПІ, 2001. - С. 113-117.

Сергієнко Т. Документаль джерела з історї українсько-словацьких відносин 90-х років хх ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. - Ужгород: Видавництво В. Подяка, 2002. - С.186-191.

Сергієнко Т. Проблеми українсько-словацького співробітництва: погляд словацьких вчених. // Регіональні студії. Науковий збірник. Випуск 4. - Ужгород: Ліра, 2002. - С.89-99.

Сергієнко Т. Словацька національна меншиа в двосторонніх українсько-словацьких відносинах // Carpatika-Карпатика. Випуск 17. Українсько-словацькі взаємини в галузі історії, літератури та мови. - Ужгород: УжНУ, 2002. - С.122-129.

Токар М. Сторожниця. Сторінки історії суспільного та духовного життя. - Ужгород: Карпати, 1999. - 126 с.

Туряниця В. стан, проблеми реалізації конституційних прав і свобод українською національною меншиною в Словаччині і словацькою в Україні та шляхи їх розв`язання // Carpatika - Карпатика. Випуск 17. Українсько-словацькі взаємини в галузі історії, літератури та мови. - Ужгород: УжНУ, 2002. - С.86-100.

Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.). У 2-х кн. / Упоряд. Будаков В.В. та ін.; Відпов. ред. Удовенко Г.Й.; МЗС України. Кн. 1. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 736 с.

Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів (1991-1995 рр.). У 2-х кн. / Упоряд. Будаков В.В. та ін.; Відпов. ред. Удовенко Г.Й.; МЗС України. Кн. 2. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 736 с.

Україна і Європа (1990-2000 рр.). Частина 1.Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної Європи. Анотована історична хроніка // Мельникова І.М., Євсеєнко І.В., Знаменська М.В., Мартинов А.Ю. - К.: Інститут історії України НАН України, 2001. - 308 с.

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф.М. Рудича. - К.: МАУП, 2002. - 488 с.

Українська державність у хх столітті. Історико-політичний аналіз. - К.: Політична думка. - 1996. - 436 с.

Черній А.І., Черній В.А. Історія південних і західних слов`ян.В 3-х частинах.Частина 1,2,3.(від найдавніших часів до кінця хх ст.). - Рівне: Рівненський інститут слов`янознавства Київського слов`янського університету - 1999. - 397 с.

Duleba A. Ukrajina a Slovensko. Geopoliticke` charakteristiky vy`vinu a medzina`rodne` postavenie Ukrajiny. Implikacie pre Slovensko. - Br.: Veda, 2000. - 402 s.

Додаток 1

Таблиця 1. Номінальний ВВП України і СР та інших країн Центрально-Східної Європи в другій половині 1990-х років (дол.США).

Роки

Україна

49,7 млн.чол.)

Словаччіна

(5,4 млн.чол.)

Польща

(38,6 млн.чол.)

Чехія

(10,3 млн.чол.)

Угорщина

(10,2 млн.чол.)

1996

44,448

18,8

134,4

56,6

44,8

1997

50,150

19,4

143,1

56,5

45,6

1998

42,404

20,9

157,0

55,0

47,6

1999

25,1

18,6

154,6

53,6

48,2

Додаток 2

Таблиця 2. Зовнішня торгівля між СР і Україною (млрд. словацьких крон)

Показник

1993

1995

2000

Експорт СР

4,300

5,672

6,796

Імпорт СР

4,686

3,739

8,737

Баланс СР

-386

1,933

- 1,940

Додаток 3

Таблиця. 3. Зміна національного складу населення Закарпатської області за 1930-1989 pp. (згідно з даними переписів населення)

Національність

Чисельність, тис. чол.

Частка в заг. чиселін.,%

1930

195 9

1979

1989

1930

1959

1979

1989

Все населення

725

920,2

1155,8

1245,6

100,0

100,0

100,0

100,0

в тому числі:

Українці

450

686,5

898,6

976,7

62,1

74,6

77,8

78,4

Угорці

113

146,2

158,4

155,7

15,6

15,9

13,7

12,5

Росіяни

29, 6

41,7

49,5

-

3,2

3,6

4,0

Румуни

13

18, 3

27,2

29,5

1,8

2,0

2,3

2,4

Цигани

-

5,0

5,6

| 12,1

-

0,6

0,5

1,0

Словаки

33*

12, 3

8,2

7,3

4,5*

1,3

0,7

0,6

Німці

13

3,7

3,7

3,5

1,8

0,4

0,3

0,3

Євреї

102

12,2

3,8

2,6

14,1

1,3

0,3

0,2

Білоруси

-

0,9

2,3

2,5

-

од

0,2

0,2

Інші

Національності

1

5,5

6,3

| 6,2

0,1

0,6

0,6

0,4

* Словаки і чехи разом

Додаток 4

Таблиця. 4. Національний склад населення Закарпаття згідно з даними перепису 2001 p.

Національність

Чисельність (чол.)

Відсоток серед населення

Співвідношення 2001 р. до 1989 р. (в%)

Все населення

1254614

100,0

100,7

в тому числі:

Українці

1010127

80,5

103,4

Угорці

151516

12,1

97,3

Росіяни

30993

2,5

62,7

Румуни

32152

2,6

109,0

Цигани

14004

1,1

115,4

Словаки

5695

0,5

77,7

Німці

3582

0,3

103,0

Євреї

565

0,05

21,4

Білоруси

| 1540

0,15

61,1

Інші

Національності

4440

0,2

73,9

Додаток 5

Таблиця 5. Українці-русини у складі населення Словаччини (згідно з даними переписів населення)

Рік

Кількість (тис. чол.)

Відсоток серед населення

(%)

1921

88,97*

3,0

1930

95,78*

2,9

1950

48,23**

1,4

1961

35,43**

0,9

1970

42,24**

1,0

1980

39,26**

0,8

1991 а) українці

13,281

0,3

б) русини

17,197

0,3

2001 а) українці

24,201

0,5

б) русини

10,814

0,2

Примітка: * українці і "руські"; ** - українці і росіяни (росіян близько 5-7 тис.чол)


Подобные документы

 • Історично-політичні проблеми українсько-румунських відносин: відносини у політичній, торговельно-економічній сфері, двосторонні контакти. Проблеми україно-румунського прикордоння. Транскордонна взаємодія. Співробітництво в галузі національних меншин.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 12.09.2010

 • Стан та перспективи українсько-польських відносин. Розвиток українсько-польського міждержавного партнерства в сфері культури. Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків. Робота Культурно-інформаційного центру.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 20.07.2011

 • Дипломатичні відносини України із Республікою Латвія, сучасний стан та перспективи. Декларація про розвиток співробітництва. Діяльність Українсько-Латвійської міжурядової комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

  контрольная работа [34,4 K], добавлен 10.03.2011

 • Історико-політичні передумови та чинники налагодження українсько-польських міждержавних взаємин, їх проблеми і перспективи розвитку. Основні закономірності, тенденції та механізми становлення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польщею.

  дипломная работа [155,4 K], добавлен 24.03.2012

 • Передумови розвитку співробітництва України та Туреччини, стан договірно-правової бази. Характеристика розвитку торгівельно-економічного та двостороннього інвестиційного співробітництва країн. Проблеми та перспективи зовнішньоекономічних відносин.

  курсовая работа [135,5 K], добавлен 25.05.2010

 • Суть, принципи та організаційні форми транскордонного співробітництва. Передумови та чинники розвитку українсько-російського транскордонного співробітництва. Організаційно-правові засади, основні напрями та сучасний стан. Співробітництво у галузі туризму.

  дипломная работа [123,2 K], добавлен 04.10.2012

 • Головні особливості економічного співробітництва України та Японії на сучасному етапі. Характеристика торгівельних українсько-китайських відносин. Аналіз українсько-корейських відносини на сучасному етапі, потенціал економічного співробітництва.

  контрольная работа [29,3 K], добавлен 12.09.2011

 • Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків. Українсько-польське співробітництво в рамках Року Польщі в Україні та Року України в Польщі. Міграція та туризм в системі українсько-польських міждержавних відносин.

  курсовая работа [106,4 K], добавлен 20.07.2011

 • Українсько-Угорські відносини сягають в глибоку давнину і мають не менше ніж тисячолітню традицію. Перспективні напрямки торговельно-економічного співробітництва з Україною та можливості вирішення проблемних питань.

  реферат [21,7 K], добавлен 19.11.2005

 • Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній сфері. Україно-російські відносини у економічній сфері. Майбутнє українсько-російських відносин у економічній сфері. Сучасний стан українсько-російських відносин у соціальній сфері.

  научная работа [102,8 K], добавлен 20.04.2003

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.