Миротворчі операції Європейського Союзу

Міжнародно-правові аспекти миротворчої діяльності Європейського Союзу (ЄС). Проведення миротворчих операцій ЄС у різних регіонах світу (Балкани, пострадянський простір, Азія, Близький Схід, Африка). Проблеми та досягнення миротворчих операцій ЄС.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.11.2013
Размер файла 126,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет міжнародних відносин

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму

Курсова робота

Миротворчі операції Європейського Союзу

Львів - 2012

Зміст

 • Вступ
 • 1. Міжнародно-правові аспекти миротворчої діяльності ЄС
 • 2. Особливості проведення миротворчих операцій ЄС у різних регіонах світу
 • 2.1 Балкани
 • 2.2 Пострадянський простір
 • 2.3 Азія
 • 2.4 Близький Схід
 • 2.4 Африка
 • 3. Проблеми та досягнення миротворчих операцій ЄС
 • Висновки
 • Список використаних джерел та літератури

Вступ

Завдання зберегти мир, запобігти збройним конфліктам, не допустити знищення людей в етнічних протистояннях потребує об'єднання усіх зусиль суспільства. На жаль, після Другої світової війни у світі спостерігається багато прикладів регіональних війн та конфліктів, які дестабілізують ситуацію і чекають на своє розв'язання. Виходячи з того, що держави в сучасних умовах взаємопов'язані і будь-яка проблема, що виникла в окремій країні може вплинути на сусідні і навіть на дуже віддалені країни і регіони, сьогодні постало перед людством серйозне завдання - створення механізму подолання та попередження криз та кризових явищ.

Одним з механізмів попередження та подолання криз вважаються миротворчі операції або миротворчість. Для сучасних міжнародних відносин миротворчість знаменує собою операції з підтримання миру та безпеки. У цій сфері спостерігається зростання ролі ЄС як самостійного гравця, що продовжує розвивати власну зовнішню та безпекову політику, включно із оборонною складовою. В цьому зв'язку варто пригадати зусилля ЄС, спрямовані на застосування засобів політики безпеки та оборони у врегулюванні конфліктів та миротворчих місіях не тільки на Європейському континенті, але й за його межами. Потрібно врахувати, те що дії ЄС у цьому напрямі є скоординованими з НАТО і значною мірою спираються на потенціал Альянсу. Євросоюз накопичує досвід самостійної підготовки та проведення операцій, покликаних сприяти врегулюванню конфліктів, який є важливим для становлення ЄС як організації, здатної оперативно та ефективно управляти миротворчими контингентами.

Цій темі присвятили свої дослідження такі зарубіжні науковці як: Н. Арбатова, А. Кокеев, Г. Греві, Р. Гован, Е. Гросс, М. Мерлінген, А. Ретман та ін. Серед українських науковців, що займаються даною проблематикою варто відзначити: О. Снігир, О. Целуйко, Т. Стародуб, К. Вовченко та ін.

миротворча операція європейський союз

Метою даної роботи є: визначити основну роль ЄС у миротворчій діяльності.

Для досягнення мети потрібно вирішити такі завдання: визначити загальні принципи та правові підстави миротворчої діяльності ЄС, охарактеризувати основні органи, що ухвалюють рішення про проведення миротворчих операцій ЄС, проаналізувати миротворчі операції ЄС та ефективність їх здійснення, визначити основні проблеми миротворчих операцій ЄС.

Об'єкт: Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС.

Предмет: ефективність миротворчої діяльності ЄС.

При виконанні цієї роботи використовувалися такі методи дослідження: історичний, аналітичний, порівняльний, а також метод узагальнення.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох питань, висновків, списку використаних джерел та літератури. В першому питанні визначено міжнародно-правові аспекті миротворчої діяльності ЄС. В другому - охарактеризовано миротворчі операції ЄС в різних регіонах світу. В третьому питанні визначені основні досягнення та проблеми миротворчих операцій ЄС.

1. Міжнародно-правові аспекти миротворчої діяльності ЄС

Миротворчість відіграє надзвичайно важливу роль в діяльності Європейського Союзу. Здійснюючи міжнародні операції, ЄС виступає як один з найважливіших центрів врегулювання регіональних конфліктів та має значний вплив у забезпеченні європейської міжнародної безпеки. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова,

А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - С. 6.

Важливим завданням є визначення правових основ здійснення миротворчої діяльності ЄС. Сама можливість ЄС проводити миротворчу діяльність у формі операції з підтримання миру виникла з прийняттям Амстердамського (1997 р.), а потім Ніццького (2001 р.) договорів. До цього Союз проводив різного роду спостережні місії без силової складової. За Ніццьким договором ЄС міг проводити гуманітарні, рятувальні, миротворчі операції й завдання збройних сил з урегулювання кризових ситуацій (ст.17 ДЄС). Цей перелік значно змінився після прийняття Лісабонського договору. Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС//Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61

Лісабонський договір надав правосуб'єктності Європейському Союзу, який став юридично цілісною структурою. За чинними досі договорами він був сукупністю трьох складових - Європейського економічного співтовариства ("спільний ринок"), спільної зовнішньої політики і політики безпеки, спільної політики юстиції і внутрішніх справ. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. Юстініан. - [Цит. 2012, 1 грудня]. - Доступний з: <http: //justinian.com.ua/article. php? id=3567>.

З 2009 р. Європейський Союз виступає правонаступником Європейського Співтовариства. Незважаючи на ліквідовану Лісабонським договором систему "опор", питання миротворчої діяльності відноситься до Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СЗППБ), яка має певні відмінності в правовому регулюванні. Sari A. Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU's Evolving Practice // European Journal of International Law. - 2008. - № 19 (1). - Р. 67-100.

Лісабонський договір до компетенції СЗППБ ЄС включив "усі сфери зовнішньої політики та усі питання, що стосуються безпеки Союзу, включно з поступовим розвитком спільної політики оборони, що може призвести до спільної оборони". До завдань і напрямів СПБО також включено гуманітарні й рятувальні операції, запобігання конфліктам і миротворча діяльність, здійснення кризового управління. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. Юстініан. - [Цит. 2012, 1 грудня]. - Доступний з: <http: //justinian.com.ua/article. php? id=3567>.

Лісабонський договір змінив перелік операцій, які може виконувати ЄС за Ніццьким договором на наступний: спільні операції з роззброєння; гуманітарні місії і місії з евакуації; місії, пов'язані з наданням порад і сприяння у військовій сфері; місії з запобігання конфліктам і підтримки миру; місії бойових підрозділів з врегулювання криз, в тому числі місії з відновлення миру і стабілізаційні операції після закінчення конфліктів (ст.43 ДЄС). Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС//Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61

Загальні принципи проведення операцій та місій під керівництвом ЄС, порядок задіяння сил та засобів країн-членів також регламентується Європейською стратегією безпеки (2003), Петербурзькою (1994) та Хельсинською (1999) деклараціями.

Поступово проходячи етапи інтеграції, ЄС ставив перед собою дедалі складніші миротворчі завдання. В той же час військова складова у ЄС все ще не відповідає цілям, які ставляться перед військовими в операціях з підтримання миру (ОПМ). Це змушувало ЄС шукати механізми співробітництва з іншими європейськими організаціями, які мають яскраво виражений військово-політичний напрям функціонування - Західноєвропейський союз (ЗЄС) та НАТО.

За Амстердамським договором на основі одноголосності ЄС міг приймати політичні рішення, що уповноважують ЗЄС на проведення миротворчих операцій. Певні питання відносин ЗЄС і ЄС знайшли своє відображення у французько-британській декларації, підписаній в Сен-Мало 4 грудня 1998 р. Було вирішено, що ЄС "повинен мати здатність проводити автономні дії з опорою на надійні збройні сили, засоби прийняття рішень про їхнє застосування і готовність до таких рішень з метою реагування на міжнародні кризи". Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС//Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61

Враховуючи, що переважна більшість країн-членів ЄС також є членами НАТО, особлива увага була приділена питанням офіційних відносин між двома організаціями, яких на той час не існувало. Так протягом 90-х років Західноєвропейський Союз (ЗЄС) виконував лише функцію зв'язку. Ситуація радикально змінилася, коли на тлі конфлікту на Балканах керівництво ЄС взяло на себе відповідальність за більшість функцій, які належали ЗЄС. ЄС і НАТО розпочали спільну розробку напрямків співпраці та провели низку консультацій. Ця робота завершилась у 1999 році започаткуванням стратегічного партнерства між двома організаціями (Декларація ЄС - НАТО про Європейську політику безпеки і оборони) та ухваленням положень документу "Берлін-плюс”. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 6-143 с. Домовленості "Берлін-плюс" ґрунтуються на тому, що країни, які входять до складу обох організацій, мають тільки одні збройні сили та обмежені оборонні ресурси, на які вони можуть покластися. За таких умов та з метою уникнення дублювання ресурсів було погоджено, що Європейський Союз під час проведення своїх операцій може користуватись ресурсами і засобами НАТО. Фактично ці домовленості дають НАТО змогу підтримувати операції, що здійснюються під проводом ЄС, в яких Альянс у цілому не бере участі.

Основними елементами домовленостей "Берлін-плюс" є:

· доступ ЄС до систем НАТО, які можуть допомогти планувати операції під керівництвом ЄС;

· доступність сил та засобів НАТО для використання в операціях з врегулювання криз під проводом ЄС;

· комплексне врахування наявних ресурсів для потреб операцій під керівництвом ЄС у системі оборонного планування НАТО;

· угода між НАТО і ЄС щодо обміну інформацією з обмеженим доступом;

· процедури надання, повернення і відкликання ресурсів і засобів НАТО;

· проведення консультацій між НАТО і ЄС. Спільна політика безпеки та оборони. Міністерство оборони України. [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.mil.gov.ua/index. php? lang=ua&part=euintegration&sub=evrop_polit >.

Лісабонський договір 2007 р. остаточно вирішив питання співробітництва ЄС з НАТО та ЗЄС: спільна оборона держав-членів ЄС реалізується в рамках НАТО (ст.42 п.2 ДЄС), а за Протоколом "Про статтю Договору про Європейський Союз" в своїй діяльності ЄС та держави-члени можуть спиратися на ресурси НАТО або Західноєвропейського союзу (ЗЄС).

Проте на практиці ЄС не лише може, а й змушений при здійсненні миротворчої діяльності спиратися на ресурси саме НАТО, оскільки лише ця організація має відповідну військово-командну структуру. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 6-143 с.

В здійсненні миротворчої діяльності ЄС згідно установчих договорів має співробітничати з ООН, що і закріплене в ст.220 Договору про функціонування ЄС 2007 р. (ДФЄС): "Союз встановлює будь-яке корисне співробітництво з органами Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ, з Радою Європи, з Організацією з Безпеки і Співробітництва в Європі і з Організацією Економічного Співробітництва і Розвитку. Союз також підтримує потрібні взаємозв'язки з іншими міжнародними організаціями". Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. - М.: Издательство «ИНФРА; М», 2008. - 754 с.

Рамкова Декларація ЄС-ООН про співпрацю в управлінні кризами була підписана 24 вересня 2003 р. Визнаючи ключову роль Ради Безпеки (РБ) ООН в галузі міжнародної безпеки та необхідність дотримання норм міжнародного права, Європейський Союз віддає перевагу самостійному проведенню миротворчих операцій, здійснюваних згідно санкцій РБ ООН, але під своїм безпосереднім керівництвом. Якщо ж мова йде саме про операції ООН, то в ній можуть брати участь окремі країни ЄС, але не інтеграційне об'єднання в цілому, оскільки два різних рівня міжнародної координації миротворчості неможливо привести до спільного знаменника. Незважаючи на те, що ЄС віддає перевагу операціям відповідно до санкцій РБ, він може діяти і на свій розсуд. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 6-143 с.

Організація діяльності представників ЄС в зонах конфліктів потребує немалих фінансових вкладів, але необхідних коштів ЄС досягти ще не вдається. Лише частина витрат покривається бюджетом ЄС. Витрати на утримання воєнних, поліцейських, експертів, направлених країнами ЄС для участі в операціях, оплачуються самими країнами-членами. Фінансування місій з бюджету СПБО має ряд проблем. Незважаючи на те, що бюджет СПБО був подвоєний з 2002 року, він все ж таки залишається недостатнім для зростаючої кількості місій та операцій. Велика частка витрат оплачується державами-членами за принципом ad hoc, значно знижує здатність ЄС до довготермінового планування більш складніших операцій. European Security and Defence Policy. THE FIRST 10 YEARS (1999-2009). - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.iss. europa. eu/uploads/media/ESDP_10-web. pdf >.

Рада є головним органом ЄС який ухвалює рішення щодо проведення миротворчих місій. Цей орган існує в кількох формаціях (складах), у тому числі в складі міністрів закордонних справ. Поряд функціонує Верховний представник Союзу з закордонних справ і політики безпеки, який фактично є міністром закордонних справ ЄС. Його призначає на посаду Європейська рада за згодою Голови Комісії. Повноваження Верховного представника полягають у забезпеченні представництва ЄС на своєму рівні й в своїй якості на міжнародній арені з питань, що відносяться до спільної зовнішньої політики і політики безпеки. Своїми пропозиціями він робить внесок у розробку цієї політики і виконує її як уповноважений представник Ради. Аналогічні дії він здійснює відносно спільної політики безпеки і оборони. Крім того, Верховний представник головує в формуванні Ради з закордонних справ. Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС//Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61

Визначені допоміжні установи, які надають практичне сприяння в здійсненні ЄС миротворчої діяльності. Ними є Комітет постійних представників, Комітет з питань політики і безпеки (КПБ), мережа європейських кореспондентів, групи радників з зовнішніх дій (Релекс), Військовий комітет, Військовий штаб, Політико-військові групи, Комітет з цивільних аспектів кризового регулювання та багато регіональних і функціональних робочих - груп. Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >.

Найважливішим серед них є КПБ, існування якого передбачено Договором про утворення Європейського Союзу 1992 р. у редакції 2007 р. (ДЄС). Держави-члени представлені в Комітеті на високому рівні, зазвичай на рівні послів. Під керівництвом Ради і Верховного представника КПБ здійснює політичний контроль і стратегічне управління всіма видами миротворчих місій Союзу. Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС//Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61 Він готує узгоджену відповідь ЄС на кризу і здійснює свій політичний контроль та стратегічний напрямок. Військовий комітет (EUMC) є вищим військовим органом, створеним в рамках Ради. Він складається з начальників генеральних штабів держав-членів. Військовий комітет надає КПБ поради та рекомендації з усіх військових питань. Паралельно з ВК Комітет з цивільним аспектам управління в кризових ситуаціях (Civcom) надає поради КПБ. Цей комітет представляє інформацію, проекти рекомендацій, і дає свій висновок з цивільних аспектів управління кризами.

Комітет з цивільних аспектів кризового регулювання (CMPD) робить значний внесок для досягнення цілей СПБО, а також сприяє забезпеченню безпечного міжнародного середовища. Здійснює планування СПБО цивільних місій і військових операцій, забезпечення узгодженості та ефективність цих дій, розробка комплексного підходу до управління кризою, здійснює розвиток партнерства, політики, концепцій і можливостей в рамках СПБО.

Військовий штаб (EUMS) є джерелом колективної (міжвідомчої) військової експертизи в рамках Європейської дипломатичної служби. Він здійснює оцінку ситуації, стратегічне планування, розробляє концепцію розвитку, навчання і виховання, а також сприяє підтримці партнерських відносин. Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >.

Як встановлено чинним ДЄС у Лісабонській редакції, рішення, в формі спільних дій (joint actions) щодо проведення місій, одноголосно має прийняти Рада за пропозицією Верховного представника або за ініціативою держави-члена. За пропозицією Верховного представника, можливо разом з Комісією, можуть бути задіяні національні засоби та інструменти Союзу. За рішенням Ради реалізацію місії може бути доручено групі держав-членів, проте не одній державі. Після отримання такого доручення держави-члени за участі Верховного представника домовляються між собою про управління процесом реалізації місії. В процесі реалізації місії держави-члени регулярно інформують Раду про її хід. Для зміни мети, меж або умов місії держави-члени мають звертатися до Ради. Кашкин С.Ю. Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. - М.: Издательство «ИНФРА; М», 2008. - 754 с.

Процес прийняття рішення складається з чотирьох етапів:

Розробка проекту концепції врегулювання кризи; схвалення концепції врегулювання кризи і планування стратегічних варіантів;

схвалення Радою Спільної дії і розробка планувальних документів; виконання.

Після схвалення Радою Спільної дії розробляються концепція і план операції (OPLAN).

Місія офіційно розпочинається після затвердження плану і концепції операції Радою. Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС//Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61.

В практиці ЄС можна вказати на існування таких видів миротворчої діяльності:

Воєнні операції - проводяться з метою роз'єднання конфліктуючих

сторін і встановлення миру в районі кризи.

Поліцейські місії - здійснюються, як правило, після проведення операцій з врегулювання кризи або одночасно з ними. Вони мають на меті надати допомогу місцевому уряду в стабілізації обстановки всередині держави шляхом формування і підготовки дієздатних органів охорони правопорядку.

Місії Євросоюзу з сприяння встановленню або забезпеченню правопорядку - ("верховенства закону"), спрямовані на надання допомоги урядам зацікавлених країн у реформуванні силових структур й установ державної влади, а також судово-правової системи з метою становлення і розвитку в державі демократичних і правових норм.

Спостережні місії ЄС - передбачають здійснення контролю за виконанням конфліктуючими сторонами досягнутих домовленостей. Такі моніторингові місії проводилися ЄС у співробітництві з іншими регіональними організаціями. Зокрема, Місія спостерігачів Європейського економічного співтовариства в Югославії (ECMM) створена у липні 1991 р. під егідою НБСЄ, ще до створення ЄС. Вона мала три завдання - посередництво, спостереження, надання доповідей. Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >.

Від виду миротворчої операції залежать її основні завдання. Завдання, які стоять перед місіями ЄС, є дуже різними: надання допомоги в становленні місцевої цивільної поліції шляхом надання порад і контролю за її безпосередньою роботою, координація надання допомоги з боку ЄС і, за потреби, іншої міжнародної допомоги цивільній поліції, надання порад поліції з питань кримінальної юрисдикції (Поліцейська місія на палестинських територіях (EUPOL COPPS), спостереження за політичним розвитком і розвитком безпеки в регіоні, спостереження за кордонами, міжетнічними проблемами і поверненням біженців, надання аналітичних доповідей (Місія спостереження на Західних Балканах (МНЕС), контроль за роззброєнням, демобілізацією, амністією, процесом зміни законодавства (Спостережна місія в Індонезії), захист кораблів, що доставляють гуманітарну допомогу, та боротьба з піратами вздовж 500 миль від узбережжя Сомалі (Операція "Atalanta"), здійснення моніторингу і надання порад компетентним національним установам стосовно галузей, пов'язаних з використанням права, гарантування просування верховенства права, суспільного порядку і безпеки, гарантування, що випадки військових злочинів, тероризму, організованої злочинності, корупції, міжетнічних і економічних злочинів будуть відповідно розслідувані, переслідувані по суду та засуджені згідно з місцевим і міжнародним законодавством (EULEX в Косово) і т.п. Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС //Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61

Отже, враховуючи міжнародно-правові акти, співробітництво з міжнародними організаціями, можемо зазначити, що миротворча діяльність ЄС має всі правові підстави для свого здійснення.

2. Особливості проведення миротворчих операцій ЄС у різних регіонах світу

2.1 Балкани

Західні Балкани, як і Балкани загалом, з огляду на особливість свого геополітичного розташування, завжди були і надалі залишаються на перетині інтересів провідних держав світу. Цей регіон ще називають "пороховим погребом" Європи. У своїй миротворчій діяльності ЄС приділяє значну увагу цьому регіону. Гелетій М. Сучасна ситуація в регіоні Західних Балкан: криза триває. - [Цит. 2012, 5 грудня]. - Доступний з: <http: //www.viche. info/journal/392/ >. Адже, враховуючи геостратегічне положення регіону, внутрішню нестабільність, незахищеність кордонів, географічну близькість до ЄС проблеми, які виникають в цьому регіоні стають безпосередньо загрозами небезпеки для європейських країн. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - С. 6.

Початком миротворчої діяльності ЄС на Балканах можна вважати розгортання Місії спостерігачів від Європейського Співтовариства на території Західних Балкан.

Місія почала свою роботу в липні 1991 р. і виконувала допоміжну функцію по відношенню до дій країн-членів ЄС. Основною метою було заявлено формулювання на місці (через збір інформації та аналіз ситуації) ефективної політики ЄС в регіоні. 120 міжнародних спостерігачів у співпраці з 75 місцевими фахівцями повинні були стежити за розвитком політичної ситуації в області безпеки, вести спостереження за кордонами, за розвитком міжетнічних відносин, контролювати ситуацію з біженцями.

Планувалося, що місія стане механізмом раннього попередження та побудови взаємної довіри на території колишньої Югославії. Також у завдання спостерігачів входила координація зусиль з міжнародними інституціями, залученими в стабілізацію Західних Балкан.

З 22 грудня 2000 місія трансформувалася в Місію спостерігачів ЄС, яка представляла собою вже інструмент в рамках СПБО. Глава місії призначався Радою, кандидатуру пропонував Верховний представник ЄС, якому глава місії і був підзвітний. Штаб розташовувався в Сараєво (БіГ). Діяльність охоплювала Боснію і Герцеговину, Хорватію, Сербію, Чорногорію, Албанію і Македонію. Окрім спостерігачів, відряджених країнами-членами ЄС, в штат входили представники Норвегії (не входить в ЄС) та Словаччини (на той момент не входила в ЄС). Участь в операціях ЄС третіх країн, що виявляють інтерес до розвитку ЄПБО, можна спостерігати досить часто. Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС //Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61

Багато в чому місія спостерігачів, забезпечуючи політичну присутність ЄС в регіоні, сприяла підготовці ґрунту для подальших операцій, здійснених ЄС в рамках ЄПБО. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - С. 6.

Громадянська Війна в колишній Югославській Республіці Македонія, яка розпочалася між урядом Македонії та етнічними албанськими повстанцями в період між березнем і червнем 2001 року закінчилася втручанням НАТО, яким були проведені такі миротворчі операції: "Основний урожай”, "Руда лисиця”, "союзна Гармонія”.

17 січня 2003 влада Македонії запропонувала Європейському Союзу взяти на себе відповідальність за подальший розвиток операції НАТО "союзна Гармонія". Наприкінці березня 2003 року Європейський Союз став наступником операції НАТО "союзна Гармонія” і розпочав першу в своїй історії операцію з підтримання миру - Конкордія, яка стала також першою місією на основі угоди Берлін плюс. У Скоп'є був розміщений невеликий штаб НАТО, щоб надавати допомогу органам влади країни у реформуванні сектора безпеки та адаптації до стандартів НАТО. Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання миротворчої діяльності ЄС //Порівняльно-правові дослідження. - 2009. - №2. - С. 56-61

Вона спиралася на результати використання механізму СЗБП, який був уперше задіяний у ході політичного врегулювання гострої фази конфлікту в Македонії в 2001 р. Тоді Хав'єр Солана, Верховний представник СЗПБ, вів переговори з вирішення конфлікту, пов'язаних із загостренням етнічних албано-македонських протиріч. К. Вовченко. Миротворча діяльність Європейського союзу на Балканах. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58_dod/Gileya58d/P8_doc. pdf >.

Метою операції було забезпечення безпеки спостерігачів ЄС та ОБСЄ в Македонії, надання допомоги у втіленні умов Охрідських домовленостей 2001р., патрулювання кордону з метою допомоги прикордонникам у недопущенні проникнення на територію Македонії збройних груп з території Косово.

Відповідно до Охридської рамкової угоди, внесок місії ЄС базувався на таких аспектах:

встановлення верховенства права

участь у програмах інституційного будівництва

підготовка діяльності поліції

При її виконанні було задіяно 320 військових з 26 держав. Конфлікт 2001 р. у Македонії та роль НАТО і ЄС у його вирішенні. Історична панорама - збірник наукови праць. - Чернівці, 2009. - Цит. 2012,10 грудня]. - Доступний з: <http: //politics. ellib.org.ua/pages-4731.html>.. Штаб операції розташовувався Європі в Монсі. Головним командувачем цієї операції став П'єра Марала. Це була так звана випробувальна місія для ЄС, все залежало від того, чи він доведе свою придатність до миротворчих операцій, то НАТО буде довіряти йому місії з підтримки миру у подальшому майбутньому. НАТО та Європейський Союз: співробітництво і безпек. - [Цит. 2012, 23 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nato. int/docu/review/2007/issue2/ukrainian/art6.html >.

Координація ЄС-НАТО у цій місії здійснювалася через постійні консультації Комітету із зовнішньої політики і безпеки ЄС та Північноатлантичну раду. Проте повної взаємної відкритості досягнуто не було. Тоді як НАТО мав доступ до усіх звітів ЄС, для фахівців ЄС доповіді НАТО, наприклад щодо ситуації в сусідньому Косово, були недоступні. До того ж збереження консультативної місії НАТО в Македонії для сприяння інтеграції республіки до Альянсу, не дозволяло європейцям заявити про себе як про головного контрагента македонського уряду з питань безпеки.

Окрім військової місії в республіці діяли: Європейське агентство з реконструкції, Місія спостерігачів ЄС, представники головуючої в ЄС країни, делегація Комісії ЄС і офіс Спеціального представника ЄС який, здійснюючи координацію усіх "інструментів" у рамках Процесу стабілізації і асоціації і символізував комплексний підхід ЄС до миротворчості. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 143 с.

Європейський Союз виконував операцію Конкордія до грудня 2003 року, а її успішне завершення дозволило замінити її поліцейською місією Проксіма, яка тривала до кінця 2005 року. Її контингент налічував 150 чоловік в грудні 2003 р. Під час операції керівники сил поліції ЄС співпрацювали зі своїми колегами з колишньої Югославської Республіки Македонії. НАТО та Європейський Союз: співробітництво і безпек. - [Цит. 2012, 23 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nato. int/docu/review/2007/issue2/ukrainian/art6.html >. Головною метою місії було сприяння македонському уряду у зміцнення законності та правопорядку в республіці, включаючи боротьбу з організованою злочинністю. Вона також надавала допомогу в реформуванні Міністерства внутрішніх справ країни та сприяла забезпеченню інтегрованого прикордонного контролю. До складу місії увійшли, окрім представників країн-членів ЄС, фахівці з Норвегії, Швейцарії, Туреччини і України. Operation Proxima. - [Цит. 2012, 25 грудня]. - Доступний з: <http: //fr. wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Proxima>.

У перший рік діяльності місії основним завданням європейських фахівців на місцях було сприяти здійсненню поліцейської реформи та облаштування кордонів. На другому етапі робота була зосереджена на більш складних питаннях, таких як: організація роботи на місці злочинів; робота з Департаментом державної безпеки і контррозвідки з метою організації операцій по боротьбі з тероризмом і організованою злочинністю. Із завершенням 15 грудня 2005 мандата "Проксіми", присутність європейських фахівців зберігало актуальність, по-перше, для продовження здійснення поліцейської реформи і, по-друге, у зв'язку з побоюваннями з приводу можливої різкої дестабілізації ситуації через початок переговорів щодо статусу Косово. Проте швидше за бюрократичних, ніж об'єктивних причин, поліцейська місія при збереженні стратегічних і тактичних завдань була трансформована в групу поліцейських радників EUPAT (European Police Advisory Тeam) у складі 29 експертів. Трансформація місії саме в такий формат була обумовлена тим, що в грудні 2005 р. Македонія отримала статус кандидата на вступ до ЄС, що передбачало високий ступінь стабільності республіки. Присутність поліцейських місій було б несумісним зі статусом кандидата. К. Вовченко. Миротворча діяльність Європейського союзу на Балканах. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58_dod/Gileya58d/P8_doc. pdf >.

До цього, незважаючи на щотижневі неформальні консультації представників всіх інститутів ЄС, задіяних у стабілізації республіки, існувала негласна конкуренція між проектами Комісії ЄС та Ради ЄС. Наприклад, Європейське Агентство з реконструкції не йшло на співпрацю з поліцейською місією, приховуючи інформацію, через бажання самостійно досягти кращих результатів. Ситуація погіршувалася особистими недружніми відносинами між главою делегації Єврокомісії і Спецпредставником, що призвело в кінцевому підсумку до неефективної передачі. Не була забезпечена спадкоємність, так як фахівці, які працювали в рамках ЄПБО, змушені були поступитися місцями новому персоналу. Operation Proxima. - [Цит. 2012, 25 грудня]. - Доступний з: <http: //fr. wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Proxima>.

Практично паралельно з поліцейською місією в Македонії ЄС розгорнув в січні 2003 р. Поліцейську місію в Боснії та Герцоговині (EUPM). Саме ця місія вважається першою поліцейською місією ЄС в рамках ЄПБО. Місія прийшла на заміну вже діючим з 1995 р. Міжнародним спеціальним поліцейським силам ООН, тобто вона могла використовувати їх досвід та інфраструктуру. К. Вовченко. Миротворча діяльність Європейського союзу на Балканах. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58_dod/Gileya58d/P8_doc. pdf >. Мандат і чисельність місії кілька разів модифікувалися. Максимальна чисельність досягла 540 чол. Завдання місії полягало у керівництві, контролі та інспекціях процесу створення в республіці професійної поліцейської служби, що відповідала б європейським та кращим міжнародним стандартам і практикам. Останній мандат продовжено до 31 грудня 2011 р. До складу місії в різний час входили представники всіх країн-членів ЄС. Залучалися фахівці Ісландії, Канади, Норвегії, Росії, Туреччини, України та Швейцарії. Головним досягненням місії на сьогоднішній день можна вважати формування стійкої загальнодержавної поліцейської системи, що дозволило дати старт процесу стабілізації та асоціації, почати переговори про безвізовий режим між Боснією і Герцеговиною та ЄС. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 143 с. У зв'язку з тим що для цієї країни характерні численні етнічні проблеми, це була не єдина місія ЄС на її території.

Боснія і Герцоговина проголосила незалежність від Югославії в березні 1992 року. Протягом декількох місяців країну охопила жорстока етнічна війна між Сербією і Чорногорією з одного боку, Республікою Боснією і Герцеговиною з другого та Республікою Хорватією з третього, яка тривала до 1995 року. Війну було доведено до кінця з військовим втручанням НАТО, коли вона вперше розгорнула контингент чисельністю в 60000 військовослужбовців. Боснійська війна. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //uk. wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0>.

На своєму саміті в Стамбулі в червні 2004 року НАТО оголосив, що миротворчі сили ЄС (СЕС) замінить НАТО в Боснії, до кінця того ж року. Військова місія ЄС Алтея прийшла на зміну операції НАТО "Сили для стабілізації" (SFOR). Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 квітня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >. Військова операція Aлтея в Боснії і Герцеговині була запущена 2 грудня 2004 року. Це третя військова операція розпочата ЄС була найбільшою в рамкам ЄПБО на сьогоднішній день. В рамках операції Алтея - названої на честь грецької богині зцілення - ЄС було розгорнуто 7000 військовослужбовців з метою забезпечення виконання Дейтонських угод і безпечного середовища в Боснії і Герцеговині. European Security and Defence Policy. THE FIRST 10 YEARS (1999-2009). - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.iss. europa. eu/uploads/media/ESDP_10-web. pdf >.

У завдання місії в даний час входять: сприяння розширенню оперативних можливостей і налагодження спільної роботи правоохоронних органів республіки в боротьбі з організованою злочинністю і корупцією; систематична допомога в плануванні та проведенні розслідувань у цій галузі; розвиток можливостей в області кримінальних розслідувань; поліпшення взаємодії між поліцією і судовою системою (в першу чергу, поліцейських з прокурорами), поліцією та тюремною системою; забезпечення належного рівня звітності правоохоронних органів. Важливою функцією місії також є інформування та консультування Спецпредставника ЄС з питань розвитку ситуації в республіці. Головним досягненням місії на сьогоднішній день можна вважати формування стійкої загальнодержавної поліцейської системи, що дозволило дати старт Процесу стабілізації та асоціації, почати переговори що до безвізового режиму між Боснією і Герцеговиною та ЄС. До теперішнього часу в місії брали участь у різний час 25 держав-членів ЄС, а також Албанія, Македонія, Чилі, Туреччина та Швейцарія. К. Вовченко. Миротворча діяльність Європейського союзу на Балканах. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58_dod/Gileya58d/P8_doc. pdf >.

Операція Aлтея здійснюється за допомогою сил та засобів НАТО, відповідно до домовленостей "Берлін-плюс". Штаб "Алтеї" розташовується в Сараєво, у колишньому штабі місії НАТО. European Security and Defence Policy. THE FIRST 10 YEARS (1999-2009). - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.iss. europa. eu/uploads/media/ESDP_10-web. pdf >. Однак, багато в чому завдяки посередництву і політичному керівництву Верховного представника ООН / Спеціального представника ЄС, допомоги Європейської комісії та професіоналізму фахівців на місцях, місія поступово добивалася конкретних результатів. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 143 с. Aлтея була досить успішною операцією з підтримання миру. Вона зуміла виконати свій мандат. Стуація в Боснії була стабільнішою в грудні 2004 року, коли ЄС розгорнув свою військову місію ніж тоді, коли НАТО в 1995 році. Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >.

Серед досягнень операції Алтея можна відзначити наступне:

дослідження підземних військових споруд на території Боснії та Герцеговини і блокування доступу до них;

дії по збору озброєнь, що знаходяться в розпорядженні цивільних осіб;

створення пунктів перевірки автотранспорту для протидії з організованою злочинністю;

участь інженерних підрозділів у відновленні і ремонтному обслуговуванні доріг;

виявлення за допомогою вертольотів місць незаконної вирубки дерев;

дії з пошуку розшукуваних Міжнародним трибуналом по колишньої Югославії підозрюваних у військових злочинах;

спостереження за розмінуванням територій, здійснюваним місцевими силами;

контроль за знищенням надлишкових запасів озброєнь;

заходи щодо запобігання хімічних, бактеріологічних і радіаційних загроз. К. Вовченко. Миротворча діяльність Європейського союзу на Балканах. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58_dod/Gileya58d/P8_doc. pdf >.

25 жовтня 2010 року Рада ЄС підтвердила продовження виконання військової ролі ЄС під оновленим мандатом ООН у підтримці зусиль Боснії і Герцеговини зберегти спокійну і безпечну обстановку всередині країни. Діяльність місії триває до теперішнього моменту, що саме по собі свідчить про ще незавершений процес післявоєнного примирення. Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 квітня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >.

Цивільна місія в Косово під назвою EULEX вступила в оперативну фазу 9 грудня 2008 та прийняла повну потужність 6 квітня 2009 року. Вона є найбільшою цивільною місією ЄС розгорнутою в Косово. Сербія і низка країн спочатку строго заперечував розгортання місії і надавали перевагу місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово МООНК. Після домовленостей між Сербією та ООН, РБ ООН схвалив розгортання місії EULEX як в допомогу місії МООНК, але це не була пряма її заміна. Місія включає в себе близько 3200 поліцейських і співробітників судових органів (1950 міжнародних, 1250 місцевих). European Union Rule of Law Mission in Kosovo. - [Цит. 2012, 14 квітня]. - Доступний з: <http: //en. wikipedia.org/wiki/European_Union_Rule_of_Law_Mission_in_Kosovo>.

Крім країн-членів, також беруть участь Хорватія, Туреччина, Швейцарія, Норвегія, Канада і США. Місія в Косово стала першою цивільною місією ЄС, в якій серед учасників з країн, що не є членами Євросоюзу, працюють американські фахівці (77 поліцейських). Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 143 с.

Завдання:

Надання допомоги установам судової влади Косово та правоохоронним органам в їх просуванні до сталого розвитку, консультування місцевих фахівців з питань митного регулювання та забезпечення правопорядку.

Сприяння у розвитку і зміцненні незалежної системи правосуддя, багатоетнічної поліції і митної служби, вільної від політичного втручання з дотриманням міжнародних стандартів та кращої європейської практики.

Сприяння здійсненню верховенства закону, громадського порядку і безпеки.

Контроль за належним чином розслідування випадків різних видів злочинів: військових, міжетнічних, злочинів тероризму.

Здійснення внеску у боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, шахрайством і фінансовими злочинами. European Security and Defence Policy. THE FIRST 10 YEARS (1999-2009). - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.iss. europa. eu/uploads/media/ESDP_10-web. pdf >.

Основною діяльністю є спостереження, наставництво та консультування місцевих фахівців з питань судової практики, митного регулювання, поліцейської діяльності та забезпечення правопорядку. Однак важливі і виконавчі функції. Сформовані поліцейські підрозділи місії, які не тільки взаємодіють з косовської поліцією, але й направлялися в Мітровіцу (місто, розділене на сербську (північну) і албанську (південну) частини).

Враховуючи крайню складність і суперечливість ситуації в зоні конфлікту, неможливо чекати швидких позитивних результатів. Чиновники Євросоюзу не раз підкреслювали "технічний" характер місії, який ніяк не впливає на політичне питання про статус Косово. Розгортання місії відбулося в умовах неузгодженості зовнішньополітичного курсу і відсутності єдиного підходу всередині ЄС до питання незалежності краю. Політичні аспекти ситуації не враховувалися і практично не зачіпалися. Основою консенсусу стало спільне бажання всіх країн ЄС забезпечити стабільність краю, уникнути його перетворення в постійне джерело загроз безпеці ЄС. К. Вовченко. Миротворча діяльність Європейського союзу на Балканах. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58_dod/Gileya58d/P8_doc. pdf >.

25 серпня 2009 розпочався бурхливий протест проти місії EULEX у Косово в результаті чого було пошкоджено 28 автомобілів ЄС. Атака була організована групою під назвою Vetлvendosja ("Самовизначення") у відповідь на співпрацю поліції EULEX з Сербією і її дії в Косово. Існує обурення по відношенню до здійснюваних повноважень місії ЄС у Косово. У вересні 2012 року, мандат EULEX був продовжений до 2014 року. European Union Rule of Law Mission in Kosovo. - [Цит. 2012, 14 квітня]. - Доступний з: <http: //en. wikipedia.org/wiki/European_Union_Rule_of_Law_Mission_in_Kosovo>.

Довгостроковий характер місій ЄС на Балканах свідчить про те, що проблеми в цьому регіоні далекі від свого остаточного вирішення. Однак те, що їх врегулювання на даний момент знаходиться в політичні й та економічній, а не у військовій площині - багато в чому заслуга діяльності європейських фахівців та політиків, які були задіяні до миротворчих місій ЄС. К. Вовченко. Миротворча діяльність Європейського союзу на Балканах. - [Цит. 2012, 3 грудня]. - Доступний з: <http: //www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_58_dod/Gileya58d/P8_doc. pdf >.

2.2 Пострадянський простір

Зони "заморожених конфліктів" та потенційної нестабільності, виникли у процесі розпаду Радянського Союзу, також як і проблемні регіони на південь від ЄС. Але і тут присутність Євросоюзу носить допоміжний характер і поки не може надавати визначального впливу на процеси стабілізації і мирного врегулювання. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 143 с.

15 вересня 2008 р. Рада ЄС постановила розгорнути автономну цивільну моніторингову місію в Грузії під назвою Феміда. Місія Спостерігачів Європейського Союзу (МСЄС) в Грузії в рамках ЄС з загальної політики безпеки та оборони розпочалася 1 жовтня 2008 року чисельністю в 200 чол., відповідно до домовленостей, викладених в угоді від 8 вересня 2008 року. До 2011 р. до складу місії входило близько 300 чол. За кількістю спрямованих на роботу в складі місії спостерігачів лідерами є Німеччина (30), Румунія (27), Польща (18), Швеція (17), Франція (16), Італія (15).17 вересня 2008 р. Хансйорг Хабер був призначений главою місії спостерігачів ЄС у Грузії (МСЄС). European Security and Defence Policy. THE FIRST 10 YEARS (1999-2009). - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.iss. europa. eu/uploads/media/ESDP_10-web. pdf >. .

Її цілями є сприяння стабільності в Грузії і в навколишньому регіоні. У короткостроковій перспективі зробити свій внесок у стабілізацію ситуації відповідно до шести пунктів угоди і подальше здійснення заходів.

ЇЇ основними завданнями є:

· моніторинг та аналіз ситуації, пов'язаної з процесом стабілізації;

· сприяння зниженню напруженості шляхом підтримання зв'язків, полегшення контактів між сторонами та інші заходи зі зміцнення довіри.

Враховуючи припинення місій ООН і місії ОБСЄ зі спостереження, МСЄС зараз є єдиною міжнародною місією зі спостереження в Грузії. Це призвело до зростання значущості діяльності МСЄС. Моніторингова місія Європейського Союзу в Грузії. Європейський простір. Портал про європейського громадянського суспільства України. - [Цит. 2012, 25 грудня]. - Доступний з: <http: //eu. prostir.ua/news/23044.html>.

Наглядова місія в Грузії виконує свої завдання досить ефективно. ЇЇ присутність забезпечує зниження напруженості, сприяє поширенню об'єктивної інформації про події в зоні конфлікту, створює можливості для оперативної комунікації на робочому рівні між конфліктуючими сторонами. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 143 с. МСЄС вніс і продовжує вносити значний вклад в області стабілізації та нормалізації ситуації в Грузії.

У липні 2009 року мандат місії був продовжений ще на один рік до 14 вересня 2010 року, 14 вересня 2012 року він був продовжений ще раз до 14 вересня 2013 року.

Місія діє до теперішнього часу. Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 квітня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >.

Російсько-грузинська війна розпочалася навколо збройного протистояння в Південній Осетії у серпні 2008 року між Грузією з одного боку та Росією і сепаратистськими угрупуваннями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Це спричинило необхідність розгортання миротворчої місії ЄС. Домовленість про розміщення місії Євросоюзу на Кавказі була досягнута на повторних переговорах президентів Росії та Франції Дмитра Медвєдєва і Ніколя Саркозі. Гарантувати ненапад Грузії на Південну Осетію і Абхазію повинні близько 200 спостерігачів. Після їх прибуття Росія обіцяла протягом 10 днів вивести свої війська з буферних зон, прилеглих до Південної Осетії та Абхазії.

Місія спостерігачів представників ЄС з 22 країн з жовтня 2008 року працюють у прикордонних з Абхазією і Південною Осетією районах Грузії. Однак Цхінвалі і Сухумі до себе спостерігачів не пропускають. Влади Абхазії і Південної Осетії підкреслюють, що ці республіки більше не є територією Грузії, і тому європейці, якщо вони бажають вести спостереження, повинні створити окремі місії з іншою назвою. Євросоюз на цей крок поки що не готовий. ЗМІ: Євросоюз стежитиме за ситуацією в Абхазії і Південній Осетії за допомогою супутника. - [Цит. 2012, 14 квітня]. - Доступний з: <http: //news. bigmir.net/world/209676 >.

Верховний представник ЄС з загальної зовнішньої політики і безпеки Хав'єр Солану вважає, що місія ЄС має бути розгорнена на території Південної Осетії та Абхазії "виходячи з міркувань про те, що вона має бути розгорнена скрізь". Проте голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що додаткові міжнародні спостерігачі будуть розміщені навколо Південної Осетії і Абхазії, а не в цих республіках. До складу місії ЄС у Південній Осетії та Абхазії увійдуть спостерігачі Франції, Німеччини та Італії. Хрещатик. Газета київської міської ради. - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //kreschatic. kiev.ua/ua/3565/news/1221477195.html>.

За кількістю спрямованих на роботу в складі місії спостерігачів лідерами є Німеччина (30), Румунія (27), Польща (18), Швеція (17), Франція (16), Італія (15). До подій 2008 р. в зоні грузино-абхазького конфлікту діяла спостережна місія ООН МООНСГ у складі 129 військових спостерігачів, 16 поліцейських, 105 цивільних співробітників-іноземців та 208 місцевих співробітників. Крім того, в регіоні розташовувалася місія ОБСЄ. В даний час міжнародна присутність в зоні конфлікту забезпечується тільки силами ЄС.

ЇЇ присутність забезпечує зниження напруженості, сприяє поширенню об'єктивної інформації про події в зоні конфлікту, створює можливості для оперативної комунікації на робочому рівні між конфліктуючими сторонами. Европейский Союз и региональные конфликты / Отв. ред. - Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. - ИМЭМО РАН - М.,2011. - 143 с.

Напруженість між центральним урядом Молдавії і сепаратистським керівництвом Придністров'я не може не викликати занепокоєння з боку ЄС.

З 1 грудня 2005 р. на кордоні між Молдовою і Україною розпочала свою роботу прикордонна місія ЄС, яка була створена у відповідь на спільний лист Президентові Молдови та України. В роботі місії також беруть участі Грузія, Казахстан і Таджикистан. Штаб-квартира операції знаходиться в Одесі. Місія ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні. - [Цит. 2012, 27 грудня]. - Доступний з: <http: //www.eubam.org/ua/ >.

Її мандат полягає в підвищенні потенціалу молдавських і українських прикордонних та митних служб з попередження та виявлення контрабанди, торгівлі товарами і людьми, митне шахрайство, шляхом надання консультацій та навчання. European Security and Defence Policy. THE FIRST 10 YEARS (1999-2009). - [Цит. 2012, 14 грудня]. - Доступний з: <http: //www.iss. europa. eu/uploads/media/ESDP_10-web. pdf >. Місію в Україні / Молдові можна віднести до числа успішних. Завдяки її діям якість контролю на кордоні зросла, були досягнуті домовленості про уніфіковані митні процедури, до яких був забезпечений доступ, в тому числі, для жителів Придністров'я. Місія допомагає нормалізувати життя людей в регіоні в умовах, що склалися, що саме по собі важливо, але не усуває невизначеність, пов'язану зі статусом Придністров'я, а саме ця проблема може призвести до нових сплесків нестабільності в майбутньому. Мандат місії був продовжений двічі - в 2007 і 2009 роках. Згідно з останніми угодами між ЄС та урядами Республіки Молдови та України місії було продовжений до 30 листопада 2011 року. Офіційний сайт миротворчих операцій ЄС. European Union. External actions. - [Цит. 2012, 14 квітня]. - Доступний з: <http: //www.consilium. europa. eu >


Подобные документы

 • Міжнародно-правові аспекті миротворчої діяльності Європейського Союзу. Особливості проведення миротворчих операцій Союзу в різних регіонах світу: Балкани, пострадянський простір, Азія, Близький Схід, Африка. Проблеми та досягнення даних операцій.

  курсовая работа [63,5 K], добавлен 03.01.2014

 • Формування поняття й принципів миротворчої діяльності та умови проведення миротворчих операцій ООН. Операції з підтримання миру та операції примусу до миру. Фінансування та етапи проведення операцій з підтримання миру. Нововведення та перспективи.

  реферат [51,4 K], добавлен 15.05.2008

 • Створення Європейського валютного механізму як засіб попередження фінансових криз. Основні положення та функціювання Європейської валютної системи. Теорія оптимальних валютних зон. Становлення та проблеми розширення Європейського валютного союзу.

  курсовая работа [354,3 K], добавлен 09.02.2011

 • Заснування у 1957 р. ЄЕС і Європейського співтовариства по атомній енергії з метою поглиблення економічної інтеграції у світі. Етапи розширення Європейського Союзу, його економічні наслідки та проблеми у політичному, правовому та процедурному аспектах.

  курсовая работа [27,8 K], добавлен 02.04.2011

 • Нормативне забезпечення миротворчої діяльності України. Участь України в миротворчій діяльності Організації Об’єднаних Націй. Перспективи української миротворчої діяльності. Засоби мирного врегулювання міжнародних конфліктів. Українська зовнішня політика.

  реферат [28,3 K], добавлен 18.12.2012

 • Состав інституцій Європейського Союзу та органи, що з ними співпрацюють. Історія створення євро як європейської валютної одиниці, переваги її введення. Верховенство права як фундаментальний принцип Європейського Союзу. Список країн, що користуються євро.

  презентация [3,6 M], добавлен 15.01.2012

 • Передумови створення, головне призначення та етапи розширення Європейського Союзу кінця ХХ - початку ХХІ ст. Європейська політика сусідства та "Східне партнерство" як основні стратегії розширення. Взаємовідносини Європейського Союзу з Росією та Україною.

  курсовая работа [67,7 K], добавлен 16.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.