Висвітлення молодіжних проблем в Запорізьких газетах

Сучасні тематичні тенденції в українських мас-медіа. Відведення важливого місця актуальним проблемам соціальної практики у висвітленні мас-медіа. Специфіка журналістики для молоді. Аналіз висвітлення проблем молодіжної тематики в запорізьких газетах.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.05.2016
Размер файла 910,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МОЛОДІЖНЕ ПИТАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

1.1 Соціальна проблематика в ЗМІ

1.2 Актуальні проблеми молоді

РОЗДІЛ 2. СПЕКТР МОЛОДІЖНИХ ПРОБЛЕМ, ВИСВІТЛЕНИХ У ЗАПОРІЗЬКИХ ВИДАННЯХ

2.1 Аудиторія видань

2.2 Аналіз висвітлення молодіжної тематики в запорізьких газетах

2.3 Вплив молодіжної преси на читачів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

ВСТУП

Сьогодні очевидне відродження інтересу до питань положення молоді в суспільстві і цезнаходить відображення у пресі, радіо та телебаченні. Засоби масової інформації є основним джерелом інформації в сучасному суспільстві, відіграють важливу роль у формуванні громадської думки та молодіжної культури.

Молодіжна преса - невід'ємна складова інформаційного простору нашої країни. Зараз, коли у молодого покоління бажання читати книжки поменшало, саме молодіжні ЗМІ стають основним джерелом різноманітної інформації та знань для молодих людей. Тому молодіжна преса потроху активізується, але у неї є ряд проблем, які гальмують цей процес. Через це вивчення молодіжної преси є надзвичайно актуальним.

Метою роботи є аналіз особливостей висвітлення молодіжних проблем в запорізьких газетах.

Реалізація мети передбачає розв'язання таких завдань:

-ознайомитись з соціальною проблематикою, поширеною засобами масової інформації;

- розглянути основні проблеми сучасної молоді;

- проаналізувати стан молодіжної теми в запорізьких газетах;

- дослідити актуальність газет з молодіжними проблемами серед запорізької молоді.

Об'єктом дослідження є матеріали запорізької газети «МИГ», «Суббота плюс», «Запорізька правда», «Рост».

Предмет дослідження - специфіка висвітлення молодіжних проблем в запорізьких газетах.

У процесі дослідження застосовувалися такі методи: системний, аналізу і синтезу, проблемно-тематичний та порівняльний аналіз, спостереження, описово-аналітичний, класифікації, узагальнення, аналізу й синтезу матеріалів ЗМІ, вивчення робіт вчених.

Тему студентської та молодіжної періодики висвітлювали у своїх працях такі автори, як: А. Животко, В. Кондик, О. Росул, В. Слінчук, М. Тимошик. Проблемі молодіжної преси присвячено дисертацію М. Недопитанського. Особливості молодіжного видавничого руху відображено у наукових працях польських дослідників Й. Гомолішек, М. Пєчонки, А. Пільха, Є. Яровецького. У плані розкриття взаємовідносин ЗМІ та молоді, велике значення мають роботи Б. Лозовського.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у роботі була здійснена спроба детально проаналізувати висвітлення молодіжних проблем у запорізьких газетах на прикладі видань «МИГ», «Суббота плюс», «Запорізька правда», «Рост».

Матеріали даної курсової роботи можуть бути використані при підготовці лекційних та практичних занять з курсу «Соціальна проблематика ЗМІ», «Друкована журналістика».

Структура роботи: дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг основної роботи - 20 сторінок. Список використаної літератури включає 20найменувань (викладених на сторінках).

РОЗДІЛ 1.МОЛОДІЖНЕ ПИТАННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

1.1 Соціальна проблематика в ЗМІ

Пізнавати суспільство можна по-різному: вивчаючи соціальні інститути, системи ідей, способи виробництва, форми мистецтва, ситуації повсякденної взаємодії і т.д.Досвід повсякденного життя, повідомлення засобів масової комунікації і дані соціологічних досліджень свідчать про те, що сучасне суспільство насичено соціальними проблемами в набагато більшому ступені, ніж суспільство п'ятнадцятирічної давності. Бідність, безробіття, злочинність, корупція, наркоманія, поширення ВІЛ-інфекції, загроза техногенних катастроф - це далеко не повний перелік тих явищ, які викликають у населення тривогу і неспокій. Соціальні проблеми раптово обрушилися на нас.

Сучасні тематичні тенденції в українських мас-медіа засвідчують, що вагоме місце в контенті суспільно-політичних ЗМІ посідають проблеми соціальної практики. Вони актуальні для всього суспільства, адже впливають на всі аспекти його життя й діяльності. Іншими словами, соціальна проблематика є своєрідною платформою для розвитку тих процесів, явищ, які актуальні для громадськості.

Учена О. Лаврик розмірковує: “Оскільки основне призначення ЗМІ - безперервне відображення суспільного життя в усіх його діалектичних зв'язках, суперечностях і конфліктах, то висвітлення відповідної проблематики (соціальної, політичної, економічної, культурної тощо) усе частіше розглядають як складну систему із взаємозалежними елементами. При цьому ця система входить як складова частина до системи більш широкого порядку - соціального функціонування суспільства” [9, 4].

Складність соціальних проблем полягає в їх взаємодії з іншими аспектами життя та діяльності суспільства. Такий взаємозв'язок утворює складну проблемно-тематичну структуру соціальної інформації.

Однією з потужних спроб систематизації й узагальнення проблематики ЗМІ та відведення важливого місця актуальним проблемам соціальної практики у висвітленні мас-медіа є наукова праця колективу російських авторів “Проблематика СМИ: Информационная повестка дня” (за ред. М. Шкондіна) [18].

Актуальну проблематику сучасних мас-медіа подано в посібнику в трьох розділах: глобальні процеси сучасності в проблематиці ЗМІ (суперечності глобалізації, демографічні проблеми, міграційні процеси, проблеми екології), основні сфери суспільного життя як об'єкт журналістики (політична, економічна проблематика, соціальна, культурологічна), актуальні проблеми соціальної практики у висвітленні ЗМІ (духовно-релігійна проблематика, проблема благодійної діяльності, проблеми дитинства в інформаційному полі ЗМІ, гендерна проблематика, антикримінальна проблематика, проблематика антинаркотичних публікацій) [18]. Як бачимо, вагоме місце у структурі найважливіших тем та проблем мас-медійного простору посідає саме соціальна проблематика, структурована на шість найактуальніших підтем, що не вичерпують усіх можливостей і векторів проблем соціальної практики.

Російські вчені розглядають проблеми соціальної практики з точки зору психології, соціології, економіки та масових комунікацій, про що свідчить аналіз вищеназваних наукових розвідок. М. Бережна в своєму дослідженні соціальної дійсності зазначає, що на початку 2000-х рр. відбулося “формування нового напряму в професійній ідеології - соціальної журналістики, орієнтованої на конструктивний підхід у висвітленні соціальної проблематики і позитивну соціальну дію суспільства” [1, 150].

Досліджуючи соціальну проблематику в російському інформаційному просторі, вчена Т. Фролова слушно виокремлює чотири основні сфери суспільства: політичну, економічну, соціальну, духовну. Соціальна сфера, на думку дослідниці, “визначає предметну своєрідність соціальної журналістики, передусім її тематичні особливості: проблеми праці, зайнятості, доходів, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, міжнаціональних відносин, жінок, дітей сім'ї, інших соціальних груп та окремих сегментів соціальної інфраструктури тощо. Проблематика більш рухома, мінлива, злободенніша: кожне суспільство вирішує свої власні проблеми, що випливають із характеру соціальних зв'язків у певний історичний період” [17, 99]. Одне із завдань соціальної журналістики науковець вбачає у зверненні в простір людини і, як наслідок, забезпеченні повноти подачі інформації про суспільство, якості соціального аналізу, участі громадян в інформаційному обміні.

Вищеназвані тенденції у висвітленні соціальних тем демонструють сучасні українські ЗМІ, наприклад, в запорізьких друкованих виданнях можна знайти матеріал про такі сфери соціальних проблем, як політичні, економічні, соціальні, духовні. В часи СРСР тодішніми ЗМІ охоче висвітлювалися трудові будні радянських людей, свята, також було місце і соціальним проблемам.

«В здоровой семье запорожских спортсменов происходят очень неприятные факты», - пише в 1964 р. «Индустриальное Запорожье». «Оказывается, что недавно сотрудники госавтоинспекции задержали в нетрезвом состоянии одного из футболистов «Металлурга». «Член команды класса «А» сквернословил, хулиганил, взывал к болельщикам», - сообщают журналисты. Кстати, игроку удалось избежать наказания - «простили за красивые голы»[11].

Сучасні ЗМІ зазвичай відкрито інформують громадян про соціальні проблеми.

На сторінках "Панорами" Д. Семенова в матеріалі "Наши дороги - это кошмар" аналізується діяльність КП "ЕЛУАД" у зимовий період. «Лейтмотив матеріалу з дорогами в Запоріжжі все погано, але представники самого підприємства вважають свою роботу ефективною» [15,11].

Зараз найбільш поширеною в ЗМІ є тема війни у зв'язку з подіями в Україні. Як пише «Українська правда»: «Російські військові почали рух на материкову Україну з мінування Херсонщини. У селищі Чонгар (Херсонська область), який знаходиться на кордоні з Автономною республікою Крим, заміновані поля.Чонгар опинився між двох вогнів - з боку Криму в землю врилась російські війська, а з боку Генічеська - українські. Стовбури дев'яти російських БТРів спрямовані прямо в центр села.Як пишуть місцеві ЗМІ, людей обурює факт перебування російських військових на території Херсонської області» [14].

«Штаб АТО: Українські війська у повній бойовій готовності і здатні відбити напад з боку Криму. "Наразі Збройні сили України та інші військові структури, які беруть участь в АТО, перебувають у повній бойовій готовності", - сказав Стельмах» [19].

Актуальна соціальна проблематика в аналітичних публікаціяхреалізується крізь призму інших актуальних суспільних питань у таких тематичних блоках: економіка і політика, наука і освіта, держава і її взаємодія з іншими соціальними інститутами, соціальна культура, екологія і збереження енергоресурсів, фізичне і моральне здоров'я нації, материнство і дитинство, культура і мистецтво.

Функції журналіста, який розглядає проблеми соціальної практики, полягають у висвітленні гострих соціальних негараздів, а також передбачають участь у здійсненні інформування (повідомлення населенню про інші аспекти висвітлюваної теми), вплив на реципієнтів (вдало підібраним жанром для окреслення суті проблеми), критику й контроль (аналізуючи причини виникнення проблемної ситуації та шукаючи шляхи виходу з неї).

Окреслення аспектів реалізації соціальної проблематики не може претендувати на всеохопність проблем соціальної практики, проте ілюструє типові тенденції висвітлення актуальної проблематики соціальної сфери суспільного життя.

Перспективою дослідження вважаю вивчення досвіду українських мас-медіа в представленні інтересів різних соціальних груп, принципів та функцій фінансування національних соціальних програм у ретроспективному й перспективному аспектах.

Важливою складовою соціальної проблематики є молодіжне питання.

1.2 Актуальні проблеми молоді

Молодіжна політика України є системною діяльністю держави у відносинах із особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється у законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України. Вона поширюється на громадян України віком від 14 до 35 років, незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути й об'єднання молодих громадян.

Дослідження проблем молоді в Україні є актуальним, оскільки необхідно на державному рівні створювати умови для самореалізації молоді та включення її у процеси розвитку України. Це розширить соціальну базу перетворень, забезпечить соціальне, культурне і економічне відтворення й розвиток держави.

Успішний розвиток України повною мірою залежить від усіх тих, хто завтра відіграватиме провідну роль у всіх суспільних процесах. Молодіжні проблеми набувають останнім часом особливої гостроти. Постійне скорочення питомої ваги молоді у складі населення, високий рівень захворюваності, насамперед на небезпечні хвороби, проблеми зайнятості та працевлаштування, відсутність підтримки молодих сімей, невирішеність житлових питань, зростання злочинності - ось далеко не повний перелік проблем молодіжного сектору.

Традиції вивчення молодіжних проблем та молодіжної політики є доволі багатими і ведуть свій відлік ще від робіт Піфагора та Гіппократа, які займалися визначенням вікових меж молоді.

Слід констатувати, що молодіжні проблеми заслуговують особливої уваги. Правда, побутує думка, що соціальні проблеми молоді - це не будь-які суперечності її життєдіяльності, а лише ті, що поглиблюються і свідчать про недостатність існуючих способів їх вирішення, а, отже, призводять до появи дезорганізуючих процесів у системі „суспільство - молодь”. Молодіжні проблеми поділяються на два типи: щодо першого, то йдеться про вимоги суспільства до молоді, щодо другого - про особистісні сподівання і прагнення молодих людей та труднощі їх реалізації [13, 344].

В умовах глибокої економічної та демографічної кризи, кризи культури й ідеології, в якій перебувають країни пострадянського простору, включаючи й Україну, молодіжні проблеми у різних сферах набувають певних специфічних рис, відзначаються тяжкими та довготривалими наслідками, а відтак, потребують поглибленого аналізу й регулювання, розробки реалістичної, збалансованої, виваженої політики стосовно молодих поколінь.

В ринкових умовах перед молоддю постало багато нових проблем. Однак вона, порівняно з іншими соціальними групами, завдяки віковому статусу має найбільшу соціальну, професійну та життєву перспективу. Завдяки своїм психологічним особливостям молодь здатна швидше, ніж інші соціальні групи, оволодівати новими знаннями, професіями, необхідними в період переходу до ринку та інших процесів державотворення.

В сучасних умовах українська молодь є однією з найуразливіших в економічному та найбезправніших у соціально-правовому відношенні соціальних спільнот. Вона живе в умовах підвищеної соціальної напруги і психологічного дискомфорту. Внаслідок цього в молодіжному середовищі поширюються наркоманія, токсикоманія, алкоголізм, проституція та інші негативні явища.

Більшість молодих людей стоїть перед складним життєвим вибором, до якого вона не підготовлена ні психологічно, ні організаційно. Тому мета молодіжної політики в цій галузі - зміцнення соціального статусу молоді в структурах суспільства, які оновлюються або кардинально змінюються, посилення правової, економічної й соціальної захищеності молодого покоління.

Економічні негаразди останніх років суттєво вплинули на соціальне становище молоді та рівень її життя. Так, 73 % опитаних молодих людей незадоволені матеріальним станом своєї сім'ї, 44 % - житловими умовами, 42 % - тим, як харчується їх сім'я [16].

Спостерігається нерівність у можливостях здобути загальну освіту, професійну підготовку, обрати місце праці. Причин багато: соціальні наслідки демографічних, організаційних, структурних диспропорцій у країні, які утворювалися історично і поглиблюються в умовах економічної кризи, зростання соціальної нерівності, що особливо позначається на молоді, брак сильної державної соціальної політики тощо. Наприклад, у сільських хлопців і дівчат, у порівнянні з міськими ровесниками, невисокі можливості одержати якісну освіту, престижно працевлаштуватися, змістовно проводити дозвілля. Все це спричиняє помітне зменшення питомої ваги молоді у складі сільського населення, її переміщення у міста. Для вирішення зазначеної проблеми необхідне вирівнювання стартових позицій, подолання дискримінації окремих груп молодих людей, для чого можуть практикуватися розвиток кредитування молоді та молодих сімей на сприятливих умовах, надання пільг для працевлаштування випускників навчальних закладів у перші два роки після їх закінчення, організація (в тому числі й на селі) служб профорієнтації, перепідготовки та працевлаштування молоді, служб юридичної допомоги і консультування тощо.

Молодь все частіше відмовляється обирати прості робочі, але затребувані професії, віддаючи перевагу більш швидкому й порівняно високому прибутку (комерція). Тому рейтинг професій у свідомості молоді змістився, порівняно з радянським періодом, на такі спеціальності, як менеджери, юристи, працівники страхової і банківської справи, податкової інспекції тощо.

В нинішніх умовах процеси соціалізації молодої особистості об'єктивно ослаблені, що викликає тривогу, оскільки внаслідок цього зростає кількість проявів антигромадської поведінки, порушень правопорядку, законності, одним словом - девіантності (відхиленню від норми). З цих причин для формування політики сучасного державотворення потрібно виробити й реалізувати комплексну програму гуманітарного розвитку суспільства. В основу такої програми (на найближчий період) має бути покладено стратегію розвитку особистості як гідного громадянина української держави, позбавленого комплексу меншовартості [12, 217-218].

Як бачимо, сучасна молодь має не менше проблем, аніж зрілий контингент людства. Тому молодіжним проблемам варто звертати особливу увагу, а це робота в першу чергу ЗМІ, які актуалізують дану тему, а згодом - держави. Але зараз не про неї. Сьогодні молодь віддає перевагу не книжкам, газетам й журналам, а Інтернету. Це пояснюється розвитком комп'ютерних технологій, а ще, на мою думку, браком сучасних молодіжних тем в друкованих виданнях та їх нерозрекламованістю, звідси - непопулярність печатних ЗМІ.

Ще один парадокс полягає в тому, що про молодь слухати й розповідати цікаво тільки молоді. І тільки вона здатна робити це правдиво, але їй ніколи не дадуть цього робити. Молодість закінчується не в 35 років, а набагато раніше. І тому колонки в «дорослих» газетах - це завжди моралізаторство і маніпуляція, сюжети дорослих кореспондентів - завжди фальш і підміна одних проблем іншими. Життя молодої люди складається не тільки із веселощів, але й з проблем, але, здається, світ іншого не припускає.

Саме тому молодіжні ЗМІ - інструмент гостро потрібний для чесної та адекватної соціалізації у нашому багато в чому неадекватному суспільстві - приречені залишатися лише тимчасовим, дилетантським, інтуїтивним, постійно змінюючим форми й обриси, вічно плинним від дослідників і споживачів явищем [10].

РОЗДІЛ 2. СПЕКТР МОЛОДІЖНИХ ПРОБЛЕМ, ВИСВІТЛЕНИХ У ЗАПОРІЗЬКИХ ВИДАННЯХ

2.1 Аудиторія видань

Молодь - майбутнє будь-якого суспільства. Від того, з яким багажем знань, умінь, духовного досвіду вона вийде в самостійне життя, залежать перспективи соціального, економічного, культурного, інформаційного розвитку держави. У формуванні молодого покоління важливу роль відіграють засоби масової інформації. Через них даються зразки поведінки, стиль життя, з їх допомогою формуються моральні основи.

Особливості молодіжної аудиторії:

- молодь визнається однорідної віковою групою з єдиними психологічними характеристиками і соціальними потребами;

- молодість - особлива щабель у розвитку особистості. Моделі поведінки і цінності, засвоювані молодими людьми в цей період, стають ідеологічними орієнтирами, не мінливими в подальшому;

- перехід від дитячої залежності до дорослої самостійності включає в себе так звану фазу «бунтарства», яка є частиною культурної традиції, що передається від одного покоління до іншого.

Молодіжна журналістика - самостійна ланка загальної системи засобів масової інформації. Вона залучає підростаюче покоління до інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, є важливим каналом передачі інформації від старшого покоління до молодшого і одночасно засобом комунікації, що дозволяє спілкуватися один з одним. З її допомогою юна аудиторія пізнає світ.

Специфіка журналістики для молоді визначається чітко вираженою вікової орієнтованістю на дитячу та юнацьку аудиторію. У зв'язку з цим у неї застосовуються особливі, специфічні прийоми відображення дійсності, власні виражальні засоби, форми, способи контакту з аудиторією. Будучи важливим елементом системи виховання дітей і підлітків, вона активно взаємодіє як з іншими компонентами ЗМІ, адресованими цій аудиторії (теле-і радіожурналістики), так і з різними соціальними інститутами, які беруть участь у педагогічному процесі (освітою, наукою, культурою). Молодіжному друку властиве більш активне залучення різних груп аудиторії до виробництва масової інформації.

Основноютипологічною ознакою молодіжних видань є характер аудиторії, на якувони розраховані, адже невікова дистанція між наймолодшими її читачами і найстаршими значна: вони знаходяться на різних стадіях біологічного, психологічного та соціального розвитку. Вікові особливості цієї читацької аудиторії та своєрідність роботи з кожною з вікових груп визначили виникнення різних типів видань.Знання вікових особливостей допомагає редакції враховувати інтереси і задовольняти потреби юної аудиторії. В залежності від того, на який вік розраховане видання, редакція визначає його зміст, структуру, форму, об'єм. Враховуються і соціально-психологічні характеристики читачів.

2.2 Аналіз висвітлення молодіжної тематики в запорізьких газетах

молодіжний газета мас медіа

На прикладі газет «МИГ», «Суббота плюс», «Запорізька правда», «Рост».

Отже, з особливостями аудиторії молодіжних ЗМІ все більш-менш зрозуміло. Тепер треба дізнатися що ж цікавить молодь і про що для неї пишуть сучасні молодіжні ЗМІ. Для цього я проаналізувала чотири газети: «МИГ» (Запоріжжя), «Суббота плюс» (Запоріжжя), «Запорізька правда» (Запоріжжя) та «Рост» (Енергодар).

Газета "МИГ" в буквальній розшифровці - Молодіжна інформаційно-публіцистична газета. Видання вже давно перестало бути "молодіжним", воно тепер більше "інформаційне". Проте, до цих пір зберігається рубрика орієнтована на молодь.

"МИГ" - одна з найпопулярніших та найбільш тиражних газет у Запоріжжі. Виходить видання в четвер. Щотижня "МИГ" випускає 24-сторінкову газету для всієї родини "Авоська". Тираж газети "МИГ", як указують у вихідних даних, - 38 800 прим. Такий тираж газета заявляє на кінець березня 2009 року.Газета виходить з листопада 1939 р., раніше називалася "Комсомолець Запоріжжя" ("КоЗа"), назва "МИГ" - з січня 1991 р.

Головні рубрики: "Події"; "Регіон"; "Пряма лінія"; "Влада під мікроскопом"; "Читач - газета"; "Споживач"; "Гаманець"; "Экоаспект"; "Будь здоровий!"; "І розуму, і серця"; "Економіка"; "Улюбленці"; "Антилопа ГНУ"; "Знай наших"; "Планета людей";"Історія з географією"; "Є питання?"; "Дача";"Культ-ура!"; "Відпочинок"; Програма ТБ.Є можливість скачати старі номера (розділ архів) та зв'язатися з редакцією(розділ контакти).

Розділ «Події» містить найактуальніші для запоріжців новини, наприклад: «TheHardkiss» выступит в Запорожье», «Заря деклассирует Олимпик в Запорожье», «В Запорожье на выставке вспоминали Майдан» (3 новини, на 10. 12.14).

Підрозділи: - культура, -суспільство, - політика, - студентство, - спорт.

Розділ «афіша» містить інформацію про найяскравіші події, які незабаром мають відбутися у Запоріжжі, наприклад:

1. 10 Март, Вторник.

RayBandвыступит в Запорожье.

2. 16Март, Понедельник.

В Запорожье состоится Открытие сезона "DragRACING 2015".

3. 22Март, Воскресенье.

NoizeMCвыступят в Запорожье!

Все це ілюструється яскравими картинками.

Підрозділи: - виставки, ярмарки, - кіно, - клуби, ресторани, - концерти, - театр, -фестивалі.

Назва розділу «Культ-ура!» говорить сама за себе. Тут розміщується останні новинки кіно, музики, літератури. Наприклад: «Несколько из числа многих», «Немного о начинающих группах», «Кличко» - фильм о воплощении мечты», ін.

У розділі «Планета людей»розміщується інформація про зірок, а також інтерв'ю з ними. Наприклад:«Павел Астапов: человек, который любит свое дело», «Интервью с группой JaneAir», ін.

У розділі «Улюбленці» висвітлюються теми домашніх та бродячих тварин. Наприклад: «Как в Запорожье живут бездомные животные».

Підрозділи: - здоров'я, - освіта, - харчування, - робота [3].

«Суббота плюс» - тижневик, виходить щочетверга. Реальний тираж газети-один з найвищих по Запорізькій області. Тираж на липень 2007 року - близько 41 тис. Кількість сторінок - 80. Мова - російська. Газета позиціонує себе, як незалежне видання, власне визначення "Сімейна газета".Видається з квітня 2000 року. Виходить щочетверга, поширюється всією Україною. Гасло: «Головна газета Запоріжжя».

Згідно з маркетинговим дослідженняму 2011році, «Суббота плюс» виявилася найпопулярнішою щотижневою газетою серед жителів Запоріжжя. В середньому один номер «Субботы плюс» читає 107600 запоріжців у віці від 12 до 65 років. По цьому показнику газета впевнено випереджає інші місцеві інформаційні видання[20].

Основні тематичні блоки газети «Суббота плюс»: «Крупним планом» -- підбірка фотоновин; «Події тижня»-- новини Запоріжжя та області;«Відчуття тижня»-- авторська колонка Богдана Василенко;«Тема номеру» -- центральна стаття номеру, із коментарями експертів (як правило, резонансно-соціального спрямування);«Середа існування»-- підбірка статей соціального та інформаційно-розважального характеру;«Ціна питання»-- підбірка статей економічного спрямування;«Поза законом» -- кримінальні новини;«Спорт» -- спортивні новини;«У всіх на вустах» -- підбірка оригінальних новин області, країни та світу (знаходиться на шпальтах газети «Гвозді»).«Тусовка» -- звіт про клубне життя міста (знаходиться на шпальтах газети «Гвозді»);«Цвях номеру»-- центральний матеріал газети «Гвозди».«Суботнi зустрiчi» - iнтерв'ю з зiркою.

У головному розділі «Тема номеру» освітлені головні проблеми запоріжців, в тому числі й місцевої молоді. Наприклад: «Запорожцев ждёт жизнь по-новому»; «Как с неграмотных студентов выкачивают деньги»; «Новый год по-запорожски: одним - сказка, другим - встряска».

У розділі «Відчуття тижня» журналіст Богдан Василенко веде особисту колонку статей: «За ширмой патриотизма»; «Анисимоботы отстаивают свою честь».

Розділ «Новини» містить новини на різні теми: «Две новые версии баллады When the Music Dies», «Один день на Землі», «Лавика возглавила первый украинский Billboard Chart», «Хочеш бути успішним оратором?», «13 квітня Руслана презентує кліп «Давай грай», Всегда новые и интересные «И Друг Мой Грузовик», ін. [5].

«Запорізька правда» - офіційне видання запорізької обласної ради. Періодичність виходу - тричі в неділю (вівторок, четвер, субота). Тираж: номери - близько 10 тис. екз., тираж тижня 30 тис. екз.

Газета українською мовою, поширюється по області. Перший номер, як написано у вихідних даних, вийшов у 1917 р. В радянський час це була партійна газета регіону (видавалася Обком КПРС). Виходить українською мовою.

Газета має наступні рубрики: «Офіційно»; «Факти, події, коментарі»; «Регіон»; «Людина і суспільство»; «Історія старого фото»; «Закон і ми»; «Садиба»; «Сатира і гумор»; «Спорт»; «Мистецтво»; «З журналістського блокнота»; «Ваше здоров'я»; «Досліджуємо проблему»; «Від нашого головного кореспондента»; «Сторінки історії».

З назви «Факти, події, коментарі» можна здогадатись, про що йдеться в даній рубриці. Тож в ній інформують суспільство про основні або окремі події місцевості: «Відкритий урок у школі»; «Молодь не забуває Афганістан»; «Запорізькі студенти вшанували пам'ять Небесній Сотні» і т. ін.

В рубриці «Людина і суспільство» можна зустріти такі новини, як «В Мелітополі школярі озеленили парк»; «Чому молодь відмовляється від робочих професій»; «Запоріжці провели марш миру».

Рубрики «Спорт» та «Мистецтво»: «Коли лідери на майданчику та… в ролі глядачів»; «Випадково і на все життя».

Особливу увагу слід привернути рубрикам «З журналістського блокнота» та «Досліджуємо проблему». В першій розглядаються думки та розслідування журналістів: «Як молодь відноситься до друкованих ЗМІ»; «Майдан: перемога чи поразка?». В другій рубриці досліджуються місцеві проблеми, серед яких молодіжних, на жаль, дуже мало. Типові статті: «Енергетичне виживання України: ядерно-паливна складова»; «Ленін у… шароварах»; «Запоріжжя сміттєве».

«Від нашого головного кореспондента», статті: «Коли співає вся родина»; «Два життя - за дві склянки крові»; «Дай, Боже, порядності, розуму і совісті!» [2].

«Рост» - найбільш об'ємна інформаційно - рекламна обласна газета в Енергодарі та деяких міст Запорізькій області. Перший номер випустився в 2008 році. За роки свого існування газета завоювала репутацію популярного видання про ринок товарів і послуг, яка оперативно інформує про всілякі пропозиції. Популярність газети зростає, в першу чергу, завдяки прагненню подавати своїм читачам якомога більш повну і об'єктивну інформацію.

Газета має наступні рубрики: «Актуальні теми»; «Афіша»; «Культура»; «Питання неділі»; «Молодіжна»; «Споживчий лікбез»; «Пропозиція»; «Події»; «Подорожі»; «Регіон»; «Соціум»; «Спорт»; «Транспорт»; «Факти».

В рубриці «Актуальні теми» частіше публікують актуальні політичні події: «Солдатам в зоне АТО нужны утеплители для блиндажей»; «Последует ли за Минском-2 Минск-3?»; «Кому на самом деле уходят деньги, пожертвованные энергодарцами на лечение детей?».

Видання «Рост» виділяється рідкісною серед запорізьких газет рубрикою «Молодіжна». Саме в ній висвітлюються молодіжна проблематика та інші питання молоді. Наприклад: «В Енергодарському міському виставковому залі відбулося закриття сезону фотозустріч»; «Ветерани та молодь навели порядок на Кургані Слави»; «Про вождя не нашого покоління вустами молоді»; «Чим займається молодь в місті?».

В рубриці «Соціум» теж можна знайти інформацію про молодь: «Пишаймося, що ми - українці!»; «Праздник, подаренный судьбою»; «Как важно знать историю молодёжи».

Рубрика «Споживчий лікбез»: «Дітям, аби перетнути український кордон, потрібне особливе документальне оформлення»; «Сколько нынче стоит одеть школьника»; «Молодые люди отравились чипсами».

В рубриці «Транспорт» інформують про стан доріг, аварії, водіїв. Наприклад: «ДТП на залізничних переїздах сталися з вини водіїв»; «П'яний мажор збив людину на пішохідному переході»; «Скільки нинче коштує пальне» [4].

Проаналізувавши матеріали запорізьких газет «МИГ», «Суббота плюс», «Запорізька правда» та «Рост», я можу дійти висновку, що в даних виданнях молодіжній проблематиці, на жаль, приділяють дуже мало уваги. Я вважаю це значним мінусом запорізьких ЗМІ. Видання роблять акцент на новинах, котрі можуть зацікавити молодь, але й тих бракує. Запорізькій пресі потрібні тематичні друковані видання, призначені для молоді.

2.3 Вплив молодіжної преси на читачів

У молодому віці у людини формуються світогляд, система цінностей. На цей процес впливає багато факторів. Одним з них є вплив ЗМІ на молоду людину. Як всім відомо, чим молодше людина, тим легше на неї впливати. Тому вплив молодіжних ЗМІ на аудиторію я вирішила розглянути на прикладі шкільних видань.

Отже, за якими напрямками шкільна газета може впливати на своїх читачів:

1.Спілкування з читачем - навіщо?

Редакція будь-якого шкільного журналу, юні журналісти обов'язково чекають відгук на свою творчість. Можна навіть з упевненістю стверджувати, що вони (шкільні видання) заради цього виникають й існують, а будь-яка стаття містить «приманку» для діалогу з читачем, часом конфліктним. Характерними для них тематичними елементами є, перш за все, гумор (часом близький до глузування, що приймає найрізноманітніші форми: пародії, іронії), потреба в різноманітній інформації, пошуку однодумців, діалозі з однолітками. Цікаві в цьому відношенні спостереження Ж.Гонне, який з дивовижною точністю описує суперечливі відносини, що складаються між газетою та її читачами. На його думку, «насмішка - це одночасно інструмент захисту і знаряддя нападу, захисту від байдужості і несправедливості навколишнього світу, напади, як форми протесту проти них, як бажання змінити цей недосконалий світ» [6, 98]. Однак, нападаючи і захищаючись, підлітки часто направляють свій запал на адресу своїх же однолітків.

2. Один із шляхів придбання майбутньої професії.

Будь-яке періодичне видання в школі може стати «майстерність» майбутніх професій, пов'язаних з його випуском: журналіста, філолога, художника, користувача комп'ютера, бухгалтера, керівника та ін.

Але це все можливо за умови серйозної організації цієї справи і постійною, якісної і тактовної допомоги дорослих (вчителів, вихователів, батьків, чиновників та ін.).

3.Засіб виховання особистісних якостей.

Однією з найважливіших функцій будь-якого періодичного видання є виховання багатьох особистісних якостей, у тому числі вольових: наполегливість, уміння доводити будь-яку справу до кінця, акуратність та ін. Але на перше місце всі педагоги, що випускають зі своїми учнями газету або журнал, ставлять виховання відповідальності, перш за все, за достовірність і об'єктивність інформації, яка викладається в статті. «Написати статтю на актуальну тему, поставити свій підпис, знаючи, що газету прочитає багато людей, - все це веде до поняття «відповідальність». Надруковане залишається, і юний «журналіст», публікується в шкільній газеті, повинен весь час бути пильним, як і його «побратим», журналіст професійний, щоб не провокувати, не ганьбити, не обмовляти, не ображати. Адже якщо справа доходить до крайнощів, то як одному, так і іншого можуть бути пред'явлені судові звинувачення»[6, 53].

І не тільки тому. Відповідальність - одна із складових частин порядності, моральності. «Газета вчить чесно виконувати добровільно взяті на себе обов'язки, вчить працювати за планом, спираючись на об'єднані зусилля різних учнів, вчить сміливо висловлювати свої переконання, вчить сперечатися, доводячи, а не сварячись, вносить гласність туди, де без газети кружляли б плітки і наклепи, підбадьорює несміливих, витирає ніс зарозумілим, спрямовує громадську думку - є совістю громади. Ти незадоволений? Напиши в газету. Ти сердишся? Напиши в газету. Ти звинувачуєш мене в брехні чи нерозумінні? Будь ласка - спір при свідках, документ, від якого тобі не відімкнути»[7, 105].

4.Засіб організації класу та/або школи.

Випуск шкільного (або класного) періодичного видання може бути проектом, який стане засобом організації дитячого колективу. Тут необхідно правильно і детально розподілити обов'язки кожного учня. Життя колективу: навчання, інтереси його членів, їх захоплення, обов'язки, різні заходи і т.д., відображені на сторінках газети (чи журналу), - будуть служити одним із засобів виховання активної громадянської позиції. «Газета зближує, пов'язує клас чи школу воєдино, завдяки газеті, знайомляться між собою такі хлопці, які до сих пір нічого не знали один про одного; газета виводить на трибуну тих зосереджених, хто вміє висловлюватися у тиші з пером у руці, але яких перекричать в шумній суперечці», - пише Я. Корчак в своїх рекомендаціях починаючим журналістам[8, 123].

5. Засіб естетичного виховання.

Створення макета періодичного журналу: його дизайн, ілюстрування, підбір фотографій і т.д.

Потужний засіб виховання естетики школярів. Величезну допомогу в цьому можуть зіграти комп'ютерні технології, за допомогою яких школяр, навіть не володіє даром рисувальника, може виступити в ролі художника-творця.

Молодіжна журналістика - самостійна ланка загальної системи засобів масової інформації. Молодіжні ЗМІ роблять акцент на новинах, цікавих молоді, а тематичні молодіжні ЗМІ цікаво і повно описують свої теми. Регіональна журналістика (не тільки молодіжна) різко відрізняється від, наприклад, столичних видань, або видань інших крупних міст, це обумовлено низкою специфічних особливостей.Шкільна преса може впливати на своїх читачів за різними напрямками.

ВИСНОВКИ

Сьогодні газети опинилися поза інтересів молодіжної аудиторії. Регіональний ринок суспільно-політичних видань за невеликим винятком припинив для молоді своє існування, це - не їх формат. Молоді люди не знаходять на сторінках газет ні своїх тем, ні виразного візуального ряду, газети не стають помічниками молоді у вирішенні їх проблем. Тому сучасна молодь, в тому числі і запорізька, воліє мережу Інтернет.

Проаналізувавши тему соціальної проблематики на шпальтах запорізьких газет, можна зробити висновок, що останнім часом цій темі приділяється більше уваги ніж раніше.

Сучасний стан та аналіз існуючих проблем молоді України показує, наскільки вони значні та багатопланові. Для того, щоб змінити ситуацію на краще, необхідно мати системний план дій, спрямований на розв'язання найбільш важливих молодіжних проблем, які турбують сьогодні молодого українця. Для цього засобам масової інформації необхідно окремо приділяти увагу проблемам молоді, таким чином залучати суспільство до їх вирішення.

У запорізьких газетах вкрай мало приділяється уваги молодіжній проблематиці. Проблема в тому, що в проаналізованих популярних газетах «МИГ», «Суббота плюс», «Запорізька правда» та «Рост» спостерігаються зазвичай новинні блоки, спрямовані на задоволення інтересу молодої аудиторії, а не висвітлення проблем молоді та сприяння до їх розв'язання. Тому зараз молодь частіше використовує Інтернет для своїх потреб, забуваючи про друковані ЗМІ. Тому їх треба розвивати.Запорізькій пресі потрібні тематичні друковані видання, призначені для молоді.

Практичні рекомендації:

Визначено, що молодіжна преса - самостійна ланка загальної системи засобів масової інформації. Тому зі сторони влади, журналістів, суспільства треба приділяти більше уваги молодіжній пресі. Робити усе для того, щоб вона як можна активніше розвивалися. Адже з її допомогою юна аудиторія пізнає світ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Бережная М. А. Позитивные ракурсы социальной проблематики на современном телеэкране / М. А. Бережная // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. - 2008 - №2. - с. 150-154.

Газета «Запорізька правда».

Газета «МИГ».

Газета «Рост».

Газета «Суббота плюс».

Ганне Ж. Пресса в школе: формирование активной гражданской позиции.

Жилавская И. В. Влияние СМИ на молодёжь / изд-во Томск, инс-та информационных технологий, - 2007.

Корчак Я. Рекомендации начинающим журналистам / Варшава, - 2007.

Лаврик О. В. Соціальна проблематика газетних виступів : навч.-метод. посібн. для студ. зі спец. «Журналістика» / О. В. Лаврик. - 10 : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - с. 72.

Молодёжные СМИ: волны тонут в море // Сибирский форум. - 2011. - апрель.

Нарушители спортивного режима // Индустриальное Запорожье. - 1964. - март.

Пірен М. І. Основи політичної психології: Навчальний посібник. - К. : Міленіум, 2003.

Піча В. М. Соціологія: курс лекцій / В. М. Піча, - К. : Заповіт, 1996.

Російські військові почали рух на материкову Україну з мінування Херсонщини // Українська правда. - 2014. - 8 березня.

Семёнов Д. Наши дороги - это кошмар // Панорама. - 2015. - №9.

Українське суспільство 1994-2001. - К., 2001. - [Електронний ресурс] - Режим доступу : www.semynoshenko.net/documents.

Фролова Г. И. Социальная проблематика / Т. И. Фролова // Проблематика СМИ : Информационная повестка дня : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. М. В. Шкондина, Г. С. Вычуба, Т. И. Фроловой. - М. Аспект Пресс, 2008. - с. 98-142.

Шкондина М. В. Проблематика СМИ : Информационная повестка дня : учеб. пособ. для студ. вузов / под ред. М. В. Шкондина, Г. С. Вычуба, Т. И. Фроловой. - М. Аспект Пресс, 2008. - с. 316.

Штаб АТО : Українські війська у повній бойовій готовності і здатні відбити напад з боку Криму // еспресо.tv. - 2015. - 27 лютого.

ДОДАТОК

Молодіжна інформаційна газета «МИГ», м. Запоріжжя.

Газета «Суббота плюс», м. Запоріжжя.

Газета Запорізької обласної ради і обласної державної адміністрації «Запорізька правда».

Щотижнева регіональна газета «Рост», м. Енергодар.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет-журналістики в Україні. Специфіка блогосфери як виду журналістики. Аналіз діяльності українських блогерів на сайті "Української правди", висвітлення соціальної проблематики, форма і зміст текстів.

  курсовая работа [145,6 K], добавлен 09.06.2013

 • Аналіз друкованих і електронних медіа, які позиціонуються як православні, їх головної теми і ідеї. Доведення пропагандистського підґрунтя аналізованих медіа завдяки комунікаційним технологіям. Домінанти, на яких основується ідеологія "русского мира".

  статья [26,7 K], добавлен 19.09.2017

 • Основні проблеми українських засобів масової інформації у висвітлені новин. Крайнощі міжнародної журналістики. Висвітлення міжнародних подій українськими телеканалами. Діяльність міжнародних відділів новин. Локалізація міжнародних новин на каналі "СТБ".

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 18.12.2012

 • Фотоілюстрація у періодичному виданні як невід’ємна частина. Особливість фіксації об'єкта у фотожурналістиці. Аналіз фоторепортажу в запорізьких виданнях. Швидкість відображення та новизна. Візуальні засоби розкриття соціально-політичного змісту фактів.

  курсовая работа [40,5 K], добавлен 20.03.2014

 • Умови розвитку та функціонування першої україномовної щоденної газети в Наддніпрянській Україні. Аналіз труднощів у створенні видання. Специфіка роботи колективу редакції в умовах гострих цензурних переслідувань. Фахова діяльність Б. Грінченка в газетах.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.01.2014

 • Національні, регіональні складові специфіки висвітлення українських подій у закордонних засобах масової інформації. Тематика закордонного медійного матеріалу відносно українських новин. Головні історичні події незалежної України у фокусі закордонних ЗМІ.

  курсовая работа [45,9 K], добавлен 17.10.2014

 • Роль телебачення у висвітленні надзвичайних подій, терактів та катастроф. Дослідження "екстремальної" журналістики на телебаченні. Головний аналіз безпеки журналістів під час роботи у "гарячих точках". Характеристика телевізійних сюжетів про катастрофи.

  дипломная работа [134,0 K], добавлен 18.01.2018

 • Вивчення техніки графічного оформлення та випуску газети. Порівняльна характеристика зображальних матеріалів у газетах "Рівне вечірнє" і "Панорама". Аналіз різновидів ілюстрацій у тематичних сторінках газет "Вільне слово", "Чомудрик", "Будьте здорові!"

  реферат [29,3 K], добавлен 18.05.2011

 • Загальна характеристика мас-медіа, становлення фонографічної музики. Аналіз характеристик музики як інструменту формування масової свідомості в українському контексті, розробка шляхів та рекомендацій щодо вдосконалення політики у музичній сфері.

  курсовая работа [67,5 K], добавлен 05.03.2012

 • Економічна та політична проблематика на шпальтах сучасних видань. Психологічний аспект кризової комунікації. Специфіка висвітлення газетою "День" питань щодо різних аспектів перебігу економічної кризи в Україні. Вплив ЗМІ на розвиток кризової ситуації.

  дипломная работа [195,6 K], добавлен 30.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.