Функціонування сленгу в англомовному розмовному дискурсі на матеріалах фільму Гая Річі

Вивчення теоретичних аспектів дослідження використання сленгу в розмовному дискурсі англійської мови. Характеристика відтворення сучасного варіанту сленгу кокні та жаргону у фільмах Гая Річі "Рок-н-рольщик", "Великий куш" та "Карти, гроші, два стволи".

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.05.2012
Размер файла 70,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ

1.1 Розмовний дискурс сучасної англійської мови

1.2 Поняття сленгу та жаргону

  • 1.3 Види сленгу в сучасному англійському розмовному дискурсі
  • РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГУ В АНГЛОМОВНОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ НА МАТЕРІАЛАХ ФІЛЬМІВ ГАЯ РІЧІ
    • 2.1 Відтворення сленгу кокні у фільмі „Рок-н-рольщик” („RocknRolla”)
    • 2.2 Особливості лондонського сленгу у фільмах „Великий куш” („Snatch”) і „Карти, гроші, два стволи”(„ Lock, Stock & Two Smoking Barrels”)
    • РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ РОБОТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ
  • ВИСНОВКИ
  • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що вивчення сучасного англійського сленгу становить особливий інтерес для професійних перекладачів, викладачів, людей, що цікавляться англійською мовою, готових до повноцінного сприйняття сучасної, далеко не завжди літературної мови, що проникає в англійську літературу й відео-культуру.

Одиниці сленгу у розмовному дискурсі увібрали в себе не тільки жаргонізми маргінальних груп, але і стали одним із найбільш потужних каналів їхньої популяризації й асиміляції в загальному сленгу, й в окремих випадках, у розмовній лексиці літературної мови.

Сленг є одним із джерел поповнення лексики англійської літературної мови й одним із елементів англійської культури. Мовні процеси, що розгортаються в слензі, роблять його природною експериментальною лабораторією для спостереження над мовними змінами в соціальному контексті.

Мета дослідження - теоретично дослідити і проаналізувати на прикладі фільмів Гая Річі особливості функціонування сленгу в розмовному дискурсі сучасної англійської мови.

Об'єкт дослідження - фільми Гая Річі «Рок-н-рольщик» («RocknRolla»), «Великий куш» («Snatch»), «Карти, гроші, два стволи» («Lock, Stock & Two Smoking Barrels»).

Дані фільми були обрані для аналізу тому, що в них використовується багато сучасного англійського сленгу і, зокрема, сучасний варіант сленгу кокні.

Предмет дослідження - функціонування сленгу у розмовному дискурсі сучасної англійської мови.

Завдання дослідження:

1. Визначити поняття дискурсу і, зокрема, розмовного дискурсу сучасної англійської мови.

2. Теоретично дослідити поняття сленгу і проблеми його класифікації.

3. Проаналізувати фільми Гая Річі і визначити особливості функціонування сленгу в розмовному дискурсі сучасної англійської мови.

Методи дослідження використовувалися залежно від його етапів та конкретних завдань, поставлених на кожному з них.

На першому етапі дослідження, який можна назвати ознайомлювальним, було виконано критичний аналіз літератури за обраною темою та сформовано наукову концепцію дослідження. При цьому використовувалися методи узагальнення, систематизації, порівняння.

На другому етапі застосовувався метод суцільної вибірки - таким чином із словників англійської мови вибирались сленгові слова та вирази, які зустрічаються у фільмах.

На третьому етапі використовувався метод когнітивної інтерпретації даних.

Практичне значення даної роботи полягає в систематизації наукових підходів щодо використання сленгу у розмовному дискурсі та розробці моделі аналізу та закономірності використання сленгових слів та виразів сучасної англійської мови в фільмах Гая Річі.

Наукова новизна цієї роботи полягає в тому, що вперше було досліджено сленгові слова і вирази, які використовуються у фільмах Гая Річі «Рок-н-рольщик» («RocknRolla»), «Великий куш» («Snatch»), «Карти, гроші, два стволи» («Lock, Stock & Two Smoking Barrels»). Розроблена модель класифікації сленгових слів та виразів в залежності від їх особливості: якими частинами мови вони є; це одне слово або фраза і т.і.

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ

1.1 Розмовний дискурс сучасної англійської мови

Дискурс як сукупність процесу та результату, єдність тексту та контексту, інтегральне мислекомунікативне утворення (А.Д. Бєлова, В.М. Макаров, О.О. Селіванова, І.С. Шевченко, О.І. Морозова), представлено двома формами: монологічною та діалогічною, в останній найбільш повно втілено інтерактивний характер мовленнєвої взаємодії.

Проблеми диверсифікації дискурсу та його варіативності є найважливішими теоретичними питаннями сьогодення [5, с. 12].

В. Бурбело виділяє типи дискурсів за домінуючим комунікативним модусом й відповідними мовними та функціональними ознаками. Так, розрізняються побутовий, пізнавальний, прописовий та художній дискурси, які мають історично зумовлені різновиди [7, с. 82].

О. Сищиков видокремлював дискурси за критеріями: форми суспільної свідомості (політика, право, мораль, мистецтво, філософія, наука, релігія), види діяльності і суспільні відносини, що виникають винятково на основі суспільних потреб [22, с. 7]

А. Бєлова запропонувала класифікацію дискурсу з урахуванням двох основних факторів: сфер функціонування і характеру комунікації [5, с. 12].

За сферами комунікації виділені такі типи дискурсу: академічний, бізнесдискурс, дипломатичний, переговорів, політичний, педагогічний, рекламний, релігійний, риторичний, сімейного спілкування, медичний, психотерапія, юридичний, ергодичний, Інтернет-дискурс. За характером комунікації - спонтанний, підготовлений, офіційний, неофіційний, чоловічий, жіночий, дитячий, дискурс підлітків, людей похилого віку, аргументативний, конфліктний, авторитарний, лайливий.

Дослідник військового сленгу В. Балабін виходить із розуміння сленгу як «…ненормативного, неформального, стилістично зниженого мовлення порівняно великого прошарку населення, що використовується з метою здійснення певних мовленнєвих функцій (експресивної, оцінної, корпоративної, пейоративної, евфемістичної тощо) і складається з одиниць-сленгізмів, що мають різну лексикографічну маркованість» [3, с. 37].

У. Потятинник сленг тлумачить як «…особливий соціостилістичний субваріант ненормативної англійської мови із наскрізною соціодемографічною дистрибуцією, який характеризується: соціопсихологічною мотивацією вживання; соціостилістичною зниженістю повідомлення; домінуванням конотативного компонента над денотативним; неодмінно більш чи менш обмеженою функціональністю; неоднорідністю складу; надлексикалізацією певних сфер» [19, с. 38].

Більшість дослідників дискурсу доходять висновку, що дискурс - це форма використання мови (language in use), «…мовний корелят відповідної сфери комунікативно-мовленнєвої діяльності, людської свідомості та практики» [4, с. 123].

Розмовний дискурс (дискурс повсякденного спілкування) є неінституційованим, наслідком чого є спонтанність і непрескриптивність мовленнєвих дій.

Середовищем у лінгвістичних дослідженнях традиційно визнається контекст (І.В. Арнольд, М.П. Кочерган), в якому зовнішні умови комунікації подані ментальними репрезентаціями [1, с.52 ].

І.С. Шевченко експлікує дискурс як інтегральну частину мисленнєвокомунікативної діяльності, сукупність процесу й результату, позалінгвальних і власне лінгвальних прагматичних, соціальних, когнітивних аспектів, які обумовлюють вибір мовних засобів [4, с. 135].

Вважаючи всю розмаїтість зовнішніх умов комунікації середовищем у широкому розумінні цього слова, а контекст - середовищем у вузькому розумінні, структуру дискурсивного контексту трактуємо як сукупність трьох рівнів - мета-, макро- і мікроконтексту (О.В. Тарасова), в основі яких лежать відповідні когнітивні структури: когнітивна база, колективний когнітивний простір, індивідуальний когнітивний простір (В.В. Красних).

При аналізі репрезентації інформації на різних рівнях контексту приймаємо визначення типів інформації: фактуальна, концептуальна, підтекстова (І.Р. Гальперин) [9; 10].

Фактуальна інформація, що відповідає знанням, і концептуальна інформація, що відповідає уявленням, належать до структур когнітивної бази, на підставі чого вважаємо репрезентації цих типів інформації чинниками середовища рівня метаконтексту.

Слова, що вживаються здебільшого в усному побутовому мовленні, а також у літературній мові з метою надання зневажливої, іронічної, грубуватої, фамільярної оцінки характеризованим предметам чи явищам, називаються просторічними або розмовно-просторічними.

Серед розмовно-просторічних слів та зворотів існують і такі, що сприймаються як грубі чи лайливі, вульгарні - це вульгаризми. Вживання таких слів не прийняте в літературній мові, вони зазвичай не вживаються освіченими людьми в суспільстві, це спеціальний лексикон, що використовується людьми низького соціального статусу: засудженими, торговцями наркотиками, бездомними і т.п [36, c. 28].

Шари розмовних і просторічних слів, що містяться в сучасних словниках англійської мови, складаються з різноманітних лексичних груп, що відрізняються один від одного не тільки інтенсивністю, але і якістю свого стилістичного забарвлення.

Для декількох лексичних груп, що співвідносяться зі словниковими характеристиками «розмовне» і «просторічне», головною й об'єднуючою ознакою є функціональний зв'язок із сучасною розмовною мовою й обумовлене цим зв'язком забарвлення невимушеності і фамільярності [20, с. 88 - 94].

Є прошарок слів, які здебільшого поширені в розмовно-побутовому стилі усного літературного мовлення. Ці слова у своїй більшості мають стилістичне забарвлення і протиставляються загальновживаній нейтральній лексиці. Маючи додаткове стилістичне навантаження, розмовна лексика може надавати мовленню іронічного, жартівливого, фамільярного та інших відтінків.

Фамільярна лексика властива розмовному мовленню, що має інтимний, розв'язний чи занадто невимушений, безцеремонний характер.

Крім загальної ознаки зв'язку з невимушеною, неофіційною сферою спілкування, протиставлення специфічній лексиці книжкових стилів, слова цих груп мають окремі ознаки, що створюють між ними стилістичні розходження.

Розмовна лексика протиставляється книжній.

сленг жаргон розмовний дискурс

1.2 Поняття сленгу та жаргону

Проблематика сленгу є предметом постійного наукового пошуку. Різні аспекти сленгу вивчалися у працях Е. Патріджа [35], Г. Менкена [34], І.Гальперіна [10], А. Швейцера [24]. Соціолінгвістичні параметри сленгу досліджувалися у працях В. Лабова [32], М. Маковського [17], Дж. Лайтера [33], К. Ібле [28], Ю. Зацного [14], І. Гонти [11], О. Клименко [15]. В. Балабін вивчає сленг в американському дискурсі [3].

Етимологія терміну «сленг» - одне з самих суперечливих і заплутаних питань в англійській лексикографії. Важкість розкриття походження терміну поглиблюється його багатозначністю та різноманітною трактовкою сленга авторами словників та спеціальних досліджень.

Вперше термін «сленг» зі значенням «мова низького або вульгарного типу» (language of a low or vulgar type) був засвідчений в 1756 році; з 1802 року під цим терміном розуміють «жаргон певного класу або періоду» (the cant or jargon of a certain class or period), а з 1818 року під сленгом почали розуміти «мову високого розмовного типу, нижчого за рівень стандартної освіченої мови, із нових слів, або слів, які вжиті в певному сенсі» (Language of a highly colloquial type, considered as below the level of standard educated speech, and consisting either of new words or of current words employed in some special sens). [23, c.30].

Сленгові слова та вислови максимально використовуються у розмовному мовленні та дуже рідко потрапляють до традиційних тлумачних та орфографічних словників. Перш за все виникає необхідність встановити диференціацію понять «сленг», «жаргон».

Т.Г. Нікітіна визначає термін «сленг» як синонім слова «жаргон», яке означає соціальний різновид мови і який характеризується, на відміну від загальнонародної мови, специфічною (нерідко експресивно переосмисленою) лексикою і фразеологією, а також особливим використанням словотворчих засобів [18, с.4].

Але, на нашу думку, сленг потрібно відрізняти від жаргону, словника специфічної професії, оскільки тут асоціація невимушеності не присутня. Крім того, жаргон, можливо, не призначений для того, щоб виключати членів, які не належать до даної групи з бесіди, а скоріше пов'язаний з технічними особливостями даної галузі, що вимагають спеціалізованого словника.

Жаргон - мова якої-небудь соціальної групи, насичена словами та висловами, які притаманні лише цій групі і незрозумілі іншим людям [6, с.215].

Жаргонізми - соціальний діалект; відрізняється від літературної мови специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і граматичної системи. Як правило, це словник розмовного мовлення людей, зв'язаних певною спільністю інтересів [12, с.297].

Сленг - жаргонні слова або вислови в усному мовленні, які характерні для людей певних професій, наприклад моряків, художників тощо. Він відображає життєву орієнтацію цих груп. Ставши загальновживаними, такі слова в цілому зберігають емоційно-оцінковий характер [6, с.537].

Деякі дослідники вважають, що термін сленг застосовується у двох значеннях: або як синонім жаргону, або як сукупність жаргонних слів, жаргонних значень загальновідомих слів, жаргонних словосполучень, що належать за походженням до різних жаргонів, та стали якщо не загальновживаними, то зрозумілими для достатньо широкого кола носіїв даної мови.

В. Г. Вілюман займався проблемою сленгу, сформулював деякі його важливі особливості. Автор запропонував розрізняти:

1) загальний сленг, тобто, той, що знаходиться за межами літературної мови, загальнозрозумілі та широкоросповсюджені у розмовній мові образні слова та словосполучення емоційно-оцінкового відтінку. Ці слова претендують на новизну та оригінальність в якостях, які виступають синонімами слів та словосполучень літературної мови;

2) спеціальний сленг, тобто слова та словосполучення того чи іншого професійного, чи-то класового жаргону [8, c. 47].

Загальний сленг має ряд рис, що відрізняються, які можна виявити при співставленні висловлювань про сленг зарубіжних та вітчизняних дослідників. Ці риси слід враховувати, щоби запобігти суб`єктивних тверджень. Назвемо основні:

1) загальний сленг (СЗ далі) широко розповсюджений і зрозумілий для всіх соціальних верств населення;

2) має яскраво виражений емоційно-оцінковий характер з домінуванням експресивної функції над номінативною (проста назва предметів та явищ);

3) ЗС відносно стійкий для визначеного періоду, хоча сленгізми і переходять легко в колоквіалізми, а також зникають з вжитку;

4) ЗС не однорідний по своєму генетичному складу, будучи створеним з різноманітних джерел (жаргони, кант, професіоналізми, варваризми тощо);

5) неоднорідний по ступеню наближення до фамільярно-розмовної мов, хоча в цілому він протистоїть їй як компонент просторіччя;

6) ЗС іноді має фонетичні, морфологічні та синтаксичні особливості;

7) відрізняється генетично та функціонально від спеціпального сленгу (жаргону, близьких до канту мовних утворень) [36, с.37].

Приймаючи до уваги ці особливості та всі наведені дефініції, пропонуємо розгорнуте визначення терміну загальний сленг.

Загальний сленг - це відносно стійка для певного періоду, широко розповсюджена та загальнозрозуміла соціальна мовна мікросистема в просторіччі, досить неоднорідна по своєму генетичному складу та мірі наближення до фамільярно-розмовної, з яскраво вираженими емоційно-експресивними відтінками, які часто представляють собою насміх над соціальними, етичними, естетичними, язиковими та іншими умовностями.

Спеціальний сленг - це специфічна лексика та фразеологія соціальних жаргонів, професійних говорів та арго злочинного світу.

За визначенням С.І. Левікової, сучасний молодіжний сленг являє собою цілий ряд слів та висловлювань, притаманних і часто використовуваних більшістю молоді, які не сприймаються старшим поколінням у якості загальновживаних або літературних [16, с.3].

Існують певні особливості та відмінності, які відрізняють побутовий сленг від сленгу професійних, соціальних та інших верств населення, серед яких виділяють саме швидку мінливість побутового сленгу, що обумовлено тим, що на ньому спілкується переважно молодь - найбільш динамічна група населення [16, с.5].

Н.А. Астаніна також називає однією з основних рис побутового сленгу постійне оновлення лексичних засобів і швидку їх зміну. Крім того, за підрахунками дослідника, в українській і російській мовах молодіжний жаргон наполовину складається з англійських запозичень [2, с.194].

Питаннями сленгу займалися, передусім, лексикографи, які перевагу віддавали його структурі і мало уваги приділяли теоретичним розробкам проблеми. Збирачі сленгової лексики (СЛ) минулого та упорядники лексикографічних видань (Ф. Ґроуз та К. Готтен) відіграли значну роль у подальшому вивченні ненормативної лексики (НнорЛ), діахронного і панхронного аналізу сленгу як соціолінгвістичного явища [35, с. 289].

Робота Г. Менкена «American Language» [34] є вагомим внеском у дослідження американського сленгу. Г.Менкен стверджує, що сленг - категорія загального поширення, що перебуває за межами загальноприйнятих мовних норм. Г.Менкен, досліджуючи еволюцію сленгу, визначив закономірності, згідно з якими «тривалість життя» одних сленгових одиниць визначається століттями, інші ж «безславно» гинуть, ледь з'явившись на світ [34].

Суттєвим кроком у вивченні питання ненормативної лексики став доробок британського лексикографа Е. Патріджа. У працях, присвячених різним аспектам сленгу, Е. Патрідж спробував визначити місце СЛ в «системі координат» НнорЛ, зіставивши його із дотичними лексико-стилістичними категоріями; він ідентифікував психолінгвістичні фактори, що зумовлюють появу стилістично зниженої лексики. Е. Патрідж одним із перших порушив питання про статус сленгу, охарактеризував його види. Він простежив культурно-історичні передумови динамічного розвитку неформального мовлення та популярності сленгу на північноамериканському континенті. Лексикографічна праця ученого, вперше опублікована понад 40 років тому, і надалі є актуальною, оскільки охоплює значну кількість лексичних одиниць (ЛО) англомовного світу, простежує етимологію більшості з них. Його трактування сленгової проблематики є і тепер базисним для сучасних теоретичних та прикладних праць зі сленгознавства. Сленг розглядався переважно в ракурсі лексико-стилістичних характеристик до кінця першої половини 20-го ст. І хоча окремі дослідники ще з кінця 18-го ст. звернули увагу на найрізноманітніші вияви соціальної природи сленгу (наприклад, функціонування в обмежених соціоконтекстах), саме в 20-му ст. було виділено суттєвий аспект цієї лексики - соціальний [35].

У 1911 Г. Бредлі ідентифікував «інтенцію мовця» як важливий фактор у ідентифікації сленгу [26, с. 207].

Дж. След, а за ним Г. Дрейк привернули увагу до психосоціальної мотивації користувачів сленгового лексикону [36, с. 63-65; 33, с. 699].

У вітчизняній лінгвістиці соціолінгвістичний підхід до студіювання сленгу розроблений видатним ученим у галузі філософії лінгвістики, а також соціолінгвістики М. Маковським. Він один із перших поставив під сумнів тезу, що під сленгом слід розуміти лише альтернативний вокабуляр [17, с. 278].

За його переконанням, це явище охоплює, крім лексичного рівня мови, ще й фонологічні, орфографічні, морфологічні, а, найголовніше, граматичні особливості. Сленг, за М. Маковським, історично складена лінгвосоціальна норма, яка реалізується на рівні мовлення (фонетика, граматика, лексика), генетично й функціонально відмінна від жаргонних і професійних елементів мови; семантика сленгових лексем не завжди сягає стилістичного переосмислення, а слова сленгу не обов'язково використовуються для створення стилістичного ефекту [17, с. 22-23]. Учений поділяв соціальні різновиди мови (інакше - соціальні діалекти) на професійні, жаргони (арго), застосовувані окремою соціальною групою з метою мовної ізоляції, та сленг.

Адгерентними до сленгу є жаргонізми, кант, арго, колоквіалізми, між якими важко встановити чіткі межі. Складність диференціації полягає в тому, що межі між ними розмиті, тому що ЛО перебувають у стані перманентної флуктуації або взагалі накладаються. «Стертість» границь є результатом того, що значна кількість ЛО оперують у спільному функціонально-стилістичному ареалі [19, с. 26].

Найбільш глибинне трактування жаргонів, арго та професійної лексики ряда європейських мов дана в книзі академіка В. М. Жирмунського «Национальный язык и социальные диалекты» (Ленінград, 1936 рік).

Якщо порівнювати сленг з діалектом, то діалект є більш сталим явищем: основні діалекти, особливо географічні, в сукупності своїх фонологічних, граматичних та лексичних компонентів існують в мові давно, в той час як CO недовготривалі [29, с. 1795].

Спільним для сленгу та діалектів є те, що вони використовуються переважно в усній комунікації.

Щодо канта, Е. Патрідж визначав його як технічний термін для позначення вокабуляра представників злочинного світу [35, с. 66]. Він вважав, що кант має обмежений ареал поширення порівняно зі сленгом, оскільки ті, хто послуговуються ним, зацікавлені у збереженні секретності свого мовного коду, тобто сленг універсальний, у той час як кант соціально і професійно обмежений.

С. Флекснер розуміє під кантом розмовну ідіоматику, яка побутує в колі представників певної професії, секти, класу, вікової групи чи будь-якої підгрупи американської культури [29, с. 18].

Таке тлумачення канта збігається з визначенням у Енциклопедії Британіка, що вийшла в 1994 p.: кант складається з нетехнічних слів та виразів обмеженого вживання, що належать до якоїсь професійної, етнічної, вікової групи або групи, утвореної за інтересами, хобі [38, с. 871].

У термін «арго» соціологи та соціолінгвісти США схильні вкладати поняття особливого вокабуляра групи, об'єднаної спільними інтересами, фахом, видами діяльності тощо [33, с. 16].

Таке означення ототожнює арго із «ситуативним діалектом» або «функціональним варіантом», тобто «регістром» [30, с. 276-282].

Арго - мова якоїсь вузької соціальної чи професійної групи, штучно створювана з метою мовного відокремлення; відзначається головним чином наявністю слів, незрозумілих для сторонніх [12, с. 34].

За В. М. Жирмунським, арго - «свого роду пароль, по якому впізнають один одного … і засіб професійної організації в умовах гострої соціальної боротьби» [13, c.6 ]. Тому арго - це конспіративний, утаємничений жаргон.

В. М. Жирмунський справедливо помічає, що перетворення арго в сленг означає кінець старого арго як таємної професійної мови декласових елементів. Арготична лексика, втративши свій таємний характер, використовується як засіб емоційної експресії, образного евфемічного у сфері щоденного спілкування.

Природа таємного словника зазвичай подвійна. По-перше, приховується, тобто умовно змінюється форма (звучання) слова чи словосполучення, чи використовуються іншомовні слова, тим самим створюється таємний код. В першому випадку зазвичай необхідне пояснення, так як по-іншому зміст залишається нерозкритим, особливо для людей, які не займаються дослідженнями цих явищ.

Диференціація сленгового лексикона та колоквіалізмів є ще складнішим завданням. Згідно із В. Кухаренко колоквіалізми - загально родова група слів, що позначають повідомлення як неформальне, неофіційне та розмовне, і містять у своєму складі сленг, жаргонізми, вульгаризми та діалектизми [31, с. 30-33].

Ю.Скребньов розглядає колоквіалізми як «слова, забарвлені неформальністю чи фамільярністю» [21, с. 65].

Такі визначення все ж не пропонують критеріїв чіткого розмежування між колоквіалізмом і сленгом. Деякі лексикографи, С. Флекснер зокрема, займались пошуками критеріїв розмежування сленгу та колоквіалізмів у сфері соціопсихологічного функціонування. Сленг сигналізує, що учасників комунікації єднає якийсь особливий зв'язок ('enjoy a special fraternity'), у той час як колоквіалізми лише позначають соціоситуацію як неформальну [29, с. 17].

У сферах не літературної і літературної мови окремо стоять вульгаризми - лексичний шар з непристойною експресією.

Вульгаризми - це грубі і не прийняті в літературній мові слова або слова, неправильні за формою вираження. Вульгаризми вводять іноді в мову персонажів або текст художнього твору в якості навмисного стилістичного елементу для додання певного побутового колориту.

У зарубіжній лінгвістиці вульгаризм як лінгвістичний термін визначається так: «грубе або таке висловлювання, що вживається тільки в розмовному мовленні й особливо в мовленні некультурних і неосвічених людей» [10, с 112].

Таке ототожнення понять грубої мови і мови неосвічених людей, що корениться в етимології самого терміна, досить розповсюджене явище. Характерно, що поняття грубої мови перенесено в приведеному вище визначенні на розмовну мову взагалі. Тим самим будь-яка лексична, морфологічна або синтаксична особливість розмовної мови може бути кваліфікована як вульгаризм.

Вульгаризми можна розглядати, як і елементи експресивного просторіччя, під кутом їх етико-стилістичного зниження, хоча це зниження якісно відмінне від інших нестандартних слів. Серед вульгаризмів розрізняють нецензурні та непристойні форми. Таким чином, можна зробити таке уточнення розуміння сутності вульгаризмів: всі образливі слова, лайки і грубі прокльони ми відносимо до непристойних форм, до нецензурних форм- нецензурні слова і вислови. Табу звичайно одержують у мові синоніми-евфемізми. Загальновідомі побутові евфемізми як заступники табу поступово одержують вульгарну конотацію, тобто деградують. За семантичною структурою побутові евфемізми і псевдоефемічні вирази являють собою вживання слів і виразів у переносному значенні на основі подібності, аналогії, у результаті асоціації за змістом і мають за мету прикриття нескромних думок, намірів і явищ життя. При семантичному спустошенні табу функціонують тільки в просторіччі і не пов'язані з літературним стандартом через відсутність стилістично нейтральних синонімів-евфемізмів.

Непристойну конотацію мають багато богохульств і прокльони зі згадуванням релігійних термінів. Богохульні прокльони функціонально близькі вигукам і виступають як своєрідні стилістично знижені підсилювальні форми для вираження певних емоцій, найчастіше негативних, під впливом якихось стимулюючих подразників. Деякі богохульства іноді відхиляються від вихідної фонетичної моделі, перетворюючись на структурно відзначені утворення.

Сучасне мовне табу (тобто табу в плані вираження) пов'язано з матом. Матірні вирази є виразами, що кваліфікуются як негативні, яких варто уникати, але в деяких випадках можна замінити їх висловами більш м'якими, що описують дійсність непрямим шляхом. Отже, мовним табу у сучасній англійській мові є власне матірні вирази, вульгарність яких має споконвічний характер, і які часто піддаються евфемізації.

Отже, накладене на мат табу є причиною вживання евфемізмів. Ряд: табу - мат - евфемізм розірвати неможливо, оскільки ці явища взаємозалежні. Звичайно, про евфемізми можемо говорити тільки тоді, коли слова, замінні ними, паралельно існують у свідомості мовців даної мови [40].

Це знаходить яскраве вираження у випадках, коли через часте використання евфемізм приймає роль синоніма замінного слова і втрачає свою зм'якшуючу силу. У результаті він ототожнюється з висловом, який є табу. З цього випливає, що статус евфемізму не є постійним.

Використання сленгу може допомогти легко обійти соціальні табу. Пануюча мова має тенденцію ухилятися від явного висловлення певних фактів, а сленг може дозволити говорити про ці факти, евфімістично або ні. Тому в жаргонних словниках особливо багато галузей, таких як секс, насильство, злочини і наркотики. Вони можуть бути певною мірою регіональними, і, у випадку легко пародованих прикладів, недовгими, як "Вал-спік".

1.3 Види сленгу в сучасному англійському розмовному дискурсі

Єдиного сленгу не існує. Використовуються багато різноманітних варіантів. Різні соціальні групи в різні часи розвивали свій власний сленг. Важливість шифрування й ідентичності, наявності секретного кодексу або мови, міняється в кожному з цих випадків. Щоб підтримати силу сленгу як засобу шифрування, необхідно постійно відновлювати процес його вираження так, щоб інші групи залишалися нездатними зрозуміти його. Багато жаргонних слів змінюються, оскільки вони набридають мовцям, або вони виявляються запозиченими поза групою. Тому існування жаргонних словників зменшує повноцінне сприйняття певних жаргонних слів тими, хто використовує їх.

Жаргонні терміни є часто специфічними для певної субкультури - музикантів, членів меншин. Усе одно жаргонні вислови можуть поширитися поза їх оригінальною ареною і стати звичайно зрозумілим; недавній приклад cool - популярне слово «круто», яке часто вживають українці. У той час як деякі такі слова в кінцевому рахунку втрачають статус сленгу, інші продовжують розглядатися як і більшістю мовців, процес має тенденцію приводити до їх заміни іншими, менш добре впізнаваними висловами.

Існує Британський варіант англійської мови (BrE, BE, en-GB), який включає в себе широкий спектр акцентів і діалектів англійської мови, що використовуються в Сполученому королівстві і відрізняються від інших регіональних варіантів вимови. Термін «британський англійська» - це розмовна або письмова мова, яка використовується на Британських островах, особлива форма англійської мови, найбільш поширена у Великобританії .

Існують невеликі відмінності у формальній письмовій англійській мові у Великобританії (наприклад, слова wee і little, що означають «маленький, невеликий», можуть бути взаємозамінними, однак, при цьому слово wee частіше можна прочитати в писемності людини з Північної Великобританії або Північної Ірландії (частіше Шотландії), ніж у писемності людини з південних частин країни або Уельсу). Форми розмовної англійської мови, навпаки, дуже відрізняються один від одного - сильніше, ніж в інших англомовних країнах.

Лондонський сленг - сленг, що використовується в Лондоні. Римований сленг Кокні - найвідоміша форма лондонського сленгу. Як різним регіонам будь-якої країни притаманні різні діалекти і сленг, так і в Британії в різних регіонах існують властиві тому регіону слова і вирази. Наприклад, у Лондоні популярний так званий «cockney English». «Сockney» - це уродженець східної частини Лондона (East End). Однак, на даний момент не всі, хто говорять на діалекті «cockney» живуть у східній частині міста.

У зв'язку з розселенням мешканців, а також у зв'язку з трансляцією діалекту по місцевому телебаченню, діалект став популярний і в інших районах Лондона, а деякі висловлювання настільки вжилися в англійську мову, що вони широко вживаються і в інших куточках країни. Цікаво, що для «cockney English» характерний так званий «rhyming slang», або сленг, що римується. Часом такі висловлювання дуже смішні або безглузді, може, саме тому вони швидко запам'ятовуються.

Отже, римований сленг кокні - форма англійського сленгу, що склався в Іст-Енді Лондона. Римований сленг є дуже близьким до арго по своєму змісту таємного коду. Римований сленг не має спеціальної «професійної» замкнутості, він розчинений в лондонському просторіччі (кокні) та виступає на правах жартівливих, образних висловлювань в буденній мові, займаючи наче б то проміжне місце між загальним сленгом та арго. Варто зазначити, що іноді вирази римованого сленга , які переходять в загальний сленг, якби знову утаємничуються шляхом зміни структури словосполучення. Зазвичай відкидається слово, яке римується з літературним синонімом. Так, china plates - mates стають просто chinas [23, с.17 ].

Для створення таємного словника інколи користуються прийомом приховування форми (звучання) слова чи словосполучення. Яскравим прикладом такого таємного кода є back slang. Цей особливий жаргон отримав широке розповсюдження в середині позаминулого століття серед лондонських вуличних торговців, які зазвичай знаходились в «делікатних» відношеннях з поліцією.

Сутність back slang в тому, що слова, як правило, перевертались, при цьому зазвичай це були фонетичні «перевертання» з додатковими викривленням вимови, характерними для кокні. Наприклад, penny - yenep; two pence - owt yenep; fourpence - rouf yenep; seven pence - neves yenep; yes - say; look - cool; bones - enobs; police - slop; teddy-boys - yobs; policemen - namesclop; pot o`beer - top o`reeb; pound - dunop; bad - dab; good - doog; man - nam; woman - namow.

Більш складним різновидом таємного сленгу є по термінології Е. Партриджа centre slang. Приховані форми (звучання) слова відбувається не простим перевертанням слів, а «розсіченням» слів навпіл та постановкою першої частини після другої, інколи з деякими доповненими викривленнями. Цей різновид так само, як і back slang, характерна в основному для кокні. Приведемо приклади на centre slang: person - nosper; sweet - eetswee; quiet - ietqui; right - ightri; fool - oolfoo; cheek - eekcher; sentimental - mentisental.

Римований сленг замінює слова короткими фразами, що римуються з ними. Наприклад, термін boat race використовувався б для звертання до особи, як race , що римується з face. Часто, щоб прискорити мову, фраза скорочена тільки до першого слова або складу.

Римований сленг часто використовується в ігрових фільмах, таких як «Карти, гроші, два стволи» (1998). Касовий «Одинадцять друзів Оушена» (2001) містить очевидний приклад такого сленгу. У фільмі «Хулігани зелених вулиць» (2005) використані особливості цього сленгу, так само як і коротке пояснення процесу його утворення.

У фільмі «Англієць» (1999) з Терренсом Стемпом у ролі Уілсона, людина-кокні, нещодавно випущена з в'язниці, приправляє свою мову римованим сленгом:

Wilson: Can't be too careful nowadays, y'know? Lot of "tea leaves" about, know what I mean?

Warehouse Foreman: Excuse me?

Wilson: "Tea leaves"... "thieves."

Wilson: Eddy… yeah, he's me new "china."

Elaine: What?

Wilson: "China plate"... "mate."

Wilson: I'm gonna 'ave a "butcher's" round the house.

Ed Roel: Who you gonna butcher?

Wilson: "Butcher-shook"... "look."

Ентоні Берджесс використовує римований сленг як частину фіктивного діалекту «Nadsat» у своїй книзі «Механічний апельсин».

У серпні 2005 році англійські лінгвісти прийшли до висновку, що римований сленг кокні вимирає. Маленькі діти в Іст-Лондоні, так само як у більшості районів Лондона, знаходяться під впливом слів і фраз, запозичених із зовнішніх культур, насамперед Бангладешу. Це швидше за усе вірно, так багато підлітків з Лондона включають нові слова у свої словники, і багато з них запозичені поза Великобританією.

Діалекту, що з'являється, дали назву Jafaican (Джафайкан).

Джафайкан, який також називають Тіккіні, є досить новим діалектом (і/або соціолектом) англійської мови, на якій розмовляють головним чином у Вест Енді - районі Лондона. Слово (пишеться також Jafaikan) - неологізм, що увійшло у обіг в 2006 році, вигаданий як суміш із трьох слів: "Jamaican" (ямаєць), "African" (африканець) і, можливо, "fake" (фальшивка).

Він містить багато елементів мов Ямайки, Західної Африки й індійського субконтиненту. Був популяризований британським коміком Сашою Бероном Коеном як сленг гангстера Алі. Хоча назва "Джафайкан" натякає, що це - "фальшивий" житель Ямайки, дослідники вказують, що на ньому не розмовляють білі підлітки, які намагаються "грати в крутих" а скоріше, що він свідчить, імовірніше за все, про те що молоді люди зростали в Лондоні, де всмоктали в себе суміш не-місцевої і місцевої, лондонської англійської, і що ця нова розмаїтність з'явилася від такого з'єднання.

Деякі приклади Jafaican: Yard - Home (будинок), Ends - Neighborhood (сусідство ), Nang - Good/Cool (гарний/крутий), Swag - Rubbish (сміття), Boy Dem - Police (поліція), Man Dem - Male Gang (чоловіча бригада), Gyal Dem - (жіноча бригада)

Ще один популярний діалект - Піг Латин.

Піг Латин - мовна гра, насамперед використовувана англійською мовою. Альтернативна британська назва для Піг Латин - жаргон на основі перекидання слова. Піг Латин звичайно використовується підлітками для розваги або розмови потай від дорослих або інших груп підлітків. Навпаки, дорослі іноді використовують його, щоб обговорити чуттєві теми, коли вони не хочуть щоб, дуже маленькі діти їх підслухали. Також Піг Латин можуть говорити англомовні туристи, якщо місцеві жителі розуміють англійську мову і є бажання сховати розмову від навколишньої публіки.

Піг Латин

Розмовляють у:

Сполучені Штати. Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Ірландія, Індія

Регіон:

Класифікація:

Pig Latin

Розмовляють з:

англійцями тощо.

Вплив Піг Латин на англійську мову мінімальний, хоча деякі слова на Піг Латин ввійшли в англомовний сленг. Найвідоміші з них -- це ixnay (від nix -- «тихо!», «шухер!») і amscray (від scram -- «йти геть», з тим же значенням, як правило використовується в наказовому способі).

Всупереч своїй назві, Піг Латин (поросяча латина) ніяк не пов'язана з латинською мовою. «Переклад» з англійської мови здійснюється в такий спосіб:

1. Якщо слово починається на один чи декілька приголосних звуків, початкові приголосні переміщуються в кінець слова і додається ay. Так ball («шар», «м'яч») перетворюється в all-bay, button («гудзик», «кнопка») -- в utton-bay, star («зірка») -- в ar-stay, three («три») -- в ee-thray, question («питання») -- в estion-quay.

2. Якщо слово починається на голосний звук, в кінці просто додається певний склад, який закінчується на ay. Який саме склад, залежить від конкретного «діалекту» Піг Латин: це можуть бути склади way, yay, hay чи просто ay. Таким чином, a (невизначений артикль) в залежності від «діалекту» перетворюється на a-way, a-yay, a-hay або a-ay. Слід мати на увазі, що, наприклад honest («чесний») перекладається як honest-way, honest-yay тощо, а не onest-hay, так як це слово починається на приголосну літеру, але на голосний звук, перша літера h не вимовляється.

Офіційного стандарту на Піг Латин не існує, однак принцип переміщення початкових приголосних у кінець слова й додавання ay універсальний. Як у більшості мов, у Піг Латин є багато різних форм або «діалектів». Основне діалектне розходження складається в різних способах перекладу слів з початковим голосним, тобто в різних варіантах правила 2. Однак у деяких діалектах використовується й інший варіант правила 1: у кінець слова переноситься тільки перший початковий приголосний, якщо слово починається на скупчення приголосних, те решта залишаються на початку, напр. street («вулиця») перетворюється в treet-say. Є й ще один варіант цього правила, у якому з початкового скупчення приголосних переноситься тільки його несонорна частина, у той час як l або r залишаються на початку слова: street -- reet-stay.

Піг Латин не є взаємо-однозначною мовою щодо англійської, різні англійські слова можуть однаково перекладатися на Піг Латин. Наприклад, якщо використовувати way- варіант правила 2, те itch («сверблячка») і witch («чаклунка») перекладаються як itchway.

Сленг обов'язково припускає відхилення від стандартної мови і має тенденцію бути дуже популярним серед підлітків. У різному ступені, однак, він використовується у всіх сферах суспільства. Хоча сленг не обов'язково використовує неологізми (деякі жаргонні вирази, таких як quid, є дуже старими), він часто припускає створення нових лінгвістичних форм або творчої адаптації старих. Він може навіть припускати створення секретної мови зрозуміло тільки в межах специфічної групи (антимова). Також сленг часто формує свого роду соціологізми, націлені на виключення певних людей з бесіди. Жаргонні слова мають тенденцію функціонувати спочатку як засіб шифрування, так, щоб новачок не міг зрозуміти бесіду. Використання сленгу - засіб визнання членів однієї групи, і диференціювання цієї групи від суспільства в цілому. До того ж, сленг може використовуватися і створюватися просто для гумористичного або виразного ефекту.

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГУ В АНГЛОМОВНОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ НА МАТЕРІАЛАХ ФІЛЬМІВ ГАЯ РІЧІ

2.1 Відтворення сленгу кокні у фільмі „Рок-н-рольщик” („RocknRolla”)

В фільмах Гая Річі сленг належить до повсякденної лексики; сленгові словосполучення описують: людину (чоловіка/жінку), стан й відчуття людини (дуже часто після вживання алкоголю, наркотиків, різних станів стресу), гроші, автотранспортні засоби, одяг, соціальні відносини, емоції, спілкування, працю.

У фільмі Гая Річі „Шерлок Холмс” („Sherlock Holmes”, 2010) Шерлок Холмс і доктор Ватсон перетворюються на крутих хлопців з коміксів, що говорять на лондонському сленгу кокні, звертаються один до одного "Шерлі" і "Ватсі".

Але найповніше сленг кокні відтворено Гаєм Річі у фільмі „Рок-н-рольщик” („RocknRolla”).

Мовна характеристика є найважливішим прийомом у створенні образів героїв.

Мова героїв фільму - яскравий приклад літературної версії діалекту кокні. У мовній характеристиці широко використовується рекурентний графон для передачі цього різновиду діалекту. Серед основних порушень - характеристик сленгу кокні, відтворених автором у мові героїв, можна виділити:

I. Фонетичні порушення:

1. заміна wh на w або v

So vere is it then? (vere замість where)

You know wy they call me Tank don't you Archy? (wy замість why);

2. випадання початкового [h] (h-dropping)

You like it out `ere Lenny? (`ere замість here);

3. випадання початкового th (th-dropping)

It's here in my hands, the informer, the one responsible for all the sentences we have been seeing - all of 'em, including me. (`em замість them);

4. перетворення кінцевого [] на [n]

It's an unpleasant place called "curl up and die." Might sound like a hair salon, but it don't fuckin look like one I can tell ya.

Everyone thinks its very fuckin funny.

They got an informer, a grass, and a rat with a roach-smoking-a canary,..they've got more information than the fuckin Internet. (fuckin');

5. використання розмовних форм dessay, damme і ін:

Leave him alone Fred, you're stressing him out. Dolly get him a cuppa tea.

You never said it was your Dad's or whatever you wanna call him. You gotta give it back John people are looking for it, bad people. The streets are alive with the sound of pain.

Who wants another cuppa?

I gotta get a breath of fresh air.

You wanna play on, do what I tell you.

You wanna watch out there.

I don't want tickets, I need you to find me a painting, a classic, been nicked outta of Lenny's house.

He's gonna slap you.

6. випадання голосних

This isn't good Arch, it's his fav'rite painting, his lucky painting!

(favorite ).

II. Граматичні і синтаксичні порушення:

1. нерегулярні форми минулого часу:

She did? I knowed he'd like the lighter, nice touch eh? She's a good girl that Jackie. (knowed);

If you told me yesterday you needed dry ice, I would have gotten you the driest ice the world could offer, but you didn't ask for no dry ice.

2. пропуск допоміжного дієслова have у перфекті;

We cut to Mumbles who gone up to Handsome.

3. уживання форми was у множині і з займенником you;

See your Dad thought you was a red Indian and Bonanza triggered your fathers unconscious feelings.

I hear you got that car you was after,....now, sort the planning out.

4. уживання форми третьої особи дієслова в дійсному часі з усіма займенниками

He looks over at the guys sitting around talking, they stops and looks up.

5. заперечення за допомогою універсального допоміжного комплексу ain't;

Story knows that a "Rocka" is worth more dead than alive, silly world, ain't it?

6. використання подвійного заперечення

But he never do not went to school.

7. інверсія в реченнях типу away he goes.

As One Two walks away he runs into Tom again who stands in his way.

III. Лексичні порушення:

1. власне сленг і розмовна лексика;

Come on boy, I'll have you and ya girlfriends! I'll do the lot of yazz.

Slow down tinker bell, you'll never sing the same if ya teeth aren't your own.

Have you seen him smacked up and cracked up with his tongue on his chin and his cock in his hand, swinging from the rafters, like a real rock 'n' rolla?

2. малапропізми.

Fuck you singalong, you're no help and stop calling me Pedro.

He's alive-aliveo somewhere selling cockles and mussels,...and a very important painting that doesn't belong to him.

3. Використання римованого сленгу

'Cos it wasn't fuckin me and I am your best pal! ('Cos=of course )

Who wanna see you two (two =too )

Bloods thicker than poison moon beam, now do us all a favor, before you catch a cold. (Catch a cold = to make a loss/lose one's investment)

2.2 Особливості лондонського сленгу у фільмах „Великий куш” („Snatch”) і „Карти, гроші, два стволи”(„ Lock, Stock & Two Smoking Barrels”)

В фільмах „Великий куш” („Snatch”) та „Карти, гроші, два столи” („Lock, Stock & Two Smoking Barrels”) використовується багато сленгових висловів, більшість з них - вульгаризми та взагалі ненормативна лексика.

Оригінальна назва фільму Карти, гроші, два столи” („Lock, Stock & Two Smoking Barrels”) є грою слів, оскільки в основі містить стару англійську ідіому «lock, stock and barrel» (цівка, затвор і ствол), що відповідає українському «все і відразу». Інша ідіома, яка відображена в назві фільму - smoking gun, що в перекладі з англійської означає незаперечний доказ, явний доказ.

Семантика, як розділ мовознавства, описує семантичні відносини з різних точок зору. До парадигматики відносяться угруповання слів у системі мови, основою яких виступає опозиція, - синонімія, антонімія, гіпонимія, паронімія, сім'я слів, лексико-семантична група, а також найбільш загальне угруповання слів - поле. Розрізняються поля двох основних видів:

1) об'єднання слів по їх відношенню до однієї предметної області - предметні, або денотатитвні поля, наприклад, назви кольорів, рослин, тварин, міри і ваги, часу тощо:

a pain - проблема

Administering pain is Dоg's forte. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

VINNY: Right now I am not concerned with putting the shits into em Sol, I am concerned about taking the pain out of my ringing fucking ears. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

ace - ас, друзяка, кореш

CROUPIER: This is three card brag, gentlemen. That means that three threes is the highest, then three aces and then running down accordingly; then it's a running flush, a run, a flush, then a pair: An open man can't see a blind man, and it will cost you twice the anti to see your opponent. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

Ass - дупа, осел (у прямому і переносному значенні)

Well, why didn't you "bust a cap in his ass" then, Tommy? (Snatch)

butt - велика бочка, торець, сідниці, дупа

No sooner said than done. Dog hits one straight on Winston's forehead with the butt of his gun and drags him to the stairs. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

BACON hits Dog with the butt of his gun, establishing who's boss. Dog does down with a thud. Plank hits the floor immediately. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

fucker - негідник, пройдисвіт,

EDDY: Hit the fuckers. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

DOG: No, you silly fucker, stay still.(Whispering) What's going on? (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

KID 1: Two fifty.

TOMMY: You can have a quid. You're a real tight fucker. There was a problem with gypsies. (Snatch)

furniture - звичайно ж це меблі, інвентар і т.п., але може бути і зброєю

Dog's gang are also loading their weapons and concealing themselves among the furniture. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

DEAN: They can't even afford new furniture. We've got the guns; now if you don't mind . . . (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

2) об'єднання слів по їх відношенню до однієї сфери уявлення понять - понятійні, або сігніфікативні поля, наприклад, позначення станів духу (почуття радості, горя, боргу), процесів мислення, сприйняття (бачення, нюху, слуху, дотику), можливості, необхідності тощо;

about time - самий час, зрештою, нарешті-то

HATCHET: It's about time you give my young friends a visit, Chris. Tomorrow is the day and mum seems to be the word, and I can't have that now, can I, Chris? (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

all right або alright - усе в порядку, порядок!

BIG CHRIS: Oi, watch it! No thanks Harry, we are both all right. Nice shooter. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

All right, get your dog. On your way. Get the dog, Tommy. The dog. All right, boy. Come on. Come on, Daisy. No, Daisy! He loves that dog. (Snatch)

Словосполучення -- це поєднання двох або декількох знаменних слів, пов'язаних за змістом та граматично, яке потрібне для розчленованого позначення єдиного поняття (предмету, якості, дії тощо.).

Види фраз:

1. Прикметникові фрази з прикметником у головній ролі

fucking (грубий.) довбаний (і всі похідні від цього слова), так говорять, коли потрібно підкреслити роздратування.

Це слово найчастіше зустрічається в аналізованих фільмах Гая Річі серед сленгової оексики: в фільмі „Карти, гроші, два стволи - 50 разів, у „Великому куші” - 78 разів. А взагалі у „Великому куші” слово з коренем fuck зустрічається 153 рази

PLANK: I know.(Suddenly turning very nasty whispering.)Now shut it. You say a fucking word the right knee goes, another word then your left. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

PLANK: What do you think I am doing? Hold on. What are you doing? Unlock that gate. Oi! I said unlock that fucking gate. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)

VINNY : And if he isn't... ... he fucking should be. Bad Boy. - Sol. - Easy. (Snatch)

VINNY : You are not bringing that thing in here. It's only a fucking dog. (Snatch)

2. Іменникові з іменником у головній ролі

a pain in the arse - велика докучлива проблема

TOM: This guy Rory Breaker can afford to do the deal at the price we are selling. It's not worth him giving us trouble; he knows we would be a pain in the arse, and who wants a pain in the arse?

SOAP: I would take a pain in the arse for half a million.

TOM: You would take a pain in the arse full stop. (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.