Синоніми як стилістичний засіб виразності (на прикладі англомовної поезії)

Класифікація синонімів у сучасній лінгвістиці. Повні та неповні синоніми. Функції оказіональних та мовних синонімів. Проблема вибору лексеми із синонімічного ряду. Застосування стилістичних прийомів, заснованих на синонімії, в поетичних текстах.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.04.2012
Размер файла 44,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Навчально-науковий інститут іноземної філології

Кафедра англійської мови

Курсова робота

з теоретичного курсу англійської мови

на тему:

«Синоніми як стилістичний засіб виразності (на прикладі англомовної поезії)»

Виконала:

студентка ІІІ курсу 32 групи

спеціальності: Філологія*. Мова і література (англійська)

денної форми навчання

Воронюк Лілія

Володимирівна

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови

Малярчук Олена Валентинівна

Житомир - 2011

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. КЛАСИФІКАЦІЯ СИНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

І.1 Класифікація синонімів у сучасній лінгвістиці

І.1.1 Повні та неповні синоніми

І.1.2 Функції оказіональних та мовних синонімів. Проблема вибору лексеми із синонімічного ряду

І.2 Стилістичні прийоми, що базуються на застосуванні синонімії

Висновки до Розділу І

РОЗДІЛ ІІ. ПОЕТИЧНІ ТЕКСТИ - ПРОСТІР РЕАЛІЗАЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ СИНОНІМІВ

ІІ.1 Синоніми як спосіб передачі відтінків значення у поетиці

ІІ.2. Застосування стилістичних прийомів, заснованих на синонімії, в поетичних текстах

Висновки до Розділу ІІ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Синоніми як один з найважливіших стилістичних засобів розглядаються у лінгвостилістиці, у поетиці віддавна.

Ще древні греки дійшли висновку, що саме в синонімах виражається багатство мови, її милозвучність, потенціал. Римські вчені усвідомили не тільки схожість слів-синонімів, але й різницю між ними.

У XVII ст. успішно працювали над визначенням природи синоніма французькі вчені. У 1718 р. вийшла у світ об'ємна і досить значна за змістом праця Жирара під назвою “Правильність французької мови, або різниця значень слів, що можуть бути синонімами”. Француз Бозе зібрав і видав в одній книзі французькі синоніми; через декілька років абат Рубо видав “Большой синонимический словарь” французької мови.

Із німецьких учених XVIII ст. синонімами цікавились Аделунг і Ебергардт, із англійських - Семюель Джонсон, який у 1755 році видав словник англійської мови. Першою українською працею, що якоюсь мірою торкалася проблеми синоніма, була “Лексикон словеноросский и имен толкование” П. Беринди, яка вийшла у Києві у 1627 р.

Сучасні лінгвісти сперечаються щодо класифікації синонімів. На якісно новому рівні розглядаються синонімічні зв'язки слів з позицій розрізнення конотативного та деконотативного значень. Синонімія досліджується не лише на лексичному, але й на синтаксичному рівні. Значна увага приділяється вивченню контекстуальних синонімів у текстах різних стилів, зокрема в поезії. Поетичний текст чудово ілюструє всю парадигму багатого функціонування синонімії в мові, її особливості та здатність передавати найтонші відтінки значення.

Актуальність даного дослідження визначається тим, що синонімія - явище, притаманне як англійській так і українській мовам, а її вживання в поетичному тексті не достатньо досліджене. Сутність проблеми полягає у визначенні конкретних стилістичних прийомів з використанням синонімів та їхньої ролі в поезії англомовних авторів.

Мета роботи - дослідити стилістичні можливості синонімів на базисі поетичних текстів. Для її досягнення необхідно виконати такі завдання:

1) визначити основні особливості класифікації синонімів в англійській мові;

2) виокремити основні функції синонімів;

3) дослідити використання синонімії як прийому в стилістиці;

4) опрацювати вживання синонімів в поетичних текстах;

5) визначити найбільш поширені прийоми та їх реалізацію в конкретних контекстах.

Отже, об'єктом дослідження курсової роботи є стилістичний потенціал синонімів в англійській мові, тоді як предметом виступають синоніми як стилістичний засіб виразності в поезії.

Для досягнення поставлених цілей застосовувалися такі методи:

- описовий метод, що використовувався при вивченні класифікації синонімів;

- метод порівняльного аналізу застосовувався в практичній частині для виділення евфемізмів;

- метод аналізу допоміг при виявленні синонімічних лексем та їх призначення в поетичних текстах;

- синтез та індукція використовувалися при оформленні висновків та підбитті підсумків дослідження.

Теоретична значущість даного дослідження полягає в аналізі такої складної і суперечливої сфери лексикології як синонімія, а саме її практичної ролі в стилістиці.

Отриманні результати можна використати на практиці в процесі перекладу сучасної української та англійської мови. А також отриманні знання можуть бути використанні на семінарських, практичних заняттях, допоможуть при утворенні словників синонімів, аналізі поетичних творів, розробці посібників, написанні дипломних робіт з лексикології та стилістики англійської мови.

Як ілюстративний матеріал використовувалися англомовні поетичні тексти, зокрема поезії Вільяма Батлера Єйтса та Томаса Харді.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків після кожного з них, загальних підсумків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі формулюється мета та основні завдання дослідження, обґрунтовується його актуальність, теоретична та практична значущість, вказується матеріал та методи дослідження.

У Розділі І «Класифікація синонімів у сучасній англійській мові та їх стилістичні можливості» проаналізовано найбільш загальноприйняту класифікацію синонімів, їх функції та стилістичні прийоми, де вони застосовуються.

У Розділі ІІ «Поетичні тексти - простір реалізації стилістичних функцій синонімів» на конкретних прикладах розглянуто застосування синонімії як стилістичного прийому в поезії.

РОЗДІЛ І. КЛАСИФІКАЦІЯ СИНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЇХ СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

І.1 Класифікація синонімів у сучасній лінгвістиці

синонім лінгвістика лексема стилістичний

У сучасній лінгвістичній літературі існує чимало визначень понять

синоніма і синонімії. Одні дослідники акцентують увагу на тотожності або подібності значень, інші - на їх повній чи частковій взаємозаміні в тексті, треті - на їх оцінно-стилістичній характеристиці [10, 123]. За вихідний пункт нашого дослідження візьмемо традиційне визначення лексичного синоніма: синонімами (грец. synonymos - однойменний) називають слова, що належать до однієї частини мови, близькі або однакові за предметно-логічним значенням хоча б в одному зі своїх лексико-семантичних варіантів і такі, для яких можна вказати контекст, в якому вони можуть бути взаємозамінними.

Синоніми завжди мають і різні компоненти або в предметно-логічному значенні, або в конотаціях. [2, 130]

Синоніми з'являються внаслідок різних поглядів на той самий об'єкт реального світу.

І.1.1 Повні та неповні синоніми

Розрізняють повні і неповні синоніми. Повні або абсолютні синоніми - це слова однакові за значенням і стилістичним забарвленням. Вони є взаємозамінними. Таких слів у мові небагато, зазвичай одне із них витісняється з вжитку і зникає. Деякі дослідники-лінгвісти, вважають, що таких синонімів у мові не існує. Зокрема І.Р. Гальперін зазначає: «Для того, щоб переконатися в існуванні інколи ледве помітних відмінностей між синонімами, достатньо навести наступний приклад. Візьмемо синонімічний ряд sky - welkin - heaven. Ці синоніми диференціювалися. Welkin стало поетичним архаїзмом, heaven отримало відтінок релігійно-термінологічний і sky - поняття фізичного уявлення неба… Тонкі відтінки значення інколи майже не піддаються опису. Наприклад: naive і simple, bizarre і strange, а також menu та bill-of-fare надзвичайно близькі за значенням, проте кожен з них має свій, ледве помітний відтінок значення, який реалізується в контексті»[4, 27].

Неповні синоніми називають також частковими або парасемічними. Вони не зовсім тотожні за значенням і мають розбіжності у сфері денотативу або конотативу [9, 207-208]. Вони можуть різнитися відтінками значень, емоційно-експресивним забарвленням, стилістичними функціями. Відповідно серед них виділяють:

а) поняттєві або ідеографічні (від idea «поняття» і graphe «пишу») синоніми, які різняться відтінками значення, способами відображення дійсності. Наприклад: big «великий» і large «великий, крупний», happy «щасливий» і lucky «везучий», to say «сказати, вимовити» і to tell «сказати, повідомити»;

б) стилістичні (емоційно-експресивні), які різняться емоційним забарвленням та сферою застосування. Наприклад: to die «померти» і to pass «відійти»;

в) семантико-стилістичні синоніми одночасно різняться і відтінками значень, і стилістичним забарвленням. Наприклад: face «обличчя» і muzzle «пика».

До стилістичних належать також синоніми з наявністю чи відсутністю діалектного забарвлення [9, 208].

Цікаве явище в англійській синонімії представляють парні синоніми. По відношенню одне до одного вони можуть бути як ідеографічними, так і стилістичними. Вони зазвичай об'єднані сполучником and і служать цілям підсилення, наростання. Наприклад, safe and sound, ways and means, trust and confidence. Зазвичай вони алітеровані, один з них представляє собою архаїзм [4, 23-24]

І.1.2 Функції оказіональних та мовних синонімів

Проблема вибору лексеми із синонімічного ряду. Слід розрізняти оказіональні та мовні синоніми. Перші виникають в певному ситуативному контексті або в конкретній сфері комунікації. Зближення значень, що призводить до такої синонімії, відбувається двома шляхами: з допомогою семантичного контексту і шляхом виявлення звукової близькості слів, наприклад при вживанні слів у римі [12, 49]. Мовні ж синоніми існують в системі мови на всіх її рівнях, тобто існують в «готовому вигляді». Найбільше мовних синонімів є в лексиці та синтаксисі. Вони виділяються на основі парадигматичних відношень, які об'єднують той чи інший синонімічний ряд. Кожне слово, як правило, входить в одну або декілька парадигм, члени якої пов'язані відношеннями лексичного або лексико-стилістичного характеру. Кожна з таких парадигм створюється на основі різниці в денотативному значенні слів. [18, 41-42]

Наприклад, слова mansion - house - cottage мають спільну сему «будівля», але вони відрізняються відтінками значень. Слово house за змістом є найбіднішим і найзагальнішим поняттям, а інші два - несуть в своєму значенні ще й семи розміру, а тому вносять у висловлювання додатковий відтінок. Інші синоніми до слова - abode, dome, cot, crib, hutch, hovel, den, hole несуть ще більше поняттєве навантаження. Саме такі їх особливості широко використовуються в стилістиці, як способи вираження більш точної думки, надання додаткової інформації. Це відбувається завдяки тому, що слова abode, dome є книжними, cot вживається в поетичній мові, crib - це жаргонне слово, а hutch зустрічається тільки у побуті. Таке закріплення слова за певною сферою комунікативної діяльності або за певним стилем називають функціонально-стилістичним.

На основі наявності або відсутності додаткового значення всі слова англійської мови умовно поділяють на 3 групи:

- стилістично нейтральні, які не володіють додатковими значеннями і не закріплені за певною сферою вживання

- зниженого стилістичного тону;

- високого стилістичного тону, які окрім денотативного значення несуть ще додаткову інформацію і закріплені за певними мовними сферами.

Аналогічне явище спостерігається і на синтаксичному рівні. Так, цілі речення можуть мати однакове лексичне наповнення, але різне стилістичне значення. [18, 43]. Це можна проілюструвати на наступних прикладах:

1. Mr. Pickwick went in N+V+pr

2. Went in Mr. Pickwick V+pr+N

3. In went Mr. Pickwick pr+V+N

4. Mr. Pickwick went in, he did N+V+pr+he did

5. It was Mr. Pickwick who went in It was+N+who+V+pr

Перша модель є стилістично нейтральною, вона не несе ніякої додаткової інформації. Інші дві мають експресивно-емоційне забарвлення: 2 - виділяє дію, 3 - вказує на місце дії, модель 4 вживається в основному в розмовній мові, а 5 - логічно виділяє суб'єкта дії. Такі синонімічні можливості синтаксичних конструкцій також застосовуються у стилістиці як засіб увиразнення висловлювань.

Група синонімів, об'єднана спільним значенням становить синонімічний ряд. У ньому наявна домінанта - стилістично нейтральне слово, що найповніше відображає семантику лексем цього ряду [9, 208]. У синонімічні відношення слово вступає не в цілому, а окремими значеннями, тому багатозначне слово може одночасно належати до декількох синонімічних рядів:

to ask «запитувати, узнавати», to inguire;

to ask «просити», to request;

to ask «запрошувати», to invite.

Вибір конкретного слова з синонімічного ряду обумовлений метою висловлювання, стилем, а також застосуванням конкретної функції синоніма.

Комунікативні функції синонімів:

1. Функція заміни. Коли слово повторюється в тексті кілька разів в невеликому фрагменті висловлювання, мова стає перевантаженою, монотонною та стилістично бідною. Контекстуальна синонімія дозволяє уникнути цього. Замість імені персонажа можна вживати особові займенники, вказівки на професію, соціальний статус. John=he=the man=Sam's brother=the victim of the situation.

2. Функція уточнення. Щоб описати предмет більш детально, виразно та повно мовець використовує ланцюжок синонімічних слів. Edgar was such a scoundrel, such a blackguard, such a villain, such a rascal.

3. Функція підсилення. Ланцюжок синонімів - потужний засіб вираження людських почуттів та емоцій. I'm exhausted, tired. [6, 65-66]

І.2 Стилістичні прийоми, що базуються на застосуванні синонімії

В контексті вдосконалення стилістичного наповнення тексту застосовуються фігури поєднання (Додаток 1) - сукупність стилістичних прийомів, або стилістично значущих способів поєднання в синтагматичній послідовності лексем одного рівня, в тому числі і виражальних засобів, в межах одиниці іншого, більш високого, рівня. [18, 182]Серед них виокремлюються фігури тотожності, протиставлення та нерівності. До фігур тотожності належать такі стилістичні прийоми як порівняння, використання синоніма-замінника та синоніма-уточнювача. На два останні стилістичні прийоми ми звернемо увагу.

Синоніми-замінники - це слова, які використовуються для найменування уже згаданих предмета, явища, дії і доповнюють характеристику даного предмета в якому-небудь новому аспекті.

При первинному згадуванні предмета автор вибирає назву із сукупності певних мовних засобів. При повторній номінації заданість денотата дозволяє йому без викривлення змісту висловлювання змінити його найменування [18, 185].

Для таких синонімів характерне контекстуальне зближення слів в емоційно-оцінному плані. Тому їх можна розглядати лише в певному контексті, в певній ситуації. Ціллю вживання варіативних найменувань є прагнення уникнути монотонності повтору, досягти більшої яскравості, виразності, образності висловлювання: there, on the table, lay a number of parcels… In a flush he realized that they were presents from his patients. Some of the gifts were not wrapped at all. Стилістичним відмінностям в наведених прикладах слідують також і смислові відмінності.

Сутність вживання синоніма-уточнювача полягає в застосуванні двох або більше синонімів (зазвичай в контактному положенні) для вираження одного й того ж або схожого значення. Синоніми-уточнювачі використовуються з метою найбільш повно охарактеризувати предмет, так як кожен синонім виражає якийсь додатковий відтінок значення. He took this degrading and disgusting document, this blightning bill, this pernicious placard, this abominable advertisement

Синоніми з дуже близьким по змісту значенням відрізняються стилістичним забарвленням і смисловими відтінками. Об'єднання таких синонімів в одному синтагматичному ряду уточнює основний зміст висловлювання і підсилює його емоційність.

Використання синонімів-уточнювачів в різних функціональних стилях неоднакове. В публіцистиці та художній мові вони застосовуються доволі широко, і їх функціональне навантаження доволі значне, оскільки вони використовуються для передання нюансів змісту.[18, 186-187]

Із синонімами тісно пов'язане використання евфемізмів (грец. euphemismos - пом'якшений вираз) - слів, які використовуються замість табуйованих лексем. Ними можуть бути лексеми, які вказують на зовнішні ознаки, характер, місце перебування тієї реалії, яка позначена табуйованим словом [9, 230].

В англійській мові евфемізми поділяються на декілька груп відповідно до сфери вживання:

а) релігійні: God може замінятися словами Lord, Goodness; Jesus - jees, gee; Devil - dence, old Nick;

б) евфемізми пов'язані зі смертю: he's gone, he's left us, he's gone to the great beyond, to pass away, to breathe one's last;

в) політичні: undernourishment = starvation, the deprived = the poor, economic tunnel = the crisis;

г) пов'язані зі статтю: fireman = fire fighter, poetess = poet;

д) професійні евфемізми: cleaning lady = interior care provider, rat-catcher = exterminating engineer;

е) пов'язані з функціями та частинами тіла: restroom - як туалет;

є) пов'язані з неприємними подіями: to hit the bottle = to drink heavily, to tell the stories = to lie.[7, 96]

В текстах може одночасно використовуватись і евфемізм, і його табуйована форма. Це дозволяє підкреслити контраст певних явищ чи подій, зробити висловлювання більш насиченим, стилістично забарвленим.

Висновки до Розділу І

Синоніми виникають в мові через різноманітність поглядів на один і той же предмет. Вони хоча й подібні за змістом, але мають певні розбіжності в конотативному або деконотативному значенні. Дослідники не дійшли спільної думки щодо класифікації синонімів. Її розглядають, враховуючи різні аспекти: відтінок значення, синтаксичну роль, контекст. Синоніми поділяють на повні та неповні, що визначається наявністю розбіжностей у значенні, а також мовні і контекстуальні. В межах цих класифікацій існують інші, що ґрунтуються на семантичних та стилістичних відтінках значень.

Багатство мови спричинює появу багатьох синонімічних рядів. Одна лексема може бути одночасно приналежною до різних рядів синонімів, тому вибір найбільш точного слова - ознака майстерності автора. Вживання лексеми залежить від контексту та комунікативної мети.

Синоніми широко використовуються у стилістиці як засіб увиразнення та урізноманітнення тексту. На їх застосуванні ґрунтуються стилістичні фігури поєднання, такі як використання синонімів-замінників та синонімів-уточнювачів. Евфемізми, як одна з функцій синонімії, надають ефект контрасту, протиставлення. В англійській мові вони також класифікуються відповідно до сфери вживання.

Синонімія є не лише ознакою багатства мови, але й потужним стилістичним інструментом, що служить для більш чіткого та образного зображення дійсності.

РОЗДІЛ ІІ. ПОЕТИЧНІ ТЕКСТИ - ПРОСТІР РЕАЛІЗАЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ СИНОНІМІВ

ІІ.1 Синоніми як спосіб передачі відтінків значення у поетиці

Поезія - ідеальний простір для реалізації стилістичних можливостей синонімії. У нашому дослідженні використаємо зразки поетичної творчості двох англійських авторів кінця XVIII - початку XIX Вільяма Батлера Єйтса та Томаса Харді.

Синонімія здатна передавати найтонші відтінки значення слів, що дозволяє збагатити поетичну мову. Часто відмінності у значеннях синонімів очевидні. Розглянемо наступний приклад.

I look into my glass,

And view my wasting skin,

And say, `Would God it came to pass

My heart had shrunk as thin!'…[27, 2293]

Дієслово to look виражає сам факт звернення уваги на щось, тобто споглядання чогось очима, тоді як to view означає «придивлятись, уважно вивчати».

Синоніми можуть вживатися для передання відтінків характеристики певних явищ. Це можна прослідкувати в поезії Вільяма Єйтса “For Anne Gregory”:

'Never shall a young man,

Thrown into despair

By those great honey-coloured

Ramparts at your ear,

Love you for yourself alone

And not your yellow hair.'

'But I can get a hair-dye

And set such colour there,

Brown, or black, not carroty,

That young men in despair

May love me for myself alone

And not my yellow hair'… [27, 2390]

Для підкреслення рудого кольору волосся вживаються такі прикметники: honey-coloured - епітет, що у даному прикладі є контекстуальним синонімом і вживається в художньому стилі; yellow - стилістично нейтральне слово, яке визначає колір і carroty - слово, що є просторічним і вживається в розмовній мові. Як характеристики волосся дані семантико-стилістичні синоніми виступають у єдності, тобто є членами одного синонімічного ряду.

Тонкі відтінки значення передані також у наступному прикладі:

…Heart cries, "No,

I have not a crumb of comfort, not a grain… [27, 2372]

Слово crumb є стилістично нейтральним і означає «крихта», його синонім grain у значенні «краплина, зернина, невелика кількість чогось» зазвичай вживається у негативних реченнях в художньому стилі. Поєднання двох синонімів в даному випадку підсилює, увиразнює висловлювання, робить його переконливим.

Таке ж підсилення спостерігаємо у фрагментах:

1…'But I can play my fiddle to you,

And a nice one 'tis, and good in tone!'… [26, 16]

2. Had he and I but met

By some old ancient inn… [24]

Лексеми nice і good у першому випадку та old і ancient у другому дуже схожі за значенням, відмінність майже не відчувається. Повторення ідеї двома синонімічними словами підкреслює її більш чітко.

Щоб проілюструвати вживання в поезії парних синонімів оберемо уривки з віршів Томаса Харді “The Dream-Follower” і “The Sick God”.

And I saw but a thing of flesh and bone

Speeding on to its cleft in the clay;

And my dream was scared, and expired on a moan,

And I whitely hastened away… [26, 45]

Вираз flesh and bone представляє два синонімічних в даному контексті слова, що презентують значення «жива істота, людина наяву».

…His crimson form, with clang and chime,

Flashed on each murk and murderous meeting-time,

And kings invoked, for rape and raid,

His fearsome aid in rune and rhyme… [26, 107]

Синонімічна пара clang and chime використовується для позначення звукового ефекту брязкоту, дзенькоту (значну роль тут відіграє не лише конотативне значення цих лексем, але й їх фонетичне поєднання).

Слова rape and raid передають значення «раптовий напад, зґвалтування, грабіж». У цьому випадку також спостерігаємо вплив звука [r], що підсилює, передає агресію.

Те саме явище бачимо у фрагменті:

Foul days and fair

Here, too, prevail,

And gust and gale

As everywhere. [24]

Одне слово підсилює інше, надаючи поетичній мові яскравості та виразності.

ІІ.2 Застосування стилістичних прийомів, заснованих на синонімії, в поетичних текстах

Синонімія є базою для функціонування таких стилістичних прийомів як використання синоніма-уточнювача, синоніма-замінника та евфемізмів. Ці явища спостерігаються як на лексичному, так і на синтаксичному рівні.

Розглянемо функцію синоніма-уточнювача.

When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once… [27, 2369]

Слова old, grey і словосполучення full of sleep виражають в даному контексті ідею старості. По відношенню одне до одного вони є контекстуальними синонімами-уточнювачами, адже виражають одну й ту ж характеристику людини з різними відтінками значення. Old - стилістично нейтральне слово, що констатує ідею найбільш загально, grey - підкреслює образ старості з огляду на зовнішній вигляд, а full of sleep - носить поетичний характер і звертає увагу на моральний стан втомленої життям людини.

Уточнення може також додавати висловлюванню емоційної забарвленості. Наприклад:

…"Tomorrow - could you - would you call?

Make brief your present stay?

My child is ill - my one, my all! -

And can't be left today…" [24]

Цікаво, що протилежні за лексичним наповненням слова one і all в даному прикладі виступають синонімами по відношенню до слова child.

У наступному прикладі підкреслюється переносне значення лексем за допомогою вживання їх з означеним артиклем та з великої літери як власних назв. Таке вживання синонімів є оказіональним і робить висловлювання патетичним, надаючи йому емоційно-оцінного відтінку.

I said to Love,

"It is not now as in old days

When men adored thee and thy ways

All else above;

Named thee the Boy, the Bright, the One

Who spread a heaven beneath the sun,"

I said to Love… [25]

Автор вірша звертає увагу на багатогранність поняття «любов», при цьому синонімами виступають різні частини мови, які трансформуються в іменники лише в даному контексті.

Цікавим є використання як лексичних так і синтаксичних синонімічних конструкцій у вірші Томаса Харді "Ah, Are You Digging on My Grave?”

"Ah, are you digging on my grave,(1)

My loved one? -- planting rue?"

-- "No: yesterday he went to wed

One of the brightest wealth has bred.

'It cannot hurt her now,' he said,

'That I should not be true.'"

"Then who is digging on my grave,(2)

My nearest dearest kin?"

--"Ah, no: they sit and think, 'What use!

What good will planting flowers produce?

No tendance of her mound can loose

Her spirit from Death's gin.'"

"But someone digs upon my grave?(3)

My enemy? - prodding sly?"

-- "Nay: when she heard you had passed the Gate

That shuts on all flesh soon or late,

She thought you no more worth her hate,

And cares not where you lie.

"Then, who is digging on my grave?(4)

Say - since I have not guessed!"

-- "O it is I, my mistress dear,

Your little dog, who still lives near,

And much I hope my movements here

Have not disturbed your rest?"

"Ah yes! You dig upon my grave...

Why flashed it not to me

That one true heart was left behind!

What feeling do we ever find

To equal among human kind

A dog's fidelity!"

"Mistress, I dug upon your grave

To bury a bone, in case

I should be hungry near this spot

When passing on my daily trot.

I am sorry, but I quite forgot

It was your resting place." [27, 2298-2299]

Кожна строфа починається із запитання, яке на перший погляд однакове, але навіть зміна займенника у цих синонімічних синтаксичних конструкціях надає питанням нового забарвлення. Так у першому питанні займенник you підкреслює персональне звертання до конкретної людини; у другому і четвертому зразку who надає висловлюванню невизначеності, показує здивування ліричного героя; в третьому питанні вживається займенник someone, що дозволяє передати розчарування мовця, втрату ним надії на краще.

Синоніми вживаються також для передачі поняття «могила». Словосполучення resting place виступає евфемізмом по відношенню до стилістично нейтрального слова grave, в той час, коли вираз Death's gin навпаки є стилістично маркованим, патетичним, дещо із згрубілим негативним відтінком.

Вживання евфемізмів також можна прослідкувати у наступному зразку поезії:

What is it but nightfall?

No, no, not night but death;

Was it needless death after all? [27, 2381]

В цьому контексті слово nightfall вживається у нетиповому для нього значенні - воно є «пом'якшеним» варіантом до слова death, тобто виступає його евфемізмом. Таке поєднання двох оказіональних синонімів створює ефект контрасту: перший рядок звучить більш позитивно, тоді як у другому ідея занепаду, смерті (а у поезії смерть розглядається по відношенню до країни) здається гострішою, невідворотною.

Ще одна цікава інтерпретація ідеї смерті у контексті використання синонімічних конструкцій спостерігається у вірші Вільяма Єйтса “The Man Who Dreamed of Faeryland” (Додаток В). Використані тут синтаксичні конструкції передають багатогранність і неоднозначність смерті та її причин: earth took him to her stony care, they heaped his grave under the hill, earthy night had drunk his body in. Всі вони є стилістично забарвленими, метафоризованими, образними і вживаються переважно в художньому стилі.

Підсилювальні синтаксичні конструкції присутні також у наступній поезії Томаса Харді “The Man He Killed”.

Had he and I but met

By some old ancient inn,

We should have set us down to wet

Right many a nipperkin!

But ranged as infantry,

And staring face to face,

I shot at him as he at me,

And killed him in his place.

I shot him dead because -

Because he was my foe,

Just so: my foe of course he was;

That's clear enough; although

He thought he'd 'list, perhaps,

Off-hand like - just as I -

Was out of work - had sold his traps -

No other reason why.

Yes; quaint and curious war is!

You shoot a fellow down

You'd treat, if met where any bar is,

Or help to half a crown. [24]

Because he was my foe - граматично правильна нейтральна конструкція, що не несе жодного стилістичного навантаження, тоді як my foe of course he was підсилює значення слова foe, що саме по собі є архаїзмом, висуваючи його на перший план як основну ідею сказаного. Все це робить висловлювання патетичним, надає йому високого стилістичного забарвлення. Беручи до уваги загальний занижено-буденний тон поезії можна констатувати, що автор намагається іронічно передати своє презирство до безглуздої смерті.

На даному прикладі також можна розглянути вживання стилістично нейтральної та архаїчної форм слова в межах одного висловлювання. Це представлено лексемами inn (застаріла форма) та bar (нейтральна форма).

Також тут представлено використання парних синонімів quaint and curious, які вдало характеризують згадану автором «війну».

В поезії також широко застосовуються синоніми-замінники. У вірші Вільяма Єйтса “The Wild Swans at Coole” (Дотаток Д) для найменування лебедів використовуються різні лексеми, для яких синонімічна близькість визначається лише у даному контексті. Так, на початку поезії автор вказує на лебедів, вживаючи стилістично нейтральне слово swans, далі використовується образне словосполучення brilliant creatures, що дозволяє передати захоплення автора птахами, в наступній строфі він вживає лексему lover як вказівку не лише на птахів, але й на їх символізм.

Проаналізуємо таку ж функцію в наступному уривку:

There is not much that I can do,

For I've no money that's quite my own!'

Spoke up the pitying child -

A little boy with a violin …[25]

Обидва слова є стилістично нейтральними, але словосполучення little boy несе в собі також значення гендерної ідентифікації, уточнюючи тим самим лексему child.

Вживання синонімів-замінників можливе не лише серед іменників, але й дієслів. У згаданій вище поезії Томаса Харді “The Man He Killed” ідею вбивства передано трьома варіантами: to kill, to shoot somebody dead і to shoot down. Перший - стилістично нейтральний, інші два підкреслюють спосіб вбивства, додають тексту поезії трагічності.

З огляду на вищезазначене можна впевнено стверджувати, що синоніми-замінники не просто дозволяють уникнути небажаного повтору, але й увиразнюють поетичну мову, додають їй образності та стилістичного забарвлення.

Висновки до Розділу ІІ

Розглянувши стилістичні можливості синонімії на прикладі англомовної поезії, можна стверджувати, що синоніми - це часто вживане явище в поетичних творах і потужний стилістичний ресурс.

Було досліджено, що найчастіше синоніми в поезії є оказіональними, тобто вступають в синонімічні зв'язки лише у певному контексті. Синонімія розглядалася не тільки на рівні лексикології, але й на рівні синтаксису. Синонімічні синтаксичні конструкції знаходять широке застосування в поетичних творах. Це дозволяє авторам увиразнювати поетичну мову, передавати найтонші відтінки значень, звертати увагу читача на найбільш важливі моменти висловлювання.

У поетиці часто вживаються парні синоніми, синоніми-замінники, синоніми-уточнювачі та евфемізми. Типовим є використання в межах одного контексту синонімічних пар: евфемізм - табуйована форма, архаїзм - стилістично нейтральна лексема. Вони урізноманітнюють лексику поезій, допомагають уникнути небажаних повторів, виконують функції підсилення змісту висловлювання та передання емоційно-оцінного ставлення автора до висловленого.

У деяких випадках синонімія виступає засобом створення потрібної атмосфери та ритмомелодики вірша, що також допомагає автору впливати на емоційну сферу читача.

Відтак, можна стверджувати, що явище синонімії у стилістиці проявляє та сповна реалізовує свою багатогранність.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Під час дослідження ми намагалися максимально вивчити явище синонімії в сфері стилістики, визначити її можливості та способи застосування в конкретних контекстах. Проблема синонімів полягає у складності їх дефініції та у наявності в лінгвістичній науці різних підходів до їх класифікації.

Синоніми - це слова однакові або близькі за значенням, для яких можна вказати контекст, де вони можуть бути взаємозамінними. Більшість дослідників виділяють повні (абсолютні) та неповні синоніми. Повні синоніми не мають жодних розбіжностей ні в конотативному, ні в деконотативному значеннях, тоді як неповні різняться певними стилістичними або семантичними відтінками значення, сферою свого застосування та функціями. Серед неповних синонімів виділяють ідеографічні, стилістичні та семантико-стилістичні синоніми.

Розрізняють також мовні та оказіональні синоніми. Мовні існують у мові в готовому вигляді, їх синонімічні зв'язки не підлягають сумніву. Оказіональні синоніми поєднуються синонімічними зв'язками лише у певному контексті і зазвичай втрачають їх поза цим контекстом.

Синоніми утворюють синонімічні ряди. Вибір автором вдалого слова - ознака його майстерності. Цей вибір обумовлений необхідністю передати певний відтінок значення або надати висловлюванню стилістичного забарвлення.

Проаналізувавши зразки вживання синонімів в ілюстративних джерелах та описавши їх стилістичні особливості та функції, варто відзначити, що в поезії використовуються синоніми не лише на лексичному рівні, але й на рівні синтаксису. Вони передають відтінки висловлювання, роблячи його більш образним, насиченим.

Широке застосування у поезії знаходять синоніми-уточнювачі та синоніми-замінники, як стилістичні фігури поєднання. Вони дозволяють підсилювати ідеї висловленого, уточнювати їх, розкривати нові властивості та функції предметів і явищ.

Під час дослідження стилістичних можливостей евфемізмів та парних синонімів було виявлено, що поєднання в межах одного висловлювання евфемізма та його табуйованої форми створює ефект контрасту, підсилення та багатогранного осмислення автором ідей поетичних творів.

Парні синоніми передають зміст висловлювань більш яскраво, гра слів часто створює фонетичний ефект, який надає поезії образності, творить неповторну атмосферу вірша.

Саме тому синонімія - багата і різноманітна сфера лексики, що має потужний стилістичний потенціал, який автори вдало реалізовують в своїх поетичних творах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Англо-русский синонимический словар / [упоряд. Ю.Д. Апресян и др.] - М.: Руський язык, 1979. - 515 с.

2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования): Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.». - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1990. - 300 с.

3. Великий енциклопедичний словник. - Режим доступу:

http://www.dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p [Дата звернення: 25.10.11]

4. Гальперин И.Ф. Очерки по стилистике английского языка. - М., 1958. - 459 с.

5. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов: Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 224 с.

6. Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз: Методичний посібник. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 240 с.

7. Жуковська В.В. Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник. - Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 240 с.

8. Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та україно-англійський словник. - Вид. 2-ге. - Харків.: Школа, 2008. - 752 с.

9. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: підручник. - 2-ге вид. - К.: Академія, 2009. - 334 с.

10. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник. - К.: Академія, 1999.-- 284 с.

11. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. - М.: Русский язык, 1995. - 2106 с.

12. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - Л.: Просвещение, 1980. - 272 с.

13. Русско-английский словарь. - Режим доступу: http://rus-eng-slovar.ru/index.php [Дата звернення: 12.12.11]

14. Словник синонімів. - Режим доступу: http://www.jiport.com/en/? sname=syn [Дата звернення: 14.12.11]

15. Словник синонімів англійської мови / [уклад. К.Т. Баранцев]. - К.: Радянська школа, 1964. - 497 с.

16. Соловьева Н.К., Кортес Л.П. Практическое пособие по интерпретации текста (поэзия): Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - Минск: Вышейшая школа, 1986. - 123 с.

17. Сошальская Е.Г., Прохорова В.И. Стилистический анализ: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высшая школа, 1976. - 154 с.

18. Стилистика английского языка / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьёва,

Н.И. Лихошерст, Э.В. Тимошенко. - К.: Вища школа, 1984. - 247 с.

19. Тлумачний словник англійської мови / [укл. М.І. Ушаков]. - Режим доступу: http://www.ushdict.narod.ru/054/w16468.htm [Дата звернення: 26.10.11]

20. Томашевский Б.В. Стилистика. - Л.: Изд ЛГУ, 1983. - 228с.

21. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English: International student's 7th edition. - Oxford: Oxford university press, 2010. - 1715 p.

22. Speak and Write with Confidence. Synonyms Dictionary. - Режим доступу: http://www.synonym-finder.com/ [Дата звернення: 11.12.11]

23. Synonyms Thesaurus with Antonyms and Definitions. - Режим доступу: http://www.synonym.com/ [Дата звернення: 11.12.11]

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

24. Poems by Thomas Hardy. - Режим доступу: http://www.poetry-archive.com/h/hardy_thomas.html [Дата звернення: 27.11.11]

25. Poems of William Butler Yeats. - Режим доступу: http://www.readprint.com/author-93/William-Butler-Yeats-books [Дата звернення: 27.11.11]

26. Selected Poems of Thomas Hardy / Editor Harry Thomas. - New York: Penguin, 1993. - 342 p.

27. The Norton Anthology. English Literature / General Editor H. Abrams. - 7th Edition. - London: Norton and Company, 2009. - 2870 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Значення синонімів як одного з найуживаніших складників стилістичних засобів мови. Приклади використання синонімів у газетних текстах задля уникнення тавтології, поглиблення емоційної виразності мови, уточнення та роз'яснення, посилення ознаки або дії.

  статья [15,3 K], добавлен 23.11.2012

 • Поняття про синоніми, їх місце в структурі мовлення, значення, класифікація та різновиди. Семантичні відмінності слів в синонімічному ряду. Явища контекстуальної та фразеологічної синонімії. Склад синонімічного ряду. Контекстуальні синоніми-іменники.

  курсовая работа [43,0 K], добавлен 08.12.2010

 • Основні види синонімів, особливості їх використання в різних стилях мови. Механізм утворення і компоненти синонімічного ряду. Створення Т. Шевченком ампліфікованих синонімічних центрів для посилення виразності поезії при змалюванні певних подій і образів.

  курсовая работа [46,1 K], добавлен 13.10.2012

 • Синонімія сучасної української мови. Функціонування прикметникових синонімів у творах М. Коцюбинського. Прикметникові синонімічні сполучення, контекстуальні синоніми. Загальні типи синонімів за характером додаткових значень та абсолютні синоніми.

  реферат [43,2 K], добавлен 13.12.2011

 • Варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття. Спільність значення синонімів, їх значення в різних стилях сучасної української літературної мови. Основні ознаки та правила вибору синонімів, вживання в літературі і публікаціях.

  презентация [117,8 K], добавлен 19.12.2012

 • Когезія як засіб вираження зв’язків між складовими частинами літературного твору. Поняття синонімії. Дискурсивно-когезійний аналіз текстів, характеристика творчості О. Генрі з точки зору використання когезії. Практичний аналіз використання синонімів.

  курсовая работа [44,4 K], добавлен 19.02.2013

 • Аналіз основних критеріїв розмежування синонімічних одиниць та їх групування у синонімічні ряди, наявних у сучасній мовознавчій науці. З’ясування художніх функцій дієслівних синонімів у творах Г. Тютюнника. Класифікація досліджуваних дієслівних синонімів.

  курсовая работа [41,9 K], добавлен 05.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.