Оказіональний спосіб формування квазіспеціальної лексики у науково-фантастичному тексті

Особливості мовної картини фантастичних світів авторів. Використання оказіональних одиниць квазіспеціальної лексики. Вживання та формування термінологічних новоутворень у художньому тексті. Використання нетипові для англійської мови збіги голосних.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 18.08.2017
Размер файла 21,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОКАЗІОНАЛЬНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КВАЗІСПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Вільховченко Н.П.

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті описано основні способи формування квазіспеціальної лексики в англомовному науково-фантастичному тексті. Серед продуктивних способів виокремлюємо оказіональний та потенційний словотвірний тип. Особливу увагу звернено на оказіональний спосіб, який розкриває специфіку створеної автором лексики. Він також відображає головні особливості мовної картини фантастичних світів авторів-фантастів. Використання оказіональних одиниць квазіспеціальної лексики має стилістичний ефект: підсилює ефект достовірності науково-фантастичного тексту та створює колорит екзотичності.

Ключові слова: науково-фантастичний текст, квазіспеціальна лексика, словотвірний тип, оказіональність, авторські неологізми.

Постановка проблеми. Швидкий розвиток науки і техніки сучасного світу відображається у літературних творах, передусім у науковій фантастиці, що сприяє появі новотворів, які приваблюють увагу сучасних лінгвістів. У цьому контексті важливим є аналіз функціонування квазіспеціальної лексики (КЛ), створеної автором, у науково-фантастичному тексті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. Виникнення образів фантастичного світу під час написання автором тексту зумовлює процеси уяви, які відбуваються у свідомості. Автори-фантасти створюють назви для номінації фантастичних об'єктів. Завдяки цьому у науково-фантастичному тексті (НФТ) виникають нові слова на позначення реалій, що існують у фантастичному світі. Дослідження лексичних новотворів (Ю. А. Зацний, В. В. Лопатін, В. Г. Гак, Р. Ю. Намітокова, Н. С. Валгіна, О. М. Турчак, W. Zhang) дають змогу виявити тенденції розвитку лексико-семантичної системи. Це стосується словотвірних процесів та напрямів семантичного розвитку лексики.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на те, що мовне оформлення науково-фантастичних творів уже було об'єктом уваги фахівців (О. І. Стужук, Т. Н. Тесленко, Т. А. Сінопольської, О. О. Калі- нюк, А. А. Лисенко, Т. В. Катиш), все ж таки мова наукової фантастики залишається недостатньо дослідженою. Одержані результати доповнюють інформацію про загальні закономірності вживання та формування термінологічних новоутворень, включаючи квазіспеціальну лексику, у художньому тексті.

Метою статті є визначення й опис основних способів формування квазіспеціальної лексики у сучасному англомовному науково-фантастичному тексті.

Матеріалом дослідження слугували романи і оповідання англомовних письменників-фантастів другої половини ХХ ст. -- початку ХХІ ст.: В. Діт- ца, Д. Адамса, А. Кларка, У. Гібсона, Т. Джонса, Е. Айдла, К. Саймака, А. Маккефрі, Е. Скарборг, М. Тиса, Дж. Йорка, У. Сміта та ін. (загальний обсяг близько 3 500 сторінок).

Виклад основного матеріалу дослідження. КЛ розглядаємо як особливу частину спеціального лексикону НФТ, який реалізує основні характерні ознаки наукової фантастики (художність, фантастичність та художню імітацію науковості) [1]. Аналіз словотвірних моделей КЛ сприятиме її адекватній інтерпретації у контексті. Зазначимо, що здебільшого одиниці квазіспеціальної лексики мають у мовній системі словотвірну аналогію, тобто в структурному та семантичному плані імітують певний словотвірний зразок. фантастичний квазіспеціальний лексика англійський

У результаті виконаного дослідження КЛ у НФТ, сформовано два головні типи утворення цієї лексики: оказіонального та потенційного типу. Такий поділ здійснюємо за аналогією розподілу оказіоналізмів на потенційні та оказіональні слова. Як зазначає О. А. Земська, головна відмінність між ними полягає у будові слова. Якщо потенційні слова «утворюються згідно найпродуктивніших типів, що заповнюють порожні клітинки словотвірних парадигм, тобто реалізують дію словотвірних законів», то оказіональні слова порушують правила загальномовного словотвору [3, с. 180].

До оказіонального типу зачисляємо лексичні одиниці, структура яких подібна до структури звичайних оказіональних слів. Як і авторські оказіональні слова, квазіспеціальна лексика оказіонального типу -- це лексика, формування якої відхиляється від звичайних способів утворення слів англійської мови, оскільки КЛ оказіонального типу здатна утворювати власні моделі. Наприклад, у науково-фантастичному тексті оказіональну КЛ утворено за фонетичним принципом (тобто коли лексеми складаються з незареєстрованих у мові сполучень фонем) і фонетико-мор- фологічним типом (коли лексему, складену з кореневої морфеми фонетичного типу, поєднано з продуктивним афіксом).

Прикладами фонетичного типу утворення КЛ є pnede [16] -- іншопланетна грошова одиниця, innim [16] -- іншопланетне часове позначення, canadil [16] -- назва іншопланетної тварини, Kezdai, Is-kaldai [17], Krakan [12] -- географічні назви, Tarna [12] -- назва планети, Avocrahn, Illcuda, Angelrath [17], Mothri, Zid [16] -- форми іншопланетного життя. Оказіональність у наведених одиницях проявляється як у плані вираження, так і у плані змісту.

Подібні одиниці КЛ є етимологічно немотивовані і позбавлені семантичних зв'язків з англійськими кореневими морфемами, отож у них, передусім, важливим є фоностилістичний бік. Утворення таких немотивованих лексичних одиниць є специфічною рисою НФТ, водночас як для мови це явище не притаманне. Під час створення КЛ фонетичного типу автор НФТ свідомо досягає екзотичності звучання.

Однак, дослідження виявило, що і тут існують певні стереотипні моделі. Зокрема, автор прагне досягти евфонії, вочевидь, через естетичну спрямованість НФТ. Можна виокремити декілька способів утворення евфонії, наприклад, уникання збігів приголосних. Зазвичай, типовою словотвірною схемою є приголосний-голосний-приголосний. Таке явище доволі часто спостерігають у власних назвах. Наведемо приклади одиниць КЛ, утворених подібним способом: Maganos (вигаданий астронім) [17], bolo (військова машина) [18], Uburu (назви космічних човнів) [17]. Нами виокремлено 33 одиниці, утворені у такий спосіб.

Ще одним способом досягнення евфонії є сполучення приголосних, серед яких трапляються сонори: Folfanga (назва планети) [11], Espadrille (назва планети), Tarna (назва планети) [12], Blerontin (планета) [16], Samnorsk (іншопланетна мова) [21]. Таким способом утворено 39 одиниць.

У НФТ використовуються нетипові для англійської мови збіги голосних. Наприклад: fraaki (назва риби), kidaaki (іншопланетний птах), Caabye (назва планети), balaave, giryeeni (форми іншопланетного життя), giirange (назва посади) [17]. Подібні збіги голосних мають 26 одиниць фонетичного типу. Безумовно, використання лексичних одиниць, які містять подібні нетипові для англійської мови збіги голосних, сприяє досягненню ефекту екзотичного звучання.

У результаті аналізу фактичного матеріалу виявлено, що письменники-фантасти іноді створюють важкі для вимови слова. Наприклад: Neeyeereeya, Renyilaaghe (форми іншопланетного життя) [17], Golgafrinchan (іншопланетна форма життя) [11], Gobbledygook (ін- шопланетна мова) [16]. Такі лексичні одиниці є важкими для читання та вимови, адже довгота звучання та збіги приголосних непритаманні англійській мові. Це ще один спосіб досягнення ефекту екзотичного звучання.

Серед КЛ фонетичного типу зафіксовано усього 98 евфонічних одиниць КЛ (їх побудовано за схемою приголосний-голосний-приголосний; вони налічують сполучення приголосних, у складі яких є сонори, а також короткі слова, до складу яких входять нетипові для англійської мови збіги голосних). Крім цього, завдяки обчисленням виокремлено 42 лексичні одиниці, важкі для вимови. На наш погляд, як благозвучні, так і важкі для вимови одиниці читач сприймає як чужі, що створює колорит невідомого. Однак вважаємо, що важкі для вимови слова створюють у деяких творах дещо негативну конотацію ворожості чужої цивілізації [17], хоча в інших -- мають гумористичний ефект [16]. Тобто під час використання КЛ фонетичного типу досягають ефекту екзотичного звучання.

Фонетичний спосіб належить до малопродуктивних словотвірних способів у науково-фантастичному тексті, оскільки 12% (113 одиниць) виокремлених нами одиниць КЛ утворено за фонетичним типом. Це є одним зі способів утворення фантастичності НФТ та колориту екзотичності через незвичне звучання.

Окрім фонетичного, оказіональний тип утворення КЛ, як уже зазначено, налічує також фонетико-морфологічний. Цей тип утворення КЛ містить лексеми, які складаються з кореневих морфем фонетичного типу, які поєднані з продуктивним афіксом. Наприклад: Daeger, Delassian [18] -- форми іншопланетного життя, pellerator [16] -- тип ліфта. У першому прикладі бачимо, що квазітермін Daeger утворено за допомогою суфікса -er, квазітермін pellerator, утворено за аналогією з лексемою elevator за допомогою суфікса -or. Суфікси -er, -or, зазвичай, в англійській мові використовують у назвах виконавців дії та апаратів. Семантика цих суфіксів у квазітермінів зберігається. Трапляються і такі суфікси, які у науково-фантастичному тексті набувають нового семантичного розширення, порівняно з їхнім змістом у загальнолітературному та термінологічному словотворенні. Прикладом може бути афікс -- (i)an (що в узуальному вживанні має значення «мешканець країни»). У НФТ цей афікс набуває значення «мешканця планети» або вказує на належність певного явища планеті (Yassaccans, Blerontinians [16], Lassan [12] -- назви мешканців інших планет; Delassian politics [17], Melconian flu [18]). Аналіз лексичного матеріалу засвідчив, що за фонетико-морфологічним типом у досліджуваному матеріалі створено 4% КЛ (38 одиниць).

У романі «A Fire upon the Deep» В. Вінджа деякі назви іншопланетних мов закінчуються на -or (e)sk: Samnorsk, Baeloresk. Унаслідок частих повторів цих лексем читач підсвідомо виокремлює -or (e)sk як суфікси лексем, що позначають іншопланетні мови. У романі «Arcona's World» фігурують назви двох представників іншопла- нетної фауни: fraaki, kidaaki. Спільний елемент -aaki виокремлено як кореневу морфему, а елементи fr- та kid- необхідно сприймати як коренева морфема складного слова (тоді -aaki сприймають як вигаданий суфікс).

Як імітацію словотвору, що існує у мові, шляхом словоскладання в чужомовних словах можна вважати й написання через дефіс одиниць КЛ, утворених від оказіональних основ: Mor-verriday (висока військова посада) [18], Ki-lin (форма іншопланетного життя), enye- ghanyii (одиниця часу), Narhii-Vhiliinar (назва іншопланетної країни) [17]. В останньому прикладі бачимо, що другу частину слова написано з великої літери, що, вочевидь, є особливістю «іншопланетного правопису». Імітацію іншопланетного словотвору ілюструє й редуплікація у назві вигаданого топоніма Cui-Cui [21]. В усіх наведених одиницях КЛ поділ на дві частини є семантично немотивованим, отож у тексті він має суто стилістичну функцію.

Нами виокремлено ще один приклад імітації «іншопланетного словотворення»: одиниця КЛ 0lvira з роману «A Fire upon the Deep», що позначає іншопланетну мову. У прикладі літера 0, ймовірно, є особливим елементом іншопланетно- го алфавіту.

Шляхом уведення в текст елементів «іншопланетного словотворення» автор досягає також ефекту достовірності описуваного ним фантастичного світу. Таке свідоме використання «іншопланетного словотворення» є доволі унікальним. Його вжито лише у таких творах, як «A Fire upon the Deep» В. Вінджа, «In the Bowl» Дж. Варлі, «Incrusion» М. Тиса, «The Sky is Falling» С. Йорка. Зазначимо, що автори, зазвичай, не пояснюють смисл вигаданих ними «іншопланетних» афіксів та кореневих морфем. Уся інформація, котру повинен виявити читач, залишається здебільшого неповною. Це посилює ілюзію достовірності описуваного, оскільки сприймається як звичне явище, притаманне іншопланетній мові.

Висновки та перспективи дослідження. Отже, утворення КЛ у НФТ відбувається за оказіональним та потенційним словотвірним типом. З'ясовано, що квазіспеціальна лексика оказіонального типу утворює власні моделі, що складаються з незареєстрованих у мові звукосполучень. Оказіональний тип включає фонетичний та фонетико-морфологічний спосіб утворення КЛ. Іноді одиниці КЛ імітують іншопланетний словотвір. Вважаємо, що використання оказіональних одиниць КЛ підсилює ефект достовірності НФТ та створює колорит екзотичності. Аналіз фактологічного матеріалу засвідчив, що оказіональний словотвірний тип належить до малопродуктивних типів утворення КЛ у НФТ. Цим словотвірним типом утворено 16% досліджених нами одиниць КЛ. Дослідження відкриває перспективу подальшого аналізу продуктивних способів утворення КЛ у НФТ, зокрема потенційного словотвірного типу.

Список літератури

1. Вільховченко Н. П. Функціональні параметри квазіспеціальної лексики в тексті наукової фантастики / Вільховченко Н. П. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». - 2015. - Вип. 52. - Серія «Філологічна». - С. 55-56.

2. Зацный Ю. А. Англо-русский словарь новых слов и словосочетаний / Ю. A. Зацный. - Запорожье: ЗГУ, 2000. - 65 с.

3. Земская Е. А. Словообразование как деятельность: монографія / Е. А. Земская. - М.: Высшая школа, 1992. - 220 с.

4. Лисенко А. А. Сербська та хорватська науково-фантастична лексика [Електронний ресурс] / Алла Андріївна Лисенко.

5. Катиш Т. В. Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики: авто- реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т. В. Катиш. - Дніпропетровськ, 2005. - 20 с.

6. Новикова Н. В. Новообразование в современной научной фантастике: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Н. В. Новикова. - М., 1988. - 21 с.

7. Синопольская Т. А. Структурно-семантические и функциональные особенности текстового комментирования в научной фантастике: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Т. А. Синопольская. - К. 1991. - 16 с.

8. Стужук О. І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури ХІХ-ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / О. І. Стужук. - К., 2006. - 14 с.

9. Турчак О. М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. М. Турчак. - Дніпропетровськ, 2005. - 23 с.

10. Zhang W. Interpretation of the Formation of Internet Neologisms and Their Translation from Pound's Perspective of «Language Energy» / W. Zhang, F. Wu, Ch. Zhang // International Journal of English Linguistics. - Vol. 3. - № 2.- 2013. - P. 66-71.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Природа мотивації та її вплив на формування лексичних навичок. Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення мотивації. Використання пісень для підвищення ефективності сприйняття лексики й граматики англійської мови. Римівки як засіб навчання лексики.

  курсовая работа [48,1 K], добавлен 08.04.2010

 • Автобіографічна саморефлексія в жіночій німецькомовній літературі ХХ століття. Семантична класифікація номінативних одиниць поля "людські стосунки" у художньому тексті, способи його репрезентації, переклад лексики, лінгвістична сутність поняття.

  дипломная работа [76,3 K], добавлен 07.02.2011

 • Основні труднощі адекватного перекладу соціомаркової лексики англійської мови. Розгляд соціокультурних аспектів українського перекладу серіалів та фільмів. Особливості використання ненормативної лексики. Культурна адаптація кінофільмів при перекладі.

  дипломная работа [162,3 K], добавлен 31.05.2015

 • Аналіз фахових та фонових знань, необхідних перекладачу для роботи з текстами економічного характеру. Способи перекладу лексичних одиниць в економічному тексті. Використання граматичного часу при перекладі. Розмежування між активним та пасивним станами.

  дипломная работа [142,1 K], добавлен 22.07.2011

 • Поняття про ідіоми в сучасному мовознавстві. Місце ідіом в системі фразеологічних одиниць мови. Аналіз структурно-семантичних особливостей та стилістичної функції ідіоматичних одиниць в художньому тексті. Практичні аспекти перекладу художніх творів.

  дипломная работа [168,3 K], добавлен 08.07.2016

 • Історія формування австралійського варіанту англійської мови. Реалізація голосних і приголосних звуків, інтонаційні особливості. Лексичні відмінності австралійського варіанту від британського англійського стандарту розмовної мови і літературних творів.

  курсовая работа [51,2 K], добавлен 05.01.2015

 • Природа мотивації та її вплив на формування граматичних навичок учнів. Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови. Використання казки під час навчання граматики англійської мови. Казка як засіб формування позитивної мотивації навчання мови.

  курсовая работа [42,3 K], добавлен 08.04.2010

 • Термін та його основні ознаки. Стилістичні функції термінологічної лексики у художньому тексті. Номінативна, естетична та емоційно-експресивна функції термінів у творчості письменників Херсонщини. Пізнавальна та порівняльна функції спеціальної лексики.

  курсовая работа [46,0 K], добавлен 02.06.2013

 • Транскрипція - письмове відтворення слів і текстів з врахуванням їх вимови засобами певної графічної системи. Вживання транслітерації реалії, яка передбачає передачу літер, які складають англійське слово, літерами перекладацької мови (тобто українськими).

  доклад [13,8 K], добавлен 15.11.2011

 • Полісемія у термінологічній системі англійської мови. Багатозначність та неоднозначність відповідників перекладу термінів з англійської на українську мову. Використання словника при роботі з багатозначними термінами, їх переклад відповідно до контексту.

  курсовая работа [63,1 K], добавлен 13.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.