Контаміновані фразеологічні одиниці в мові засобів масової інформації (на матеріалі українських друкованих та електронних видань)

Дослідження процесів оновлення мови засобами масової інформації. Контамінації як прийом структурно-семантичної трансформації стійких сполучень слів в українській мові. Аналіз засобів досягнення стилістичного ефекту та впливу на читача в газетних текстах.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 24.04.2018
Размер файла 20,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Донбаський державний педагогічний університет

Контаміновані фразеологічні одиниці в мові засобів масової інформації (на матеріалі українських друкованих та електронних видань)

Кочукова Н.І., Соломко А.Ю.

Вступ

Постановка проблеми. Одним із актуальних напрямів сучасної лінгвістики є дослідження процесів оновлення мови засобів масової інформації, зокрема періодичної преси, яка є потужним джерелом поширення інформації та формування громадської думки.

Мова сучасної української преси засвідчує всі ті істотні перетворення, що сталися й нині відбуваються в українському суспільстві, передусім у соціально-економічній та політичній сферах. Вона швидко фіксує нові явища, надаючи їм мовного оформлення. Через наявність у публікації оцінної лексики, негативної чи позитивної, експресивної фразеології читач довідується про суперечливі погляди, зіткнення думок, що характеризують позицію різних політичних сил.

Фразеологічні одиниці в газетних текстах виявляють чітку настанову авторів -- передусім на досягнення стилістичного ефекту -- сатиричного, іронічного, емоційно-експресивного звучання тексту.

Досліджувані джерела свідчать про широке вживання оновлених стійких словосполук у мові української преси, що зумовлене формуванням сучасного мислення, пошуками адекватних засобів мовного вираження, мовною модою, демократизацією суспільства, докорінними суспільно-політичними змінами в Україні останнім часом, істотним послабленням цензури й самоцензури.

Динамічні процеси у фразеології супроводжуються новими якісними змінами в семантиці та стилістичному перетворенні мовних одиниць. В актуалізації наявних стійких словосполук помітну роль відіграє трансформація. Трансформацію фразеологічних одиниць кваліфікуємо як видозміну компонентного складу фразеологічних одиниць, що спричиняє зрушення в їхній семантиці, унаслідок чого узуальна форма фразеологічної одиниці протиставляється її оказіональній формі [1, с. 40].

У мові газетно-журнальної періодики оказіональні словосполуки стають високоефективними виражальними засобами для реалізації основного завдання -- оцінного впливу на читача.

Напр.: «Не можна плутати авторитарні методи керівництва з дисципліною, вважає директор Красилівського навчально-виховного комплексу на Київщині Петро Марчук» (Україна молода), пор. вихідне: із місця в кар'єр; «Що раніше було на думці, те тепер у Путіна на язиці» (Дзеркало тижня), пор. традиційне: Що у тверезого на думці, те в п'яного на язиці. Журналістські знахідки є виразно експресивними.

Напр.: «Сани влітку готують у темну. Реформування житлово-комунального господарства проводять без відома громади» (Дзеркало тижня), пор. вихідне: Готуй сани влітку, а воза взимку; «Зробиш справу -- посієш віру» (Голос України), пор. традиційне: Посієш вітер - пожнеш бурю; «Найстрашніший звір - це жаба. Вона задушила більше половини населення земної кулі» (Україна молода), пор. вихідне: жаба душить; «На суд покладайся, а оборону тримай» (Дзеркало тижня), пор. вихідне: На Бога надійся, а сам не зволікай; «Коса на камінь або хто намагається забити клин між міліцією та прокуратурою?» (Молодь України), пор. традиційне: найшла коса на камінь, вбити (забити) клин. Навіть у критичних матеріалах про сучасну журналістику автори не обходяться без трансформованої фразеології, напр.: «На жаль, деякі журналісти не гребують навіть безпекою власної держави й за гроші «зливають» позиції українських Збройних Сил на лінії розмежування, а інші розміщують у ЗМІ статті, які ллють воду на млин російської пропаганди, що не менш негативно впливає на безпеку України, ніж зброя в руках російських терористів» (Молодь України), пор. вихідне: лити воду на млин.

Вдале поєднання журналістами кількох прийомів структурно-семантичної трансформації наповнює загальновідомі вислови новим суспільно-політичним змістом, надає їм більшої значущості, експресивності. Напр., заміна компонента фразеологічної одиниці + поширення її складу: «В оперу - з корчмарями й Триндичихою з Подолу або чи не пора очистити інформпростір од полови та сміття теленевігласів у брудних од брехні одностроях?» (Молодь України), пор. традиційне: чистити зерно від полови; «Увімкнути «рожеве» світло. Перед зеленим?» (Молодь України), пор. традиційне: увімкнути зелене світло.

Спостереження за змінами у функціонуванні трансформованих фразеологічних одиниць, що стали активно вживаними з 90-х рр. ХХ ст. в мові української преси, дають підстави визначити нові тенденції в їхньому використанні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціонування модифікованих стійких сполучень слів у мові ЗМІ постійно привертає увагу дослідників (Т. П. Свердан, Н. О. Бойченко, І.І. Брага, Л. М. Пашинська). Проте багатоплановість фразеологізмів, а також багатожанровість сфери їхнього використання в публіцистиці уможливлюють потребу подальшого вивчення трансформів.

Мета статті -- розкрити сутність контамінації як прийому структурно-семантичної трансформації фразеологізмів у мові українських друкованих та електронних ЗМІ, схарактеризувати стилістичні функції й емоційно-експресивний потенціал перетворених висловів.

Виклад основного матеріалу

У мовознавстві відомі різні думки щодо сутності контамінації фразеологізмів [1, с. 52-53]. Слід зазначити, що досі немає єдиного визначення цього явища. На нашу думку, контамінація -- це «один із прийомів трансформації, суть якого полягає в поєднанні двох чи кількох стійких сполучень слів на основі значеннєвої, граматичної та функціональної спільності або без будь-якої спільності, що спричиняє утворення індивідуально-авторського сполучення слів. Таке злиття породжує зміну семантики утвореного оказіонального виразу» [1, с. 55].

Контаміновані словосполуки в газетних текстах є важливим джерелом емоційно-експресивної насиченості. Вони мають яскраве прагматико-стилістичне спрямування й виконують функції лаконізації, естетизації мовлення адресанта. Новоутворена словосполука поєднує в собі значення контамінованих фразеологізмів і їй внаслідок цього властива значно більша експресія.

Напр.: «Дуже хочеться сподіватися, що в ході розкриття цієї інформації те ж саме не можна буде сказати про українську владу. Адже їй ще відбиватися та й відбиватися від рук, які тягнуться до горла» (Дзеркало тижня). Оказіональний фразеологізм руки тягнуться до горла утворився внаслідок схрещення стійких зворотів брати за горло «ставлячи кого-небудь у безвихідне становище» [ФСУМ, с. 57] та простягати руку (руки) «намагатися заволодіти чим-небудь, захопити, привласнити» [ФСУМ, с. 712].

Дуже часто для вираження соціальної позитивної чи негативної оцінки журналісти використовують концепти, що конкретизують людину, окремі частини її тіла, органи: руки, ноги, очі, обличчя тощо [2, с. 132]. С.І. Равлюк це пояснює тим, що «увага людини концентрується передусім на самій собі як на особистості чи представнику певного колективу, оцінюються власні можливості, здібності, функції, а потім оцінка власного «я» переноситься на світ навколишніх концептів, які сприймаються в певній проекції вже усталеної, закріпленої в соціумі оцінки» [2, с. 132].

Особливу увагу привертають трансформовані словосполуки, утворені поєднанням контамінації та іншого прийому структурно-семантичної трансформації. Напр.: «Та коли повертався до рідних пенатів, руки німіли від одного вигляду залишеної йому «спадщини», що скидалася на гордіїв вузол зі скринею Пандори на додачу» (Голос України).

У цьому реченні журналіст поєднав крилаті вислови гордіїв вузол та скриня Пандори. Окрім того, автор використав прийом поширення компонентного складу словосполуки, додавши новий компонент на додачу. Або такий приклад: «Думаю, відповідь однозначна, а ось Президент програв за будь-яких обставин, попри награний оптимізм клевретів і поплічників, які розповсюджують байки про вселенські кари політичним опонентам за особистий прокол на західному кордоні» (Молодь України). Тут автор поєднав різні за стильовою належністю словосполуки, як байки розповідати (повідати, гнути, плести) і Кара божа (господня, вавилонська).

Одночасне використання заміни компонента усталеної одиниці разом із контамінацією спричинило яскравий лінгвостилістичний ефект, унаслідок чого утворилась трансформована словосполука розповсюджувати байки про вселенські кари. Комплексне перетворення стійких словосполук наповнює загальновідомі вислови новим суспільно-політичним змістом, надає їм більшої значущості, експресивності: «Та поки відбуваються пошуки найприйнятнішої й успішної формули успіху на виборах, політтехнологи Президента «пустили» його вже уторованою роками дорогою» (Молодь України), пор. вихідні словосполуки: уторована (утерта, утоптана) доріжка; направляти на вірну дорогу.

Найпоширенішим типом фразеологічної контамінації в мові преси є поєднання, зумовлене семантичною тотожністю стійких сполучень слів. Напр.: «і раптом, немов сніг на голову з ясного неба, - президентський указ про ліквідацію колективних господарств у стислі строки, суцільну приватизацію землі» (Сільські вісті). У контамінованій сполуці немов сніг на голову з ясного неба поєдналися синонімічні фразеологізми як (мов, ніби і т. ін.) сніг (дощ) на голову [з ясного неба] та як (мов, ніби і т. ін.) грім з (серед) ясного неба із значенням «несподівано, раптово» [ФСУМ, с. 837, с. 198].

Вихідні фразеологізми близькі між собою і структурно, бо є сполученнями прислівникового типу. Оказіональний контамінований зворот немов сніг на голову з ясного неба виразніше й експресивніше передав несподіваність оголошення президентського указу [1, с. 55].

Одним із різновидів фразеологічної контамінації є поєднання, спричинене наявністю в складі фразеологізмів спільного компонента. У тексті «Хлопець, як і його недолугий попередник, клюнув таки на цю приманку й перетнув кордон Лукашенкової вотчини. і також потрапив у розставлені тенета Лук'янівки...» (Молодь України) використано контамінований вираз потрапити в розставлені тенета Лук'янівки, утворений унаслідок поєднання фразеологізмів потрапити в тенета й розставити (наставити, розкидати, плести) тенета й поширення словосполуки компонентом Лук'янівка. Контамінована одиниця поєднала в собі значення схрещуваних фразеологізмів, що посприяло появі нового відтінку в її семантиці у зв'язку з реаліями сьогодення.

Трансформована фразеологія є характерною ознакою й мови електронних українських видань або варіантів друкованих ЗМІ в Інтернеті. Високоякісні, експресивно насичені, стилістично виразні, достовірні -- саме такі публіцистичні тексти сучасних медіа привертають усе більшу увагу реципієнтів. мова газетний текст інформація контамінація

Серед експресивних явищ, здатних загострювати сприйняття матеріалу, впливати на мислення людини, збуджувати відповідні емоції читачів, вирізняються своєю яскравістю контаміновані словосполуки. У тексті «Чому український суддя Артем Привалов сприяє знищенню національного надбання українського народу: національного природного парку «Голосіївський»? У закриті очі ненаситної української Феміди вдивлявся наш кореспондент Михайло Погребинський» (Сільські вісті, Facebook) поєднано фразеологізми зі значеннєвою протилежністю заплющувати (закривати, замикати) очі -- «навмисно не помічати чого-небудь» і Феміда -- «богиня правосуддя», синонім правосуддя. Новоутворену сполуку ще й поширено означеннями ненаситна й українська. Атрибутивні компоненти внесли додаткову експресивну інформацію до змісту висловлення, конкретизували, уточнили семантику фразеологізму.

Контамінація стійких сполучень слів у мові ЗМІ представлена обмежено. Це зумовлено тим, що розглядуваний прийом трансформації вимагає від автора глибокого знання фразеологічного фонду української мови й вміння творчо використовувати його на практиці. Контаміновані вирази трапляються у фейлетонах, розважальних, гумористичних програмах, бо вони сприяють створенню гумористичного ефекту, іронічної інтонації, сарказму. Напр.: «Під сонцем кожен хоче тепле місце мати» (Radio M), пор.: місце під сонцем і тепле місце.

Висновки

Отже, оказіонально трансформована фразеологія є складником системи виражальних засобів публіцистичної мови. Яскраво виражене оцінювання, яке сприяє активізації читацької і слухацької уваги, досягається часто внаслідок використання авторами неординарних трансформованих словосполук.

Стилістичний ефект контамінованих одиниць ґрунтується на збереженні зв'язку між контекстуально перетвореною сполукою слів та її традиційним інваріантом. Контамінація хоч і рідковживаний у мові української преси, але стилістично виразний прийом трансформації.

Список літератури

1. Кочукова Н.І. Трансформовані словосполуки в мові української преси: На матеріалі укр. преси кінця XX - початку XXI ст. / Н.І. Кочукова. - К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2005. - 165 с.

2. Равлюк С.І. Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х років ХХ ст.: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Равлюк С.І. - К., 2003. - 198 с.

3. Фразеологічний словник української мови / [уклад.: В.М. Білоноженко та ін.]. - К.: Наук. думка, 1993. - Кн. 1. - 528 с.; Кн. 2. - 980 с.

Анотація

Контаміновані фразеологічні одиниці в мові засобів масової інформації (на матеріалі українських друкованих та електронних видань). Кочукова Н.І., Соломко А.Ю. Донбаський державний педагогічний університет

У статті з'ясовано сутність контамінації як прийому структурно-семантичної трансформації стійких сполучень слів у мові українських друкованих та електронних ЗМІ. Проаналізовано стилістичні функції контамінованих фразеологізмів. Визначено їхній емоційно-експресивний потенціал. Наголошено на цілеспрямованому характері трансформації. Виділено способи поєднання фразеологічних одиниць.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, структурно-семантична трансформація, контамінація, емоційно-експресивний потенціал, стилістична функція.

Аннотация

Контаминированные фразеологические единицы в языке СМИ (на материале украинских печатных и электронных изданиях). Кочукова Н.И., Соломко А.Ю. Донбасский государственный педагогический университет

В статье обозначена суть контаминации как приема структурно-семантической трансформации устойчивых сочетаний слов в языке украинских печатных и электронных СМИ. Проанализированы стилистические функции контаминированных фразеологизмов. Определен их эмоционально-экспрессивный потенциал. Отмечен целенаправленный характер трансформации. Выделены способы соединения фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологическая единица, структурно-семантическая трансформация, контаминация, эмоционально-экспрессивный потенциал, стилистическая функция.

Summary

Contaminated phraseological units in the mass media language (based on the material of ukrainian printed and electronic publications). Kochukova N.I., Solomko A.Y. Donbass State Pedagogical University

The article deals with the essence of contaminations as the technique of the structural-semantic transformation of stable word combinations in the language of Ukrainian printed and electronic publications. Stylistic functions of contaminated phraseological units have been analyzed. Their emotionally expressive potential has been determined. The main emphasis is placed on the focused nature of the transformation. There have been identified some ways of joining phraseological units.

Keywords: phraseological unit, structural-semantic transformation, contamination, emotionally expressive potential, stylistic function.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Значення і функції використання фразеологічних трансформацій у заголовках засобів масової інформації. Дослідження динаміки фразеологічної системи. Особливості фразеологізованих заголовків-трансформацій. Уведення трансформованих стійких сполучень слів.

  статья [23,9 K], добавлен 12.04.2012

 • Мовне питання в Україні. Функціонування словникового складу української мови. Фактори, які спричиняють утворення неологізмів. Лексична система мови засобів масової інформації як джерело для дослідження тенденцій у розвитку сучасної літературної мови.

  реферат [18,0 K], добавлен 12.11.2010

 • Значення синонімів як одного з найуживаніших складників стилістичних засобів мови. Приклади використання синонімів у газетних текстах задля уникнення тавтології, поглиблення емоційної виразності мови, уточнення та роз'яснення, посилення ознаки або дії.

  статья [15,3 K], добавлен 23.11.2012

 • Значення слова та його різновиди. Лексеми, які входять до лексико-семантичної групи слів на позначення транспортних засобів в англійській та українській мові. Системні відношення між найменуваннями транспортних засобів, спільні та відмінні риси.

  курсовая работа [213,9 K], добавлен 18.12.2014

 • Дослідження художньо-виразних засобів, що використовуються для залучення уваги читача до газетних заголовків. Фразеологічні одиниці у системі турецької мови, їх класифікація. Особливості вживання фразеологічних одиниць у турецькому газетному заголовку.

  дипломная работа [165,3 K], добавлен 23.05.2013

 • Сутність та ціль метафори, шляхи її утворення. Значення символів деревних рослин, їх поєднання з іншими словами у поетичних текстах фольклористичного характеру. Метафоричні порівняння з дендронімною основою для назв жінок та чоловіків в українській мові.

  курсовая работа [55,1 K], добавлен 04.04.2012

 • Особливості вживання та правопису в українській мові запозичень російського, латинського, німецького й англійського походження. Переклад конструкцій ділового стилю, відмінювання числівників. Складання запрошення на прийом з нагоди відкриття виставки.

  контрольная работа [22,5 K], добавлен 17.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.