Проблеми словотвору у порівняльному аспекті (англійська і українська мови)

Словотвір як лінгвістична проблема і предмет її дослідження. Англійські префікси, суфікси іменників. Зворотній словотвір і конверсія. Поняття про складні слова. Скорочення у порівняльному аспекті англійської та української мови. Акроніми та оказіоналізми.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.04.2015
Размер файла 52,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Актуальність дослідження. Для написання даної курсової роботи було обрано тему «Проблеми словотвору у порівняльному аспекті (англійська і українська мови)», яка є досить актуальною з огляду на те, що англійська і українська мови постійно розвиваються, збагачуються новими словами, виразами. І для того, щоб поглибити знання з теорії та практики цих мов була обрана тема, яка стосується одного з найактуальніших питань будь-якої мови - збагачення мови засобами словотвору. Дана курсова робота охоплює як теоретичні, так і практичні сторони даного питання: словотвір як лінгвістична проблема, засоби словотвору, їх класифікація за важливістю та актуальністю (головні та другорядні засоби словотвору), розрізнення власних та запозичених афіксів та інших засобів словотвору, вживання новоутворених слів у сучасні мові [4, 33].

Англійська та українська мови мають спільне індоєвропейське коріння, і певна частина словника співпадає. Проте розвиток, історичні умови та особливості становлення літературної норми у цих мовах різні, і навіть те, що єднає ці дві мови, настільки "замулено" історією, що спільні та відмінні риси англійського та українського словника можна розглядати "з чистої сторінки". В англійській та українській мовах є багато спільного - обидві мови є індоєвропейськими за походженням; обидві свого часу відчули значний вплив іншої мовної спільноти, що домінувала і значною мірою вплинула на склад словника (що не кажи, а сумнозвісній проблемі українського суржику можна знайти аналог і в англійській мові, правда, віддалений від сьогодення сімома століттями її розвитку) [11, 46-47]. Англійська мова зазнала непоправних втрат - так, вона майже зовсім втратила граматику іменних частин мови, дуже спростилося вираження особи у дієслів. Цілі сфери життя обслуговувалися виключно словами французького походження - судочинство, сфера управління державою, церква, армія, міське життя, школа, будівництво, розваги - всі вони відчули значний вплив "офранцуження".

Входження русизмів (та совєтизмів) в українську мову було таким же агресивним і масовим; близькоспорідненість української та російської мов значно полегшувала проникнення зрозумілих і схожих на українські слова. Та умови розвитку української мови були дещо іншими-- прошарок освічених, небайдужих щодо своєї мови людей завжди був, проте їхня мова набувала рис елітарності, відірваності від основної маси населення, а нетерпимість щодо вживання "неправильних слів" мала двонаправлену дію -- з одного боку, у населення завжди був взірець мови правильної, довершеної, а з другого - щоденний узус, звичка до слів неправильних, запозичених, робила з норми своєрідний парадний, офіційний спосіб спілкування, від якого у повсякденному житті здебільшого відмовлялися на користь чи то суржику, чи й просто російської мови, за правильністю якої менше слідкували, і, отже, вона була більш неформальною та звичною у побуті [15, 22-23].

У той же час не можна абстрагуватися і від відмінного: англійська - це мова глобальна, а українська - це мова, що тільки починає повертатися до свого етносу. Англійська мова, за рахунок втрати "імунітету" до запозичень (знову ж таки, в сиву давнину, коли нікому було слідкувати за чистотою словника), збагатилася і лібералізувалася настільки, що нова номінація не являє собою аж ніяких труднощів, і походження нового слова мало кого хвилює. Мова, що на 80 % складається із запозичених слів, з надзвичайною легкістю маніпулює морфемами, дозволяє міняти функції та категоріальний статус слова.

Українська мова донедавна обслуговувала досить вузькі сфери життя - побутове спілкування та парадне мовлення офіціозу. У ній були малорозроблені технічна термінологія (послуговувалися російською), військова (власної армії Україна не мала). Міське населення під тиском російської цивілізації виробило своєрідний українізований варіант російської (часто вживані слова на кшталт май малой, он такой дурной не переслідувалися і не висміювалися, на відміну від русизмів в українській) [18, 13].

Хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно з'являються нові слова, тому виникає потреба у їх дослідженні та детальному розгляді їх засобів утворення. Словотвір займає важливе місце не тільки в граматиці англійської та української мов, а й у лексикології, фонетиці та інших лінгвістичних науках.

Тема даної курсової робити є актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів, існує багато різних праць, статей, досліджень на задану тему. Найбільш гідними уваги є праці таких вчених: Є.Н. Ботнічука, І.В.Василенка, О.Д.Мєшкова, П.М. Каращука, І.В. Арнольд.

Багато цікавої інформації, що стосується словотвору в українській та англійській мовах містить праця М.І. Мостового «Лексикологія англійської та української мов».

Треба безперечно звернути увагу на роботи таких вчених як Л.Г. Верба, М.В.Пігур, А.А. Уфімцева.

Об'єкт дослідження: засоби словотвору в сучасній англійській та українських мовах, їх функціонування і використання для утворення нових слів.

Предмет дослідження: найбільш продуктивні засоби словотвору у порівняльному аспекті(англійська та українська мови).

Мета даної роботи полягає у дослідженні та розкритті як теоретичних, так і практичних питань: що таке словотвір, які його головні та другорядні засоби та їх функціонування, їх класифікація та визначення характерних особливостей новоутворених слів.

Для реалізації поставленої мети визначено такі завдання:

визначити поняття про словотвір та його основні питання;

виявити загальну характеристику засобів словотвору;

дослідити роль зворотнього словотвору та конверсії;

висвітлити питання щодо поняття синтаксичний словотвір і складні слова;

детально розглянути скорочення у порівняльному аспекті англійської та української мови;

з'ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в аспекті утворення акронімів;

розкрити поняття оказіоналізми у порівняльному аспекті англійської та української мов.

Методи дослідження: 1) метод словотворчого аналізу похідних основ дієслів. Під словотворчим аналізом розуміється: поступове бінарне членування похідних основ на максимальні словотворчі компоненти в даному випадку: дієслів та афікси; 2) метод словотворчого моделювання для виявлення словотворчих моделей, за якими утворюються похідні афіксальні основи; 3) метод кількісного аналізу для визначення словотворчої активності та продуктивності афіксів (префіксів та суфіксів), які вступають у внутрішню валентність з твірними основами (ТО) дієслів; 4) метод семантичного аналізу для виявлення семантики афіксів, які поєднуються з ТО та їх вплив на семантику ТО.

Теоретична значущість визначається тим, що проведене дослідження є внеском у теорію словотворення сучасної англійської та української мов.

Практична цінність курсової роботи полягає в тому, що матеріали дослідження будуть використовуватись в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з теоретичного курсу англійської мови та лінгвокраїнознавства(теоретична та практична частини), а також як базовий матеріал для написання бакалаврської та дипломної робіт.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, яка поділена на два розділи, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Розділ 1. Словотвір як лінгвістична проблема і предмет її дослідження

1.1 Поняття про словотвір та його основні питання

Термін «словотвір» має два основних значення, які потрібно чітко розрізняти. В першому значенні він використовується для вираження постійного процесу творення нових слів у мові. Мова знаходиться в стані постійного розвитку, який складається з окремих мовних процесів, втому числі і процес творення нових слів. Цей процес має назву «словотвір».

В другому значенні, термін «словотвір» означає розділ науки, яка займається вивченням процесу творення нових лексичних одиниць [22, 54].

Предметом дослідження словотвору є вивчення процесу творення нових лексичних одиниць та засобів, за допомогою яких цей процес відбувається (суфіксів, префіксів, інфіксів тощо).

У своїй сукупності слова складають лексичні підвалини мови. Слова змінюються у мовленні за граматичними законами. Визначень слова, як одиниці мови, багато - в залежності від критеріїв, підходу, точок зору. У лексичному розумінні воно визначається як одиниця називання, що має лексико-семантичне наповнення і може виражати сформульоване поняття. У цьому відношенні слово має широкий лексико-граматичний діапазон: частини слова можуть змінюватись, варіюючи при цьому значення самого слова, а окремі форми його це значення зберігають, напр.: night - nightly (ніч - щоночі) [21, 5-7].

Стосовно природи слів можна поставити кілька питань, серед яких головними є такі:

як слово утворюється?

як утворюється складне слово? Що таке складові частини складного слова (композита)?

як значення складного слова стосується значення його складових частин?

Слово входить до складу словосполучення - найближчої граматичної одиниці; через яку воно реалізується в реченні. Звідси воно має опозиційні характеристики двовісного характеру.

Вільна морфема регулярно відтворюється за моделями мови і може вживатися незалежно, не змінюючи свого значення. Дієслово stand, іменник stand є вільними морфемами, що зберігають відповідні лексико-семантичні значення.

Такі морфеми можна назвати мінімальними вільними формами. Проте, корінь stand може входити до інших слів, наприклад: withstand, standing. Морфологічний стан змінюється таким чином, що дієслово withstand фактично складається з двох вільних морфем - прийменника with і дієслова stand, а дієприкметник standing - з вільної та залежної морфеми - суфікс ing окремо не вживається.

Словниковий склад, що споконвічно іменує поняття щоденного вжитку, звичайно складається з вільних морфем які утворюють окремі слова, наприклад: man, son, cow, sheep, top, go, run. Історія розвитку цих слів свідчить про те, що їхнє граматичне варіювання в окремих випадках відбивана наявність двох морфем - man - men, проте таких випадків у мові небагато.

Якщо основу позбавити афіксів, і вона не буде омонімічна жодному вільному слову того ж кореня, то така основа стане залежною. Так у широко вживаному слові conduct і лексоко- семантичному наборі, що його оточує conductor, deduct, deduce, seduce, seductive і т.д. - префікс -con може бути відокремлений лише формально. Корінь, що залишіться, запозичений з латинського ductio - “веду” і не утворює окремого слова. Таку основу і називаємо залежною. Залежних основ багато в запозичених словах явище це закономірне, бо основа запозиченого слова виникла і пройшла шлях історичного розвитку в іншій мові, наприклад: a-dolese-ent, benefic-i-al, cour-age, dis-creet, e-logu-ence, facul-ty, hon-est, in-vest-ment, mat-ure, odi-ous, pre-vent-ion, quanti-ty, re-membr-ance,royal-ty,satir-ize, satisfac-tion, senti-ment, un-cert-ain, un-pre-dict-ed [27, 28-29].

Корінь вважається головним складовим елементом, що після вилучення функціональних афіксів не підлягає подальшому словотворчому аналізові. У гнізді слів act, acting, action, actionable, activate, active, activity, actor, actual, actuality, actualize, actually, actuate, спільним є корінь act.

Центральне питання словотвору - це вивчення структури і змісту слів. З його допомогою виникають нові слова, які забарвлюють мову, надають їй нові, більш виразні відтінки.

1.2 Загальна характеристика засобів словотвору

Словниковий склад мови постійно поповнюється. Він може поповнюватися за рахунок як зовнішніх резервів (запозичення), так і використовувати внутрішні резерви мови. Розділ мовознавства, що вивчає слова з погляду способу їх утворення у мові, називається словотвором. Існує кілька видів словотвору: деривація, або морфологічний словотвір (творення слів з допомогою афіксів), синтаксичний словотвір (утворення складних слів) та семантичний словотвір (тобто вживання вже існуючих слів у новому значенні).

При морфологічному словотворі ми маємо справу з утворенням піших слів способом додавання до однієї чи кількох морфем, причому хоча б одна морфема повинна бути кореневою. Службові, або афіксальні морфеми, в залежності від місця їх розташування у слові, поділяються на префікси та суфікси [2, 147-149].

Афікси мають певне закріплене в мові значення і можуть бути носіями словотвірного та граматичного значень слова. Вони уточнюють значення кореня, видозмінюють первісне лексичне значення та вказують на відношення його до інших однокореневих слів. Коротше кажучи, вони і є носіями морфологічної мотивації похідних слів.

Значення афіксів виявляється в єдності з коренем слова. Так, добре відомий англійський префікс іп- (заперечне) у словах іпdiscreetі, іndecent, іпсorrect, іпtransitive (нетактовний, непристойний, невірний) утворює, скажімо, з коренем different, слово, яке вже має не таку просту морфологічну мотивацію: значення слова іпdifferent (байдужий) не зводиться до простого додавання заперечного значення чи кореневої морфеми. Тим більше, коли якийсь із афіксів семантичне розширився до меж омонімії (візьмемо для прикладу українське начепити, наклеїти, і наговорити, намилити, накричати).

Почнемо з особливостей утворення похідних слів в англійській мові та спробуємо порівняти сумірне і несумірне у вживанні цього типу словотворень в українській мові.

Перш за все, у морфологічному словотворі англійської мови частка вільних кореневих морфем набагато вища за частку вільних морфем в українській. По-друге, англійська деривація частіше являє собою чисто префіксальне або чисто суфіксальне утворення, в той час як в українській це префіксально-суфіксальні утворення [5, 48-52].

Префікс стоїть перед кореневою морфемою і модифікує її значення. В українській мові він ніколи не служить самостійним транспонуючим елементом (тобто не переводить слово із однієї частини в другу); в англійській мові такі префікси, хоч і небагато, але можуть утворювати іншу частину мови. Так, наприклад, префікси еп- (епаble, епасt, епсlose, епсircle, епlargе еtс.) та bе- (bedazzlе, belittlе) служать для утворення дієслів від інших частин мови. Та здебільшого префіксальні деривати все ж лишаються в межах тієї самої частини мови.

Класифікації префіксів здебільшого базуються на таких критеріях: значення, походження, продуктивність. Той самий префікс може однаково приєднуватися до різних частин мови, отже, будемо розглядати їх разом (ипkind, ипсlеап, undо, ипtіе, ипассотрапіеd, еtс).

Отже, серед англійських префіксів можна виділити:

а) префікси зі значенням заперечення ип-, іп- (та його алломорфи-il/ir/im), de- dis-, поп- а-). Ці префікси здебільшого додаються до основ прикметників, дієприкметників та прислівників, але є цілком природними і в іменниках та дієсловах. Вони надзвичайно продуктивні, кількість похідних з ними постійно збільшується: unclean, ungrateful, unaccompanied, unadvised, unemployment, unbalance; intact, illegal, illegitimate, immaterial, irregular, irrelevant, immutability, debug, decaffeinate, dehydrate, decentralize, debase, decode, decolonization; disadvantage, disagree, dishonest, distrust, disappear, disarmament; non-interference, nonprofessional, non-alcoholic, nongovernmental; acentric, acellular, asymptomatic, asymmetric, asynchronism, asyliable.

All deceptions were over; all lies that I believed, I'd have to unbelieve all at once (Card).

Hey? You should have me in the car when you're lost. I'm great at getting unlost (King).

В українській мові найбільшу продуктивність виявляє префікс не-, то походить від заперечної частки і служить для утворення прикметників та іменників зі значенням, протилежним значенню мотивуючої основи (легкий -- нелегкий, правда -- неправда, воля -- неволя). Кількість прикметників та іменників, утворених за допомогою цього префікса, практично необмежена - нечистий, невдячний, нелегальний, незаконний, нечесний, невтручання, несиметричний, непрофесійний. Система відкрита, і не кожне новоутворення фіксується словниками, бо всі слова цього типу є морфологічно мотивованими [13, 34-35].

Заперечне значення має і префікс без-. Особливістю його вживання є те, що коли префікс не- може приєднуватись до будь-якого типу основ (зв'язаних чи незв'язаних, у супроводі суфікса чи ні), префікс без- характерний для префіксально-суфіксального словотвору бездарний (untalented), безкарний (unpunished), беззастережний (unreserved), безконтрольний (uncontrolled).

May be it was just his county's obvious sing of weakness that gave him a sence of hopelessness (Clancy). (безнадія)

Порівняймо:

unable (unability) нездатний (нездатність)

incontrollable (uncontrollable) неконтрольований

unerring (іпerrant) безпомилковий, непогрішний

unmistakeable безпомилковий

б) Префікси, що надають кореневі значення повторної чи зворотної дії ип-, dis- rе-:

ипfasten, ипdо, disconnect, re-write, rearange, remarry.

Їхніми відповідниками в українській мові будуть раз-, пере-:

розв 'язати, раз 'єднати, переписати, передумати.

в) префікси, що уточнюють часові та просторові координати кореня for-, pre-, post-, super-, та префікси прийменникового походження under- аfter -, іп, over-, by-, out- (аfternoon, аfterglow inbred, include, overсоте, overсооk, bypass, bу-election, bystreet, outstanding, outcast, foresee). Відповідно українські до-, перед-, над-, під-, по-, пере-, при-, об-, о-, після- (передбачати, доісторичний, післявоєнний/повоєнний, підводний, приїжджати, переходити, включити, перебігти, пересолити, об'їхати, оминути)

Well given some other preconditions, you might call this ominous (Clancy) (передумови)

оп- onset, online (наступ; той, що працює в оперативному режимі "завжди на лінії");

There was plenty of noise from the dock, plus a fifteen-knot onshore wind (Clancy) [6, 42-43].

iп- іпborn, insight, іпсоте (природжений/вроджений, розуміння, дохід):

uр- ирright, ирgrade, update, upbring (вертикальний, модернізувати, виховувати);

He would not go back upriver, back to the Borderlands (Jordan).

ех- (зі значенням вилучення, виключення) - ехсаvаtе, ехсlиdе, ехрlаіп, ехtrасt (викопувати, виключати, пояснити, видаляти);

Суфікси зазвичай класифікуються відносно того, яку частину мови вони утворюють [5, 53-54].

Тут ми виділяємо суфікси іменників:

а) такі, що позначають особу (професію, національність, місце проживання), дають якісну характеристику особи (а в англійській мові - ще і того, хто в даний момент перебуває у якомусь стані чи виконує якусь дію).

В англійській мові:

В українській мові:

-er - teacher, banker, thinker, worker, miner, driver, dancer, reader, owner, leader, worker, robber, producer, owner, knower, observer, singer

-ар - шахтар, лікар

-ір/-ир/-ер-/ор - банкір, бригадир, офіцер, лідер, диктатор

-тель - вчитель, мислитель

-ик/-ник - робітник, виробник, радник, грабіжник, власник

-ar/or -- liar, proprietor, vendor, ambassador, dictator

-їй - водій, тюхтій

-ant/ent -- participant, claimant, student

-ун- брехун, товстун

-ець -- підприємець, митець, знавець, українець

-ist - philologist, scientist

-ee - detainee, employee

-ач - оглядач, попихач, позивач, читач

-er - teacher, banker, thinker, worker, miner, driver, dancer (додається до дієслівної чи іменної основи із значеннями "той, хто виконує дію" той, хто працює в... ", "той, хто вміє' тощо

-іст - машиніст, програміст

-ант/ент - практикант, дилетант, студент, кореспондент

-ака (зневажл.) - писака, зівака

-ан -критикан

-ess - (feminine) actress, proprietress

-an/-ian - vegeterian, Mancunian

-нь - учень, злидень, здоровань

-ша - лівша

-ette- (fern) - usherette, suffragette

-ite - laborite, Muscovite

The sheriff might have been a slow talker, but he was a fast mover (Irish) -- Можливо, шериф і говорив повільно, та рухався він швидко.

I'm not a talker, boys, talking's not what I do, but I want you to know that this is not.... (King)- Я не дуже балакучий... [6, 43-44].

Українські суфіксальні деривати такого типу можуть утворювати подальші варіанти зі зменшувально-пестливими чи згрубілими суфіксами - шахтарочка, кияночка, ледацюга тощо, а іноді емоційно забарвлений суфікс взагалі витісняє традиційний суфікс позначення особи:

Але ж ніяка знімальна група не зрівняється з ордою журналюг, які цього разу додумалися навіть у холодильник зазирнути!

Група суфіксів, що позначає осіб жіночої статі: -ка, -пня, -иця, -пса її українській мові є достатньо активною, та релевантною для перекладу лише у невеликій кількості випадків (hostess, actress, proprietress); навпаки, морфема, що вказує на стать особи, останнім часом виходить з ужитку (sportsman --athlet, chairman --chairperson, anchorman --anchor). В офіційному українському мовленні для назви професійної приналежності та службового становища жінок теж вживаються суфіксі чоловічного роду у якості нейтральних і таких, що не відбивають гендерної приналежності особи (за винятком тих професій, де чоловічий та жіночий рід позначають різні професії: друкар - друкарка, машиніст -- машиністка) [5, 52-53].

Тут існує таке співвідношення:

Англійські:

Українські:

-ion - explanation, probation, rotation, explosion

-ота -доброта, скорбота, біднота

-ина - ширина, довжина

-ment - unemployment, movement, appointment, enjoyment

-ance/ence - experience, reassurance, entrance

-ість - бідність, убогість, більшість, вагітність

-ancy-ency - valency, insolvency,

pregnancy

-ство - товариство, малярство,

-ness - happiness, willingness, tenderness, kidnness

правознавство, дитинство

-ання/-ення - призначення,

-ism - cynicism, criticism

сьогодення, світання, пояснення

-th - breadth, width

-изм/ізм - шовінізм, расизм

-dom - freedom, officialdom, kingdom

-ція - ерудиція, апробація, агітація

-ship - friendship, statesmanship

-(іт)тя - безробіття, лихоліття, майбуття, шмаття

-hood - childhood, likelyhood

-ing - building, painting

Деякі англійські іменникові суфікси не мають відповідників в українській мові:

He took a white plastic squeeze bottle and sucked out a mouthful of flat water (Gibson). (повний рот)

He rescuee was following proper procedure in telling the chopper crew what sort of smoke grenade he was using, but you couldn't tell in the dark (Clancy). (врятований)

Суфікси прикметників в англійській мові досить розмаїті. У порівнянні з українськими вони можуть видатися навіть багатшими, та різниця в тому, що українська мова має закінчення, яке завжди точно і безпомилково визначає дане слово як прикметник, тоді як в англійській мові тільки позиція слова у реченні та суфікс є такими маркерами [11, 65-67].

Англійські:

Українські:

-able/ible- probable, vulnerable, miserable, edible, perceptible;

-ов - випадковий

-н - їстівний, безпечний, сумний, хмарний, тривожний

-all - accidental, seasonal, tribal;

-ic - poetic, archaic, public;

-ич/-н - поетичний, епічний, політичний, проблематичний, публічний

-ical - rhetorical, political;

-ant/ent - pleasant, constant; different, insistent;

-атіят - бородатий, рогатий

-ate/-ete - separate, appropriate, complete;

-уват-юват-дурнуватий,синюватий, вовчкуватий;

-ed/d - hooked, married ,bearded;

-ful - shameful^ beautiful, careful, thoughtful, wakeful, harmful;

-л/ив - мінливий, грайливий

-ив/н- активний, спортивний, прогресивний

-ish - outlandish, English, childish, smallish, greenish;

-ськ/-цьк - панський, студентський, англійський, перекладацький, читацький і запозичений суфікс

-ive - passive, effective, destructive, corrective;

-less - mericless, childless;

-абель-н- транспортабельний, неоперабельний, рентабельний;

- like - childlike, lifelike;

- ly - manly, cowardly;

-ous - glorious, nervous, atrocious, contiguous, garrulous, obvious;

-some - quarrelsome, tiresome;

-y - moody, juicy, dreamy

Drugs corrupted institutions at every level and in every way imaginable (Clancy).

"Це операбельна заборгованість, - зауважив пан Болкісєв, після того, як назвав ці цифри. - Я не бачу тут якихось проблем, щоб говорити про її катастрофічність.

Деякі суфікси є омонімічними. Так, наприклад суфікс -ful може утворювати відіменникові прикметники careful, mindful тощо, і іменники від інших іменників зі значенням мірки mouthful, handful.

Дієслівні суфікси в англійській мові дуже нечисленні. Це пояснюється тим, що з розвитком мови та редукцією закінчень традиційні індоєвропейські суфікси творення дієслів нівелювалися, натомість виник дуже продуктивний безафіксальний спосіб творення дієслів - нульова деривація, або конверсія. Все ж слід тут згадати такі продуктивні, хоч і позначені певним стилістичним елементом книжності:

-ize: computerize, dramatize,hospitalize, terrorize, galvanize, oxidize;

-fy: simplify, beautify, intensify:

Mona's mother, whom everyone regarded as hopeless now that she'd been hospitalized three times for her drinking and it hadn't done any good (Rice).

As the gifted on both sides gained control, they managed to nullify each other's fiery attacks (Goodkind).

В українській мові дієслова утворюються з допомогою суфіксів -(ув)ати/-ити: чорнити, сушити, головувати, прямувати, спростити, драматизувати, госпіталізувати, тероризувати.

Справа в тому, що партійні функціонери мали обов'язком рапортувати і ділитися своїми зауваженнями зі спецслужбами[10, 23-24].

Крім власне афіксів, в обох мовах існують морфеми, які можна назвати проміжними між словом і афіксом, або ж напівафіксами. Це короткі слова, функціонально близькі до афіксів, та короткі прислівники, що не змінюють свого значення у деривації. Похідні, утворені з допомогою таких морфем можна кваліфікувати і як складні слова, і як просто префіксальні та суфіксальні утворення -man: postman; policeman; spokesman; fisherman; ombudsman; chairman; businessman.

З одного боку, ця морфема є функціональним синонімом суфікса -er; з іншого - множина таких слів утворюється так само, як і у іменника тап, а останнім часом, зі зростанням феміністського руху, за ананолією частина таких слів має відповідники жіночого роду та гендерно нейтральні утворення (potewoman, spokesperson; ombudsman). Відповідні іменники, запозичені з англійської в українську втрачають граматичну категорію чоловічого роду; в разі потреби назва особи жіночої статі утворюється з допомогою суфікса -ка (спортсменка), або ж вважаються іменниками загального роду. І вже зовсім нечасто трапляються запозичення на зразок бізнесвумен, які і в англійській мові не є надто популярними [17, 34-35].

Оксана Караванська, нормальна українська бізнесвумен, яка, крім іншого, ще й робить від чотирьох до восьми колекцій одягу на рік.

Отже, можна зробити висновок: в сучасній англійській мові існує певна кількість засобів словотвору, одні з яких є досить поширеними та продуктивними (суфікси, префікси), а інші вживають набагато рідше і є складовими частинами інших засобів словотвору (інфікси, аломорфи). Існують в сучасній англійській мові також і другорядні засоби словотвору. Більш докладно кожен з цих видів буде розглянуто в наступному розділі даної курсової роботи.

Розділ 2. Словотвір у порівняльному аспекті (англійська та українська мови)

2.1 Зворотній словотвір і конверсія

Якщо додавання словотворчих морфем до кореневих є дуже продуктивним і частотним способом словотворення, то зворотний процес - віднімання афікса від слова, не утвореного способом власне фіксації але такого, що має у своєму складі продуктивний префікс чи суфікс -- зворотний словотвір, -- хоча і є продуктивним, проте значно поступається частотністю нових утворень. Часто такі утворення навіть не відчуваються як похідні, і тільки етимологічний аналіз доводить це. Так, у багатьох іменниках, запозичених із латинської чи французької мови, є суфікс -еr/-or: sculptor, butler. Дієслова edit, sculpt чи butle не є запозиченнями в англійській мові, вони утворені відкиданням суфікса. Так само відкиданням інших суфіксів утворені слова automate, reminisce тощо.

Цей спосіб словотворення нині досить продуктивний при утворенні дієслів від складних іменників із суфіксами -er та -ing: babysitter - tohnbysit, airconditioning -- to aircondition, houskeeper -- to housekeep, care-ii iker -- to caretake.

He'll baby-sit the mission from this side (Clancy).

He carpenters a tad and caretakes a tad, just like his father before him (King).

Частина таких утворень запишається оказіоналізмами, що можуть бути зрозумілими лише у контексті:

Therapist, therap thyself (Card).

В українській мові зворотний словотвір засвідчений у розмовному мовленні, а також у мовленні дітей ("Ой, яка ж я недотепа!" - донька "Ні, мамочко, ти дотепа!). Як правило, такі слова є мовленнєвими, оказіональними і контекстуальне залежними; часто похідне, від якого нове слово утворене цим способом, вживається у тому ж реченні [4, 34].

Дуже продуктивним способом творення слів в англійській мові є конверсія - безафіксальний спосіб творення слів, коли від іменника (прикметника чи іншої частини мови) утворюється нове слово (дієслово), з іншою дистрибуцією, з іншою парадигмою без будь-яких словотворчих афіксів. Сутністю цього способу є зміна синтаксичної функції слова, що супроводжується і зміною значення.

The telephone rang while I was eating my scrambled egg and toast. I answered it still chewing (Barstow) (телефон задзвонив...)

He would sent a cable or telephone as soon as he knew when he would be able to return (Howard) (від надішле телеграму або зателефонує...) [6, 45-46].

Конверсія як особливий спосіб словотворення виникла в англійській мові як результат редукції закінчень у ХVІ-ХVІІ ст. У давньоанглійській мові іменник і дієслово мали чітко окреслені маркери - lufu i lufian, ende i endian, earn i carian.. У середні віки суфікси закінчення стали менш виразними, та все ж іменник та дієслово формально відрізнялися love і loven, ende i enden, care i caren. Зрештою суфікс дієслова зовсім зникає, і у мові виявляється значна кількість слів омонімів (дієслово-іменник). Мовна свідомість сприймає такий стан речей як про дуктивну модель словотвору, і вже в шекспірівських творах знаходимо надзвичайно багато новоутворень за цією моделлю. Безафіксально утворюються дієслова, іменники, спостерігається вживання іменників у препозиції до іменника зі значенням якості (тобто проходить ад'єктивізація іменника) та субстантивація прикметника. У творах В. Шекспіра змаходимо численні приклади конверсії:

.. such boil'd stuff as well might poison poison! (Cymbeline) (N-V)

My necessaries (Adj - N) are embark'd: farewell (Hamlet)

Гнучкість у словотворі, притаманна Шекспірові, збереглась і дотепер; можливо, у XVII столітті все ж таки було менше узгоджених правил щодо вживання тих чи інших форм слова і не всі моделі, за якими слова утворювались, є активними у сучасній англійській мові. На сьогодні активними і продуктивними моделями є такі:

N-V

head - to head fool - to fool

sign - to sign monkey - to monkey

stain - to stain space - to space

Her white jeans were stained with raspberry juice (Howard).

It was a good try, but from the way the cop looked at me I wasn 't fooling him (Shaw) [17, 37-38].

Трансформаційний аналіз дієслів, утворених конверсивно, свідчить, що їхня семантика може бути надзвичайно різноманітною. Це може бути:

а) дія, що виконується суб'єктом, вираженим іменником;

б) використання предмета чи органа людського тіла, названого іменником, як інструмента;

в) добування чи отримання певного об'єкта, набування якості тощо;

г) позбавлення чогось, названого іменником;

д) порівняння (уподібнення) до названого іменником предмета і т. д.

При цьому одне і те ж слово у різних контекстах може мати різні значення і, відповідно, мати різні еквіваленти в українській мові

to head - to go at the head of or in front of; lead (вести, головувати)

to eye - to fix the eyes upon; view (розглядати, дивитися)

to shoulder - to push with or as if with the shoulder, esp. roughly;

to take upon, support, or carry on or as if on the shoulder or shoulders (проштовхуватися, а також взяти на плечі)

to hand- to deliver or pass with or as if with the hand (подавати)

David was still towelling himself dry (Binchy). (витирався рушником)

The tiles were tattooed with the footprints of their boots, which neither Jonesy nor Beaver had taken off (King). (поцятковані) [11, 48-49].

Простішими є семантичні зв'язки дієслова, утвореного за допомогою конверсії від прикметника - тут дієслово майже завжди (крім випадків метафоричного розширення значення) має значення "надавати чомусь якості, позначеної прикметником"

to dry - to make dry (сушити)

to warm -- to make or become warm (розігріти)

to thin - to make or become thin or thinner (тоншати)

to gray - to make or become gray (сіріти, сивіти)

I can't think on an empty stomach - This house had been emptied out of all its true valuables! (Rice).

Власне кажучи, те ж саме стосується і тих пар "іменник - дієслово", які втратили матеріальне вираження категоріальної різниці, яку колись мали (care n, v., love n., v., etc.).

Легко переходять у дієслова й інші частини мови, наприклад, вигуки чи іменникові сполучення:

I was so shell-shocked I didn't know what end was up (King). (shell-shocked - контузія, військовий невроз).

Конвертованими в дієслова можуть бути й інші частини мови - вигуки, прийменники, сполучники, наприклад:

The crowd oooohed and aaaaahed, as though at a fireworks display (Rowling). (натовп охав та ахав) [5, 53-54].

Відносно простішим є і перехід дієслова в іменник. Такі іменники в англійській мові мають простішу семантичну структуру - це, як правило, одноразова дія, місце, де проходить дія чи процес, об'єкт чи результат дії:

a cut - the act or the result of cutting; an incision, wound (рана, поріз); a look - the act of looking (погляд); a burn - a burned place or area (опік); a find- something found; a discovery, esp. a valuable or gratifying (знахідка).

У складі словосполучень з дієсловами (такими як, наприклад, to give) вони позначають одноразову дію і можуть мати як еквівалент в українській мові просте дієслово із суфіксом -ну-ти: :

to give a jump - стрибнути; to give a push - штовхнути; to give a sob - схлипнути.

Rachel dropped a kiss on the top of her father's head and sat in her place (Howard). ( зронила поцілунок чи поцілувала)

A long shower and a shave refreshed him (Koontz). (після душу та гоління) [3, 45-46].

Можлива субстантивація й інших частин мови і навіть словосполучень та цілих речень.

"If she remarries in two years, the pinch should be bearable"

The crowd applauds him with an exhaled oooh (King). (оханням) [18, 14 ].

Близькими до конверсії (а в курсах української лексикології такі випадки здебільшого і вважаються власне конверсивами) є випадки субстантивації (тобто переходу прикметника, дієприкметника чи іншої частини мови в іменник). Субстантивація може бути повною-- коли прикметник отримує всі можливі іменникові форми- англійські privаte, principal (вони можуть вживатися як в однині, так і у множині, у присвійному відмінку):

There are friendlies on the ground. I say again: there arefriendlies on the ground, people (Clancy). (пор. укр. свої, наші)

В українській мові субстантивовані прикметники та дієприкметники, як правило, граматичних обмежень не мають -- молодий, наречений, поранений, тощо мають усі граматичні форми і їхній статус визначає функція у реченні.

Не приходячи до свідомості, поранений депутат помер у кареті швидкої допомоги. - У всіх поранених лікарі шукали гангрену, аби відрізати й позбутися проблеми [6, 44-45].

2.2 Синтаксичний словотвір. Складні слова

Складні слова, утворені складанням коренів чи основ, є важливою частиною словника як англійської, так і української мов. У складному слові семантика його частин зливається для позначення цілісного поняття: воно сприймається як семантично цілісне слово. Ступінь злиття значень буває різною; в одних словах вона є прозорою, і це виражається у варіантності написання слова (через дефіс чи разом); досить часто семантика складного слова набуває певної ідіоматичності і вже не зводиться до суми значень компонентів [2, 144-146]. Так, blackboard - це шкільна дошка (хоча вона все частіше не чорна, а зелена, і у мові з'явили-оі синоніми greenboard чи chalkboard - знову ж таки на зміну крейді приходять всілякі маркери), -week-end це не просто кінець тижня, а вихідні, penknife (складаний ножик) давно не використовується для загострення пера. Ідіоматичними (немотивованими) вважаються слова, що містять один із компонентів у старому значенні. Так, наприклад, цаїшє значення прикметника диісії - живий. Отже, такі слова, як quick-xand, quicksilver історично є мотивованими, але на сьогодні мотивація є стертою. Так само немотивованим може здатися слово sweetmeat (солодощі, зовсім не м 'ясо) - і знову ж таки, коли поглянути на розвиток семантики слова теаt, побачимо, що тут маємо типовий випадок звуження значення - його давнім значення було "будь-яка їжа". В інших иипадках складні слова мають зовсім прозору мотивацію, тобто значення компонентів не змінилися, та цілісність поняття, що виражається складним словом, не підлягає сумніву у свідомості мовної громади (birthday, sunray, airplane, wheelchair, teapot, ice-cold, olive-green тощо.) В українській мові складні слова переважно утворюються складнішим способом, ніж в англійській- це переважно основоскладання, часто з додаванням інших дериваційних морфем (ракета-носій, місто-гігант, але чорнозем, літопис, бетономішалка, землевласник, народовладдя) [4, 35].

Отже, за способом утворення складних слів їх можна поділити на такі групи:

а) слова, утворені простим додаванням (юкстапозицією) коренів англійські:

toothbrush, greenhouse, boyfriend,

blood-red, daylong, ankle-deep,

українські: диван-ліжко, матч-реванш, лікар-терапевт.

б) складенням коренів чи основ за допомогою з'єднувального голосного (який іноді називається інтерфіксом):

англійські: anglo-saxon, socio-political, medicochirurgical,

українські: жовто-блакитний, соціально-політичний, землекористування.

Принципи написання слів (разом чи через дефіс) в українській мові досить чітко регламентовані, в англійській словники часто дають обидва варіанти, а іноді, як варіант, і словосполучення.

Складні слова знаходимо серед різних частин мови. В англійській мові це переважно іменники, потім прикметники і потім - дієслова. И українській - прикметники, потім іменники і зовсім незначна частина дієслів (власне, дієслова складної будови є скоріше похідними від складних іменників, ніж власне складними дієсловами - славословити, пилососити є суфіксальними похідними від славослів'я, пилосос).

Англійські складні дієслова важче звести до іменників, та все ж більшість з них утворена або по конверсії, або шляхом дезафіксації :

to blackmail, to doublecross, to brainwash (from brainwashing), to air-condition (from air-conditioner), to vacuum-clean (from vacuum-cleaner)

He certainly couldn't afford the financial black hole of maintaining an estate that ought to be bulldozed (Grisham). (утворено шляхом зворотного словотвору від bulldozer tractor) [22, 55].

З точки зору семантичних відношень між компонентами складного слова можемо виділити слова, де морфеми мають однаковий статус (еквіполярні чи сурядного зв'язку): secretary-manager, gray-green /секретар-референт, сіро-зелений. Близько до таких слів стоять слова, що є редуплікованими утвореннями: goody-goody, а також парні римовані утворення типу drip-drop, helter-skelter, criss-cross, su-per-dooper, fuddy-duddy - їх ще називають псевдоскладними словами, оскільки вони утворені чисто на фонічній основі, для виразності. ...

... Jukie, the one that's got that super-dooper job at Arthur Andersen ... (Fielding).

I expect you're sick to death of us old fuddy-duddies (Fielding) [18, 17].

У складних словах з підрядним зв'язком компонентів один елемент є головним (ядерним), а інший стоїть у функції означення, додатку, вербального модифікатора, наприклад:

Англійські: doorbell /wallpaper/ beetroot/ blueprint/ pickpocket/ scarecrow/ standstill

She didn't want to upset him again, perhaps start another nosebleed (King)

Українські: миротворець/ словотвір/ бронетранспортер/ самозахист/ сонцезахисний/ блідо-жовтий

Навчання за кордоном - це не така далека й казково-недосяжна можливість.

Складні слова як в англійській, так і в українській мовах найчастіше утворюються на базі іменників та прикметників. Вони можуть брати участь у подальшому словотворі - тобто, суфіксальній чи префіксальній деривації, конверсії чи семантичному переосмисленні [9, 69-72].

We were machine-gunned in the train this morning. I forgot to tell you (Howard).

Парламент з чистим серцем зможе само розпуститися - від іменника саморозпуск.

Разом із власне складними словами, утвореними від вільних чи зв'язаних морфем довільно, в мові існують ще й слова, до складу яких входять псевдоморфеми. Такі слова утворюються за моделлю вже існуючого слова шляхом заміни однієї його частини. Всім відомі такі утворення, як fishburger, cheeseburger, baconburger та на сьогодні вже і слово burger. Narrowcast (регіональне та кабельне мовлення) - відносно нове слово, що утворилося за аналогією з broadcast. За моделлю у словник увійшли такі утворення, як artnap; petnap; starnap із загальним значенням "викрадати з метою отримання викупу" ("abduct or steal in order to collect a ransom). Так само snowmobile утворене за моделлю automobile, шляхом вилучення першої частини слова, що зовсім не позначає середовища, поверхні, на якій рухається автомобіль (а також hloodmobile; bookmobile; clubmobile; jazzmobile), answerphone -- вилученням морфеми tele - тощо. Запозичене з голандської landscape містить, добре знайому в англійській мові частину, отже, scape отримує значення "картина, вид" і продукує цілу низку псевдоскладних слів- streetscape, moonscape, snowscape і навіть dreamscape (назва серії оповідань С. Кінга (Nightmares &Dreamscapes).

The snowmobile had passed Henry's hiding place without slowing (King).

I left a message on his answerphone saying thank you for helping and everything (Fielding) [11, 50].

Так само в українській мові можна зустріти грантоїд (від людоїд, цінофренія (про шалене зростання цін на бензин, від шизофренія) тощо.

Астронавтів убили "енлонавти".

Незважаючи на життєствердну позицію держави, у населення виникає конкретна валютобоязнь. Ще один підвид складних слів специфічної конструкції, так звані компресиви чи слова синтаксичного типу- написані через дефіс цілі словосполучення чи навіть і речення у препозиції до іменника є суто англійським способом творення слів. Тоді, коли лексикалізується семантика синтаксичної конструкції, таке слово набуває оказіональної цілісності і виступає у реченні як означення до іменника, часто буває експресивним багатокомпонентним епітетом [21, 49-53].

Which of those fellows do you like to command a search-and- destroy mission? (King).

Kate wore earphones and a mike suspended in front of her mouth-and-nose mask (King) [6, 46].

Такі утворення для української мови не характерні, компресія словосполучення чи речення у слово при перекладі втрачається і передається порівняльним зворотом.

Складні слова, як бачимо, мають чимало спільних рис в англійській та українській мовах; та українські відповідники англійських складних слів здебільшого будуть мати іншу структуру (за винятком складних прикметників, де один з компонентів уточнює якість, виражену головним компонентом (blood-red, green-grey - криваво-червоний, зелено-сірий):

A sergeant from someplace down south. Carroty-red hair. Bad teeth. Pimples (King);

Якщо компоненти складного прикметника в англійській мові базуються на порівнянні, його найближчим українським відповідником буде модель прислівник+прикметник або синтаксична структура - порівняльний зворот, чи і просто відносний прикметник, утворений від Іменника:

By the time Holly had dressed in tan jeans and an emerald-green blouse, it was seven-thirty (Koontz). (смарагдового кольору, смарагдово-зелена)

I used the chalk-white beams of the spotlights to point upward (Rhodan) [23, 22].

Зауважимо, що українські складні прикметники типу соціально-політичний, історико-філологічний, народно-демократичний (прикметники із сурядним зв'язком компонентів) тощо, дуже продуктивні в українській мові, не мають відповідників серед складних слів англійської мови, в якій вони зазвичай передаються двома прикметниками:

газонафтова компанія - gas and oil company,

фінансово-політична група - financial political group,

військово-промисловий комплекс - military industrial complex.

Складні слова (як англійські, так і українські) можуть включати одну або кілька неповних (скорочених) морфем, їх називають складноскороченими, і мова про них ітиме в розділі "скорочення" [23, 16-17].

2.3 Скорочення у порівняльному аспекті англійської та української мови

Скорочення слів - як у розмовному мовленні, так і в офіційно-діловому - надзвичайно продуктивний тип словотворення як в англійській, так і в українській мові.

В англійській мові, питомі слова якої є переважно одно-двоскладовими, особливо часто підлягають скороченню багатоскладові словозапозичення. При цьому випадати може будь-яка частина слова. Найчастішим випадком скорочення слова є збереження початкового складу слова при опущенні кінцевих. Такий тип скорочення називаються апокопою (від грецького відрізати): doc (doctor), prof (professor), mayo (mayonnaise), polio (poliomyelitis), pro (professional), limo (limousine) etc.

Next he opened the jar of mayonnaise, and using his ringer as a knife, began to slather the slices of bread with mayo. (King).

It was a bomb, essentially, a Molotov cocktail, gas and motor oil" the fire marshal said. "Not a, pro job, but a pro couldn't have done it any better (Sandford) [9, 73-74].

Іноді афереза буває контекстуальною, вживаною тільки в контексті разом із повною формою для економії мовних зусиль, і не входить до словника і не реєструється словниками:

The leftover pieces are fed to the alligators under the house-of course we have an idea early on that Bissell himself will end up being munched by the gators, and we are not disappointed (King).

В англійській мові спостерігається і одночасне опущення і кінцевого, і початкового елементу --fridge (refrigerator),flu (influenza).

It was remarkable that the prisoners were so brain-dulled by their conditions that the onset of flu symptoms caused no special reaction at first. (Clancy).

Такі утворення набувають всіх ознак самостійного слова і можуть брати участь у подальшому словотворі - утворювати префіксальні та суфіксальні похідні, шляхом конверсії переходити в іншу частину мови тощо [17, 15-16].

I can fax you a copy of his report, if you'd like (Clancy) (fax sip, facsimile n. -- v.)

I have promised myself I shan't phone her yet, or send her any letters (Glanville) (telephone n. -phone n. -phone v.)

Для української мови ці два типи скорочених слів не дуже характерні - апокопа досить широко використовується не самостійно, а у так складноскорочених словах, наприклад, міськрада (міська рада), Мінекономіки (міністерство економіки), генпрокуратура (генеральна прокуратура), адмінресурс (адміністративний ресурс). Англійських слів такого типу не дуже багато (technobandit, techno-thriller) хоча у назвах компаній та організацій це вельми продуктивний тип: Internet, Eurobank тощо.

Діти переконані, що "універ " виставить суворий коефіцієнт при переведенні оцінок за зовнішнє тестування на вступні бали, як це було минулого року [7, 26-27].

Іноді такі складноскорочені слова в англійській мові пишуться через дефіс, що акцентує якраз кількакомпонентність слова hi-fi - high fidelity; hi-tech - high technology, any technology requiring the most sophisticated scientific equipment and advanced engineering techniques, as microelectronics, data processing, genetic engineering, or telecommunications (власне, перше слово зазнало тільки графічної модифікації); sci-fi, adj. - of or pertaining to science fiction.

Chris sat in one of the two mismatched chairs, switched on the set, and turned the cracked dial in search of either a cartoon show or reruns of an old sitcom (Кoontz)..

Зате українські слова такого типу набувають все більшого поширення - Мін'юст, універмаг, завгосп, нардеп (а останнім часом і держдеп США) - при перекладі ж англійською звичайно вони розгортаються у словосполучення.

Переважна кількість таких утворень - це апокопа прикметника з нескороченим іменником, причому є кілька прикметників, які виявляють високу активність у словотворенні. Це спец-, держ-, нац-, пром-, проф-, інформ- тощо:

спецобслуговування, спецрозподільник, спецкурс, спецзамовлення, спецслужба, спецоперація, спецгрупа, спецвідділ, спецефект; держ-заповідник, держуніверситет, держзамовлення, держустанова; нацменшини, Нацбанк; профспілка, профорієнтація, профнепридатність, профзахворювання; промзона, промтовари, промвиробництво; генпро-куратура, гендиректор, генплан.

В адмінбудинок потрапили через вікно, відтак зламали дверні замки всіх кабінетів [13, 37-38].

У якості першої частини такого складноскороченого слова може виступати навіть префікс чи напівпрефікс широковідомого слова, що перебирає на себе його значення Теле- визначається у словниках як морфема зі значенням "віддалення, керування на відстані" - телекінез, телепатія, телескоп, телебачення, телевізор. Водночас апокопа від телевізійний стала базою для низки складноскорочених слів - телеантена, телеглядач, телепрограма, телесеріал тощо [12, 8-12].

Скорочення іменника як першої частини складноскороченого слова менш продуктивне, та і такі утворення в українській мові поширені як у публіцистиці, так і в розмовному мовленні: Міноборони, Мінкультури;

Зрештою, Україна здатна сама завершити роботу над Ан-70, наголосили в Мінпромполітикн кореспонденту УНІАН.

Для англійської мови характерним є ще один тип складноскорочених слів -- так звані слова-телескопи, коли до апокопи першого кореня додається афереза другого (початок першого і кінець другого слова, причому центральний склад або звук є частиною як першого, так і другого кореня слів, що скорочуються):

motel mot(or)+ (hot)el

smog sm(oke) + (f)og

bionic bio (logical) + (electro)nic

washeteria wash + (caf)eteria

skurfing sk(ateboard) + (s)urfing

camcorder cam(era) + (re)corder

Swatch Sw(iss) + (w)atch

В українській мові такі слова починають активно вживатися у текстах реклами та власних назвах: Даринок (назва ринку), Комп'ютерра (назва журналу), музикайф (у рекламному тексті).

В день виходу нашої першої програми, я був на ефірі в програмі "Хорошоу " і намагався бути самим собою (хороше + шоу) [5, 56-61].

2.4 Акроніми

Скорочення, в яких використовуються лише початкові букви слів, називаються акронімами. Вони можуть бути усталеними і добре відомими, входити до словників скорочень, і оказіональними, такими, що використовуються для стислого найменування тимчасових громадських утворень, комісій тощо і розшифрування яких можливе лише за умови наявності попереднього вживання повної назві у тексті чи широкого контексту або доброї обізнаності з реальністю.


Подобные документы

 • Словотвір як лінгвістична дисципліна, предмет її досліджень. Класифікація способів словотвору. Словоскладення основ різних частин мови в сучасній англійській мові. Лінійні та нелінійні моделі словотвору основ усіх частин мови. Сутність поняття "реверсія".

  курсовая работа [71,7 K], добавлен 29.01.2010

 • Дослідження процесу становлення мовознавства для більш точного розуміння лінгвістичної ситуації у світі. Деривація як провідна традиція мовотворення англійської мови. Способи англійського словотвору. Приклади скорочень та абревіацій англійської мови.

  курсовая работа [71,5 K], добавлен 13.04.2015

 • Аспекти вивчення віддієслівних іменників у вітчизняних і зарубіжних мовознавчих студіях. Методика когнітивно-ономасіологічного аналізу, мотиваційні особливості й диференціація мотиваційних типів віддієслівних іменників сучасної української мови.

  автореферат [28,4 K], добавлен 11.04.2009

 • Предмет і завдання словотвору. Суфіксація та префіксація як спосіб словотвору. Спосіб словотвору без зміни наголосу та написання. Зміна місця наголосу, чергування звуків, складання слів, скорочення як спосіб словотвору в сучасній англійській мові.

  реферат [43,8 K], добавлен 25.02.2016

 • Функції та класифікація експресивних засобів української мови. Групи лексичних експресивів. Емоційна та стилістична забарвленість лексики мови. Суфікси та префікси як засоби відображення емоційності словотворчими засобами. Класифікація фразеологізмів.

  реферат [25,2 K], добавлен 07.04.2014

 • Виникнення і первісний розвиток української мови. Наукові праці україномовців про виникнення української мови. Дослідження розвитку писемної української мови: діяльність Кирила і Мефодія. Спільність української мови з іншими слов'янськими мовами.

  реферат [29,5 K], добавлен 26.11.2007

 • Етапи розвитку явища скорочення як взагалі, так і в межах англійської мови. Основні типи та різновиди скорочень англійської мови. Особливості вжитку скорочень та їх місце в сучасній лексиці. Механізми скорочення при формотворенні та словотворенні.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 16.02.2012

 • Дослідження основних етапів еволюції англійської мови. Вплив кельтської мови на базовий граматичний розвиток англійської, запозичені слова. Діалекти англосаксонських королівств. Виникнення писемності, становлення літератури і лондонського стандарту.

  реферат [1,6 M], добавлен 04.01.2011

 • Місце англійської мови у загальній мовній системі світу. Зв’язок англійської мови з французькою. Заміщення латинської мови англійськими еквівалентами. Становлення англійської мови як національної. Функціонування англійської мови в різних країнах світу.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 30.11.2015

 • Зміст фразеології як одного із розділів мовознавства. Визначення поняття і видів фразеологічних одиниць, їх етнокультурологічна маркованість. Особливості перекладу національно маркованих фразеологічних компонентів англійської мови українською і навпаки.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 09.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.