Особливості перекладу фразеологічних одиниць на українську та російську мови

Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Поняття, класифікація та внутрішня форма фразеологічних одиниць. Види перекладів фразеологізмів. Національно-культурна специфіка у фразеології і перекладі. Класифікація прийомів перекладу фразеологічних одиниць.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.05.2013
Размер файла 58,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

До третьої групи відносяться фразеологізми, які збігаються за всіма ознаками, за винятком образності. Російською ми говоримо -- отправиться на боковую, тоді як англійським еквівалентом буде звичайне - to go to bed. У російській мові є оборот - быть как на ладони, а в англійській мові в таких випадках прийнято говорити - to spread before the eyes, to be an open book. Російською ми говоримо - старо, как мир, а по-англійськи та ж думка передається оборотом - as old as the hills.

Відносний фразеологічний еквівалент поступається абсолютному лише в тому, що відрізняється від вихідної фразеологічної одиниці з якого-небудь з показників: інші, часто синонімічні компоненти, невеликі зміни форми, зміна синтаксичної побудови, інша морфологічна віднесеність, сполучуваність і т.п. В іншому він є повноцінною відповідністю перекладаємій фразеологічній одиниці, «відносність» якої скрадається контекстом.

Різниця може бути, наприклад, в сполучуваності. Якщо порівняти , наприклад (ja) die Huhner! з його російським аналогом курям на сміх, то неважко помітити, що при перекладі доведеться російський еквівалент або «підганяти» під відповідну німецьку одиницю і перетворити її в самостійну експресивну фразу: «та це ж курям на сміх!», або, якщо цього зробити не можна , шукати інші збіги [27].

Частою відмінністю можна вважати неоднаковий лексико-семантичний зміст окремих компонентів. У прикладі показати спину фразеологічна одиниця з'являється з компонентом не «показати», а «повернути» - turn one's back. В інших випадках еквівалент може відрізнятися від вихідної фразеологічної одиниці по компонентному складу; наприклад, один і той же образ може бути виражений економніше або просторіше.

Образи можуть бути дуже близькими, дотичними, наприклад, «блискавка» - «грім» (нім. Blitz aus heiterem Himmel і рос. Грім серед ясного неба); вони можуть бути дуже далекими, але логічно порівнянними: наприклад, «схожість» українську, французи бачать у «двох краплях води», а у німця та це «два яйця», в англійця - «дві горошини».Але образи двох аналогів (іноземної та перекладаємої мови) можуть не мати між собою нічого спільного як образи, що не заважають еквівалентам виконувати справно свою функцію в перекладі. [4, 67]

До фразеологічних можна умовно віднести й «індивідуальні» еквіваленти. Не знаходячи в перекладаємій мові повної відповідності, перекладач іноді змушений вдаватися до словотворчості, оформляючи в дусі одиниці, що перекладається новий, свій фразеологізм, максимально нагадуючий оригінал. Якщо таку "підробку" читач прийме, значить, вдалося передати зміст і стиль одиниці, що перекладається в досить «фразеологічної» формі.

Індивідуальні фразеологізми, якщо вони майстерно «зроблені», володіють показниками звичайної фразеологічної одиниці, відрізняючись від неї лише по одному, найважливішому показнику - вони не відтворювані. Перекладач створює їх у ході своєї роботи, і дуже малоймовірно, щоб такий переклад закріпився за даною одиницею настільки, щоб увійшов у мову. Тому тут швидше йдеться про контекстуальний переклад.

При створенні свого фразеологізму-аналога перекладач може скористатися вже існуючими в перекладаємій мові фразеологічними засобами та моделями.

Близьким до цього є пристосування до контексту вже існуючого фразеологізму шляхом зміни структури, додавання нових компонентів, додання за допомогою фонетичних засобів виду прислів'я, комбінування з двох одиниць однієї і т. д. - шляхи, які можна було б назвати лексико-фразеологічним перекладом.

Іноді як відмітна ознака фразеологізмів виступає частотність вживання в мові того чи іншого ідіоматичного виразу, при порушенні якої вживана фразеологія може надавати мові мовця незвичайний або навіть старомодний характер. Про це перекладачеві слід завжди пам'ятати.

Нефразеологічний переклад передає дану фразеологічну одиницю за допомогою лексичних, а не фразеологічних засобів. До нього зазвичай вдаються при відсутності фразеологічних еквівалентів або варіантів. Такий переклад не є абсолютно повноцінним: завжди є деякі втрати (образність, експресивність, конотації, відтінки значень).

Строго лексичний переклад застосовується тоді, коли дане поняття в одній мові позначено фразеологізмом, а в іншому - словом. Наприклад:

Five years into this thing (the war with Iraq), we're taking our eye off the ball. - Протягом п'яти років, будучи залученими в цю війну, ми випускаємо з уваги основну мету. [10]

Калькування (дослівний переклад) застосовують в тому випадку, коли іншими прийомами не можна передати фразеологічну одиницю в цілісності її семантико-стилістичного і експресивно-емоційного значення, а з тих чи інших причин необхідно передати образну основу.

Передумовою для калькування є достатня вмотивованість значення фразеологічної одиниці значеннями її компонентів. Калькування можна використовувати, по-перше, щодо образних фразеологізмів, головним чином фразеологічних єдностей, що зберегли достатньо свіжу метафоричність. По-друге, ряд прислів'їв, які не володіють підтекстом. По-третє, при передачі стійких порівнянь, але тільки переконавшись, що носій мови сприйме їх правильно. Наприклад: Fergie clearly backed the wrong horse here, leaving Ruud van Nistelrooy, WayneRooney and Cristiano Ronaldo all on the bench. - Очевидно, що Фержді в даній ситуації поставив не на того коня, залишивши на лаві запасних всіх: і Руда ванн Ністельроя, і Уейна Руні, і Крістіано Рональдо. [3]

У даному прикладі ми дослівно переводимо фразеологічну одиницю, зберігаючи її спортивну етимологію, створюючи, таким чином, іронічний ефект.

Іноді перекладач, намагаючись зберегти образність оригіналу при перекладі фразеологізму, який немає ні еквіваленту, ні аналогу в рідній мові, вдається до дослівної передачі образу в іноземній фразеології. Такий спосіб може бути застосований в тому випадку, якщо в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого легко сприймається українським читачем та не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам української мови. Іноді при дослівному перекладі англійського фразеологізму використовують вставні слова: як говориться, як кажуть; ніби підкреслюючи цим, що іноземна фраза приведена дослівно. Дослівний переклад не є фразеологічним перекладом, бо він не використовує готові фразеологічні одиниці, які є у мові перекладу, а кожного разу створює новий образний зворот, чужий рідній мові, хоча і зрозумілий. Наприклад : What is sauce for the goose is the sauce for the gander. - Що для гуски приправа, те й для гусака приправа.“Does that apply only to men?” “If you insist I'll admit what is sauce for the gander is the sauce for the goose. The only thing to be said against it is that with a man a passing connection of that sort has no emotional significance, while with a woman it has”. - „Хіба це стосується тільки чоловіків?” „Якщо ви наполягаєте, я відмічу, що „що для гуски приправа, те й для гусака приправа”. Єдине, що можна сказати проти, так це те, що для чоловіка тимчасові відносини не мають емоційного значення, а для жінки мають”.

One swallow does not make a summer. - Одна ластівка не робить літа.

It's no good my saying one swallow doesn't make a summer, he doesn't see that it was just a fleece; he thinks the whole thing was due to his own cleverness. - Немає нічого доброго у словах: „Одна ластівка не робить літа”, він не бачить, що це лише була копа волосся, він думає, що все було завдяки його розуму”.

Описовий переклад фразеологічних одиниць зводиться до перекладу не самого фразеологізму, а його тлумачення (пояснення, порівняння, опису, тлумачення). Наприклад:

Faltering stocks saved by the bell . [3] - Ринку цінних паперів допомогли втриматися на плаву іноземні інвестиції.

One man's meat is another man's poison. - Про смаки не сперечаються.

Контекстуальні заміни при перекладі полягають в тому, що перекладач намагається знайти таку українську ФО, яка хоча і не відповідає по значенню англійському фразеологізму, але з достатньою точністю передає його зміст у даному конкретному контексті. Наприклад :

You can take a horse to the water, but you cannot make him drink. - Силою не будеш милою. // Силою колодязь копати - води не пити.

You never know what you can do till you try. - Ділу діло вчить. // Навички майстра роблять. // Очі бояться, а руки роблять.

Dog does not eat dog. - Свій своєму не ворог. // Собака собаці хвоста не відкусить.

Let well alone. - Не буди лихо, поки воно спить. // Не шукай біди, вона сама тебе знайде.

Ask no questions and you will be told no lies. - Багато знати будеш, швидко постарієш.

Окрім проблеми розрізнення фразеологізму, перекладач зустрічається з національно-культурними відмінностями між подібними по смислу фразеологічними одиницями в двох різних мовах. Співпадаючи по смислу, фразеологічні одиниці можуть мати різне стилістичне забарвлення, різну образну основу, різну емотивну функцію. В деяких випадках використання фразеологізму у вихідному тексті будується на використанні можливостей національно-культурного колориту.

Маючи справу з фразеологічними одиницями при перекладі перекладач повинен не тільки знати обидві мови, але й вміти аналізувати стилістичні та культурно-історичні аспекти вихідного тексту у порівнянні з можливостями мови, яка перекладається.

При відсутності безпосередніх відповідників вихідний фразеологізм можна перекласти шляхом пошуку аналогічної фразеологічної одиниці, яка має спільне значення з вихідним. При цьому слід пам'ятати про те, що часто схожі за значенням, але різні за формою фразеологічні одиниці у різних мовах мають різне емоційно-асоціативне забарвлення і не завжди взаємозамінні.

Практично єдиним способом повідомити отримувача тексту, який перекладається про наявність у вихідному тексті фразеологізму, є перекладацький коментар.

У будь-якому випадку під час роботи із фразеологічними одиницями у вихідному тексті перекладач, окрім власної пам'яті, може покладатися на цілий ряд тлумачних фразеологічних словників.

Отже, існують такі способи перекладу фразеологічних одиниць - переклад фразеологічним еквівалентом, фразеологічним аналогом, описовим перекладом, контекстуальними замінами та калькуванням, але найкращим способом перекладу образної фразеології, без сумніву, є використання відповідного фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу перекладу забезпечує не тільки передачу змісту, але й відтворення образності та експресивності англійського виразу.

2.3 Труднощі перекладу фразеологізмів

Як вже було зазначено вище, фразеологізми - особливий тип сполучень, основною їх особливістю є часткова або повна невідповідність плану змісту плану вираження, що визначає специфіку фразеологізму [1, 60] і, безумовно, впливатиме на вибір прийомів і способів перекладу.

Практично в будь-якій мові відзначено кілька рівнів фразеологізмів, причому не всі вони загальновідомі, шіроковживані і зафіксовані словниками. Деякі з цих фразеологізмів використовуються тільки певними групами носіїв мови і відсутні в словниках. Саме тому першорядне завдання перекладача - уміти розпізнати фразеологічні одиниці в тексті, відрізняти стійке сполучення від змінного. Слід також мати на увазі, що багатозначність і омонімія властиві не тільки словами, але й фразеологізмам, тобто одне і теж поєднання може одночасно бути і стійким, і вільним. Наприклад: The girl next door-1. дівчина, що живе поруч, сусідка; 2. дівчина, яких багато. Тому вміння аналізувати мовні функції є ще однією умовою адекватного перекладу фразеологізмів на іноземні мови. Іноді автори використовують фразеологічну одиницю відразу в декількох значеннях для створення образних або емоційних асоціацій або гумористичного ефекту. [3, 19]

Бувають випадки, що перекладачеві доводиться відновлювати фразеологічні одиниці, які зазнали авторської трансформації і передати в перекладі досягнутий ними ефект.

Ще однією неминучою трудністю є національно-культурні відмінності між близькими за змістом фразеологічними одиницями в різних мовах. Найчастіше, збігаючись за змістом, фразеологічні одиниці мають різну емотивну функцію або стилістичну забарвленість. Аналогічні проблеми можуть виникнути навіть при перекладі фразеологізмів, що мають однакове джерело, наприклад, біблійне, античне або міфологічне. Такі фразеологізми будуть називатися інтернаціональними. До них належать фразеологічні одиниці, які запозичувалися з мови в мову або ж виникали у різних народів незалежно один від одного внаслідок спільності людського мислення, близькості окремих моментів соціального життя, трудової діяльності, виробництва, розвитку науки і мистецтв.

З найбільшими труднощами доводиться стикатися перекладачеві при роботі з фразеологічними одиницями, заснованими на сучасних реаліях. Лише деякі з них швидко стають популярними і проникають в міжнародні словники. Наприклад, Hell's Angels - Ангели пекла; Поле чудес - «the Land of Wonders».

Нарешті, слід згадати і різного роду історичні вирази, або крилаті фрази. Складність полягає в тому, що іноді вони мають по декілька відповідників, як в мові оригіналу, так і в мові перекладу. Розглянемо фразу, авторство якої приписують О. Кромвелю.

«Put your trust in God ... and keep your powder dry! »

Якщо в контексті простежується військова тематика, то вираз можна перекласти дослівно: «Покладіться на Бога і тримйте порох сухим!» Але історично склалося так, що вираз став дуже популярним в англійській культурі і часто вживається в побутових ситуаціях і не викликає яких-небудь історичних асоціацій . Це пов'язано з тим, що у свідомості носія мови значення фразеологічних сполучень закріплюються подібно до того, як закріплюються значення окремо взятих слів, і внутрішня форма фразеологічних одиниць не завжди допомагає мотивувати значення. Тоді для перекладу цілком підійде російське народне прислів'я «На Бога надейся, а сам не плошай», яка більшою мірою передає розмовний характер вихідної одиниці. У таких випадках перекладається не стільки сама фразеологічна одиниця, скільки її роль в початковому тексті [5, 59].

Тепер, грунтуючись на аналізі перерахованих вище труднощів перекладу та особливості фразеологічних одиниць, можна сформулювати основні правила перекладу фразеологічних одиниць:

1. Оптимальним перекладацьким рішенням, безсумнівно, є пошук ідентичної фразеологічної одиниці. Проте слід визнати, що число подібних відповідностей в англійській і російській та українській мовах вкрай обмежена.

2. За відсутності безпосередніх відповідностей фразеологізм, ужитий у мові оригіналу, можна перевести за допомогою аналогічної фразеологічної одиниці, хоча він і буде побудований на іншій словесно-образній основі. Слід також враховувати, що стилістичне або емоційне забарвлення не завжди збігаються. У цьому випадку взаємозаміна неможлива.

3. Калькування, або послівний переклад, іноді допустимі, хоча цей метод не завжди є ефективним. Цікаво, що часом перекладачам вдається впровадити в мову перекладу і навіть культуру нову фразеологічну одиницю. Найчастіше цей шлях застосовуємий до фразеологізмів, які мають біблійні, античні або міфологічні джерела.

4. При перекладі текстів культурно-історичної тематики застосовують калькування поряд з поясненням у найбільш короткому вигляді. Такий вид перекладу називається подвійним, або паралельним.

5. Якщо в мові перекладу немає фразеологізмів, у більшому або меншому обсязі еквівалентних вихідній фразеологічній одиниці, потрібно шукати відповідні за значенням і забарвленням слова, так звані однослівні часткові еквіваленти фразеологізмів.

6. При перекладі фразеологічних одиниць з однієї мови на іншу рекомендується користуватися найбільш повними тлумачними фразеологічними двомовними словниками.

При перекладі фразеологічних одиниць перекладач повинен вміти встановити, чи має він справу з змінним або стійким словосполученням. Для цього необхідно мати великий «рецептивний запас фразеологізмів» [25, 15]. Слід мати на увазі, що словосполученням, так само як і словам, властиві багатозначність і омонімія, про що мова йшла вище, причому одне зі значень може бути фразеологічним і один з омонімів - фразеологізмом. Наприклад, словосполучення to burn one's fingers має значення 1. обпекти пальці і 2. обпектися на чому-небудь, помилитися; to be narrow in the shoulders може мати прямий сенс (бути вузькоплечий) і фразеологічне значення (не розуміти гумору). "Don't mention it" може означати: "Не нагадуй мені про це" і "Не варто подяки, будь ласка". Фразеологізм "to throw the book at smb." означає "засудити когось до максимального терміну ув'язнення". Але теоретично можливий контекст, в якому це словосполучення вжите як змінне. Фразеологізм може іноді відрізнятися від змінного словосполучення лише артиклем, який є в даному випадку формальною диференційною ознакою. Наприклад: to go to the sea - відправитися до моря, to go to sea - стати моряком; to draw a line - проводити межу, to draw the line - встановлювати межу дозволеного.

Гарне рецептивне знання фразеології необхідне і для того, щоб розрізняти узуальні та окказіональні фразеологізми, а також для того, щоб вміти відновити фразеологізми, що піддалися «авторській трансформації» [8, 271], і передати при перекладі досягнутий нею ефект. До числа авторських перетворень, в результаті яких підкреслюється ассоціатіівное значення фразеологізмів (майже не сприймається інакше), належать, зокрема, наступні прийоми:

1. Введення у фразеологічний зворот нових компонентів, семантично співвіднесених з прямим значенням, тобто зі значенням вихідного змінного словосполучення. Наприклад, фразеологізм to put the cart before the horse - робити все навпаки (дослівно - впрягати коня позаду воза), піддався перетворенням наступного роду: "Let's not put the cart too far ahead the horse" (ES Gardner).

2. Оновлення лексико-граматичного складу фразеологізму в результаті заміни окремих його компонентів іншими словами. Відбувається своєрідна деформація фразеологічного обороту, текст якого легко відновлюється. Наприклад, запозичений з Біблії фразеологізм to have a millstone about one's neck (носити важкий камінь на серці) був видозмінений С.Т. Колріджем і виглядав так: have an albatross about one's neck (дослівно - носити альбатроса на шиї); в поемі С.Т. Колріджа "The Ancient Mariner" говориться про моряка, вбивством альбатроса накликати біду на свій корабель і вимушеному носити як покарання мертвого альбатроса навколо шиї.

3. Розщеплення фразеологізму і використання його компонента (або компонентів) у складі змінного словосполучення. Окремий компонент (або компоненти) у цьому випадку є носієм асоціативного значення всієї фразеологічної одиниці, на якому будується весь сенс висловлювання. Повна форма фразеологізму як би проходить другим планом, але без відновлення її розуміння неможливо. Наприклад:

- "I've got a cold."

- "It's in your feet." (B. Manning)

У цьому діалозі один з мовців скаржиться на хворобу, а інший співрозмовник каже, що це не хвороба, а боягузтво. Фразеологізм представлений тут лише одним компонентом, - to get cold feet - “ зтрусити, проявляти слабкодухість “

4. Фразеологізм може бути приведений не повністю, зі збереженням лише частини компонентів: "He complained to Fleur that the book dealt with nothing but birds in the bush." ??(J. Galsworthy) Тут використана частина прислів'я: "A bird in the hand is worth two in the bush. " (Краще синиця в руках, ніж журавель у небі). A bird in the bush в даному прикладі означає порожні обіцянки [27].

Таким чином, враховуючи специфіку фразеологізму перекладачеві необхідно зробити вибір прийомів і способів перекладу, використання яких допомогло б досягти бажаного результату при перекладі. Грунтуючись на аналізі перерахованих вище труднощів перекладу та особливості фразеологічних одиниць, далі розглянута роль національно - культурної специфіки при перекладі.

2.4 Національно-культурна специфіка у фразеології і перекладі

Тема національно-культурної специфіки є досить традиційною для досліджень в області фразеології. Протягом багатьох років у роботах по фразеології (особливо, якщо вони виконувалися в рамках традиційного мовознавства) стверджувалося, що фразеологічні одиниці являють собою національно-специфічні одиниці мови, що акумулюють культурний потенціал народу. Ця тема вивчалася такими вченими, як А.А. Вежбицкая, В.Н. Телія, В.А. Маслова та ін.

В.Н. Телія пише, що фразеологічний склад мови - «дзеркало», в якому лінгвокультурної спільності ідентифікує свою національну самосвідомість, саме фразеологізми нав'язують носіям мови особливе бачення світу, ситуацій [23, 34]. Різні мовні співтовариства, користуючись різними інструментами концептоутворення, формують різні картини світу, що є по суті підставою національних культур.

В.А. Маслова наголошує, що істинними хранителями культури є тексти. Не мова, а текст відображає духовний світ людини. Саме текст безпосередньо пов'язаний з культурою, бо він пронизаний безліччю культурних кодів, саме текст зберігає інформацію про історію, етнографію, національну психологію, національну поведінку, тобто про все, що складає зміст культури. Текст - набір специфічних сигналів, які автоматично викликають у читача, вихованого в традиціях даної культури, не тільки безпосередні асоціації, але і велику кількість непрямих. У свою чергу, правила побудови тексту залежать від контексту культури, в якій він виникає. Текст твориться з мовних одиниць нижчих рівнів, які при відповідному підборі можуть посилити культурний сигнал. Саме такими одиницями в першу чергу і є фразеологізми.

В.А. Маслова вважає, що: «фразеологічні одиниці, відображаючи у своїй семантиці тривалий процес розвитку культури народу, фіксують і передають від покоління до покоління культурні установки і стереотипи, еталони і архетипи» [19, 80].

При розгляді фразеології дослідниця висунула наступні гіпотези:

1) у більшості фразеологізмів є «сліди» національної культури, які мають бути виявлені;

2) культурна інформація зберігається у внутрішній формі фразеологічної одиниці, яка, будучи образним уявленням про світ, додає фразеологизму культурно-національний колорит;

3) головне при виявленні культурно-національної специфіки - розкрити культурно-національну конотацію.

«Фразеологія є фрагмент мовної картини світу. Фразеологічні одиниці завжди звернені на суб'єкт, тобто виникають вони не стільки для того, щоб описувати світ, скільки для того, щоб його інтерпретувати, оцінювати і виражати до нього суб'єктивне ставлення »[19, 84].

При дослідженні національної специфіки Д.О. Добровольський виділяє два підходи. Перший підхід називається порівняльним, при якому національно-культурна специфіка однієї мови визначається щодо іншої мови. Другий підхід - інтроспективний, при якому національна специфіка мови розглядається очима його носіїв, тобто проводиться самоаналіз, самоспостереження.

При порівняльному підході специфічними визнаються всі факти мови 1 щодо мови 2, які представляються нетривіальними з точки зору традиційної народної культури з перспективи мови 2 (і відповідної культури). При цьому не є важливим та обставина, що багато з виділених в якості специфічних фактів можуть мати місце і в інших мовах (культурах).

Інтроспективний підхід заснований на уявленні про наявність «іманентних» національно-культурних характеристик безвідносно до специфіки інших мов і культур. Завдання дослідження формулюється як пошук відповіді на питання, в чому полягає національна специфіка мови 1 очима його носіїв. Найбільш адекватними методами дослідження в цьому випадку представляються опитування інформантів і різні тести, спрямовані на з'ясування ставлення носіїв мови до відповідних лінгвістичним фактам. Так, наприклад, сигналом наявності «іманентної» національної специфіки може бути думка про недоречність даного висловлювання у вустах іноземця.

При порівняльному аналізі одним з найважливіших критеріїв виявляється встановлення міжмовних відмінностей до специфіки відповідних культур, в той час як інтроспективний підхід передбачає звернення до інтуїції носіїв мови, характеризують деякі явища як свої і тільки свої, тобто суто національні. Явища, відібрані в якості специфічних на основі порівняльного підходу, можуть не тільки не збігатися з колом явищ, виділених на основі інтроспективного підходу, але навіть не мати з ним точок дотику [5, 62].

Дуже важливим компонентом у фразеологізмах є культурна конотація. Культурна конотація фразеологізмів визначається цінностями певної культури. Це те, що є специфічним для окремої нації, культури. Культурна конотація виникає як результат інтерпретації асоціативно-образної підстави фразеологічних одиниць через співвіднесення його з культурно-національними стереотипами [3, 55]. В результаті чого ми і розкриваємо їх культурно-національний зміст і характер фразеологічних одиниць, що конструюють час і характеризуються, в залежності від культурної цінності, як позитивні і негативні, конструюються в мові з певною конотацією. Наприклад, фразеологізм to toil and moil, де «toil» часто має негативну конотацію і асоціюється з чимось довгим, повільним, розтягнутим у часі, і має російський еквівалент «тянуть лямку». Таким чином, саме культурна конотація надає культурно значиму маркированность фразеологічної одиниці і навіть всьому тексту. Засобами передачі цієї культурної конотації, на думку А.А.Вежбіцької, є ключові слова, які знаходяться в центрі фразеологізму. Формуючи певні, центральні для деякої галузі культури, властивості і функціонуючи в даній якості у фразеологізмі, ключові слова «можуть привести нас в серцевину цілого комплексу культурних цінностей та установок» [7, 38].

Так як фразеологізм пов'язаний зі стереотипом, то саме фразеологізм є засобом вираження цього стереотипу, який пов'язаний з певним уявленням або чином, вираженим в даному фразеологізмі. У когнітивній лінгвістиці та етнолінгвістиці термін стереотип відносять до змістовної сторони мови і культури, тобто він розуміється як ментальний стереотип, який співвідноситься з мовною картиною світу. Так, у Є.В. Бартмінского мовна картина світу і мовний стереотип відносяться як частина і ціле, і мовний стереотип розуміється як «судження або кілька суджень, що відносяться до певного об'єкту позамовних світу, суб'єктивно детерміноване уявлення предмета, в якому співіснують описові та оціночні ознаки і яке є результатом тлумачення дійсності в рамках соціально-вироблених пізнавальних моделей ». [19, 58].

Мовний стереотип - це не тільки судження або кілька суджень, але і будь-який стійкий вираз, що складається з декількох слів, наприклад, Indian summer - бабине літо, а whole hour - биту годину. Вживання таких стереотипів полегшує і спрощує спілкування, заощаджуючи сили комунікантів. Крім того, вони відображають у своїй семантиці довгий процес розвитку культури народу, передають національний характер, історичний та культурний колорит. Ми багато чого можемо дізнатися про побут, менталітет народу, виходячи з внутрішньої форми лінгвістичної одиниці. Тобто фразеологічна одиниця формується через стереотип. Але може відбуватися і зворотний процес, коли стереотип формується за допомогою фразеологічних одиниць. Наприклад, візьмемо фразеологізм «горбатого могила виправить». Сприймаючи дану структуру, в нашій свідомості формується стереотип, що поганого людини вже не переробиш, він ніколи не виправиться.

Інтерпретуючи фразеологічні одиниці на базі співвідношення їх образних сприйнять зі стереотипами, що відображають народний менталітет, ми тим самим розкриваємо їх культурно-національний зміст і характер, що і є змістом національно-культурної конотації.

Таким чином, відображення стереотипів у фразеології виражено дуже яскраво, так як тільки спільно, співвідносячи образи з поняттями, змістом, ми можемо виявити культурно-національну значимість вираження [27].

Висновки до 2 розділу

За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки:

Існує 2 основних способи перекладу фразеологічних одиниць - фразеологічний та нефразеологічний.

Для адекватного перекладу фразеологічної одиниці перекладачеві необхідно враховувати і по можливості повністю передати всі її компоненти, а саме: образний, наочний, емоційний, стилістичний і національно-етнічний компоненти.

Найбільшу трудність для перекладу представляють англійські фразеологічні одиниці, що не мають еквівалентів у російській мові. Для їх передачі використовуються прийоми лексичного, дослівного і описового перекладу. При цьому перекладач повинен намагатися по можливості зберегти образний характер вихідної одиниці.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Фразеологія - явище надзвичайно складне. Без знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність мови, зрозуміти жарт, гру слів, а іноді просто і сенс всього висловлювання. Над проблемою фразеологічних одиниць працювали багато наукових діячів. Родоначальником теорії фразеології вважається швейцарський лінгвіст Шарль Баллі, який вперше визначив фразеологію як самостійний розділ лексикології. Був запропонований цілий ряд класифікацій фразеологічних одиниць. Класифікація фразеологізмів з точки зору семантичної злитості їх компонентів належить академіку В.В. Виноградову. Як відомо, фразеологізми виникають з вільного поєднання слів, яке вживається в переносному значенні. Поступово переносність забувається, стирається, і поєднання стає стійким.

Ця дипломна робота присвячена особливостям перекладу фразеологічних з англійської мови на українську та російську.

Розглянувши теорії відомих лінгвістів, що вивчали проблеми фразеології (А.В Куніна, М.М Амосової, В.В. Виноградова), запропоновані ними класифікації фразеологічних одиниць, в роботі були виділені основні ознаки, притаманні усім фразеологічним одиницям. Були розглянуті основні способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської на російську мову, та труднощі, що виникають при перекладі.

Фразеологічні одиниці являють собою національно-специфічні одиниці мови, що акумулюють культурний потенціал народу, тому при перекладі фразеологізму перекладачеві необхідно зробити вибір прийомів і способів перекладу, використання яких допомогло б досягти бажаного результату. Знання таких труднощів, що виникають при перекладі фразеологічних одиниць, як багатозначність і омонімія, національно-культурні відмінності між близькими за змістом фразеологічними одиницями в різних мовах, емотивна функція або стилістична забарвленість фразеологізмів, різного роду історичні вирази, які часто мають по кілька відповідників, як в мовою оригіналу, так і в мові перекладу може допомогти попередити виникнення невідповідностей при перекладі.

Вибір того чи іншого виду перекладу залежить від особливостей фразеологічних одиниць, які перекладач повинен розпізнати і зуміти передати їх значення, яскравість і виразність. Так як фразеологічні одиниці широко використовуються в літературі всіх стилів, то грамотний перекладач не повинен допускати неточностей у перекладі того чи іншого фразеологізму. Для досягнення максимальної адекватності при перекладі фразеологізмів з англійської мови на українську або російську перекладач повинен вміти скористатися різними видами перекладу. Фразеологічний переклад передбачає використання в тексті перекладу стійких одиниць різного ступеня близькості між одиницею іноземної мови і відповідної одиницею перекладного мови - від повного і абсолютного еквівалента до приблизного фразеологічного відповідності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии/ Н.Н. Амосова. - Л.: ЛГУ, 1978. - 208с.

2. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода)/ Л.С. Бархударов. - М.: Международные отношения, 1975. - 240с.

3. Баранцев К.Т. Английские пословицы и поговорки / К.Т. Баранцев. - К.: Радянська школа, 1973. - 175 с.

4. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л.Г. Верба. - К.: Нова книга, 2003.

5. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды/ В.В Виноградов - М.: Наука, 1977. - 312с.

6. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе/ под ред. Вл. Россельса. - М.: Международные отношения, 1980. - 342с.

7. Внук Т.В. Особенности окказиональных модификаций фразеологизмов в текстах немецкой коммерческой рекламы / Т.В. Внук // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. - 2008. - №3 (34). - С. 74 - 84.

8. Горлов В.В. Фразеологизмы как средство выразительности на страницах газеты / В.В. Горлов // Русский язык в школе. - 1992.- №5 - С. 35 - 37.

9. Деева І.М. English Proverbs and How to Use Them / І.М. Деева. - Л.: Просвітництво, 1970. - С. 11-15.

10. Дёмина Т.С. Фразеология пословиц и поговорок / Дёмина Т.С. - М.: ГИС, 2001. - 135 с.

11. Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів'я та приказки / О.Ю. Дубенко. - Київ: Нова книга, 2004. - 416 с.

12. Дубровин М.И. Англійські і російські прислів'я і приказки / М.И. Дубровин. - Москва: Освіта, 1993.

13. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение/ В.Н. Комиссаров. - М.: ЭТС, 2001. - 424с.

14. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе / В.Г. Костомаров. - М.: Высшая школа, 1971. - 342с.

15. Крупнов В.Н. Курс перевода. Английский язык: общественно-политическая лексика/ под ред. Л.С. Бархударова. - М.: Международные отношения, 1979. - 232с.

16. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков/ А.В. Кунин. - 3_е изд. - Дубна: Феникс+, 2005. - 488с.

17. Кухаренко В.А. Интерпретация текста/ В.А. Кухаренко. 2-е изд. - М.: Просвещение, 1988. - 188с.

18. Лазарева Э.А. Заголовок в газете Текст. / Э.А. Лазарева. - Свердловск: Издат. Урал. Ун-та, 1989. -- 96с.

19. Манжура І. І. Казки, прислів'я і т. ін., записані в Катеринославській та Харківській губерніях І.І. Манжурою / І.І. Манжура. - Дніпропетровськ: Січ, 2003. - 420 с.

20. Модестов В.С. Английские пословицы и поговорки и их русские соответствия / В.С. Модестов. - М.: Русский язык, 2004. - 469 с.

21. Мокиенко В.М. Славянская фразеологія / В.М. Мокиенко. - М., 1989.

22. Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка / А.Г.Назарян. - М.: Высшая школа, 1987. - 288с.

23. Рецкер, Я.И. Теория перевода и переводческая практика/ Я.И. Рецкер. - М.: Международные отношения, 1974. - 167с.

24. Слепович В.С. Курс перевода/ В.С. Слепович. - Минск: ТетраСистемс, 2004. - 320с.

25. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка/ А.И. Смирницкий. - М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1956. - 260с.

26. Харитончик З.А. Лексикология английского языка/ З.А. Харитончик. - Минск: Вышэйшая школа, 1992. - 229с.

27. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. - М.: Высшая школа, 1985. - 192с.

28. Большой англо-русский словарь/ В.К. Мюллер, А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский. - Екатеринбург: У-Фактория, 2005. - 1536с.

29. ABBY Lingvo 12 - электронный словарь [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. и прогр. (1.20 Гб). - М.: ООО «Аби Софтвер», 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

30. Болдырева М.Л. К вопросу функционально-стилистической характеристики фразеологических единиц // Ученые записки МГПИИЯ им. М. Тореза. Т. 42. М., 1968. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070255.pdf.

31. Витковская Е.О. Двойная актуализация фразеологизмов в аспекте перевода. / Е.О. Витковская. - СПб., 2009. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.novsu.ru/file/315685.

32. Константинова А.А. Пословицы и поговорки в современной англо-американской прессе. Авторское использование традиционных паремий. / А.А. Константинова. - М., 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/322/image/322-022.pdf.

33. Wikipedia - the free encyclopedia. Mode of access: http://ru.wikipedia.org/wiki.

34. The New York Times Company [Electronic resource] / The New York Times Company, 2008. - Mode of access: http://www.nytimes.com

35. The Wall Street Journal [Electronic resource] / Dow Jones & Company, Inc., 2009. - Mode of access: http://online.wsj.com

36. The Washington Post Company [Electronic resource] / The Washington Post Company, 1996-2009 - Mode of access: http://www.washingtonpost.com

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Лінгвістичне дослідження і переклад фразеологічних одиниць сучасної літературної німецької мови. Класифікація фразеологізмів, перекладацькі трансформації при перекладі українською мовою. Семантика німецькомовних фразеологічних одиниць у романі Г. Фаллади.

  курсовая работа [73,8 K], добавлен 07.03.2011

 • Аналіз фразеологічних одиниць та їх класифікації відповідно до різних підходів. Вивчення ознак та функцій фразеологізмів. Своєрідність фразеологічних одиниць англійської мови. З’ясування відсотку запозичених і власно англійських фразеологічних одиниць.

  курсовая работа [86,8 K], добавлен 08.10.2013

 • Зміст фразеології як одного із розділів мовознавства. Визначення поняття і видів фразеологічних одиниць, їх етнокультурологічна маркованість. Особливості перекладу національно маркованих фразеологічних компонентів англійської мови українською і навпаки.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 09.04.2011

 • Історія розвитку фразеології як науки про стійкі поєднання слів. Класифікація фразеологічних одиниць. Опрацювання фразеологічних одиниць, що супроводжують студентське життя, з допомогою німецько-російського фразеологічного словника Л.Е. Бинович.

  курсовая работа [38,4 K], добавлен 19.05.2014

 • Теоретичне обґрунтування фразеології як лінгвістичної дисципліни, поняття про ідіоматичність фразеологічних одиниць. Практичне дослідження граматичних особливостей фразеологічних одиниць із структурою словосполучення та речення в італійській мові.

  курсовая работа [107,6 K], добавлен 19.09.2012

 • Спірні проблеми фразеології у світлі сучасних наукових парадигм. Класифікація фразеологічних одиниць. Культурологічний аспект дослідження фразеологічних одиниць на прикладі фразем, які не мають лексичних відповідників, англійської та української мов.

  дипломная работа [78,2 K], добавлен 11.09.2011

 • Класифікації фразеологічних одиниць німецької мови. Особливості значення й переосмислення слів з рослинним компонентом у складі фразеологічних одиниць. Аналіз фразеологічних одиниць із рослинним компонентом Baum із семантичної й структурної точок зору.

  курсовая работа [54,0 K], добавлен 29.07.2015

 • Виявлення спільних та відмінних рис при перекладі фразеологічних одиниць в різних мовах. Класифікація фразеологізмів за видом стійких сполук і за формою граматичної структури. Проблематика художнього перекладу фразеологізмів: прислів’їв, приказок, ідіом.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 18.01.2012

 • Поняття фразеологізмів. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Місце компаративних фразеологізмів в системі фразеологічних одиниць мови. Структурно-семантичні особливості компаративних фразеологізмів в англійській мові. Особливості дієслівних форм.

  дипломная работа [112,1 K], добавлен 25.08.2010

 • Фразеологія як лінгвістична дисципліна, предмет її дослідження. Аналіз значення фразеологізмів в українській мові. Класифікація фразеологічних одиниць. Особливості використання фразеологізмів у періодичних виданнях. Помилки у висловлюванні фразеологізмів.

  курсовая работа [88,3 K], добавлен 28.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.