Семантичні особливості фразеологічних одиниць, які позначають студентське життя

Історія розвитку фразеології як науки про стійкі поєднання слів. Класифікація фразеологічних одиниць. Опрацювання фразеологічних одиниць, що супроводжують студентське життя, з допомогою німецько-російського фразеологічного словника Л.Е. Бинович.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.05.2014
Размер файла 38,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Горлівський інститут іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Кафедра німецької мови

КУРСОВА РАБОТА

з німецької мови

на тему: «Семантичні особливості фразеологічних одиниць, які позначають студентське життя»

Студентки IVкурсу 434 групи, напряму підготовки 6.020303 філологія

спеціальності німецька й англійська мови та зарубіжна література

факультету французької та німецької мов

Паневська Анна Олександрівна

Керівник доцент Воробйова Т.С.

м. Горлівка - 2014

ВСТУП

Розділ 1. Фразіолгія

1.1 Історія розвитку

1.2 Основні поняття фразеології

1.3 Класифікація фразеологічних одиниць

1.3.1 Фразеологічні єдності

1.3.2 Фразеологічні вирази

1.3.3 Фразеологічні сполучення

Розділ 2. Семнтичні особливості фразеологічних одиниць, які позначають студентське життя

Вступ

Курсова робота присвячена дослідженню теоретичним питанням фразіології та дослідженню фразеологічних одиниць німецької мови, що супроводжують студентське життя. Сучасний світ швидко змінюється, що знаходить своє актуальне відображення і в мові.

В останні десятиліття різко зріс інтерес до вивчення природних мов як проекції національного світобачення (В.А. Маслова, С.Г. Тер- Минасова). У міжнародній комунікації на перший план ставиться проблема взаєморозуміння. Відмінності між мовами, зумовлені відмінністю культур, найпомітніше як у лексиці в цілому, так і у фразеології, яка відображає життя нації.

На сучасному етапі розвитку фразеології було б невиправданим, якби вона обмежила об'єкт свого дослідження тільки фразеологічними одиницями. Фразеологія безперервно поповнюється і збагачується за рахунок модельованих утворень, наприклад, типу аналітичних конструкцій, та поповнюється новотвореннями. Вивчення фразеологічних одиниць, як мовних одиниць, найбільш яскраво відображають національні особливості культури народу - носія мови, видається важливим у зв'язку з прагненням до адекватного розуміння ментальності представників даного народу на тлі розвиваються контактів у сфері бізнесу. Ментальність - це світогляд в категоріях і формах рідної мови, які поєднують у собі інтелектуальні, духовні та вольові якості національного характеру в типових його проявах. Ментальність - це спосіб бачення світу, це не філософські, наукові чи естетичні системи, а той рівень суспільної свідомості, на якому думка не відвернута від емоцій, від латентних звичок і прийомів свідомості. Отже, ментальність - той незримий мінімум духовного єднання людей, без якого неможлива організація будь-якого суспільства [ 3, с.49].

В даний час дослідження молодіжного мовної поведінки ведуться за такими основними напрямками : історія та перспективи дослідження мови молоді ( Androutsopoulos 1998, Neuland 1999 ) ; порівняльно- зіставні дослідження молодіжного мовного побуту в різних мовах ( Albrecht 1993, Androutsopoulos 1997b, Radtke 1992, Zimmermann 1993 ) ; функції мови молоді ( Augenstein 1998); взаємовідношення мови молоді та мови -стандарту ( Neuland 1994, 1997 ) ; регіональні відмінності в мові молоді ( Ehmann 1992, Neuland 1997, 1998, Neuland / Heinemann 1997, Studer 1998); взаємозв'язок молодіжного мови та молодіжної культури ( Androutsopoulos 1997а, Kluge 1996 ) ;

Дослідження німецьких соціологів показали, що в дев'яності роки двадцятого століття в Німеччині особливого значення набув «альтернативний, молодіжний спосіб життя» ( Dittmar 1997). Мовне вираження цей феномен суспільного розвитку знаходить у формуванні так званого молодіжного мови.

У даній роботі досліджувалися фразеологічні одиниці, що супроводжують студентське життя, що є, беспречно, необхідним для розуміння студентів.

Актуальність роботи обраної теми визначається наступними факторами:

У дослідженнях фразеологічного складу мови останнього десятиліття позначилися нові підходи і нові концепції, орієнтовані на вивчення фразеології в рамках загальнонаукових проблем «мова і культура», «людина і мова».

Фразеологізми, що вживаються в повсякденному комунікації студенті, до теперішнього часу не були предметом спеціального дослідження як мовні засоби вираження національного та статусно- орієнтованого плану вираження.

Об'єктом дослідження виступає фразеологічні одиниці сучасної німецької

Предметом дослідження є фразеологічні одиниці, що супроводжують студентське життя німецькою та російською мовами.

Практичним мовним матеріалом дослідження послужили німецькі фразеологізми, витягнуті в результаті суцільної вибірки з « Німецько- російського фразеологічного словника » Л. Е. Бинович і Н.Н Гришин М., 1975, що включає 12 тисяч ідіом. (2)

Метою даної роботи є дослідження фразеологічних одиниць німецької мови, що супроводжують студентське життя.

Науково -практична значимість роботи полягає в тому, що її висновки і матеріали можуть бути використані при складанні методичних розробок і посібників в курсах фразеології німецької мови, лінгвокультурології, в практиці викладання німецької мови як іноземної.

Методи і методики дослідження визначалися специфікою матеріалу і поставленими цілями і задачами. Наряду із загальними методами теоретичного та емпіричного наукового пізнання застосовувався метод лінгвістичного опису, що включає в себе прийоми спостереження, інтерпретації, узагальнення, використовувалися прийоми структурно - семантичного, компонентного, контекстуального аналізу, а також аналіз словникових дефініцій ФО

Структура роботи визначається її дослідницькими завданнями. Курсова робота складається з вступу, 2 розділів, висновків і бібліографічного списку (15 джерел).

Розділ 1. Фразілогія

фразеологічний німецький студентський

1.1 Історія розвитку

«Фразеологія (від грец. Та ), - це наука про фразеологічних одиницях (ФО), тобто про стійкі поєднаннях слів з ускладненою семантикою, що не утворюються по породжує структурно - семантичним моделям змінних сполучень » [8, 13]. Якщо проаналізувати етимологію даного терміну, то можна прийти до висновку, що фразеологія - це « наука про фразу », хоча найчастіше він позначає не саму науку, а швидше її матеріал. У коло досліджень фразеології входять тільки ФО, в різних джерелах іменовані по- різному: « стійкі поєднання », « нерозкладних поєднання », або « незмінні вираження» ( setexpressions ), тобто тісні єдності, складаються з декількох слів і виражають цілісне поняття. Розділити на складові частини їх можна тільки з точки зору етимології, при розгляді їх у діахронічному аспекті [3, С.32]

Термін фразеологія (від фр. Phrasйologie ) введено швейцарським ученим Ш. Баллі в значенні « розділ стилістики, що вивчає пов'язані поєднання ». Його ж вважають і засновником теорії фразеології, так як, по-перше, він включив главу про фразеології в свій підручник з стилістиці, а, по-друге, систематизував словосполучення у двох своїх книгах: «Нариси стилістики » і «Французька стилістика ». У першій книзі він виділяв чотири групи словосполучень:

1 ) вільні словосполучення ( lesgroupementslibres ), тобто поєднання, позбавлені стійкості, розпадаються після їх утворення;

2 ) звичні поєднання (lesgroupementsusuels ), тобто словосполучення з відносно свободной зв'язком компонентів, допускають деякі зміни ;

3 ) фразеологічні ряди ( lesseriesphraseologiques ), тобто групи слів. У яких два рядоположнимі поняття зливаються майже в один. Стійкість цих оборотів закріплюється первинними словоупотребленіем. Ці поєднання допускають перегрупування компонентів;

4) фразеологічні єдності ( lesunitesphraseologiques ), тобто поєднання, в яких слова втратили своє значення і виражають єдине нерозкладне поняття. Подібні поєднання не допускають перегрупування компонентів.

У другій книзі Баллі виділяє лише дві принципово відмінні групи сполучень. У своїй пізнішій роботі « Французька стилістика » Баллі розглядає звичні поєднання і фразеологічні ряди як проміжні типи словосполучень і розрізняє лише дві основні групи сполучень: вільні сполучення і фразеологічні єдності, тобто словосполучення, компоненти яких постійно вживаються в даних поєднаннях для вираження однієї і тієї ж думки, втратили всяке самостійне значення.

Початок наукової розробки російської фразеології як самостійної лінгвістичної дисципліни було покладено в декількох працях академіка В. В. Виноградова. Він також вніс важливий внесок у розробку теорії стійких сполучень.

В останні роки було написано безліч робіт, присвячених аналізу фразеологічного складу творів художньої, суспільно - політичної, науково -популярної, художньо - документальної, мемуарної та іншої літератури. У цілому ряді робіт фразеологізми аналізуються в семантичному, лексико- семантичному, морфологічному та синтаксичному відношенні.

Особливе місце займають дослідження семантики фразеологічних зворотів. Семантична парадигма фразеологізмів: варіантність фразеологічних одиниць, їх синонімія і антонімія, багатозначність і т.д. досить докладно вивчена такими вченими як А.В. Куніним, Н.М. Шанским, А.М. Бабкіним та ін.

Окремі мовознавці в тому числі і В.В. Виноградов, головним розходженням між лексичним і фразеологічним значенням називають різницю характеру їх образності. [ 5, С 54 ] На їх думку, в лексичному значенні образність має більш уточнюючий характер, ніж у фразеологічному. У дійсності, однак, виявляється, що оцінка через слово і фразеологізм багато в чому збігається. Так, і у слові з переносним значенням, і у фразеологізмі з узагальнено - переносним значенням, можна виявити одні й ті ж компоненти кваліфікаційної групи: власне кваліфікацію, об'єкт кваліфікації і, нарешті, підстава кваліфікації

Слово з переносним значенням може бути розгорнуто за окремими його властивостями. Так В.Н. Телія дає таке значення слову « шкапа » :... така коня ( об'єкт кваліфікації), яку мовець (суб'єкт кваліфікації) вважає в порівнянні з «нормальними» кіньми (підстава кваліфікації) поганий ( власне кваліфікація) через її немічності або непоказного виду ( предмет кваліфікації) [11].

В останні роки з'явилося чимало книг і брошур, тематичних збірників, сотні статей, в яких, так чи інакше, висвітлюється фразеологічна проблематика. Інтенсивна розробка даного аспекту мови призвела до появи відчутних результатів. Якщо на початку розвитку даної науки дослідники нерідко обмежувалися чисто інтуїтивними критеріями, то в пізніших роботах посилилося прагнення надати цим критеріям по можливості чіткий і більш об'єктивний характер, що дозволяло б використовувати їх при роботі з різними мовами.

Існують різні погляди на предмет фразеології. У науці давно побутує так зване « вузьке» (С.І.Ожегов) і «широке » ( А.А. Реформатський) розуміння обсягу цієї галузі мовознавства. «Вузьке » розуміння почасти утвердилося у зв'язку з лексикографічної розробкою фразеологізмів, які включалися і включаються до тлумачні словники поряд з лексичними одиницями. Безумовно, в першу чергу в словники потрапляли фразеологізми, еквівалентні слову, і майже не потрапляли стійкі вирази, утворені за моделлю пропозиції. Розробка стійких поєднань в історичному плані призвела до розуміння обсягу фразеології в « широкому»плані. 1.2 Основні поняття фразеології

Фразеологія стає актуальним передметом дослідження у зв'язку з підвищенням інтереса до мовній картині світу, оскільки складляє яскраву і національно-своєрідну частину мовної картини світу будь-якого народу. «Фразеологічний склад мови - це дзеркало, в якому лінгвокультурна спільність ідентифікує свою національну самосвідомість »[6. С. 9]

Словник мовознавства дає таку дефініцію фразеології ( від грец. Phrasis - вираз, logos - вчення) - це не тільки сукупність стійких сполучень слів, що мають у складі даної мови, але також розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний склад мови в його сучасному стані та історичному розвитку [ 1, с. 560 ].

У німецькій мові як загальна назва фразеологізмів вживають терміни phraseologische Wortfьgung або der Phraseologismus [ 14, с. 38 ].

У фразеологізмах відбилося ставлення народу до людських достоїнств і недоліків: про працьовитого людину, умільця народ скаже geschikte Hдnde - золоті руки ; der Allerweltsjunge - майстер на всі руки ; і швець і жнець, і в дугу грець. Про неробу - auf der Brenhautliegen - байдики б'є, ледаря корчить. Про сміливому людині - не з боязкого десятка, сміливого куля боїться.

Фразеологічні звороти, як і слова, є готовими одиницями мови. Вони не створюються кожен раз заново, а відтворюються, як і окремі слова, за традицією.

Німецька мова складається в основному з таких звичайних сполучень, як Limonadetrinken, dieSonnescheintnichthell і т.п. У цих поєднаннях слів закріплені часто повторювані і типові явища зовнішнього світу і зв'язки між ними. Слова, що входять в ці поєднання, здатні вступати і в інші комбінації, не менше звичні : Wassertrinken, Teenichtgernhaben тощо Відносини між словами в таких поєднаннях також можуть змінюватися, але мова людини рясніє і такими словосполученнями, компоненти яких фіксовані у своєму складі, а відносини між ними закріплені.

Численний шар в мові складають всілякого роду штампи, кліше, формули мовного побуту, властиві тій чи іншій епосі, стилю, середовищі.

Фіксований склад і форму мають крилаті слова « geflьgelte Worte » - вислову відомих авторів, уривки з творів, що відобразили вдалий образ або повчальне історична подія. Прислів'я та приказки, казкові формули теж володіють постійністю форми і значення. Переважна більшість відтворюваних в готовому вигляді виразів притаманне тільки даному мови, а тому й не перекладається дослівно на інші мови. Тільки російській зрозуміло, що означає виносити сміття з хати, німець про подібну ситуацію скаже - Waszu Hausegekochtwird, sollmanin Hauseessen, англієць - towashone ` sdirty linenin public. Російське своя сорочка ближче до тіла еквівалентно німецькому jeder ist sich selbst der Nдchste. Джерелом багатьох таких виразів є антична міфологія ( танталові муки, ахіллесова п'ята тощо), художня література ( Бути чи не бути? « Es geht um Seino der Nichtsein ?").

Г.А. Молочко називає фразеологізмами поєднання слів, які виражають поняття не прямим назвою їх, а образно- описово [ 10, С. 21 ], наприклад :

Zu Hilfekommen - helfen ; es ist gang und gьbe - oft ;

1.3 Класифікація фразеологічних одиниць

Фразеологію сучасної німецької мови дослідники систематизували за цілою низкою принципів. Тим не менш, у даний час вона потребує суттєвих уточнень [ 14, С. 35 ]

Це пов'язано з фактом розвитку теорії фразеології і пізнанням все нових закономірностей, властивої розглянутій системі мови, а також з уточненням методів дослідження фразеології.

За останні роки широке поширення отримали дві класифікації: семантична і функціональна [ 7, c. 28 ].

Функціональна класифікація фразеологічних одиниць

Оскільки спірні моменти семантичної класифікації В.В. Виноградова протягом останніх років були предметом всебічного критичного аналізу як стосовно до матеріалу російської, так і інших мов, є доцільним розглядати в критичному плані систематизацію німецької фразеології за функціональним принципом, тим більше, що більшість стійких словосполучень, що включаються в розділ так званих фразеологічних сполучень семантичної класифікації, входить до складу фразеології, систематизованої за функціональним принципом [ 14, c.36 ].

Функціональна класифікація з'явилася в радянській германістики в той період, коли фразеологічні дослідження В.В. Виноградова показали важливість розгляду стійких словосполучень і сполучень слів, що володіють цілісністю розуміння, таким чином, вона була відвойована у синтаксису і словотвору, оскільки цілий ряд словосполучень ставився німецькими вченими до складних словами. Ці одиниці з чистою номінацією, що позначаються як лексичні єдності, номінативні фразеологізми вперше були досліджені як особлива частина вчення про стійкі словосполучення сучасної німецької мови [ 14, с. 36 ].

Дана обставина дозволила детально простежити функцію і структурно - семантичні особливості стійких сполучень слів цієї групи, а також їх відмітні особливості, співвідносні з поєднаннями слів, що виконують в мові експресивно - номінативну функцію.

Однак конкретизація складу одиниць двох великих груп стійких сполучень слів I групи ( лексичні єдності або номінативні фразеологізми) і II група ( читача- експресивні фразеологізми) показує, що функціональні відмінності в більшості своїй пов'язані з особливостями структурно - семантичного порядку.

Важливо підкреслити наступне : І група - так звані номінативні фразеологізми, охоплює, по-перше, стійкі словосполучення, що володіють семантичної цілісністю номінації на основі власних лексичних значень компонентів, без якого-небудь ознаки семантичного перетворення останніх. Значна частина подібних утворень - це іменні сполуки обумовленого за визначенням, використовувані як назви різних типів: географічні назви, наприклад derNahe Osten, dieDeutsche Demokratische Republik ; назви різних державних, політичних установ, політичних партій, наприклад die Freie Deutsche Jugend, die CDU - Christlich - Demokratische Union ; позначення, звання [ 15, с.652 ]. Всі ці словосполучення виконують в мові функцію номінації.

Другою групою лексичних єдностей або номінативних фразеологізмів є словосполучення, що виникають на основі переносного значення одного з компонентів. Це - типові приклади обмеженою сполучуваності слів з переносним значенням. У класифікації В.В. Виноградова вони названі терміном « фразеологічні сполучення ». У німецькій мові це такі, як наприклад : etw. Flltins Wasser - щось розбудовується, йде нанівець ; keinen Fingerrьhren - палець об палець не вдарити ; beij - minder Kreidestehen - заборгувати кому - л., blinder Passagier - безквитковий пасажир [ 15, с. 652 ].

Третьою групою одиниць, що входять до складу так званих номінативних фразеологізмів, є дієслівні стійкі поєднання, відомі в російській та німецькій літературі як « аналітичні конструкції», наприклад : die Hilfe leisten - допомогти.

II група в функціональної класифікації - номинативно - експресивні фразеологізми - містить семантично перетворені фразеологізми зі структурою словосполучень і пропозицій.

Таким чином, в функціональної класифікації сконцентровані всі різновиди стійких відтворюваних сполучень слів. Тут наявні з'єднання, які утворюються без семантичного перетворення компонентів ( лексичні єдності), модельовані освіти, аналітичні та грамматико - стилістичні конструктивні серійні освіти.

Структурно - семантична класифікація

Фразеологічні одиниці являють собою раздельнооформленностью, стійкі з'єднання слів різних структурних типів з одиничною сполучуваністю компонентів, значення яких виникає в результаті семантичного перетворення компонентного складу.

За граматичної структурі фразеологічні одиниці можуть бути слово поєднаннями, предикативними сполученнями, реченнями. За характером значення, виникає в результаті взаємодії структури, сполучуваності та семантичного перетворення компонентного складу, розрізняються [ 14, с.39]:

а ) фразеологічні єдності,

б) фразеологічні вирази,

в) фразеологічні сполучення.

1.3.1 Фразеологічні єдності

Нове, фразеологічне значення створюється не в результаті зміни значення окремих компонентів словосполучення, а зміною значення всього комплексу. У фразеологическом єдності поглинається і втрачається індивідуальний сенс слів- компонентів. Вони утворюють нерозкладне семантичне ціле. Саме цьому розряду фразеології властиво семантична єдність чи семантична цілісність.

Наприклад: jmdm. Den Kopfwaschen - намалювати будь-кому шию ( голову); keinen Fingerkrummmachen - не вдарити палець об палець (букв. : чи не зігнути жодного пальця) ;

etw. aufEislegen - заморозити, не давати ходу.

Образна вмотивованість фразеологічного єдності може з плином часу збліднути і ослабнути до повної демотивації, коли фразеологічна одиниця утворюється на переосмисленні таких змінних словосполучень, які були спочатку позначками конкретних звичаїв німецького народу і вийшли з плином часу з ужитку, наприклад :

denStab ьberjmdn. brechen - винести вирок комусь (букв. : розламати над будь-ким палицю) ;

etw. aufdemKerbholzhaben - мати за собою будь-яку провину (букв. -, мати що-небудь на дерев'яній бирці ) ;

beijmdm. inderKreidestehen - бути чиєюсь боржником (букв. - бути у будь-кого в крейді ).

Однак - і це слід особливо підкреслити - демотивация фразеологічного єдності не впливає ні на його експресивність, і його функціонально - стилістичну приналежність. Значення подібних одиниць, що утворюється на основі переосмислення змінного словосполучення, має абсолютної експресивністю, тобто воно експресивно незалежно від контексту.

Цілісне значення фразеологічних єдностей може мати різну ступінь мотивованості. Це може відбуватися з причин екстралінгвістичні характеру, наприклад, внаслідок забуття конкретних звичаїв, на основі яких сталася фразеологізація відповідних змінних словосполучень, наприклад :

- m. einen Korbgeben - відмовити будь-кому, відкинути пропозицію вступити в шлюб ( букв. - дати кому-небудь корзину) та ін

Демотивация фразеологізмів може відбуватися внаслідок архаїзації лексики, яка входить у фразеологічні єдності. Наступною причиною демотивації може бути наявність у складі фразеологізму жаргонної або професійної лексики. У ряді випадків це не тільки компоненти, а цілі жаргонні або професійні вирази, наприклад :

Keinenguten Ankratzhaben ( молодежн, сленг ) - не мати успіху ;

der ganze Zinnober ( солдатск. жарг. ) - все ;

einen tollen Zahn darauf haben (проф. ) - розвивати велику швидкість ; keine Wellen machen ( спорт. ) - зберігати холоднокровність, витримку ;

im Bleisein (проф. ) - бути в порядку та ін

Друга група фразеологічних єдностей, компаративні фразеологізми, мають виражені структурні ознаки, по суті ще мало досліджені. Можливість їх віднесення до фразеології, структурно - семантичні особливості і включення в групу фразеологічних єдностей потребують додаткового аналізу.

1.3.2 Фразеологічні вирази

Фразеологическими виразами в даній роботі називаються одиниці, які за своєю граматичної структурі є предикативними поєднаннями слів і пропозиціями. За комунікативної значущості тут розрізняються такі різновиди:

Загальновживані прислів'я :

Es ist nicht alles Gold, was glдnzt. « Невсой - тозолото, чтоблестіт » ;

Viele Koche verderben den Brei « Усемінянекдітябезглазу » ;

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. « Не видав вечора, і хвалитися нема чого ; Курчат по осені рахують. » ;

Wer nichts hat, der verliert nichts. « Голийбединебоітся ».

Приказки типу :

Da ' liegt der Hund begraben. « Вотгдесобаказарита ».

Die Zдhne in die Wand hauen. « Положітьзубинаполку ».

Stein und Bein frieren. « Окоченетьотхолода ».

Стійкі і відтворюються вигуки модальні вирази:Erkannmichgernhaben ( AusdruckderAblehnung ), DulieberHimmel ! ( Ausruf des Entsetzens oder der Verwunderung ), Mein lieber Mann ! ( Ausruf der Verwunderung ), Es ist, um die Kranke zu kriegen ! ( Ausruf der Ungeduld, der Verzweiflung ), Du kriegst die Motten ! ( Ausdruck des Erstaunens ), Jetzt ist der Ofen am Dampfen ! ( Ausdruck der Verzweiflung ), Er kann mir gestohlen werden ! ( Ausdruck der Abweisung ).

Деякі з цих стійких вигуків і модальних висловів мають еліптичну форму, наприклад : Ja, Kuchen ! ( Ausdruck der Ablehnung ), Verflucht und zugenдht ! ( Verwьnschung ), Lieber scheintot im Massengrab ! ( AusdruckderAblehnung ).

Склад 1 - йі 2 -ї груп фразеологічних висловів може бути доповнений одиницями, висхідними за своїм походженням до античної літератури та міфології, біблії, художній літературі і публіцистиці, наприклад :

NeueBesenkehrengut ( Frei dank ), WovielLichtist, iststarkerSchatten ( Goethe ), AugeumAuge, ZahnumZahn ( Bibel ), DasalsowardesPudelsKern ( Goethe ), zweiSeelenwohnen, ach, inmeinerBrust ( Goethe ).

Ці фразеологічні вирази традиційно позначаються як «крилаті слова » ( geflьgelte Worte ) і виділяються у всіх класифікаціях в особливу групу. Однак для синхронного опису фразеологічної системи і функціонування фразеологічних висловів в цій системі розгляд даних фразеологізмів як особливої групи неправомірно, оскільки в структурному і семантичному відношенні вони не відрізняються від інших фразеологічних висловів.

Всі наведені вище розряди фразеологічних висловів показують дві основні властивості фразеологичности : вони мають одиничну сполучуваність компонентного складу і специфічний різновид семантичного перетворення. Так, для прислів'їв характерний дидактичний сенс, що виражається через переосмислення відповідного образу, наприклад :

Viele Koche verderben den Brei, Neue Besen kehren gut.

Докладний аналіз мовних критеріїв приналежності фразеологічних висловів до фразеологическому фонду мови повинен скласти предмет спеціального дослідження. В даний час вже з'являються роботи, в яких робиться спроба заповнити цю прогалину в дослідженні німецької фразеології.

1.3.3 Фразеологічні сполучення

Фразеологическими поєднаннями ми називаємо фразеологізми, що у результаті одиничного зчеплення одного семантично перетвореного компонента. Для семантики подібних фразеологічних одиниць характерна аналітичність і збереження семантичної окремішності компонентів. Фразеологічні сполучення можуть бути термінологічного, а також і нетермінологіческой характеру:

diegoldeneZahl ( = eineastronomischeHilfszahl ),

dasgelbeFieber ( eineTropenkrankheit ),

die silberne Hochzeit ( das 25jahrige Bestehen einer Ehe ),

der schwarze Markt ( geheimer, unerlaubter Markt ),

ein blinder Passagier ( ein Passagier, der sich heimlich, ohne Berechtigung eingeschlichen hat und mitfдhrt ).

Кількість фразеологічних поєднань дуже невелика, т. к. одинична сполучуваність одного з компонентів з переносним значенням не є типовою в системі німецької фразеології. Як правило, переносне значення слова утворює серійну сполучуваність зі словами тієї чи іншої семантичної групи. СР сполучуваність прикметника blind ( = maЯlos ) : Zorn, Wut, Gier, Leidenschaft. Або сполучуваність того ж прикметника blind з іншим переносним значенням ( = angelaufen, trьbe, undurchsichtig ) : Fensterscheiben, Brillenglas, Spiegel, Politur [ 14, с.47 ].

1.3.4 Фразеологічні єдності з вираженими структурними властивостями

Фразеологічні єдності з вираженими структурними властивостями є: 1. Компаративні фразеологізми

2. Парні поєднання слів

компаративні фразеологізми

Компаративний фразеологическими одиницями називаються стійкі та відтворювані поєднання слів, фразеологічна специфіка яких полягає в традиційному порівнянні [ 14, с.48]. Наприклад: j - m. fliehenwiediePest «бігти від кого-небудь як від чуми» ; jдh, plцtzlich hochfahren wie von der Tarantel gestochen « вскочити як ужалений, букв. : ніби вкушений тарантулом »

У літературі з фразеології типовим до останнього часу було або повне ігнорування даної фразеологічної групи, або згадування цих одиниць побіжно в загальному складі фразеологізмів.

Продуктивність і структурно - семантична характеристика дозволяють ідентифікувати їх як особливий підвид фразеологічних єдностей.

Структурно - семантичне своєрідність стійких зчеплень слів даного типу полягає в тому, що характеристика властивості чи дії відбувається через порівняльне підрядне речення, введені спілками wie або als, zB Er tut, wiewennernichtswьЯte - він робить вигляд, ніби нічого не знає.

Порівняльна група характеризує властивість чи дію, стан через конкретний образ, зіставлення з яким показує, як представлено та або інша якість, як відбувається та чи інша дія.

Другим відмітним властивістю компаративних фразеологізмів є твердо фіксована сполучуваність стійкого порівняння з строго певним колом прикметників і дієслів. Наприклад стійке порівняння wieeinKartenhaus «як картковий будиночок» зазвичай виступає з дієсловами zusammenstьrzen, einstьrzen, порівняння wiedas Wetter «як погода» - з прикметниками verдnderlich і т.д. Це дає підставу вважати компаративні фразеологізми двочленних структурами.

Прикметники та дієслова, з якими поєднується стійке порівняння, в спеціальній літературі часто позначаються як синтаксично або фразеологічні пов'язані елементи. Необхідно підкреслити, що фразеологізація порівняльного обороту може відбутися лише у взаємодії з синтаксично обумовленим елементом, т.к. тільки це взаємодія трансформує порівняння в посилення, що становить суть перетворення порівняння в стійке порівняння або компаративний фразеологізм.

Сталий традиційне порівняння включає образи реальної дійсності. Кожне таке порівняння вироблено в результаті багатовікового досвіду народу і являє тому запас таких образів, які відомі і звичні кожному члену даного мовного колективу і передаються за традицією від покоління до покоління, наприклад : stummwiedas Grab або stummwieein Fisch « ньому як могила або як риба », sichwindenwieein Aal « звиватися, викручуватися як вугор » і ін

Таким чином, стійкі порівняння, відповідно до їхнього традиційному позначенню, або компаративні фразеологічні одиниці, є одній з груп фразеології. Своєрідність, що дозволяє виділити їх серед інших фразеологізмів, виникає в результаті взаємодії структурних і лексико- виразних факторів.

Розділ 2. Фразеологічні одиниці, що позначають студентське життя

Німецька мова має багату фразеологію в цьому ми переконалися. Але метою нашого дослідження є фразеологізмів, що відображають Студентське життя. Отже, цей розділ присвячений дослідженню смантичних особливостей фразиологізмів, якими користуються сучасні німецькі студенти.

Ми вибрали із словника найбільш популярні фразеологічні одиниці та розподілили їх на декілька тематичних груп:

По-перше, це загальні для всіх студентів слова:

Hohe Schule ( Hochschule ) університет.

Bachelor - Бакалавр (Bachelor) це перша вчений ступінь, яка купується по закінченню, в середньому, шести семестрів навчання в одному з вузів Німеччини. Разом зі ступенем Майстер (Master), дана вчений ступінь замінила в Німеччині попередні види закінчення вузу, таких як Диплом і Магістр (Diplom і Magister). Залежно від напряму навчання, Бакалавр буває різних видів. У гуманітарних науках ступінь Бакалавра позначається так: Bachelor of Arts (BA). У природних науках: Bachelor of Science (B.Sc.)

Bologna-Prozess - Болонська угода (Bolgna-Prozess) було підписано в 1999 році всіма європейськими міністрами освіти. Метою даної угоди є введення в Європі єдиних, стандартних якісних рамок при навчанні в вузах (система Бакалавра і Майстра). Одним з найголовніших інструментів для досягнення даної мети, є впровадження в процес навчання системи ECTS-пунктів. Згідно з даною угодою, до 2010 року в Європі мають бути скасовані видачі вчених ступенів «Диплом» і «Магістр» по закінченню вузу.

Credit Points - це пункти, якими вимірюється трудомісткість при навчанні у вузі Німеччини. Дані пункти уособлюють обсяг роботи студента в годинах, які були витрачені для певного модуля (відрізка) в процесі навчання. Один пункт (1 CP) відповідає, приблизно, 30 годинах роботи. Для отримання наукового ступеня Бакалавра (Bachelor), необхідно набрати між 180 і 240 пунктів.

Curriculum - дане слово позначає «навчальний план». У ньому прописаний сам процес, порядок і структура навчання.

Bemooste Hдuptereiner Burschenschaft : IchweiЯeswohl, bejahrtund

nochStudent, BemoosterHerr ( JWGoethe.Faust.II.6638. )

einдlteres Semester( шутливий).студент старшина х семестрів ; не молодий студент

Guckidiewelt Першокурсник

Brevet - диплом

BRUDER studio - однокурсник

Ein bemoostes Haupt - разг.шутя, «вічний студент » (букв, голо

ва, поросла мохом )

Jmdm. den Doktorhut verleihen присудити кому - л. ( вчений ) степень доктора наук

Akademischer Beifall - знак вираження схвалення студентами

лекци або виступу професора, прочитаного наукового до

скарбу. При цьому немецькі студенти стукають кісточками пальців

по столу, висловлюючи так своє схвалення.

Зустрічаються вирази, що характеризують студента.

Besser stumm als dumm - краще ньому, ніж дурний.

Jemandem raucht der Kopf - хтось багато працює

Den Letzten beissen die Hunde - відсталих б'ють

Checker - kluge Person - розумна людина

Asi - людина, яку не люблять

Ein Gedachtnis wie ein Sieb haben - той, хто багато чого не помічає

Ein wandelndes Lexikon - ходяча інцеклопедія

Ein Brett vor dem Kopf haben нерозумна людина

Nicht alle Tassen im Schrank haben - нерозумна людина

Eine weiche Birne haben - нерозумна людина

Також ми виділили группу фразеологізмів, що характеризують студентське життя та процеси, пов'язані з навчанням:

Dafьr bin ich jederzeit Abnehmer - Я готовий взятися за це у будь -який час

Sich die Hцrner ( nochnicht ) abgelaufen, abgestoЯen haben

разг. (не) перебісилося, стати розсудливим, руці помозолила

In der Stube hocken сидіти в приміщенні, не виходячи на свіже повітря, « стирчати в чотирьох стінах »

Ein schweres Stьck Arbeit - тяжка праця

Sich ( D) einen Knoten ins Taschentuch - постаратися щось не забути

jemandem eine harte Nuss zu knacken geben - ставити комусь складне завдання

Sich ein Bein ausreissen - постійно напружуватися

Sich auf seinen Lordbeeren ausruhen - легко добиватися успіхів

das Pferd beim Schwanze aufzдumen - неправильно починається

Mit dem Kopf durch die Wand wollen - досягати всього будь-яку ціну Jemandem unter die Armen greifen - допомагати комусь

Auf den Putz hauen - хвалитися

Etwas in Kauf nehmen - враховувати що - небудь

Sich ( D) etwas hiner den Spiegel stecken - запам'ятовувати щось

Jemandem etwas vor Augen fьhren - доказати щось комусь

Das liegen auf der Hand - все зрозуміло

Kuhl reden - говорити дурість.

Kohldampf haben - жити в проголадь

Jm Ohren volljammern - набридати комусь скаргами

Hat viel um die Ohren - по вуха загрузнути у навчанні

Keinen Finger krьmmen - не вдарити палець об палець

Eijminder Kreidestehen - заборгуваті кому - л

Reinen Mund halten тримати язик за зубами

Acktschn full immer cool. - має відбутіся Щось цікаве, что доставляє задоволення;

Blauer Montag - коли не приходять на заняття

А також Студентський жаргонізмі - своєрідна мова, поширений серед учнів ВНЗ. У ньому можна виділити кілька груп термінів.

Окремі одиниці прийшли в мову студентів з Rotwelsch ( мови бродяг, злочинців і злодіїв ) :

Віск auf jmdn. haben ( западати, бажати когось ),

Wir haben Null Bock auf gar nichts ! (Байдуже ) і т.д.;

Ruck die Knete raus, aber rapido ! (вимога грошей),

Knete bunkern ( заробляти гроші)

null bemoost (без грошей),

Moos ist das halbe Leben. ( про гроші )

miese Miicke (погана музика, запис),

ein mieses Kaff-поганий

Der hat wohl nen Knall Божевільний ;

Ischen abschleppen знайомитися з дівчиною

Зустрічаються й цілі студентські жаргонні вирази, як

аblausen - списать, «скатать»;

аbspicken - списывать, «сдувать»;

еinochsen - вызубривать;

У кожному університеті можуть бути прийняті свої стійкі вирази (студентський жаргон ), які передаються від старших курсів молодшим.

(Den, einen, die ) Salamander reiben студ.іст. « Тереття Саламандри »

Ритуал пиятства у студентів - корпорантів. Учасники колективтивной пиятики по першій команді починали терти об стіл свої гуртки, повторивши випивав їх до дна і по третій сос туком ста вили їх на стіл. Хто при цьому запізнювався, піддавався осміянню.

ВИСНОВОК

Дослідження фразеологічних зворотів, та фразеологічних одиниць, що супроводжують студентське життя, їх класифікація дозволяють вирішити цілий ряд питань, що стосуються значущих одиниць мови в цілому, характеру лексичного значення слів, співвідношення синтаксичної сполучуваності слів і їх значення, різних питань словотвору та етимології, стилістики художнього мовлення. Всебічне вивчення фразеологічної системи мови дозволяє нам біль точно розуміти німецьку мову. Особливості функціонування допомагають опанувати літературними нормами слововживання. Фразеологія є лінгвістичної дисципліною, що вивчає, поряд з фразеологічними, всі види стійких словесних комплексів мови, що володіють семантичної окремістю.

У курсовій роботі ми пропрацювали з теоритичними питаннями фразіолгії, а саме розглянули питання історія розвитку, основні поняття фразеології, класифікація фразеологічних одиниць

У практичній частині ми опрацювали 64 фразеологичні одиниці, що супроводжують студентське життя, з допомогою вибірки з німецько- російського фразеологічного словника Л.Е. Бинович, що складається з 12 тисяч. Нами проведена класифікація фразеологічних одиниць за тематичними групами, внаслідок чого ми виділили 5 тематичних груп (загальні для всіх студентів слова; фразеологізми, що характеризують студентське життя та процеси, пов'язані з навчанням; фразеологічні одиниці, що характеризують студента; жаргонізми, що прийшли з Rotwelsch, та окремі дя кожного ВНЗ фразіологізми ) Ми віявили, що найпоширенішою тематикої є фразіолгічні одиниці, що характерезуть студентське життя та навчальні процеси.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Арутюнова Н.Д., В.А. Виноградов Мовознавство : Великий енциклопедичний словник. - М.: Велика і Російська енциклопедія, 1998.

2. Бинович. Л.Е., Гришин. Н.Н. Deutschrussisches Phraseologisges Wцrterbuch.М.: Русский язык, 1975

2. Берлизон С.Б., Специфика семантики фразеологических единиц и роль структурных компонентов в ее определении // семантическая структура слова и фразеологизма: сб. науч.статей - Рязань, 1980.

4. Виноградов В.В. Лексикологія і лексикографія : Вибрані праці / В.В. Виноградов. - М.: Наука, 1977.

5. Виноградов В.В. Російська мова / В.В. Виноградов. - М.: Наука, 1972.

6. Кононенко В.І. Російська мова / В.І. Кононенко, М.А. Брицин. - Київ : Вища школа, 1978.

7. Кунин А.В. Англійська фразеологія / А.В. Кунин. - М.: Вища школа, 1970.

8. Кунін А.В., Курс фразеології сучасної англійської мови, уч. посібник, 2 видання - М, Вища школа, 1996р. - С. 381

9. Маслова В.А. Лінгвокультурологія / В.А. Маслова. - М. : ACADEMA, 2001.

10. Молочко Г.А. Лексика і фразеологія російської мови / Г.А. Молочко. - Мінськ: Вища школа, 1974.

11. Телія В.М. Що таке фразеологія / В.М. Телія. - М. : Мови російської культури, 1966..

12. Телія, В. Н. Русская фразеология [Текст] / В. Н. Телия. - М.: Школа «Языки русской культуры», 1986. -

13. Фоміна З.Е., Слова з метафоричною оцінкою в емотивному лексиконі немецког та російської мов, -. Воронеж, вид-во Воронезького універ, 1998р. - С. 116-118

14. Чернишова І.І. Фразеологія сучасної німецької мови / І.І. Чернишова. - М.: Вища школа, 1970.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.