Особливості компаративних фразеологізмів

Поняття фразеологізмів. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Місце компаративних фразеологізмів в системі фразеологічних одиниць мови. Структурно-семантичні особливості компаративних фразеологізмів в англійській мові. Особливості дієслівних форм.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.08.2010
Размер файла 112,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

80

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

1.1. Поняття про фразеологізм

1.2. Принципи класифікації фразеологічних одиниць

1.3. Місце компаративних фразеологізмів в системі фразеологічних одиниць мови

Висновки

РОЗДІЛ ІІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1. Непредикативні фразеологічні одиниці порівняння

2.2. Компаративні фразеологізми з підрядно-сурядною структурою

2.3. Частково-предикативні компаративні фразеологізми

2.4. Усічені фразеологічні одиниці порівняння

2.5. Морфологічні особливості фразеологічних одиниць порівняння

2.5.1. Число

2.5.2. Артикль

2.5.3. Ступінь порівняння

2.5.4. Особливості дієслівних форм

2.6. Синтаксичні властивості фразеологічних одиниць порівняння

2.7. Семантичні особливості компаративних фразеологізмів

Висновки

РОЗДІЛ ІІІ СТИЛІСТИЧНА ФУНКЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ПОРІВНЯННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Висновки

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ ВСТУП

Незважаючи на те, що фразеологічні одиниці порівняння широко застосовуються в усному і писемному мовленні (художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими. Багато невирішених питань залишається і в теорії та практиці перекладу цих одиниць з англійської на українську мову. У вітчизняній фразеології ще не існує комплексного дослідження і остаточного вирішення багатьох проблем, що й зумовило вибір даної теми та пояснює актуальність дослідження.

Об'єктом дослідження є фразеологічні одиниці порівняння в англійській мові.

Предмет дослідження - компаративні фразеологізми в системі образних засобів англійської та української мов.

Мета роботи - проаналізувати структурно-семантичні особливості та стилістичну функцію в художньому тексті, звертаючи увагу на національну своєрідність компаративних фразеологізмів у англійській та засоби їх передачі українською мовою. У завдання дослідження входить укладання класифікації фразеологічних одиниць порівняння, а також дослідження компаративних фразеологізмів, які належать до різних функціональних стилів, їхніх морфологічних, синтаксичних, семантичних, стилістичних властивостей.

Матеріалом дослідження стали художні твори англомовних письменників 19-20 ст. та лексикографічні джерела.

Теоретична цінність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення усіх типів фразеологічних одиниць в світі розвитку фразеологічної теорії. Результати, отримані в ході даного дослідження, можуть бути використані в теоретичному курсі лексикології, стилістики, теорії і практики перекладу, на практичних заняттях з англійської мови на різних рівнях навчання. В цьому і полягає практичне значення роботи.

В ході проведення даного дослідження були використані наступні методи: дескриптивний, дистрибутивний, контекстно-семантичний метод, методи компаративного та кроскультурного аналізу. Приклади з художньої літератури відомих британських та американських авторів XVIII-XX ст. добиралися методом суцільної вибірки.

Мета та завдання дослідження визначили його структуру. Робота складається зі вступу, у якому окреслюються межі дослідження, трьох розділів, кожен з яких завершується висновками, загальних висновків та бібліографії, що містить 37 джерел теоретичної літератури з мовознавства та теорії перекладу та 7 джерел ілюстративного матеріалу.

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

1.1. Поняття про фразеологізм

Термін «фразеологізм» походить від давньогрецьких слів «phrasis» - вислів та «logos» - слово. За визначенням «Сучасної термінологічної енциклопедії», фразеологізмами слід вважати «стійкі, зв'язані єдністю змісту, постійно відтворювані в мовленні словосполуки або висловлення, які ґрунтуються на стереотипах етносвідомості, є репрезентантами культури народу й характеризуються образністю й експресивністю» [24, c.641].

Фразеологічний склад мови вивчається спеціальним розділом мовознавства, який носить назву «фразеологія». Фразеологія вивчає семантичні, структурні, функціональні, комунікативні особливості фразеологічних одиниць, а також закономірності виникнення і творення фразеологізмів. Фразеологія виокремилась як лінгвістична дисципліна на початку ХХ ст. У книзі відомого швейцарського вченого Шарля Баллі «Французька стилістика» (1909) вперше представлено спробу обґрунтувати фразеологію як самостійну лінгвістичну дисципліну, здійснити класифікацію фразеологізмів і розробити методику ідентифікації фразеологізмів з їхніми аналогами - вільними синтаксичними словосполученнями. У вітчизняній мовознавчій науці фразеологічна проблематика почала розроблятися такими вченими, як О. Потебня, О. Шахматов, Л.Булаховський та інші [24, c.643]. Багато питань в галузі фразеології залишаються дискусійними і сьогодні.

Так, наприклад, вчені й досі не дійшли згоди в тому, що ж, все-таки, слід вважати фразеологізмом. Одна група вчених відносить до фразеологізмів лише словосполучення з узагальнено-переносним значенням, яке не можна розкласти на частини («ловити ґав» - бути неуважним, «дати гарбуза» - відмовити). [1, 3]. Друга група вчених вважає фразеологічними одиницями будь-які словосполучення, відтворювані в готовому вигляді - навіть такі словесні штампи, як «добро пожаловать» ( у російській мові), «Never mind» (в англійській) або «Вельмишановне товариство» (в українській). Прихильниками такої «широкої» точки зору на фразеологічні одиниці є, наприклад, такі вітчизняні дослідники, як В.М. Мокієнко, О.С. Юрченко [20, 31]. Нарешті, третя група вчених відносить до фразеологічних одиниць також приказки, прислів'я, скоромовки, загадки, замовляння, крилаті вислови, афоризми та літературні цитати [5, 17, 24]. Усі перелічені вище стійкі мікротексти зараз прийнято називати пареміями, вони є об'єктом вивчення спеціальної наукової галузі під назвою «пареміологія». Усі ці мовні феномени об'єднують з фразеологічними одиницями властиві ним ознаки відтворюваності, стійкості, культурної маркованості. Крім терміна «паремія», деякі дослідники пропонують для цього явища також інші терміни - «ептоніми» (Н.Оніщенко) [22, с. 85] або «логоепістеми» (Н.Бурвікова, В.Костомаров) [7, с.47]. Які з запропонованих термінів виявляться життєздатними, залишаться надовго в науці та освіті, покаже час.

Актуальним залишається й питання походження фразеологізмів. Одні дослідники розглядають фразеологізми як «уламки» текстів - казок, байок, пісень - які згодом були скорочені до прислів'їв, приповідок чи до слів. Ця точка зору склалася під впливом мовознавчих творів О.О. Потебні і має досі своїх прихильників. Б. Ларін обстоював протилежну точку зору: на його думку, давні стиснені формули ідіоматичного плану розгортаються, розкриваються у більш повний та зрозумілий образ.

Найбільш часто вживані фразеологічні одиниці фіксуються у фразеологічних словниках. Укладанням тлумачних, етимологічних фразеологічних словників, словників фразеологічних синонімів, регіональних фразеологізмів займається окрема галузь лексикографії - фразеографія. Фразеологічні словники різних типів мають велике значення для вивчення рідної та засвоєння іноземної мови.

Розглянемо існуючі типології фразеологічних одиниць в сучасному мовознавстві.

1.2 Принципи класифікації фразеологічних одиниць

В вітчизняному мовознавстві найбільш традиційним є поділ фразеологічних одиниць на фразеологічні зрощення (або ідіоми в вузькому значенні), фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. Автором цієї класифікації є відомий радянський мовознавець акад. В.В. Виноградов. На його думку, фразеологічні зрощення характеризуються немотивованістю складу зворотів (тобто з суми складових таких ФО неможливо дізнатися про загальний зміст одиниці) та абсолютною семантичною єдністю компонентів. Серед фразеологічних зрощень виділяють такі підтипи:

а) фразеологічні зрощення, у складі яких є так звані «слова-некротизми» (лексичні архаїзми, історизми та інші лексеми, що вийшли з ужитку мовлення);

б) фразеологічні зрощення, що містять граматичні архаїзми, які є синтаксично неділимим цілим;

в) фразеологічні зрощення, що стали нерозкладними як лексично, так і семантично;

г) фразеологічні зрощення, що являють собою таку семантичну єдність, що лексичні значення компонентів зовсім неважливі для розуміння цілого. [24, с.47].

Фразеологічні єдності характеризуються образною мотивованістю значень складників. Проте, як і зрощення, вони являють собою неділиме ціле. На відміну від перших двох типів, третій тип класифікації В.В.Виноградова - фразеологічні сполучення - обов'язково мають у своєму складі вільні та фразеологічно зв'язані значення. Пізніше М.Шанський доповнив цю класифікацію четвертим типом - фразеологічні вирази - це речення з переосмисленим складом компонентів.

Н.Н. Амосова, використовуючи контекстологічний аналіз, виділяє два типи фразеологічних одиниць - фраземи і ідіоми. Фразема - це одиниця постійного контексту, в якій вказівний мінімум, потрібний для актуалізації даного значення слова, є єдино можливим, тобто постійним. Другий компонент є вказівним мінімумом для першого. Ідіоми, на відміну від фразем,- це одиниці постійного контексту, в яких вказівний мінімум і семантика одиниці нормально складають тотожність, представлену лексичним складом словосполучення. Ідіоми характеризуються цілісністю значення.

Також Амосова виділила частковопредикативні фразеологізми - це звороти, в яких наявний граматично провідний (головний) член - антецедент - та предикативна одиниця, що залежить від нього.

На початку 60-х років ХХ ст. на зміну структурно-семантичній класифікації прийшла функціональна класифікація фразеологізмів. На основі функції фразеологічних одиниць вони були поділені на дві великі групи:

1) номінативні фразеологізми (виконують чисто номінативну функцію);

2) номінативно-експресивні фразеологізми (крім номінативної, виконують ще й експресивну функцію, допомагаючи мовцеві висловити певні емоції, своє ставлення до ситуації тощо).

Перша група охоплює, по-перше, стійкі словосполучення, які мають семантичну цілісність номінації на основі власних лексичних значень компонентів. Також до неї належать словосполучення, створені на основі переносного значення одного з компонентів, та стійкі дієслівні сполучення.

Друга група включає семантично преобразовані фразеологізми зі структурою словосполучень та речень.

Існують також інші класифікації фразеологізмів. Так, за синтаксичною функцією фразеологізми поділяють на організовані за моделями сполучення, простого і складного речення. Фразеологічні одиниці розрізняються також за співвіднесенням опорного слова фразеологічних зворотів із певним граматичним класом слів (іменникові, ад'єктивні, дієслівні тощо), за способом створення конотації, за способом семантичних перенесень при формуванні значення фразеологічних одиниць (метонімічні, метафоричні, гіперболічні, компаративні і т.ін.). На сьогодні фразеологія є таким перспективним і розвинутим напрямом мовознавства, що можна сказати, що майже кожен дослідник пропонує свою власну типологію або удосконалює класифікацію, розроблену іншими вченими до нього, з огляду на потреби свого власного дослідження.

1.3 Місце компаративних фразеологізмів в системі фразеологічних одиниць мови

Компаративними фразеологічними одиницями називаються стійкі та відтворювані словосполучення, фразеологічна специфіка яких засновуються на традиційному порівнянні. Структурно-семантична своєрідність фразеологічних одиниць цієї групи полягає в тому, що характеристика якості або дії відбувається через порівняльну групу або порівняльне підрядне речення, що вводиться сполучниками as, like, as if (як, мов, немов). Наприклад: as white as snow - білий як сніг. Словосполучення цього типу також називають фразеологічними одиницями порівняння. В подальшому в нашій роботі ми будемо використовувати ці терміни (фразеологічні одиниці порівняння, компаративні фразеологічні одиниці, компаративні фразеологізми) як синоніми.

Порівняльна група або порівняльне підрядне речення характеризує якість або дію чи стан через конкретний образ, який унаочнює та показує, як саме відбувається та чи інша дія, як представлена та чи інша якість. Семантична трансформація полягає в тому, що група порівняння разом з компонентом отримує нове значення.

Другою відмінністю фразеологічних одиниць порівняння є твердо фіксована сполучуваність стійкого порівняння тільки з визначеними прикметниками або дієсловами. Це дало підстави деяким вченим вважати компаративні фразеологізми двочленними структурами [28, с.151]. М.Д. Степанова та І.І. Чернишева відносять компаративні фразеологічні одиниці до групи фразеологічних єдностей.

Дослідження компаративних фразеологізмів в англійській мові проводили такі вчені, як Н.Н.Амосова, Г.М.Котенева, І.І.Гуменюк, К.Т.Баранцев, Г.Б.Антрушина, John Sinclair, Richard A.Spears [1, 3, 4, 11, 16, 25, 33]. В ході структурного аналізу практичного ілюстративного матеріалу ми використовували здебільшого класифікацію Н.Н.Амосової, яка в своїй роботі «Основи англійської фразеології» (1963) вперше виділила непредикативні та частково-предикативні фразеологічні одиниці порівняння [1, с.39].

Висновки

На основі огляду теоретично-довідкової літератури, як останніх років, так і середини ХХ ст., ми зробили спробу простежити еволюцію наукових поглядів на фразеологізм від загального поняття про цей феномен. Також ми намагалися дати свою власну оцінку дискусійним питанням в галузі фразеології.

Особливу увагу було приділено питанням класифікації фразеологічних одиниць. Надано багато прикладів класифікацій, заснованих на різних диференційних критеріях. Було відзначено також, що зараз майже кожен дослідник пропонує свою власну типологію або удосконалює класифікацію, розроблену іншими вченими до нього, з огляду на потреби свого власного дослідження та з урахуванням найсучасніших досягнень мовознавчої думки на період проведення його дослідження.

Було окреслено коло питань, пов'язаних з фразеологічними одиницями порівняння. Детальніше ці проблеми будуть розглянуті в наступних розділах нашого дослідження.

РОЗДІЛ ІІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Згідно з нашими спостереженнями, у своїй переважній більшості компаративні фразеологічні одиниці належать до непредикативних словосполучень і являють собою фраземи з підрядним зв'язком компонентів. Невелике число цих одиниць має структуру частково предикативних і предикативних словосполучень. Розглянемо кожен з цих типів окремо.

2.1. Непредикативні фразеологічні одиниці порівняння

Компаративні фраземи з підрядним зв'язком компонентів поділяються на наступні лексико-граматичні розряди:

1. Ад'єктивні компаративні фразеологізми, що складаються з прикметника і залежного члена. Останній може бути виражений:

а) іменником або субстантивованим словом, якому може передувати артикль:

(as) free as a bird

б) прислівником:

as big as all outdoors

Залежний компонент також може бути розповсюджений:

а) безприйменниковим означенням:

as comfortable as an old shoe

б) обставинним означенням:

as snug as a bug in a rug

2. Дієслівні ФО порівняння, які складаються з дієслова і залежного компонента. Останній може бути виражений іменником або субстантивованим словом:

to sleep like a log

to spread like wildfire

Головний компонент може бути виражений Past Participle та мати пасивне значення:

packed in like sardines

Головний компонент фразеологічних одиниць цього розряду може мати поширення у вигляді:

а) прямого додатку

to avoid someone or something like the plague

б) прийменника

to stick out like a sore thumb

to go over like a lead balloon

Залежний (порівняльний) член може бути виражений:

а) безприйменниковим визначенням

to feel like a new person

б) прийменниковим визначенням

to cherish like an apple of one's eye

в) обставинним доповненням

to run around like a chicken with its head cut off.

3. Адвербіальні компаративні фразеологізми, що звичайно складаються з адвербіалізованого прикметника і залежного члена, вираженого іменником, але може бути розповсюдженим у підрядне речення:

as easily as duck takes to water

До цієї ж групи за структурою можна було б віднести клішовані вирази as soon as possible, as quickly as possible і подібні, проте вони не мають в своєму значенні семантичного елементу порівняння, тому ми вважаємо за належне відокремити їх та не розглядати в рамках фразеологічних одиниць порівняння.

Втім, подібна точка зору не є остаточною і статус цих мовних одиниць має бути уточненим в подальших дослідженнях.

4. Субстантивні фразеологічні одиниці порівняння, що складаються з двох іменників, з'єднаних порівняльними сполучниками as, like. Кількість таких одиниць у нашій вибірці теж дуже незначна. Цей тип, за нашими спостереженнями, не може вважатися продуктивним.

(as) gambler as cards

2.2. Компаративні фразеологізми з підрядно-сурядною структурою

В англійській мові виділяється невелика кількість фразеологічних одиниць порівняння, що мають підрядно-сурядну структуру.

Вони відрізняються тим, що їх залежна частина складається із двох граматично рівноправних компонентів, зв'язаних між собою сурядним сполучником and. У фразеологізмах подібного роду провідним членом виступає дієслово або прикметник, наприклад:

to live like cat and dog

as different as night and day

2.3. Частково-предикативні компаративні фразеологізми

Компаративні фразеологічні одиниці із частково-предикативною структурою складаються із головного члена, вираженого прикметником або дієсловом, і залежної частини з дієсловом в особистій формі.

У більшості дієслівних компаративних фразеологізмів цього типу залежна (предикативна) частина виражена придатковою пропозицією порівняння, безпосередньо пов'язаним із головним членом за допомогою порівняльного сполучника as, like, as if:

to look as if butter wouldn't melt in one's mouth

to look like the cat who swallowed the canary

Кількість частково-предикативних фразеологічних одиниць порівняння не дуже велика. Цю групу можна вважати мало продуктивною.

2.4. Усічені фразеологічні одиниці порівняння

До компаративних фразеологічних одиниць належить також група досить уживаних у сучасній англійській мові усічених порівняльних зворотів, що складається із сполучника like (рідше as) та іменника (або іменникової групи):

like a bull in a china shop

like crazy

like mad

like a bat out of a hell

like a bolt out of the blue

like a bump on a log

like a fish out of water

like a house on fire

as the crow flies

Іменник може мати поширення, виражене безприйменниковим означенням:

like a sitting duck

like a three-ring circus

Як ми бачимо з наведених вище прикладів, усічені компаративні фразеологізми, узяті окремо, не мають головного компонента, але в мові вони сполучаються з досить широким колом слів (в основному прикметниками та дієсловами), утворюючи в такий спосіб повні (двочленні) порівняння.

Деякі з цих порівнянь згодом придбали сталий характер і стали самостійними фразеологічними одиницями.

Did you see her leave? She left like a bat out of hell [25, c.207].

Багато усічених компаративних фразеологічних одиниць виступають у мовленні як інтенсифікатори дієслів ті прикметників.

2.5. Морфологічні особливості фразеологічних одиниць порівняння

Для того, щоб точніше осягнути семантичні та стилістичні особливості компаративних фразеологічних одиниць, необхідно розглянути їхні морфологічні особливості в порядку, визначеному нашою класифікацією.

Розглянемо такі особливості морфології компаративних фразеологізмів, як вживання в ньому однини чи множини, означеного та неозначеного артиклю, можливого вживання фразеологічних одиниць в порівняльному ступіні, а також час та спосіб дієслова, якщо йдеться про дієслівні фразеологічні звороти.

2.5.1 Число

Більшість фразеологічних одиниць порівняння мають залежні компоненти, виражені одниною іменника, і в такій формі наводяться фразеологічними словниками:

as busy as a bee

as mad as a wet hen

as happy as a lark

Проте, якщо залежний член компаративних фразеологізмів виражений обчислювальними іменниками, що позначають речі або осіб, то він, як правило, узгоджується в числі з суб'єктом порівняння:

Whenever there is a holiday, we are all as busy as bees [25, c.12].

The children danced and sang, happy as larks [25, c.13].

Існують також випадки, хоча й менш численні, коли залежний член компаративних фразеологізмів, виражений іменником, може мати тільки форму множини:

as thick as thieves

as thick as two short planks

As like as two peas in a pod - (схожі мов дві каплі води)

To be safe as houses (надійно, як за кам'яним муром)

to sell like hot cakes (продаватися швидко, як гарячі пиріжки)

В такому випадку залежний член не змінюється, навіть якщо головний компонент фразеологічної одиниці виражений в формі однини. В цьому нас переконує наступний приклад:

Well, `Copper Coin' is selling like hot cakes; and there's quite a movement in `A Duet.' [3, c.32].

Як ми побачимо далі, ця морфологічна особливість зумовлена семантикою фразеологічної одиниці, а саме - значенням множинності, одним з проявів гіперболізації, характерної для досліджуваної групи фразеологізмів, особливо тих, що належать до розмовного типу мовлення.

2.5.2 Артикль

Іменники залежної частини компаративних фразеологічних одиниць в англійській мові можуть бути оформлені двома видами артиклю: як означеним, так і неозначеним. В більшості випадків уживання цих артиклів відповідає граматичним нормам мови. Кожний із них вживається при певних лексико-граматичних розрядах іменників.

Так, неозначений артикль а (an) оформлює іменники на позначення обчислювальних предметів (істот і неістот) та явищ. Наприклад:

as dead as a doornail

as fat as a pig

as deaf as a post

as slippery as an eel

Нульовий артикль (відсутність артиклю) у фразеологічних одиницях порівняння характерна для іменників на позначення необчислювальних предметів (речовин, абстрактних понять) або співвідноситься з неозначеною формою множини:

as big as life

as common as muck (dirt)

as good as gold

as guilty as sin

as hot as hell

as hard as nails

Дещо рідше зустрічається в компаративних одиницях порівняння означений артикль the, взагалі менш характерний для порівняння в англійській мові. Здебільшого він характеризує об'єкти, що є унікальними, одиничними:

as plain as the nose on one's face

to know someone or something like the back of one's hand

to know someone or something like the palm of one's hand

as high as the sky

Об'єкт також може бути єдиним в даних конкретних обставинах або за умови конкретизації завдяки підрядному реченню:

look like the cat who swallowed the canary

like one of the family

Однак досить часто цих правил вживання не дотримуються, порівн.:

as old as the hills

as white as the driven snow

avoid someone or something like the plague

У наведених вище прикладах ми бачимо, що, хоча порівняльні члени й виражені необчислювальними іменниками на позначення абстрактних предметів, вживається означений артикль.

Зустрічаються й компаративні фразеологізми з двома варіантними формами. Наприклад:

as plain as (a) day

as ugly as (a) sin

Деякі сучасні дослідники вважають невживання артиклю перед порівняльними компонентами ознакою високого ступеню узагальненості значення даних фразеологічних одиниць [21, с.378]. Ц цим ствердженням не можна погодитися беззастережно. Те, що вірно відносно вільних словосполучень, не завжди вірно відносно фразеологізмів, які є якісно новими мовними утвореннями. Адже з наведених вище прикладів, кількість яких при бажанні можна було б збільшити, добре видно, що компаративні фразеологізми з відсутнім перед порівняльним членом артиклем, мають також варіанти з уживаним артиклем. Вважати, що такі фразеологічні одиниці в одній варіантній формі мають більш узагальнене значення, а в іншій - менш узагальнене, було б не зовсім логічно.

2.5.3 Ступінь порівняння

Головний член ад'єктивних компаративних фразеологізмів може бути вжито в порівняльному ступіні. В цьому випадку порівняльний сполучник like / as може бути замінено на порівняльний зворот more thanабо складну форму порівняльного ступеню, утвореного за допомогою суфіксу -er:

bite off more than one can chew

have eyes bigger than one's stomach

Слід зазначити, що існують компаративні фразеологічні одиниці, які можуть вживатися в обох ступенях:

scarcer than hen's teeth

as scarce as hen's teeth

В обох випадках вживання порівняльного ступеню суттєво не впливає на значення фразеологічної одиниці. Однак треба відзначити, що вживання порівняльного ступеню може посилювати експресію фразеологізму.

2.5.4 Особливості дієслівних форм

В дієслівних компаративних фразеологізмах провідний компонент (дієслово) може вживатися практично в будь-якому часі та способі:

John eats like a horse and works like a horse so he never gets fat [2, c.86]. Приклад дійсного способу, час Present Simple.

The elaborate pageant was a great success. It went like clockwork from start to finish [25, c.138]. Приклад дійсного способу, час Past Simple.

Наступний компаративний фразеологізм біблійного походження вжито в умовному способі (Subjunctive Mood):

"It is never too late, Dorian. Let us kneel down and try if we cannot remember a prayer. Isn't there a verse somewhere, 'Though your sins be as scarlet, yet I will make them as white as snow'?" [7, c.190].

Відзначаємо також наявність особливих дієслівних форм в залежному компоненті фразеологічних одиниць порівняння. Так, у наступному прикладі просторічного фразеологізму-американізму дієслово вжито в формі герундію:

as easy as falling off a log (дуже легко)

Порівн. з українським просторічним фразеологізмом: (легко), як дурному з гори побігти

2.6 Синтаксичні властивості фразеологічних одиниць порівняння

Синтаксичні функції фразеологічних одиниць порівняння в цілому збігаються з такими ж функціями номінативних некомпаративних фразеологізмів. Розглянемо кожен тип згідно з нашою класифікацією окремо:

1. Ад'єктивні компаративні одиниці в реченні можуть бути:

а) предикативним членом складеного іменного присудку:

He told him of the red ibises, who stand in long rows on the banks of the Nile, and catch gold-fish in their beaks; of the Sphinx, who is as old as the world itself, and lives in the desert, and knows everything; of the merchants, who walk slowly by the side of their camels, and carry amber beads in their hands; of the King of the Mountains of the Moon, who is as black as ebony, and worships a large crystal; of the great green snake that sleeps in a palm-tree, and has twenty priests to feed it with honey-cakes; and of the pygmies who sail over a big lake on large flat leaves, and are always at war with the butterflies [6, c.35-36].

б) предикативним означенням:

When Bicket had gone out of a morning with his tray and his balloons not yet blown up, she would stand biting her finger, as though to gnaw her way to some escape from this hand-to-mouth existence which kept her husband thin as a rail, tired as a rook, shabby as a tailless sparrow, and, at the expense of all caste feeling, brought them in no more than just enough to keep them living under a roof [3, c.119].

в) прикладкою:

So long! An expression, old as the Boer war, that he had never got used to--meant nothing so far as he could see! [3, c.101].

г) відокремленим означенням як у препозиції, так і у постпозиції:

Like a flash Buck struck, breaking the neck [5, c.93].

Into the clearing where the moonlight streamed, they poured in a silvery flood; and in the centre of the clearing stood Buck, motionless as a statue, waiting their coming [5, c.93].

2. Дієслівні компаративні фразеологізмі, що вживаються в мові в предикативній формі, можуть утворювати наступні види речення:

а) оповідальне речення, як стверджувальне, так і негативне:

He did not even ask Taffy the road, but raced off into the bushes like the wind, with the birch-bark in his hand, and Taffy sat down most pleased [4, c.128].

б) питальне речення, як стверджувальне, так і негативне:

And if--if her physical doubt should mature into certainty, how be perfect mother to the certainty, when she was either torturing two men, or lying to them like a trooperess? [3, c.138].

в) речення наказового типу, як стверджувальне, так і негативне:

Don't stare at him like a stuck pig, be brave and never give up [37, c.456].

When in Rome, do as the Romans do [25, c.351].

г) окличне речення, як стверджувальне, так і негативне:

My poor friend, you'll just serve as a guinea pig to her! [37, c.115].

Дієслівні компаративні фразеологізми із провідним членом, вираженим інфінітивом, виконують у реченні в основному ті ж синтаксичні функції, що й дієслово в інфінітивній формі.

Ці фразеологічні одиниці можуть бути:

а) підметом:

Don't run around like a chicken with its head cut off - if you don't concentrate, you'll never get anything done [25, c.281].

б) предикативним членом складеного іменного присудка:

When they come, the very first thing they'll do is to kill him like a dog [37, c.109].

в) частиною складеного дієслівного присудка, що звичайно вводиться модальними дієсловами can (could), may (might), must, should, to be ought to, have to та деякими іншими:

You must never bite off more than you can chew to avoid getting exhausted again [25, c.31].

Your profusion makes me saving; and if you lament over him much longer, my heart might be as light as a feather [1, c.228].

г) прямим додатком:

I wish you to feel like a new person when you get out of this hospital [25, c.94].

д) присудком в інфінітивному звороті з дієсловами чуттєвого сприйняття (to see, to hear, to watch, etc.):

Suddenly, I felt the truth hit me like a ton of bricks [25, c.164].

3. Адвербіальні компаративні фразеологізми в реченні виконують переважно функцію обставини способу дії, а також міри і ступеню, при чому повні (двочленні) компаративні фразеологізми вживаються тільки після дієслів, тоді як усічені форми можуть уживатися й після прикметників.

The baby adapted to bottle feeding as easily as a duck takes to water [25, c.11].

2.7. Семантичні особливості компаративних фразеологізмів

Розглянемо специфіку семантики компаративного фразеологізму згідно з розробленою класифікацією. Розпочнемо розгляд з ад'єктивних одиниць як найбільш численних у нашій вибірці.

Щодо семантики головного члену ад'єктивного фразеологізму, це в основному якісні прикметники з вираженою позитивною або негативною конотацією. При чому прикметники з негативним відтінком значення явно домінують, складаючи 60% від загального числа досліджуваних одиниць цієї групи:

ugly, mad, crazy, nutty, deaf, blind, sick, dead, scarce, stubborn, guilty, poor, dull, fat etc.

Як ми бачимо, наведені вище прикметники позначають негативні якості характеру, зовнішності, стану здоров'я, матеріального становища людини тощо.

Друге місце посідають прикметники з позитивним відтінком значення. Вони позначають позитивні якості характеру, зовнішності, стану здоров'я і часто є антонімами до прикметників з негативною конотацією:

clear, pretty, easy, fit, free, funny, good, happy, innocent etc.

Таким чином, фразеологічні одиниці порівняння, які мають у своєму складі прикметники з позитивною та негативною конотацією, можуть утворювати антонімічні пари, наприклад:

as sick as a dog - as fit as a fiddle;

as innocent as a lamb - as smart as a fox.

Найменш численними серед нашої вибірки ад'єктивних компаративних фразеологічних одиниць виявилися прикметники з нейтральним значення. Це досить цікава особливість, адже відомо, що взагалі для мови характерна протилежна тенденція: більшість слів та виразів належать до нейтрального регістру і можуть вживатися у будь-якій сфері людського спілкування, і навіть ті лексеми, які в свій час вважалися жаргонізмами або суто розмовними виразами з роками втрачають своє стилістичне забарвлення та входять до загальномовного словникового фонду - в тому випадку, звичайно, якщо вони є продуктивними і соціально значущими. Отже, серед ад'єктивних компаративних одиниць меншість прикметників має нейтральне значення, як, наприклад:

different, big, flat, quick, quiet etc.

Цікаво зазначити, що навіть такі з першого погляду нейтральні лексичні одиниці мають потенційну схильність переходити до негативно забарвленої лексики.

Так, у виразі as big as life прикметник big має цілком нейтральне забарвлення. У словнику цей фразеологічний вираз не супроводжується жодними стилістичними позначками. Але в просторіччі цей вираз може розповсюджуватися до наступної конструкції:

as big as life and twice as ugly

В наведеному вище прикладі фразеологічної одиниці порівняння нейтральний прикметник набуває негативної конотації завдяки зміні семантики всього звороту в цілому, порівн.:

I came home and found this cat in my chair, as big as life and twice as ugly [25, c.12].

Серед нейтральних прикметників, що складають головний член компаративної фразеологічної одиниці, окрему групу складають колороніми (лексеми на позначення назв кольорів):

white as a ghost

white as a sheet

white as snow

(as) red as a cherry

(as) red as a rose

blue as the sky (above)

black as a crow

black as coal

Фразеологізми, що містять в своєму складі колороніми, характерні і для української мови. Колір є невід'ємною частиною світосприйняття людини, її менталітету, що також віддзеркалюється в мові його носіїв.

Як зазначає дослідник І.І.Гуменюк, «при перекладі фразеологізмів англійської мови з використанням колоронімів на українську, як правило, вживається точний відповідник лексеми на позначення кольору. […] Однак, існує певна кількість фразеологічних одиниць, в яких при перекладі на українську мову, використовується інший колоронім» [11, c.39].

Так, скажімо, традиційне порівняння «білий як сніг» не викликає ані суперечок, ані проблем для перекладу.

А от, наприклад, український вираз «чорний як воронове крило» є, на наш погляд, точнішим, аніж його англійський відповідник «black as a crow», бо в ворони справді чорні лише крила, а пір'я на тілі темно-сіре.

Англійський фразеологізм (as) red as a cherry (rose) має відповідником в українській мові сталий вираз «як кров з молоком».

В контексті подібні фразеологічні вирази можуть набувати різної конотації - як позитивної, так і негативної.

Протилежну ситуацію можна спостерігати з дієслівними компаративними одиницями: тут, навпаки, більшість дієслів належить до нейтрального регістру мовлення:

to eat (like a bird, like a horse)

to feel (like a million dollars, like a new person)

to sell (like hot cakes)

to go (like clockwork)

to look for (a needle in a haystack)

to sleep (like a log)

to know (someone or something like the back of one's hand, someone or something like the palm of one's hand).

Зустрічаються лише окремі, поодинокі випадки дієслів-головних членів компаративного фразеологізму з позитивною (to fit like a glove) або з негативною конотацією: (to hit someone like a ton of bricks).

Взагалі маємо відзначити, що конотація дієслова у фразеологічних одиницях порівняння, як правило, збігається з конотацією всього виразу в цілому.

to fit like a glove - to fit very well (about a coat, new shoes etc.)

Значно яскравішою видається семантика порівняльних членів компаративних фразеологічних одиниць.

Перша особливість, яка одразу кидається в очі, це надзвичайно велика кількість зоонімів (понад 70%!), що входять до складу порівняльних фразеологізмів. Зооніми - це назви звірів, птахів, комах та інших тварин. Ту ж саму закономірність відзначає в своєму дослідженні, присвяченому як авторським, так і узуальним, фразеологічним порівнянням доц. Л.Г. Олексишина та пояснює її наступним чином: «Оскільки тварини з самого початку історії людства співіснували з людиною та супроводжували її по життєвому шляху, представники анімалістичного світу виступають об'єктами порівнянь частіше, ніж інші групи» [21, с.377]. Можна сказати, що майже кожна риса людського характеру уподібнюється певній рисі поведінки тварині. Так, з давніх давен люди відзначають, що хитрість є характерною рисою лиса, працьовитість - бджоли або мурашки, впертість - віслюка, сила - бика або вола тощо. Ці спостереження лягають в основу традиційних порівнянь, які, згодом закріплюючись, стають стійкими компаративними фразеологічними одиницями. Також предметом порівняння можуть стати особливості фізичного або душевного стану людини. В англійській та українській фразеології багато фразеологічних одиниць з зоонімним компонентом мають спільну або дуже подібну образну основу:

працьовитий як бджола - as busy as a bee

товстий як свиня - as fat as a pig

хитрий як лис - as smart as a fox

вільний як птах - as free as a bird

Проте не всі компаративні фразеологічні одиниці, що мають в своєму складі зоонімний компонент, мають абсолютно ідентичну основу порівняння в українській та англійській мовах. Так, перекладаючи український вислів англійською мовою, іноді ми можемо зустріти образи інших тварин або дещо видозмінені образи тих самих тварин:

сліпий як кріт - as blind as a bat

чорний як воронове крило - as black as a crow

В англійській мові існують вирази, що містять зоонімний компонент, але зовсім не мають аналогів в українській мові:

as naked as a jaybird - голий, в чому мати народила

as sick as a dog - дуже хворий

В українській мові існує вираз «злий як собака», але не «хворий».

Цьому виразу («злий як собака») може відповідати англійські фразеологізми «as mad as a wet hen» або «as mad as hell».

Деякі компоненти фразеологічних одиниць мають декілька значень. Так, наприклад:

as dead as a dodo може означати:

1) зовсім мертвий, без ознак життя;

2) такий, що вийшов із ужитку, більше не існує, не вживається.

У першому значенні вираз використовується стосовно осіб і має синоніми as dead as a Queen Ann (Queen Mary).

У другому значенні - стосовно абстрактних предметів (ідей, уявлень, переконань тощо):

This silly old idea is as dead as a dodo [25, c.12].

Багатозначність (полісемія) стосується не лише зоонімних фразеологічних одиниць. Також два значення мають, наприклад, такі вирази as high as a kite та as high as the sky:

1) дуже високо;

2) в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

В останньому випадку весь зворот змінює свій характер і приймає підкреслено розмовне стилістичне забарвлення.

У складі порівняльних членів компаративних фразеологічних одиниць зустрічаються окремі випадки антропонімів (людських імен):

as tight as Dick's hatband

Етимологію останнього виразу прослідкувати не вдалося. Він належить до американського варіанту англійської мови.

Також у складі порівняльного члену компаративних фразеологізмів зустрічаються окремі топоніми. Топоніми (від давньогр. topos - місце) - це назви місць, географічні назви [24, c.426-430], що складають предмет дослідження окремої галузі мовознавства - топоніміки. Слід зазначити, що великі за розміром географічні об'єкти - міста, країни, континенти, моря, океани - належать до макротопонімів, а малі за розміром географічні об'єкти - назви сільських шляхів, лісів, гайків, будівельних споруд, які є відомими, як правило, лише місцевим мешканцям - до мікротопонімів. Не слід вважати, що мікротопоніми є чимось незначущим через свій відносно невеликий розмір та факт, що вони не всім відомі. Для місцевих мешканців вони часто мають більше значення, ніж загальновідомі макротопоніми, бо з мікротопонімами вони зустрічаються увесь час в своєму повсякденному житті, а макротопоніми для більшості залишаються абстракцією, яку вони бачать лише на мапі на уроках географії.

Доказом вищевикладеного можуть бути фразеологічні одиниці порівняння, що містять топоніми:

as busy as Grand Central Station (дуже багатолюдний, метушливий).

Цей американізм нагадує нам про центральний залізничний вокзал міста Нью-Йорк.

to grin as a Cheshire cat (широко посміхатися)

Цей британський фразеологізм має літературне походження - з казки Л.Керрола «Alice's Adventures in Wonderland». Проте графство Чешир (Cheshire) є абсолютно реальним топонімом на карті Великої Британії. Крім чеширського кота, воно відомо ще особливим сортом сиру та чеширською породою овець.

Звичайно, семантика порівняльних частин компаративних фразеологізмів не обмежується зоонімами, антропонімами та топонімами. У багатьох випадках предметом порівняння є повсякденні речі: явища природи, предмети культури і побуту.

Щодо фразеологізмів, що містять компоненти на позначення явищ природи, можна сказати, що такі одиниці часто є інтернаціональними або легко зрозумілими і тому не являють труднощів для перекладу:

as cold as ice - холодний як крига

as plain as day - ясно як день

as different as day and night -різні, як день та ніч; протилежні

to run like (the) wind - бігти як вітер, дуже хутко

Навіть у цій групі досить нейтральних компаративних фразеологічних одиниць нам вдалося знайти цікавий приклад з національно-культурним забарвленням:

as right as rain - надійний; такий, що напевно трапиться (або зробить, що обіцяв, - якщо мова йде про людину).

Як відомо, Велика Британія славнозвісна своїм дощовим кліматом, так що дощ - це явище надійне, на яке можна сподіватися незалежно від будь-чого.

Що стосується компаративних фразеологічних одиниць, які містять назви побутових речей, то інколи вони бувають зрозумілими без додаткових пояснень. Таке трапляється, якщо денотат (річ, яку даний компонент позначає) знайомий і носію мови-оригінала і реципієнту - носію мови перекладу:

pretty as a picture - красивий як картинка; як намальований

as dry as a bone - сухий, мов кістка

as flat as a pancake - плаский, як млинець

Інколи вирази з компонентами-назвами предметів побуту, потребують додаткової експлікації для вірного, точнішого розуміння усієї одиниці в цілому. Так, компаративний фразеологізм

as nutty as a fruitcake - з глузду з'їхав; зовсім божевільний

може бути невірно зрозумілим без пояснення, що фруктовий пиріг містить звичайно багато горіхів. В цьому фразеологізмі відбувається додаткова мовна гра, лексичний каламбур - слово nutty використовується одночасно в своєму прямому значенні (той, що містить багато горіхів) та переносному (божевільний, ненормальний). Це також ускладнює розуміння і вірний переклад фразеологічної одиниці.

Звернемо увагу ще на одну фразеологічну одиницю цього ж розряду:

to wear more than one hat

Вона означає «займати декілька посад одразу».

Значення цієї одиниці в цілому також не може бути виведено з суми значень її компонентів.

Окрема група компаративних фразеологічних одиниць має в складі свого порівняльного компоненту назви предметів культури та побуту, національно-культурних реалій.

Наприклад:

as comfortable as an old shoe

as snug as a bug in a rug

as thick as pea soup

like a bolt out of the blue

Такі фразеологічні одиниці носять ярко виражений національно-культурний характер. Їхня етнічна забарвленість дещо втрачається лише, коли вони стають кліше, переходять до фразеологічного фонду інших мов:

poor like a church mouse - бідний як церковна миша

Нечисленними є фразеологізми, що містять компоненти з релігійним забарвленням. Так, у нашій вибірці знайшлися лише декілька одиниць з лексемами hell та sin, що мають виражено негативне забарвлення:

as hot as hell

as mad as hell

like a bat out of a hell

as guilty as sin

as ugly as sin

В даній групі (фразеологізми з релігійним компонентом) ми також зустріли одну фразеологічну одиницю з позитивною конотацією, що належить до британського просторіччя та є застарілою:

as good as а Lord

Маючи ярко виражене семантичне забарвлення, фразеологічні одиниці порівняння вступають між собою у антонімічно-синонімічні відносини. Серед фразеологічних одиниць порівняння існують синонімічні ряди на зразок:

as clear as a bell - as clear as crystal


Подобные документы

 • Фразеологія як лінгвістична дисципліна, предмет її дослідження. Аналіз значення фразеологізмів в українській мові. Класифікація фразеологічних одиниць. Особливості використання фразеологізмів у періодичних виданнях. Помилки у висловлюванні фразеологізмів.

  курсовая работа [88,3 K], добавлен 28.10.2014

 • Фразеологія як наука та предмет її дослідження. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Лінгвокультурологічний аспект англійських фразеологізмів. Аналіз фразеологізмів на позначення цінності праці та засудження бездіяльності в англійській мові.

  курсовая работа [43,5 K], добавлен 08.01.2012

 • Аналіз фразеологічних одиниць та їх класифікації відповідно до різних підходів. Вивчення ознак та функцій фразеологізмів. Своєрідність фразеологічних одиниць англійської мови. З’ясування відсотку запозичених і власно англійських фразеологічних одиниць.

  курсовая работа [86,8 K], добавлен 08.10.2013

 • Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Поняття, класифікація та внутрішня форма фразеологічних одиниць. Види перекладів фразеологізмів. Національно-культурна специфіка у фразеології і перекладі. Класифікація прийомів перекладу фразеологічних одиниць.

  дипломная работа [58,3 K], добавлен 17.05.2013

 • Виявлення спільних та відмінних рис при перекладі фразеологічних одиниць в різних мовах. Класифікація фразеологізмів за видом стійких сполук і за формою граматичної структури. Проблематика художнього перекладу фразеологізмів: прислів’їв, приказок, ідіом.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 18.01.2012

 • Лінгвістичне дослідження і переклад фразеологічних одиниць сучасної літературної німецької мови. Класифікація фразеологізмів, перекладацькі трансформації при перекладі українською мовою. Семантика німецькомовних фразеологічних одиниць у романі Г. Фаллади.

  курсовая работа [73,8 K], добавлен 07.03.2011

 • Поняття фразеологічної одиниці; історія вивчення української фразеології. Дослідження утворення фразеологізмів: джерела, ознаки, лексико-семантична структура, форма та функціонування фразеологічних одиниць; класифікація фразеологізмів зі словом око/очі.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 26.02.2012

 • Вивчення основних методів дослідження перської фразеології. Класифікація фразеологічних одиниць. Прислів’я й приказки як складова частина фразеології. Структурно-семантична і граматична характеристика дієслівних фразеологізмів української і перської мов.

  курсовая работа [396,5 K], добавлен 30.03.2016

 • Фразеологізми англійської мови, джерела їх виникнення та класифікація. Проблеми перекладу фразеологічних одиниць В. Шекспіра як джерела виникнення англійських фразеологізмів. Аналіз українських та російських перекладів фразеологізмів у трагедії "Гамлет".

  дипломная работа [153,7 K], добавлен 14.05.2017

 • Вивчення фразеології як джерела збагачення мови. Критерії виділення фразеологізмів, морфолого-синтаксична та структурно-семантична оформленість фразеологічних одиниць. Структурно-семантична класифікація фразеологізмів, які містять назви свійських тварин.

  курсовая работа [48,2 K], добавлен 02.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.