Уживання фразеологізмів у творах Шекспіра

Фразеологізми англійської мови, джерела їх виникнення та класифікація. Проблеми перекладу фразеологічних одиниць В. Шекспіра як джерела виникнення англійських фразеологізмів. Аналіз українських та російських перекладів фразеологізмів у трагедії "Гамлет".

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2017
Размер файла 153,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

План

 • Вступ
 • Розділ 1. Фразеологізми англійської мови, джерела їх виникнення
 • 1.1 Поняття фразеологізмів, їх класифікація
 • 1.2 Джерела виникнення фразеологізмів у англійській мові
 • 1.2.1 Власне англійські фразеологізми
 • 1.2.2 Біблеїзми
 • 1.2.3 Фразеологічні одиниці, запозичені з різних мов
 • Розділ 2. Шекспіризми як одне з джерел виникнення фразеологізмів в англійській мові
 • 2.1 Шекспіризми, їх класифікація
 • 2.2 Проблеми перекладу фразеологічних одиниць В. Шекспіра
 • Розділ 3. Аналіз перекладів фразеологічних одиниць в. шекспіра
 • 3.1 Аналіз українських перекладів фразеологізмів у трагедії ”Гамлет”
 • 3.2 Аналіз російських перекладів фразеологізмів у трагедії ”Гамлет”
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

Слово фразеологія у перекладі означає ”вчення про звороти мови” [7, c.32]. Це порівняно молода лінгвістична дисципліна, основні поняття, обсяг проблематики та об'єкт вивчення якої ще остаточно не визначені. Фразеологічний фонд мови здавна привертав увагу багатьох мовознавців. Родоначальником теорії фразеології є Шарль Баллі [17, c.32]. Він вперше систематизував сполучення слів. Цінні для розвитку фразеологічної теорії спостереження знаходимо в працях не тільки зарубіжних лінгвістів, але й українських і російських філологів, як: І.К. Білодіда, Ф.І. Буслаєва, В.В. Виноградова, М.В. Ломоносова, Є.Д. Поливанова, О.О. Потебні, Л.І. Ройзенсона, І.І. Срезневського, П.Ф. Фортунатова, М.М. Шанського, О.О. Шахматова та інших [17, c.216].

Предметом вивчення фразеології є стійкі сполучення двох і більше слів, що створюють семантичну цілісність і відтворюються у процесі мовлення як готові словесні формули. Найзручнішим найменуванням на позначення мовної одиниці, що є першоелементом фразеології, вченими визнано терміни фразеологічна одиниця (ФО), або фразеологізм [7, c.24]. Класифікуючи різнорідний фразеологічний матеріал, мовознавці виділяють цілий ряд підкласів, видів, які дістають свої видові найменування.

Фразеологічні одиниці відзначаються низкою ознак, що дозволяє вважати їх самостійними одиницями мови, відмінними від інших лінгвістичних одиниць - від слова, звичайного вільного словосполучення, речення, - хоч вони мають з останнім немало спільного.

Ряд подібних ознак зближує слова і фразеологічні одиниці: як складне ціле, і ті й інші не конструюються щоразу у процесі мовлення, а відтворюються як готові значеннєві одиниці; і ті, й інші відзначаються стійкістю складу й структури. Велика група фразеологічних одиниць, маючи лексичне значення і вільно реалізуючи граматичні категорії, зближується з лексемами й функціонально: такі фразеологізми входять у синонімічні взаємини з словами і виконують синтаксичні функції певних частин мови. Наприклад, синонімом до фразеологізму “to look fixedly" є “to stare”, а до “sufferings of mind or body” - “pain”. Але більшість фразеологічних одиниць не мають лексичних синонімів. І все ж у структурно-семантичному плані фразеологічні одиниці є більш складними утвореннями ніж слово.

Хоча фразеологічні одиниці генетично і за формою є словосполученнями чи реченнями, вони якісно відрізняються від синтаксичних одиниць тим, що відтворюються як цілісні структури, а не будуються щоразу за певними синтаксичними моделями як вільні словосполучення чи звичайні речення.

Фразеологічним одиницям властиве варіювання структури, але можливості його у сфері фразеологічних одиниць усе ж невеликі. Фразеологічні одиниці типу речень теж семантично відрізняються від аналогічних звичайних синтаксичних одиниць - вони мають стабільне значення і більш сталий порядок слів.

Найістотніші риси фразеологічних одиниць - відтворюваність у процесі спілкування і цілісність значення. Але критерії дослівної неперекладності, незмінності складу, еквівалентності слову, метафоричності, експресивно-емоційного забарвлення тощо, які підкреслюються окремими дослідниками, по-перше, не притаманні усім фразеологічним зворотам, а по-друге, не допомагають розрізняти фразеологічні й нефразеологічні одиниці мови. Це ускладнює вироблення єдиного визначення і послідовної класифікації фразеологізмів.

Фразеологія тісно пов'язана з соціально-економічною, політичною, культурною сферами життя суспільства. Багато фразеологічних одиниць є у творах відомих авторів. Темою магістерської роботи обрані фразеологічні одиниці творів В. Шекспіра, які ще називають ”шекспіризмами”. Недостатня вивченість шляхів перекладу та особливостей фразеологічних одиниць зумовлює вибір теми і її актуальність. Мета ж полягає в дослідженні структурно-семантичних особливостей фразеологізмів та способів їх перекладу. Для досягнення мети необхідно вирішити ряд таких завдань:

1) дослідити особливості фразеологізмів;

2) проаналізувати види шекспіризмів;

3) розглянути способи їх перекладу.

Об'єктом магістерської роботи є англомовні фразеологізми в українських та російських перекладах, а предметом - дослідження структурно-семантичних особливостей фразеологічних одиниць творів В. Шекспіра та особливості їх перекладу українською та російською мовами.

Теоретичне значення дослідження полягає у здійсненні кроку у розбудові українського перекладознавства, а саме аналізу особливостей мови В. Шекспіра та її перекладу.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її матеріал може бути використаний у навчальному процесі у вищих навчальних закладах під час підготовки фахівців з англійської мови та перекладу.

Наукова новизна ж полягає у спробі подати власну класифікацію шекспіризмів. Матеріалом дослідження є фразеологічні одиниці твору В. Шекспіра ”Гамлет”.

Для написання магістерської роботи було використано описовий та порівняльний методи дослідження.

Апробація. Результати дослідження апробовані на III Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції ”Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбулася в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, та на VI Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Інновації в освіті, науці та виробництві”, яка відбулася в Полтавському інституті економіки і права. Було опубліковано статтю: Вживання фразеологізмів у творах Шекспіра. Аналіз їх українських та російських перекладів // Зб. матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції ” Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”. - Полтава: ПДПУ, 2010. - С.61 - 64.

Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів (розділ 1 - ”Фразеологізми англійської мови, джерела їх виникнення”, який складається з двох підрозділів, розділ 2 - ”Шекспіризми як одне з джерел виникнення фразеологізмів у англійській мові”, який складається з двох підрозділів, розділ 3 - ”Аналіз перекладів фразеологічних одиниць В. Шекспіра”, який складається з двох підрозділів), висновків, summary та списку використаної літератури.

шекспір переклад фразеологізм англійський

Розділ 1. Фразеологізми англійської мови, джерела їх виникнення

1.1 Поняття фразеологізмів, їх класифікація

Лінгвістична дисципліна, що вивчає стійкі сполучення слів з погляду їх значення, походження, будови та функціонування у мові, називається фразеологією. До її складу входять стійкі словосполучення - фразеологізми, або фразеологічні одиниці [23, с.45].

Фразеологізми відзначаються стійкістю складу й структури. Характерною їх ознакою є те, що вони не конструюються щоразу в процесі мовлення, а відтворюються як готові словесні формули, наприклад: пасти задніх - to be at the tail-end [CIDI 1998, р.26].

Чимало фразеологічних одиниць є засобом образності, мають виразне емоційно-експресивне забарвлення. За їх допомогою можна виражати такі позитивні емоції, як любов, пошану, гордість, досягати піднесеності висловлення (наприклад: стояти на смерть - to fight to the bitter end [ODEI 1993, p.56]), виражати насмішку, іронію, сарказм, гнів, презирство, створювати відтінок фамільярності (наприклад: хвостом крутити - to beat about the bush [ODEI 1993, p.46]). Фразеологізми широко використовуються у художньому, публіцистичному стилях літературної мови та в усному побутовому мовленні.

У діловому та науковому стилях фразеологічні одиниці не мають емоційного забарвлення. Наприклад: згідно з законом - according to the law, ліквідувати заборгованість - to repay a debt.

Наукова систематизація різнорідного фразеологічного матеріалу - одне з актуальних завдань молодої лінгвістичної дисципліни. Вчені, спираючись на ті чи інші ознаки фразеологічних одиниць, дотримуючись певних принципів, запропонували ряд класифікаційних схем, що використовуються у теоретичній і методичній літературі.

Родоначальником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст французького походження Шарль Баллі. У своїй книзі ”Нарис стилістики” він виділяв чотири групи словосполучень:

1) вільні словосполучення, тобто словосполучення, в яких немає стійкості, які розпадаються після утворення;

2) звичні сполучення, тобто словосполучення з відносно вільним зв'язком компонентів, який допускає деякі зміни;

3) фразеологічні ряди, тобто групи слів, в яких два поняття зливаються майже в одне. Стійкість цих зворотів закріпляється первинним слововживанням;

4) фразеологічні єдності, тобто сполучення, в яких слова втратили своє значення і виражають єдине нерозкладне поняття. Подібні сполучення не допускають перегрупування компонентів. В своїй пізній праці ”Французька стилістика” Ш. Баллі розглядає звичні сполучення і фразеологічні ряди як проміжні типи словосполучень і відокремлює лише дві основні групи сполучень:

1) вільні словосполучення і 2) фразеологічні єдності [17, с.7]. Таким чином, Ш. Баллі відокремлює сполучення слів за ступенем стійкості: сполучення, в яких є свобода групування компонентів, і сполучення, в яких немає такої свободи. Він лише схематично намітив ці групи, але не надав їм детального опису.

Широкого визнання у мовознавстві здобула семантична класифікація фразеологічних одиниць, запропонована В.В. Виноградовим. В основу його фразеологічної теорії покладено ступінь видозміни значення слова у різних синтаксичних і стилістичних умовах фразотворення. Як єдине значеннєве ціле, фразеологічні одиниці не є однаковими з погляду з'єднаності компонентів і співвіднесеності семантики усього вислову з семантикою його окремих складників-компонентів. Зважаючи на це, В.В. Виноградов розрізняє три типи фразеологічних одиниць - фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення [12, с.338].

Фразеологічні зрощення - це семантично неподільні фразеологічні одиниці, у яких цілісне значення невмотивоване, тобто не випливає із значень їх компонентів. За визначенням В.В. Виноградова, фразеологічні зрощення - це “своєрідні складні синтаксичні слова" [8, с.336]. Компоненти фразеологічних зрощень нагадують морфеми у словах. Як і слова з невивідною основою, вони позбавлені внутрішньої форми. Лише глибоке етимологічне дослідження може допомогти розкрити механізм становлення фразеологічних зрощень і з'ясувати, чому саме ці слова-компоненти спонукали появу цілісного значення. Семантична неподільність виникає або підтримується у фразеологічних зрощеннях рядом факторів: а) наявністю у складі фразеологізмів застарілих слів, незрозумілих для загалу; б) наявністю граматичних архаїзмів; в) втратою у межах фразеологічної одиниці живого синтаксичного зв'язку.

Фразеологічні єдності - це також семантично неподільні фразеологічні одиниці, але цілісне значення їх умотивоване значенням компонентів. Семантична замкнутість фразеологічних єдностей може створюватися евфонічними чи формально-граматичними засобами - римою, алітераціями тощо. Фразеологічні єдності можуть виникати і внаслідок синтаксичної спеціалізації фрази, вживання її у певній граматичній формі, внаслідок наявності експресивних відтінків значення. До цього розряду В.В. Виноградов відносить фразові штампи, кліше, типові для різних літературних стилів, літературні цитати, крилаті вислови, народні прислів'я і приказки [8, с.338].

Фразеологічні сполучення - це такий тип фраз, що утворюється реалізацією зв'язаних значень слів. Фразеологічні сполучення не є безумовними семантичними єдностями. Слова з фразеологічно зв'язаним значенням можуть поєднуватися з одним словом чи з обмеженою певною кількістю слів, а також може замінятися синонімом [8, с.339].

Класифікаційна схема В.В. Виноградова - важливий етап у становленні фразеологічної теорії. Але у процесі вивчення фразеологічного фонду багатьох мов, стали очевидними її вразливі місця, зокрема нечіткість критерію умотивованості значення, неможливість застосовувати його до всіх одиниць, залучених до категорії фразеологічних єдностей тощо.

Зберігши три основні класи фразеологічних одиниць за схемою В.В. Виноградова, М.М. Шанський виділив четвертий клас - фразеологічні вирази, до яких належать такі стійкі за складом і вживанням фразеологічні звороти, які не тільки є семантично подільними, але й складаються цілком із слів із вільним значенням.

Характером зв'язків слів, що входять до їх складу, і загальним їх значенням фразеологічні вирази нічим не відрізняються від вільних словосполучень і речень. Специфікою їх є те, що вони не створюються мовцями, а відтворюються як готові структурні і значеннєві одиниці.

Серед фразеологічних виразів М.М. Шанський розрізняє дві групи: а) фразеологічні вирази комунікативного характеру, що є предикативними словосполученнями, рівноцінними реченню. Це висловлювання, що виражають те чи інше судження; б) фразеологічні вирази номінативного характеру, що є сполученням слів, які ідентичні лише певній частині речення, є словесною формою того чи іншого поняття і, як слова, виконують у мові номінативну функцію [39, с.340].

Великий внесок у розбудову теорії фразеології зробив Б.О. Ларін, який описав семантичну класифікацію фразеологічних одиниць у плані діахронії [18, с.216].

Відомо, що у становленні переважної більшості фразеологічних одиниць вихідними є вільні звороти мови, повні за лексичним складом, які відповідають нормальній граматичній будові і прямі за значенням.

Класифікація Б.О. Ларіна відбиває етапи розвитку і перебудови первинних вихідних словосполучень, вона включає:

а) перемінні словосполучення;

б) стійкі словосполучення, що відзначаються наявністю стереотипності, традиційності і метафоричного переосмислення, відходом від первісного значення;

в) ідіоми, які відзначаються у порівнянні зі стійкими метафоричними словосполученнями більш деформованим, скороченим, далеким від первинного лексичним і граматичним складом і помітним послабленням тієї семантичної подільності, яка зумовлює метафоричність, тобто смислову двоплановість [18, с.340].

У свою чергу А.І. Смирницький виділяє фразеологічні одиниці та ідіоми. Фразеологічні одиниці - це стилістично нейтральні звороти, які не мають метафоричності або втратили її. До фразеологічних одиниць А.І. Смирницький відносить звороти типу to get up, to fall in love. Ідіоми засновані на переносі значення, на метафорі, яку чітко усвідомлює мовець. Їхньою характерною рисою є яскраве стилістичне забарвлення, відхід від звичайного нейтрального стилю, наприклад, to take the bull by the horns [ODEI 1993, p.853] - брати бика за роги, діяти рішуче; dead as a doornail [ODEI 1993, p.261] - без ознак життя.

Фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення і фразеологічні вирази не входять у класифікацію А.І. Смирницького. В структурному відношенні лінгвіст поділяє фразеологізми на однострижневі, двострижневі та багатострижневі у залежності від кількості визначальних слів. Класифікація стійких сполучень слів у праці А.І. Смирницького є ескізною і заснованою переважно на стилістичному критерії [17, с.24].

Н.Н. Амосова виділяє два типи фразеологічних одиниць - фраземи та ідіоми. Фразема - це одиниця постійного контексту, в якій вказівний мінімум, потрібний для актуалізації даного значення семантично реалізованого слова, є єдино можливим, не варійованим, тобто постійним, наприклад, beef tea [ODEI 1993, p.263] - міцний м'ясний бульйон; to knit one's brows [ODEI 1993, p.583] - насупитися; black frost [ODEI 1993, p.305] - мороз без снігу. Другий компонент є вказівним мінімумом для першого [3, с.24].

Слід зазначити, що одинична сполучуваність у багатьох фраземах є дуже нестійкою, і вони легко переходять у змінні сполучення слів. У ”Великому Оксфордському словнику” є велика кількість прикладів початкової одиничної сполучуваності слів, а потім розпаду цієї одиничної сполучуваності, внаслідок чого слово отримує вільне значення.Н. Н. Амосова визнає, що фраземи складають найбільш нестійку частину фразеологічного фонду, що розширення сполучуваності руйнує стабільність їхнього контексту і цим виводить їх за межі фразеології [4, с.139].

Ідіоми, на відміну від фразем, - це одиниці постійного контексту, в яких вказівний мінімум і семантично реалізований елемент складають тотожність і обидва представлені спільним лексичним складом словосполучення. Ідіоми характеризуються цілісним значенням, наприклад, red tape (ODEI 1993, p.642) - бюрократизм; to play with fire [ODEI 1993, p.520] - гратися з вогнем.

Н.Н. Амосова виділила частково предикативні фразеологізми - звороти, в яких міститься граматично основний член - антецедент - і залежна від нього предикативна одиниця. При цьому така структура виступає як властиве даному фразеологізму формальне явище, а не результат яких-небудь його синтаксичних перетворень [3, с.25].

Наприклад, to fiddle while Rome is burning [ODEI 1993, p.327] - займатися дрібницями перед обличчям серйозної небезпеки; to see how the land lies [ODEI 1993, p.953] - дізнатися, як справи; ships that pass in the night [ODEI 1993, p.980] - мимовільні зустрічі.

Стійкі звороти з цільнопредикативною структурою (приказки й прислів'я) Н.Н. Амосова до складу фразеології не включає. Фразеологічна концепція Н.Н. Амосової є новаційною і, не дивлячись на ряд спірних положень, представляє собою нове слово у теорії англійської фразеології.

Широко розуміє об'єм фразеології С.Г. Гаврин, який підходить до фразеологічної системи з точки зору функціонально-семантичної комплікативності (ускладнення) [10, c.245]. С.Г. Гаврин включає до складу фразеології всі стійкі та перемінно-стійкі сполучення слів, які задовольняють критерії функціонально-семантичної комплікативності. Йому вдалося створити чітку класифікацію фразеологізмів. С.Г. Гаврин виділяє шість основних типів:

1. Образно-виразні стійкі сполуки, до яких належать метафоричні одиниці, сполуки з метафоричними компонентами (наприклад, яблуко незгоди - bone of contention [56, c.241]), сталі порівняння (берегти, як зіницю ока - to keep as the apple of one's eye [56, c.45]), евфонізми, сталі гіперболи і літоти (виїденого яйця не вартий - is not worth a straw [56, c.71]), тавтологічні сполуки, сполуки, що створюються на основі поетичного синтаксису.

Варто зазначити, що такі експресивно-емоційно забарвлені сполучення елементів відзначаються певною художньою своєрідністю. Вони утворилися не тільки внаслідок звичайного добору слів, але і внаслідок вияву фантазії, гри уяви, що виражається у вдалому переносному вживанні слів, влучності зіставлення, порівняння тощо.

Еліптичні сполуки, що об'єднують усічені стійкі сполуки слів.

Термінологічні фразеологізми, що охоплюють складені терміни науки, техніки, мистецтва тощо. Заміна в них одного з компонентів синонімом руйнує термінологічність. Наприклад, ланцюгова реакція (chain reaction) - послідовна реакція (consecutive reaction).

Афористичні фразеологізми, що виражають узагальнюючі умовиводи. Наприклад, буття визначає свідомість - being determines consciousness.

Контекстологічні сполуки, які ототожнюються із стійкими утвореннями, що в класифікації В.В. Виноградова називаються фразеологічними сполученнями.

6. Ідіоми - всі стійкі словосполуки, що втратили внутрішню форму [7, с.340]. Вони неподільні за значенням, отже семантика ідіом не випливає із суми значень компонентів. Наприклад: бити байдики - to fritter away one's time [56, c.35]; звести нанівець - to boil away [56, c.48]; собаку з'їсти - to know onions [56, c.230].

На думку С.Г. Гаврина, такого роду систематизація розкриває природу творення стійких сполук, механізм формування фразеологічного складу мови. Крім того, вона одночасно вказує і на ті функції, які фразеологічний склад мови виконує у мовленні: образно-виразні сполуки виконують образно-виражальну і одночасно емоційно-експресивну функцію; еліптичні - лаконізують мову; термінологічні - забезпечують точність; сполуки з узагальнюючими умовиводами вносять у мовлення перлини народно-авторської думки; контекстологічна фразеологія виконує функцію полегшення конструювання мовлення [10, с.25].

Помітне місце в теоретичних дослідженнях посідає морфологічна класифікація, яка передбачає визначення лексико-граматичної природи стрижневого слова, співвіднесення фразеологічних одиниць із певними частинами мови тощо. Послідовне здійснення морфологічної класифікації ускладнюється тим, що в окремих випадках визначити граматичний центр фразеологічного звороту неможливо.

Заслуговує на увагу класифікація фразеологічних одиниць за граматичною формою і семантичними ознаками, яка висвітлена у працях В.Л. Архангельським [17, c.132]. У ній фразеологічні одиниці поділяються на “фраземи” і “стійкі фрази”.

Термін “фразема” охоплює фразеологічні одиниці з структурою словосполучень, а термін “стійка фраза" охоплює фразеологічні одиниці зі структурою речень [17, с.341].

Отже, стосовно обсягу фразеології вчені дотримуються різних точок зору і по різному їх визначають. Це пояснюється складністю об'єкта дослідження і наявністю у мові численних прикладів перехідних випадків, які знаходяться між класичними фразеологічними одиницями і вільними, або, як їх зараз частіше називають, перемінними сполученнями слів. Велике значення також має те, під яким кутом зору підходить вчений до класифікації фразеологічних одиниць. Для А.І. Смирницького одним із найважливіших параметрів фразеології є еквівалентність фразеологічної одиниці слову, для Н.Н. Амосової - тип постійного контексту, для С.Г. Гаврина - функціонально-семантична комплікативність. Для А.І. Смирницького і Н.Н. Амосової характерне вузьке розуміння обсягу фразеології, а для С.Г. Гаврина - широке. Широке розуміння обсягу фразеології зараз є переважаючим. Об'єктом широкого розуміння фразеології є всі стійкі сполучення слів з ускладненим значенням. Нижня межа фразеологізму - двослівне утворення. При цьому один із компонентів може бути службовим словом. Верхня межа - складне речення. Фразеологізмами зі структурою складного речення можуть бути лише прислів'я. Утворення, які виходять за межі складного речення, не є одиницями мови і тому не можуть бути фразеологізмами. Це допомагає відокремити фразеологізми від малих жанрів фольклору - загадок, рахівниць тощо.

1.2 Джерела виникнення фразеологізмів у англійській мові

Джерела походження фразеологізмів у сучасній англійській мові досить різноманітні. За походженням англійські фразеологізми можна поділити на два класи: власне англійські фразеологічні одиниці та запозичені фразеологічні одиниці. Запозичені фразеологізми, у свою чергу, поділяються на міжмовні та внутрішньомовні. В особливу групу виділяються запозичення в іншомовній формі. Таким чином, можна виділити чотири групи фразеологічних одиниць за джерелами їх походження:

1) власне англійські фразеологічні одиниці;

2) міжмовні запозичення, тобто фразеологічні одиниці, запозичені з іноземних мов шляхом того або іншого перекладу;

3) внутрішньомовні запозичення, тобто фразеологічні одиниці, запозичені з американського варіанту англійської мови (фразеологізми, запозичені з інших варіантів, небагаточисленні);

4) фразеологічні одиниці, запозичені в іншомовній формі [16, с.182].

1.2.1 Власне англійські фразеологізми

Фразеологізми в англійській мові є переважно власне англійськими зворотами, автори яких невідомі. Прикладами подібних широко поширених зворотів нетермінологічного походження, створених народом, є: to bite off more than one can chew - „ взяти в рот більше, ніж можеш проковтнути”, тобто взятися за непосильну справу, не розрахувати своїх сил; to have a bee in one's bonnet - носитися з якою-небудь ідеєю; in for a penny, in for a pound - „ризикнув на пенні, ризикуй і на фунт” = взявся за гуж, не говори, що не дуж; to pay through the nose - платити шалені гроші, та багато інших.

Ці фразеологічні одиниці відображають традиції і звичаї англійського народу, їх побут, характерні для нації імена, реалії тощо. Наприклад: by bell, book and candle - остаточно, безповоротно (одна з форм відлучення від церкви завершується словами: “Doe to the book, quench the candle, ring the bell! ”); baker's dosen - чортова дюжина (згідно зі старовинним англійським звичаєм торговці хлібом отримували від булочників тринадцять хлібів замість дванадцяти, при цьому тринадцятий йшов за рахунок доходу торговців); good wine needs no bush - „гарному винові не потрібен ярлик" = гарний товар сам себе хвалить (відповідно до старовинного звичаю працівники корчми вивішували гілки плюща на знак того, що в продажу є вино).

Часто вживаними є фразеологічні одиниці, пов'язані з англійськими реаліями: blue stocking - синя панчоха („збором синіх панчіх” назвав в часи свого перебування в Англії голландський адмірал Босковен один із літературних салонів середини XVIII ст. в Лондоні, оскільки вчений Бенджамін Спеллінгфліт з'явився в цьому салоні в синіх панчохах); to carry coals to Newcasle - „возити вугілля в Н'юкасл”, тобто возити щось туди, де цього й так досить = їхати в Тулу зі своїм самоваром.

Поширеними власне англійськими фразеологічними одиницями є такі, що пов'язані з іменами англійських письменників, учених, королів та інших видатних людей. У межах даної групи можна виділити три підгрупи:

а) фразеологізми, які містять прізвища: according to Cocker - „як за Кокером”, правильно, точно, за всіма правилами (Е. Кокер - автор англійського підручника з арифметики); the Admirable Crichton - вчена, освічена людина (за ім'ям Джеймса Крайтона, відомого шотландського вченого XVI ст.);

б) фразеологізми, які містять імена: Queen Anne is dead - це було відомо за королеви Анни = відкрив Америку (відповідь тому, хто повідомив застарілу новину);

в) фразеологізми, які містять імена та прізвища: a Sally Lunn - солодка булочка (за ім'ям жінки-кондитера кінця XVIII ст.); a Sherlock Holmes - Шерлок Холмс, слідчий-любитель (герой творів А.К. Дойля, названий за прізвищем О.У. Холмса, улюбленого письменника).

Серед власне англійських фразеологічних одиниць знаходимо такі, що пов'язані з повір'ями, наприклад: a black sheep - паршива вівця, сором у сім'ї (згідно зі старим повір'ям, чорна вівця відзначена печаткою диявола); to lick into shape - надавати форму, вигляд; зробити людину із когось; an unlicked cub - зелений юнак = молоко на губах не обсохло (обидва звороти пов'язані з середньовічним повір'ям про те, що ведмежата народжуються без форми і що ведмедиця, облизуючи, надає їм належного вигляду).

Також є фразеологічні одиниці, пов'язані з астрологічними помилками: псевдовчені астрологи вважали, що положення небесних світил впливає на долю людини. Наприклад, фразеологізми: be born under a lucky star - народитися під щасливою зіркою; be born under an unlucky (або evil) star - родитися під нещасливою зіркою; believe in one's star - вірити в свою зірку, долю; bless (або thank) one's stars - дякувати своїй зірці, долі; curse one's stars - проклинати свою долю; have one's star in the ascendant - бути везучим, йти в гору; the stars were against it - сама доля проти цього та інші.

Прикладами фразеологічних одиниць, взятих з казок і байок є: Fortunatus's purse - безкінечний гаманець (Fortunatus - казковий персонаж); the whole bag of tricks - весь набір фокусів, хитростей; in borrowed plumes - ворона в павиному пір'ї = убравсь в жупан і дума, що пан.

Деякі фразеологічні одиниці пов'язані з прикметами: halcyon days - спокійні, мирні дні, спокійні часи (halcyon - зимородок; за давньою прикметою, зимородок виводить пташенят в гнізді, плаваючому по морю, в період зимового сонцестояння, і в цей період, близько двох тижнів, море буває абсолютно спокійним); to have kissed the Blarney stone - бути підлесником.

Прикладами фразеологізмів, пов'язаних з історичними фактами є такі: as well be hanged (або hung) for a sheep as for a lamb - якщо тобі призначено бути повішеним за вівцю, то чому б не вкрасти й ягня (відлуння старого англійського закону, відповідно до якого крадіжка вівці каралася смертною карою через повішення); the curse of Scotland - „прокляття Шотландії”, бубнова дев'ятка (карта названа так через схожість з гербом графа Далрімпла Стейра, який викликав ненависть в Шотландії своєю проанглійською політикою).

Використання слова Dutch в ряді фразеологізмів, які мають негативне значення, походить з англо-голландської конкуренції на морях і війн, що мали місце у XVII ст.

Багато з наведених фразеологічних одиниць сьогодні вже не асоціюються з явищами, які створили їх, внаслідок чого їх значення не можуть бути виведені з буквальних значень їх компонентів, а внутрішня форма може бути встановлена лише шляхом етимологічного аналізу.

Крім фразеологізмів не термінологічного походження є фразеологізми термінологічного походження, оскільки найважливішим джерелом їх є професійна мова. В ній широко поширені терміни та розмовні або простомовні професіоналізми. Деякі ідіоми належать до професійної мови, наприклад, фразеологічна одиниця spick and span - елегантний.

Вираз spick and span - фразеологічне зрощення. У його складі два некротизма. Некротизм - це застаріле слово в складі фразеологічної одиниці. Початкова форма була spick and span new.

Багато термінів і професіоналізмів переусвідомлені і входять до складу ідіофразеоматизмів:

to come up to the scratch - 1) підійти до стартової лінії;

2) бути готовим до боротьби, бути в формі, діяти рішуче;

to hit below the belt - 1) ударити нижче пояса;

2) порушувати правила, діяти нечесно, не соромитися в виборі засобів;

to jump the gun - 1) почати бігти до пострілу з пістолета;

2) забігати вперед.

Але в усіх ідіофразеоматизмах є жива внутрішня форма.

Джерела походження власне англійських фразеологічних одиниць відображені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Джерела походження власне англійських фразеологізмів

Джерела походження фразеологічних одиниць

Приклади

Переклад

Нетермінологічне

1

Звичаї та традиції

by bell, book and candle

остаточно, безповоротно

baker's dozen

чортова дюжина

good wine needs no bush

гарний товар сам себе хвалить

2

Реалії

blue stocking

синя панчоха

to carry calls to Newcastle

їхати в Тулу зі своїм самоваром

3

Імена, прізвища видатних людей

according to Cocker

„як за Кокером”, правильно, точно

the Admirable Crichton

вчена, освічена людина

King Charles's head

нав'язлива ідея

Queen Anne is dead

відкрив Америку

a Sally Lunn

солодка булочка

a Florence Nightingale

Флоренс Найтінгейл, медична сестра

a Sherlock Holmes

Шерлок Холмс, слідчий-любитель

4

Повір'я

a black sheep

паршива вівця

to lick into shape

зробити людину із когось

an unlicked cub

зелений юнак

5

Астрологічні помилки

to be born under a lucky star

народитися під щасливою зіркою

to be born under an unlucky (evil) star

родитися під нещасливою зіркою

to believe in one's star

вірити в свою зірку, долю

to bless (thank) one's stars

дякувати своїй зірці, долі

to curse one's stars

проклинати свою долю

to have one's star in the ascendant

бути везучим, йти вгору

the stars were against it

сама доля проти цього

6

Казки та байки

Fortunatus's purse

безкінечний гаманець

the whole bag of tricks

весь набір фокусів, хитростей

in borrowed plumes

убравсь в жупан і дума, що пан

7

Прикмети

halcyon days

мирні дні, спокійні часи

to have kissed the Blarney stone

бути підлесником

8

Історичні факти

as well be hanged (hung) for a sheep as for a lamb

якщо тобі призначено бути повішеним за вівцю, то чому б не вкрасти й ягня

the curse of Scotland

„прокляття Шотландії”, бубнова дев'ятка

Термінологічне

spick and span

елегантний

to come up to the scratch

бути готовим до боротьби, бути в формі, діяти рішуче

to hit below the belt

ударити нижче пояса; порушувати правила

to jump the gun

забігати вперед

Отже, серед власне англійських фразеологічних одиниць є одиниці нетермінологічного та термінологічного походження. Багато фразеологізмів нетермінологічного походження створені народом, тому вони відображають традиції та звичаї англійського народу. Чимало фразеологічних одиниць пов'язані з англійськими реаліями, іменами англійських письменників, учених, королів та інших відомих людей. Досить цікаві фразеологізми нетермінологічного походження пов'язані з повір'ями та прикметами. Багато фразеологічних одиниць пов'язані з астрологічними помилками, історичними фактами, велика кількість взята з казок і байок. Оскільки важливим джерелом фразеологізмів є професійна мова, то серед власне англійських фразеологічних одиниць є і фразеологічні звороти термінологічного походження. Вони створюють терміни та розмовні професіоналізми, але багато з них отримують переусвідомлене значення і входять до складу ідіофразеоматизмів. Фразеологізми як термінологічного, так і нетермінологічного походження мають свої особливості.

1.2.2 Біблеїзми

Біблія є важливим літературним джерелом фразеологічних одиниць. Про величезний вплив на англійську мову перекладів Біблії говорилося і писалося багато. Протягом століть Біблія була найбільш популярною і цитованою в Англії книгою; не лише окремі слова, але й цілі ідіоматичні висловлювання ввійшли в англійську мову зі сторінок Біблії. Число біблійних зворотів і висловів, які ввійшли в англійську мову, настільки велике, що зібрати й перерахувати їх було б досить нелегким завданням. Вченими було досліджено, що біблійні фразеологічні одиниці є повністю асимільованими запозиченнями [16, с. 190].

Прикладами біблеїзмів у англійській мові є: at the eleventh hour - в останню хвилину, в останній момент; beat swords into plough-shares - перейти до мирної справи; перекувати мечі на рала; can the leopard change his spots? - „хіба може леопард змінити свою п'ятнисту шкіру? ”; горбатого могила виправить; кривого дерева не виправиш; лихого справить заступ та лопата; cast pearls before swine - кидати перла перед свинями; filthy lucre - нікчемний метал, гроші; in the twinkling of an eye - як оком моргнути; new vine in old bottles - нове вино в старій пляшці, новий вміст в старі формі; the olive branch - оливкова гілка (символ миру й спокою); the root of all evil - корінь зла; to sow the wind and reap the whirlwind - посіяти вітер і пожати бурю; a wolf in sheep's clothing - вовк в овечій шкурі; дивиться лисицею, а думає вовком та інші.

Слід зазначити, що фразеологізми біблійного походження часто багато в чому розходяться з їх біблійними прототипами. Це складне та не вивчене питання потребує особливого розгляду.

Біблійні прототипи вживаються в буквальному значенні. Відповідний же фразеологізм створюється у результаті його переосмислення. Наприклад, вираз to kill the fatted calf в притчі про блудного сина використовується у буквальному значенні ”вбити відгодованого тільця”. Пізніше цей вираз набув нового значення: пригостити кращим, що є вдома. Вираз a millstone about (або (a) round) smb. 's neck перекладається як ”тяжка відповідальність”; камінь на шиї. Вираз походить від біблійного тексту, який має буквальне значення. Фразеологізм часто вживається з дієсловами to hang і to have.

Відомо, що варіант біблійного прототипу стає фразеологізмом. Так, наприклад, вираз to live on the fat of the land (жити у розкоші; кататися як сир у маслі) витіснив біблійний прототип to eat the fat of the land, який не ввійшов у загальне вживання.

Слід зазначити, що в англійській мові є змінені форми образного біблійного звороту. Наприклад, фразеологізм a drop in the bucket - крапля в морі, є зміненим біблійним виразом: Behold the pations as drop of a bucket. В фразеологічній одиниці gall and wormwood - щось ненависне, змінений порядок слів порівняно з біблійним прототипом і відкинуті артиклі (the wormwood and the gall). Деякі біблеїзми модернізуються, і архаїчні форми відкидаються, наприклад: not to let one's left hand know what one's right hand does - ліва рука не знає, що робить права. В Біблії зворот використовується в позитивному значенні. У сучасній мові він переосмислений і є фразеологічною одиницею з негативною оцінкою.

Компоненти фразеологічної одиниці вживаються у Біблії у своїх буквальних значеннях, але не утворюють вільного сполучення. Наприклад, фразеологізм loaves and fishes означає земні блага. Loaves - хліби і fishes - риби використовуються в євангельському повір'ї про те, як Христос нагодував п'ятьма хлібами і двома рибами сотні людей, які зібралися його слухати. У Біблії вживається слово loaves і слово fishes, але не словосполучення loaves and fishes.

Деякі фразеологічні одиниці походять від біблійного сюжету, в якому згадується лише один компонент фразеологізму. Наприклад, вираз a doubting Thomas - Хома невіруючий виник від євангельської легенди про те, як один із апостолів, Хома, коли йому розповіли про воскресіння розіп'ятого Христа, не повірив цьому. Від біблійного сюжету походять зворот forbidden fruit - заборонений плід і приказка forbidden fruit is sweet - заборонена грушка солодка; заказаний овоч завжди солодкий; чого невільно, те й кортить. Також вираз the massacre of innocents - побиття малят йде від євангельської розповіді про умертвіння всіх малят у Віфлеємі за наказом іудейського царя Ірода, коли він дізнався від волхвів про народження Ісуса, якого вони назвали царем іудейським. Євангельська розповідь не містить жодного компонента фразеологічної одиниці.

Можливі зміни емоційного забарвлення біблеїзму без зміни його форми. Наприклад, зворот filthy lucre - нікчемний метал (про гроші) вживається в сучасній англійській мові іронічно та жартівливо, а в Біблії цей зворот має негативне забарвлення. Варіант фразеологізму може виникнути при його скороченні. Прикладом скорочення фразеологізму біблійного походження можуть бути вирази, які мають одне й те ж значення: the crumbs which fell from the rich man's table = crumbs from the rich man's table = crumbs from the table - крихти з панського столу. В Біблії зворот використовується в буквальному значенні.

Фразеологічні одиниці біблійного походження та їх переклад відображені у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Англомовні біблеїзми та їх переклад

Біблеїзми

Переклад

at the eleventh hour

в останній момент

beat swords into plough-shares

перекувати мечі на рала

can the leopard change his spots?

горбатого могила виправить

cast pearls before swine

кидати перла перед свинями

filthy lucre

нікчемний метал, гроші

in the twinkling of an eye

як оком моргнути

new vine in old bottles

новий вміст в старі формі

the olive branch

оливкова гілка

the root of all evil

корінь зла

to sow the wind and reap the whirlwind

посіяти вітер і пожати бурю

a wolf in sheep's clothing

вовк в овечій шкурі

to kill the fatted calf

пригостити кращим, що є вдома

a millstone about smb. 's neck

камінь на шиї

to live on the fat of the land

кататися як сир у маслі

a drop in the bucket

крапля в морі

gall and wormwood

щось ненависне

not to let one's left hand know what one's right hand does

ліва рука не знає, що робить права

loaves and fishes

земні блага

a doubting Thomas

Хома невіруючий

forbidden fruit is sweet

заказаний овоч завжди солодкий

filthy lucre

нікчемний метал

the crumbs which fell from the rich man's table

крихти з панського столу

crumbs from the rich man's table

crumbs from the table

the massacre of innocents

побиття малят

the land of Nod

царство сну

Отже, Біблія є одним з основних джерел походження фразеологізмів, але фразеологічні одиниці біблійного походження не є застиглими цитатами, які не допускають ніяких змін. У сучасній англійській мові багато з них обростають варіантами, піддаються різним видам оновлення, від них можуть утворюватися похідні. Наприклад: to cast in (throw in) one's lot with smb. - пов'язати свою долю з ким-небудь; to proclaim (cry або shout) from (upon) the housetops - оголосити на всіх перехрестях; a drop in the bucket - крапля в морі.

1.2.3 Фразеологічні одиниці, запозичені з різних мов

Більшість англійських фразеологізмів пов'язані з античною міфологією, історією і літературою. Багато з цих фразеологізмів мають інтернаціональний характер, оскільки зустрічаються в багатьох мовах.

З античної міфології походять, наприклад, такі звороти: Achilles' heel - ахіллесова п'ята; the apple of discord - яблуко незгоди; a labour of Hercules - Геркулесова праця; a labour of Sisyphus - Сізіфова праця; Lares and Penates - лари і пенати, те, що створює затишок, домашнє вогнище (лари і пенати в давньоримській міфології - боги-захисники домашнього вогнища); the thread of Ariadne - нитка Аріадни, спосіб, який допомагає вийти зі складної ситуації (донька критського царя Аріадна, давши грецькому героєві Тезею клубок ниток, допомогла йому вийти з лабіринту).

Цікавими прикладами є фразеологізми, взяті з історії та легенд: to appeal from Philip drunk to Philip sober - просити кого-небудь про перегляд прийнятого ним необдуманого рішення; the Gordian knot - гордіїв вузол, заплутане переплетіння різних обставин. Вираз the unwritten law - неписаний закон належить афінському законодавцю Солону.

Багато англійських фразеологізмів пов'язані з Давнім Римом. Наприклад, a bеd of roses - ”ложе з троянд”, щасливе, безтурботне життя. (Цікавим є те, що цей вираз зазвичай вживається в заперечних реченнях, наприклад, life is not a bed of roses - життєвий шлях не засланий трояндами. Вислів з'явився в зв'язку зі звичаєм багатіїв в Давньому Римі сипати на свої ліжка пелюстки троянд).

Від вислову Caesar's wife must (або should) be above suspiсion - ”дружина Цезаря повинна бути поза підозрами" (слова Юлія Цезаря, пояснюючі, чому він розвівся зі своєю дружиною Помпеєю) утворився фразеологізм Caesar's wife - людина, яка повинна бути поза підозрами (букв. ”дружина Цезаря”).

Вирази to cross (або pass) the Rubicon - перейти Рубікон і the die is cast - жереб кинуто пов'язані з походами Цезаря; a Lucullian banquet (або feast) - лукуллів бенкет, розкішний бенкет (за ім'ям давньоримського багатія Лукулла, який прославився розкішними бенкетами); to fiddle while Rome is burning - веселитися під час народного лиха (римський імператор Нерон, який прославився своєю жорстокістю, грав на кефарі і складав вірші, дивлячись, як горів Рим, підпалений за його наказом); to be (або turn) thumbs down (on) - бути проти, забороняти і to be (або turn) thumbs up (on) - бути за (когось або щось) (долю переможеного гладіатора вирішував рух руки: опущений вниз великий палець - смерть, піднятий вгору великий палець - життя).

Відомо, що багато англійських фразеологізмів запозичені з латинської мови через французьку. Але є й фразеологізми запозичені безпосередньо з латинської мови. Це доводиться тим, що ці вирази не вживаються у французькій мові: anger is short madness - ”гнів - недовге божевілля”; forewarned - forearmed - ”заздалегідь попереджений - заздалегідь озброєний”, хто попереджений - озброєний; Homer sometimes nods - кожен може помилитися.

В англійській мові є багато фразеологічних запозичень з французької мови. Наведемо приклади деяких із них: after us the deluge - після нас хоч потоп (слова, приписані Людовіку XV або його фаворитці маркізі де Помпадур); Buridan's ass - буриданів осел (про людину, яка не наважується зробити вибір між двома рівноцінними предметами, рівноцінними рішеннями) (Цікавим є походження цього фразеологізму: французькому філософу XIV ст. Буридану приписується розповідь про осла, померлого від голоду, оскільки він не наважувався зробити вибір між двома однаковими скирдами сіна). Також прикладами французьких запозичень є: castles in Spain - повітряні замки (цей вираз пов'язаний з середньовічним героїчним епосом ”Chansons de Geste”, герої якого, лицарі, отримували в особисте володіння ще не завойовані замки в Іспанії); the fair sex - прекрасна стать, прекрасна половина; for smb. 's fair eyes (або for the fair eyes of smb.) - заради чиїхось прекрасних очей, не через чиїсь заслуги, а через особисте відношення, ні за що, даром; the game is not worth the candle - не варта справа заходу, шкода заходу (праці), шкода й свічку світити; gilded youth - золота молодь; it goes without saying - це зрозуміло само собою; let us return to our muttons - давайте повернемося до теми нашої розмови та багато інших. Деякі англійські фразеологізми запозичені зі старофранцузької мови. Наприклад: cry havoc - зруйнувати, спричинити спустошення, нанести тяжкий удар.


Подобные документы

 • Класифікація фразеологізмів - стійких словосполучень, які сприймаються, як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Способи і складності перекладу фразеологізмів з англійської мови на українську. Структурна особливість фразеологізмів.

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 03.10.2014

 • Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Поняття, класифікація та внутрішня форма фразеологічних одиниць. Види перекладів фразеологізмів. Національно-культурна специфіка у фразеології і перекладі. Класифікація прийомів перекладу фразеологічних одиниць.

  дипломная работа [58,3 K], добавлен 17.05.2013

 • Поняття фразеологізмів. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Місце компаративних фразеологізмів в системі фразеологічних одиниць мови. Структурно-семантичні особливості компаративних фразеологізмів в англійській мові. Особливості дієслівних форм.

  дипломная работа [112,1 K], добавлен 25.08.2010

 • Аналіз фразеологічних одиниць та їх класифікації відповідно до різних підходів. Вивчення ознак та функцій фразеологізмів. Своєрідність фразеологічних одиниць англійської мови. З’ясування відсотку запозичених і власно англійських фразеологічних одиниць.

  курсовая работа [86,8 K], добавлен 08.10.2013

 • Виявлення спільних та відмінних рис при перекладі фразеологічних одиниць в різних мовах. Класифікація фразеологізмів за видом стійких сполук і за формою граматичної структури. Проблематика художнього перекладу фразеологізмів: прислів’їв, приказок, ідіом.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 18.01.2012

 • Фразеологія як лінгвістична дисципліна, предмет її дослідження. Аналіз значення фразеологізмів в українській мові. Класифікація фразеологічних одиниць. Особливості використання фразеологізмів у періодичних виданнях. Помилки у висловлюванні фразеологізмів.

  курсовая работа [88,3 K], добавлен 28.10.2014

 • Проблеми фразеології у мовознавстві. Поняття перекладу у науковій літературі. Типи відповідників при перекладі. Визначення фразеологічного звороту у лінгвістиці, класифікація фразеологізмів. Французькі фразеологізми в аспекті перекладу українською мовою.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 07.02.2011

 • Поняття фразеологічної одиниці; історія вивчення української фразеології. Дослідження утворення фразеологізмів: джерела, ознаки, лексико-семантична структура, форма та функціонування фразеологічних одиниць; класифікація фразеологізмів зі словом око/очі.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 26.02.2012

 • Фразеологія як наука та предмет її дослідження. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Лінгвокультурологічний аспект англійських фразеологізмів. Аналіз фразеологізмів на позначення цінності праці та засудження бездіяльності в англійській мові.

  курсовая работа [43,5 K], добавлен 08.01.2012

 • Вивчення фразеології як джерела збагачення мови. Критерії виділення фразеологізмів, морфолого-синтаксична та структурно-семантична оформленість фразеологічних одиниць. Структурно-семантична класифікація фразеологізмів, які містять назви свійських тварин.

  курсовая работа [48,2 K], добавлен 02.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.