Фразеологічні одиниці з назвами свійських тварин

Вивчення фразеології як джерела збагачення мови. Критерії виділення фразеологізмів, морфолого-синтаксична та структурно-семантична оформленість фразеологічних одиниць. Структурно-семантична класифікація фразеологізмів, які містять назви свійських тварин.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.01.2013
Размер файла 48,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Зміст

Вступ

1. Вивчення фразеології як джерела збагачення мови

2. Критерії виділення фразеологізмів

2.1 Питання теорії окремо оформленості та цільно оформленості ФО та їхні узуальні показники

2.2 Морфолого-синтаксична окремо оформленість ФО

2.3 Структурно-семантична окремо оформленість ФО

3. Структурно-семантична класифікація ФО, які містять назви свійських тварин

Висновки

Summary

Список використаної літератури

Вступ

Фразеологія - невід'ємна частина словникового складу мови. Без фразеології, за допомогою лише окремих слів було б важко, в деяких випадках навіть неможливо виразити все багатство відтінків думки людини.

В даній роботі розглядаються питання критеріїв виділення і класифікації фразеологічних одиниць з назвами свійських тварин.

Метою даної роботи є надання визначення фразеологічної одиниці, класифікація фразеологічних одиниць, відбір фразеологічних одиниць, які містять назви свійських тварин, і їх аналіз щодо структурно-семантичної класифікації.

Об'єктом даної роботи виступає фразеологічні одиниці англійської мови, які містять назви свійських тварин.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що фразеологізми є невід'ємною частиною мови, які надають їй самобутності і вивчення фразеологічних одиниць необхідне для доброго володіння мовою.

Вивчення фразеологізмів є особливо важливим для розуміння іншомовних текстів. Це стосується як тих фразеологічних одиниць, що мають еквіваленти в мові перекладу. Також фразеологічні одиниці мають різне етимологічне походження, вивчення якого дає багато інформації про мову, її розвиток, структуру. Показники фразеологізму, такі як стійкість, модельованість, дають можливість намітити межі фразеології і виділити її центр і периферію -- найважливіші елементи системи мови.

Семантика фразеологічного складу будь-якої мови зумовлюється спільністю людського мислення, а також взаємодією людей в суспільстві відтворює національно-культурну самобутність мовного колективу, викликану умовами його життя і особливостями історичного розвитку, тому важливо вивчати фразеологізми мови, яка вивчається для більш глибокого пізнання культури, ментальності англомовного колективу.

1. Вивчення фразеології як джерела збагачення мови

Фразеологія представляє собою готові словосполучення, котрі не створюються кожного разу знову, а лише відтворюються згідно з традицією. Ці словосполучення задовольняють потребу людини в образних, яскравих, влучних та точних виразах та роблять нашу мову більш гнучкою, емоційно насиченою, надають їй певної стилістичної забарвленості.

У складі англійської фразеології, яка дуже багата і різноманітна, є велика кількість фразеологізмів, що відрізняються багатозначністю і стилістичною різноплановістю, тобто таких, які можуть вживатися в різних стилях мови.

Фразеологізми виконують ті ж самі функції що й слова. Спільним для ФО та слів є віднесеність до одного денотату, відтворюваність в мовленні в якості готових або напівготових одиниць, а також знаковий характер. Будучи позбавленим ознаки цілісно-оформленості, ці мовні одиниці все ж мають подібні ознаки стійкості: порівняно стабільним структурним оформленням і фіксованим порядком слів. Все це дає можливість об'єднати розглядання слів, фразеологізмів та мовленнєвих кліше і завдяки тотожності їх семіотичних ознак, а також мовленнєвих функцій і віднести їх до лексичного рівня мови. Важливо врахувати, що ФО, крім формального аспекту має ще й зміст. Це є утворення, що складається з таких компонентів як:

1. образ позначеного предмета;

2. значення ФО як сума суттєвих ознак позначеного предмета;

3. смисл як місце, що займає ФО і позначуваний нею предмет в діяльності людини.

Вивчення фразеологізмів є особливо важливим для розуміння іншомовних текстів. Це стосується як тих ФО, що мають еквіваленти в мові перекладу, наприклад: As well to be hanged for a sheep as for a lamb - якщо помирати, то с піснями; або ж до вмотивованих власне англійських, таких як Cheshire cat - людина, яка постійно посміхається,

Неможливо вивчити весь словниковий запас мови, адже він охоплює сотні тисяч лексичних одиниць. Але в цьому немає і потреби, бо на практиці люди користуються обмеженим словником, що вживається в тих чи інших комунікативних сферах. Так, наприклад, фразеологізми можна розділити за їх вживаністю на ті, що використовуються в різних сферах комунікації, та специфічні лише для декількох комунікативних сфер.

Слово система в його загальноприйнятому вживанні служить для вираження синтетичного поняття про властивість єдиного складного об'єкту як про проявлення об'єднання в його складі простіших частин, тоді як структура слова виражає аналітичне поняття про властивість єдиного складного об'єкту як про прояв його розчленованої на взаємозв'язані частини.

У такому розумінні система є єдністю двох атрибутів -- субстанції і структури. Оскільки будь-яка система існує не у вакуумі, а виконує певні функції, без чого вона існувати не може, то до даних атрибутів додають ще один -- функцію. Одним з елементів структури, на думку багатьох дослідників, є ієрархічність, тобто входження простіших елементів в складніші. Слід додати ще один елемент структури, а саме--асиметрію, яка пронизує всю систему мови.

Мовна система -- багатоаспектне і суперечливе явище, що не укладається в рамки жорстких закономірностей. Системно-структурний підхід до явищ мови, у тому числі і до фразеологізмів, дає можливість їх глибшого пізнання.

Основними рівнями системного вивчення фразеології є: параметричний опис, виділення центру і периферії і встановлення системних зв'язків. Основа всякої системи -- організована субстанція, а не хаотичний набір фактів. Такою організованою субстанцією виступає фонд фразеологізму мови, що складається з фразеологізмів. Властивості елементів істотні для будь-якої системи.

Похідним рівнем дослідження будь-якого об'єкту виступає заснований на емпіричних спостереженнях опис властивостей, ознак і відносин об'єкту, що досліджується. Цей рівень аналізу можна назвати параметричним описом. При дослідженні фразеології доцільно включити в параметричний опис також вивчення будови фразеологізмів, оскільки без цього не можна вивчати їх властивості. Що стосується відносин об'єкту, що досліджується, то вони входять в системні зв'язки, що є найскладнішим рівнем аналізу.

Фразеологізми - це одиниці мови, яким властива стійкість. Показники стійкості фразеологізму дають можливість намітити межі фразеології і виділити її центр і периферію -- найважливіші елементи системи.

До центру фонду фразеологізму відноситься більшість ФО. До периферії фонду фразеологізму відносяться звороти типу bear smb. а grudge (malice і т. п.) -- затаїти злість проти кого-л.; мати зуб проти кого-н. Ці фразеологізми і звороти з одиничною сполучуваністю, наприклад, aquiline nose, внаслідок розширення сполучуваності опорного слова можуть переходити в розряд змінних словосполучень. ФО типу above board (above-board і aboveboard) -- чесний, відкритий; son а bitch (son-of-а-bitch, sonofabitch і навіть sona'bitch, s.o.b., S.O.B.) -- син суки, мерзотник, що знаходяться на шляху переходу в складні слова, також знаходяться на периферії фонду фразеологізму.

Дефразеологізація -- це рух від центру фонду фразеологізму або від його периферії за межі фразеології. Зворотний рух, тобто від периферії фонду фразеологізму до його центру, не спостерігається.

Системність зв'язків виявляється в їх регулярній відтворності. У сфері фразеології ці зв'язки можуть бути елементними, тобто зв'язками окремих фразеологізмів, зв'язками фразеосемантичних груп і мікрополів фразеологізмів.

1. Зв'язки взаємодії. В рамках цього типу зв'язків розрізняються синонімічні, антонімічні і гіперо-гіпонімічні, тобто родовидові зв'язки фразеологізмів.

Родовидові зв'язки фразеологізмів зустрічаються значно рідше, ніж синонімічні або антонімічні. Прикладами родовидових зв'язків можуть служити ФО: bull of Bashan - „Васанський бик”, людина з громовим голосом; daughter Eve (або Eve's daughter) -- дочка Єви, представниця прекрасної статі.

2. Зв'язки породження або генетичні зв'язки. Зв'язки цього типу спостерігаються в моделях фразотворення, наприклад, в дериваті фразеологізму, тобто виділяє ФО з складу складнішого фразеологізму birds а feather від birds а feather flock together s рибак рибака бачить здалеку.

Утворення аналогічного curiosity killed а cat від ФО care killed а cat -- турботи і кішку уморять, та ін.

3. Зв'язки перетворення, серед яких розрізняються:

а) зв'язки перетворення, які реалізуються через певний об'єкт, що забезпечує це перетворення, і б) зв'язки перетворення, які реалізуються шляхом безпосередньої взаємодії двох або більш об'єктів, в процесі якого і унаслідок якого ці об'єкти порізно або спільно переходять з одного стану в інший.

До зв'язків першого типу відносяться зв'язки між фразеосемантичними варіантами полісемантичного фразеологізму, наприклад, а dead dog 1) ні на що не здатний, нікому не потрібна людина; 2) та, що не має ніякої ціни, непотрібна річ; також lame duck 1) невдаха, „нещасний"; каліка, покалічена людина; 2) банкрот; бірж. жарг. маклер, спекулянт, що розорився;3) ав. жарг. пошкоджений літак; 4) амер. заст. непереобраний член конгресу

4. Зв'язки функціонування, що забезпечують реальну життєдіяльність об'єкту. Функції фразеологізмів реалізуються в мові у складі конфігурацій як узуальних, так і оказіональних з можливим виходом в текст. Основною закономірністю оказіональнї мовної «поведінки» фразеологізмів є те, що вони завжди засновані на їх узуальному використанні. Стилістичні прийоми при оказіональном вживанні можуть бути елементарними, тобто неускладненими, наприклад, вклинення, розриви, додавання, заміна компонентів та ін. Найскладніша форма стилістичної взаємодії виникає при конвергенції, в якій злиться декілька стилістичних прийомів і неможливо виділити той, що веде прийом. Таким чином встановлюється ієрархія стилістичних прийомів.

5. Зв'язки будови або структурні зв'язки. Цей вид зв'язку охоплює: а) граматичні моделі побудови фразеологізмів і б) залежності компонентів фразеологізмів.

Слід мати на увазі, що мікросистема фразеологізму не є жорсткою, симетричною у всіх своїх розділах. Асиметрія -- неодмінний атрибут системи.

Асиметрія -- це відсутність повної регулярності і одноманітності в мовній системі, що є її онтологічною властивістю. Це означає наявність елементів неоднорідності у складі єдиного цілого. Надзвичайно важливо бачити, що елементи асиметрії властиві всім системним зв'язкам. До явищ асиметрії можна віднести, наприклад, образність -- потворність, можливість побудови моделі -- неможливість побудови моделі, полісемію, взяту окремо, а також полісемію -- моносемію, окремо оформленість -- єдиний зміст фразеологізмів (фразеологізмів із структурою словосполучення, одновершинних і частковопредикативних зворотів), узуальність -- оказіональність і багато інших.

Асиметрія зустрічається і у сфері фразоутворення. Деякі зв'язки породження носять нерегулярний, асистемний характер. Так, просторічне вигукування Swop me Bob! -- бачить бог, їй богу! виникло в результаті декількох спотворень. Bob -- спотворене God, swop -- спотворене swelp, яке, у свою чергу, є спотвореним s'help, s'elp = so help.

Окрім зв'язків окремих елементів системи можливі зв'язки сукупностей елементів між собою.

1. Синонімічно-антонімічні зв'язки.

Поняття «важка задача; міцний горішок» виражається наступними ФО: а hard (або tough) nut to crack, а hard row to hoe (первин. амер.), tall order.

2. Ієрархічні зв'язки фразеосемантичних груп.

Логічні категорії позначають найбільш загальні і фундаментальні поняття, що виражають властивості і відносини явищ дійсності. До таких категорій відносяться, наприклад, предмет, кількість, якість, відношення, місце, час, положення, процесуальність та ін.

На основі деяких логічних категорій, таких, як наприклад, предмет, процесуальність, виділяються граматико-семантичні види ФО. Так, більшості субстантивних фразеологізмів властиве позначення наочності, а дієслівним фразеологізмам -- процесуальності. Особливість реалізації логічних категорій в семантиці фразеологізму при виділенні макрополів полягає в тому, що в ній виражаються не абстрактні категорії кількості, якості, місця і ін., а їх зміна в структурі значення фразеологізму, що відноситься до відносин роду, наприклад, ФО donkey's years позначає не сам час, а тривалий період часу і відноситься до слова time. В лексиці реалізуються як логічні, родові, так і видові категорії, а у фразеології -- тільки видові, що, звичайно, не виключає родо-видових відносин між окремими ФО.

ФО birds а feather, much а muchness та tweedledum and tweedledee означають один іншого коштує; два чоботи пари, одного поля ягода і утворюють групу синонімів фразеологізмів. Ця група входить до складу мікрополя «людина» (видове значення). Окрім цієї групи до складу мікрополя входять і інші синонімічні групи, наприклад, old cat - стара сварлива жінка, faithful Adam -- вірний стара слуга, big boy (bug, cheese, noise, shot або wheel). Ці та інші аналогічні групи входять до складу макрополя «живий предмет», разом з ФО, які позначають тварин, наприклад, king beasts -- цар звірів, лев; king birds -- цар птахів, орел; ship desert -- корабель пустелі, верблюд.

Мікросистема фразеологізму тісно взаємодіє з лексичною. Це виявляється в словесності компонентів фразеологізмів, в можливості формування змішаних лексико-фразеологічних груп, мікрополів і макрополів, в можливості перетворення деяких видів фразеологізмів в слова, в творення слів від фразеологізмів та ін.

Функції ФО. Функція -- це роль, яку виконує елемент в діяльності тієї структури, частину якої він складає. Для фразеоматичних одиниць основною функцією є нейтрально-називна, наприклад, brown paper -- обгортувальний папір. При реалізації подібних зворотів в актах комунікації важливий факт позначення об'єкту, а не стилістичне використання звороту. Для переосмислених фразеологізмів (ідіоматизмів і ідіофразеоматизмів) також характерна називна функція, але вона є не нейтральною, а стилістично маркірованої. Обидві функції -- різновиди номінативної функції, властивої всім фразеологізмам. Для номінативної функції фразеологізмів характерне заповнення лакун в лексичній системі мови. Це властиве переважній більшості фразеологізмів, оскільки у них немає лексичних синонімів. Функції, які є властивими для англійським фразеологізмів:

1) експресивно-образна функція bell the cat - насмілитися, проявити хоробрість; catch at а straw -- хапатися за соломинку;

2) емоційно-експресивна функція damn уоur eyes! -- будьте ви прокляті! йдіть до біса!; Hot dog! розм. - Молодець!, Здорово! (вигукування, що виражає схвалення);

3) функція лаконізації мови шляхом усікання деяких компонентів don't count уоur chickens замість don't count уоur chickens before they are hatched -- курчат по осені рахують.

Стилістична функція -- це особлива, в порівнянні з нейтральним способом виразу, цілеспрямованість мовних засобів в цілях досягнення стилістичного ефекту при збереженні загального інтелектуального змісту вислову. Стилістичне забарвлення допомагає також виявити зіставлення фразеологізму з його змінним прототипом. Приведений вище перелік функцій фразеологізмів не є їх класифікацією. Ця складна проблема чекає свого рішення.

2. Критерії виділення фразеологізмів

фразеологічна одиниця назва тварина

Семантична стійкість, що виражається в ускладненості семантичної структури різних типів ФО, виявляється в них по різному.

Ідіоматика включає ідіоми або ідіоматизми, тобто стійкі поєднання лексем з повністю або частково зміненим значенням при високій питомій вазі конотативного аспекту, тобто його експресивно-безоціночних, емоційних, образних та інших компонентів. Ідіоматика включає як єдність фразеологізмів, наприклад, it rains cats and dogs дощ іде як із відра, страшна негода та ін., так і зрощення фразеологізмів образність яких може відновлюватися діахронічні: jerk (або shoot) cat - рвати, блювати (про п'яного).

Цілі розряди ФО є однолітеральними, тобто частково переосмисленими. Це ад'єктивні і дієслівні порівняння, в яких перший компонент вживається в прямому значенні smach calf-skin - цілувати біблію в суді. У складі багатьох ФО зустрічаються архаїзми, що ніде не вживаються: curst cows have curt horns - битливій корові бог ріг не дає (curst стара форма слова cursed); spick and span -- франтівський, з голочки; tit for tat -- зуб за зуб; to leave smb. in lurch -- покинути кого-л. в біді, в небезпеці та ін. пор. рос. «бити байдики», «на всю Іванівську», «камінь спотикання» та ін.

Деякі ФО широко уживаються як різні члени речення. Наприклад, ФО а white elephant -- обтяжливе майно, тягар; подарунок, від якого не знаєш як позбавитися може уживатися як фразовий підмет, частина складового іменного присудка, фразове пряме або непряме доповнення та ін. Відсутність семантичного інваріанта, що є ознакою змінності, руйнує тотожність ФО. Наводимо приклад деформації, що порушує тотожність ФО. Широке поширена ФО be born with а silver spoon in one's mouth - в сорочці народитися приймає у Дж. Голсуорси наступний вигляд:

Не was staring at а silver spoon. He himself had put it in her mouth at birth! (J. Galsworthy. "Silver Spoon").

У результаті подібної структурно-семантичної деформації ФО в даному контексті розпадається, хоча зв'язок з прототипом і не повністю втрачений.

Багато фразеологізмів зберігають своє значення в незмінності протягом сторіч. Але звідси зовсім не слід робити висновок, що стійкість значення означає неможливість його зміни, утворення нових значень або застарівання деяких значень.

Семантична стійкість ідіофразеоматичних зворотів типу mark time -- це константна семантична структура, що виражається в наявності двох фразеосемантичних варіантів--буквального, термінологічного характеру (військ.) позначає крок на місці і повністю переосмисленого - топтатися на місці, не діяти. Такі своєрідні поєднання фразеосемантичних варіантів створюють ускладнену семантичну структуру даних зворотів. Другий фразеосемантичний варіант -- дериват першого, метафоричним переосмисленням якого він виступає. Аналогічна семантична структура, тобто структура словосполучення, характерна і для інших ідіофразеоматизмів.

До складу фразеоматики входять звороти з ускладненим значенням -- результат перетворення без образу.

1. Звороти з перетвореним значенням, семантична ускладненість яких полягає в тому, що їх значення не є сумою значень їх компонентів, а новими значеннями, наприклад, a dog's age - довгий час; a hang-dog air - мати винний вигляд; good morning, good day та ін.

2. Звороти з доданим уточнюючим значенням, наприклад, an affair honour -- справа честі, дуель; first night -- прем'єра і т.п.

3. Так звані поєднання фразеологізмів, тобто звороти з доданим уточнюючим значенням, що означають символічні жести, наприклад, knit one's brows--нахмуриться; nod one's head-- кивнути; shake one's head -- похитати головою та ін.

Додане уточнююче значення відрізняється від образного значення тим, що виникає в необразних словесних групах і з'являється не в результаті переосмислення значення звороту, а його уточнення. При цьому пряме значення компонентів входить до складу значення фразеоматизма в цілому і звичайно фіксується в дефініції, наприклад, wring one's hands -- squeeze them together (indicating despair, sorrow, etc.).

4. Прислів'я з буквальним значенням, наприклад, two dogs over one bone seldom agree - двом собакам однієї кістки не поділити; а living dog is better than а dead lion - живий пес кращий за мертвого лева.

Прислів'я мають узагальнююче значення. У наведених вище прислів'ях узагальнююче значення виражається бінарною структурою, заснованою на ототожненні або зіставленні значень компонентів. В цьому виражається ускладненість семантичної структури прислів'їв даного типу.

5. Звороти з фразеоматично пов'язаним значенням. В подібних зворотах значення провідного компоненту виводиться тільки з тих утворень, у складі яких цей компонент використовується: beast of burden - в'ючна тварина; ring a bull - (гра) - кидати кільце на гачок; pay а call (а visit) -- нанести візит; pay attention (heed, no mind) -- звертати увагу;. Звороти bear kindness, love, sympathy та ін. недопустимі. Це поєднання фразеологізмів по класифікації В. В. Виноградова. В таких зворотах спостерігається тенденція до розширення сполучуваності провідного компоненту, отже, до розширення сфери вживання фразеоматично пов'язаного компоненту. Подібний процес веде до наближення зворотів з фразеоматично пов'язаним значенням до змінних словосполучень. Внаслідок цього межі між ними украй нестійкі. Такі звороти знаходяться на периферії фонду фразеологізму мови.

У традиційних зворотах типу come to an end -- підійти до кінця; fail in one's duty -- не виконати свій обов'язок; hope for best -- сподіватися на краще і т. п., а також в описових найменуваннях типу а book reference -- довідник немає ускладненості значення, і вони не є об'єктом вивчення фразеології. Суперечливим є передача всіх термінологічних зворотів у ведення фразеології, оскільки багато з них утворені за породжуючою структурно-семантичною моделлю, і є змінно-стійкими зворотами. Всі вказані вище звороти слід вивчати в лексикології і підходити до них з чисто лексикологічних позицій.

2.1 Питання теорії окремо оформленості і цільно оформленості ФО та їх узуальні показники

Для сучасної англійської мови, на відміну від російської, розмежування фразеологізмів і складних слів у ряді випадків має значні труднощі, оскільки завдяки аналітичному характеру англійської мови фразеологізми легко переходять в складні слова. За відсутності показників окремо оформленості не можна провести межу між словом і основою слова, тобто між фразеологізмом і складним словом. Окремо оформленість -- це особливість будови синтаксичної єдності, що полягає в тому, що одиниці, з яких вона складається є окремими словами, тобто граматично оформленими компонентами.

Цільнооформленість слова полягає в наявності загального граматичного оформлення для всіх його елементів.

Максимальною окремо оформленістю володіють змінні поєднання слів, тобто змінні словосполучення і речення. Знаменні слова можуть самостійно вступати у синтаксичні відносини з іншими знаменними словами. В розпорядження граматики звичайно поступає не все змінне поєднання слів, а окремі слова. Це означає, що морфологічні зміни є змінами даних слів, а не всього речення в цілому.

Сама структура змінних поєднань слів виступає показником їх окремо оформленості в тих випадках, коли вона невластива складним словам.

1. Морфологічна окремо оформленість одиниць фразеологізмів. До морфологічних показників відноситься зміна словоформи у складі фразеологізмів. Подібна граматична зміна оформляє даний компонент, а не весь фразеологізм, оскільки він, на відміну від простого і складного слова, не має граматичної парадигми.

Морфологічні зміни спостерігаються у ФО різних структурних типів. Зміна дієслова: Heely Clinker, who was in his regiment, said that he not оnly cheated at cards but showed white feather W. Thackeray). Show white feather -- злякатися.

Oh, my dear fellow, don't worry. I've been frightened too. Often myself to blame anyone who shows white feather (W. S. Maugham).

Ад'єктівні Компаративні фразеологізми структурного типу brown as а berry мають і інші показники окремо оформленості, наприклад, наявність союзних і безсполучникових варіантів (as brown as а berry - brown as а berry).

Якщо іменник (у складі речення) вживається в множині, то і іменник компаративної ФО відноситься до нього також уживається в множині. Це широке поширене явище в сучасній англійській мові:

На! ha! We should be as gay as larks, Mr. Richard -- why not? (Ch. Dickens). Now isn't that like а man! Stubborn as mules all them. Every one!'(S. Lewis).

Зміна прикметника.

Багато прикметників в компаративних зворотах зустрічаються як в позитивній, так і в порівняльній ступенях. Подібне оказіональне формоутворення, що зустрічається ще в літературі XIX ст., набуло широке поширення в XX ст. і знаходить тенденцію перерости в нормативне вживання. I have come back poorer than а church mouse (Ch. Dickens).

Одночасне формоутворення іменника і прикметника в зворотах цього типу зустрічається рідше: they've а secret their own to keep, they're closer than oysters (R. Aldington).

Формоутворення прикметників в зворотах «прикметник + іменник» зустрічається порівняно рідко:...Cantervilles have blue blood, for instance, bluest in England (O. Wilde).

Формоутворення прикметника зустрічається і у варіантних ФО. Наводимо приклади звороту а hard (або tough) nut to crack -- міцний горішок, в яких прикметник hard уживається в порівняльному ступені, а прикметник tough в найвищому ступені: Toughest nut he had to crack was а Maine Yankee name Hiram Maxim, who invented а machine gun better than Nordenfeldt... (U. Sinclair).

2.2 Морфолого-синтаксична окремо оформленість ФО

Морфолого-синтаксичним показником окремо оформленості фразеологізмів є можливість їх дієслівних компонентів вживатися як в дійсному, так і в пасивному станах.

Структурні особливості фразеологізму при вживанні дієслова в пасивному стані пов'язані з типом залежності його компонентів. Так, фразеологізм, у складі якого є займенник somebody (або something) в серединному положенні, в пасивному стані реалізується в реченні, утворене по граматичній моделі «дієслово (в одному з часів) + дієприкметник II». Наводимо приклади подібного утворення пасивного стану: bleed smb. white -- знекровити кого-н.

Не believed that workers were everywhere exploited and preyed upon, "bled white" their employers (А. J. Cronin).

Узуальний синтаксичний показник окремо оформленості часто поєднується з показниками оказіональної окремо оформленості:

...he had а tendency to isolate his individual реrson from any community amidst which his lot might temporarily happen to be thrown (Ch. Bronte).

Уклинення слів temporarily happen не міняє, а лише уточнює значення ФО. Трансформація словосполучення в речення з дієсловом в пасивному стані завжди супроводжується граматичною інверсією.

Що стосується фразеологізмів, у складі яких є займенник smb. або smth., то вони можуть уживатися в інфінітиві з дієсловом в пасивному стані. Фразеологізми інших структурних типів не можуть мати інфінітив, якщо дієслово вживається в пасивному стані, оскільки в цьому випадку вони трансформуються в речення. Інфінітив фразеологізмів, що мають дієслово в пасивному стані, утворюється шляхом опущення доповнення, вираженого займенником (to sell smb. down river -- зрадити кого-л.-- to be sold down river -- бути зрадженим ким-л.). Отже, пасивний інфінітив подібних фразеологізмів вимагає вилучення займенника, що можливе через їх окремо оформленість. Вилучення якої-небудь морфеми дієприкметника II неможливе через його цільну оформленість.

2.3 Структурно-семантична окремо оформленість ФО

Незмінність компонентів структури тих або інших утворень і відсутність у них варіантів або оказіональних показників окремо оформленості далеко не завжди означає, що ми маємо справу з складним словом. Ці утворення можуть бути і фразеологізмами, оскільки фразеологізмам багатьох структурних типів властива структурно-семантична окремо оформленість.

Структурно-семантична окремо оформленість, притаманна, наприклад, фразеологізмам-реченням. Зважаючи на наявність показників структурно-семантичної окремо оформленості фразеологізми-речення, не зважаючи на незмінність їх компонентів, ніколи, за винятком їх оказіонального використання як атрибуту, не переходять в складні слова. Складні слова зі структурою речення зустрічаються вкрай рідко. Ми маємо на увазі випадки типу forget-me-not -- незабудка; go-as-уоu-please -- вільний від правил. Такими ж показниками структурно-семантичної окремо оформленості володіють і багато фразеологізмів інших структурних типів, наприклад, частково предикативні звороти типу ships that pass in night -- швидкоплинні зустрічі; вигукові фразеологізми good Heavens! -- боже!; dog my cats! амер. біс візьми!; break ice -- зламати лід (порів. ice is broken); smb.'s better half-- найдорожча половина, дружина; pull smb's leg -- морочити голову кому-н.; skin cat амер. спорт, виконати підйом.

Виділення додаткового критерію варіантної окремо оформленості особливо важливе для фразеологізмів, що мають варіанти, єдиним показником окремо оформленості яких є роздільне написання.

Лексичні варіанти -- це варіанти з різним лексичним складом.

1) Атрибутивно-іменні ФО: under dog собака, що програв в бійці; перен. сторона, що програла; spring chicken (sparrow)- недосвідчена людина toy dog - маленька кімнатна собачка, болонка; sea dog морський вовк; war dog амер. бувалий солдат; dirty dog (beast) паскудна, підла людина, брудний тип; gay (або jolly) dog - веселун; chance ducks - будь, що буде; Welsh rabbit (або rarebit) -- грінки з сиром, dog-sleep - міцний сон та ін.

У вказаних зворотах немає ніяких ознак окремо оформленості, окрім окремого написання. Дана граматична модель властива і складним словам (наприклад, blackbird, black-cap, black-list, blue-bell, bluebottle, та ін.). Зараз ця модель складних слів є непродуктивною. Проте не завжди легко відрізнити складне слово від ФО даного структурного типу.

Варіантність є важливим показником фразеологічності подібних утворень.

2) Прийменниково-іменні субстантивні ФО: angels (або devils) on horseback -- устриці, загорнені в скибочки шинки (закуска);

3) Прийменниково-іменні адвербіальні ФО і адвербальні фразеологізми інших структурних типів: like a bull at a gate - оскаженіло, в ярості; at drop а (або) hat -- негайно, негайно ж, з щонайменшого приводу. В словнику О.В.Куніна даний тип ФО з назвами свійських тварин зустрічається вкрай рідко;

4) Дієслівні ФО: it is dogged that does it (it is dogged as does it) терпіння і праця все перетре; bear (give або lend) а hand -- допомагати; give а (або) green light--дать зелену вулицю, відкрити шлях, worship (pray) the golden calf - молитися золотому тельцю.

5) Ад'єктивні ФО: stubborn as a mule -- впертий як мул; (as) free as а bird-- вільний як птах.

Граматичні варіанти -- це варіанти з тими або іншими граматичними змінами.

1. Морфологічна варіантність іноді є єдиним показником окремо оформленості.

Це може бути, наприклад, у тому випадку, коли іменник в загальному відмінку замінюється іменникам в родовому відмінку як препозитивне визначення. sleep а dog sleep чутливо спати; спати уривками. В сучасній літературі варіант dog's sleеp є поширенішим. Можна констатувати повну семантичну тотожність цих різночастотних варіантів.

У складних словах «іменник + іменник» спостерігається не морфологічна, а лексична варіантність типу wage freeze -- wage pause -- wage restraint -- заморожування зарплати. Але і цей тип варіантності зустрічається рідко.

2. Морфолого-синтаксичні варіанти.

Існують два типи морфолого-синтаксичних варіантів:

1) варіанти, що виникли в результаті заміни препозитивного визначення, вираженого іменником в родовому відмінку, постпозитивним прийменниково-іменним визначенням: Achilles' heel - the heel Achilles--ахілесова п'ята; Procrustes'bed - Procrustean bed-- прокрустове ложе;

2) варіанти, що виникли в результаті заміни препозитивного ад'єктивного визначення постпозитивним прийменниково-іменним визначенням: а Sisyphean labour - the labour Sisyphus -- сізіфова праця; promised land - the land promise -- земля обітована та ін.

У компаративних одиницях типу. have as many lives as а cat (тж. have nine lives like а cat) бути живучим, як кішка; перший союз є факультативним, і тому створюються варіантні пари.

Подібна варіантність невластива компаративним зворотам даного типу при використанні їх як препозитивні визначення. В такій позиції ці фразеологізми втрачають всі ознаки окремо оформленості і переходять в складні слова, що не вимагають для своєї реалізації першого союзу as.

Метод ідентифікації фразеологізму припускає використання формальних показників варіантної окремо оформленості і оказіональних показників окремо оформленості, за допомогою яких вдається у ряді випадків встановити фразеологічність зворотів, природа яких до останнього часу залишалася неясною зважаючи на незмінність їх компонентів.

До основних оказіональних показників окремо оформленості ФО відносяться два типи структурно-семантичних перетворень, невластивих словам, зважаючи на їх цільно оформленість: уклинення і розрив.

1. Уклинення-- це включення до складу ФО слів, змінних поєднань слів або інших фразеологізмів в даному мовному акті. Уклинені оказіональні елементи розширюють структуру ФО і її лексичний склад і є найважливішим синтаксичним показником окремо оформленості ФО, оскільки підтверджує здатність деяких з їх компонентів вступати у синтаксичні відносини з різними змінними елементами.

2. Розриви. Під розривом ФО розуміється мовне роз'єднання її змінним словом, поєднанням слів з метою створення нового стилістичного ефекту при незмінному компонентному складі. При розриві роз'єднуючі елементи не включаються в структуру ФО і не вписуються в образ, встановлений в її основу.

3. Структурно-семантична класифікація ФО, які містять назви свійських тварин

Вивчення моделювання фразеологізму неможливе без уточнення поняття моделі і типів моделей.

Спершу розглянемо моделювання у сфері змінних поєднань слів, які утворюються за моделлю, що породжує, за певним правилом. Так, дієслово to see може поєднуватися з будь-яким іменником, що позначає те, що можна бачити. Таких іменників дуже багато.

У теорії моделювання впорядкована послідовність тих або інших елементів називається кортежем. Подібне моделювання відображає звичний взаємозв'язок понять, в свою чергу відображає моделювання процесів позамовної дійсності. Подібну модель можна визначити таким чином:

Модель змінного поєднання слів -- це регулярне утворення однотипних змінних поєднань слів по певній структурно-семантичній схемі з опорним знаменним словом.

Таким чином, ця модель є породжуючою і є прогнозуючою і пояснювальною силою. Фразеологізмам невластиве утворення за породжуючою моделлю як змінних словосполучень, так і змінних речень. Це один з найважливіших показників стійкості фразеологізмів.

У літературі фразеологізму наголошується нерегулярність мовної організації стійких словесних комплексів. Нерегулярність розуміється як відсутність правила, за яким міг би породжуватися і перетворюватися необмежений ряд мовних одиниць однотипного змісту і однотипної структури.

Розглянемо структурно-семантичні моделі ФО, які містять назви тварин, представлені в словнику О.В.Куніна.

Відсутність породжуючої моделі зовсім не означає, що моделювання неможливе у сфері фразеології. Воно можливе, але носить специфічний характер, відрізняючись від моделювання змінних поєднань слів.

У сфері фразеології можуть використовуватися різні моделі: граматичні, структурно-семантичні, семантичні, стилістичні та ін. Граматична модель є універсальною, оскільки більшість фразеологізмів утворені за граматичними моделями словосполучень, речень і одновершинних зворотів (по термінології А. І. Смирницького) -- з одним знаменним словом (at all, at large, in way та ін.). В словнику О.В.Куніна з назвами тварин зустрічаються тільки граматичні моделі речень і словосполучень. Одновершинні звороти з назвами свійських тварин в словнику О.В.Куніна нами не зустрілися.

Своєрідне структурно-семантичне моделювання спостерігається в стійких порівняннях, які звичайно називаються компаративними зворотами. Основними типами компаративних зворотів зі структурою словосполучення є ад'єктивні і дієслівні. Прислівникові компаративи з назвами тварин порівняно численні. Наприклад, like а dying duck in а thunderstorm 1) з розгубленим виглядом; як мокра курка; 2) з дурнувато млосним виглядом; like а cat in а strange garret амер. не в своїй стихії (про боязку людину); like а cat on hot bricks - ніяково, не в своїй тарілці; як на голках; look like cat who swallowed canary акож look like cat after it had eaten canary) виглядати як кішка, що з'їла канарку (людині, що має задоволений вигляд).

Модель ад'єктивних компаративів «сполучник as + прикметник + сполучник as - означений (або неозначений) артикль + іменник (або словосполучення)» передає порівняльні відносини, називаючи ознаку і указуючи на його ступінь.

Перший сполучник as часто випускається. В деяких ад'єктивних компаративах не вживаються артиклі. Прикладами ад'єктивних компаративів виступає: (as) busy as а bee -- працелюбний як бджілка; (as) obstinate аs a mule - впертий як мул, as good luck as had cow that struck herself with her own horn - повезло, як корові, яка буцнула себе своїм же рогом, дуже не повезло.

Модель дієслівних компаративів «дієслово + сполучник like + неозначений артикль + іменник (або словосполучення)» передає означально-обставинні відносини, називаючи дію і його якісну характеристику, що включає вказівку на ступінь інтенсивності дії. В дієслівно-об'єктних порівняннях після дієслова ставляться займенники somebody (або something), наприклад, blow off one's dogs амер. відмовитися від здійснення задуманого. Прикладами дієслівних компаративів можуть виступати: bleed like а pig -- спливати кров'ю; agree like cats and dogs -- жити як кішка з собакою та ін.

Широко поширені метафоричні моделі, структурні типи яких значно відрізняються від приведених вище компаративних моделей, наприклад, «дієслово + певний артикль + іменник», передаючі однорідну семантичну інформацію -- метафоричний образ, заснований на «схожості здійснення дії»: beet goose хлопати себе руками по боках, щоб зігрітися та ін.

Можлива і метонімічна модель з опорним словом: John Bull - Джон Буль - людина, що має типові риси англійської вдачі

Структурно-семантичні моделі властиві не тільки фразеологізмам зі структурою словосполучення, але i фразеологізмам зі структурою речення.

Модель «обставинне складнопідрядне речення з умовним реченням» передає однотипну семантичну інформацію метонімічного характеру -- умова, при реалізації якої стає можливою дія головного речення. В рамках цієї моделі моделюються метафора фразеологізму, заснована на схожості дій, і метонімія.

Прикладами можуть служити прислів'я: if you agree to carry the calf, they'll make you carry the cow якщо погодишся нести теля, то тобі звалять на плечі корову; if sky fall(s), we shall catch larks -- коли небо вкачається, всім по жайворонку дістанеться; if wishes were horses, beggars might (або would) ride -- якби та якби в роті росли гриби

Ця модель є непродуктивною. По ній утворено обмежена кількість прислів'їв, і нові не утворюються. Фразотворчі моделі, так само як і моделі опису, не є породжуючими, але на відміну від моделей опису вони володіють прогнозуючою силою, оскільки указують можливий шлях розвитку прототипу майбутньої ФО і її становлення, що дає можливість вивчити закономірності фразотворчого процесу.

Структурно-семантична модельованість охоплює не всі фразеологізми. Наприклад, let us return to our muttons (жарт.) -- повернемося до наших баранів (тобто до теми нашої розмови), що є кальками з французького, виводить їх за межі структурно-семантичної моделі.

За межами структурно-семантичної моделі виявляються і каламбурні фразеологізми (as) crooked as а dog's hind leg -- ганебний, непорядний; пробу ніде ставити (гра слів, заснована на двох омонімах: crooked -- ганебний і crooked -- зігнутий, кривою)

Структурно-семантична немодельованість характерна і для невмотивованих ФО, тобто фразеологізмів, план змісту яких не співвідноситься з планом виразу. В таких зворотах значення на даному етапі розвитку мови не виводиться із значення їх компонентів.

Прикладами подібних ФО можуть служити shoot the bull - багато базікати; make ducks and drakes - кидати плоскі камінчики по поверхні води; ride black donkey - бути у поганому настрої; what dog is hanging? (тж. whose dog is dead?) - що трапилося?, що відбувається?; whip cat - (австрал.) жаліти, горювати про непоправне; skin cat - амер. (спорт.) виконати підйом верхи; let cat bag - проговоритися, розбовтати; shoot cat - рвати, блювати;. flog cat (мор. жарг.) - непереконливо виправдовуватися, марно прагнути вигородити себе.

Також структурно не модельованими є ФО прислів'я. Назв свійських тварин серед них досить багато: all cats are gray in dark (або in night) - вночі всі кішки сірі; а cat in gloves catches no mice - будеш білоручкою, ніякої справи не зробиш (порів. без праці не витягнеш і рибки із ставка); а cat may look at а king - дивитися ні на кого не забороняється; і прості люди мають свої права у присутності високопоставлених осіб; cat shuts its eyes when stealing (або while it steals) cream кішка закриває очі, коли краде сметану (тобто людям властиво закривати очі на свої грішки); cat would eat fish and would not wet her feet кішці хочеться з'їсти рибу, але не хочеться замочити лапи (і хочеться і колеться); curiosity killed а cat - цікавість вбила кота; scalded cat fears cold water заст. - хто обпікся на молоці, радий дути і на воду; лякана ворона куща боїться; when cat's away, mice will play - без кота мишам роздолля; уоu can have no more а cat but (або than) her skin - з одного вола сім шкур не здереш; curst cows have curt horns (тж. God sends а curst cow short horns) - битливій корові бог ріг не дає (curst стара форма слова cursed); if уоu sell cow, уоu sell her milk too -. продаєш корову-- продаєш і її молоко, знявши голову, по волоссі не плачуть; many а good cow hath а bad calf - в сім'ї не без виродка; barking dogs seldom bite - не бійся собаки, який гавкає; dog does not eat dog - ворон ворону очей не виклює; dogs that put many hares kill none - за все узятися -- нічого не зробити; за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш; every dog is а lion at home - та його семантичний синонім - every dog is valiant at his own door - усяк кулик в своєму болоті великий; а good dog deserves а good bone - хороший собака заслуговує хорошу кістку; по заслугах і честь; dogs bark, but caravan goes on - а собака гавкає-- вітер носить; dumb dogs are dangerous - в тихому вирі біси водяться; he that lies down (або sleeps) with dogs must rise with fleas - з собакою ляжеш, з блохами встанеш; з ким поведешся, від того і наберешся; if уоu want а pretence to whip а dog, say that he ate frying-pan - якщо вам потрібна причина, щоб побити собаку, скажіть, що вона з'їла сковорідку (при бажанні до кожного можна прискіпатися); an old dog barks not in vain - старий пес марно не гавкатиме; an old dog will learn no new tricks (тж. уоu cannot teach old dogs new tricks) в старості пізно перенавчатися (порів. старого пса до ланцюга не привчиш); one barking dog sets all street barking - від іскри полум'я палає; If a donkey bray at уоu, don't bray at him - не зв'язуйся з дурнем та багато інших. Найбільше їх зустрічається в словнику О.В.Куніна з словами „кіт" та „собака”, можливо тому, що ці дві свійські тварини здавен найближчі з оточення людини.

Висновки

У складі англійської фразеології, яка дуже багата і різноманітна, є велика кількість фразеологізмів, що відрізняються багатозначністю і стилістичною різноплановістю, тобто таких, які можуть вживатися в різних стилях мови. ФО англійської мови за граматичною структурою розділяються на номінативні, субстантивні, ад'єктивні, адвербіальні, номінативні і номінативно-комунікативні. Найпоширеніші ФО з назвами свійських тварин - номінативні, субстантивні, ад'єктивні, номінативно-комунікативні. Критеріями виділення ФО виступали: стійкість, семантична ускладненість, окремо оформленість ФО, неможливість утворення за породжуючою моделлю.

За етимологічними джерелами ФО з назвами свійських тварин в англійській мові можна розподілити на ті, що пов'язані з побутом англійського народу, з історичними подіями, з літературою, легендами, народною творчістю.

Оказіональні зміни фразеологізмів надзвичайно характерні для сучасної англійської мови. Вони розповсюджуються на багато фразеологізмів, абсолютно позбавлених ознак окремо оформленості, Оказіональні показники окремо оформленості показують життя фразеологізмів в мові і їх осмислення носіями даної мови, що видне з приведених вище прикладів.

Узуальні показники окремо оформленості безумовно є надійнішими, але оскільки неправомірно створювати розрив між мовою, оказіональні зміни повинні також враховуватися при вивченні англійської фразеології.

Summary

English phraseology includes a vast diversity of phraseological units (Ph Us). Those which include the names of domestic animals are the object of this work. We analysed differentiation of Ph Us, ways and principles of their translation, constant elements of Ph Us and their synonymic equivalents. Ph Us can be defined according to their stability of lexical composition, semantic complexity, morphological and syntactical fixity, refusal to follow the patterns of free word combinations.

This work contains the analysis of Ph Us referring their semantic, morphological and syntactical structure. Nominative Ph Us which include substantive units based on metaphoric or metonymic transfer are used very numerously. There are also big number of substantive Ph Us most of which have metaphorical or metonymical meaning.

Adjectival Ph Us of this type are mostly comparative, with subordinate structure, Adverbial Ph Us may be qualitative and circumstantial and they are not so numerous as others.

Nominating and nominating- communicative Ph Us may be comparative and non-comparative. The first are wholly demotivated and motivated Ph Us, they are expressions with subordinate and coordinate structure. Non-comparative verbal Ph Us are characterized by wide range of variants.

Among the Ph Us there are a lot of communicative units - proverbs and sayings. Those are most numerous which include components “dog” and “cat”.

The Ph Us can be divided according to their semantical value, semantical accordance and polysemy, partial coincidence of the image and the Ph Us with complete in coincidence of the image in English and in Russian languages.

According to their etimological origin the Ph Us with the names of domestic animals can be divided into those connected with every day life of English speaking people, historical events, literature and legends.

Література

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л.: Изд-во Ленингр. Ун.-та, 1985. - 208 с.

2. Ажнюк Б.Н. Английские фразеологизмы с собственноименным компонентом // Мовознавство. - 1984. - №6. -С.72-76.

3. Ажнюк Б.Н. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні. - К.: Наук. думка, 1989. - 136 с.

4. Баркова Л.А. Английские фразеологизмы как источник страноведческой инфразеологічні одиницірмации // Вопросы английской фразеологии: Комуникативные фразеологические аспекты / А.В.Кунин и др.-М.: Просвещение, 1987. - С.7-12.

5. Баркова Л.А. Фразеологизмы как источник лингвокраеведческой инфразеологічні одиницірмации и ее отражение в словарах // Научн. тр. МГПИИЯ им. Мориса Тереза, 1985. - Вып. 253. - С.250-254.

6. Гусейнов И.О. Структурно - семантические особенности и национальная специфика английских пословиц: Автореф. дис. … канд. філол. наук. - М., 1981. - 18 с.

7. Добровольский О.Д. Национально- культурная специфика во фразеологии // Вопросы языкознания, 1997. - №6. - С.37-48.

8. Дубровин М. Илюстрированный сборник идиом на пяти язиках. - М.: „Росмэн”, 1997. - 221 с.

9. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. - М.: Высш. шк., 1986. - 336 с.

10. Смит Л.П. Фразеология английского язика / Пер. А.И. Игнатьева. - М.: Успедсназ, 1959. - 208 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття фразеологічної одиниці; історія вивчення української фразеології. Дослідження утворення фразеологізмів: джерела, ознаки, лексико-семантична структура, форма та функціонування фразеологічних одиниць; класифікація фразеологізмів зі словом око/очі.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 26.02.2012

 • Вивчення основних методів дослідження перської фразеології. Класифікація фразеологічних одиниць. Прислів’я й приказки як складова частина фразеології. Структурно-семантична і граматична характеристика дієслівних фразеологізмів української і перської мов.

  курсовая работа [396,5 K], добавлен 30.03.2016

 • Основні проблеми сучасної англійської фразеології. Підходи до вивчення фразеологічних одиниць, поняття ідіоматичності. Семантична класифікація В.В. Виноградова. Фразеологічні зрощення, єдності та сполучення. Дієслівні та субстативні фразеологізми.

  курсовая работа [29,1 K], добавлен 21.07.2012

 • Поняття фразеологізмів. Принципи класифікації фразеологічних одиниць. Місце компаративних фразеологізмів в системі фразеологічних одиниць мови. Структурно-семантичні особливості компаративних фразеологізмів в англійській мові. Особливості дієслівних форм.

  дипломная работа [112,1 K], добавлен 25.08.2010

 • Фразеологізми англійської мови, джерела їх виникнення та класифікація. Проблеми перекладу фразеологічних одиниць В. Шекспіра як джерела виникнення англійських фразеологізмів. Аналіз українських та російських перекладів фразеологізмів у трагедії "Гамлет".

  дипломная работа [153,7 K], добавлен 14.05.2017

 • Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Поняття, класифікація та внутрішня форма фразеологічних одиниць. Види перекладів фразеологізмів. Національно-культурна специфіка у фразеології і перекладі. Класифікація прийомів перекладу фразеологічних одиниць.

  дипломная работа [58,3 K], добавлен 17.05.2013

 • Аналіз фразеологічних одиниць та їх класифікації відповідно до різних підходів. Вивчення ознак та функцій фразеологізмів. Своєрідність фразеологічних одиниць англійської мови. З’ясування відсотку запозичених і власно англійських фразеологічних одиниць.

  курсовая работа [86,8 K], добавлен 08.10.2013

 • Фразеологія та заміна компонентів стійких мікротекстів. Нові проблеми теорії фразеології. Різновиди лексичних і семантичних варіацій складу фразеологізмів. Модифікації та варіації структурно-семантичного складу одиниць на прикладі німецької мови.

  курсовая работа [80,1 K], добавлен 07.11.2011

 • Фразеологія як лінгвістична дисципліна, предмет її дослідження. Аналіз значення фразеологізмів в українській мові. Класифікація фразеологічних одиниць. Особливості використання фразеологізмів у періодичних виданнях. Помилки у висловлюванні фразеологізмів.

  курсовая работа [88,3 K], добавлен 28.10.2014

 • Лінгвістичне дослідження і переклад фразеологічних одиниць сучасної літературної німецької мови. Класифікація фразеологізмів, перекладацькі трансформації при перекладі українською мовою. Семантика німецькомовних фразеологічних одиниць у романі Г. Фаллади.

  курсовая работа [73,8 K], добавлен 07.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.