Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Найбільш продуктивні способи утворення нових слів в англійській мові, основні сфери вживання неологізмів. Огляд словотворчої системи англійської мови. Способи утворення неологізмів на основі дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2011
Размер файла 82,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький інститут

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ,

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ

Гуманітарний факультет

Кафедра філології

Дипломна робота спеціаліста

на тему:

Неперекладне в перекладі англійських неологізмів

Виконавець:

студентка V курсу

групи ФП-05

Кононенко Л.

Кривий Ріг

2010

Вступ

Зміни, що відбуваються в житті, науці, техніці відображаються в словарній базі будь-якої мови, у тому числі і англійського. З'являються нові поняття, предмети, явища, що вимагають найменувань, що не існували дотепер. Іноді нові слова називають предмети або явища, що існували і раніше, але з появою нових визначень, старі назви поступово виходять з вживання. Процес творення нових слів є нескінченним.

Поповнення лексики англійської мови відбувається у різних моделях власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Словотворча система розвивається і змінюється. Зміни відбуваються із словотворчими афіксами - одні афікси відмирають, інші з'являються, змінюється продуктивність і активність словотворчих моделей, вживаність лексичних одиниць, створених за певними моделями, виникають нові значення вже наявних слів.

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів утворення лексичних одиниць, їх типів і моделей, завдяки яким вони створюються, ступеня їх продуктивності, активності і вживаності.

Актуальність проблеми освіти і вживання неологізмів зберігатиметься, поки існує прогрес, оскільки необхідність в назві нових явищ не зникне і, отже, нові назви необхідно вивчати.

Тема роботи: утворення та вживання неологізмів в сучасній англійській мові.

Метою дослідження є виявлення найбільш продуктивних і активних способів утворення нових лексичних одиниць на основі неологізмів, утворених в останні десятиліття, а також визначення основних сфер вживання неологізмів.

Об'єктом дослідження в даній роботі є неологізм - нове слово або фраза, що позначає нові явища або предмети, нове значення, яке було придбане вже існуючою назвою, або було запозичене з іншої мови.

Предметом дослідження є "Словник неологізмів Барнхарта" (2-е видання), а також "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а також 60 нових лексичних одиниць, відібраних з періодичних видань (Time, Newsweek, People, U.S.News, Pop Star).

Завдання роботи:

описати основні способи словотворення;

виділити найбільш продуктивні і непродуктивні способи твореннялексичних одиниць (на основі "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто);

встановити основні сфери вживання нових слів;

Методи дослідження: в ході роботи були використані наступні методи наукового дослідження:

метод суцільної вибірки.

метод лінгвістичного опису (інвентаризація одиниць мови).

структурний метод.

Методологічною основою роботи стали наукові, теоретичні та практичні дослідження таких перекладознавців, як Барнхарт, Бортнічук, Карабан, Тимошенко, Харвей, а також інших вітчизняних та іноземних перекладознавців.

Наукова цінність роботи полягає в тому, що були досліджені неологізми, що становлять "Словник нових слів англійської мови" Дж. Ейто, а саме способи утворення лексичних одиниць, а також були визначені сфери вживання неологізмів. Також були виокремленні й досліджені нові лексичні одиниці з періодичних видань (60 одиниць).

Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що способи утворення лексичних одиниць і сфери вживання неологізмів були виокремленні і описані.

Практична цінність роботи полягає в тому, що загальні висновки роботи можуть бути використані в теоретичних курсах і спецкурсах по лексикології, у викладанні мовних дисциплін у вузі.

Апробація дипломної роботи. За темою дипломної роботи було виголошено доповідь на щорічних лінгвістичних читаннях в Криворізькому інституті Кременчуцького університету економіки, нових технологій та управління. Дипломну роботу “Неперекладне в перекладі англійських неологізмів " рекомендовано до захисту на засіданні кафедри філології.

Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

У першому розділі описуються способи утворення лексичних одиниць і визначаються основні сфери вживання неологізмів.

У другому розділі висвітлені результати дослідження неологізмів, взятих з "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто і з періодичних видань: Time, Newsweek, U.S.News, Pop Star.

Розділ 1. Способи утворення і сфери вживання англійських неологізмів

1.1 Основні способи утворення неологізмів в англійській мові

На думку Н.М. Шанського "найяскравішим і визначаючим процесом в розвитку лексики мови виступає постійне і інтенсивне збагачення її за рахунок нових, раніше не відомих слів" [1:5].

Процес словотворення відбувається постійно, відбиваючи зміни в навколишньому світі, відповідаючи потребам носіїв мови. Тому велике значення має вивчення продуктивних способів словотворення, їх типів і моделей, по яких вони створюються, наскільки вони є активні. В.В. Виноградов стверджує, що "творення нових слів відбувається за тими моделями, за тими словотворчими типами, які вже встановилися в мові або знов виникають у зв'язку з виокремленням нових основ і використанням нових елементів афіксації, у зв'язку з розвитком і удосконаленням системи словотворення" [1:5].

Функціонування і еволюцію словотворчої системи мови відображають лексичні новоутворення. Вивчення неологізмів доповнює і уточнює наявні дані про словотворчу систему, а також показує характер змін, які відбуваються в словарному складі мови під впливом їх дій.

Існує три основні способи утворення неологізмів в англійській мові: за допомогою моделей власної системи словотворення, шляхом запозичення слів з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів. Словотворча система включає наступні способи: афіксація, скорочення, словоскладення, зворотна освіта, конверсія.

1.1.1 Афіксація

Способом творення слів, що часто вживається, є афіксація. Афіксація - це спосіб, при якому нові слова утворюються шляхом додавання суфіксів, префіксів до вже існуючих слів, наприклад дієслово "delawyer" (усувати потребу в послугах адвоката) було утворено від слова "lawyer" (юрист, адвокат) шляхом додавання префікса "de-", а слово "delawyerization" (усунення потреби в послугах адвоката) -від слова "delawyer" шляхом додавання суфікса "-ization". Такі слова відносяться до групи дериватів і відрізняються від складних слів, які утворюються шляхом складання окремих слів [59:141].

Значення багатьох дериватів відрізняються від значення слів, від яких вони були утворені. Іменник "desertification" (процес перетворення місцевості в пустелю шляхом вторгнення в пустелю або шляхом культивування) було утворено від "desert" (пустеля) і "-ification". Дієслово "demythify" (звільнити, очистити від міфів) було утворено від слова "myth" (міф) шляхом додавання приставки "de-" і суфікса "-ify". Дуже часто на основі дериватів з'являються нові одиниці: дієслово "deregulate" (звільнити від контролю) було утворено шляхом зворотного утворення від слова "deregulation" (те, що звільняє від контролю, процес звільнення) і слугує базою для творення слів "deregulator" (той, хто звільняє від контролю) і "deregulatory" (безконтрольний) [59:141].

Найбільш продуктивними префіксами є: anti-, co-, de-, non-, post-, re-, рге-, sub-, un-. Префікс "есо-", популярний в 1960х роках в значенні "екологічний, пов'язаний з навколишнім середовищем", залишався продуктивним і в 1970х роках і утворив такі слова, як "ecodoom" (широкомасштабна екологічна катастрофа), "ecofreak" (ярий захисник навколишнього середовища), "ecotage" (саботаж, направлений на забруднення навколишнього середовища). Також префікс "mini-" в значенні "маленький" продовжує уживатися в таких словах як "minicourse" (короткий курс навчання), "minifestival" (фестиваль мініатюр) [59:142] тощо.

Суфіксами, які вживаються для утворення іменників, є суфікси: -аі ("recusal" - дискваліфікація); -action ("indexation" - індексація); -ее ("cohabitee" -співмешканець); -eer ("leafleteer" - людина, що роздає листівки); -ism ("heightizm" -погане відношення до людей маленького росту); -ship ("ridership" - група людей, яку везуть певним видом транспорту); -у ('Чеепу" - підліток); -gram ("lexigram" -символ, використовуваний для позначення слова); -ectomy ("lupectomy" -видалення пухлини з грудей); -ologist ("hairologist" - фахівець з догляду за волоссям).

Суфікс "-ization" придбав останнім часом нове значення (перехід влади до етнічної або національної групи, як й в слові "Marocconization") разом з відповідним йому дієслівним суфіксом "-ize" [59:142].

Суфіксами прикметника є суфікси: -able ("imageable" - здатний викликати образ); -al ("hadal" - те, що відноситься до глибини океану, рівної 6500м), -esque ("Fanonesque" - що характеризує радикальні політичні ідеї Ф.Фенона); -іс ("cytosolic" - відноситься до рідкого компоненту цитоплазми); -ish ("fuelish" - що вживає надмірну кількість палива); -proof ("leakproof - захищений від проникнення в секретну інформацію). Дієслівні суфікси: -jy, -ize ("prioritize" -віддати перевагу) і суфікс прислівника -ally ("cliometrically" від "cliometrics" -вивчення історії за допомогою методу математичного аналізу) [37:128].

Порівняно новими і продуктивними є суфікси "-gate" і "-holic", які привносять своє значення (-gate - скандал навколо чогось), (-holic - бути одержимим чимось) в слова, які вони утворюють. Суфікс "-gate" придбав своє значення після скандалу навколо готелю "Watergate". Потім на його основі з'явилися такі слова, як "Irangate" (скандал, пов'язаний з викриттям нелегальних постачань американської зброї Ірану), "Filegate" (справа про використання службовцями Білого Дому таємних документів проти своїх ворогів), "Monicagate" (скандал навколо зв'язку президента Клінтона з практиканткою в Білому Домі Монікою Льовінські) [37:130].

Суфікси "-aholic", "-holic", "-oholic" були позичені із слова "alcoholic" для того, щоб розширити значення цього суфікса (із значення "бути одержимим алкоголем" до загального значення "бути одержимим чим-небудь"), ("workaholic" - трудоголік, "politicoholic" - завзятий політикан) [37:130].

Суфікси -gate, -holic були виділені із слів "watergate", "alcoholic". Але іноді відбувається навпаки. Іменник "maxi" в значенні "щось дуже крупне, велике" було утворено від суфікса "maxi-" із значенням "дуже великої"". Деякі слова були утворені від фраз або складних слів: сленгове слово "city" (людина або предмет із специфічними рисами) було розвинене з фрази "fat city" (чудова ситуація, можливість, умова) [37:131].

1.1.2 Скорочення

До скорочень відносяться абревіатури, усічені слова, телескопні слова.

Як економні засоби мови, абревіатури стали звичайними явищами в англійській мові. Слова і фрази, які найчастіше скорочують - це технічні терміни, назви груп і організацій. Часто абревіатури є більш поширені, ніж самі терміни або назви. Учені, наприклад, незмінно вживають абревіатуру "DNA" замість довгої назви "deoxyribonucleic acid", і абревіатури державних служб, таких як "CIA" (Central Intelligence Agency - Центральне розвідувальне управління, ЦРУ) і "FBF' (Federal Bureau of Investigation - Федеральне бюро розслідувань, ФБР) зустрічаються частіше, навіть в діловому мовленні і листуванні, чим повні назви [59:11].

У наші дні з'явилася тенденція опускати крапки після букв в абревіатурах технічних термінів або в назвах організацій: "CPR" (cardiopulmonary resuscitation - психомоторні навики, що вимагають тренування) замість "C.P.R."; "ЕРА" (Environmental Protection Agency - Агентство по захисту навколишнього середовища) замість "Е.Р.А.". Деякі абревіатури зустрічаються як з крапками, так і без них: "UPC" або "U.P.C." (Universal Product Code - Всесвітній товарний код) [59:11].

Абревіатури можуть використовуватися як іменники, дієслова і інші частини мови ("AC/DC" - бісексуальність; нерішучий, суперечливий; "ETS" - бути усуненим від служби), можуть також утворювати похідні варіанти ("ТМег" - що займається трансцендентальною медитацією), ("CJD" або "C-J Disease" -Creutzfeldtjakob Disease - рідкісна хвороба нервової системи). Символи іноді по вигляду і функціонуванню нагадують абревіатури, але вони не обов'язково є скороченими формами слів, фраз або понять, які вони представляють. Так "Y" використовується як символ для позначення "upsilon" (частинка, яка є менше атома), а символ "АА" використовується в Британії для позначки певних художніх фільмів. Частота, з якою абревіатури використовуються замість повних форм, привела до підвищеної уваги у їх виборі. Коли у Федерації Британської Промисловості (The Federation of British Industry) виявили, що їх абревіатура -"FBI", вони змінили свою назву на Конфедерацію Британської промисловості (The Confederation of British Industry, CBI) [59:11].

Кажучи про абревіатури, має сенс згадати акроніми - слова, які утворені від початкових букв або складів інших слів. Наприклад, "ANZAM", утворене від початкових букв "Australia, New Zealand and Malaysia", є типовим акронімом. Головна відмінність акронімов від абревіатур полягає в тому, що вони вимовляються як єдині слова, а не послідовність окремих букв. А також акроніми підкоряються граматичним правилам, як звичайні слова, наприклад, утворюють множину ("WASPs" - White Anglo-Saxon Protestants). Саме слово "акронім" з'явилося в 1940-х роках для позначення нових слів (від "асго" - кінчик, верхівка + "-onym" - ім'я, від грецького "acros" і "onyma") [37:42].

Акроніми уживаються майже у всіх сферах життя і діяльності людей: наприклад, галузь комп'ютерних технологій - "GIGO" (garbage in, garbage out); галузь законодавчої влади - "PINS" (Persons In Need of Supervision); область космонавтики - "GUIDO" (guidance officer); галузь медицини - "MEDLARS" (Medical Literature Analysis and Retrieval System); освіта - "TEFL" (teaching English as a foreign language); галузь захисту навколишнього середовища - "UNEP" (United Nations Environment Program). У словнику акронімов, які належать до галузі політики, можна побачити яскраві приклади того, як акроніми створюються для досягнення гумористичного або інших ефектів: "CREEP" (Committee to Reelect the President), "MAD" (mutual assured destruction), "WIN" (Whip Inflation Now). Деякі акроніми були утворені в інших мовах і увійшли у вжиток в англійську мову без зміни: "FRELIMO" (Frente de Libertazao de Mozambique, Front of Liberation of Mozambique) [37:42].

Нові акроніми часто утворюються на основі вже відомих акронімов. Так, акронім "GRASER" (gamma-ray amplification by stimulated emission of radiation) був створений на основі акроніма "MASER". У той же час "TASER" (Tele-Active Shock Electronic Repulsion) отримує вплив на нього акроніма "LASER", але його значення (вид електронної зброї) має спорідненість з "PHASER" (назва футуристичної зброї, яку використовують в популярному науково-фантастичному фільмі "Зоряний шлях"). Акроніми стали такими популярними, що нові організації, які шукають собі назви, думають спочатку про привертання уваги короткого слова, яке вони представлять і тільки потім думають про розшифровку цього слова. З часом це слово перетворюється на акронім від повної назви. Одним з найбільш популярних акронімов останніх років є слово "GASP", привласнене групами, що борються проти куріння і забруднення навколишнього середовища. Кожна група дає власну розшифровку: Group Against Smoke and Pollution, Gals Against Smoke and Pollution, Greater Washington Alliance to Stop Pollution.

До скорочених слів відносяться так звані усічені слова - слова, утворені шляхом усікання складів. Прикладами усічених слів є "muni" (municipal), "schiz" (schizophrenic або schizophrenia). Усікання часто міняє написання слів. Слово, засноване на вимові "tranquilizer" змінено на "trank", a "flagellation" перетворилося

В залежності від того, яка частина слова відсікається, усічені слова діляться на чотири групи: 1) слова з усіченим кінцем є найбільш поширеною групою: "Af" (African), "anchor" (anchorman - ведучий теле-, радіопередачі), "rehab" (rehabilitation - відновлення, реабілітація); 2) слова з усіченою початковою частиною: "scrip" (prescription - рецепт ліків); 3) слова, усічені з двох кінців: "shrink" (headshrinker), "stach" (moustache), а також імена власні: Liz - Elizabeth, Tish - Leticia; 4) слова з усіченою серединою: "metrication" (metrification - перехід на метричну систему заходів), "vibes" (vibrations - флюїди) [1:165].

До скорочень також відносяться "телескопні слова - слова, що виникають із злиття повної основи одного початкового слова і усіченої основи іншого або із злиття двох усічених основ початкових слів", за думкою Е.Н. Бортнічука [3:174].

Після злиття слова можуть сильно змінюватися і первинні форми важко розпізнати, наприклад як в "faction" (книга, заснована на фактах, але написана у формі художньої книги), яке утворилося від "fact" (факт) і "fiction" (художня література). Телескопні слова укорочують довгі і незручні фрази: "ехегсусіе" (велосипед-тренажер) замість "exercise bicycle", "horsenapping" (крадіжка коня) замість "horse kidnapping", "blaxploitation" (експлуатація чорних у фільмах) замість "black exploitation" [17:12].

Значення телескопних слів включає повністю або частково значення слів, що входять в склад. Існує цілий ряд слів, які були утворені для назви предметів або явищ, що є за своєю суттю гібридами: "yakow" (гібрид яка і корови) від "yak" і "cow", "Frenglish" (поєднання французької і англійської мов) від "French" і "English". Два різні поняття також можуть бути представлені злиттям двох слів, як в "beautility" (якості краси і вигоди, що поєднуються) від "beauty" і 'Hitility". Американський лінгвіст Маргарет М. Брайант помічає, що "до 19 століття творення телескопних слів було рідкісним явищем, але у наш час цей спосіб словотворення широко використовується, особливо в товарних знаках в таких різних сферах, як мода, спорт, різні технології, політика, освіта і мистецтво. Багато телескопних слів - це слова, винайдені для конкретного випадку, а багато хто є журналістськими винаходами (у журналі "Time" вперше з'явилося слово "cinemactress" (актриса кіно)). Часте використання телескопних слів газетами і журналами, особливо в заголовках, вносить свій внесок в популяризацію цього виду словотворення" [17:32].

1.1.3 Словоскладення

Складні слова - слова, утворені шляхом складання двох або більш слів. Часто одне і теж слово з'являється в трьох видах написання: роздільне написання (laid back - розслаблений, упевнений, спокійний), написання через дефіс (laid-back) і злите написання (laidback). Складні слова утворюються з різних частин мови. Найбільш продуктивними є наступні моделі: іменник + іменник (roadman учасник велогонки), іменник + прикметник (media-shy - людина, що випробовує страх перед камерою), прикметник + іменник (solar farm - територія з пристосуваннями, що перетворюють сонячну енергію на електричну), прислівник - дієслово (downlink - передача інформації з супутника на землю), іменник + дієприкметник (learning-disabled - нездатний вчитися). Складні слова часто відрізняються частиною мови від їх складових, наприклад, "passalong" (збільшення вартості послуг продюсера або того, хто надає послуги) - іменник, утворений дієсловом і прислівником, "ripstop" (високоміцна (про тканину)) - прикметник, утворений іменником і дієсловом, "stonewall" (перешкоджати діяти ухильно) - дієслово, утворене прикметником та іменником. Багато складних слів, утворених останнім часом, представляють велику різноманітність моделей, включаючи такі, як: adj. + noun: "right-brain" (права півкуля мозку); verb + noun: "teachware" (аудіовізуальна апаратура, яка використовується у викладанні); noun + prep.: "hand-on" (той, хто стимулює особисте втручання); noun + verb: "house-sit" (наглядати і жити в будинку, поки немає господарів). Деякі слова вимагають пояснення для того, щоб "розшифрувати" їх значення, яке не складається із значень слів, що входять в склад, наприклад: "magnet school" (школа з ускладненою програмою, організованою для залучення студентів), "eye-in-the-sky" (електронний наземний апарат, використовуваний в літаках або на супутниках), "language planning" (формулювання і здійснення програми стандартизації мови), "freedom of information" (свобода від втручання уряду в доступ до інформації, вільне проникнення) [59:115].

1.1.4 Зворотне утворення

Зворотне утворення - спосіб словотворення, "при якому творення нових слів відбувається шляхом відсікання словотворчого елементу початкового слова" [1:184].

Наприклад, дієслово "housekeep" (займатися домашнім господарством) утворене від іменника "housekeeper" (домогосподарка) шляхом відсікання суфікса "-ег" або від "housekeeping" (господарювати) шляхом усікання суфікса "-іng";слово "ept" (здатний) утворене від "inept" (нездібний) шляхом відсікання префікса "in-". Зворотне утворення є протилежністю процесу афіксації: замість похідних, які утворюються шляхом збільшення афіксів, ці слова утворюються шляхом відсікання словотворчих елементів. Часто зворотне утворення використовується для творення слів у певному випадку (nonce words), таких як "pensable" (замінимий, необов'язковий) від "indispensable" (незамінний) і "gainly" (спритний) від "ungainly" (ніяковий, незграбний). Такий спосіб творення використовує гру слів [59:50].

Найбільш популярною моделлю творення слів є модель іменник = дієслово: "house-sit" (наглядати за будинком) від "house-sitter" (той, хто наглядає за будинком), "mitose" (піддатися клітинному діленню) від "mitosis" (клітинне ділення), "safekeep" (берегти, охороняти) від "safekeeping" (охорона). Також зустрічаються дієслова, які були утворені або від іменників або від прикметників (моделі прикметник = дієслово або іменник = дієслово): "tumesce" (хворіти на певну хворобу) від "tumescence" (хвороба) або від "tumescent" (пов'язаний з хворобою). Іменники можуть бути утворені від прикметників (модель прикметник = іменник): "sleaze" (неохайність) від "sleazy" (неохайний) [59:50].

Часто у галузі науки і техніки більш прийнятними і вживаними стають дієслова, утворені шляхом зворотного утворення, від іменників, наприклад: "electrophorese" (піддатися електрофорезу, методу розділення молекул будь-якої субстанції) від "electrophoresis" (електрофорез), "immunosuppress" (подавити реакцію імунної системи на чужорідну субстанцію) від "immunosuppression" (придушення реакції) тощо [59:51].

1.1.5 Конверсія

Конверсія - єдиний спосіб словотворення, при якому нове слово утворюється без кількісної зміни основної форми початкового слова і без застосування яких-небудь лінійних словотворчих засобів [1:92].

У конверсійних відносинах можуть знаходитися слова будь-якої частини мови. М. Бізе виділяє наступні моделі конверсії:

Іменник = дієслово (N = V): найбільш продуктивна модель.

Прикладами цієї моделі можуть служити наступні слова: "acronym"(акронім)="toacronym" (створювати акронім); "address" (адреса інформації в комп'ютері)='Dо address" (знайти інформацію в комп'ютері); "satellite"(супутник)='Dоsatellite"(транслювати через супутник).

Прикметник = дієслово (а також прислівник, вигук = дієслово) (ADJ= V, ADV = V, INT = V). Ця група є нечисленною: "calm" (тихий, спокійний)="to calm" (заспокоїти); "blind" (сліпий) = "to blind" (засліпити). Моделі ADJ = V, INT =V малопродуктивні. Приклади дієслів, утворених від прислівників: 'Чо near"(наближатися до чогось) і 'Чо further" (просувати, сприяти). Результатом дії моделі є дієслова 'Dо encore" (кричати "біс"), 'dо hurrah" (кричати "ура"), 'Чоshoo" (полохати, проганяти, шикати). Неологізми, створені по цій моделі, досить нечисленні і відносяться до сленгу: "whee" (ось це здорово!) = "whee" (whe eup) (підхльостувати); "zap" (Бах! Бац!) = "zap" (застрелити, оглушити). Часто подібні утворення мають значення "сказати що-небудь", "вимовити що-небудь":"hem"(вираз сумніву, сарказму) = 'dо hem" (вимовляти "гм", відкашлюватися);"boo"(вигукування несхвалення) = 'dо boo" (шикати, обсвистувати).Прикладом моделі NUM = V може служити дієслівний неологізм"eighty-six"(відмовлятися обслужити, виставити (з бару)).

Дієслово = іменник (V = N). Ця модель по активності поступається лише моделями N = V. Приклади моделі: 'tо cheat" (одурювати) ="cheat"(обманщик), "to look out" (бути обережним) = "lookout" (обережна людина); "to kill" (убити) = "kill" (дичина, убита на полюванні).

Прикметник = іменник (ADJ = N). Прикладами моделі служатьнаступні слова: "acrylic" (акриловий) = "acrylic" (фарба з домішкою акриловоїсмоли), "anabolic" (анаболічний) = "anabolic" (анаболічний стероїд). Тут виділяються два види субстантивації - повна і часткова. При повній - в мові з'являються форми, що володіють всіма ознаками іменника, наприклад:"аdetective", "detective's", "detectives". При частковій створюються такі похідні іменники, які мають певні обмеження у функціонуванні: уживаються з певним артиклем, мають тільки форму однини, не уживаються в присвійному відмінку, наприклад: "the rich" (багаті), "the unemployed" (безробітні).

Іменник = прикметник (N = ADJ). Характерною відзнакою англійської мови є відносно вільне вживання іменників у функції визначень іншихіменників.Проте, деякі іменники фіксуються словниками як прикметники, наприклад: "soul" (негритянський, у дусі негритянської культури): "granny" (у старовинному стилі).

Прислівник = іменник (ADV = N), прислівник = прикметник (ADV=ADJ), дієслово = прикметник (V = ADJ), дієслово = прислівник (V = ADV).Ці моделі не є активними. Приклади іменників: "the altogether" (ціле, сукупність);The ins and outs" (правляча партія і опозиція); прикметників: "after"(наступний),"above" (вищенаведений). Віддієслівні прикметники: "bolt-on"(розрахований на скріплення болтами), take away" (що відпускається додому(про готові страви ).Прислівник = прикметник: "stone" (абсолютно) = "stone" (абсолютний) [1:109].

1.2 Основні сфери вживання англійських неологізмів

Кажучи про утворення і вживання неологізмів, слід виокремити основні сфери застосування нових слів. Ю.А. Зацний виводить такі групи слів: науково-технічні терміни, суспільно-політична лексика, лексика фінансово-економічної сфери і повсякденна (розмовна) лексика [7:5].

1.2.1 Науково-технічна сфера

Досліджуючи науково-технічні терміни, потрібно відзначити той факт, що багато термінів використовувалися вже певний час у вузькій галузі перед тим, як перейти в словник загальновживаних слів. Так, наприклад, термін "executive privilege" (прерогатива виконавчої влади в США утримувати інформацію від законодавчої і судової влади) був використаний вперше ще в 1950-х роках, але широкого поширення набув тільки в 1970-х роках.

Серед фізичних наук, що використовують нові терміни, найбільш виділяються: біохімія - "ethidium" (хімічна субстанція, використовувана в біохімічних дослідженнях), "encephalin" (кислота, що є природною болезаспокійливою в організмі); фізика - "tardyon" (елементарна частинка, що рухається із швидкістю меншою, ніж швидкість світла); астрономія - "white hole" (передбачуване джерело матерії і енергії), "bow shock" (шокова хвиля, яка викликана взаємодією сонячного вітру і магнітного поля землі); геологія -"armalcolite" (мінерал, знайдений на місяці), "clast" (фрагмент скелі) [59:462].

У цьому розділі варто згадати про електронну революцію, яка виявляється в широкомасштабному впровадженні електронно-обчислювальної техніки у всі сфери життя. Використання комп'ютерів і в буденному житті привело до того, що велика частина нових слів, пов'язаних з комп'ютером, використовується не тільки фахівцями, але і перейшла в загальновживану лексику. Серед комп'ютерних неологізмів можна виділити одиниці, що позначають новий вигляд ЕОМ, комп'ютерних систем: "biocomputer", "expert system" (система, що імітує процес мислення людини), "multiprocessor". З електронною революцією другої половини 1980-х років пов'язано появу таких слів, як: "hi-tech" (high-tech) - скорочене словосполучення "high technology", що позначає найсучасніші галузі промисловості або підприємництва, особливо ті, які використовують електронну техніку. Слід зазначити, що традиційна техніка і технологія позначаються антонімічним новоутворенням "low-tech". Потрібно відзначити ще одну тенденцію - проведення аналогії між машиною і людиною, тобто використання таких слів як "brain", "memory", "language", "to think" для опису функціонування машин. Наприклад, створюються нові покоління "мислячих" машин ("intelligent computer") [7:97].

Оскільки лідером розвитку галузі інформаційних технологій були й залишаються Сполучені Штати, природно що первинна номінація нових розробок відбувається англійською мовою.

Однією з актуальних проблем сучасного мовознавства є визначення способів утворення неологізмів саме у галузі інформаційних технологій. Зупинимося детальніше на аналізі шляхів адекватного перекладу неологізмів.

Класифікацію термінологічної лексики можна здійснювати за моделями утворення термінологічних інновацій або за семантичними групами.

Дослідження показує, що найбільш поширеним способом утворення термінів-неологізмів для позначення понять у галузі інформаційних технологій є надання нового значення вже існуючим лексичним одиницям. Приклади таких новоутворень є найчисельнішими: menu - 1) a list of dishes available at a restaurant or to be served at a meal;

2)(computing) a list of possible actions from which a user can choose, displayed on a computer screen;

file - 1) any of various types of drawer, self, holder, cover, box, etc. usually with a wire or metal rod for keeping loose papers together and in order, so they can be found easily;

2) (computing) an organized collection of related data or material in a computer; application - 1) the action or process of making a formal request;

the action or an instance of putting or spreading something onto something else;

the action or process of making a rule;

the action or an instance of putting a theory, discovery, etc. to practical use;

5) (computing) a program designed to perform a particular task for the user.Поширеним способом утворення комп'ютерних неологізмів також є

композиція. Чисельними є новоутворення, що виникли шляхом простого складання основ без з'єднувального елементу: keyboard, filename, software, spreadsheet.

Дані терміни є прикладом новоутворень, значення яких є сумою значень складових елементів.

Так звані "синтаксичні" складні слова, сформовані з сегментів мовлення, зберігають у своїй структурі ознаки синтагматичних відносин, що є типовими для мовлення. Такий тип словотворення є типовим для англійської мови і широко представлений в сфері інформаційних технологій.

Напр.: ready-to-use, black-and-white, clear-to-send, digital-to-analog, dual-inline, etc.

Структура більшості складних слів у галузі інформаційних технологій є прозорою. Семантика похідного слова повністю відповідає семантиці його елементів. Очевидно, що такі складні слова походять від словосполучень.

Утворення і вживання термінологічних словосполучень є функціонально виправданим, оскільки вони більш точно описують процес або об'єкт, ширше розкривають поняття. Такі словосполучення є цільною лексичною одиницею. Найчастотнішими є словосполучення типу Adjective 4- Noun, у яких головне слово називає предмет / процес, а залежне надає йому характеристики.

Напр.: compact disc, application program, virtual machine, graphical interface.

Термінологічні словосполучення можуть бути як двокомпонентні, так і багатокомпонентні (disaster recovery disk), але вони є структурно ідентичні - у препозиції використовуються іменники в атрибутивній функції (default application), прикметники (personal computer) або іменник + прикметник (virtual machine manager).

Термінологічні словосполучення часто використовуються у вигляді абревіатур / акронімів, більшість з яких є загальновживаними у галузі інформаційних технологій. Скорочення як засіб утворення слів залишається одним з найбільш продуктивних у сучасній англійській мові, що пояснюється тенденцією до збільшення темпу життя і до економії мовних засобів. Наявність акронімів є однією з типологічних ознак, притаманних науково-технічному типу тексту. Акроніми є одним з видів економії мовних засобів, які слугують компресії інформації на лексичному рівні. Використання абревіатур / акронімів стає можливим завдяки тому, що адресат ІРТ володіє спільним з автором тезаурусом,

В термінології інформаційних технологій поширене вживання абревіатур / акронімів спричинено відносною чисельністю багатокомпонентних термінологічних словосполучень, скорочення яких необхідно для економії місця.

Напр.: ROM - Read Only Memory

RAM - Random Access Memory

SIP - Single In-line Package

SDLC - Synchronous Data Link Control

TCP - Transmission Control Protocol

Для перекладу комп'ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу. А саме: транскодування; калькування; описовий переклад; еквівалентний переклад.

Транскодування здійснюється тоді, коли звукова або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу.

Особливо часто транскодування термінів відбувається коли термін у мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження.

Чисельні комп'ютерні інновації входять до складу української мови разом з розвитком науки і техніки. В умовах відсутності певного поняття для позначення явища або об'єкта, процес номінації відбувається двома шляхами: новий термін запозичується з іншої мови разом з асиміляцією явища або поняття; або номінації відбуваються засобами, існуючими у мові (напр., надання нового значення існуючим словам). Дослідження показують, що при перекладі комп'ютерних термінів українською мовою використовуються наступні методи: транслітерація (транскрипція); експлікація; переклад на основі аналогії (із застосуванням стандартної лексики в іншому значенні) [9:216].

Шляхом транслітерації або транскрипції були запозичені такі терміни, як Internet - Інтернет, chat - чат, hacker - хакер, printer - принтер, computer -комп'ютер, file -- файл, site -- сайт, driver -- драйвер, commutator -- комутатор; processor - процесор; operator - оператор; monitor - монітор; printer - принтер; indicator - індикатор; buffer - буфер; portal - портал; server - сервер; laser- лазер; multimedia - мультимедія; decoder - декодер; port - порт; plotter - плотер; scanner -сканер.

Необхідно зазначити деякі особливості у перекладі цих слів-термінів, а саме: 1) подвоєння приголосних між голосними не передається, як, наприклад, у слові "комутатор"; 2) літера г у кінці зазвичай передається, незалежно від того, чи вимовляється вона у слові-джерелі, наприклад, монітор.

Шляхом транскрибування були запозичені такі терміни, як: tuner - тюнер; browser - браузер; site - сайт; provider - провайдер; cluster - кластер; display -дисплей; user - юзер; driver - драйвер; cartridge - картридж; computer - комп'ютер.

Цьому шляху перекладу властива така особливість у перекладі українською мовою, як передача в будь-якому випадку літери "г", наприклад, driver - драйвер.

Змішане транскодування: on-line - он-лайн; interface - інтерфейс; organizer -органайзер; device - девайс; chat - чат; chipset - чіпсет; adaptor - адаптер; chorus -хорус.

Адаптоване транскодування: profile - профіль; matrix - матриця; domain -домен; command - команда; card - карта; menu - меню; viewer - в'ювер.

Цьому шляху перекладу притаманні наступні особливості: 1) використання в українській мові пом'якшення в кінці слова, яке відсутнє в англійському слові, наприклад, модуль; 2) подвоєння приголосних між голосними не передається в українській мові.

Під калькуванням розуміють переклад частин іншомовного слова (складного, похідного або словосполучення) з подальшим складанням елементів в одне ціле. Прикладами калькування є переклад таких термінологічних словосполучень, як: access code - код доступу, autorepeat - автоматичний повтор, absolute disc read - абсолютне зчитування з диску.

Калькування - переклад лексичних одиниць оригіналу шляхом заміни їх складових частин (морфем або слів) їх лексичними відповідниками в мові перекладу. Калькування як прийом перекладу частіше застосовується в перекладі складних слів (термінів). Досить часто калькування застосовується в перекладі до тих складних термінів, що утворені за допомогою поширених загальнонародних слів.

У ряді випадків використання прийому калькування супроводжується зміною послідовності калькованих елементів. Нерідко в процесі перекладу транскрипція і калькування використовується одночасно: control panel - панель управління; matrix printer - матричний принтер; hot keys - гарячі кнопки; file system - файлова система; data warehouse - інформаційне сховище; artificial neutral network - штучна нейтронна мережа; composite key - композитний ключ; computer network - комп'ютерна мережа; mailbox - поштова скриня; error checking -контроль помилок; ring network - кільцева мережа; network neighborhood -мережене оточення [9:254].

Одним з поширених способів перекладу комп'ютерних термінів, що використовується задля адекватного відбиття семантики терміна, є експлікація. Експлікація полягає у поясненні нового терміну засобами, що існують у мові перекладу. Особливо ефективним даний засіб є при перекладі багатокомпонентних словосполучень, елементи яких не мають у мові перекладу відповідних еквівалентів. Напр., Random Access Memory - запам'ятовуючий пристрій з вільною вибіркою, cache hit - успішний пошук у кеш-пам'яті.

Описовий переклад відбувається тоді, коли слово замінюється в мові перекладу словосполученням, яке адекватно передає зміст слова. При застосуванні описового перекладу важливо переконатися, що в мові перекладу відсутній перекладний відповідник, щоб не створювати термінологічні дублети в мові перекладу.

Для того щоб правильно застосувати такий прийом перекладу, необхідно добре знати предметну сферу тексту, що перекладається, щоб правильно розкрити зміст позначеного терміном поняття. Пропонуємо розглянути наступні приклади: burning - запис компакт - диска; cross fade - плавний перехід від одного звукового фрагмента або відеокліпа до іншого; deluxe - розширена версія програмного пакета, яка включає додаткові програми чи можливості; freeware - безкоштовне програмне забезпечення; software -- програмне забезпечення; log -- текстовий файл звіту, в який записують усі дії, які виконує програма, і їх результати; shareware -умовно-безкоштовне програмне забезпечення, з яким можна працювати протягом певного часу; wizard - інтерактивний інструмент для покрокового виконання різних операцій; protocol - метод передачі даних.

Якщо значення англійського слова повністю відповідає значенню українського слова, то це - еквівалентний переклад. Цей вид перекладу досить поширений при перекладі англійських комп'ютерних термінів, хоча в українській мові існує не надто велика кількість слів-відповідників у цій галузі. Ми можемо навести наступні приклади еквівалентного перекладу: keyboard - клавіатура; memory - пам'ять; message -- повідомлення; mode - режим; mouse - маніпулятор; notepad - записна книжка; pitch - рівень, висота; screen - екран; desktop - робочий стіл; network - мережа; bar - панель; drive - дисковод; error - помилка; lock -блокування.

Комп'ютерна термінологія є, мабуть, найдинамічнішою із термінологічних систем, і в ній навряд чи колись можна буде поставити крапку та вважати дослідженою, оскільки інновації в комп'ютерній техніці розвиваються досить стрімко [9:312].

Такими є основні моменти, пов'язані з термінами науково-технічної області.

1.2.2 Суспільно-політична лексика

Суспільно-політична лексика, на думку Ю.А. Зацного, включає слова і словосполучення, які позначають поняття, пов'язані з державним пристроєм, політичною системою, соціально-класовою структурою суспільства, зовнішньою і внутрішньою політикою, соціально-економічними явищами і процесами [5:3].

Кажучи про соціально-класову структуру суспільства, слід згадати нове слово "underclass", створене по аналогії з "upper class" і "middle class", і означає "найнижчий клас суспільства". Відповідно до "цінностей і стилю життя" - "vals" (values and styles) суспільство ділиться на 9 груп: на вершині "соціальної піраміди" знаходяться "ті, хто всього досяг" - "achievers", внизу знаходяться що "уціліли" -"survivors". Слід зазначити, що в межах "середнього класу" ("belongers") розрізняють декілька соціальних груп залежно від віку, стилю життя, інтересів, місця мешкання. Так виділяються декілька груп молодих представників "середнього класу": "yuppie" (young upwardly mobile professional person - молодий "прагнучий вгору" службовець), "гumріе" (rural upwardly mobile professional person - забезпечена молода людина, що живе в сільській місцевості і робить кар'єру в місті), "guppie" ((green + yuppie) - молодий представник середнього класу з "екологічними поглядами"), "corruppie" ((corrupt + yuppie) - молоді честолюбні представники середнього класу з сумнівними засадами і якостями). Процвітаючих, консервативних, недалеких людей називають словом-абревіатурою "mamba" (middle aged middle brow accomplisher) [5:6].

Наступна група неологізмів включає слова, що відображають діяльність політичних партій, що є позначенням різних доктрин, політичних ліній: "ageism" (дискримінація літніх людей), "geneism" (дискримінація людей, по своєму генетичному складу схильних до певної хвороби), "ableism" (дискримінація фізично неповноцінних людей), "pro-lifer" (супротивник абортів), "pro-choicer" (прихильник права вибору між абортом і народженням дитини), "nature-friendly" (виступаючий за охорону навколишнього середовища) [14:30].

Деякі неологізми, пов'язані з комп'ютеризацією мають також суспільно-політичне звучання. Процес впровадження ЕОМ пов'язаний з подоланням соціально-психологічних бар'єрів. Зафіксований ряд нових слів, що позначають страх, вороже відношення або недовіру до комп'ютерів: cyberphobia, technofear, technophobia [5:16].

1.2.3 Фінансово-економічні терміни

Новоутворення, використовувані у фінансово-економічній сфері, позначають різні економічні процеси, явища економічного життя.

Так, процес монополізації, об'єднання компаній в крупніші, виражається у ряді неологізмів, наприклад: "mergeimania" (масовий рух, кампанія об'єднання ділових підприємств), а також слова з елементом "mega-", "megamerger" (злиття підприємств в одне величезне підприємство), "megacompany" (над величезне підприємство), "megabank" (крупний банк, фінансовий гігант). По аналогії із словом "sell-out" (розпродаж), виник неологізм "buy-out" (оптове придбання якогось підприємства, фірми крупнішою фірмою). Із злиттям фірм пов'язано появу таких неологізмів, як "golden parachute" (обумовлена в контракті гарантія компенсації працівнику фірми у разі її злиття з іншою фірмою), "golden share" (стратегічний контроль з боку держави над фірмою, переданою до приватних рук, як гарантія проти її продажу іноземному власнику) [6:22].

1.2.4 Повсякденна (розмовна) лексика

До розмовної лексики можна віднести сленг і жаргонізми, які перейшли в літературну мову.

Окрему групу неологізмів утворюють слова, що дають характеристику людям: "yob" (хуліган), "bimbo" (приваблива зовні людина з низьким рівнем інтелекту), "hit-man" (наймана вбивця), "ambulance chaser" (людина, що намагається нажитися на горі інших), "dragon lady" (дружина керівника держави, яка одержала велику владу) [7:88].

Ще одна група неологізмів складається з так званих "нарконеологізмів". Як відзначає 3. Ченмен, лексика наркоманії "виросла астрономічне" і для її відображення необхідне створення окремого словника [7:89].

Слова "drag", "narco" перетворилися на справжні словотворчі елементи і утворили такі слова, як: "drag-baron" (наркобарон), "drag-war" (нарковійна), "narco-dollar" (гроші від продажу наркотиків), "narco-elite" (наркоеліта), "narcoterrorist" (наркотерорист). Утворення з елементом "head" позначають людину, яка вживає той або інший наркотик: acidhead, cokehead, crackhead [7:90].

Ще одне джерело неологізмів в англійській мові - це соціально-етнічний діалект (Black English). Це в першу чергу слова, пов'язані з негритянською музичною культурою: beach music, rap, rare groove, soul music, hip-hop - стилі і напрями в музиці.

Багато слів відображають так звану молодіжну культуру, наприклад, жаргон рок-музикантів, що розповсюдився серед молоді. По аналогії з "heavy metal" були утворені різновиди важкої музики: "death metal", "trash metal", "speed metal", "black metal", "doom metal", "gothic metal".

Розглянутий розділ повсякденної лексики показує тенденцію до демократизації англійської мови, зближення літературної мови з розмовним стилем [7:93].

Висновки до першого розділу

Одним з найбільш продуктивних способів словотворення є скорочення, що включає усічені слова, абревіатури і телескопні слова. Популярність цього способу викликана в першу чергу екстралінгвістичним чинником - прагненням до економії часу, тобто прагненням подати максимум інформації в мінімальний інтервал часу. Сфери, в яких скорочення, а особливо абревіатури, використовуються найчастіше - це назви різних груп і організацій.

Серед афіксів відзначаються найбільш продуктивними: "-holic", "-gate", "-аГ, «-action", "-ее", "-ег" - суфікси іменника; "-able", "-al", "-ian", "-ic", "-ish", "-less" - суфікси прикметника; "-ify", "-ize" - дієслівні суфікси. Також були визначені найбільш продуктивними префікси: "anti-", "co-", "de-", "non-", "post-", "ге-", "pre-", "sub-", "un-".

При розгляді словоскладення були виявлені найбільш продуктивні моделі творення складних слів: іменник + іменник, прикметник + іменник, прислівник + дієслово, іменник + прикметник, іменник -І- дієприкметник.

Для творення слів шляхом зворотного утворення характерні наступні моделі: іменник = дієслово, прикметник = дієслово, прикметник = іменник. Найбільш продуктивними конверсійними моделями є: іменник = дієслово, прикметник = дієслово, дієслово = іменник, прикметник = іменник.

За сферами вживання неологізми діляться на 4 основні групи: науково-технічні терміни, суспільно-політична лексика, лексика фінансово-економічної сфери, розмовна лексика.

У групі науково-технічних термінів виділяється велика група комп'ютерних неологізмів, поява яких пов'язана з впровадженням електронно-обчислювальної техніки у всі сфери життя.

У групі слів, що відносяться до суспільно-політичної лексики, виокремлюється група слів, яка вживаються для опису соціально-класової структури суспільства. Також цікава група слів, яка відображає діяльність політичних партій.

У лексиці фінансово-економічної сфери виокремлюються неологізми з елементом "mega-", монополізації, що відображають процес.

У повсякденній лексиці знаходиться найбільша кількість підгруп неологізмів: слова, що характеризують риси вдачі людей; нарконеологізми (найбільша група); слова, джерелом яких є соціально-етнічний діалект (Black English); слова молодіжної культури (рок-музика, мода).

Розділ 2. Релевантні характеристики неологізмів англійської мови

2.1 Особливості утворення неологізмів

Першою частиною другого розділу є дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто (1190 слів). Дослідження проводилося за двома аспектами:

способи утворення нових лексичних одиниць;

сфери вживання неологізмів.

Розглянувши зміст словника, було виділено 11 способів утворення неологізмів в сучасній англійській мові. Розподіл кількості слів словника за способами представлено в таблиці:

№ Способи утворення неологізмів Кіль %

1. Словоскладання 506 42 2.Афіксація 241 20 3.Телескопні слова 90 7,5 4.Семантичний спосіб 80 6,6 5.Конверсія 55 4,5 6.Запозичення 52 4,3 7.Усічені слова 51 4,2 8.Акроніми 47 3,8 9.Абревіатури 36 3 10.Імена власні 20 1,6 11.Зворотне утворення 12 1

Поповнення лексики англійської мови відбувається за різними моделями власної системи творення нових слів, шляхом запозичення готових одиниць з інших мов, а також за рахунок розширення об'єму значень вже існуючих слів.

Як видно з таблиці, найчисленнішою групою є група складних слів. Складні слова утворені за моделями, основними з яких є такі:

Складні іменники:

N + N (іменник + іменник): "airhead" (ідіот), "automaker" (робочий машинобудівного заводу), "baby-boomer" (людина, народжена в період високої народжуваності в Америці (1945-1952гг.)), "toy-boy" (молодий коханець зрілої жінки). Всього по цій моделі утворені 250 слів від всіх складних слів.

ADJ + N (прикметник + іменник): "blackwash" (у крикеті - перемога у всіх матчах певної серії), "capital flight" (експорт капіталу країні для розвитку її економіки), "free-fall" (несподіване падіння цін на фондовій біржі). По цій моделі утворені 100 слів.

V + N (дієслово + іменник): "canned hunt" (мисливська гра в обгородженому місці на здобич, що поставляється організаторами), "dieman" (мертва людина, існування якої підтримується штучно для отримання всіляких вигод). Слів, утворених по цій моделі - 14 (також відноситься модель ADV + N).

ADV + N (прислівник + іменник) "downspin" (швидке зношування, псування). По цій моделі утворено 5 слів.

ADJ + NUM (прикметник + числівник): "high-five" (жест вітання, поздоровлення, коли після потиску руки складаються в замок за головою).

N + Ving (іменник + дієслово (ing)): "chicken-dancing" (рух в танці, що імітує поплескування крил), "circuit-breaking" (накладення штучного ліміту на той рівень, до якого може впасти вартість частини компанії в певний день). Ця група налічує 27 слів.

ADJ + Ving (прикметник + дієслово (ing)): "cold-calling" (дзвінки або візити додому з метою продажу товарів і послуг), "cosmetic bonding" (техніка, в якій пластикова каніфоль використовується для зміни форми зубів), "dirty dancing" (стиль в танці, заснований на стилі мамбо). Ця група складається з 11 слів.

Складні прикметники:

N + N (іменник + іменник): "bid-proof (стійкий до спроб оволодіння іншою компанією). Група складається з 14 слів.

ADJ + ADJ (прикметник + прикметник): "least-worst" (незадовільний, але цілком прийнятний в даній ситуації). Група налічує 4 слова.


Подобные документы

 • Неологізми і способи їх творення у сучасній англійській мові. Інноваційні мовні одиниці науково-технічної сфери англійської мови. Збагачення словникового складу сучасної англійської мови та особливості функціонування науково-технічних неологізмів.

  курсовая работа [54,2 K], добавлен 02.07.2013

 • Визначення основних джерел поповнення словникового складу сучасної англійської мови. Вивчення систематизації та класифікації неологізмів. Дослідження впливу екстралінгвальних факторів для відображення культу краси та молодості в англійській мові.

  курсовая работа [37,0 K], добавлен 15.09.2014

 • Основні критерії класифікації фразеологічних одиниць. Системні зв’язки механізмів утворення фразеологічних неологізмів. Основні способи поповнення фразеологічного фонду сучасної англійської мови. Структурні моделі формування фразеологічних інновацій.

  магистерская работа [133,9 K], добавлен 30.09.2010

 • Словоскладення як продуктивний спосіб словотвору в англійській мові. Поняття неологізму в сучасній лінгвістиці. Продуктивні способи деривації нових мовних одиниць. Особливості дії словоскладення та його модельний ряд. Інтернет як джерело неологізмів.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 06.12.2015

 • Сутність, поняття, призначення неології, аналіз та класифікація неологізмів сфери "Наука" в англійській мові. Характеристика, специфіка, використання синтаксичного способу творення неологізмів. Структурно-семантичні особливості неологізмів сфери "Наука".

  статья [30,1 K], добавлен 22.02.2018

 • Задачі та історія тлумачного словника. Переваги електронних словників. Характеристика найпопулярніших тлумачних словників англійської мови та механізм роботи з ними. Якість тлумачень лексики: загальновживаної, сленгової, спеціалізованої та неологізмів.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.10.2009

 • Етапи розвитку явища скорочення як взагалі, так і в межах англійської мови. Основні типи та різновиди скорочень англійської мови. Особливості вжитку скорочень та їх місце в сучасній лексиці. Механізми скорочення при формотворенні та словотворенні.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 16.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.