Норми конституційного і бюджетного законодавства, які визначають предмет і зміст закону про Державний бюджет України

Предмет та зміст Закону України "Про Державний бюджет України". Конституційні основи розробки, внесення, розгляду та затвердження Закону "Про Державний бюджет України". Конституційні основи виконання та затвердження звіту про виконання даного Закону.

Рубрика Государство и право
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 10.08.2011
Размер файла 161,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки України

Чернівецький національний університет

ім. Юрія Федьковича

юридичний факультет

Магістерська робота

Норми конституційного і бюджетного законодавства, які визначають предмет і зміст закону про Державний бюджет України

Чернівці, 2011

Зміст

 • Вступ
 • Розділ І Конституційні засади Закону України “Про Державний бюджет України”
  • 1.1 Об'єктивна зумовленість конституціоналізації бюджетних правовідносин
  • 1.2 Предмет та зміст Закону України “Про Державний бюджет України”
  • 1.3 Висновки до розділу
 • Розділ ІІ Конституційні основи розробки та прийняття Закону України “Про Державний бюджет України”
  • 2.1 Конституційні основи розробки проекту бюджету
  • 2.2 Конституційні основи внесення проекту закону “Про Державний бюджет України” до Верховної Ради України
  • 2.3 Конституційні основи розгляду та затвердження Закону України “Про Державний бюджет України”
  • 2.4 Висновки до розділу
 • Розділ ІІІ Конституційні основи виконання та затвердження звіту про виконання Закону України “Про Державний бюджет України”
  • 3.1 Конституційні основи виконання Закону України “Про Державний бюджет України”
  • 3.2 Конституційні основи розробки та затвердження звіту про виконання Закону України “Про Державний бюджет України”
  • 3.3 Висновки до розділу
 • Висновки
 • Список використаних джерел та літератури

Вступ

Актуальність теми дослідження. Конституція України є основним законом, який визначає засади життєдіяльності держави і суспільства: встановлює систему органів державної влади, їх компетенцію, закріплює правовий статус особи, взаємовідносини між органами державної влади та місцевого самоврядування. Все вище зазначене в значній мірі взаємозумовлене станом публічних фінансів.

Ключовою правовою формою фінансової діяльності України є закон про Державний бюджет України. Державний бюджет є вирішальною і провідною ланкою фінансової системи країни. Бюджет забезпечує функціонування держави, впливає на розвиток її економіки і культури. У бюджеті відбиваються її соціально-економічна і політична природа, зміст її діяльності. Це відображено як у побудові бюджетної системи, так і в особливому порядку формування та виконання бюджету. Бюджет відіграє важливу роль у життєдіяльності держави і суспільства. Все це не може бути не враховано в Конституції і, відповідно, в тій чи іншій мірі знаходить своє відображення в її тексті. Таким чином, дослідження конституційної природи закону про Державний бюджет України має важливе як теоретичне так і практичне значення.

В актуальності дослідження переконує також ступінь наукової розробки проблеми. Хоча теоретико-правові питання бюджетного права, бюджетного процесу і власне бюджету неодноразово ставали спеціальним предметом дослідження і вітчизняних і зарубіжних вчених юристів-фінансистів, таких як Г.М. Андрєєва Див.: Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах/Г.Н. Андреева; [отв. ред. В.В. Маклаков]; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. - М.: Наука, 2006., М.І. Боголєпов Див.: Боголепов М.И. Финансы, правительство и общественные интересы. Бюджет и бюджетное право; налоги и налоговая политика; государственный долг- С-Петербургъ: Издательство О.Н. Поповой, 1907., Л.К. Воронова Див.: Воронова Л.К. Бюджетноправовое регулирование в ССР. - К.: Вища школа, 1975; Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006., О.М. Горбунова Див.: Горбунова О.Н., Селюков А.Д., Другова Ю.В. Бюджетное право России. Учебное пособие. - М.: ООО “ТК Велби”, 2002., А.О. Єпіфанова Див.: Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка, 1999., М.В. Карасьова Див.: Карасева М.В, Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). - М.: Юристъ, 2005., Л.П. Маслій Див.: Маслій Л.П. Правові основи бюджетного процесу (за законодавством України та країн з розвиненою економікою). Дис. … канд. юрид. наук. - К., 1996., М.І. Піскотін Див.: Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). - М.: Юридическая литература, 1971., Н.В. Сидорова Див.: Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. - Х.: “Бізнес інформ”, 1998., І.Г. Тимошенко Див.: Бюджетный процесс в зарубежных государствах/ Авт. кол.: Н.М. Касаткина, Д.А. Ковачев, В.И. Лашитский и др..; Отв. ред. И.Г. Тимошенко. - М., 1996., Г.П. Толстопятенко Див.: Финансовое право. Учебник/ Под ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. - М.: ООО «ТК Велби», 2003., однак в зазначеному ракурсі окреслена проблема залишається малодослідженою. Одним з перших юристів-фінансистів, який звернув увагу на дослідження конституційної природи закону про Державний бюджет є О.М. Козирін Див.: Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. М, 2002; Финансовое право зарубежных стран: исследование, рефераты, законодательные акты/ Под ред. А.Н. Козырина. - М.: Готика, 2005.. Зазначеним науковцем виявлена взаємозалежність конституційного ладу та публічних фінансів, досліджено вплив публічних фінансів на взаємовідносини держави, суспільства та особи, досліджена специфіка конституційного бюджетного процесу в зарубіжних країнах. На вітчизняному просторі науки фінансового права особливу увагу конституційній природі закону про Державний бюджет України приділяють А. Анісімов Див.: Анисимов А., Крылов Г. Бюджетный закон - ось бюджетного процесса// Хозяйство и право. - 1993. - №6., І.І. Бабін Див.: Бабін І.І. Об'єктивна зумовленість конституціоналізації бюджетних правовідносин// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 11. - Ужгород: Поліграф-центр “ЛІРА”, 2009. - С. 432-435., А. Закревський Див.: Закревський А. Кравченко Л. До питання про правову природу Закону про Державний бюджет// Право України. - 2008. - №3., Н.В. Сидорова Див.: Сидорова Н.В. Правова природа бюджетного закону// Проблеми фінансового права. - Вип. 1. - Чернівці: Рута, 1996., Н.В. Теремцова Див.: Теремцова Н.В. Загальнотеоретичні питання бюджетного процесу в Україні (порівняльний аналіз)// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 9. - Ужгород: Поліграф-центр “ЛІРА”, 2008., А.М. Чвалюк Див.: Чвалюк А.М. Етапи формування Закону про Державний бюджет// Форум права. - 2007. - №3., В.Д. Чернадчук Див.: Чернадчук В.Д. Проблеми визначення об'єкта бюджетних правовідносин// Юридична Україна. - 2004. - №2.. Крім того, цими вченими започатковано чимало нових перспективних методологічних підходів до даної проблеми, зроблені цінні узагальнення, оцінки та висновки, які можна розглядати в якості критеріїв та орієнтирів усім наступним дослідникам цього питання. Всі зазначені нами вище, а також чимало інших праць вчених минулого та сучасних розробок науковців з проблем конституційного та фінансового права послужили науково-теоретичною основою даного дослідження.

Об'єктом дослідження є норми конституційного і бюджетного законодавства, які визначають предмет і зміст закону про Державний бюджет України, порядок розробки проекту бюджету, процедуру подання, розгляду та затвердження закону про Державний бюджет України, порядок виконання, розробки та затвердження звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

Предметом дослідження є конституційна природа закону про Державний бюджет України.

Нормативно-інформаційними джерелами дослідження є: Конституція України, рішення та висновки Конституційного Суду України, закони України та видані на їх виконання підзаконні акти, а також законодавство інших країн СНД та Європи.

Фактологічна база роботи базується на матеріалах юридичної практики, узагальненої в науково-практичних, методичних та інформаційних виданнях, нормативно-правових актів Міністерства фінансів України та Державного казначейства України.

Основною метою дослідження є прагнення на основі врахування досягнень наук фінансового та конституційного права, узагальнення правотворчої та правозастосовчої практики, аналізу вітчизняних та зарубіжних доктринальних підходів до розуміння поняття бюджет, закону про Державний бюджет, дослідити конституційну природу закону про Державний бюджет України, з'ясувати предмет та зміст даного закону.

Відповідно до мети магістерського дослідження автором зроблена спроба вирішити наступні завдання:

- з'ясувати об'єктивну зумовленість конституціоналізації бюджетних правовідносин;

- встановити предмет та зміст Закону України “Про Державний бюджет України”;

- дослідити конституційну процедура розробки проекту бюджету;

- проаналізувати конституційну процедуру внесення проекту закону “Про Державний бюджет України” до Верховної Ради України;

- розкрити конституційну процедуру розгляду та затвердження Закону України “Про Державний бюджет України”;

- дослідити конституційну процедуру виконання Закону України “Про Державний бюджет України”;

- проаналізувати конституційну процедуру розробки та затвердження звіту про виконання Закону України “Про Державний бюджет України”.

Методологічною основою даного дослідження є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів пізнання соціально-правових явищ обраних з врахуванням поставленої мети та завдань дослідження, його об'єкта та предмета. В основу магістерського дослідження покладено всезагальний діалектико-матеріалістичний метод, який обґрунтовує взаємозв'язок та взаємообумовленість усіх соціальних процесів та явищ, зокрема тих, що виникають з приводу правового регулювання відносин, що виникають в процесі розробки, затвердження та виконання закону про Державний бюджет України, дозволяє дослідити їх як в статиці, так і в динаміці, з точки зору їх розвитку, з позиції їх внутрішніх протиріч.

Використовувались також такі спеціальні методи як: формально-догматичний, логічний, порівняльно-правового дослідження, метод тлумачення правових норм.

За допомогою формально-догматичного методу було досліджено конституційну природу закону про Державний бюджет України, розкрито предмет та зміст даного закону, здійснювалась зовнішня наукова обробка емпіричного матеріалу, формулювались визначення та загальна концепція дослідження. Важливу роль цей метод відіграв при аналізі конституційних положень, що стосуються публічних фінансів.

Застосування логічного методу обумовило послідовність викладення матеріалу, його узгодженість, дало можливість сформулювати визначення та висновки, які логічно випливають з викладеного матеріалу.

Метод тлумачення правових норм було використано, щоб з'ясувати зміст ряду норм Конституції України, законів України, законодавчих актів інших держав, що регулюють фінансові правовідносини і, зокрема, бюджетний процес.

Метод порівняльно-правового дослідження було застосовано для порівняльного зіставлення положень українського конституційного законодавства та конституційного законодавства інших держав Європи та СНД.

Позитивну роль у дослідженні відіграли інструментальний, інституційний, соціологічний, аксіологічний, діяльнісний, генетичний підходи, звернення до інших юридичних наук, методи статистичної обробки емпіричного матеріалу, живого пізнання, особистого спостереження та ряд інших.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у вітчизняній юридичній науці проведено комплексне дослідження конституційної природи закону про Державний бюджет України, встановлено її об'єктивну зумовленість важливістю бюджету для функціонування держави. В результаті дослідження обґрунтовано наступне:

1. Особливість Конституції України як політико-правового документу, що встановлює основи конституційного ладу, знайшла своє відображення в регулюванні фінансового механізму в найбільш загальних рисах, через норми-принципи. Єдиним фінансовим інститутом, який найбільш детально врегульований на конституційному рівні, є Державний бюджет. Основний закон України дає вичерпний опис процедури прийняття бюджету - важливого документу, який визначає “економічне буття” держави і всієї політичної системи суспільства. Це обумовлено перш за все тим, що питання складення і затвердження бюджету напряму зв'язані з компетенцією вищих органів влади і управління, а відповідно, з державною формою правління, яка існує в Україні.

2. За своєю природою бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування, і який є невід'ємною частиною закону про державний бюджет. Бюджет виступає як головний фінансовий план держави і являє собою кошторис доходів і видатків держави, котрий затверджується законодавчою владою у вигляді закону і відображає економічну, соціальну, оборонну, міжнародну, екологічну та боргову політику країни.

3. Несвоєчасне прийняття закону про Державний бюджет України фактично блокує діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів і призводить до порушення принципів встановлених статтею 5 Конституції України, згідно з якою народ здійснює владу, зокрема через органи державної влади та органи місцевого самоврядування; статтею 7 Конституції України, згідно з якою в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Крім того, відсутність Державного бюджету України призводить до порушення частини другої статті 3 Конституції України, оскільки зазначене унеможливить реалізацію державою прав і свобод людини та їх гарантій, які визначають зміст і спрямованість діяльності держави, внаслідок відсутності фінансування.

4. Закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби. Закон про Державний бюджет України створює належні умови для реалізації законів України, інших нормативно-правових актів, ухвалених до його прийняття, які передбачають фінансові зобов'язання держави перед громадянами і територіальними громадами. Саме у виконанні цих зобов'язань утверджується сутність держави як соціальної і правової.

5. Зі змісту частини другої статті 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами. Самі ж загальносуспільні потреби передбачаються у державних програмах, законах, інших нормативно-правових актах. Визначення відповідних бюджетних видатків у законі про Державний бюджет України не може призводити до обмеження загальносуспільних потреб, порушення прав людини і громадянина, встановлених Конституцією України.

6. Законом про Державний бюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватись окремі закони.

7. Дія положень статей 94 та 106 Конституції України, якими регламентується порядок підписання та офіційного оприлюднення законів, здійснення Президентом права вето з наступним поверненням законів на повторний розгляд Верховної Ради, а також процедура повторного розгляду таких законів поширюється на всі закони, що приймаються Верховною Радою, крім законів про внесення змін до Конституції, в тому числі і на закон про Державний бюджет України.

8. Розробка проекту бюджету є початком бюджетного процесу та від ретельності її проведення залежить якість складання основного фінансового плану держави і нормативного акту про нього. Під розробкою проекту бюджету, з юридичної точки зору, варто розуміти процедуру його складання. Проект Державного бюджету України набуває правового змісту, коли він починає відповідати вимогам, які законодавець висуває до проекту закону про Державний бюджет, але остаточно набуває статусу законопроекту тільки після його реєстрації у Верховній Раді України.

9. Процедура внесення проекту закону “Про Державний бюджет України” до Верховної Ради України безпосередньо визначається Конституцією. Конституція України наділяє виключним правом розробки та внесення до парламенту проекту закону “Про Державний бюджет України” Кабінет Міністрів України. Зазначене право не є його диспозитивним правом. Уряд не володіє свободою волі у вирішенні питання реалізовувати чи не реалізовувати йому це право. Уряд зобов'язаний реалізувати свою законодавчу бюджетну ініціативу. Більше того, Конституція України визначає точні строки реалізації бюджетної ініціативи уряду. Встановлення конкретної дати, до настання якої Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік є важливою гарантією проти запізнення прийняття бюджетного закону. В системі гарантій проти запізнення прийняття бюджетного закону, таке конституційне положення має конкретний характер.

10. Конституційна процедура розгляду та затвердження Закону “Про Державний бюджет” має свої особливості у порівнянні з розглядом та затвердженням звичайних законів. Ці особливості обумовлені специфікою даного правового акту та проявляються в наступному:

1) виключним правом на розгляд та затвердження Закону “Про Державний бюджет” володіє Верховна Рада України, як парламент, тобто єдиний орган державної влади в Україні, який має право виступати від імені Українського народу. Конституція України, в статті 74, прямо забороняє проводити всеукраїнський референдум з даного питання;

2) закон про Державний бюджет розглядається в пріоритетному порядку і його ухваленню передує ретельний аналіз. Це обумовлено важливістю ухвалення даного фінансового плану держави, що передбачає витрати і доходи на поточний фінансовий рік, відповідно до яких відбувається фінансування основних задач і функцій держави;

3) законодавчою базою розгляду та затвердження закону про Державний бюджет є Конституція України та Бюджетний кодекс України;

4) Бюджетний кодекс України закріплює терміни перебування проекту закону про Державний бюджет України на розгляді Верховної Ради України;

5) контроль за дотриманням бюджетного законодавства під час розгляду та затвердження закону про Державний бюджет здійснюють Міністерство фінансів України, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункова палата.

11. Верховна Рада України затверджуючи закон про Державний бюджет на відповідний рік дає згоду й одночасно завдання виконавчій владі збирати доходи, що встановлені законодавством, і витрачати їх на санкціоновані потреби протягом встановленого періоду, а саме - з 1 січня по 31 грудня календарного року, а за особливих обставин - протягом іншого періоду. Конституція України покладає обов'язок забезпечити виконання Державного бюджету України на Кабінет Міністрів України. Виконання Державного бюджету України фактично означає виконання закону про Державний бюджет, яким він затверджується.

12. Виконання Державного бюджету і відповідно закону про Державний бюджет, яким він затверджений, знаходиться під постійним контролем органів влади. Головною метою контролю на стадії виконання Державного бюджету є забезпечення своєчасного, найбільш повного та ефективного акумулювання грошових коштів до Державного бюджету, їх вчасного і законного розподілу, здійснення раціонального, економного та ефективного витрачання коштів у відповідності до цільового призначення.

13. Процедура розробки та затвердження звіту про виконання Державного бюджету України не тільки на конституційному, але і на звичайному законодавчому рівні не достатньо врегульована. Конституція України встановлює обов'язок Кабінету Міністрів України подавати до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України, відносить до повноважень Верховної Ради України прийняття рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України, однак не встановлює наслідків, які мають виникати у випадку прийняття негативного рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України. Конституція України передбачає можливість прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, що має наслідком його відставку. Однак підстав прийняття такої резолюції Конституцією не визначено. На практиці однією з таких підстав досить часто виступає не затвердження звіту про виконання Державного бюджету. Доцільно дане положення закріпити і в Конституції України.

Зазначені найважливіші науково-теоретичні положення, узагальнення, оцінки, висновки, одержані в ході магістерського дослідження, автор виносить на захист.

Особистий внесок автора. Дослідження є самостійною, завершеною науковою роботою. Сформульовані в ній положення, узагальнення, оцінки, висновки, рекомендації і пропозиції одержані автором в результаті опрацювання і ґрунтовного аналізу більш як 106 наукових і нормативно-правових джерел та юридичної практики з питань реалізації фінансових нормативно-правових актів, осмислення власного досвіду.

Структура магістерського дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (106 найменувань), загальний обсяг роботи - 131 сторінка.

Розділ І Конституційні засади Закону України “Про Державний бюджет України”

1.1 Об'єктивна зумовленість конституціоналізації бюджетних правовідносин

Публічні фінанси являють собою сферу зіткнення різних, досить часто суперечливих і різнонаправлених інтересів: державних, групових, індивідуальних. В зв'язку з цим, від можливості знаходження “результативного” вектора таких інтересів, їх компромісу, залежить в кінцевому результаті соціально-економічна і політична стабільність в державі, можливість нормального функціонування всіх без винятку суспільних і державних інститутів. Таке суттєве значення публічні фінанси зберігають на протязі всієї своєї історії. Як показує історичний досвід, поява окремих державних інституцій, зокрема парламенту, пов'язана саме з протиріччям інтересів в сфері публічних фінансів. Як зазначає Р.О. Гаврилюк, це відбулось вперше у Великобританії, в якій ще в 1215 році був прийнятий один з перших в цивілізованій історії людства фактично конституційних актів - Велика хартія вільностей, яка породила парламент, який отримав виключне право встановлювати податки, а також деякі громадянські свободи Гаврилюк Р.А. Эволюция конституционных дефиниций налога//)// Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года)/ Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г.О. Матюшкина. - Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр “Юридическая техника”, 2007. - С. 727.. Хартія вільностей встановила, що ніхто не може бути заарештований чи позбавлений свого майна інакше як за вироком суду. З часу прийняття Великої хартії вільностей, вважають вчені, виник конституційний звичай, в силу якого саме вибраний населенням парламент (а точніше, його нижня палата - палата общин, оскільки саме вона обиралась населенням) є носієм державного суверенітету. Саме тому, невипадково в конституціях багатьох держав особлива увага приділена публічним фінансам, а в деяких країнах в основних законах публічні фінанси виділяються навіть в окремий розділ Див.: Андреева Г.Н. Экономическая конституция в зарубежных странах/Г.Н. Андреева; [отв. ред. В.В. Маклаков]; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. - М.: Наука, 2006. - С. 138.. Конституція, являючись основним законом в ієрархії джерел системи законодавства, закріплює важливі начала функціонування фінансово-кредитної системи країни та встановлює базові принципи бюджетного, податкового, та інших інститутів фінансового права, основи грошового обігу та валютного законодавства. Включення в тексти сучасних конституцій великої кількості положень фінансово-кредитного характеру пояснюється зростанням значення соціальної і господарсько-економічної функції в діяльності держави Див.: Запорожская Л.В. Налогообложение и взимание налогов как внутренняя функция Российского государства (вопросы теории). - Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Ростов-на-Дону. - 2004. - С. 25-31.. Через це, не можна не погодитись з думкою О.М. Козиріна, що без знання механізму формування і функціонування публічних фінансів, неможливо з'ясувати картину конституційного устрою конкретної держави de jure і de facto Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. М, 2002. - С. 1..

Конституційний лад, на думку багатьох вчених, є певним способом (формою) організації держави, який закріплений в її конституції Див.: Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Атака, 2006. - С. 73.. Розкривається конституційний лад через такі елементи як державний устрій, форма правління, державно-політичний режим. Всі зазначені елементи є напряму взаємозалежними з публічними фінансами. Так, державний устрій є визначальним для бюджетного устрою, схеми розподілу фінансових повноважень між центром і регіонами. Ступінь реальності місцевого самоврядування визначається перш за все тим, чи мають територіальні громади фінансову автономію, володіють власною фінансовою базою чи повинні очікувати фінансування з центру, чи вправі самостійно затверджувати свої доходи та видатки, чи вони в обов'язковому порядку мають бути схвалені органами державної влади.

Те ж саме можна сказати і про форму правління. Під формою державного правління розуміють спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих органів держави Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - К.: АртЕк, Вища шк., 1997. - С. 80.. Характер форми державного правління співвіднесений з конституційно-правовим статусом кожного з відповідних органів. Зовні форма правління зумовлена насамперед тією юридичною і фактичною роллю, яку відіграє в державному механізмі глава держави, а також порядком формування цього інституту. Однак по суті визначальними тут є взаємовідносини органів законодавчої і виконавчої влади. Співвідношення між законодавчою та виконавчою гілками державної влади, їх взаємовідносини з главою держави, багато в чому обумовлюються характером розподілу між ними компетенції в сфері публічних фінансів.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні, згідно статті 75 Конституції України, є парламент - Верховна Рада України Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. У класифікації парламентів залежно від способу конституційного закріплення компетенції, як зазначають сучасні дослідники конституціоналісти, Верховна Рада України може бути віднесена (хоч і досить умовно) до парламентів з абсолютно обмеженою компетенцією Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Атака, 2006. - С. 264.. Такий висновок можна зробити на підставі аналізу статей 85 та 92 Конституції України, які містять вичерпний перелік питань, що належать до повноважень Верховної Ради України та визначаються чи встановлюються виключно законами України. Таким чином, компетенція Верховної Ради України в сфері публічних фінансів в повному обсязі визначена виключно на рівні Конституції України. Шляхом аналізу пункту 31 частини 1 статті 106 Конституції України, аналогічний висновок можна зробити і щодо компетенції Президента України Див.: Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Така ж позиція висловлена Конституційним Судом України в Рішенні від 10.04.2003р. №7-рп, згідно з якою повноваження Президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які б встановлювали б інші його повноваження Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частини другої, третьої статті 17, частини другої статті 27 Закону України “Про статус народного депутата України” (справа про гарантії діяльності народного депутата України)// Офіційний вісник України. - 2003. - №17. - Стор. 131.. Тобто наявні у Президента України повноваження в сфері публічних фінансів слід шукати виключно в тексті Конституції України. Стосовно вищого органу в системі органів виконавчої влади - Кабінету Міністрів України, то його компетенція згідно пункту 10 статті 116 Конституції України визначається Конституцією та законами України Див.: Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Це означає, що повноваження Кабінету Міністрів України в сфері публічних фінансів слід шукати в Конституції України та законах України, прийнятих Верховною Радою України, насамперед у спеціальному законі - Законі України “Про Кабінет Міністрів України” Див.: Закон України “Про Кабінет Міністрів України”// Відомості Верховної Ради. - 2007. - №11, ст. 94..

Від стану публічних фінансів залежить і державно-політичний режим: гарантії дотримання прав людини, функціонування партійної системи, реалізація основних соціальних, економічних, культурних та політичних прав та свобод. В конституціях більшості пострадянських держав закладений надзвичайно сильний системо утворюючий мультиплікатор зміни юридичного і фактичного співвідношення держави і людини, закладена передумова трансформації пострадянських суспільств з етатистських, державо центристських в демократичні, в людино центристські. Конституція України в статті 3 проголосила: “Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави” Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Права і свободи, як правова форма вираження і реалізації корінних, найбільш суттєвих і значимих соціальних, політичних, економічних, особистих, духовних благ і цінностей, породжених людською цивілізацією, сутнісно невід'ємні від держави та її влади, вони в якості саме прав і свобод людини можуть існувати, виражати себе, нести певне благо в ім'я інтересів людини і суспільства в цілому лише шляхом, хоча і не виключно, держави. Тобто, у взаємовідносинах людини і держави в демократичному суспільстві в цілому, в тому числі в їх фінансових взаємовідносинах необхідним є неухильне дотримання природного принципу адекватності. Як зазначає П.С. Пацурківський, фінансове право як один з феноменів права в цілому може і повинно перетворитись методом заперечення заперечення з фінансового неправа - знаряддя реалізації односторонніх фіскальних інтересів держави в суспільстві - в дієвий засіб узгодження фінансових інтересів держави і суспільства в цілому, особливо держави і первинних виробників доданої приватної вартості в суспільстві, стати засобом досягнення на цій основі стійкого взаємовигідного компромісу держави і суспільства з приводу публічних фінансів Пацуркивский П.С. Парадигмальные детерминанты законодательных дефиниций (на примере финансового права)// Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года)/ Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины П.С. Пацуркивского, кандидата юридических наук Г.О. Матюшкина. - Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр “Юридическая техника”, 2007. - С. 967.. Суспільство і особа, держава і її громадянин в юридичному розумінні рівноцінні, тому права і обов'язки кожного, в тому числі в фінансово-правовій сфері, повинні бути врівноважені, а особисті інтереси кожного громадянина повинні органічно поєднуватись з суспільними інтересами. Конституції сучасних демократичних держав в однаковій мірі захищають публічні інтереси та публічну власність держави, а також приватні інтереси і приватну власність всіх інших учасників фінансових правовідносин. Так, частина друга статті 8 Конституції Російської Федерації проголошує: “В Російській Федерації визнаються і захищаються рівним чином приватна, державна, муніципальна та інші форми власності” Конституции государств Европы: В 3Т. Т.3/ Под общей редакцией и со вступительной статьей директора института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - С. 19.. Аналогічними є положення частини 4 статті 13 Конституції України Див.: Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Системний аналіз цих конституцій показує, що право публічної власності є похідним від права приватної власності і перша без іншої в чистому вигляді не можлива. Тому очевидним призначенням фінансового права є правомірне поєднання, оптимізація і гармонізація природних прав і законних інтересів в рівній мірі всіх суб'єктів фінансових правовідносин з приводу публічних фінансів.

Конституціоналізація фінансових правовідносин зумовлена їх взаємозв'язком та взаємовпливом на конституційний лад та такі його елементи як державний та суспільний лад. Такі елементи як державний устрій, форма правління держави, політичний режим напряму визначаються публічними фінансами. Конституція України, як основний закон, який встановлює та закріплює основи конституційного ладу, а саме форму державного правління, державний устрій, політичний режим, загальні засади правового статусу особи, гарантії дотримання прав і свобод людини і громадянина, систему органів державної влади та їх компетенцію, не може не враховувати цього впливу і, відповідно, конституціоналізує фінансові правовідносини Бабін І.І. Об'єктивна зумовленість конституціоналізації фінансових правовідносин// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 10. - Ужгород: Поліграф-центр “ЛІРА”, 2008. - С. 435..

Дослідження конституціоналізації фінансових правовідносин передбачає приділення особливої уваги організації бюджетного процесу, це пояснюється тією роллю, яку державний бюджет відіграє в фінансовому механізмі держави. Знання бюджетного процесу дозволяє зрозуміти правові основи формування фінансової політики. Дослідження бюджетного процесу передбачає детальний аналіз конституційного законодавства. Особливість Конституції України як політико-правового документу, що встановлює основи конституційного ладу, знайшла своє відображення в регулюванні фінансового механізму в найбільш загальних рисах, через норми-принципи. Єдиним фінансовим інститутом, який найбільш детально врегульований на конституційному рівні, є державний бюджет. Основний закон України дає вичерпний опис процедури прийняття бюджету - важливого документу, який визначає “економічне буття” держави і всієї політичної системи суспільства. Це обумовлено перш за все тим, що питання складення і затвердження бюджету напряму зв'язані з компетенцією вищих органів влади і управління, а відповідно, з державною формою правління, яка існує в Україні. Для прикладу можна зазначити, що в першій Радянській Конституції 1918 року була спеціальна глава (п'ята), яка називалась “Бюджетне право” Див.: Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. - Х.: “Бізнес інформ”, 1998. - С. 69.. На відміну від конституцій ряду країн, в яких норми бюджетного процесу містяться в спеціальному розділі присвяченому публічним фінансам Див.: Конституция Республики Беларусь// http:// www.vybor.by/zakon/constitution.html; Конституция Молдовы// http://www.cahul.net/kmoldova.htm, в Конституції України бюджетні норми розкидані по розділам, які закріплюють компетенцію вищих органів державної влади. Кожен з зазначених прийомів, як зазначає О.М. Козирін має свої переваги. Так, викладення бюджетних положень основного закону в окремому розділі дозволяє наочно показати специфіку фінансової діяльності держави. Інший композиційний прийом свідчить про традиційно важливу роль бюджетних питань в діяльності парламенту і уряду Финансовое право зарубежных стран: исследование, рефераты, законодательные акты/ Под ред. А.Н. Козырина. - М.: Готика, 2005. - С. 82.. Аналіз тексту Конституції України показує, що абсолютна більшість бюджетних норм зосереджена в розділах IV, VI, X та XI Див.: Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Саме ці розділи закріплюють взаємовідносини Верховної Ради України з Кабінетом Міністрів України та центру з регіонами, тобто, безпосередньо визначають форму правління та державний устрій України.

Характерно, що конституційні норми в своїй більшості стосуються порядку прийняття державного бюджету, визначають коло суб'єктів цього процесу та закладають основні принципи побудови бюджетної системи України. Так, згідно статей 95 та 96 Конституції України прийняття державного бюджету оформлюється відповідним законом - законом України про Державний бюджет України Див.: Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Важливе місце в Конституції України займають принципи побудови бюджетної системи України. Аналіз тексту Конституції дозволяє виділити в ній як загальні принципи, які стосуються побудови не лише бюджетної системи України, так і спеціальні, які стосується виключно бюджетної системи України. До загальних конституційних принципів, на нашу думку, слід віднести принципи закріплені в: статті 2 Конституції України (унітарність Української держави); статті 3 Конституції України (визнання людини найвищою соціальною цінністю); статті 7 Конституції України (визнання та гарантування місцевого самоврядування). До спеціальних принципів відносяться принципи закріплені в: статті 95 Конституції України (принцип справедливості та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами; принцип визначення будь-яких видатків, їх розміру та цільового спрямування державою на загальносуспільні потреби виключно законом про Державний бюджет України; принцип збалансованості бюджету України); статті 142 Конституції України (принцип участі держави у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансової підтримки місцевого самоврядування).

Підсумовуючи все вище викладене, можна зазначити наступне: бюджет відіграє важливу роль у життєдіяльності держави і суспільства, тому з усіх фінансово-правових інститутів Конституція України найбільшу увагу приділяє саме бюджетному праву. Конституціоналізація бюджетних правовідносин зумовлена суттєвою роллю бюджетних повноважень у компетенції вищих органів державної влади. Про це свідчить спосіб закріплення бюджетно-правових норм в тексті Конституції України. Абсолютна їх більшість міститься у розділах, що визначають повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також стосуються місцевого самоврядування.

1.2 Предмет та зміст Закону України “Про Державний бюджет України”

Стаття 85 Конституції України розмежовує повноваження Верховної Ради України щодо прийняття законів та затвердження Державного бюджету України Див.: Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Тобто, зазначена конституційна норма виокремлює повноваження Верховної Ради України щодо затвердження Державного бюджету України від повноважень з прийняття інших законів. На думку представників Кабінету Міністрів України, це обумовлено правовою природою закону про Державний бюджет України, яка полягає в тому, що більшість його положень встановлюють показники надходжень до Державного бюджету України та видатків і не мають ознак нормативності, оскільки ними не встановлюються правила поведінки, а визначаються державні (фінансові) гарантії реалізації правил поведінки, встановлених іншими законами Закревський А. Кравченко Л. До питання про правову природу Закону про Державний бюджет// Право України. - 2008. - №3. - С. 44.. Науковці з даного питання притримуються іншої думки. Як зазначає одна з найбільш авторитетних вчених в галузі фінансового права Л.К. Воронова, в законах про Державний бюджет є приписи, які не мають конкретно-адресного змісту. Ними затверджуються розміри відрахувань від територіальних надходжень загальнодержавних доходів і податків у бюджети нижчих рівнів. Бюджетні правовідносини між вищестоящими і нижчестоящими органами виконавчої влади або органами державної виконавчої влади і виконавчими органами місцевих рад виникають кожного разу, коли є такий юридичний факт, як платіж до бюджету, сума якого розподіляється між бюджетами. Таким чином, ці приписи виступають правовими нормами, які розраховані на багаторазове застосування. Ось чому не можна погодитися, що закон про бюджет є таким тільки за формою, а не змістом Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - С. 164..

Практика Верховної Ради України свідчить, що щорічні закони про Державний бюджет включають різну кількість статей. Верховна Рада України - єдиний законодавчий орган, тому вона може приймати закони певного змісту з будь-якою кількістю статей. Однак є показники, які повинні бути в кожному законі про Державний бюджет. У пункті 2 статті 38 Бюджетного кодексу України вміщено основні показники, які повинні бути визначені законом про Державний бюджет:

1) загальна сума доходів і загальна сума видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також з розподілом видатків на поточні і капітальні);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) Державного бюджету України в наступному бюджетному періоді і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, повноваження щодо надання державних гарантій, а також обсягу цих гарантій;

3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України за бюджетною класифікацією;

4) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

5-1) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України;

5-2) розмір мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період;

5-3) рівень забезпечення прожиткового мінімуму на плановий бюджетний період;

6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2001. - №37-38. - Ст. 189..

Також, відповідно до частини другої статті 95 Конституції України виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Цікаво, що положення закріплене даною конституційною нормою стало підставою конституційного подання Кабінету Міністрів України. Підставою для розгляду справи стала практична необхідність в офіційній інтерпретації положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення “збалансованість бюджету”. Кабінет Міністрів України обґрунтовував практичну необхідність в офіційній інтерпретації вказаних положень Конституції України потребою в їх реалізації під час формування, затвердження та виконання Державного бюджету України на відповідний рік у частині забезпечення державою соціальних прав і гарантій громадян. Для цього необхідно на його переконання, вносити законом про Державний бюджет України зміни до чинних соціальних законів, що викликає заперечення в інших органів державної влади, неоднакове трактування ними частин другої, третьої статті 95 Конституції України. Для прикладу можна назвати Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” Див.: Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”// Відомості Верховної Ради. - 2008. - 5-6, №7-8. - Ст. 78.. Вирішуючи питання про офіційне тлумачення частин другої, третьої статті 95 Конституції України, Конституційний Суд України виходив з того, що закон про Державний бюджет України як правовий акт, що має особливий предмет регулювання (визначення доходів і видатків на загальносуспільні потреби), створює належні умови для реалізації законів України, інших нормативно-правових актів, ухвалених до його прийняття, які передбачають фінансові зобов'язання держави перед громадянами і територіальними громадами. Саме у виконанні цих зобов'язань утверджується сутність держави як соціальної і правової. Відповідно до статей 1, 3 Конституції України та принципів бюджетної системи держава не може довільно відмовлятися від взятих на себе фінансових зобов'язань, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами, а повинна діяти ефективно і відповідально в межах чинного бюджетного законодавства. Зі змісту частини другої статті 95 Конституції України, якою встановлюється, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків, випливає, що вони не можуть визначатися іншими нормативно-правовими актами. Самі ж загальносуспільні потреби, до яких належить і забезпечення права на соціальний захист громадян України, проголошений в статті 46 Конституції України, передбачаються у державних програмах, законах, інших нормативно-правових актах. Визначення відповідних бюджетних видатків у законі про Державний бюджет України не може призводити до обмеження загальносуспільних потреб, порушення прав людини і громадянина, встановлених Конституцією України. Таким чином, Конституційний Суд України вважає, що в аспекті конституційного подання положення частини третьої статті 95 Конституції України у системному зв'язку з положеннями частини другої цієї статті, статті 46 Конституції України треба розуміти як намагання держави при визначенні законом про Державний бюджет України доходів і видатків і прийнятті законів, інших нормативно-правових актів, які можуть вплинути на доходну і видаткову частину бюджету, дотримуватися рівномірного співвідношення між ними та її обов'язок на засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами, територіальними громадами враховувати загальносуспільні потреби, необхідність забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення “збалансованість бюджету”, використаного в частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету)// Офіційний вісник України. - 2008. - №93. - ст. 3088.. Розглядаючи порушене питання, Конституційний Суд України виходив з правових позицій, висловлених ним, зокрема, у Рішенні від 9 липня 2007 року у справі про соціальні гарантії громадян та у Рішенні від 22 травня 2008 року у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України. Ці позиції полягають у тому, що: “закон про Державний бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України - він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальних захист і соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше (додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших законів України”; “законом про Державний бюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватись окремі закони” Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини 2 статті 56, частини другої статті 62, частини 1 статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” (справа про соціальні гарантії громадян)// Офіційний вісник України. - 2007. - №52. - ст. 2132; Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу І, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу ІІ, пункту 3 розділу ІІІ Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу І, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу ІІ Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України)// Офіційний вісник України. - 2008. - №38. - Ст. 1272.. Суддя Конституційного Суду України П.М. Ткачук в Окремій думці стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України зазначив, що приймаючи Рішення, слід було також враховувати те, що закони, які впливають на формування доходної чи видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому (частина 3 статті 27 Бюджетного кодексу України); зміни і доповнення до законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів (обов'язкових платежів), механізму їх сплати мають вноситися до них не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року (частина восьма, дев'ята статті 1 Закону України “Про систему оподаткування”). Зазначене, а також положення частини другої статті 38 Бюджетного кодексу України щодо предметів правового регулювання дають підстави вважати, що законом про Державний бюджет України, в силу його специфіки, безпосередньо не можна змінювати інші закони, припиняти їх дію чи скасовувати їх Окрема думка судді Конституційного Суду України Ткачука П.М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 65 розділу І, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу ІІ, пункту 3 розділу ІІІ Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” і 101 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 67 розділу І, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу ІІ Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України)// Офіційний вісник України. - 2008. - №38. - Ст. 1272.. Однак думки суддів Конституційного Суду України з зазначеного питання не є однозначними. В Окремій думці стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій)// Офіційний вісник України. - 2004. - №50. - ст. 3289., суддя Конституційного Суду України Іващенко В.І. висловлюючи свою позицію стосовно цієї ж проблеми зазначив, Конституція України не містить норм, які б встановлювали ієрархічну залежність одних законів від інших. Прийняті Верховною Радою України закони є актами рівної юридичної сили. І в той же час суперечачи сам собі продовжує, єдиним законом України, який Конституція України виокремлює серед інших є закон про Державний бюджет України Окрема думка судді Конституційного Суду України Іващенка В.І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 44, 47, 78, 80 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої, третьої, четвертої статті 78 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій)// Офіційний вісник України. - 2004. - №50. - ст. 3289.. Не погоджуючись з першою частиною твердження В.І. Іващенка (оскільки Преамбула Конституції України визначає її як Основний Закон країни, а стаття 8 Конституції України закріплює, що конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44..), приєднуємось до другої частини твердження про особливість закону про Державний бюджет. Зокрема, суттєві його відмінності полягають у тому, що згідно Конституції України суб'єктом права законодавчої ініціативи стосовно цього закону є тільки Кабінет Міністрів України (частина друга статті 96 Конституції України); конституційною нормою чітко окреслено коло питань, які можуть бути врегульовані тільки цим законом (частина друга статті 95 Конституції України); цей закон приймається щорічно та має визначений термін дії (частина перша статті 96 Конституції України). З цього приводу ще в 1971 році видатний юрист-фінансист М.І. Піскотін писав, що “Бюджет, подібно однорічній рослині, існує тільки один рік. Після закінчення бюджетного року, який співпадає з календарним, на зміну одному бюджету приходить інший. Але перш ніж вступити в дію, бюджет повинен бути складений і затверджений. Після ухвалення і настання нового року бюджет передається до виконання. За підсумками виконання складається відповідний звіт, він поступає на затвердження. Проте в кожному році цей процес починається заново” Пискотин М.И. Советское бюджетное право (основные проблемы). - М.: Юридическая литература, 1971. - С.63.. Відповідно до Конституції України закон про Державний бюджет України діє з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин протягом іншого періоду Див.: стаття 96 Конституції України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.. Такими особливими обставинами, згідно з законодавством України є:


Подобные документы

 • Історико-правовий аспект формування бюджету. Поняття, зміст та механізм проходження стадій бюджетного процесу. Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

  курсовая работа [47,5 K], добавлен 11.02.2011

 • Бюджетна система України як сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, її принципи та призначення. Розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України, органи, що конролюють даний процес. Міжбюджетні відносини, їх регулювання.

  реферат [34,1 K], добавлен 17.12.2010

 • Основний текст Декларації про державний суверенітет України, її зміст та призначення. Місце і роль Декларації про державний суверенітет України в історії України та українців. Напрямки впливу Декларації в створенні демократичної держави – України.

  курсовая работа [64,3 K], добавлен 05.01.2014

 • Правоохоронна діяльність як владна державна діяльність, яка здійснюється спеціально уповноваженими державою органами на підставі закону. Історія правоохоронних органів України, поняття та зміст їх діяльності. Огляд правоохоронної системи України.

  реферат [29,9 K], добавлен 27.04.2016

 • Бюджетна класифікація - підстава для формування, використання та здійснення фінансового контролю. Вивчення структури та правової сутності доходів загального фонду Державного бюджету України. Аналіз юридичної природи та складу видатків Державного бюджету.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 30.11.2014

 • Конституційні положення про організацію державної території та державний устрій. Адміністративно-територіальний устрій як складова частина державного. Роль місцевого самоврядування в політичній системі України. Децентралізація влади та самоврядування.

  курсовая работа [33,8 K], добавлен 06.08.2008

 • Конституція як Основний закон суспільства та держави. Конституція України як соціальна цінність. Зміст Конституції та її властивості, форма і структура; соціальні й правові функції. Порядок внесення змін та правова охорона Основного закону України.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 01.08.2010

 • Правове регулювання конституційного права України. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України та гарантії їх дотримання. Основи конституційно–правового статусу людини і громадянина. Зв’язок між конституційним і фінансовим правом.

  контрольная работа [24,8 K], добавлен 08.12.2013

 • Аналіз актуальності дослідження категорії конституційні цінності в сучасних умовах конституційних перетворень. Особливості відображення даного явища в законодавстві України. Основи конституційного ладу та взаємодії особи, суспільства та держави.

  статья [19,7 K], добавлен 14.08.2017

 • З проголошенням України суверенною державою об'єктивно виникла необхідність у реформуванні державного апарату, зокрема прокуратури. Зростання ролі не тільки прокуратури, а й взагалі контрольно-наглядової функції держави, щодо виконання вимог закону.

  реферат [21,9 K], добавлен 22.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.