Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Правовий статус ДПА України. Завданя, права та функції ДПА України. Структурні підрозділи ДПА України, їх правовий статус, завдання та функції. Види і форми стягнення до бюджету коштів. Контроль за дотриманням податкового законодавства.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 16.01.2004
Размер файла 52,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

§ вивчає та проводить аналіз ефективності застосування податкового законодавства в частині акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, бере участь у розробленні проектів законодавчих актів та в установленому порядку вносить пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

§ аналізує звітні і статистичні дані, результати перевірок на місцях, інформацію, одержану від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств усіх форм власності, установ та організацій щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ проводить постійний моніторинг надходжень акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до бюджету;

§ здійснює маркетингові дослідження та моніторинг ринку підакцизних товарів;

§ розробляє інструктивні та методичні матеріали щодо оподаткування акцизним збором та збором на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та подає їх для розгляду ДПА України;

§ готує оглядові листи, вказівки, методичні рекомендації щодо поліпшення організації роботи регіональних управлінь Департаменту та їх територіальних підрозділів;

§ здійснює комплекс заходів з питань добору і розставлення спеціалістів Департаменту та його регіональних управлінь та територіальних підрозділів, організовує підвищення їх кваліфікації;

§ узагальнює та аналізує практику обчислення і справляння акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства і готує пропозиції з його вдосконалення;

§ здійснює відповідно до законодавства регулювання і контроль у сфері виробництва, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ погоджує в установленому порядку зразки етикеток та упаковок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ організовує видачу суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами;

§ здійснює зупинення дії та анулює видані ним ліцензії і у разі необхідності зупиняє у випадках, передбачених законодавством, виробництво та обіг спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, надає згоду Міністерству економіки на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у встановленому порядку;

§ формує і веде реєстр виданих, переоформлених, анульованих, зупинених ліцензій, виданих дублікатів ліцензій та ліцензій, визнаних недійсними;

§ веде реєстри виробників, імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

§ бере участь у розробленні державних програм виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та механізмів їх виконання;

§ забезпечує розподіл спирту етилового та коньячного між споживачами в установленому порядку, оформляє наряди на одержання та здійснює контроль за його цільовим використанням;

§ організовує здійснення контролю за показниками автоматичних приладів щодо обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв на їх відповідність даним первинних документів бухгалтерського обліку, за наявністю справних засобів виміру спирту, станом спиртового господарства;

§ організовує здійснення контролю за технічним станом спиртовимірювальних апаратів, пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах;

§ організовує проведення перевірок діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо обігу на митній території України спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів на підставі первинних документів бухгалтерського обліку, інвентаризацію цієї продукції та сировини на підприємствах усіх форм власності, які виробляють, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію;

§ проводить перевірки регіональних управлінь Департаменту та їх територіальних підрозділів та надає їм допомогу з питань організації роботи щодо контролю за правильністю обчислення і сплати акцизного збору та збору на розвиток садівництва, виноградарства і хмелярства;

§ застосовує у випадках, передбачених законодавством фінансові санкції до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства з ліцензування, виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ створює інформаційно-технічну базу даних, що стосується виробництва та обігу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, веде реєстр назв алкогольних напоїв і тютюнових виробів, охоронних документів на них та їх власників;

§ готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ вивчає міжнародний досвід роботи з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ бере участь у проведенні атестації виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на підприємствах, що розташовані на території України;

§ вносить пропозиції щодо організації та ведення податкового обліку і звітності з питань виробництва та обігу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ розробляє інструктивні та методичні матеріали з питань державного регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ надає в межах своєї компетенції роз'яснення щодо застосування нормативно-правових актів;

§ розглядає звернення громадян, підприємств, організацій і установ з питань віднесених до компетенції Департаменту;

§ забезпечує збереження конфіденційної інформації в апараті Департаменту і його регіональних управліннях та територіальних підрозділах;

§ веде окреме діловодство та виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Департамент очолює начальник, який прирівнюється до начальника головного управління Державної податкової адміністрації України.

Начальник Департаменту призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДПА України у встановленому законодавством порядку.

Начальник Департаменту має чотирьох заступників, у тому числі одного першого.

Перший заступник, заступники начальника Департаменту, начальники регіональних управлінь призначаються на посаду і звільняється з посади Головою ДПА України за поданням начальника Департаменту.

Начальник, при здійсненні керівництва Департаментом, має слідуючи права:

§ здійснює керівництво Департаментом та загальне керівництво підпорядкованими регіональними управліннями та їх територіальними підрозділами;

§ призначає на посади та звільняє з посад працівників Департаменту, заступників начальників регіональних управлінь, дає згоду на призначення керівників територіальних підрозділів;

§ затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та його регіональні управління, кошториси підпорядкованих регіональних управлінь;

§ підписує накази та розпорядження по Департаменту;

§ розподіляє обов'язки між заступниками;

§ вносить пропозиції Голові ДПА України про утворення, реорганізацію та ліквідацію регіональних управлінь та територіальних підрозділів у межах граничної чисельності працівників;

§ здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

§ несе персональну відповідальність перед Головою ДПА України за виконання покладених на Департамент завдань.

Департаменту безпосередньо підпорядковані регіональні управління, які функціонують у складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

Регіональні управління є юридичними особами, мають самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою та інші печатки і штампи, відповідні бланки.

Територіальні підрозділи регіональних управлінь функціонують у складі відповідних державних податкових інспекцій.

Регіональні управління діють на підставі положень, що затверджуються начальником Департаменту.

Регіональні управління та їх територіальні підрозділи у межах своєї компетенції здійснюють такі основні функції:

§ контролюють правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати до бюджетів акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

§ перевіряють наявність на алкогольних напоях та тютюнових виробах марок акцизного збору, в тому числі під час оптової та роздрібної торгівлі ними;

§ здійснюють контроль за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію;

§ контролюють додержання стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснюють контроль за цільовим використанням спирту;

§ контролюють дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства з питань акцизного збору, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

§ здійснюють ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, зупинення дії та анулювання виданих ними ліцензій;

§ застосовують до суб'єктів підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством, фінансові санкції за порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ запобігають незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;

§ сприяють розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості.

Департамент, його регіональні управління та територіальні підрозділи проводять перевірки дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності у відповідності до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

Рішення про застосування фінансових (штрафних) санкцій за порушення податкового законодавства приймається керівниками або заступниками керівників відповідних податкових органів, у складі яких вони функціонують.

Внесення змін до організаційної структури Департаменту здійснюється Головою ДПА України за поданням начальника Департаменту.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Департаменту затверджується Головою ДПА України за поданням начальника Департаменту.

Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

Висновки

„Здоров'я” держави залежить від стану її органів, а стан органів залежить від „здоров'я” держави. Законодавчо, статус, права, обов'язки та повноваження податкових органів врегульовані належним чином. Безперечно, є і недоліки, є і „прогалини”, але наявні закони дають повну можливість для нормального функціонування податкових органів. Але фактично, критична ситуація у суспільстві безпосередньо впливає на виникнення проблем у їх діяльності. Розглянемо ці проблеми, та спробуємо вказати на можливі шляхи їх вирішення:

Порушення законодавства. У цієї проблеми є дві сторони: по-перше, „прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування” є правом ДПАУ. Ці нормативні акти не можуть змінювати закони, тобто не можуть встановлювати самостійних правовідносин, вони можуть тільки пояснювати норму закону, тлумачити (хоча іноді ці тлумачення теж стають прикладом так званої „нормотворчості”). На практиці, податкові органи вимагають виконання цих нормативних актів, і навіть звертаються до суду, посилаючись на норми саме цих актів; по-друге, дуже часто працівники податкових органів порушують законодавство, виходячи за межі своїх повноважень, користуючись незнанням громадянами та підприємствами своїх прав для „наїздів”.

Одним з аспектів цієї проблеми є видання підзаконних нормативних актів, що суперечать закону. Одним з яскравих прикладів може бути видання Постанови Кабінету міністрів № 1270 від 2001 року, яка, всупереч Закону України „Про ПДВ”, відмінила зарахування експортного ПДВ на рахунок юридичної особи, та змусила використовувати схему повернення ПДВ шляхом зарахування боргів кредиторів підприємства перед державою. При зверненні до суду, він виносив рішення на користь підприємства, але вони не виконувались (ця ситуація демонструє не тільки проблему, пов'язану з податками, але й загальний стан України, як „правової” держави).

Дуже складно пропонувати шляхи вирішення цієї проблеми, бо це вада всього суспільства, яка вирішується не за рік, і навіть не за 10 років.

Корумпованість. Велика корумпованість органів податкової служби, як і суспільства взагалі. Численні „родинні”, дружні стосунки там, де повинні бути стосунки „держава-громадянин”.

Взагалі, в першу чергу все залежить від людей. А що можна вимагати від людей, коли держава подає їм цілком „наглядний” приклад поведінки.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 4.12.1990 р. (із останніми змінами та доповненнями від 21.12.2000 р.)

3. Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року

4. Постанова Кабінету Міністрів „Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України” від 15 листопада 1996 р. із останніми змінами і доповненнями від 25.08.98 р.

5. Указ Президента “Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України” від 13.07.2000 р.

6. Положення Державної податкової адміністрації України про Головне управління примусового стягнення податків Державної податкової адміністрації України від 7.02.1997 р.

7. Положення про Головне управління внутрівідомчого контролю, затверджене Головою Державної податкової адміністрації України 12.05.1998 р.


Подобные документы

 • Аналіз адміністративного статусу Національної гвардії у порівнянні з попереднім досвідом України у спробі створити додаткове військове формування. Завдання та функції Нацгвардії. Її повноваження, організаційно-структурні особливості, особовий склад.

  курсовая работа [80,6 K], добавлен 29.05.2015

 • Значення Конституції України як нормативно-правового акту. Сутність, юридичні властивості, основні функції, ознаки та структура Конституції України. Форми конституційно-правової відповідальності як засобу забезпечення правової охорони конституції.

  курсовая работа [46,5 K], добавлен 31.10.2014

 • Статус Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Конституційно-правовий статус РНБО, її завдання, основні функції та компетенція. Персональний склад РНБО. Основна організаційна форма діяльності. Повноваження заступників Секретаря РНБО.

  контрольная работа [24,6 K], добавлен 06.09.2016

 • Поняття, структура та правові основи функціонування судової системи України. Завдання, склад та повноваження Конституційного Суду України, а також форми звернення до нього та порядок здійснення провадження. Правовий статус суддів Конституційного Суду.

  курсовая работа [27,1 K], добавлен 14.11.2010

 • Правовий статус профспілки як суб’єкта трудового права України. Історія розвитку, завдання, функції та принципи діяльності профспілок. Повноваження профспілок у регулюванні трудових правовідносин, гарантії діяльності. Перспективи розвитку законодавства.

  курсовая работа [88,6 K], добавлен 08.06.2012

 • Сутність та порядок формування Конституційного Суду України. Основні принципи його діяльності, функції і повноваження. Вимоги до суддів Конституційного Суду. Форми звернень до Конституційного Суду України: конституційне подання, звернення, провадження.

  курсовая работа [27,3 K], добавлен 19.07.2014

 • Мета та принципи створення, завдання, права та формування коштів Спілки адвокатів України, функції та форми роботи Ради Спілки. Підготовка захисником, методика складання та обгрунтування апеляцiйних скарг. Основні поняття Кодексу адвокатської етики.

  контрольная работа [38,4 K], добавлен 26.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.