Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Правовий статус ДПА України. Завданя, права та функції ДПА України. Структурні підрозділи ДПА України, їх правовий статус, завдання та функції. Види і форми стягнення до бюджету коштів. Контроль за дотриманням податкового законодавства.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 16.01.2004
Размер файла 52,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

30

Д Е Р Ж А В Н А П О Д А Т К О В А А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я

У К Р А Ї Н И

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я Д Е Р Ж А В Н О Ї

П О Д А Т К О В О Ї С Л У Ж Б И У К Р А Ї Н И

РЕФЕРАТ
на тему:

“Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура”

Виконала:

студентка гр. ФСЗ-55

Прасюк Оксана

Перевірив викладач:

Канченко Тетяна Володимирівна

Ірпінь 2004 р.

План

Вступ
Розділ 1. Правовий статус ДПА України
Розділ 2. Завданя , права та функції ДПА України .
Розділ 3. Структурні підрозділи ДПА України, їх правовий статус, завдання та функції

Висновки

Список використаної літератури

Вступ.

Податки - дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова та юридична категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки - це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу.

Об'єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати від держави безплатні блага та послуги.

Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів.

Найбільшого розквіту податки сягають за умов розвинутої ринкової економіки. Вони стають об'єктивним елементом фінансових відносин між державою та юридичними й фізичними особами. Формується завершена модель податкової системи кожної держави. Вона включає методи й об'єкти оподаткування, ставки податків, строки їх сплати, контроль за витрачанням.

Змінюються не тільки види і форми стягнення до бюджету певних сум коштів, а й саме ставлення до податків. Вони стають ефективним знаряддям втілення державної політики з питань економіки та соціального розвитку. За допомогою податків здійснюється перерозподіл валового внутрішнього продукту в територіальному та галузевому аспектах, а також між різними соціальними групами. Цей перерозподіл згладжує вади ринкового саморегулювання, створює додаткові стимули для ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості.

Проте не слід забувати, що податки є ще й дуже небезпечним інструментом у розпорядженні держави. Адже без наукової концепції податкової політики вони можуть гальмувати економічний розвиток держави. Концепція податкової політики держави повинна містити обґрунтовані висновки щодо впливу оподаткування на результати господарської діяльності підприємств та організацій, обсяг, напрямки й характер інвестицій, розмір і структуру фонду споживання, галузеву й територіальну структуру економіки.

Безпосередньо збиранням податків займаються спеціальні служби. У різних країнах вони мають різні назви, але мета їх одна: забезпечити ефективне, правильне, своєчасне надходження податків до бюджету країни.

В Україні ця служба - Державна податкова адміністрація України.

„Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.” Ст. 67 Конституції України

Розділ 1 Правовий статус ДПА України

Контроль за дотриманням податкового законодавства в Україні здійснюється Державною податковою адміністрацією України (ДПАУ), що була створена в результаті об'єднання Головної державної податкової інспекції та Управління з боротьби з кримінальним укриттям доходів від оподаткування, що знаходилось в структурі МВС України.

Головним завданням Державної податкової адміністрації є забезпечення дотримання податкового законодавства, повний облік усіх платників податків та обов'язкових платежів, що надходять до бюджету, державні цільові фонди, забезпечення правильності розрахунку та сплати цих платежів.

На сьогоднішній день податкова служба України здійснює контроль по всім видам податків та зборів, в тому числі по 25 загальнодержавним та 14 місцевим податкам.

Згідно Закону України „Про державну податкову службу”, Державна податкова адміністрація України (далі - ДПА України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Діяльність ДПА України регулює велика кількість нормативних актів, але основні з них - Конституція України, Закон України “Про державну податкову службу в Україні”, Указ Президента “Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України”, Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”, Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”, Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 р.”, Закон України “Про організаційно - правові основи боротьби з організованою злочинністю”, Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади”, Постанова Кабінету Міністрів „Про внесення змін і доповнень та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади”, Указ Президента “Питання державних податкових адміністрацій”, Указ Президента “Про символіку державної податкової служби в Україні” та інші.

У межах своїх повноважень ДПА України організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

ДПА України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

Фінансування діяльності ДПАУ здійснюється виключно за рахунок бюджетного фінансування, в межах, встановлених Законом України про Державний бюджет на відповідний рік (Закон України „Про джерела фінансування органів державної влади”). Кошти на фінансування ДПАУ передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком.

ДПАУ може отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування.

ДПАУ забороняється створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.

Розділ 2. Завдання, права та функції ДПА України

Згідно Положення про Державну податкову адміністрацію України, основними завданнями ДПА України є:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.

ДПА України відповідно до покладених на неї завдань:

§ виконує безпосередньо, а також організовує роботу органів державної податкової служби, пов'язану з:

Ш здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету; обліком платників податків, інших платежів; проведенням диференціації платників податків, інших платежів залежно від сум сплачених ними податків, інших платежів; веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

Ш проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю в розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства в межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів щодо вилучення та знищення або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищення тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися в незаконному обігу;

Ш здійсненням контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;

§ видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

§ затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

§ роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань податків, інших платежів та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

§ здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки, перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

§ надає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

§ організовує роботу із створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

§ розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок за додержанням податкового та валютного законодавства;

§ у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

§ передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

§ інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники мобілізації податків, інших платежів до Державного бюджету України;

§ подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

§ координує діяльність органів державної податкової служби та організовує їх взаємодію з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків;

§ вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

§ здійснює зв'язки з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями, вивчає досвід організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє пропозиції з його практичного використання в діяльності державної податкової служби України;

§ надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем одержання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, і веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

§ прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

§ забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

§ організовує в межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби та захисту інформації про платників податків;

§ приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

§ здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування завданих державі збитків;

§ виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

вживає заходів щодо боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, незаконним вивезенням за межі України неоподаткованих капіталів, відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, забезпечує виявлення фактів приховування від оподаткування або маскування незаконного походження доходів, їх справжнього характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, розміру, використання (в тому числі для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій), для чого:

здійснює контроль за проведенням операцій з грошовими коштами у готівковій та безготівковій формі, в тому числі по банківських рахунках, кредитах, переказах, операцій з іншим рухомим та нерухомим майном, за ввезенням в Україну і вивезенням за її межі іноземної та національної валюти у великих розмірах;

проводить розшук коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, вживає відповідно до законодавства заходів щодо їх арешту і конфіскації;

вживає в установленому порядку заходів щодо залучення до оподаткування доходів, що знаходяться в нелегальному обігу і не мають злочинного походження;

взаємодіє з іншими правоохоронними органами, органами, що здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за обліком, зберіганням і реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;

запобігає корупції та іншим службовим порушенням працівників державної податкової служби;

збирає, аналізує, узагальнює інформацію про порушення податкового законодавства, в тому числі про знаходження доходів у нелегальному обігу, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням, розробляє заходи щодо протидії переведенню доходів у нелегальний обіг та забезпечує їх реалізацію в установленому порядку;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління майном, що є у державній власності, в тому числі:

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, заснованих на державній власності;

затверджує статути (положення) підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні ДПА України, контролює їх додержання;

укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, а також вирішує питання щодо їх відповідальності в разі здійснення підприємством, установою, організацією діяльності, що суперечить вимогам статуту (положення) та чинного законодавства;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами, організаціями державного майна;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

§ виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

o здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;

o здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

o обліком платників податків, інших платежів;

o виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

o проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законодавства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосуванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

§ видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

§ затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;

§ роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

§ здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

§ подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

§ організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

§ розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

§ при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

§ передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

§ подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

§ вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;

§ надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

§ прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

§ забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

§ вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

§ організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби

Розділ 3. Структурні підрозділи ДПАУ, їх правовий статус, завдання та функції

До складу Державної податкової адміністрації України входять слідуючи підрозділи:

1. Керівництво ДПАУ

Голова ДПАУ

Перший заступник Голови ДПАУ

Перший заступник Голови ДПАУ - начальник податкової міліції

Сім заступників голови ДПАУ (в тому числі - Голова ДПА у м. Києві)

2. Під наглядом Голови

Управління оперативно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва

Управління кадрів

Режимно-секретне управління

Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної податкової служби

Головне управління внутрівідомчого контролю

Управління захисту податкової інформації

3. Під наглядом першого заступника

Головне управління апеляцій

Головне організаційно-розпорядче управління

Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби

Головне управління економічного аналізу та планування податкових надходжень

Управління по роботі з великими платниками податків

4. Під наглядом першого заступника

Головне управління податкової міліції

Слідче управління податкової міліції

Управління правового забезпечення розробки та застосування нормативно-правових актів Головного управління правового забезпечення

5. Під наглядом заступника

Управління фінансування державних податкових адміністрацій

Головне управління оподаткування фізичних осіб

Управління справами

Академія ДПС України (матеріально-технічне забезпечення)

Київський фінансово-економічний коледж Академії

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів (матеріально-технічне забезпечення)

Навчально-курсовий комбінат ДПАУ (с. Рудики) (матеріально-технічне забезпечення)

Протокольний відділ

6. Під наглядом заступника

Головне управління валютно-фінансового контролю (Відповідно до затвердженого Положення про Головне управління валютного контролю ДПА України на нього покладено функції контролю за діяльністю всіх резидентів і нерезидентів з питань дотримання ними законодавства про валютне регулювання та іншого, що регулює зовнішньоекономічну діяльність. Що стосується контролю за дотриманням податкового законодавства, то Головне управління валютного контролю здійснює його тільки на підприємствах з іноземними інвестиціями, іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність на території України та постійних представництв нерезидентів в Україні. Також, наказом Голови Державної податкової адміністрації України від 3 грудня 1996 року “Про структуру Головного управління валютного контролю” у структурі Головного управління валютного контролю додатково створено відділ по контролю за взаємодіяльністю нерезидентів і резидентів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.)

Головне управління податкового аудиту

Головне управління стягнення податкової заборгованості

Управління організації оперативних заходів по скороченню заборгованості ГУ податкової міліції

Управління претензійно-позовної роботи ГУ правового забезпечення

7. Під наглядом заступника

ГУ управління місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів

ГУ масово-роз'яснювальної роботи

Управління кадрів (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації)

Академія ДПАУ

Київський фінансово-економічний коледж Академії

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів

Навчально-курсовий комбінат ДПАУ (с. Рудики)

Журнал “Вісник податкової служби”

8. Під наглядом заступника

ГУ оподаткування прибутку та відрахувань до цільових фондів

ГУ ПДВ

ГУ адміністрування акцизного збору та моніторингу ринку підакцизних товарів

9. Під наглядом заступника

Головне управління обліку та звітності

ГУ АІС “Податки” юридичних осіб

ГУ обліку та державних реєстрів платників податків

Головний інформаційно-обчислювальний центр

10. Під наглядом заступника

Зведене управління методології впровадження нормативно-правових актів з питань оподаткування

Управління з питань забезпечення роботи з органами державної влади

Управління міжнародних зв'язків

Більшість нормативних актів, що регулюють діяльність вказаних структурних підрозділів, є для службового користування та не містяться в законодавчих базах. Тому ми більш докладно зупинимось лише на декількох структурних підрозділах та управліннях.

Ш Головне управління внутрівідомчого контролю

Головне управління внутрівідомчого контролю (далі управління) є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і має призначення здійснювати у межах своєї компетенції контроль за дотриманням працівниками податкових органів всіх рівнів чинного законодавства.

Головне управління внутрівідомчого контролю підпорядковується безпосередньо Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України, виконує його доручення і про результати перевірок доповідає йому особисто для прийняття відповідного рішення.

Головне управління внутрівідомчого контролю будує свою роботу відповідно до завдань, визначених Законами України “Про державну податкову службу в Україні”, “Про державну службу”, даним Положенням та річними і квартальними планами роботи.

У своїй роботі Головне управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими документами нормативного характеру, а також наказами, розпорядженнями Голови Державної податкової адміністрації України і цим Положенням.

У своєму складі управління має на правах структурних підрозділів 3 відділи: відділ перевірки стану виконавчої дисципліни Державних податкових адміністрацій, відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з юридичних осіб, відділ по контролю за організацією роботи Державних податкових адміністрацій по справлянню податків з фізичних осіб.

Головними завданнями управління є:

§ забезпечення відомчого контролю за організацією роботи державних податкових адміністрацій (інспекцій) всіх рівнів з питань дотримання ними вимог Закону України “Про державну податкову службу в Україні”;

§ здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів;

§ проведення ревізій фінансово-господарської діяльності державних податкових адміністрацій та підвідомчих установ.

Відповідно до Закону “Про державну податкову службу в Україні” та чинного податкового законодавства, управління виконує такі функції:

§ Планує роботу управління, організовує і безпосередньо проводить сумісно з відповідними управліннями та відділами комплексні і тематичні перевірки державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю з питань дотримання податкового законодавства щодо обчислення податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і правильним витрачанням коштів на утримання адміністрацій, що передбачені кошторисом. Згідно з дорученнями керівництва здійснює перевірки Головних управлінь і управлінь Державної податкової адміністрації України з питань організації роботи та інших питань, а також перевірку фінансово-господарської діяльності підпорядкованих Державній податковій адміністрації України організацій, учбових закладів та інших підприємств.

§ Координує разом з КРУ Мінфіну України, Держказначейством України проведення комплексних перевірок Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя.

§ Проводить контрольні перевірки фактичного усунення раніше виявлених порушень вимог законів, положень, наказів та розпоряджень Голови державної податкової адміністрації України.

§ За дорученням керівництва адміністрації організовує і забезпечує проведення державними податковими адміністраціями перевірок безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм їх власності та підпорядкування, а також у громадян достовірності грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, декларацій та інших регістрів бухгалтерського обліку і первинних бухгалтерських документів про одержані доходи і прибутки, правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків та інших платежів до бюджету.

§ Передає Податковій міліції матеріали перевірок підприємств і організацій та громадян, в яких виявлені порушення чинного податкового законодавства з ознаками злочину.

§ Проводить за дорученням Голови державної податкової адміністрації України перевірки фактів порушень чинного законодавства посадовими особами податкової служби та перевірок з приводу порушення прав податківців і готує відповідні пропозицій Голові державної податкової адміністрації України щодо поновлення у разі необхідності цих прав.

§ За дорученням керівництва і за участю відповідних управлінь здійснює перевірки скарг на дії податкових адміністрацій та їх посадових осіб, виявлення причин, що викликають скарги. Готує пропозиції з питань притягнення до відповідальності працівників, чиї дії призвели до надходження обґрунтованих скарг.

§ Аналізує та узагальнює причини порушень законності і умов, що їм сприяють та вносить пропозицій щодо їх усунення і запобігання в подальшому.

§ Здійснює методичне керівництво підрозділами внутрівідомчого контролю податкової служби України.

§ Отримує, узагальнює, аналізує звітність підрозділів внутрівідомчого контролю та відпрацьовує пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

§ Забезпечує ведення журналу обліку перевірок, узагальнює матеріали проведених працівниками відділів перевірок роботи податкових адміністрацій і готує доповіді, пропозиції керівництву чи колегії державної податкової адміністрації України для заслуховування керівників перевірених адміністрацій про стан економічної і контрольної роботи. Складає і подає встановлену звітність відповідному управлінню ДПА.

§ Вносить пропозиції по кандидатурам на призначення начальників відділів по контролю за роботою податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та м. Севастополя.

§ Спільно з відповідними управліннями і відділами розробляє інструктивні і методичні вказівки та інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів, а також про порядок проведення перевірок організації роботи державних податкових адміністрацій.

§ Бере участь (у межах наданих управлінню повноважень) у підготовці для розгляду у Верховній Раді, Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України проектів законів, постанов та інших законодавчих актів.

§ Разом з відповідними управліннями проводить вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи окремих державних податкових адміністрацій, працівників і відділів податкових органів країни.

§ Подає податковим адміністраціям по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю методичну та практичну допомогу з питань виконання ними функцій по контролю за діяльністю підвідомчих адміністрацій.

§ Організовує та впроваджує заходи по підвищенню кваліфікації працівників, включаючи проведення семінарів-нарад, поглибленого вивчення законодавчого та інструктивного матеріалу, текстуальний розгляд матеріалів перевірок тощо.

§ Забезпечує розробку відповідних форм звітності і довідок, пов'язаних з роботою управління, подає відповідним службам заявки на виготовлення і відсилку державним податковим адміністраціям цих форм.

§ При здійсненні функцій і виконанні завдань, передбачених цим Положенням, Управління дотримується вимог інструкції по діловодству та Положення про внутрішній трудовий розпорядок.

Головне управління очолює начальник, який призначається і звільняється Головою Державної податкової адміністрації України.

На посаду начальника Головного управління внутрівідомчого контролю призначається особа, яка має вищу економічну освіту, знає чинне податкове законодавство, законодавство про працю і Закон України “Про державну службу”, методичні вказівки з питань, що входять до компетенції управління, і має відповідний досвід роботи за фахом.

Начальники відділів за поданням начальника Головного управління призначаються Головою державної податкової адміністрації України.

На посади працівників управління призначаються особи, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик посад працівників.

На час відсутності начальника управління (відпустка, відрядження та інші причини) його обов'язки виконує заступник начальника управління.

Начальник управління організовує, направляє і керує всією роботою управління. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і обов'язків. Організовує чітку роботу кожного працівника управління. Постійно здійснює контроль за якісним і своєчасним виконанням працівниками управління покладених завдань. Створює умови для виявлення ініціативи та активної участі в роботі по вдосконаленню діяльності управління та кожного спеціаліста.

Він забезпечує виконання Закону “Про державну податкову службу в Україні”, Закону України “Про державну службу”, а також наказів, розпоряджень і вказівок Державної податкової адміністрації України щодо організації роботи податкових адміністрацій, організовує проведення семінарів і нарад працівників державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву і Севастополю з питань організації перевірки роботи податкових адміністрацій та справляння податків і інших платежів при суворому додержанні чинного податкового законодавства, готує матеріали для атестації працівників від ділу, вносить пропозиції щодо висування окремих працівників на вищу посаду, бере активну участь у розробці податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних зі справлянням платежів до бюджету, розглядає акти комплексних перевірок, дає по них належні письмові висновки.

Для забезпечення виконання функцій начальнику управління перевірки роботи податкових адміністрацій надається право:

§ Вимагати від працівників управління чіткого, своєчасного і високоякісного виконання обов'язків і функцій, передбачених трудовим законодавством, Законом України “Про державну податкову службу в Україні”, Законом “Про державну службу”, цим Положенням та посадовими інструкціями.

§ Одержувати від управлінь і відділів державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій по Автономній Республіці Крим, областях, м. Києву і Севастополю необхідні дані для узагальнення діяльності державної податкової служби України.

§ Здійснювати у податкових органах будь-якого рівня перевірки (вивчення) стану організації роботи щодо проведення комплексних перевірок та реалізації матеріалів перевірок.

§ Видавати в межах своєї компетенції розпорядження, давати вказівки і перевіряти їх виконання.

§ Здійснювати заходи щодо вдосконалення стилю і методів роботи спеціалістів, зміцнення службової дисципліни, підвищення професійного рівня і ділової кваліфікації працівників.

§ Вносити пропозиції керівництву з питань розвитку і вдосконалення роботи податкових органів України.

§ Затверджувати, підписувати, візувати документи з питань, що входять до його компетенції.

§ Вказівки начальника Головного управління внутрівідомчого контролю є обов'язковим для всіх спеціалістів державних податкових адміністрацій України.

Відповідальність за виконання завдань, поставлених перед управлінням несе начальник управління.

Відповідальність інших працівників управління визначається посадовими інструкціями.

Управління координує роботу з іншими управліннями по застосуванню податкового законодавства державними податковими адміністраціями України. Управління свою практичну діяльність здійснює у тісній взаємодії з органами державного управління України, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів, фінансовими органами, банківськими установами і правоохоронними органами з питань організації контролю за дотриманням чинного податкового законодавства.

Ш Головне управління примусового стягнення податків Державної податкової адміністрації України

Головне управління примусового стягнення податків є структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і безпосередньо підпорядковується Першому заступнику Голови Державної податкової адміністрації України.

У своїй практичній діяльності Головне управління примусового стягнення податків керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, декретами та постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної податкової адміністрації України, а також цим Положенням.

До складу Головного управління примусового стягнення податків входять:

§ інформаційно-аналітичний відділ;

§ відділ організації стягнення платежів з юридичних осіб;

§ відділ організації стягнення платежів з фізичних осіб.

Основними завданнями головного управління є:

§ Організація роботи державних податкових адміністрацій по своєчасному та в повному обсязі стягненню податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

§ Спільна робота з галузевими міністерствами та відомствами, місцевими органами виконавчої влади по погашенню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

§ Систематизація виявлених документальними перевірками порушень з питань примусового стягнення податків та координація роботи з органами виконавчої, судової та законодавчої влади щодо вдосконалення діючого механізму стягнення належних державі коштів.

§ Розробка методичних підходів по примусовому стягненню заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

Основними функціями Головного управління є:

§ Розробка стратегії примусового стягнення заборгованості по платежах до бюджету з платників податків.

§ Утворення системи звітності, яка надає можливість прослідковувати за кількістю, типом та віком заборгованість по платежах до бюджету.

§ Проведення перевірки роботи державних податкових адміністрацій, установ банків і підприємств з питань своєчасності надходження податків та інших платежів до бюджету, використання ними дійсних заходів по ліквідації заборгованості по платежах до бюджету.

§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій по безспірному стягненню сум заборгованості до бюджету з розрахункових та валютних рахунків підприємств-боржників та їх дебіторів.

§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій щодо вимагання від органів, які здійснюють управління майном, розриву контрактів з керівниками підприємств, які систематично порушують податкове законодавство та допускають значні суми заборгованості до бюджету.

§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій по зверненню стягнення заборгованості платників перед бюджетом на їх майно по справах, переданих до арбітражних судів, а також на визнання їх банкрутами.

§ Організація та контроль за роботою державних податкових адміністрацій по підготовці матеріалів по наданню відстрочок і розстрочок платникам на суми несплачених у строк платежів.

§ Систематизація повідомлень державних податкових адміністрацій про проведений взаємозалік належних бюджету платежів у рахунок бюджетного фінансування в розрізі бюджетів, а також векселями Головного управління Державного казначейства України.

§ Підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізму ліквідації недоїмки, участь у розробці відповідних законопроектів та положень.

§ Підготовка та подання необхідних матеріалів на розгляд Колегії Державної податкової адміністрації України.

§ Узагальнення результатів роботи головного управління і подання інформації до управління оперативної звітності та статистики до 25 числа щомісячно.

§ Організація і проведення семінарів з питань, що входять до компетенції головного управління.

Головне управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади наказом Голови Державної податкової адміністрації України.

Начальник головного управління:

§ Керує усією діяльністю управління на виконання прав та обов'язків, що випливають з покладених на головне управління завдань.

§ Забезпечує раціональний розподіл обов'язків між працівниками головного управління та вимагає від них чіткого виконання обов'язків і функцій, передбачених чинним законодавством, цим Положенням, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього розпорядку.

§ Затверджує функціональні обов'язки начальників, які входять до складу головного управління.

§ Видає в межах компетенції головного управління розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання працівниками та перевіряє їх виконання.

§ Готує та надає керівництву Державної податкової адміністрації України пропозиції щодо прийняття на роботу, переміщення та звільнення працівників головного управління, а також преміювання.

§ Організовує навчання працівників головного управління на підвищення їх кваліфікації.

§ На період відпустки начальника головного управління або його відсутності з інших причин обов'язки начальника головного управління виконує заступник начальника головного управління.

Головне управління має право:

§ Вимагати від управлінь Державної податкової адміністрації України та державних податкових адміністрацій усіх рівнів забезпечення своєчасного подання ними якісної інформації щодо діяльності Державної податкової адміністрації.

§ Узгоджувати питання координування і здійснення організаційних, методичних і контрольних дій з іншими контролюючими органами та з відповідними управліннями.

§ Здійснювати у податкових органах усіх рівнів перевірки стану роботи з питань своєчасного та в повному обсязі стягнення податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

§ Здійснювати на підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, декларацій та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів.

§ Вимагати від керівників та інших службових осіб підприємств, установ, організацій та громадян, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про податки, інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів і законодавства про підприємницьку діяльність , а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень службовими особами головного управління.

Начальник головного управління несе персональну відповідальність за виконання завдань Головного управління.

Відповідальність інших працівників головного управління визначається посадовими інструкціями.

Головне управління примусового стягнення податків працює у тісній взаємодії з іншими підрозділами Державної податкової адміністрації України і у межах своєї компетенції має взаємовідносини з міністерствами і відомствами.

Ш Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації України

Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів функціонує як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи у складі Державної податкової адміністрації України.

Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою та інші печатки і штампи, бланки. Департамент є розпорядником коштів нижчого рівня, має право в межах покладених на нього завдань укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах України.

Скорочена назва Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів - ДААК ДПА України.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними документами.

Основними завданнями Департаменту є:

§ прийняття участі в розробленні проектів державних програм, законів та інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу (реалізації, експорту, імпорту, зберігання та транспортування) спирту етилового, коньячного і плодового (далі - спирт), алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування акцизного збору;

§ організація у межах своїх повноважень виконання та узагальнення практики застосування законодавства;

§ здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, зокрема за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів акцизного збору;

§ здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспортують та реалізують таку продукцію, а також додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання та здійснення контролю за його цільовим використанням;

§ затвердження норм втрат та виходу спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, порядку їх розроблення і застосування, погодження стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій на виробництво зазначеної продукції;

§ ліцензування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами; зупинення дії та анулювання виданих ним ліцензій; надання згоди Міністерству економіки на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у встановленому порядку;

§ застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

§ запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;

§ внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на спирт, виноматеріали, алкогольні напої і тютюнові вироби;

§ сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

§ здійснює контроль та забезпечує організацію роботи підпорядкованих регіональних управлінь та територіальних підрозділів;

§ бере участь у розробленні основних напрямів державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

§ організовує роботу щодо зберігання, реалізації та обліку марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби, контроль за додержанням правил маркування;

§ у межах своєї компетенції взаємодіє з правоохоронними, контрольними, фінансовими та іншими органами;

§ вносить пропозиції щодо створення автоматизованої інформаційної мережі з метою забезпечення контролю за додержанням податкового законодавства в частині акцизного збору та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;


Подобные документы

  • Аналіз адміністративного статусу Національної гвардії у порівнянні з попереднім досвідом України у спробі створити додаткове військове формування. Завдання та функції Нацгвардії. Її повноваження, організаційно-структурні особливості, особовий склад.

    курсовая работа [80,6 K], добавлен 29.05.2015

  • Значення Конституції України як нормативно-правового акту. Сутність, юридичні властивості, основні функції, ознаки та структура Конституції України. Форми конституційно-правової відповідальності як засобу забезпечення правової охорони конституції.

    курсовая работа [46,5 K], добавлен 31.10.2014

  • Статус Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Конституційно-правовий статус РНБО, її завдання, основні функції та компетенція. Персональний склад РНБО. Основна організаційна форма діяльності. Повноваження заступників Секретаря РНБО.

    контрольная работа [24,6 K], добавлен 06.09.2016

  • Поняття, структура та правові основи функціонування судової системи України. Завдання, склад та повноваження Конституційного Суду України, а також форми звернення до нього та порядок здійснення провадження. Правовий статус суддів Конституційного Суду.

    курсовая работа [27,1 K], добавлен 14.11.2010

  • Правовий статус профспілки як суб’єкта трудового права України. Історія розвитку, завдання, функції та принципи діяльності профспілок. Повноваження профспілок у регулюванні трудових правовідносин, гарантії діяльності. Перспективи розвитку законодавства.

    курсовая работа [88,6 K], добавлен 08.06.2012

  • Сутність та порядок формування Конституційного Суду України. Основні принципи його діяльності, функції і повноваження. Вимоги до суддів Конституційного Суду. Форми звернень до Конституційного Суду України: конституційне подання, звернення, провадження.

    курсовая работа [27,3 K], добавлен 19.07.2014

  • Мета та принципи створення, завдання, права та формування коштів Спілки адвокатів України, функції та форми роботи Ради Спілки. Підготовка захисником, методика складання та обгрунтування апеляцiйних скарг. Основні поняття Кодексу адвокатської етики.

    контрольная работа [38,4 K], добавлен 26.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.