Статус та основні функції сільського, селищного, міського голови

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села, селища, міста. Правовий статус сільських, селищних, міських голів, їх діяльність, початок та припинення повноважень, функції й порядок обрання.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 21.04.2011
Размер файла 25,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

18

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки України

Сумський державний університет

Гуманітарний факультет

Кафедра права

Контрольна робота

з дисципліни Державне будівництво та місцеве самоврядування на тему:

Статус та основні функції сільського, селищного, міського голови.”

Виконав:

Cтудент групи Ю-94

Сліпченко П. С.

Перевірив

Доцент кафедри права:

Семенов В. М.

Суми 2010

Зміст

Вступ

I. Статус сільських, селищних, міських голів

II. Функції сільського, селищного, міського голови

III. Обрання сільського, селищного, міського голови

IV. Повноваження сільського, селищного, міського голови

Висновок

Список вокористаних джерел

Вступ

сільський селищний міський голова

Мета - дослідити статус та функції сільського, селищного, міського голови, розглянути і оволодіти, спираючись на Конституцію і закони України, знаннями щодо питання обрання і повноваження сільського, селищного, міського голови, охарактеризувати їх діяльність.

Актуальність - дана тема є досить актуальною, оскільки сільський, селищний, міський голова представляє територіальну громаду, місцеву раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, тому відіграє важливу роль в системі місцевого самоврядування.

Стан наукової розробки - над питанням сільського, селищного, міського голови працюють: доктор юридичних наук, професор, Інститут Законодавства Верховної Ради України - Ніна Романівна Нижник, також доктор наук з державного управління, професор, Міністерство регіонального розвитку - Василь Степанович Куйбіда. Професор, завідуючий кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Ю.О. Куц і його колега професор, завідуючий кафедри економічної теорії і фінансів ХарРі НАДУ А.О.Дєгтяр - за плідної співпраці випускають у 2008 році випускають "Практичний посібник сільського, селищного, міського голови" - 500 сторінок, де детально розкривається це питаня. За активну участь потрібно відзначити Всеукраїнську громадську організацію "Клуб мерів"- це об'єднання досвідчених прфесіоналів самоврядування з усіх куточків України, нині членами клубу є 38 мерів, які розвивають місцеве самоврядування, обмінюються досвідом і навчають "молодих", уперше обраних сільських, селищних, міських голів, тепер уже періодичне видання під назвою «Порадник міському голові». Досліджують це питаня також: Ф.В. Золотарьов, А. М. Колодій, А.В. Андрушко, І. Б. Ковтун, О.Д. Лазор та богато інших.

Досягнення моєї мети зумовлюється такими завданнями :

- розглянути правовий статус сільських, селищних, міських голів;

- охарактеризувати діяльність сільського, селищного, міського голови;

- визначити яким Законам України вони підпорядковуються;

- дослідити і проаналізувати функції і вибори сільського, селищного, міського голови;

- зрозуміти, коли починається повноваження сільського, селищного, міського голови, і за яких умов вони припиняються.

I. Статус сільських, селищних, міських голів

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста. Правовий статус сільського, селищного, міського голови визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Крім того, на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", якщо інше не встановлено законом.

Згідно рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року №7 - сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади, яка має представницький мандат.

Відповідний голова як особа, що має представницький мандат, виступає від імені виборців, зокрема, представляє територіальну громаду, місцеву раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян тощо.

Виконання цієї функцій має місце тому, що виборці обрали його і наділили мандатом. [9; 215]

У ст.141 Конституції України та у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено й закріплено статус та повноваження сільських селищних голів.

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпоряджання земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Дане положення знайшло своє офіційне тлумачення в Рішенні Конституційного Суду України від 20.05.2004 р. №12 - 2004 в якому, зокрема, підкреслюється, що сільський, селищний, міський голова як головна посадова особа відповідної територіальної громади з представницьким мандатом не може одночасно бути депутатом будь-якої ради, в тому числі -Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також народним депутатом.

II. Функції сільського, селищного, міського голови

Функції сільського, селищного, міського голови визначенні ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та полягають в тому, що він:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

У межах свої повноважень сільський, селищний, міський голова видає розпорядження.

З аналізу наведених повноважень варто виділити три основні функції, які здійснює сільський, селищний, міський голова:

1) представляє територіальну громаду у відносинах з іншими територіальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями;

2) головує на пленарних засіданнях відповідної ради;

3) очолює виконавчий комітет відповідної ради, головує на її засіданнях. [8; 160]

У даній роботі був опрацьований інформаційно-аналітичний журнал "Порадник міському голові", який надав можливість більш детально поглянути на роботу міського голови як професіонала.

В цьому журналі, цитуючи слова Олександра Мазурчака міського голови Кам'янця-подільського, що працює з 1997 року у Хмельницькій області, надає характеристику діяльності та поради міському голові з власного досвіду, що в свою чергу надає змогу мені поглянути на роботу міського голови очима професіонала, йдеться про наступне:

" Приємно це комусь чи ні, але головним, за чим сьогодні оцінюють діяльність міського голови, є не освіта, не медицина, а житлово-комунальне господарство. Це - ахіллесова п'ята міста, тому що на освіту, медицину хоч яке державне фінансування, та йде. Фінансування житлово-комунального господарства визначає другий кошик. Нема в тебе другого кошика - і ти не можеш нічого профінансувати. Для того, щоб можна було профінансувати і правильно розкласти ці фінанси, треба обов'язково розібратися в цій системі - що в тебе є, які підприємства є комунальні. Проаналізувавши, треба зробити висновок: в якому стані в тебе перебувають, скажімо, комунікації, як місто опалюється - це стратегічні речі. Визначивши стан, вже можна спланувати, яким чином далі розвивати цю сферу, яким чином залучити інвестиції.

На моє переконання, міський голова повинен робити деякіречі, які начебто й не вписуються в критерії економічної доцільності. Наприклад, підтримувати культуру та позашкільну освіту. Це ніколи не даватиме наочного економічного ефекту, а лише головний біль. Але якщо ти думаєш про розвиток свого міста, то це обов'язково треба робити. Якщо ти на це не звернеш уваги, з'являться серйозні проблеми - безпритульність, погіршення криміногенної ситуації. І, зрештою, погіршення інвестиційного клімату.

Ще один надзвичайно важливий аспект- це правопорядок у місті. За Законом про місцеве самоврядування, міський голова, виконком відповідає за охорону громадського порядку. І тому слід налагодити якнайкращі контакти з міліцією. "

III. Обрання сільського, селищного, міського голови

Наявність представницького мандата сільського, селищного, міського голови зумовлена насамперед тим, що ця посада є виборною.

Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні передбачає обрання сільського, селищного, міського голови безпосередньо територіальною громадою. [8; 154]

Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки [відповідно до ч.2 ст.141 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14.04.2009.] в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Вибори сільських, селищних, міських голів відбуваються на основі Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться на принципах:

- добровільності (ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах);

- загального виборчого права (проте, не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі);

- рівного виборчого права (кожен виборець має один голос на виборах сільських, селищних, міських голів), прямого виборчого права (громадяни України безпосередньо обирають сільських, селищних, міських голів шляхом голосування за кандидатів на відповідну посаду);

- вільного характеру виборів (виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні, забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця);

- таємного голосування (контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється);

- особистого голосування (голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється).

Сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та якого не визнано судом недієздатним. Сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. [згідно Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14.04.2009.]

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які мають право голосу та реалізується ними через місцеві організації партій (блоки) або шляхом само висування.

Обов'язковою умовою при висуванні на посаду сільського, селищного, міського голови є збір підписів на підтримку відповідного кандидата та подання відповідних підписних листів. [8; 152]

Необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців:

1) кандидата на посаду сільського, селищного голови - не менш як 50 підписів;

2) кандидата на посаду міського голови (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міста Севастополя) - не менш як 100 підписів;

3) кандидата на посаду міського голови (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення (крім міст - обласних центрів, міста Сімферополя)) - не менш як 200 підписів;

4) кандидата на посаду міського голови міст Києва та Севастополя, Сімферополя, міст - обласних центрів - не менш як 300 підписів;

Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові та особисті якості кандидатів на посади сільського, селищного, міського голови, їх передвиборні програми в порядку проведення передвиборної агітації, який визначений Розділом VIII Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

Обраним сільським, селищним, міським головою вважається кандидат який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі, та за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у окрузі. [ відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14.04.2009.]

IV. Повноваження сільського, селищного, міського голови

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

При здійсненні своїх повноважень голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед радою. Не рідше одного разу на рік сільський, селищний, міський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менш як половини депутатів ради готова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу її виконавчих органів у будь-який визначений ними термін. Все це зумовлюється наявністю представницького мандата, отриманого головою за результатами прямих виборів його територіальною громадою, але з іншого боку - сільський, селищний, міський голова, це також посадова особа виконавчого органу ради та самої ради, їй підзвітна та перед нею відповідальна як за роботу виконавчого органу ради, так і за організацію роботи самої ради. [9; 210]

Відповідно до Конституції України ст.141 - голова очолює виконавчий орган ради, інтегрований в його структуру, а тому мас відповідати перед радою за наслідки роботи виконавчого органу та за свою власну діяльність аж до припинення наданих йому повноважень за рішенням відповідної ради за наявності підстав, передбачених частиною другою ст.79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про кладення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим законом;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

[ На підставі ст.79 Закону України "Про місцеве амоврядування в Україні" від 11 лютого 2010 року ]

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 09.02.2000 р. N 1-рп/2000 місцева рада може достроково припинити повноваження відповідного сільського, селищного, міського голови лише з підстав, передбачених ч.2 ст.79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (якщо він порушує Конституцію та закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень), проте не може це зробити "з інших підстав", оскільки органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про це, а вразі призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови - в день обрання головою іншої особи.

Соціальні умови перебування особи на посаді сільського, селищного, міського голови визначаються Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04 вересня 2009 року.

Отже свою діяльність відповідний голова здійснює на принципах ст.4 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а саме:

* служіння територіальній громаді; поєднання місцевих і державних інтересів; верховенства права, демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості;

* гласності; пріоритету прав та свобод людини і громадянина; рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків;

* дотримання прав місцевого самоврядування; правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування; захисту інтересів відповідної територіальної громади; фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;

Посади сільських, селищних, міських голів відповідно до ст. 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесені до наступних категорій посад в органах місцевого самоврядування:

перша категорія -- посади Київського та Севастопольського міських голів;

друга категорія -- посади Сімферопольського міського голови, міських (міст - обласних центрів) голів;

третя категорія - міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст - обласних центрів);

п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів.

В межах категорії голові присвоюється відповідний ранг посадової особи місцевого самоврядування.

На сільських, селищних, міських голів не поширюється вимога граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" визначає також засади матеріального та соціально-побутового забезпечення сільських, селищних, міських голів, а саме щодо оплати їх праці, надання відпусток та пенсійного забезпечення.

Для того, щоб зрозуміти: хто ж такий міський голова, як він керує підрозділами, якими принципами користується; мені довелося опрацювати періодичне видання "Аспекти самоврядування" статтю під назвою "Структура міського голови за типамми." Що надало можливість зрозуміти відповіді на ці питання.

Віктор Бобровський міський голова Золотоноші що на Черкащині, з 2002 по 2006, коментує ці питання так:

" Взагалі, є три типи міських голів: міські голови, яких люблять, міські голови, яких поважають, і міські голови, яких бояться. Треба вибрати для себе якусь із цих моделей. Я намагався бути тим, кого поважають, я не хотів, щоб мене боялися, і не вважав за потрібне, щоб мене любили. За перший термін я поміняв 37 керівників різних підрозділів, начальників відділів, управлінь, але керувався при цьому виключно принципом професійності. Жодних політичних мотивів - ні в якому разі. Причому більшості замін передував звіт працівника на засіданні виконкому, де він показував усім свою нездатність працювати, і після цього я його звільняв.

Наприклад, для того, щоб розпочати реформу в медицині, ми найняли незалежну аудиторську форму, зробили аудит медицини і тільки після того почали реформи. Потім ми зрозуміли, наскільки це ефективно - і створили свій відділ аудиту у складі двох осіб. Приміром, перед заслуховуванням того чи іншого комунального підприємства чи якогось підрозділу ми туди посилаємо свій аудит, він перевіряє і подає нам достовірну інформацію. А не те, що хоче нам директор сказати. Після того вже знаєш, чи його звільняти, чи варто залишити."

Висновок

Спираючись на юридичну літературу, Конституцію і закони України охарактеризував діяльність та дослідив основні функції сільського, селищного, міського голови. Дізнався яким законам вони підпорядковуються та за якими принципами здійснюють свою діяльність.

Правовий статус сільського, селищного, міського голови визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", також повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Оволодів знаннями, щодо питання обрання і повноваження сільського, селищного, міського голови, розглянув питання, що до їх повноваженнь і компетенцій, коли вони розрочинають діяти, коли і при яких обставинах повноваження закінчують діяти.

Список використаних джерел

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року). Із змінами, внесеними згідно із законом N 2222-IV від 8 грудня 2004 року.

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" - Із змінами доповненнями, внесеними Законами України від 11 лютого 2010 року N 1878-VI, ВВР, 2010.

3. Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" - Із змінами, внесеними згідно із Законом від 14 березня 2009 року N 1254-VI, ВВР, 2009.

4. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" - Із змінами, внесеними згідно із Законом від 04 вересня 2009 року, N 1622-VI, ВВР, 2010.

5. Рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року №7-рп/1999.

6. Рішення Конституційного Суду України від 20.05.2004 р. №12-рп/2004.

7. Рішення Конституційного Суду України від 09.02.2000 р. N1-рп/2000.

8. Олуйка В. М. Основи місцевого самоврядування: науково-практичнин посібник . - Х.: ЦППК, 2008.

9. Кравченко В. В., Пітцик М. В. Муніципальне право України: Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2003.

10. Мазурчак О. А. - коментарі та поради з "перших уст", // Інформаційно-аналітичний журнал "Порадник міському голові" К. 2006. -

С 89.

11. Бобровський В. А. - "Структура міського голови за типамми" // "Аспекти самоврядування" №2. 2002. - С 22.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Ознайомлення із обов'язками, гарантіями діяльності та правовим статусом депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад. Особливості здійснення повноважень представниками інтересів територіальної громади села, селища та міста.

  курсовая работа [36,8 K], добавлен 23.02.2011

 • Поняття та ознаки територіальної громади. Характеристика територіальних співтовариств в трудах різних вчених. Основні ознаки територіальної громади в різних підходах до цієї проблеми. Законодавство України про функції та місце місцевого самоврядування.

  магистерская работа [45,8 K], добавлен 26.10.2009

 • Утворення самостійних територіальних одиниць. Визначення територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування. Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування в містах, їх структура, функції, повноваження та форми діяльності.

  реферат [34,5 K], добавлен 19.02.2012

 • Правовий статус ДПА України. Завданя, права та функції ДПА України. Структурні підрозділи ДПА України, їх правовий статус, завдання та функції. Види і форми стягнення до бюджету коштів. Контроль за дотриманням податкового законодавства.

  реферат [52,5 K], добавлен 16.01.2004

 • Суддя як носій судової влади, гарантії їх незалежності, закріплення статусу у Конституції та законах України. Порядок обрання суддів і припинення їх повноважень, атестація та дисциплінарна відповідальність, суть правового та соціального захисту.

  реферат [53,1 K], добавлен 17.05.2010

 • Механізм звільнення судді з посади як юридичний факт припинення суддівських повноважень: правові основи, підстави і порядок. Статус суддів, позбавлення їх права здійснювати правосуддя; перелік обов’язків та гарантій судді, що перебуває у відставці.

  реферат [21,4 K], добавлен 16.02.2011

 • Поняття та структура парламентів зарубіжних країн. Принципи імперативного та вільного мандата. Одноосібні та колегіальні органи роботи парламенту. Правовий статус депутата, його основні обов'язки та привілеї. Порядок припинення депутатських повноважень.

  курсовая работа [52,7 K], добавлен 30.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.