Поняття, ознаки та види господарських товариств

Поняття та ознаки господарських товариств. Види господарських товариств. Акціонерне товариство. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства. Майно та майнові права в акціонерному товаристві. Управління акціонерним товариством.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2008
Размер файла 79,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Міністерство освіти та науки України

Міжгалузевий інститут управління

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Курсова робота

з дисципліни:Підприємницьке право

на тему: Поняття, ознаки та види господарських товариств.

Виконала:

студентка V курсу

Групи ПД - 5.1.

Кіяніцина О.С.

Перевірив:

викладач

Герасимчук Л.В.

Київ - 2007

План.

Вступ

Поняття та ознаки господарських товариств

Види господарських товариств

Акціонерне товариство

2.1.1.Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства

2.1.2.Майно та майнові права в акціонерному товаристві

2.1.3.Управління акціонерним товариством

Товариство з обмеженою відповідальністю

2.2.1.Управління товариством з обмеженою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю

Повне товариство

Командитне товариство

Висновок

Використана література

Вступ

Актуальність теми полягає у тому, що вона є однією із важливих тем цивільного права. Господарські товариства, як юридична особа є результатом цивільно правових відносин.

Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, уста-нов та в інших формах, встановлених законом.

Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створене й однією особою, якщо законом це прямо не за-боронено (ч. 2 ст. 83 ЦК України).

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. До всіх товариств та установ застосовуються положення ЦК Украї-ни та інші закони.

Підприємницькі товариства -- це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та подаль-шого його розподілу між учасниками (ст. 84 ЦК України). Видами підприємницьких товариств є: господарські товариства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальніс-тю, повне та командитне товариства) або виробничі кооперативи.

Непідприємницькі товариства - це товариства, які здійснюють свою діяльність з метою задоволення певних суспільних потреб незалежно від прибутковості.

Отже господарські товариства -- це організація , яка створюється на основі об'єднання осіб та об'єднання майна. Господарське товариство - це і родове поняття, яке об'єднує п'ять самостійних видів товариства: повне, командитне, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство. Їх загальною ознакою є статутний капітал, який поділений на частки між учасниками. Учасником вказаних товариств можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Між тим кожний вид товариства має свої особливі ознаки

Мета моєї роботи - розкрити суть господарських товариств , дати повну характеристику кожному виду господарських товариств, розкрити принципи діяльності кожного з них.

1. Поняття та ознаки господарських товариств.

Одним з найпоширеніших видів суб'єктів господарювання є господарські товариства Їх правовий статус визначається положеннями Глави 8 ЦК “ Господарські товариства “ , главою 9 ГК, та Законом України від 19 вересня 1991 року “ Про господарські товариства “

Згідно з ч. 1 ст. 79 ГК господарськими товариствами є підприємства або інші суб'єкти господарювання , створені юридичними особами та / або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

З наведеного визначення можна сформулювати наступні ознаки

1. організаційна єдність

2. товариство створюється шляхом об'єднання майна засновників

3. учасники товариства беруть участь в діяльності товариства

4. наявність відокремленого майна

5. товариство створюється з метою отримання прибутку

Господарські товариства являють собою організоване в єдине ціле об'єднання декількох осіб для ведення господарської діяльності , виготовлення продукції ( товарів ), виконання робіт, надання послуг, із метою отримання прибутку, тобто належать до господарських організацій корпоративного типу.

Важливою ознакою також є поєднання в них особистих і майнових сил учасників. Майно, внесене учасниками товариства як їхні вклади ( паї) , належать товариству на праві власності. У той же час частина майна може бути передана товариству його засновниками ( учасниками ) на праві користування. Наприклад: право користування землею та іншими природними ресурсами, будинками, устаткуванням

Речі, що споживаються ( гроші, сировина, паливо ) , мають передаватись учасниками товариству на праві власності , а щодо індивідуально визначених речей ( земельні ділянки, будинки, споруди ), можливе застосування як права власності , так і права користування Але правовий режим речей , що передаються товариству його засновниками , має бути чітко визначений у договорі - або ці речі передаються у власність, або у користування.

Участь у господарському товаристві є водночас обов'язком і правом його учасників Майнова участь є обов'язковою , а особиста - правом , а в персональних товариствах ( повному та командитному ) - обов'язком

Наступна ознака господарського товариства - наявність відокремленого майна Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників ) і право власності на це майно дозволяє товариству самостійно вести господарську діяльність і відповідати за її результати

Основна мета господарських товариств - отримання прибутку , це досягається шляхом промислу - систематичного виконання на професійній основі господарської діяльності ( виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг ) не для власних , а для чужих потреб Господарський кодекс України : Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова , Є.О. Харитонов, В.М. Коссак; За ред.. Харитонової - Х.: Одіссей , 2007 - 832 с.

Господарські товариства є юридичними особами Суб'єкти господарювання - юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства , зберігають статус юридичної особи , тобто вони продовжують діяти як суб'єкти права

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність , яка не заборонена законом

Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації Відповідно до ч. 1, ст. 4 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ”, державною реєстрацією юридичних та фізичних осіб - підприємців є засвідчення факту створення або припинення юридичної особи , засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою , а також вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

В Україні облік юридичних осіб здійснюється в декількох реєстрах : Єдиному державному реєстрі , що створюється і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації і Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, який ведеться Державним комітетом статистики України

Зареєструвавши організацію , держава засвідчує , що вона визнала цю організацію , а тому всі учасники цивільних відносин теж повинні визнати цю організацію. Факт державної реєстрації фіксується у спеціальних документах, що видаються реєстраційними органами ( сертифікат , свідоцтво ). Інформація про зареєстровану організацію включається до спеціального реєстру. Частина інформаційних ресурсів такого реєстру доступна для зацікавлених осіб

Господарське товариство може відкривати рахунки в банках , а також укладати договори та інші угоди лише після державної реєстрації Угоди укладені засновниками товариства до дня його реєстрації , визнаються такими, що укладені з товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення товариством у порядку , визначеному законом та установчими документами

Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації товариства і в подальшому не схвалені товариством, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.

При державній реєстрації у найменуванні господарських товариств обов'язково має бути зазначений вид товариства: «повне товариство», «акціонерне това-риство» тощо, для повних та командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, а також інші необхідні відомості. Найменування товариства міститься в установчих документах товариства і не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, відомств і громадських організацій. Місцезнаходження (розташування) товариства повинно бути на Україні.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистихнемайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді від свого імені.

Зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Як і будь-яка організація , господарське товариство є суб'єктом права власності. Відповідно до ст. 115 ЦК України майно господарського товариства складається з:

· майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного капіталу;

· продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;

· одержаних доходів;

· іншого майна, набутого на підстава не заборонених законом.

Закріплене за господарським товариством майно створює необхідну базу для його нормальної діяльності.

Законом передбачена можливість створення господарського товариства однією особою. Це положення не поширюється на повні та командитні товариства. Учасниками господарського товариства можуть бути фізичні або юридичні особи, як резиденти, так і іноземні суб'єкти права.

Законодавство України встановлює обмеження щодо участі певних суб'єктів у господарських товариствах. Стаття 80 ГК передбачає, що учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб'єкти підприємництва Також відповідно до ст. 14 Закону України “ Про банки та банківську діяльність “ власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан. Цей же закон встановлює обмеження стосовно учасників товариства, зокрема ст. 14 вказує , що учасниками банку не можуть бути юридичні особи , в яких банк має істотну участь , об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації Цивільний кодекс України : Науково - практичний коментар / за ред. Харитонова Є.О - Видання третє - Х.: ТОВ “ Одіссей “, 2007. - 1200 с.

Згідно з ЦК України учасники господарського товариства мають права та обов'язки у порядку, встановленому установчими документами товариства.

Права учасників :

1. брати участь в управлінні товариством у порядку , визначеному в установчому документі ;

2. брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину ( дивіденди ) ;

3. вийти з товариства ;

4. здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві ;

5. одержувати інформацію про діяльність товариства

Залежно від змісту ці права поділяються на майнові ( право брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину ) та особисті немайнові права ( право брати участь в управлінні товариством Право на управління товариством реалізується як шляхом безпосередньої участі в роботі товариства ( членство в правлінні, наглядовій раді ), так і через представників , які обираються в органи управління товариством

Учасник товариства має право одержувати інформацію про діяльність товариства Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища , що мали або мають місце у суспільстві , державі Інформація про діяльність товариства міститься у фінансовій звітності , балансі Реалізувати своє право на інформацію учасник може звернувшись безпосередньо до товариства Порядок одержання інформації встановлюється в установчих документах , процедура її отримання може бути прописаною у спеціальному положенні , яке затверджується загальними зборами товариства

За нормами ЦК учасники мають право вийти з товариства Вихід учасника з товариства пов'язаний з обов'язком сплатити певну суму коштів чи передати майно Це може вплинути на фінансовий стан товариства , тому установчими документами може бути встановлений обов'язок для учасників письмово попередити про свій вихід з товариства у визначений строк Цей строк не може перевищувати одного року

Обов'язки :

· додержуватись установчого документа товариства ( статуту чи договору ) та виконувати рішення загальних зборів ;

· виконувати свої зобов'язання перед товариством , у тому числі ті , що пов'язані з майновою участю ;

· вносити вклади у розмірі ( оплачувати акції ) у розмірі , порядку та коштами , що передбачені установчими документами ;

· не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства

Учасники товариства зобов'язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства Комерційною таємницею згідно ст. 505 ЦК є інформація , яка є секретною в тому розумінні , що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб , які звичайно мають справу з видом інформації , до якого вона належить , у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності , вжитих особою , яка законно контролює цю інформацію Комерційна інформація - це інформація , яка є корисною і не є загальновідомою суспільству Вона має дійсну або комерційну цінність , з якої можна отримати прибуток і щодо якої володілець вживає заходів для її захисту в усіх сферах життя і діяльності Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного , організаційного комерційного виробничого та іншого характеру

Конфіденційною інформацією є відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов

В установчих документах товариства може бути передбачена відповідальність за невиконання чи неналежне виконання учасниками товариства своїх обов'язків

Згідно ст. 57 ГК установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках передбачених законом статут ( положення )

Відповідно до ст. 82 ГК установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.

Якщо в установчих документах не вказаний строк діяльності господарського товариства , то воно вважається створеним на невизначений строк

Установчі документи у передбачених законом випадках погоджуються з Антимонопольним комітетом України


II. Види господарських товариств

Види господарських товариств названі у ч. 1, ст. 80 ГК України , до господарських товариств належать :

· акціонерні товариства ;

· товариства з обмеженою відповідальністю ;

· товариства з додатковою відповідальністю ;

· повні товариства ;

· командитні товариства

2.1. Акціонерне товариство

Акціонерне товариство - це так зване товариство капіталів.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості , і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм акцій

З цього визначення випливають особливості акціонерного товариства По - перше, статутний фонд акціонерного товариства має акціонерну природу формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним та юридичним особам Мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства (АТ)встановлено у розмірі, не менше суми , еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам , виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати , діючої на момент створення товариства

По - друге АТ має публічний статус емітента цінних паперів ( акцій , облігацій ) Інші товариства не мають статусу емітента акцій АТ є юридичною особою , яка від свого імені випускає акції і зобов'язується своєчасно виконувати обов'язки , що випливають з умов їх випуску Шляхом випуску та продажу акцій акціонерні товариства формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно

По - третє , фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у реєстрі власників іменних цінних паперів і набувають статусу акціонерів

По - четверте, особливою ознакою АТ є обмеження відповідальності акціонерів Акціонери відповідають, а точніше несуть ризик збитків, за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій За цією ознакою відповідальності акціонерів АТ належить до товариств з обмеженою відповідальністю

Юридичний статус акціонерного товариства характеризуєть-ся і деякими іншими рисами. Так, товариство має засновницькі права щодо створення господарських об'єднань (участі в існую-чих об'єднаннях). Акціонерне товариство має право створювати дочірні підприємства, наділяти їх майном, яке належить товари-ству, призначати керівника та реалізовувати інші права власни-ка дочірнього підприємства.

Законодавством передбачено, що акціонерне товариство має фірмову марку і товарний знак. Ці реквізити затверджуються правлінням товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті України.

За способом функціонування акцій акціонерні товариства поділяються на відкриті ( ВАТ ) та закриті ( ЗАТ ) акціонерні товариства

Акції відкритого акціонерного товариства можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки та купівлі - продажу на біржах Акціонери відкритого АТ можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства Разом з тим перше розміщення акцій ВАТ є виключно закритим ( приватним ) серед засновників

Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватись шляхом підписки , купуватися та продаватися на біржі Акціонери ЗАТ мають переважне право на придбання акцій , що продаються іншими акціонерами товариства

2.1.1. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства.

Засновниками та учасниками акціонерного товариства є фізичні та юридичні особи

Громадяни України можуть бути засновниками та учасника-ми акціонерних товариств крім випадків, передбачених законодавчими актами України, тобто, якщо вони не мають обмежень підприємницької правосуб'єктності

Також засновниками та учасниками акціонерних товариств можуть бути особи без громадянства

Іноземні юридичні особи, міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками товариств нарівні з українськими юридичними особами

Засновниками вважаються особи , які виконують дії, пов'язані із заснуванням акціонерного товариства Тобто засновниками товариства є особи , які заінтересовані у створенні і подальшій діяльності товариства , і готові заради цього покласти на себе певні обов'язки із заснування товариства

Основна особливість правового статусу засновників полягає в тому, що вони несуть відповідальність як перед тими, хто підписався на акції, так і перед третіми осо-бами за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації товариства.

Учасники -- це особи, які виконують обов'язки підписчиків на акції перед товариством засновників та акціонерів перед ак-ціонерним товариством.

На відміну від засновників, учасники АТ погоджуються зробити внесок до статутного фонду товариства , що створюється , але не бажають брати на себе будь - яких обов'язків із його створення Вони купують акції при створенні АТ на підставі договору з його засновниками , а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного фонду - з товариством

Створення акціонерного товариства покладається на заснов-ників Засновники роблять повідомлення в засобах масової інформації про намір створення акціонерного товариства В ньому вказується: найменування акціонерного товариства , мета створення і діяльності , розмір статутного фонду, кількість, номінальна вартість і види акцій, що випускаються , склад засновників та інші відомості

Процес створення акціонерного товариства передбачає ряд послідовних стадій

Перша стадія передбачає заснування фізичними або юри-дичними особами простого товариства для створення акціонер-ного товариства. Це суб'єкт права, який не має прав юридичної особи. Товариство виникає і діє у формі договору про сумісну діяльність щодо створення акціонерного товариства. Договір укладають засновники товариства в письмовій формі. Якщо товариство створюється фізичною особою , то договір підлягає нотаріальному посвідченню Змістом договору є розподіл функцій сторін щодо заснування акціонер-ного товариства, тому в ньому обов'язково визначаються склад засновників, порядок і строки здійснення ними відповідних зас-новницьких процедур, обсяги відповідальності кожного заснов-ника перед платниками на акції і третіми особами. У дого-ворі зазначається кількість акцій, яку купує кожний зас-новник (відповідно до закону засновники в будь-якому випадку зобов'язані бути держателями акцій на суму не менше 25 відсотків статутного фонду строком не менше двох років). У цьому разі відповідальність засновника визначається пропорційно кількості його акцій. За зобов'язаннями, що виникають до реєстрації то-вариства, засновники несуть солідарну відповідальність

Другою стадією є реєстрація випуску цінних паперів (акцій) та інформації про їх емісію і опублікування засновниками акці-онерного товариства (емітентами) відповідно до вимог чинного законодавства інформації про випуск акцій. Зміст та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фон-дового ринку. Зокрема, відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій підприємств та інформації про їх емісію, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 вересня 1996 р. № 210, в інформації мають бути зазначені: а) харак-теристика емітента; б) баланс, звіт про фінансові результати та їх використання; в) дані про членів виконавчого органу, голову ради товариства, голову ревізійної комісії та головного бухгал-тера; г) можливі фактори ризику в діловій діяльності емітента; д) опис ділової діяльності емітента; е) дані про емісію цінних паперів; є) перелік і результати попередніх емісій цінних па-перів; ж) кількість акцій, що знаходяться у власності членів ви-конавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%; з) відомості про реєстратора; й) відомості про депозитарій цінних паперів; і) дані про відповідальних за інфор-мацію про емісію цінних паперів осіб; ї) дані про юридичних осіб, котрі гарантують надходження коштів емітенту від розмі-щення акцій; й) відомості про будь-які обмеження щодо прав володіння цінними паперами.

Певні особливості має ця стадія у разі створення відкритих акціонерних товариств у процесі корпоратизації та приватизації, що відображені в Положенні про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації, затвердженому рішенням ДКЦПФР від 14 квітня 2000 р. № 39. Відповідно до пункту 2 цього Положення при випуску акцій у зв'язку зі створенням відкритого акціонерного товариства із дер-жавних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації відкритий продаж акцій не здійснюється, інформація про ви-пуск акцій обов'язковій реєстрації та публікації не піддягає

Третьою стадією є відкрита підписка на акції, яка організо-вується засновниками. Ця стадія передбачає здійснення ряду юридичних дій, зміст яких визначено ст. 30 Закону України «Про господарські товариства»

Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців.

Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на раху-нок засновників не менше 10 відсотків вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Засновники роблять повідомлення у засобах масової інформації інформацію про випуск акцій

Після закінчення вказаного у повідомленні строку підписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося покрити підпис-кою 60 відсотків акцій, акціонерне товариство вважається не заснованим. Особам, які підписалися на акції, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніше ніж через 30 днів. За невиконання цього зобов'язання засновники несуть солідар-ну відповідальність.

У разі, якщо підписка на акції перевищує розмір статутного фонду, засновники можуть відхиляти зайву підписку, якщо це передбачено умовами випуску. Відмова у підписці проводиться згідно з переліком передплатників з кінця переліку.

Четвертою стадією є установчі збори, які повинні провести засновники не пізніше двох місяців з моменту закінчення підпис-ки на акції. Пропуск строку може призвести до нестворення товариства, і особа, яка підписалася на акції, має право після цього строку вимагати повернення сплаченої нею частини вар-тості акцій.

Установчі збори -- це орган, до компетенції якого входить створення товариства. Установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60 % акцій, на які проведено підписку.

Якщо через відсутність кворуму установчі збори не відбулися, протягом двох тижнів скликаються повторні збори, але знову ж таки для засну-вання товариства і на них має бути кворум. Якщо і при повтор-ному скликанні установчих зборів не буде забезпечено кворуму, акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося.

Правомочні установчі збори здійснюють юридичні акти щодо створення товариства шляхом голосування за принципом: одна акція -- один голос. Це такі дії, як прийняття рішення про ство-рення акціонерного товариства; затвердження статуту товари-ства; обрання ради акціонерного товариства (спостережної ради), виконавчого (правління) та контролюючого (ревізійна комісія) органів; прийняття рішення про створення дочірніх підприємств, філій, представництв. Рішення з цих питань, а також щодо на-дання пільг засновникам за рахунок акціонерного товариства повинні бути прийняті кваліфікованою (3/4) більшістю голосів.

Установчі збори вирішують також інші, пов'язані із засновництвом, питання:

приймають або відхиляють пропозицію про підпис-ку на акції, що перевищує кількість акцій, на які було оголоше-но підписку;

зменшують розмір статутного фонду у випадках, коли у встановлений строк підпискою на акції покрита не вся необхідна сума, вказана в повідомленні;

затверджують оцінки вкладів у натуральній формі;

вирішують питання про схвалення угод, укладених засновниками до створення акціонерного това-риства тощо;

визначають пільги , що надаються засновникам

Інші питання компетенції установчих зборів ви-значають установчі документи.

П'ятою стадією заснування є державна реєстрація акціонер-ного товариства, яка здійснюється за процедурою, встановле-ною для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяль-ності.

Державною реєстрацією - вважається засвідчення факту створення або припинення юридичної особи , засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою , а також вчинення інших реєстраційних дій , які передбачені законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Згідно з ст. 24 Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців `' для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник або уповноважена ним особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи:

1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи Нею є документ встановленого зразка , який на момент державної реєстрації, підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру

2. Копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи

3. Два примірники установчих документів. Згідно з ч. 3, ст. 8 вказаного закону до установчих документів належать : установчий акт, статут , засновницький договір , положення

4. Документ , що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Документом , що підтверджує внесення реєстраційного збору , є копія квитанції, виданої банком або копія платіжного доручення з відміткою банку.

5. Чинна довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування найменування юридичної особи

Частиною 2 ст. 23 Закону , передбачене право засновника юридичної особи зарезервувати найменування юридичної особи строком на 2 місяці, а для відкритих АТ - строком на 9 місяців Якщо ці особи скористалися цим правом , то до комплекту документів додається відповідна довідка

6. Копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

7. У разі державної реєстрації юридичної особи , для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду , додатково подається документ , що підтверджує внесення засновниками вкладу до статутного фонду юридичної особи в розмірі , який встановлений законом

8. Для реєстрації відкритих АТ додатково подається звіт про проведення підписки на акції , який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України

9. У разі державної реєстрації юридичної особи засновником якої є іноземна юридична особа , додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження , зокрема витяг із торгового, банківського, судового реєстру Окрім вищенаведених документів , якщо вони подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору подається паспорт та документ, що засвідчує його повноваження

2.1.2. Майно та майнові права в акціонерному товаристві

Акціонерне товариство як суб'єкт права власності характеризується складною майновою та фінансовою структурою. Майнова і фінансова структура акціо-нерного товариства становить собою врегульовані правом відно-сини щодо об'єднання вкладів засновників та учасників у ста-тутний фонд товариства як колективну власність акціонерів, щодо випуску та обігу акцій, щодо розподілу майна у фонди товари-ства та виплати дивідендів на акції.

Під майном розуміють всі активи і пасиви товариства. За ознакою функціонального призначення окремих видів майна це: основні фонди, оборотні кошти, інші матеріальні цінності товариства.

Майно товариства юридичне відособлене від майна власників товариства, тобто акціонерів. Це майно є власністю саме това-риства як юридичної особи. Товариство в статусі суб'єкта права володіє, користується і розпоряджається майном товариства, відо-соблення якого здійснюється на праві колективної власності.

Формою, яка відображає май-новий стан товариства, є його самостійний бухгалтерський ба-ланс Грошові кошти товариства відображені на його поточному та інших рахунках в установах банків.

То-вариство визнається власником, майна, яке заснов-ники та учасники згідно з установчим договором передають йому у власність. Це майно називається вкладами засновників та учасників. Вклади -- це фіксовані частки майнової участі цих осіб у статутному фонді товариства, вартість яких у грошовому виразі визначається вартістю акцій, на які поділено статутний фонд.

Загальний розмір статутного фонду, а також номінальна вартість та кількість акцій визначаються засновниками відповідно до мети, предмета діяльності, мінімального легального розміру статутного фонду акціонерних товариств. Засновники визначають в установ-чих документах і види вкладів до статутного фонду. В акціонер-ному товаристві це може бути майно в прямому розумінні (бу-динки, споруди, устаткування, машини, інші матеріальні цінності), грошові кошти в національній та іноземній валюті. Такий висно-вок випливає зі ст. 8 Закону України «Про цінні папери і фондо-ву біржу», згідно з якою акції оплачуються в гривнях, а у випад-ках, передбачених статутом акціонерного товариства, також в іно-земній валюті або шляхом передачі майна.

Вклади у статутний фонд акціонерного товариства в нату-ральній та нематеріальній формах підлягають оцінці в гривнях (отже, і в акціях).

За загальним правилом, порядок оцінки вкладів визначаєть-ся установчими документами товариства, якщо інше не передба-чено законодавством України. Оцінку вкладів у статутний фонд акціонерного товариства, внесених у натуральній формі, затвер-джують установчі збори товариства.

Сума випуску акцій товариства, яке створюється на базі держав-ного підприємства, повинна відповідати сумі статутного фонду підприємства

Крім вкладів, товариство виступає власником і іншого май-на, яке на відміну від статутного фонду називається власним капіталом товариства. Це виготовлена в процесі господарюван-ня продукція, доходи від продажу облігацій, інших цінних па-перів. Це також кредити банків, інвестиції під державні контракти, надходження від продажу акцій, що належать державі, пожертвувань тощо.

Фонди акціонерного товариства -- це передбачені нормами права види або частини майна товариства відповідно до їхнього цільово-го призначення. Кожен фонд має певний правовий режим.

Статутний фонд. Відповідно до Закону України «Про господарські това-риства», статутний фонд акціонерного товариства можна визна-чити як колективну власність акціонерів у майні товариства, яка засвідчує його майнову правоздатність як суб'єкта права.

Статутний фонд є однією з майнових гарантій стабільності товариства як ділового партнера. Встановлено мінімаль-ний розмір статутного фонду акціонерного товариства як суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створен-ня акціонерного товариства. Статутний фонд акціонерного то-вариства поділений на визначену установчими документами кількість акцій рівної номінальної вартості.

Збільшення статутного фонду можливе лише за умови пов-ної оплати акціонерами усіх раніше випущених акцій. Збіль-шується він у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, шляхом випуску нових акцій і реалізації їх за рахунок додаткових грошових, ма-теріальних або інших внесків акціонерів. Це так звана додаткова підписка на акції. Вона здійснюється у тому ж порядку, що і випуск акцій. Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій додаткового випуску перед іншими особами. Збільшення статутного фонду можна здійснювати також завдя-ки збільшенню номінальної вартості вже випущених акцій, а також шляхом обміну облігацій на акції. Прийняття рішення про збільшення статутного фонду належить до компетенції за-гальних зборів (статутом товариства може бути передбачено збільшення статутного фонду не більше ніж на 1/3 за рішенням правління товариства). У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

Збільшення статутного фонду -- це зміна статуту, тому це питання вирішують спеціальні загальні збори

Зменшення статутного фонду можливе шляхом зменшення но-мінальної вартості випущених акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій. Зменшення статутного фонду неможливе за наявності заперечень кредиторів. Рішення про зменшення статутного фонду приймається в такому ж порядку, як і про збільшення.

Рішення товариства про зміну статутного фонду впливає на майнові інтереси акціонерів, тому діє правило: товариство зобо-в'язане відшкодувати власнику акцій збитки у зв'язку зі зміною статутного фонду. Порядок відшкодування збитків повинні ви-значати загальні збори з питань зміни статутного фонду. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом або арбіт-ражним судом.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позаплановими видатками товариства, останнє створює резерв-ний фонд. Це фонд визначеного законодавством розміру, він має бути не менше 25 % статутного фонду товариства. Фор-мується резервний фонд за рахунок чистого прибутку шляхом щорічного відрахування 5 % прибутку до отримання необ-хідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання фонду приймає ви-щий орган управління товариства. Резервний фонд має цільове призначення, тому його кошти на інші цілі не використовуються.

Обов'язковим фондом у товаристві є також фонд сплати диві-дендів. Це майновий фонд, який теж формується з чистого при-бутку товариства.

Інші фонди створюються, якщо це передбачено статутом то-вариства (наприклад, житловий фонд, валютний фонд, страхо-вий фонд тощо).

Майнові права в акціонерному товаристві

Купуючи акцію , акціонер відчужує своє майно до статутного фонду товариства. За це майно акціонер одержує специфічне право -- право участі в акці-онерному товаристві.

Право участі в акціонерному товаристві за змістом є комп-лексним. До нього входять як майнові права та обов'язки акціонера, так і членські (управлінські) права та обов'язки.

Май-нові права акціонера:

брати участь у розподілі прибутків товариства;

отримувати частку прибутку товариства у вигляді дивідендів;

отримувати частку вартості майна товариства у разі його
ліквідації. Ця частка має бути пропорційною вартості акцій, які належать акціонеру;

розпоряджатися акціями: продавати, передавати, відчужу-вати іншим способом у порядку, визначеному чинним законо-давством та статутом товариства;

заповідати акції у спадщину;

*купувати додатково випущені акції товариства. Акціонер несе майнові обов'язки стосовно товариства. Він

зобов'язаний оплачувати основні та додаткові акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документа-ми товариства.

Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, визначені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства. У разі несплати в установле-ний строк, акціонер сплачує за час прострочення 10 % річних від суми простроченого платежу, якщо статут товари-ства не передбачає іншої санкції. При несплаті платежів по акціях протягом трьох місяців після встановленого строку пла-тежу товариство має право реалізувати ці акції в порядку, пе-редбаченому статутом.

Акціонери несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій.

До членських (управлінських) та інших прав і обов'язків ак-ціонерів належать такі права та обов'язки:

входити у товариство і виходити з нього;

брати участь у загальних зборах акціонерів;

обирати і бути обраними до органів товариства: спосте--
режної ради, правління, ревізійної комісії;

брати участь в управлінні товариством у порядку, визначе--
ному статутом товариства і законодавством;

отримувати інформацію про діяльність товариства. На ви-
могу акціонера товариство зобов'язане надавати йому річні ба-
ланси, звіти, протоколи зборів.

Обов'язки акціонерів :

- додержуватись установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства,

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товари-ства, виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та установчими документами.

- зобов'язаний оплатити повну вартість акцій у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше 1 року після реєстрації акціонерного товариства

2.1. 3. Управління акціонерним товариством

Згідно з Цивільним кодексом України , ст. 159 вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів

У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у загальних з борах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведенная загальних зборів (крім випадку проведення установчих зборів).

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган акціонерного товариства.

До компетенції загальних зборів належить:

а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного

товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

в) обрання і відкликання членів наглядової ради;

г) утворення і відкликання виконавчого та інших органів

товариства;

д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного

товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження

звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку,

строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів),

визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх

підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та

положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової

відповідальності посадових осіб органів управління товариства;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх

документів товариства, визначення організаційної структури

товариства;

з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством

акцій, що випускаються ним;

и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного

товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що

перевищує вказану в статуті товариства;

ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства,

призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного

балансу;

й) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи

акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках,

передбачених законом.

Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у

3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких

питань:

а) зміна статуту товариства;

б) прийняття рішення про припинення діяльності товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів

акціонерів, які беруть участь у зборах.

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть

участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш

як 60 відсотків голосів.

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу акціонерного товариства.

Виконавчим органом АТ , який здійснює керівництво його поточною діяльністю , є правління

Це орган, підзвітний загальним зборам. Збори визначають персональний склад правління, стратегію його діяльності. Оперативне управлі-ння товариством передбачає, що правління вирішує усі питання діяльності товариства, в тому числі делеговані зборами, крім пи-тань, що належать до виключної компетенції зборів (внесення змін до статуту товариства; затвердження річних звітів діяльності товариства, звітів і висновків ревізійної комісії; створення, реор-ганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представ-ництв, затвердження їхніх статутів та положень; прийняття рішен-ня про припинення діяльності товариства, призначення ліквіда-ційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу).

Роботою правління керує голова правління, який призначаєть-ся або обирається відповідно до статуту товариства. Голова прав-ління акціонерного товариства має право без довіреності здійсню-вати дії від імені товариства. Статутом може бути надано право представництва без довіреності і членам правління. Голова прав-ління організовує ведення протоколів засідання правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їхню вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.

В акціонерному товаристві з числа акціонерів можестворюватися наглядова рада акціонерного товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

У роботі наглядової ради акціонерного товариства з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів, створення наглядової ради акціонерного товариства обов'язкове.

Статутом акціонерного товариства або за рішенням загаль-них зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спосте-режну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

Питання, відне-сені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції ради акціонерного товариства (спостережної ради), не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства.

Члени наглядової ради АТ не можуть бути членами його виконавчого органу

До наглядової ради входять :

представники засновника, акціонерів (крім членів правління), уповноважені представники обслуговуючих банківських установ, представни-ки трудових колективів, органів приватизації.

Щодо інших суб'єк-тів (без участі держави) визначення складу спостережної ради належить до компетенції самих товариств. Якщо товариство віднесено до категорії монополістів, до спостережної ради може входити представник Антимонопольного комітету.

Функції спостережної ради поділяються на контрольні у сфері управління та контрольні у сфері господарської діяльності това-риства. У першій сфері рада затверджує голову правління , за його поданням -- членів правління, аналізує дії правління щодо управління товариством. У другій сфері рада розглядає та аналізує звіти правління, ревізійної комісії товариства; аналізує дії правління щодо реалізації інвестиційної, технологічної та ціно-вої політики, додержання товариством номенклатури товару; є ініціатором позачергових ревізій та аудиторських пере-вірок господарських і фінансових результатів роботи товариства; погоджує операції товариства щодо розпорядження майном на визначену статутом суму; вносить засновнику і зборам пропо-зиції з питань діяльності товариства. Рада не має права втруча-тися в оперативні дії товариства.

Для виконання контрольних функцій рада наділена правом отримувати інформацію про діяльність товариства; заслуховува-ти звіти правління та посадових осіб з окремих питань їхньої діяльності; припиняти повноваження тих членів правління, яких затверджує; залучати до аналізу окремих питань експертів.

Формою роботи ради є засідання (правомочні за наявності на них 2/3 членів ради), на яких приймаються рішення більшістю голосів (вирішальним при рівності є голос голови). Засідання про-водяться щоквартально. Позачергові засідання ради можуть бути скликані на вимогу голови ради, правління та третини членів ради.


Подобные документы

 • Аналіз поняття господарських товариств, як юридичних осіб: їх права та обов’язки, порядок утворення і припинення діяльності. Аналіз реалізації майнового права в акціонерному товаристві, особливості управління товариством з обмеженою відповідальністю.

  курсовая работа [84,0 K], добавлен 27.04.2010

 • Загальна характеристика, поняття та особливості засновників та учасників господарських товариств. Юридичні та фізичні особи - підприємства, установи, та організації як засновники та учасники акціонерного товариства. Інші господарські товариства.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 31.10.2014

 • Основи функціонування господарських товариств, їх створення для здійснення підприємництва і некомерційної господарської діяльності. Види господарських товариств. Порядок утворення і припинення господарських товариств. Участь у господарському товаристві.

  контрольная работа [42,2 K], добавлен 11.01.2014

 • Загальна характеристика господарських товариств. Створення, реєстрація господарських товариств. Зміцнення позицій виробництва на ринку. Реорганізація товариств шляхом злиття, приєднання, розподілу, виділення, приєднання. Етапи проведення реорганізації.

  курсовая работа [41,2 K], добавлен 15.02.2011

 • Інституціональні основи та види господарських товариств. Особливості функціонування товариств в умовах ринкової економіки. Основні показники та шляхи підвищення ефективності діяльності товариства. Зарубіжний досвід розвитку товариств на Україні.

  курсовая работа [56,4 K], добавлен 01.10.2011

 • Господарські товариства, їх правовий статус. Акціонерне товариство і товариство з додатковою відповідальністю. Права учасників господарського товариства. Умови відповідальності учасників господарських відносин. Господарсько-правова відповідальність.

  контрольная работа [19,3 K], добавлен 13.02.2011

 • Поняття і ознаки юридичної особи в цивільному праві, її правоздатність. Підстави виникнення її прав та обов'язків. Порядок створення і припинення юридичних осіб. Характеристика комерційних і некомерційних організацій. Види господарських товариств.

  курсовая работа [38,0 K], добавлен 15.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.