Звичай в цивільному праві України та країн світу

Проблема джерел права в юридичній науці. Поняття правового звичаю, специфічні риси. Правовий звичай в різних правових системах, в сім'ї загального права. Історична основа правового звичаю, його місце в системі джерел права, в правовій системі України.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.04.2011
Размер файла 55,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Важко переоцінити значення звичайного права в Запорізькій Січі, яка стала центром виникнення великої кількості звичаїв, які всі разом склали нове поняття - «козацьке право». У Січі зародилися норми військово-адміністративної організації козацтва; правила ведення війни; деякі правила діяльності судових органів; традиційні види покарання злочинців; порядок користування козаками землями, лісами, водами; правила купівлі-продажу і інші цивільно-правові угоди; норми щодо отримання права власності унаслідок давності володіння і ряд інших інститутів матеріального і процесуального права. У Запоріжжі взагалі не було писаних джерел права, і при всіх обставинах рекомендувалося користуватися нормами звичайного права і «здоровим глуздом».

Істотну вагу мали норми звичайного права на етапі переходу України «під руку російського царя», коли царський уряд офіційно визнав силу «попередніх прав». Збереження «давніх прав», у тому числі і звичайного права, розглядалося як важлива гарантія відносної автономії України у складі Росії. Польський-литовська судова система була скасована, а нові судові органи орієнтувалися виключно на «давні права», які лише з часом стали уточнюватися в нормах гетьманського законодавства. В ході численних спроб кодифікувати використовуване в Гетманщине право, всі підготовлені проекти, починаючи з «Права, по яких судиться малоруський народ» (1743), віддавали належне звичайному праву України, використовуючи його як одне з джерел кодифікування, а також закріплюючи можливість його застосування для регулювання певних відносин в галузі шлюбний-сімейного і спадкового права і в деяких інших випадках. Укладачі «Права» повними жменями черпали із звичайного права. Вони самі признаються в цьому у вступі до «Прав»: «А чого у всъх оних (правознавчих) книгах не знаходилося і додати належало, то на користь оного ж народу, в согласіе і примър тъх же і інших християнських прав, також стародавніх добрих малороссійских обикновеній і порядків, додано». Воно і не дивно, тому що давні звичаї мали силу права до появи «Права», оскільки не було відповідних інших ухвал писаного права. Це в якій те мірі зобов'язувало і на майбутнє. У гл.7 уст.5 арт.4 «Права» чітко визначено, що у разі недоліку відповідної норми в даному кодексі, надлежит «по добрим обыкновеніям через довгий час употребляемим, которие закону Божію, цивільним правам і чистою совъсти не дека, в чому б писанного не було права, судити належит, бо таковие добріе обыкновенія силу права имъют». Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVIII столітті. - Львів: Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. Українознавча бібліотека НТШ, 1994. - С.10.

З розповсюдженням в Україні загальноімперського законодавства «українська старизна» збереглася у вигляді окремих спеціальних норм «Місцевих законів Полтавської і Чернігівської губернії», які містилися в Зведенні законів Російської імперії. А російський Статут цивільного судочинства 1864 року допускав використання звичайного права в спадкових, споріднених і земельних правовідносинах, щодо яких не було відповідного законодавчого регулювання. Незважаючи навіть на насадження чужих, неприйнятних для українського народу законів, в Україні, зокрема в Карпатському регіоні, найдовше зберігалися сімейні правові відносини. Так, на відміну від чужоземного законодавства, тут було відсутнє правове обмеження жінок. Звичайне право грало значну роль в суспільстві, тому що ототожнювалося з правом, яке мало загальну підтримку населення. Гошко Ю.Г. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-XIX ст. - Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1999. - С.5.

Окремі випадки застосування звичайного права при рішенні питань, пов'язаних з користуванням суспільними пасовищами і лісами, деякими аспектами трудових, шлюбних і спадкових відносин мали місце навіть на початку XX в.

Після скидання царизму, багато державних діячів в своїх уявленнях про майбутню правову систему України, віддаючи дань української народної традиції, надавали велике значення звичайному праву. Звернення до «істинно народного права» стало одним з політичних гасел цієї пори. Зокрема, деякі правові звичаї були покладені в основу правотворчої діяльності Центральної ради, гетьмана Ськоропадського і Директорії. Норми земельного, шлюбний-сімейного і спадкового права відображали відповідні норми звичайного права, які вважалися такими, які якнайповніше виражали національні правові риси. Відомий правознавець того часу С.Дністрянський в своїй роботі «Правова держава» писав, що закони вже не можуть бути свавільними розпорядженнями держави. Це можливо хіба що у разі або диктатури, або просто домінуванні не демократичної держави. Якщо ж суспільство прагне до нової держави, інакше кажучи правовому, то у такому разі «ті закони не тільки мусять находити внутрішню основу в народі, але зможуть передати лише невеличку частину тих правових постанов, якими керуватиметься народ у своїй державі. Поза сферою законів, - побіч неї, та чимало й мимо неї - мусить залишитися сфера внутрішньої творчості звичаєвого права з безпосередньо-обов'язуючою силою». Братасюк М. Проблема онтологічних засад права в творчості С.Дністрянського Станіслав Дністрянський - світоч української правової науки. Матеріали наукової конференції Юридичного ін-ту ТАНГ. - Тернопіль, 1999. - С.19. При радянській владі спершу були спроби допустити допоміжну роль звичайного права в деяких цивільних, земляних і ін. правовідносинах, з'явилася навіть доктрина «революційного звичайного права» академіка А.А. Малиновского. Проте з часом основним джерелом радянського права стали нормативні акти, і звичайне право майже повністю втратило практичне значення (мали місце лише окремі факти застосування звичаїв при регулюванні деяких правових питань торгового мореплавання і окремих інших проблем). Українська інтелігенція традиційно приділяла значну увагу вивченню проблем звичайного права, що в умовах російського самодержавства мало не тільки історико-пізнавальне, а і певне політичне значення. Ідея звичайного (народного, національного) права тісно зв'язувалася з ідеєю національної державності. Прикрасою вітчизняної науки стали дореволюційні дослідження звичайного права України А.Ф. Кистяковського, А.І. Льовіцкого, П.С. Ефіменко, П.П. Чубінського.

У післяреволюційний період багато напрацювань залишила постійна комісія для вивчення звичайного права України, яка діяла у складі Української Академії наук в період 1918-1933 рр. Спільними зусиллями декількох поколінь українських учених вдалося зібрати, записати і проаналізувати правові звичаї нашого народу, порівняти їх із звичайним правом інших країн і на цій основі зробити висновок про високий рівень правової культури наших пращурів. Одночасно мала місце і деяка ідеалізація звичайного права. Трактуючи звичай тільки як «народне», незалежне від держави джерело права, дослідники не враховували, що тільки з санкції держави звичай і, зрозуміло, далеко не кожен може піднятися до рівня звичайного права. У деяких працях плуталися звичаї і правові звичаї, недооцінювалася вага класового, політичного елементу в нормах звичайного права.

Право радянської України сприйняло романо-германську концепцію правової норми. Закон вважався основним джерелом права. Звичаю і судовій практиці відводилася допоміжна роль. Доктрина не признавалася як джерело права. Кажучи про звичай як джерело права стосовно сучасної України, слід зазначити, що як такий він, в принципі, не розглядається. Проте в деяких випадках все ж таки є виключення. Нині використання звичаю як норма права найчастіше має місце там, де проходить грань між державно-владним і загальнийсоціальним регулюванням (торгівля, виробництво, транспорт, надання послуг і ін.). Розповсюдження звичаю залежить від того, наскільки повно врегульовані правом ті або інші суспільні відносини. У сучасному українському суспільстві суб'єкти господарської діяльності нерідко вдаються до звичаю ділового обороту.

Звичай ділового обороту (англ. custom of business turnover) -- правило поведінки, що склалося і широко вживане (повторюване) через корисність, що визнавалася, в будь-якій області підприємницької, господарської діяльності, а також у сфері цивільно-правових відносин, яке не суперечить положенням законодавства і договору.

Як вказано в ст. 7 ЦК України, цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту, який не встановлений актами цивільного законодавства, а застосовується внаслідок того, що став сталим в певній сфері суспільних відносин См.: Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. . Він може бути зафіксований у відповідному документі. Наприклад, портові звичаї (англ. port custom) -- це встановлені господарською (комерційною) практикою правила вантаження і розвантаження судів і розміру оплати за їх простій. Вони визначають відносини вантажовідправника і вантажоодержувача у випадках, коли договір про перевезення не містить відповідних вказівок.

Діловий звичай, набуваючи юридичного захисту в арбітражному (господарському) суді, нерідко стає правовим. Не підлягає застосуванню звичай ділового обороту, що суперечить положенням законодавства або індивідуальному договору, які є обов'язковими для учасників відповідного відношення. Так, згідно ст. 32 Господарські кодекси України будь-які дії в конкуренцію, яка суперечить правилам, торговим і чесним звичаям, розглядаються як недобросовісна конкуренція См.: Господарський кодекс України. - К.: Атіка, 2003.. До недобросовісної конкуренції, тобто такий, яка суперечить звичаям, відноситься наступне: неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання; створення перешкод суб'єктам господарювання в процесі конкуренції і досягнення неправомірних переваг в процесі конкуренції; неправомірні збір, розголошування і використання комерційної таємниці. Торговий звичай (англ. trade custom) -- правило поведінки, що склалося у сфері торгівлі в результаті постійного і однакового повторення конкретних відносин.

Торгові звичаї, а також деякі інститути римського права послужили основою торгового права (лат. jus mercatonim; англ. commercial law, law merchant). Торгове право називають ще купецьким правом. Воно виникло в середні віки у зв'язку з розвитком міжнародної торгівлі в Середземномор'ї. Норми, що виробляються і торговому обороті, передавалися з покоління в покоління, існували як звичаї предків в рамках замкнутої купецької гільдії, а потім стали застосовуватися як звичаї даного міста і одержали закріплення в міських статутах або статутах купецьких гільдій. Це було станове звичайне право окремих міст. Воно формувалося як право торгового обороту і спочатку розповсюджувалося на осіб торгового звання (тут же в надрах торгового обороту серед купців з відносин довірчого характеру склалося, вексельне право). З часом торгові правові звичаї стали застосовуватися для врегулювання відносин чи не тільки між ними торгового стану, але і всіма особами, які вступали у відносини торгового характеру, -- в результаті оформилося торгове право як самостійна галузь права разом з цивільним правом; у ряді країн (Франція, ФРН, Японія) було проведено його кодифікування. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. - Харьков: Єспада, 2005. - С.437.

Проте торговий звичай, що не вимагає складних формальностей від учасників правовідносин, не втратив свого значення. Його роль істотна у визначенні форм зовнішньоекономічної співпраці, не врегульованих в правових актах. Він застосовується у сфері міжнародної торгівлі і торгового мореплавання. Так, ст. 28 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» прямо встановлює, що арбітражна ухвала виноситься третейським судом згідно умовам угоди і з урахуванням торгових звичаїв, які стосуються даної угоди О международном коммерческом арбитраже: Закон Украины Закон Украины с изм. и доп. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - №42. - Ст.464.. Таким чином, можна прийти до висновку, що на сучасному етапі відбувається розширення сфери застосування правового звичаю, який раніше застосовувався тільки при прямій вказівці закону.

ВИСНОВОК

Підводячи підсумок всьому вищевикладеному, хотілося б виділити декілька основних позицій курсової роботи. По-перше, це особливості самого поняття правового звичаю. Історично він був першим джерелом права, що регулював відношення в період становлення держави. Взагалі під звичаєм розуміється правило поведінки, що склалося на основі постійного і одноманітного повторення даних фактичних відносин. Звичай - вимоги, підкріплені тривалою традицією. Правовим звичай стає після того, як дістає офіційне схвалення держави. Природа правового звичаю характеризується наступними особливостями. Він, як правило, носить локальний характер, тобто застосовується в рамках порівняльних невеликих суспільних груп людей. Юридично звичаї часто тісно пов'язані з релігією. До основних рис правового звичаю і звичайного права в цілому відносяться: стихійність і спонтанність виникнення; ритуальність, традиційність. Правовий звичай відрізняється визначеністю правила, безперервним і одноманітним характером його дотримання. Хотілося б також звернути увагу на специфіку існування правового звичаю в різних правових сім'ях. В першу чергу слід зазначити, що питання про роль і місце правового звичаю серед інших джерел права в правових системах досить складний і суперечливий. Його роль, наприклад, в країнах романо-германського права обмежена, а в деяких з цих країн зведена нанівець. Він виконує другорядну роль як джерело права внаслідок того, що історично багато хто із звичаїв вже одержав закріплення в законі. Що ж до англійського права, де правовий звичай є одним з давніх джерел, то його роль тут набагато значніше. У сфері конституційного права, наприклад, сформувався звичай, який грає більш велику роль, чим судовий прецедент. Це так звані конституційні угоди, регулюючі важливі питання державного життя. Вони є своєрідним джерелом конституційного права. Особливо велика роль правового звичаю в країнах Азії, Африки і Океанії. Тут правовий звичай продовжує займати помітне місце серед джерел національного права, він використовується для регулювання суспільних відносин. Через різнотипний характер правових систем цих країн звичай може трактуватися тут як в традиційному, так і в європейському сенсі -- в його романо-германському або англосакському різновиді. Тому при одній і тій же формі зовнішнього виразу він може бути інтегральною частиною однією з (під) систем традиційного права (звичайного, індуського або мусульманського) або «національного» права.

Таким чином, місце звичаю в системі джерел права неоднозначно. Тут можливі: а) повне його заперечення (ст. 7 французького Цивільного кодексу, радянське законодавство, що допускало лише два випадки його застосування); б) визнання звичаю як субсидиарного джерела права (Цивільний кодекс РФ); у) визнання за звичаєм сили, рівної закону і що навіть перевершує його. Останнє типово для країн, де існує дуалізм цивільного і торгового права (Франція, ФРН, Японія і т.д.). При виникненні суперечки у сфері торгових відносин звичай володіє тут пріоритетом перед цивільним законом. У ряді країн (Англія, США, ФРН) звичай може конкурувати із законом і в інших сферах. Звичай зберігає своє значення як джерело права, перш за все, в тих областях, де поки немає достатнього матеріалу для законодавчих узагальнень. Правила звичаю виступають в таких випадках як передбачення встановленого законом права. Особливо помітна роль звичаю в регулюванні нових економічних інститутів, наприклад договору лізингу, деяких банківських, страхових операцій. Кажучи про звичай, як джерело права стосовно України, слід зазначити, що останнім часом відчувається певне підвищення інтересу учених і практиків до проблем звичайного права. У програмах деяких політичних організацій з'явилися навіть заклики повернутися до звичайного державного права України. Проте серйозних наукових розробок ще немає, а тому говорити про відновлення історичної спрямованості в дослідженнях звичайного права поки що передчасно.

Таким чином, розвиток права навряд чи повинен йти по шляху офіційного виключення звичаїв з системи джерел права. Мабуть, незабаром слід чекати появи нових ринкових звичаїв, які регулюватимуть відносини до і разом з юридичними нормами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И.Даниленко / Пер. с фр. - М.: «Издательский дом NOTA BENE», 2000.
2. Бехруз Хашматулла Введение в сравнительное правоведение: Учебное пособие. - Одесса: «Юрид. лит.», 2002.
3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я.Сухарева, В.Д.Зорькина, В.Э.Крутской. - М.: «ИНФРА-М», 1998.
4. Братасюк М. Проблема онтологічних засад права в творчості С.Дністрянського Станіслав Дністрянський - світоч української правової науки. Матеріали наукової конференції Юридичного ін-ту ТАНГ. - Тернопіль, 1999.
5. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор и история русского права. - М.: «Право и Закон», 1995.
6. Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. - М.: «Изд-во Эксмо», 2005.
7. Господарський кодекс України. - К.: «Атіка», 2003.
8. Гошко Ю.Г. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-XIX ст. - Львів: «Ін-т народознавства НАН України», 1999.
9. Грязнов Д.Г. Соотношение категорий обычного права и правового обычая в юридической науке: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2001.
10. Давид Рене Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А.Туманова. - М.: «Прогресс», 1988.
11. Захарова М.В. Понятийная и видовая характеристика правового обычая как регулятора общественных отношений // LEX RUSSICA: Научные труды МГЮА. - 2004. - №4. - С.1080.
12. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. - М., «Наука», 1983.
13. Кашанина Т.Е. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. Учебное пособие. - М.: «Юристъ», 1999.
14. Лопуха А.Д., Зельцер И.М. Обычное право: вопросы теории и современная практика. - Новосибирск, 2002.
15. Мальцев Г.В. Очерк теории обычного права // Обычное право в России: вопросы теории, истории и практики. «Ростов-на-Дону», 1999.
16. Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие.- М.: «ТК Велби, Изд-во Проспект», 2006.
17. Музиченко П.П. Конституційні норми в джерелах права на українських землях у XVI ст.// Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: «Юрид. літ.», 2001.
18. Оборотов Ю.М. Традиції та новації у правовому розвитку: Монографія. - Одеса: «Юрид. літ.», 2001.
19. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М., 1984.
20. О международном коммерческом арбитраже: Закон Украины Закон Украины с изм. и доп. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - №42. - Ст.464.
21. Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVIII столітті. - Львів: Наукове товариство ім. Т.Шевченка у Львові. Українознавча бібліотека НТШ, 1994.
22. Поляков А. В. Общая теория права. - СПб., 2001.
23. Синицина И.Е. Обычай и обычное право в современной Африке. История изучения. Кодексы обычного права. М.: «Наука», 1978.
24. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. - Харьков: «Еспада», 2005.
25. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Юристъ», 2005.
26. Теория права и государства: Учебник / Под ред. проф.В.В. Лазарева. - М.: «Право и Закон», 1996.
27.Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М.М.Рассолова, В.О.Лучина, Б.С.Эбзеева - М.: «ЮНИТИ-ДАНА», Закон и право, 2000.
28. Теория права и государства / Под ред. Г.Н.Манова. - М.: «БЕК», 1995.
29. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. - К.: «Юрінком Інтер», 2003.
30. Шершеневич Г.Ф. Общая теория государства и права. Вып. 2. - М, 1911.
Размещено на Allbest

Подобные документы

 • Форма і джерело права: аспекти співвідношення. Ознаки, види правового звичаю у правовій системі. Ставлення до правового звичаю як джерела права в Україні. Структура правового прецеденту, його основні елементи та риси. Характеристика форм права в Україні.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 05.01.2014

 • Суть та характеристика джерел права. Правовий звичай та прецедент, нормативно-правовий акт, правова доктрина, міжнародний договір, релігійно-правова норма. Поняття та структура законів. Класифікація та місце закону в системі нормативно-правових актів.

  курсовая работа [45,3 K], добавлен 31.10.2014

 • Ознаки джерел права, їх види в різних правових системах. Особливості та види джерел Конституційного права України, їх динаміка. Конституція УНР 1918 р. - перший документ конституційного права України. Конституційні закони як джерела конституційного права.

  курсовая работа [71,1 K], добавлен 14.06.2011

 • З'ясування місця адміністративного права в правовій системі. Зв'язок адміністративного права з фінансовим, конституційним (державним) та трудовим правом. Уряд України, його повноваження і основні функції. Процес прийняття адміністративних актів.

  реферат [53,6 K], добавлен 30.01.2010

 • Цивільно-правові відносини в сфері здійснення та захисту особистих немайнових та майнових прав фізичних осіб. Метод цивільного права та чинники, що його зумовлюють. Характерні риси імперативного елементу цивільно-правового методу правового регулювання.

  курсовая работа [99,0 K], добавлен 13.04.2014

 • Система соціальних норм, місце та роль права в цій системі. Поняття права, його ознаки, функції, принципи. Поняття системи права як внутрішньої його організації. Характеристика основних галузей права України. Джерела права як зовнішні форми його виразу.

  курсовая работа [60,9 K], добавлен 25.11.2010

 • Визначення особливостей джерел правового регулювання в національному законодавстві і законодавстві інших країн. Історичні аспекти розвитку торговельних відносин в Україні. Характеристика джерел торгового (комерційного) права окремих зарубіжних держав.

  курсовая работа [50,1 K], добавлен 12.10.2012

 • Поняття адміністративного права та його місце в системі права України. Співвідношення державного управління та виконавчої влади. Загальна характеристика правового інституту державної служби. Підстави притягнення до адміністративної відповідальності.

  курс лекций [161,1 K], добавлен 25.12.2009

 • Реформування державної влади на основі підвищення ефективності системи прав і свобод особи. Посилення ролі Верховного Суду України як ключової ланки в системі влади, підвищення її впливу на систему джерел права. Механізм узагальнення судової практики.

  статья [20,5 K], добавлен 17.08.2017

 • Джерело права як форма існування правових норм. Сутність та зміст системи сучасних джерел конституційного права України, виявлення чинників, які впливають на її розвиток. Характерні юридичні ознаки (кваліфікації) джерел конституційного права, їх види.

  реферат [43,5 K], добавлен 11.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.