Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

Біографія та основні періоди творчості Ч. Діккенса, його творчість в оцінці західного літературознавства. Автобіографічні моменти роману "Життя Девіда Копперфілда", втілення теми дитинства у романі, художні засоби створення образу головного героя.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.01.2009
Размер файла 39,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Зарубежные писатели: Библиографический словарь в 2-х т. Ч. 1 А-М / Под ред. Н.П. Михальской. - М.: Просвещение, 1997. - 448 с.

7. Затонський Д.В. Минуле, сучасне, майбутнє. - К.: Наука, 1982. - 216 с.

8. Ивашева В. В. Английский реалистический роман XIX в. в его современном звучании. - М., 1974.

9. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший...». Английский роман XIX века в его современном звучании. - 2-е изд., доп. - М.: Худож. лит., 1990. - 479 с.

10. История английской литературы / Под ред. И.М. Катарского. - М.: Изд-во Акадевии наук СССР, 1958. - 736 с.

11. История всемирной литературы: В 9 т. М., 1988.

12. История зарубежной литературы XIX века. М., 1991.

13. История зарубежной литературы XIX века. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. "Рус.. яз. и; лит.". В 2 ч. Ч. I / Н. П. Михальская, В.А, Луков, А.А. Завьялова и др.; Под ред. Н. П. Михальской. - М.: Просвещение, 1991. - 256 с.

14. История зарубежной литературы XIX века: Учеб. для вузов / А.С.Дмитриев, Н.А.Соловьева, Е.А.Петрова и др.; Под ред. Н.А. Соловьевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа; Издательский центр "Академия", 1999. - 559 с.

15. Історія світової культури: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Л. Т. Левчук. - К.: Либідь, 1994. - 320 с.

16. Катарский И.М. Диккенс в Россия. - М., 1966.

17. Кеттл А. Введение в историю английского романа. - М., 1966.

18. Клименко Е. И. Английская литература первой половины XIX в. - Л., 1971.

19. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник. - К.: Заповіт, 1997. - 464 с.

20. Островский А. Н. О Диккенсе // Собр. соч.: В 10 т. - М., I960. - Т. 10.- С. 399-400.

21. Сноу Ч. Портреты и размышления. - М., 1985.

22. Шабловская И.В. История зарубежной литературы (первая половина). - Мн.: Экономпресс, 1998. - 382 с.

23. Энциклопедия литературных произведений. - М.: ВАГРИУС, 1998.- 656 с.


Подобные документы

 • Творчість видатного письменника Ч. Діккенса. Сюжетно-композиційні та ідейні особливості роману "Великі сподівання". Дослідництво автобіографічних мотивів у романі, соціально-філософське підґрунтя твору. Художнє втілення теми руйнівної сили снобізму.

  курсовая работа [37,7 K], добавлен 27.07.2011

 • Труднощі дитинства Ч. Діккенса та їхній вплив на творчість письменника. Загальна характеристика періодів та мотивів творчості. Огляд загальних особливостей англійського реалізму в літературі XIX століття. Моралізм та повчальність як методи реалізму.

  реферат [26,4 K], добавлен 04.01.2009

 • Короткий біографічний нарис життя та творчості відомого письменника Ч. Діккенса. Особливості формування літературного стилю та фактори, що вплинули на даний процес. Провідні риси та відомі твори письменника. "Пригоди Олівера Твіста": сюжет та тематика.

  творческая работа [46,4 K], добавлен 28.04.2015

 • Аналіз стилю та індивідуальності манери письма Ч. Діккенса. Проблема добра і зла в романах Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста" та "Ніколас Нікльбі". Аналіз художніх засобів передачі образу дитини і теми дитинства в творі "Пригоди Олівера Твіста".

  реферат [26,6 K], добавлен 04.01.2009

 • Науково-теоретичні праці літературознавців, дослідників творчості Чарльза Діккенса. Естетичні погляди письменника та його життєва позиція. Дослідження гротескної своєрідності роману "Пригоди Олівера Твіста", його ідейно-художня своєрідність й новаторство.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 21.05.2015

 • Життєвий шлях та творчі доробки Ч. Діккенса. Дитячий світ у творах письменника. Образи Поля і Флоренс - втілення всепрощення з роману "Домбі і син". Образи дітей у "Різдвяних оповіданнях" Ч. Діккенса. Олівер Твіст як типовий представник знедоленої дитини.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 27.03.2016

 • Реалістичний метод в літературі Англії XIX ст.. Початок та періоди англійського реалізму. Ставлення реалістів Англії до романтизму. Періоди творчості Чарлза Діккенса – представника англійського реалізму. Критика раціоналістичного підходу до життя.

  реферат [25,5 K], добавлен 17.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.