Заходи оперативного управління в інженерно-технічній службі села

Інформація як основа для прийняття рішень по управлінню виробничими процесами. Структура інформаційної системи управління машинно-тракторним парком. Інженерний менеджмент як інструмент розробки і функціонування системи обліку та оцінки роботи виробництва.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.09.2010
Размер файла 246,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

РЕФЕРАТ на тему

Заходи оперативного управління в інженерно-технічній службі села

ЗМІСТ

1. Інформаційна система управління машинно-тракторним парком

2. Облік та оцінка роботи машинно-тракторного парку

Використана література

1. Інформаційна система управління машинно-тракторним парком

Під інформацією взагалі розуміється відображення в свідомості людей об'єктивних причинно-слідчих зв'язків в оточуючому нас реальному світі.

Інформація - процес усвідомлення або повідомлення про будь-яке явище, будь-яку діяльність, будь-якої операції. Це результат сприйняття за допомогою органів відчуття і технічних засобів, одержуваних при спостереженні за тим чи іншим предметом, процесом, явищем, операцією, цебто результат мислення про них.

Людина, сприйнявши інформацію передає її іншій. Перш ніж повідомити інформацію, її необхідно запам'ятати і при допомозі букв, цифр, знаків, звуків перенести на носії - папір, бланк, дискету. Цебто створити документ, яким можна користуватися в часі і просторі, передати на відстань і зберігати потрібний час.

Проте, поняття “інформація” все ще не має єдиного загальноприйнятого визначення. З точки зору практичного її використання, багато науковців вважають інформацією будь-які повідомлення, що доповнюють знання, переконання і уявлення людини про діяльність в системі, що розглядається. Таке поняття інформації, хоч і досить обмежене, проте цілком допустиме для нашої мети. Інформація може бути подана в формі усної мови, документа, листа, телефонограми, сукупності цифрових даних і т.п. Кожна з різноманітних форм представлення інформації незалежно від її змісту називається в теорії інформації повідомленнями.

Під передачею інформації, інформаційним потоком розуміють процес, який включає в себе як відправлення, так і прийняття повідомлень.

Потоком інформації називають сукупність повідомлень, які послідовно передаються від керівника виконавцю, або навпаки, від виконавця керівнику одне за одним в певні моменти часу.

Поняття інформації можна розглядати як форму зв'язку або як об'єктивний зміст зв'язку між керуючими і керованими об'єктами, що проявляється в зміні їх стану. Вся інформація по направленню розділяється на пряму (командну) і зворотну (виконавчу), по виникненню -- на регулярну (систематизовану) і вірогідну (випадкову). Командна інформація направлена завжди від керуючого об'єкту до керованого, а виконавча - навпаки.

Поняття інформації не існує без поняття системи і визначається через неї. При цьому під системою розуміється сукупність взаємопов'язаних об'єктів, які підлягають управлінню і виділяються для вирішення визначеної задачі. Оскільки поняття інформації нерозривно зв'язано з поняттям системи і є умовою системного дослідження, а інформаційні повідомлення існують і циркулюють у суворо визначених системах, то і інформаційні потоки необхідно визначати в таких системах. Для нашого випадку - це система управління машинно-тракторним парком по виконанню механізованих робіт в рослинництві.

Будь-яка інформаційна система переслідує дві мети: забезпечити керівну ланку необхідною інформацією для прийняття рішень; допомогти встановити негативні явища, що відбуваються після прийняття рішень.

Інформація, як основа для прийняття рішень по управлінню виробничими процесами незамінна. Управління по своїй природі процес інформаційний. Повне і своєчасне інформаційне забезпечення керівної ланки підприємства або окремих виробничих структур є основою оптимального управління. Від міри «достатності» інформації залежить ефективність прийнятих рішень. Не випадково рішення класифікують і по ступені інформаційного забезпечення:

- рішення в умовах визначеності (коли інформаційно відомі всі умови середовища);

- рішення в умовах невизначеності (коли за інформацією фактори і умови середовища невідомі, або не мають значення);

- рішення в умовах риску (коли застосовуються апріорні характеристики середовища, що відображають якусь ступінь ймовірності).

Інформація є як би інструментом управління.

Всебічну діяльність господарства і в тому числі експлуатацію машинно-тракторного парку, як дзеркало, відображає інформаційна система. Тому, в кожному господарстві вона повинна бути добре продуманою і суворо регламентованою.

Умови ринкової економіки нагально потребують систематичного покращення інформаційної системи. Перш ніж приступити до її вдосконалення, необхідно провести всебічний і глибокий аналіз діючої, щоб визначити:

- відповідає вона запитам управлінського складу господарства і наскільки дієво допомагає в роботі;

- позитивні і негативні сторони діючих методів, способів одержання і передачі інформації, ступінь її використання, перетворення і достовірності;

- величину інформації, частоту її створення в одиницю часу, періодичність передачі, технічну забезпеченість в її збиранні, перетворенні і доведенні до виконавців;

- втрати часу, праці, матеріальних засобів від надлишкової або недостатньої інформації, її дублювання, запізнення надходження в управляючу систему і систему, що управляється;

- можливості скорочення обсягу інформації по господарству, службах, підрозділах, а також усунення в формах і бланках зайвих реквізитів;

- наскільки ефективний розподіл обсягу інформації по виконавцях;

- чи немає в її збиранні, перетворенні, використанні невизначеності, дублювання і елементів дезінформації.

Аналіз дозволяє визначити головний напрямок у виборі заходів по вдосконаленню внутрішньогосподарської інформаційної системи. Чітко поставлена інформаційна служба дисциплінує працівників апарату управління і допомагає їм виконувати управлінські функції.

На сучасному етапі механізації виробничих процесів у господарстві головне завдання полягає у виявленні і реалізації всіх резервів продуктивності і економічності як окремих агрегатів, так і машинно-тракторного парку в цілому. Суттєве значення для вирішення цієї здачі надається проектуванню оптимальної структури управління роботою машинно-тракторного парку і інформаційної системи забезпечення реалізації управлінських функцій керівників і спеціалістів господарства та його інженерно-технічної служби. Питання управління роботою машинно-тракторних агрегатів і машинно-тракторного парку набули першочергового значення.

Загальна або інтегрована інформаційна система допомагає скоординувати інформацію, зв'язану з реалізацією прийнятих рішень або інформацію, що надходить із виробничих об'єктів. Розробка і впровадження інформаційної системи управління машинно-тракторним парком господарства відбувалася по трьох основних етапах:

I. Визначення проблеми - забезпечення своєчасного і якісного виконання механізованих робіт і технічної готовності машинно-тракторного парку;

II. Призначення системи управління - організація високопродуктивного і економічного використання машинно-тракторних агрегатів в землеробстві; оперативне маневрування технікою по обслуговуванню різних типів сільськогосподарських товаровиробників;

III. Перебудова і модифікація системи управління МТП господарства, розробка інформаційної структури оперативного управління роботою сільськогосподарської техніки на базі диспетчеризації та комп'ютерного програмування і оброблення інформаційних даних.

Як показує досвід, для вирішення задач управління, в т.ч. машинно-тракторним парком ефективним виявляється кібернетичний підхід, при якому управління роботою техніки інтерпретується як процес переробки інформації в цій системі.

Система управління машинно-тракторним парком господарства на будь-якій дільниці складається з управляючої підсистеми (керівники господарства і інженерно-технічної служби) і підсистеми, що управляють (машинний парк, ремонтна майстерня, машинний двір, нафтобаза і т.д.), які зв'язані між собою інформаційними каналами.

Управляюча підсистема формує командно-управлінську інформацію, направляє її для виконання в підсистему, що управляється (об'єкт управління) і одержує від останньої по каналах зворотного зв'язку вихідну інформацію про хід виконання переданих команд і стан об'єкту управління.

Наприклад, схема контурного інформаційного зв'язку в системі управління машинно-тракторним парком машинно-технологічної станції (МТС) показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема контурного зв'язку в системі управління машинно-тракторним парком машинно-технологічної станції (МТС)

В системі управління машинно-тракторним парком регулюючою величиною, як правило, вибирається виробіток агрегатів.

Відповідно до цього і побудований контур прямого і зворотного зв'язку між трьома керівниками (директором МТС, інженером-організатором і начальником механізованого загону) та машинно-тракторними агрегатами. По контуру прямого зв'язку директор МТС намічає загальний обсяг механізованих робіт; інженер-організатор (менеджер) МТС, який безпосередньо управляє виробництвом, розробляє графік виконання робіт в розрізі машинно-тракторних агрегатів і обслуговуючих господарств.

По контуру прямого зв'язку інженер-організатор передає графік роботи машинно-тракторних агрегатів начальнику механізованого загону, який проводить розподілення механізованих робіт по окремих агрегатах і полях. Фактичний виробіток машинно-тракторних агрегатів по контуру зворотного зв'язку передається диспетчеру МТС, який встановлює розбіжності з програмою (графіком) виконання робіт. На основі аналізу цих розбіжностей приймаються рішення на систему, що управляється (машинно-тракторні агрегати), щоб привести її до нормального стану. Ці рішення передаються по контуру прямого зв'язку для виконання.

Аналогічним чином діє контур зворотного зв'язку, що замикається на директорі МТС. Відмінності полягають в тому, що директор МТС контролює хід польових робіт і здійснює порівняння обсягу виконання механізованих робіт з програмним завданням.

При нормальному функціонуванні системи управління потоки інформації повинні бути замкнені один на один або на виробничі процеси. Відсутність взаємозв'язку потоків інформації свідчить про її пропуск, або не уточнений спосіб її формування, що негативно відбивається на процесі управління. Власне процес управління машинно-тракторним парком господарства складається з декількох основних елементів:

- розподілення машинно-тракторних агрегатів по видах робіт і полях;

- контроль за використанням машинно-тракторних агрегатів;

- регулярне технічне обслуговування машинно-тракторних агрегатів;

- усування виникаючих несправностей машинно-тракторних агрегатів;

- забезпечення нормальних умов роботи механізаторів.

Кожний з приведених елементів управління машинно-тракторним парком включає наступну послідовність інформаційного забезпечення: прийняття інформації, обробку інформації, прийняття рішення, передачу вказівки, виконання рішення, контроль виконання.

Потоки циркулюючої інформації в системі управління машинно-тракторним парком можна розбити на три частини:

I. Технічні повідомлення (зв'язані з підтриманням технічного стану машин на потрібному рівні);

II. Технологічні повідомлення (зв'язані з виконанням технологічних процесів вирощування і збирання сільськогосподарських культур);

III. Організаційні повідомлення (зв'язані з забезпеченням умов використання і обслуговування техніки та праці механізаторів).

Функціонуюча в системі управління машинно-тракторним парком господарства не фіксована інформація (команди, розпорядження, вказівки тощо) носить оперативний характер і використовується в момент її одержання. Ці повідомлення можуть або реєструватися і таким чином перетворюватись на зафіксовану інформацію, або використовуватись для усунення перешкод в роботі техніки і знову проявитись як елемент зафіксованої інформації, нерідко документу.

Наприклад, на диспетчерський пункт господарства з механізованого загону надійшла інформація про зупинку агрегату через технічну несправність, яка усунена механізатором. Таке повідомлення може бути нефіксованим. Проте, якщо агрегат потребує ремонту через майстерню -- це повинна бути фіксована інформація. Якщо ж в процесі роботи агрегату скоїлась аварія з травмуванням механізатора, то інформація не тільки стає фіксованою але і документованою.

Визначене інформаційне забезпечення виробничих служб, причетних до управління машинно-тракторним парком при виробництві рослинницької продукції приведено в табл. 2.

Управління як інформаційний процес тісно зв'язаний з структурою управління господарства, знаходиться в залежності від неї і чинить на неї зворотну дію.

При організації структури управління машинно-тракторним парком господарства приймаються до уваги наступні інформаційні моменти:

- зміст інформаційних повідомлень про хід виконання механізованих робіт з різних виробничих дільниць;

- джерело інформації і періодичність її відправлення;

- причини виникнення інформації, порядок її оформлення і передачі;

- встановлення обсягу та виду масивів інформації, необхідної для керівників і спеціалістів на різних рівнях управління;

- забезпечення достовірності і надійності інформаційних повідомлень;

- визначення осіб, строків і засобів, за допомогою яких формуються рішення, основані на одержаній інформації.

Рішення по управлінню машинно-тракторним парком господарства, прийняте без попередньої інформаційної підготовки, не може бути повноцінним і ефективним.

Таблиця 2.

Інформаційне забезпечення функцій управління машинно-тракторним парком господарства

Служби управління

Інформаційне забезпечення (зміст)

Режим функціонування

Агрономічна служба

Конкретизовані технологічні карти на вирощування і збирання сільськогосподарських культур

Періодичний

Інженерно-технічна служба

Відомості про марочний склад і технічну готовність машинно-тракторного парку.

Графіки ремонту і технічного обслуговування машин

Періодичний

Річний

Економічна служба

Нормативи виробничих затрат на виробництво продукції рослинництва і використання машинно-тракторного парку.

Аналіз ефективності експлуатації машинно-тракторного парку.

Річний

Періодичний

Служба обліку та звітності

Облік матеріально-технічних засобів на утримання машинно-тракторного парку.

Облік виробітку машинно-тракторних агрегатів і начислення заробітної плати механізаторам.

Місячний

Місячний

Диспетчерсько-аналітична служба

Поточні плани проведення механізованих польових і збирально-транспортних робіт.

Інформація керівників і спеціалістів про хід виконання виробничих завдань і використання машинно-тракторних агрегатів.

Аналітична оцінка показників виконання робіт і використання техніки.

Періодичний

Щоденний

Декадний

Керівники механізованих підрозділів (бригад, загонів, ланок, колективів)

§ Розрахунки комплектування складу машинно-тракторних агрегатів.

§ Наряди механізаторам на виконання робіт.

§ Оперативні контрольні повідомлення про роботу техніки і механізаторів.

Періодичний

Щоденний (по необхідності)

Щоденний

Керівники і спеціалісти потребують системи інформаційного зв'язку для виконання їх основних функцій: планування, організації і управління. Для оперативного прийняття управлінських рішень необхідна добре розроблена і точна внутрішня інформація, яка забезпечує одержання достатньої кількості якісних даних.

Виробничий досвід свідчить, що один працюючий машинно-тракторний агрегат може створити за робочий день інформаційний потік із 8…13 повідомлень, в тому числі: 3…4 технічних, 3…6 технологічних і 2…3 організаційних.

Кожний керівник і спеціаліст господарства та інженерно-технічної служби на протязі робочого дня може якісно переробити цілком визначену кількість інформаційних повідомлень.

Якщо кількість інформаційних повідомлень перевищує “пропускну можливість” керівника або виконавця, це призводить до порушення своєчасності і якості прийняття управлінського рішення та його виконання. Найчастіше це проявляється в порушенні параметрів і ритму технологічних процесів виробництва сільськогосподарської продукції а також режимів роботи машинно-тракторних агрегатів та комплексів машин. Тому інформаційно-управлінська система використання машинно-тракторного парку господарства визначається як обсягом інформаційних показників і повідомлень, кількістю задіяних в ній працівників, так і спроможністю їх засвоювати і переробляти одержану інформацію.

Джерела виникнення та напрямки розгалуження інформаційних повідомлень та показників в системі управління машинно-тракторним парком показані в таблиці 3.

Дослідження потоків інформації, визначення взаємозв'язку виробничих показників і інформаційного завантаження спеціалістів показало, що в системі управління машинно-тракторним парком господарства управлінські функції в інформаційному плані можна звести до трьох моментів:

I. Потік інформації по машинно-тракторному парку представлений джерелами з восьми виробничих підрозділів і служб -- механізована бригада, ремонтна майстерня, пункт технічного обслуговування, машинний двір, нафтобаза, матеріально-технічний склад, бухгалтерія, диспетчерський пункт;

II. Число інформованих осіб, на яких розповсюджується сітка прийняття і виконання рішень по технічній готовності та використання машинно-тракторного парку становить 13 керівників і спеціалістів та дві категорії виконавців (механізатори і ремонтники);

III. Інформаційна система управління машинно-тракторним парком зв'язана з внутрішнім і зовнішнім інформаційними потоками, що класифіковані на 40 видів повідомлень і показників.

I. Таблиця 3.

Циркуляція внутрішньогосподарських інформаційних потоків в системі управління машинно-тракторним парком господарства

Інформаційні: документація; повідомлення; показники

Інформаційні джерела

Інформовані особи

Механізована бригада

Ремонтна майстерня

Машинний двір

Пункт ТО МТП

Нафтобаза

Матеріально-технічний склад

Бухгалтерія

Диспетчерський пункт

Керівник господарства

Головний диспетчер-менеджер

Головний інженер

Головний агроном

Головний економіст

Головний бухгалтер

Завідуючий ремонтною майстернею

Ремонтники майстерні

Завідуючий машинним двором

Майстри-наладчики МТП

Завідуючий нафтобазою

Зав. матеріально-технічним складом

Бригадир механізованої бригади

Обліковець-заправник мех. бригад

Механізатори

Журнал закріплення МТА в механізованій бригаді

?

?

?

?

Повідомлення про строки проведення механізованих робіт

?

?

?

?

?

?

?

?

?

План розосередження МТА по полях

?

?

?

?

?

?

?

?

Наряди механізаторам на виконання робіт

?

?

?

?

Повідомлення про режими роботи механізаторів

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Відомості обліку механізованих робіт

?

?

?

?

?

?

?

?

Повідомлення про якість виконання механізованих робіт

?

?

?

?

?

?

?

?

Зведення про денний виробіток МТА

?

?

?

?

?

?

?

Зведення про обсяги виконання механізованих робіт

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Показники нормування механізованих робіт

?

?

?

?

?

?

Звіти про нарахування зарплати і відпрацьованих днях

?

?

?

?

?

?

?

Розрахунково-платіжна відомість

?

?

?

?

?

Експлуатаційна книжка на енергомашину

?

?

?

?

?

?

?

Матеріальний звіт по механізованій бригаді

?

?

?

?

?

?

?

Накладні на відпуск паливно-мастильних матеріалів

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Лімітно-заборна картка на енергомашину

?

?

?

?

?

?

?

?

Звіт про рух паливно-мастильних матеріалів

?

?

?

?

?

?

?

?

Графіки ремонту техніки

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Акти прийняття машин в ремонт

?

?

?

?

?

?

?

Відомість дефектовки машин

?

?

?

Заявки на запчастини і ремонтні матеріали

?

?

?

?

Наряди на проведення ремонтних робіт

?

?

?

?

Гарантійні талони технічної справності машин

?

?

Акти прийняття машин з ремонту

?

?

?

?

?

?

Повідомлення про збирання і обкатку нової і відремонтованої техніки

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Нормативи відрахувань на реновацію техніки

?

?

?

Калькуляція собівартості ремонтних робіт

?

?

?

?

?

Книга обліку зберігання техніки

?

?

?

Журнал обліку проведення технічних доглядів

?

?

?

?

?

?

Звіт по ремонтній майстерні

?

?

?

?

?

Акти на складання техніки

?

?

?

?

?

Книга обліку витрат на утримання техніки

?

?

?

?

?

?

Ліміти затрат на утримання техніки

?

?

?

?

?

?

Ліміти затрат на виконання мехробіт

?

?

?

?

?

?

?

Показники собівартості експлуатації МТП

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Заявки на оперативне усунення несправностей

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Повідомлення про час усунення несправностей машин

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Документи на придбання техніки, запчастин, ремонтних матеріалів, палива

?

?

?

?

?

?

?

?

Заявки і договори на оренду технічних засобів

?

?

?

?

?

?

?

Нерегламентовані та аварійні повідомлення

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Внутрішня інформація виробляє управлінські рішення по експлуатації машинно-тракторного парку, а зовнішня - про придбання техніки запасних частин, ремонтних матеріалів, нафтопродуктів та залучення або здачу в оренду машинно-тракторних агрегатів.

Виявлені види інформації можна розташувати в наступній послідовності:

§ планова інформація: (показники нормування механізованих робіт; нормативні відрахування на ремонт техніки; ліміти затрат на виконання робіт і утримання техніки; графіки проведення ремонтів і технічних доглядів машин);

§ звітна інформація: (матеріальний звіт по механізованій бригаді; звіт по ремонтній майстерні, книга обліку зберігання техніки; журнал обліку проведення технічних доглядів; журнал закріплення МТА в механізованій бригаді; звіт про рух паливно-мастильних матеріалів; лімітно-заборна картка на енергомашину; експлуатаційна книжка на енергомашину; звіт про нарахування зарплати і відпрацьованих днях; розрахунково-платіжна відомість; обліковий лист механізатора; відомість обліку механізованих робіт; акт на списання техніки);

§ поточна інформація про стан і заходи використання техніки і виконання механізованих та ремонтних робіт: (розподілення машинно-тракторних агрегатів по полях; наряди механізаторам; повідомлення про режим роботи механізаторів; зведення про денний виробіток машинно-тракторних агрегатів; повідомлення про якість виконання робіт; накладна на відпуск паливно-мастильних матеріалів; показники собівартості експлуатації машинно-тракторного парку; акт прийняття машини в ремонт; відомість дефектовки машини; наряд на проведення ремонтних робіт; гарантійний талон технічної справності машини; акт прийняття машини з ремонту);

§ інформація про виникаючі перешкоди та їх усунення: (заявки на оперативне усунення несправностей машин; повідомлення про час усунення несправностей машин; нерегламентовані та аварійні повідомлення).

Ефективність роботи господарства залежить від добре поставленої інформації, що відноситься як до наказів і рекомендацій, що передаються зверху вниз, так і до звітів про виконання встановлених завдань, що передаються знизу вверх. Тому при розробці структури управління в господарстві необхідно передбачити шляхи проходження інформації, що повинні бути по можливості короткими.

Необхідно пам'ятати, що між виробничим процесом і інформацією існує тісний зв'язок. Під виробничим процесом розуміють зміну оброблюваного предмету з допомогою застосування відповідних методів обробки. Інформаційний процес представляє собою накопичення даних, необхідних для аналізу ходу виробничого процесу.

Процес управління майже повністю складається з обробітку інформації та її передачею відповідним одержувачам. В принципі між керівництвом виробництва і управлінням немає ніякої різниці, так як той чи інший процес потребують обробленої відповідним чином інформації.

Дуже часто внутрішньогосподарський потік інформації має багаточисельні зв'язки з виробничим процесом, проте в результаті дрібнення проблеми і їх окремого аналізу ці зв'язки нерідко малопомітні.

Дані виробничого характеру, направлені від виконання до керівника, також як і інформація, оброблена відповідними службами, повинні доставлятися керівництву своєчасно і в комплексній формі, тільки в такому разі можуть бути створені умови для раціонального прийняття рішення.

Інформація повинна відповідати дійсності, так як перекручення можуть послужити причиною прийняття неправильних рішень. Характер інформації, а точніше її об'єктивність і всебічність або суб'єктивізм і відсутність точності, мають великий вплив на процес управління. Інформація може сприяти вдосконаленню організації управління або чинити на неї негативний вплив.

Сучасні технічні засоби дозволяють на будь-якому рівні управління машинно-тракторним парком господарства мати будь-яку інформацію про стан і використання техніки на тій чи іншій дільниці. Проте в цьому не завжди виникає необхідність, тому що кожний вид інформації потрібен конкретній особі і тільки під визначеним кутом зору у визначеному обсязі. Мова йде про економічність інформації, коли документ повинен містити тільки ті дані, які потрібні для досягнення рішень по визначених питаннях експлуатації машинно-тракторного парку.

Неоднакова ступінь деталізації та укрупнення інформаційних показників повинна виключати однакову повторність їх на різних рівнях. Слід добиватися по можливості одноразового фіксування однорідних повідомлень і багаторазового їх використання. Одна інформація може служити вихідною базою для іншої інформації, яка є в такому разі похідною.

В економічній літературі розроблені деякі аналітичні методи побудови інформаційного забезпечення системи управління. В одних випадках це виявлення і побудова ієрархії цілей з розпорядженням їх по рівнях управління і відповідно цьому - побудова інформаційної структури. В інших випадках використовується економіко-організаційні моделі інформації, засоби кодування, обробки і передачі.

Поки-що, комп'ютеризація створення і функціонування інформаційної системи управлінням машинно-тракторним парком, як і взагалі внутрішньогосподарським управлінням, не знайшла широкого застосування. Відсутність комп'ютерної техніки, програм, спеціалістів стримує її розвиток в господарствах.

Підвищити ефективність інженерного менеджменту в технічній і виробничій експлуатації машинно-тракторного парку здатна диспетчеризація господарства.

Диспетчерська служба здійснює оперативне управління внутрішньогосподарським виробництвом на базі диспетчерської інформації, 50% якої приходиться на машинно-тракторний парк. Для забезпечення оперативного управління машинно-тракторним парком господарства диспетчерська служба повинна виконувати такі основні функції:

I. Підтримувати постійний зв'язок з усіма виробничими підрозділами, об'єктами інженерно-технічної служби, інженерно-технічними спеціалістами господарства.

II. Готувати машинно-тракторний парк до виконання механізованих робіт в найближчий період.

III. Розробляти, корегувати і своєчасно доводити до відповідальних виконавців бізнес-плани, оперативні завдання, розпорядження, вказівки керівників і спеціалістів по використанню та обслуговуванню машинно-тракторного парку.

IV. Забезпечувати чітку організацію взаємодії і регулювання роботи підрозділів інженерно-технічної служби з іншими виробничими і обслуговуючими структурами господарства.

V. Здійснювати оперативний щоденний контроль виконання планів і завдань по продуктивності і використанню машинно-тракторного парку, вести оперативний облік і аналіз стану механізованих процесів виробництва сільськогосподарської продукції.

VI. Інформувати керівників і спеціалістів про відхилення фактичного ходу робіт від програми і приймати заходи по їх швидкому усуненню.

2. Облік та оцінка роботи машинно-тракторного парку

Інженерний менеджмент є основним інструментом розробки і функціонування системи обліку та оцінки роботи машинно-тракторного парку.

До комплексу питань інженерного менеджменту в здійсненні обліку та оцінки використання техніки насамперед відносяться:

1) виділення факторів впливу на продуктивність машинно-тракторних агрегатів;

2) розробка виробничого обслуговування вимог по ефективній експлуатації машинно-тракторних агрегатів;

3) визначення та розрахунок показників аналізу і оцінки рівня використання техніки;

4) впровадження інформаційних форм поточного обліку роботи машинно-тракторних агрегатів;

5) розробка та впровадження способів якісної оцінки виконання механізованих робіт;

6) впровадження контрольної документації оцінки роботи механізаторів.

Організація високопродуктивного використання машинно-тракторного парку є щоденною практичною задачею господарства, яка вирішується на основі обґрунтування техніко-економічного аналізу, тісно пов'язаного з бухгалтерським обліком роботи кожної машини в конкретних умовах.

Техніко-економічний аналіз, як важливий спосіб управління, можливий тільки при наявності взаємозв'язаних показників оцінки роботи машинно-тракторних агрегатів (МТА), систематизованих на одиницях виміру і надійному обліку.

В практиці господарств техніко-економічні дослідження по машиновикористанню можна здійснювати з аналізу роботи окремих машинно-тракторних агрегатів до загальної оцінки експлуатації всього парку машин або ж навпаки -- від оцінки загального використання техніки до аналізу роботи окремого машинно-тракторного агрегату. Це пояснюється тим, що на кожному рівні управління приймаються рішення по машинообслуговуванню або машиновикористанню, виходячи з стану всього машинно-тракторного парку чи певної його частини.

Так, керівник господарства, головні спеціалісти виробничих служб, перш за все потребують проведення аналізу оцінки технічного стану і використання всього наявного парку техніки.

В той час, як керівники і спеціалісти середньої ланки управління (відділення, цеху, бригади, загону) потребують оцінки роботи машинно-тракторних агрегатів, які обслуговують очолювані ними виробничі підрозділи.

На думку авторів, поглиблений аналіз слід, перш за все, приділяти використанню кожного машинно-тракторного агрегату. Високі результати роботи на окремих агрегатах забезпечують, як правило, високу ефективність використання всього машинно-тракторного парку господарства.

Метою техніко-економічного аналізу використання машинно-тракторних агрегатів є забезпечення їх нормативного виробітку, виконання технологічних операцій по вирощуванню і збиранню сільськогосподарських культур в оптимальні агротехнічні строки, скорочення трудових і матеріальних затрат на одиницю виконання робіт, що сприяє збільшенню виробництва продукції рослинництва і зниженню її собівартості.

Зміст аналізу може диференціювати по таким напрямкам:

- вивчення фактичного стану і оцінка використання окремих машинно-тракторних агрегатів і парку в цілому по господарству;

- встановлення факторів і причин, що обумовили досягнення і недоліки у використанні машинно-тракторних агрегатів по видах робіт і періодах їх виконання;

- виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності експлуатації машинно-тракторних агрегатів в умовах господарства.

Щоб знайти або виробити правильне рішення в результаті техніко-економічного аналізу використання машинно-тракторних агрегатів необхідно, щоб такий аналіз був оперативним і поточним.

Оперативний аналіз машиновикористання здійснюється по механізованих підрозділах щоденно або за підсумками роботи двох-трьох днів.

Завдання такого аналізу і контролю полягає у тому, щоб оперативну інформацію про фактори, які впливають на роботу машинно-тракторних агрегатів, негайно аналітично опрацювати керівникам і спеціалістам, виявити суттєві відхилення від ходу виконання виробничого завдання і прийняти заходи по нормалізації роботи машин.

Поточний аналіз машиновикористання здійснюється по механізованих підрозділах і господарству в цілому по основних періодах проведення робіт (основний обробіток ґрунту, посів, збирання сільськогосподарських культур), по місяцях, кварталах, за рік.

При поточному аналізі вивчаються підсумкові дані використання машинно-тракторних агрегатів по видах робіт в окремих механізованих підрозділах. В результаті такого аналізу здебільшого визначаються і реалізуються перспективні резерви (пов'язані із значними капіталовкладеннями) направлені на зростання ефективності використання машинно-тракторного парку.

На продуктивність машинно-тракторних агрегатів впливають ряд природних технічних, техніко-технологічних, технологічних і організаційно-побутових факторів, примірний перелік яких поданий на рис. 2.

З відмічених двадцяти одного фактора більшість:

  погодні умови проведення робіт;

  доведення виробничого завдання;

  організація технічного обслуговування і усунення несправностей;

  забезпечення запасними частинами і ремонтними матеріалами;

  організація заправки і якість палива;

  агротехнологічне забезпечення виконання робіт;

  відповідність норм виробітку і витрати палива строкам служби машин;

  оплата праці і стимулювання роботи;

  система обліку і контролю виконання робіт і використання машин;

  віддаленість полів від машинних дворів;

  виробничий зв'язок працюючих агрегатів з службами господарства;

  побутове обслуговування працівників; практично не залежить від механізаторів, працюючих на машинно-тракторних агрегатах і потребують розв'язання їх з боку керівників і спеціалістів господарства та його служб.

Рис. 2. Фактори впливу на продуктивність машинно-тракторних агрегатів

У вирішення деяких факторів:

  якість виконання ремонтів і технічного обслуговування машин;

  технічний стан агрегатів;

  агрегатування машин і регулювання робочих органів;

  механізація допоміжних процесів і обслуговування агрегатів;

  підготовка полів до виконання робіт;

  змінність роботи; механізатори можуть тільки частково втрутитися і лише вирішення трьох факторів (кваліфікація, метод виконання робіт і режим роботи агрегатів) залежать від механізаторів.

Водіння машинно-тракторного агрегату, вибір робочого режиму і способу руху здійснює безпосередньо механізатор, виходячи з своєї кваліфікації, ефективне використання технічних можливостей машин (без автоматизації елементів її управління) у вирішальній мірі залежить від нього.

Виходячи з факторів, що впливають на продуктивність машинно-тракторних агрегатів до використання і утримання машинно-тракторного парку пред'являються ряд вимог, які зведені в систему виробничого обслуговування.

Технічні вимоги, які направлені на підтримання машин в робочому стані, шляхом здійснення ремонтів, технічного обслуговування, заправлення і зберігання забезпечуються інженерно-технічною службою і її спеціалістами.

Техніко-технологічні вимоги, якими передбачається підготовка справних машин для виконання механізованих робіт, виконуються агрономічною і інженерно-технічною службами та їх спеціалістами разом з керівниками механізаторських колективів (підрозділів).

Технологічні вимоги, що включають підготовку і проведення технологічних процесів по виробництву продукції рослинництва, задовольняються агрономічною службою

Організаційно-побутові вимоги по впровадженню нормальних режимів праці і відпочинку механізаторів, а також обліку і контролю кількості та якості виконання робіт вирішуються спільно з адміністративно-господарською, планово-обліковою, агрономічною та інженерно-технічною службами і керівниками механізаторських колективів.

Економіка виробництва продукції в колективних господарствах виділяється складністю взаємозв'язків і взаємовідносин, які прямо або побічно пов'язані з застосуванням технічних засобів. Тому економічний аналіз використання машинно-тракторних агрегатів повинен зайняти чільне місце в практиці управління сільськогосподарськими підприємствами.

Схема виробничого обслуговування вимог до машинно-тракторного парку з участю виробничих служб та відповідальних керівників і спеціалістів господарства приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема виробничого обслуговування вимог до експлуатації машинно-тракторного парку

Визначення ефективності роботи машинно-тракторних агрегатів забезпечується системою взаємозв'язку основних критеріальних показників у наступній послідовності: технічна оснащеність господарства залежить від обсягів виконання механізованих робіт, які в свою чергу повинні погоджуватись із затратами праці механізаторів і фондом використання робочого часу (цебто проведення механізованих робіт здійснюється оптимальним складом механізаторів в оптимальні агротехнічні строки) і характеризуватися експлуатаційними затратами та оціночними результатами використання машинно-тракторних агрегатів.

Принципова схема взаємозв'язку показників для аналізу і оцінки рівня застосування машинно-тракторних агрегатів приведена на рис 4.

Достовірну оцінку рівня використання машинно-тракторних агрегатів можна дати лише через систему аналітичних показників і вимірників, що є складовою частиною методики техніко-економічного аналізу. Така система це логічно ув'язаний ряд кількісних і якісних показників, які характеризують технічну оснащеність господарства, обсяги механізованих робіт і виробіток машинно-тракторних агрегатів, затрати праці механізаторів, використання фонду робочого часу, експлуатаційні затрати на виконання механізованих робіт і застосування машинно-тракторних агрегатів, вплив використання техніки на господарську діяльність.

Відповідні показники одержують шляхом техніко-економічних розрахунків даних обліку і звітності, що характеризують фактори впливу на стан використання машинно-тракторних агрегатів в господарствах (табл. 18).

При аналізі показників, що характеризують технічну оснащеність господарства, слід, насамперед, вияснити відповідність кількості наявних енергетичних машин (тракторів і самохідних комбайнів) визначеним обсягом механізованих робіт і можливості їх виконання в оптимальні строки. Забезпеченість робочими машинами характеризується співвідношенням між ними і тракторами. Коефіцієнт забезпечення тракторів робочими машинами визначався через співвідношення їх вартості і вважався оптимальним як 1:2,5…3.

На думку авторів визначення коефіцієнту забезпечення тракторів робочими машинами через співвідношення їх вартості є досить умовним, через нестабільність і невідповідність цін на сільськогосподарську техніку. Тому може бути запропонований метод визначення цього показника через співвідношення кількості видів робочих машин за технологічним призначенням, які можуть агрегатуватися з кількістю тракторів кожного класу потужності. Наприклад, трактор Т-150К застосовується на 14…16 видах робіт, в той час, як трактор Т-150 лише на 8…10 видах робіт. В першому варіанті оптимальне співвідношення кількості робочих машин до трактора Т-150К можна визначити як 1:19…20, а в другому варіанті до трактора Т-150 як 1:12…13, до трактора типу МТЗ-ЮМЗ як 1:22…23. Важливість цього показника в тому, що робота машинно-тракторних агрегатів не на повну потужність, в основному, зумовлена незадовільним співвідношенням між тракторами і робочими машинами.

Рис. 4. Система взаємозв'язку показників для аналізу і оцінки рівня використання машинно-тракторних агрегатів

Таблиця 4.

Характеристика основних показників використання машинно-тракторних агрегатів у господарстві

Показники

Одиниці виміру

Визначення

Розрахункова формула

I. Технічна оснащеність господарства

Насиченість тракторів на 100 га оброблюваної землі

шт.

Відношення кількості середньорічних наявних тракторів () до площі оброблюваної землі

Насиченість комбайнів на 100 га посівів

шт.

Відношення кількості середньорічних наявних комбайнів до площі обслуговуючих посівів

Рівень оснащеності господарства енергомашинами

коеф.

Відношення фактичної кількості енергомашин до нормативної

Коефіцієнт забезпечення тракторів робочими машинами

коеф.

Відношення вартості тракторів до вартості робочих машин

Межа ефективності сезонного завантаження технічних засобів

год.

Відношення основних затрат по даній машині до годинного тарифу її прокату і годинного рівня затрат на її експлуатацію

II. Обсяг виконання механізованих робіт

Змінний виробіток тракторного агрегату

га

Визначається як добуток від множення ширини захвату МТА ( на робочу швидкість МТА і час зміни

Денний виробіток зернозбирального комбайну

га

Відношення пропускної спроможності молотарки комбайна до загальної урожайності зерна і соломи помножений на час зміни

Змінний виробіток тракторно-транспортного агрегату

ткм

Визначається як добуток від множення вантажо-під'ємності транспортного засобу на робочу швидкість і час зміни

Коефіцієнт інтенсивності завантаження МТА

коеф.

Відношення кількості виконаних норм виробітку за аналізований період до кількості відпрацьованих машино-змін за той же період

Рівень використання МТА протягом зміни (дня, сезону)

%

Відношення фактичного часу використання МТА протягом зміни, доби. сезону до нормативного

Повнота виконання механізованих робіт в задані агростроки

дн., год.

Відношення обсягу механізованої роботи до денного виробітку МТА і кількості МТА виконуючих роботу в даному обсязі

Коефіцієнт виконання змінної норми виробітку

коеф.

Відношення фактично виконаного змінного обсягу механізованої роботи ( до змінної норми виробітку МТА

III. Затрати праці механізаторів

Припадає оброблюваної землі на механізатора

га

Відношення площі оброблюваної землі до середньорічної чисельності працюючих механізаторів

Коефіцієнт забезпеченості механізаторськими кадрами господарства

коеф.

Відношення фактичної чисельності механізаторів до нормативної потреби механізаторів

Коефіцієнт використання механізаторських кадрів

коеф.

Відношення фактично відпрацьованих механізаторами на МТА людино-днів (до річного фонду робочого часу механізаторів

Затрати праці механізаторів на одиницю роботи

л.-г./га

Відношення числа працюючих на МТА механізаторів і допоміжних робітників до обсягу виконаної роботи , помножених на тривалість періоду виконання роботи

IV. Фонд використання робочого часу

Кількість відпрацьованих трактором машино-днів протягом року

машино-днів

Відношення відпрацьованих машино-днів до середньорічної кількості працюючих тракторів

Коефіцієнт змінності роботи МТА

коеф.

Відношення кількості відпрацьованих МТА машино-змін до кількості машино-днів, в які ці машино-зміни були відпрацьовані

Рівень використання фонду робочого часу зміни

коеф.

Відношення часу чистої роботи МТА в зміні ( до загальної тривалості зміни

Коефіцієнт використання МТА протягом доби

коеф.

Відношення часу роботи МТА протягом доби до тривалості доби (24)

V. Експлуатаційні затрати на застосування МТА

Собівартість одиниці механізованих робіт

грн./га

Відношення експлуатаційних затрат до обсягу виконаної роботи

Витрата палива на одиницю роботи

л/га,

кг/га

Відношення кількості витраченого палива ) до виконаного обсягу робіт

Ступінь експлуатаційних затрат до вартості техніки

%

Відношення експлуатаційних затрат на використання і утримання МТА до вартості МТА

Рівень експлуатаційних затрат в собівартості виробництва продукції рослинництва

%

Відношення експлуатаційних затрат на використання і утримання МТА до собівартості виробництва продукції рослинництва

VI. Оціночні результати роботи МТА

Вихід продукції рослинництва на: один гектар ріллі;

грн.

Відновлення валової продукції рослинництва до: площі ріллі ;

одного механізатора;

грн.

середньорічної чисельності працюючих механізаторів

одну гривню вартості техніки;

грн.

вартості МТА ;

одну гривню експлуатаційних затрат

грн.

рівня експлуатаційних затрат (

Продуктивність (виробіток) машинно-тракторних агрегатів на видах робіт є одним з важливіших показників їх ефективного використання за одиницю часу. За цим показником практично формуються найбільш продуктивні агрегати. Величина змінного (денного) виробітку лежить в основі нормування робіт і оплати праці механізаторів. Ефективність використання машинно-тракторних агрегатів характеризується наступними показниками:

  рівнем використання МТА протягом зміни, дня, сезону;

  коефіцієнтом інтенсивності роботи (завантаження) МТА у виробничому періоді;

  коефіцієнтом виконання змінних норм виробітку.

Вплив машинно-тракторного парку на ефективність господарювання може характеризуватися вимірником повноти виконання механізованих робіт в задані агротехнічні строки.

Продуктивність роботи механізаторів визначається через показник-затрати праці механізаторів на одиницю виконаної роботи.

Найбільша продуктивність машинно-тракторних агрегатів досягається максимальною тривалістю їх використання протягом зміни, доби, року.

На рівень використання машинно-тракторних агрегатів впливає не тільки тривалість, але й інтенсивність їх роботи.

Під інтенсивністю роботи МТА розуміється підвищення їх продуктивності під час фактичної роботи. Максимум економії часу інтенсивного виду можна досягти за умови, якщо затрати робочого часу машинно-тракторних агрегатів будуть зведені до мінімально стійких величин. Про інтенсивність роботи машинно-тракторних агрегатів дає уявлення коефіцієнт використання фонду робочого часу, що визначається відношенням часу чистої роботи МТА в зміні до тривалості зміни.

Основним вартісним показником ефективності використання машинно-тракторних агрегатів є експлуатаційні витрати. З затратами прямо пов'язані не тільки рівень використання техніки, але й обсяг виконання механізованих робіт.

В машиновикористанні виділяють два види затрат: незалежні від експлуатації техніки і виникаючі при її застосуванні.

Перші затрати вважаються основними, куди відносять амортизацію основних засобів, в т.ч. активних (машин), орендні затрати, податки, страхові платежі, різні відрахування.

Другі затрати є обіговими, власне експлуатаційними і включають вартість ремонтів, технічного обслуговування, паливно-мастильних матеріалів, оплату механізаторів.

Сума основних і експлуатаційних затрат створюють собівартість, яка розраховується на одиницю роботи, часу, площі.

Застосування техніки потребує відповідних основних затрат у формі амортизації, податків, відрахувань тощо і обігових затрат, пов'язаних безпосередньо з використанням машин. В собівартості виробництва продукції рослинництва експлуатаційні затрати займають близько 30%, а з амортизацією основних засобів вони становлять понад 40% всіх виробничих затрат.

Натуральним показником, який характеризує економічність використання машинно-тракторних агрегатів по витраті палива, є витрата палива на одиницю виконаної роботи.

Із-за низки об'єктивних чинників (підвищення вартості машин, паливно-мастильних матеріалів, витрат на ремонтно-обслуговуючі роботи, введення податків, тощо), а також численні недоліки в організації проведення механізованих робіт і використанні машинно-тракторних агрегатів стримують зниження експлуатаційних затрат на виробництво продукції рослинництва.

Вихід валової продукції рослинництва в розрахунку на одну гривню вартості машин і на одну гривню експлуатаційних затрат характеризують рівень віддачі вкладених господарствами засобів і коштів на придбання і використання машинно-тракторних агрегатів.

Ефективність застосування машинно-тракторних агрегатів на вирощуванні і збиранні даної сільськогосподарської культури (групи культур) можна характеризувати кількістю і якістю виробленої продукції, віднесеної до експлуатаційних затрат і окупністю собівартості затрат на виробництво продукції даної культури. Розрахункова формула має вигляд:


Подобные документы

 • Характеристика процесу управління. Аспекти та заходи впровадження автоматизованої системи управління, її склад. Основні типи програмного та інформаційного забезпечення управління. Системи підтримки прийняття рішень, їх характеристика та призначення.

  реферат [24,7 K], добавлен 05.03.2012

 • Перебудова систем управління підприємством. Природа рішень у менеджменті. Технологія розробки рішень. Науковий підхід до розробки i прийняття управлінських рішень. Методи розробки і обґрунтування, оцінка і прийняття рішень. Організація виконання рішень.

  курсовая работа [64,7 K], добавлен 23.10.2008

 • Зміст інформаційно-документаційного забезпечення управління. Роль інформаційних технологій в забезпеченні оперативності та гнучкості прийняття рішень, в забезпеченні своєчасного та правильного створення документів. Структура інформаційної системи.

  презентация [1,9 M], добавлен 20.04.2012

 • Прийняття рішень в операційному менеджменті. Управління матеріально-технічним постачанням та запасами. Технологічний процес виробництва продукту та аналіз устаткування. Управління операційною інфраструктурою та якістю операційної системи підприємства.

  курсовая работа [219,5 K], добавлен 21.12.2011

 • Суть, поняття, принципи побудови логістичної системи. Сучасний рівень інформаційного забезпечення управлінських процесів в умовах державного госпрозрахункового підприємства. Застосування логістичних підходів до оцінки ефективності інформаційної системи.

  курсовая работа [176,0 K], добавлен 07.07.2010

 • Сутність і рівні менеджменту, історія розвитку, його методологічні основи, планування як інструмент. Організація і структура управління на підприємстві. Мотивація управління підприємством. Прийняття управлінських рішень. Культура і стиль управління.

  учебное пособие [330,6 K], добавлен 01.04.2012

 • Сутність системи управління підприємством. Оцінка інформаційних технологій підтримки процесів прийняття управлінських рішень. Внутрішнє середовище підприємства. Впровадження CRM-концепції управління ДП завод "Пожспецмаш". Стандарти моделі управління.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 08.04.2013

 • Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації. Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів. Документація системи менеджменту якості. Менеджмент ресурсів. Якість та управління організацією. Економічна ефективність ро

  дипломная работа [199,7 K], добавлен 20.06.2004

 • Дослідження ризику та ризик-менеджменту банку. Механізм управління ризиками як складова системи управління банком. Процес прийняття рішень у системі ризик-менеджменту. Система управління ризиками ПАТ "Платинум Банк", рекомендації щодо удосконалення.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 28.05.2014

 • Поняття "прийняття рішення": місце цього процесу в системі управління. Етапи інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень. Критерії оцінки якості інформації та істотні чинники впливу на рішення. Умови для використання різних стилів рішень.

  методичка [1,3 M], добавлен 07.08.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.