Удосконалення системи ризик-менеджменту в системі управління банком

Дослідження ризику та ризик-менеджменту банку. Механізм управління ризиками як складова системи управління банком. Процес прийняття рішень у системі ризик-менеджменту. Система управління ризиками ПАТ "Платинум Банк", рекомендації щодо удосконалення.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.05.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Де ржавний вищий навчальний заклад

"Українська акаде мія банківської справи Національного банку України"

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Дипломна робота

освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Виконав: студе нт 5 курсу, групи МБС-21

спеціальності 8.03050802 - "Банківська справа"

Стогов О. В.

Керівник: Циганюк Д.Л.

Рецензент: Гулий О.В.

Суми - 2013 року

Реферат

Дипломна робота містить ___ сторінок, 18 таблиць, 26 рисунків, 7 формул, список використаних джерел з 71 найменування, 15 додатків.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю створення ефективної системи ризик-менеджменту банку, що набуває особливо важливого характеру у посткризовий період. Якісне управління банківськими ризиками на ряді з добре структурованою системою ризик-менеджменту дозволить банкам ефективно функціонувати та отримувати максимальні обсяги прибутку за мінімальних витрат у ході своєї повсякде нної діяльності.

Предметом дослідження виступає механізм управління ризиками як складова системи управління банком. Об'єктом дослідження є система ризик-менеджменту банку.

Метою дипломної роботи є удосконалення системи ризик-менеджменту банку.

Основними завданнями дипломної роботи є:

- дослідження сутності ризику та ризик-менеджменту банку;

- характеристика системи ризик-менеджменту банку;

- визначення процесу прийняття рішень у системі ризик-менеджменту;

- аналіз загальної характеристики діяльності ПАТ "Платинум банк";

- ознайомлення з системою управління ризиками ПАТ "Платинум Банк";

- надання рекомендацій щодо удосконалення моделі оцінки ймовірності банкрутства ПАТ "Платинум Банк";

- оцінка системи охорони праці та безпеки в ПАТ "Платинум Банк".

За результатами дослідження сформульовано визначення поняття ризику та ризик-менеджменту; досліджено сутність системи ризик-менеджменту та проаналізовано її функціональну підсистему; досліджено економічний стан ПАТ "Платинум Банк", проведе но оцінку його ризиків за 2010-2012 роки та розглянуто організацію системи управління ризиками загалом; проведено кореляційний та регресійний аналіз факторів впливу на фінансову стійкість Банку; досліджено механізми оцінки ризику банкрутства банку, запропоновано власну модель та проведено за ними розрахунки по ПАТ "Платинум Банк"; проведе но аналіз системи організації умов праці та безпеки в ПАТ "Платинум Банк".

Практичне значення одержаних результатів складається з виявлення значущих факторів впливу на фінансову стійкість та рекомендацій щодо вдосконалення моделі оцінки банкрутства банку.

Опубліковано в статті: Стогов О.В. Оцінка ризиків банківських установ / О.В. Стогов // молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. - 2013. - № 4. - С.159-168.

Ключові слова: банк, ризик, ризик-менеджмент, система ризик-менеджменту, управління ризиками.

ризик менеджмент банк управління

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Теоретичні основи системи ризик-менеджменту у банку
 • 1.1 Поняття ризику в банківській сфері
 • 1.2 Характеристика системи ризик-менеджменту в банку
 • 1.3 Характеристика функціональної підсистеми ризик-менеджменту
 • Висновки до розділу 1
 • Розділ 2. Аналіз системи ризик-менеджменту в ПАТ "Платинум банк"
 • 2.1 Економічна характеристика діяльності ПАТ "Платинум Банк"
 • 2.2Аналіз ризиків ПАТ "Платинум Банк"
 • 2.3 Організація ризик-менеджменту в ПАТ "Платинум Банк"
 • Висновки за розділом 2
 • Розділ 3. Розвиток методичних засад управління фінансовою стійкістю в системі ризик-менеджменту ПАТ "Платинум банк"
 • 3.1 Аналіз факторів впливу на фінансову стійкість ПАТ "Платинум Банк"
 • 3.2 Удосконалення механізму оцінки ризику банкрутства банку
 • Висновки до розділу 3
 • Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях у ПАТ "Платинум банк"
 • 4.1 Система управління охороною праці в ПАТ "Платинум Банк"
 • 4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в ПАТ "Платинум Банк"
 • 4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях у ПАТ "Платинум Банк"
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • Додатки

Вступ

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю створення ефективної системи ризик-менеджменту банку, що набуває особливо важливого характеру у посткризовий період. Якісне управління банківськими ризиками на ряді з добре структурованою системою ризик-менеджменту дозволить банкам ефективно функціонувати та отримувати максимальні обсяги прибутку за мінімальних витрат у ході своєї повсякденної діяльності.

Метою дипломної роботи є удосконалення системи ризик-менеджменту банку.

Основними завданнями дипломної роботи є:

- дослідження сутності ризику та ризик-менеджменту банку;

- характеристика системи ризик-менеджменту банку;

- визначення процесу прийняття рішень у системі ризик-менеджменту;

- аналіз загальної характеристики діяльності ПАТ "Платинум банк";

- ознайомлення з системою управління ризиками ПАТ "Платинум Банк";

- удосконалення моделі оцінки ймовірності банкрутства ПАТ "Платинум Банк";

- оцінити систему охорони праці та безпеки в ПАТ "Платинум Банк".

Об'єктом дослідження є система ризик-менеджменту банку. Предметом дослідження виступає механізм управління ризиками як складова системи управління банком.

В роботі використовувались наступні методи дослідження: структурно-логічний аналіз - при побудові логіки та структури роботи; історичний та метод порівняння - при вивченні поглядів різних вчених на сутність поняття ризик-менеджменту банку; метод аналізу і синтезу при групуванні факторів впливу на систему ризик-менеджменту банку; абстрагування від несуттєвого при виявленні основних факторів, які впливають на систему управління ризиками банку; різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння - при зіставленні фактичних даних за відповідні періоди при аналізі діяльності банку; методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції.

Проблемам сутності та процесу управління ризиками банку приділяється увага у працях багатьох українських і зарубіжних науковців та практиків. Серед них: А.Г. Загородній, Т. Є. Андрєєва, Л.О. Примостка, А.О. Єпіфанов, Т.В. Васильєва, А.Л. Мінін, Ф. Найт, І.А. Бланк, Т. Петровська, П. Сорока, С.В. Мочерний та ін.

Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті вітчизняних і зарубіжних вчених у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій з питань управління ризиками банку та вдосконалення системи ризик-менеджменту, науково-дослідні матеріали, електронні ресурси. Основні положення роботи, висновки та пропозиції базуються на використанні та узагальненні даних Державного комітету статистики України, матеріалів Національного банку України та Інтернету.

Розділ 1. Теоретичні основи системи ризик-менеджменту у банку

1.1 Поняття ризику в банківській сфері

Загалом ризик розуміють як можливість настання певної несприятливої події, котра призводить до різного виду втрат (наприклад, одержання доходів нижче очікуваного рівня, втрата майна, одержання фізичної травми та ін.).

Сам ризик пов'язаний з тим, що неможливо абсолютно точно спрогнозувати ситуації у майбутньому. Звідси й виділяють головну властивість ризику: ризик повинен відноситися лише до майбутнього, адже він нерозривно пов'язаний із прогнозуванням і плануванням, а отже і з прийняттям рішень.

Розглядаючи наукові праці, в яких проводяться дослідження та уточнюється сутність та значення поняття "ризик", ми можемо виділити де кілька базових підходів.

Один з підходів визначає ризик лише як де яку можливість втрат.

Так, наприклад, А. Загородній, Г. Вознюк і Т. Смовженко зазначають, що ризик - це "усвідомлена можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей у зв'язку з випадковими змінами умов економічної діяльності, несприятливими обставинами" [1]. У [2] наведено схоже визначення: "риск - характеристика ситуации, имеющей неопреде ленность исхода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий. Риск предполагает неуверенность либо невозможность получения достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах". С. Мочерний вважає, що ризик тотожний з непередбаченістю, невизначеністю та випадковістю поведінки суб'єктів ринкових відносин, а тому він схильний до принесення втрат для банку [3].Г. Панова у своїх працях описує ризик як "опасность или возможность потерь банка при наступлении определенных нежелательных событий" [4]. Подібне визначення надано і В. Гамзою: "риск - это возможная (потенциальная или реальная) опасность (угроза) для тех или иных интересов банка" [5].

Такий підхід до визначення суті поняття "ризик" застосовують у більшості законодавчих актів, які пов'язані з різними видами ризиків. Звертаючись до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", ризик - "кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них" [6]. У Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" зазначено, що ризик - це "можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу" [7].

Ми вважаємо, що такий підхід робить більш простим розуміння поняття "ризик", так як розглядається можливість тільки негативних результатів, що говорить про неможливість його застосування для обґрунтування авторського підходу, який стосується сутності поняття "процентний ризик".

Інше коло дослідників, беручись за визначення терміну "ризик" оперують поняттям "ймовірність". Так, з точки зору Ф. Найта, "риск - это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли [8].Я. Мелкумов зазначає, що "риск - вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции" [9].М. Бахчеєва у своїх працях пише, що ризик - "…это порождаемая неопреде ленностью проявлений агрессивных факторов внешних и внутренних сред возможность отклонения реального протекания управляемого (наблюдаемого) процесса от предполагаемого сценария и в итоге от ожидаемого результата (цели)" [10]. На думку Н. Хаймурзіної, ризик - це "экономическая категория, выражающаяся в вероятностном наступлении при опреде ленных условиях какого-либо события, являющегося фактором изменения качественных характеристик системы" [11].

Національним банком України ризик ідентифікується залежно від його рівня впливу на капітал та надходження до банку. Тобто, з точки зору Національного банку України, ризик визначається як "ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, матимуть негативний вплив на капітал та на надходження банку" [12].

Група науковців на чолі з Л. Примосткою вважає, що "ризик - це ймовірність недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників" [13].

Трактування сутності терміну "ризик" використовуючи категорію "ймовірність" є досить зрозумілим, так як дослідження ризиків пов'язане з розвитком теорії ймовірності - розділу математики, який вивчає випадкові явища та закономірності їх виникнення: випадкові величини, випадкові події, їх якості та операції над ними [14]. Але, незалежно від того, що інструментарій математичної статистики та теорії ймовірності є базовим для проведе ння оцінки будь-яких ризиків, ототожнювати поняття "ймовірність" та "ризик" недоцільно.

Наступна, а саме - третя група науковців, у ході дослідження ризику і його проявів, прийшли до формулювання сутності даного поняття через термін "невизначеність". Наприклад, А. Тихомирова визначає, що "риск предполагает в экономическом смысле потери, ущерб, вероятность которых связана с наличием неопреде ленности, недостаточности информации" [15]. Аналогічної точки зору дотримується і А. Альгін, зазначаючи, що "риск - де ятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели" [16].

Серед українських науковців також переважає даний підхід. Так, І. Бланк пише, що "риск - вероятность возникновения неблагоприятных последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопреде ленности условий осуществления его финансово-хозяйственной деятельности" [17].

О. Ястремський вважає, що "ризик можливий лише тоді, коли приймаються рішення в умовах невизначеності, а особа, яка приймає рішення, зацікавлена в результатах рішення [18]. В. Вітлінський, в свою чергу, визначає ризик "як економічну категорію в діяльності суб'єктів господарювання, що пов'язана з подоланням невизначеності, конфліктності в ситуаціях оцінювання, управління, неминучого вибору" [19].Л. Донець визначає ризик "як небезпеку втрати ресурсів чи недоодержання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів" [20].

Треба сказати, що поняття "ризик" та "невизначеність" досить тісно пов'язані одна з одною і найчастіше вживаються у виді синонімів, але треба вміти їх розрізняти.

Для початку, ризик спостерігається лише у випадках, якщо треба приймати рішення (якщо це не так, то немає сенсу ризикувати). Тобто, безпосередньо необхідність приймати управлінські рішення в умовах невизначеності створює ризик, а у противному випадку його немає.

По-друге, ризик є суб'єктивним поняттям, а невизначеність - об'єктивним. Так, наприклад, об'єктивна відсутність точної інформації про потенційний обсяг попиту на виготовлену продукцію приводить до виникнення певного спектру ризиків для контрагентів. Наприклад, для інвестора ризик, створений невизначеністю в результаті відсутності маркетингового дослідження, перетворюється в кредитний ризик, а у разі неповернення кредиту - в ризик втрати ліквідності, що стосується реципієнта, то для нього ризик перетворюється в ризик неочікуваних коливань ринкової кон'юнктури, при цьому для кожного з учасників проекту прояв ризику є індивідуальним в кількісному та якісному вираженнях.

Відзначимо, що невизначеність може бути задана різними способами:

- у вигляді ймовірнісних розподілів (розподіл випадкової величини точно відомий, але невідомо, якого значення досягне раптова величина);

- у вигляді інтервальної невизначеності (розподіл випадкової величини невідомий, але відомо, що у визначеному інтервалі вона може досягати будь-яких змін та значень);

- у вигляді суб'єктивних ймовірностей (розподіл випадкової величини невідомий, але відомі ймовірності подій, що визначені експертним шляхом).

Слід звернути увагу, що суть невизначеності формується в результаті впливу де кількох факторів:

- відсутність конкретних значень показників ринкової системи, що характеризується як невизначеність ринкової кон'юнктури;

- часова невизначеність, що обумовлена неможливістю ідеально точно прогнозувати значення різних факторів у майбутньому;

- непередбачуваність поводження учасників у конфліктній ситуації та ін.

Взаємодія цих факторів на утворює значний спектр багатьох видів невизначеності.

Так як невизначеність є джерелом ризику, то її потрібно мінімізувати, намагаючись звести невизначеність до нуля за рахунок отримання вичерпної, достовірної, якісної інформації. Але на практиці таке зробити, зазвичай, не вдається, в результаті чого виникає необхідність її формалізації та оцінки ризиків, джерелом котрих і виступає ця невизначеність.

Таким чином, вивчивши підходи до визначення терміну "ризик", виділимо основні з них у таблиці 1.1.

Узагальнюючи результати проведеної роботи, можна прийти до висновку, що немає єдиного погляду науковців на саму природу ризику. Загалом виділяють такі: сутність ризику - об'єктивна; сутність ризику - суб'єктивна; сутність ризику - суб'єктивно-об'єктивна. Ми вважаємо, що останній підхід найбільш повно розкриває природу ризику, а також, в подальшому, дозволяє визначати і групувати фактори, котрі обумовлюють появу різних видів ризиків.

Отже, можна сказати, що ризик є категорією, котра включає ймовірність настання несприятливої події, в результаті чого існує певна невизначеність щодо передбачуваності результату, який не збігається з запланованим раніше.

Таким чином, результати проведеного дослідження показують, що єдиної класифікації ризиків не сформовано.

Таблиця 1.1 - Основні напрямки визначення поняття "ризик" [21]

Напрямок визначення

Автори, що підтримували дану іде ю

Можливість втрат (у вартісному або ж натуральному вираженні)

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк,

Т.С. Смовженко, Є.Ф. Брігхем,

С.В. Мочерний, Г.С. Панова, В.А. Гамза

Ймовірність настання несприятливих подій

Ф. Найт, Я.С. Мелкумов, М.Н. Бахчеєва, О.С. Стоянова, Н.З. Хаймурзіна,

Л.О. Примостка

Невизначеність щодо передбачуваності результату

А.В. Тихомирова, А.П. Альгін, І.А. Бланк, О. Ястремський, В.В. Вітлінський,

Л.І. Донець

Не ставлячи собі за мету уточнення класифікації банківських ризиків, скористаємося підходом, відображеним у [21]. Тобто, можна сказати, що ризик є категорією, котра включає ймовірність настання несприятливої події, в результаті чого існує певна невизначеність щодо передбачуваності результату, який не збігається з запланованим раніше.

Аналізуючи різні банківські ризики, варто зазначити, що їх список не буде повним, допоки ми не охарактеризуємо класифікацію ризиків відповідно Базельській угоді про капітал, оскільки Україна вживає заходи, котрі ведуть до інтеграції національної банківської системи до світового фінансового простору: кредитний ризик; операційний ризик; ринковий ризик, що включає процентний і пайовий ризики торговельної книги, товарний та валютний ризики. Згідно з угодою Базеля кожен банк повинен мати у своєму розпорядженні певний розмір капіталу для покриття свої основних ризиків, а саме: кредитного, операційного, ринкового.

Проведемо короткий огляд поняття ризик-менеджменту та розглянемо еволюцію його розвитку.

Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка включає в себе тактику і стратегію управління та спрямована на досягнення основних бізнес-цілей банку [22]. У більш широкому розумінні ризик-менеджмент виступає як певну сукупність структурних підрозділів, на які покладе ні функції ідентифікації, оцінки, контролю та управління ризиками. Враховуючи, що відповідальність за справну роботу системи, реакція на зміну ситуації з ризиками, а також прийняття рішень - це повноваження менеджменту, можна говорити, що ризик-менеджмент виступає як частина фінансового менеджменту, а значить і загального управління банку. Саме з даної точки зору варто розглядати еволюцію створення цього підрозділу.

Варто сказати, що поміж теоретиків у сфері ризиків також відсутня єдина точка зору стосовно етапізації розвитку ризик-менеджменту: переважно, характеристика етапів та їх кількість відрізняються, оскільки вони є суб'єктивними висновками науковців. Далі буде зроблена спроба виокремлення етапів розвитку ризик-менеджменту та надання короткої їх характеристики на основі де кількох джерел інформації (рис.1.1, табл. Г.1). На нашу думку, періодизацію варто проводити з позиції вивчення ризику за рівнями його впливу на об'єкти управління.

Рисунок 1.1 - Етапи розвитку ризик-менеджменту [23]

Перший етап еволюції ризик-менеджменту у фінансових компаніях припадає на період 70-х років XX століття. На цьому етапі управління ризиками було лише на рівні окремих осіб, котрі приймають на себе ризик: брокери, трейдери, спеціалісти фінансових відділів і внутрішнього контролю [22]. Протягом цього періоду поступово розширялося коло обов'язків працівників, що відповідали за організацію страхування майна фірм [23]. Пошук продуктів на ринку, котрі б задовольняли потреби фірм у страхуванні широкого спектра їх ризиків, спричинив появу поняття "ризик-менеджмент" у страховій справі. Де які вчені описують перший етап як період появи мікроризик-менеджменту (Desk-Level Risk Systems) - систем управління ризиками на рівні окремого робочого місця (табл. Г.1).

Варто зазначити, що в період 70-х років основною метою управління ризиками було безпосередньо виявлення та боротьба з факторами ризику, які несуть загрозу для бізнесу компанії. Тобто фахівець, що відповідає за управління ризиками, намагався встановити відповідність бізнес-процесів нормативам, причому без відхилень [23].

Другий етап охоплює 80-ті роки XX століття. Вчені вважають, що саме у цей час управління ризиками у сфері пасивів і активів фінансових компаній починає проводитися на рівні казначейства, а стратегічне управління пасивами і активами - шляхом контролю і планування [22]. Вчені вважають, що інноваційним у цей період є створення концепції "вартості під ризиком" - Value at risk (VaR) [24]. Цей показник отримав досить широке визнання поміж учасників світового фінансового ринку, а далі - і поміж регулюючих органів, після відкриття в жовтні 1994 року банком J. P. Morgan вільного доступу до розробленої ним системи RiskMetrics та розміщення детальної документації, котра описує методику підрахунку показника VaR.

Третій етап побудови ризик-менеджменту займає період 90-тих років. Він відзначився виникненням нової концепції - макроризик-менеджменту, тобто оперування ризиками на рівні окремих підрозділів у банку: кредитним - на рівні кредитного відділу; операційним - відділу внутрішнього аудиту; ринковим - на рівні фінансово-аналітичного департаменту [23, 24]. Отже, на початку 90-х років почали вводити де зінтегрований підхід, котрий дозволяв усім підрозділам банку створювати власні прийоми ризик-менеджменту. Порівняно з першим етапом, ця стадія еволюції ризик-менеджменту показує, що дослідники намагаються зменшити розрив запланованих та фактичних показників (займатися ідентифікацією та якісною оцінкою ризиків). Тобто, на третьому етапі з'являється "розподілена структура управління ризиками" [23], коли оцінку та мінімізацію збитків виконують самі бізнес-підрозділи. Наприкінці 1990-х років вчені проводять спроби кількісно і якісно оцінити ризики [25]. У результаті розробки в 1997 році J.P. Morgan системи CreditMetrics з'явилась змога визначати інтегрований показник втрат, що вперше надало можливість говорити про "інтегрований ризик-менеджмент" (Integrated risk management - IRM) та спровокувало виникнення нового етапу розвитку ризик-менеджменту.

Останній етап - сучасний. Він позначається проривом в області ризик-менеджменту, що стосується осмислення мети управління ризиками: відтепер головною метою ризик-менеджменту є попереднє (англ. - "proactive") оперування ризиком з метою зменшення негативного впливу, який здійснюють на банк певні цикли та фактори ринкової кон'юнктури [26]. Варто зазначити, що в цей період часу ризик-менеджмент сприймається як інструмент для підвищення вартості банку на ринку. Дезінтегрований підхід у побудові ризик-менеджменту замінюється високоінтегрованим, котрий передбачає загальну термінологію, методи, інструменти та оцінку портфеля ризику. Цей підхід буде ефективним, якщо фактори ризику стануть спільними для всього банку і коли хитрощі ризик-менеджменту одного підрозділу можна буде застосовувати в інших [23]. Останніми роками у банках почали з'являтися спеціальні служби - підрозділи з ризик-менеджменту, де інтегрований ризик-менеджмент спонукає залучення до системи оперування ризиками решти підрозділів банку.

Підводячи підсумок щодо розвитку ризик-менеджменту, варто зазначити, що на період з 70-х до кінця 90-х років початкові етапи передбачали управління ризиками методом "знизу-догори", а з початку XXI століття - "згори-донизу". Тобто, якщо спочатку працівники, а вже потім і відділення банків самостійно управляли ризиками, то зараз - навпаки: вище керівництво проводить координацію управління, а працівники здійснюють управління ризиками відповідно своїм повноваженням. Такий підхід надає змогу балансувати заходи стосовно управління ризиками; використовувати широку методологічну базу; здійснювати постійний процес управління, який включає ідентифікацію, моніторинг, оцінку, аналіз. Також для ефективної роботи систем ризик-менеджменту, що засновані на підході "згори-донизу", варто брати до уваги, що подібне управління має відбуватися саме на тому рівні організації, де виникає ризик, окрім того доповнюючись функціями незалежної перевірки ризиків, що проявляються контролем спостережної ради.

1.2 Характеристика системи ризик-менеджменту в банку

Однією з найбільш важливих сфер сучасного управління, що пов'язані з прийняттям рішення в умовах непевності, важкого вибору варіантів управлінських рішень, є ризик-менеджмент.

Для побудови адекватної системи управління банківськими ризиками, слід з'ясувати сутність цього поняття. Наведемо де які визначення ризик-менеджменту.

Поняття "управління ризиками" І. Івченко трактує як сукупність методів, заходів і прийомів, що дозволяють в де якій мірі передбачати настання ризикових подій та вживати заходів, котрі приводять до їх зменшення [27, 28].

Управління ризиками, як зазначають Т. Андрєєва та Т. Петровська, - це вид менеджерської діяльності, що орієнтований на нівелювання впливу ризику на ефективність роботи банку [29]. На думку авторів, процес управління ризиками треба розглядати як цілеспрямований розвиток банку з мінімізацією втрат, що залежить як від політики конкретних банків на мікрорівні, так і від центральних органів управління де ржавою на макрорівні.

Поняття ризик-менеджменту, на думку П. Сороки, - це система оцінки ризику, а також управління ним та фінансовими відносинами, що виникають у процесі бізнесу [30].

Значить, управління ризиком - це комплексна система прийомів, методів і заходів ідентифікації, оцінки та аналізу ризикової ситуації, котра передбачає обґрунтування та розробку спеціальних заходів антиризикової діяльності, що спрямовані на контроль ризиків (мінімізація ризиків, обмеження ризиків, уникнення ризиків) та фінансування ризику (самофінансування, передавання ризику).

У наш час в умовах ведення бізнесу в банку посилюється увага до особливостей покращення організаційно-інформаційного забезпечення системи ризик-менеджменту.

Будучи системою економічного управління, ризик-менеджмент банку є поєднанням певних підсистем, а саме:

- організаційно-структурної, котра включає в себе керовану (об'єкт управління) та управляючу (суб'єкт управління) підсистеми;

- підсистеми забезпечення (інформаційне, кадрове, технологічне, нормативне);

- функціональної (аналіз, планування, контроль) (рис.1.2).

Об'єктом управління у системі ризик-менеджменту банку у вузькому сенсі є зменшення негативного впливу, а у широкому - ризик, котрим потрібно управляти. Суб'єктом же управління у керуючій підсистемі виступають відповідальні особи у кожному підрозділі, котрі здійснюють функції виміру відхилень значень ризику від бажаних, а також виконують управлінські дії за допомогою зазначених банком способів і прийомів, що робиться для відновлення адекватного стану об'єкта управління.

До суб'єктів ризик-менеджменту в банку можна віднести спостережну раду, правління, комітети та інші структурні підрозділи.

Метою ризик-менеджменту у банку слід назвати сприяння збільшенню вартості власного капіталу банку та одночасне забезпечення досягнення цілей його контрагентів і клієнтів, органів банківського нагляду, працівників, керівників, міжнародних рейтингових агентств, кредиторів та інвесторів.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.2 - Підсистеми ризик-менеджменту в банку [32]

Відповідно до вищезазначеної мети, виявимо завдання ризик-менеджменту: знаходження методик оцінки та аналізу ризиків; здійснення кількісної та якісної оцінки ризиків; ідентифікація та моніторинг порушення лімітів; аналіз можливих сценаріїв розвитку ситуацій; опис ризикових позицій; надання рекомендацій решті підрозділів банку стосовно методів роботи з виявленими ризиками.

Згідно з методикою Європейського банку реконструкції та розвитку, аналіз та управління ризиками здійснюються таким чином [31]:

- виявлення небезпек, тобто умов, котрі містять у собі потенціал небажаних наслідків;

- розгляд сценаріїв наслідків - небажаного розвитку подій унаслідок небезпеки;

- кількісна та якісна оцінка масштабу наслідків;

- кількісна та якісна оцінка імовірності здійснення сценарію, тобто можливості реалізації даної події;

- оцінка ризиків, яка визначається як добуток оцінки імовірності здійснення небажаної події та оцінки масштабу наслідків;

- оцінка варіантів управління ризиком - розглядаються варіанти зниження, уникнення ризику та контролю співвідношення витрат та прибутковості.

Процес управління ризиками реалізується через політику ризику, тобто сукупність різноманітних заходів, які приймаються для реального зниження небезпеки неправильного прийняття рішення та скорочення можливих негативних наслідків цих рішень на різних стадіях функціонування банку.

Політика ризику має реалізовуватися за такими основними напрямками, як оцінка можливих джерел небезпеки; виявлення можливості виникнення несприятливої ситуації та оцінка можливих втрат; зменшення ризику за допомогою вживання заходів стосовно його мінімізації.

Ризик-менеджмент містить стратегію і тактику управління (рис.1.3).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.3 - Структура ризик-менеджменту [33]

В економічній літературі поняття системи управління ризиками (ризик-менеджменту) використовується як спеціальний вид діяльності, що напрямлений на розробку і реалізацію заходів щодо зменшення впливу ризиків на результати діяльності банку, визначення прийнятного рівня ризиків і пошук способів уникнення небажаних наслідків настання ризиків.

Управління банківськими ризиками, як процес впливу суб'єкта на об'єкт управління, здійснюється шляхом обміну надійної і достатньої для прийняття рішення інформацією між керуючою та керованою підсистемами, що передбачає одержання, передавання, обробку та використання інформації (рис.1.4).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.4 - Система управління банківськими ризиками [32]

Як зазначено в роботі [32], ризик-менеджмент виконує два типи функцій: функції суб'єкта та об'єкта управління. До перших належать: аналіз та прогнозування, організація, регулювання, контроль. До функцій об'єкта управління можна віднести: організацію ризикових вкладе нь капіталу; роботу по зниженню рівня ризику; процес страхування ризиків, що стосуються економічних відносин та зв'язків між суб'єктами господарювання.

Інформаційним забезпеченням ефективної роботи системи ризик-менеджменту є інформація про зовнішнє середовище, про стан суб'єкта та об'єкта управління, тобто економічна, статистична, комерційна, фінансова та інша інформація.

Організаційна структура банку - це найбільш важливий управлінський ресурс менеджменту банку, оскільки в умовах аналогічного зовнішнього середовища (однакового доступу до ресурсів, можливостей використання досягнень інформаційних технологій) результат діяльності різних банків може бути досить різним. Отже, ефективність побудови організаційної структури має велике значення у досягненні цілей управління ризиками банку.

Організаційна побудова управління ризиками у кожному банку є різною і залежить від його розміру, особливостей діяльності, потреб клієнтів. Головним принципом функціонування організаційного забезпечення є чітка регламентація структурних підрозділів і колегіальних органів, що використовують у процесі управління. Організаційне забезпечення управління ризиками можна досліджувати у розрізі трьох рівнів: стратегічного, тактичного та оперативного (рис. А.1).

Процес прийняття рішень стосовно управління банківськими ризиками має будуватися на основі таких принципів:

а) необхідно кількісно та якісно визначати ризики та прогнозувати майбутні втрати, джерела збитків чи ситуації, що можуть принести збитки;

б) управляючи ризиками потрібно визначати та враховувати усі можливі негативні наслідки ризику;

в) у ході управління ризиками потрібно враховувати фінансування ризику;

г) особам, які приймають рішення, варто керуватися власним капіталом, так як банк не може ризикувати більшим, ніж дозволяє власний капітал;

д) потрібно порівнювати потенційний дохід з можливими втратами у разі настання ризикових подій;

е) необхідно побудувати ефективну систему контролю за ризиками, котра буде вчасно ідентифікувати ключові фактори ризику, розробляти заходи стосовно повернення показників у межі нормального значення та визначати відхилення фактичного рівня ризику від встановленого банком.

Узагальнюючи вищесказане, зобразимо систему управління банківськими ризиками на рисунку Б.1.

Управління ризиками в банках потрібно проводити за де якими етапами: планування, ідентифікація ризику, кількісний та якісний аналіз ризику, реагування на ризик, прийняття управлінського рішення, оцінка ефективності реалізованих заходів, а також моніторинг і контроль ризику (рис. В.1).

На етапі планування ризик-менеджменту відбувається утворення стратегічних цілей відповідно до стратегії розвитку банку; формулюються задачі аналізу ризику; здійснюється аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ банку; уточнюються сподівання; визначається прогнозний бюджет ризик-менеджменту (сума, яку банк потенційно готовий витратити на подолання ризиків); формується група експертів, котрі можуть бути залучені до процесу управління ризиками; визначається часовий горизонт процесу управління ризиком.

На етапі ідентифікації ризику відбувається збирання та обробка інформації з різних джерел, потрібних для аналізу ризику; виявлення джерел і факторів ризику.

На етапі кількісного аналізу ризику здійснюється визначення власне кількісних характеристик, що можуть описати ризик; формалізується невизначеність; проводиться оцінка поточного та допустимого рівня ризику; кількісне визначення затрат, пов'язаних з факторами ризику та аналіз критичних значень; оцінка можливих збитків, що можуть з'явитися в результаті несприятливих подій; попереднє прийняття рішення, що базується на основі отриманих кількісних оцінок ризику.

На етапі якісного аналізу ризику здійснюється фіксація факторів ризику; виявлення основних точок генерації цих факторів; визначення кількісної структури ризику; розгляд сценаріїв наслідків появи ризику за кожним із факторів ризику окремо та внаслідок їх сукупного впливу; кількісна та якісна оцінка масштабу наслідків; експертна оцінка імовірності здійснення сценарію.

На етапі реагування на ризик відбувається прогнозування розвитку ситуації; планування стратегій реагування на ризик; визначення обсягів необхідних фінансових ресурсів; узгодження оптимальної стратегії; аналіз потенційних наслідків реалізації обраної стратегії; вибір важливих для даної стратегії інструментів регулювання ризику; оцінка доцільності та можливості зниження ризику; розробка варіантів контролю за ризиками; остаточне прийняття рішення.

На етапі прийняття управлінського рішення здійснюється застосування на практиці заходів, які стосуються виконання прийнятого рішення та їх фінансування.

На етапі оцінки ефективності реалізованих заходів аналізуються результати використовуваної стратегії і наслідки впливу на ризик, оцінюється їх ефективність, формується висновок про необхідність заходів коригування.

На етапі моніторингу і контролю ризику здійснюється створення та реалізація процедур контролю ризиків поточних позицій, моніторинг ризик-менеджменту, а також відбувається переоцінка ризиків та коригування антиризикових заходів.

1.3 Характеристика функціональної підсистеми ризик-менеджменту

До функціональної підсистеми ризик-менеджменту у банку відноситься планування, фінансовий аналіз, регулювання та контроль. Більш наглядно це зображено на рисунку 1.5.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1.5 - Структура функціональної підсистеми ризик-менеджменту [32]

Планування роботи підрозділу з ризик-менеджменту визначає його діяльність у процесі досягнення встановлених цілей та передбачає постановку конкретних завдань в усіх підрозділах, які беруть участь у системі ризик-менеджменту протягом різних планових періодів, та створення систем оперування різними видами ризиків. Треба відзначити, що в Україні стратегію управління ризиками встановлює спостережна рада, а керівництво ними виконується правлінням банку.

Планування процесу діяльності ризик-менеджменту виконується вищезазначеними органами, при цьому з найвищим пріоритетом виступає розробка внутрішньобанківської нормативної документації з питань управління ризиками, що включає:

- місію, завдання, цілі та стратегію банку стосовно управління ризиками [33];

- посадові інструкції, регламентні документи колегіальних органів, функціональних і територіальних підрозділів, повноваження та ліміти у сфері управління ризиками [34];

- методики управління банківськими ризиками; політику стосовно управління різними категоріями ризиків, а також бізнес-план їх впровадження [34].

На практиці в методиках управління ризиком плануються основні завдання концепції і межі її застосування, мета, карта, процес управління, визначення основних категорій та рівень толерантності банку до ризиків, організаційна структура ризик-менеджменту, розподіл повноважень та прийняття рішень у ході управління. Що стосується політики управління, то в ній визначають планову структуру лімітів, моделі оцінки і прогнозування ризиків, описується процедура підготовки і подання звітності, а також приводять конкретні форми звітності.

Усі вищезазначені документи є досить важливим фактором ефективного функціонування підрозділу ризик-менеджменту, так як надають змогу обійти конфлікт інтересів серед суб'єктів системи ризик-менеджменту. Підтвердженням цього є факт того, що зазвичай забезпечення управлінського персоналу потрібною інформацією залежить від розподілу функцій серед виконавців [35]. За допомогою посадових інструкцій позначається той обсяг інформації, що потрібен для здійснення певних видів діяльності та затвердження відповідних управлінських рішень. Тобто, інформація, яка основана на матеріалах обліку і звітності, стає цілеспрямованою та орієнтованою на потреби відповідного рівня управління.

Розділення повноважень та доступу до інформації у ході планування діяльності підрозділу з ризик-менеджменту вимагає взаємодії підрозділів фронт-офісу, бек-офісу та мідл-офісу [35]. Формування нормативної бази з управління ризиками під час планування має забезпечити в подальшому чіткий розподіл функцій поміж контрольними та операційними службами: фронт-офіс відповідальний за відносини з клієнтами та приймає рішення відносно реалізації угод і здійснення операцій, він не має можливості проводити фінансовий облік та аналіз результативності проведе них операцій; мідл-офіс несе відповідальність за аналіз і моніторинг ризиків, а також створення методів щодо активного управління; бек-офіс проводить операції внутрішнього і зовнішнього обліку, а також займається складанням звітності. Не глядячи на потребу чіткого розподілу функцій фронт-, бек - та мідл-офісів, головною ціллю спостережної ради та правління банку є гарантування доступу до інформації усіх членів процесу управління ризиками. В результаті цього досить важливою виступає вертикальна інтеграція ризик-менеджменту в банку, яка стосується консолідації даних про ризики та гарантією обміну інформацією без перешкод, що є незамінною для аналізу та прийняття рішень на усіх рівнях системи.

Планування діяльності підрозділу з ризик-менеджменту має значний вплив на рівень активізації роботи системи управління ризиками загалом. Найефективніше управляти ризиками дозволяють якісно розроблені програми, фактична можливість їх втілення на практиці в усіх рівнях системи ризик-менеджменту, їх синергія з наявними можливостями трудових та фінансових ресурсів банку.

Треба відмітити, що особливістю у розробці діяльності підрозділу ризик-менеджменту виступає не тільки складання інформаційної бази для ефективного управління ризиками, а й розповсюдження поміж працівників банку планів, щоб, у разі виникнення критичних обставин, вони мали потрібні знання щодо додаткових обов'язків та виконання дій відповідно регламенту. Причому, переважна більшість банківських установ створюють плани щодо реакції на різні кризові обставин у вигляді списку рекомендацій, котрі поширюються серед відповідних працівників банку з вимогою підпису під документом.

Наступним кроком, після розробки внутрішньобанківської нормативної бази, можна назвати необхідні різнопланові ресурси (матеріальні, фінансові, кадрове забезпечення), котрі допоможуть створити та забезпечувати ефективне, комплексне та збалансоване функціонування системи ризик-менеджменту. Варто відмітити, що міжнародний досвід фінансового планування вказує на доцільність відокремлення витрат для утримання та забезпечення підрозділу з ризик-менеджменту від затрат на інші підрозділи банку [36]. Причому, низка науковців дотримуються думки, що у ході планування діяльності служби ризик-менеджменту потрібно створити відповідну систему оплати праці робітників даного підрозділу, котра б ніяк не залежала від рівня ризику, який приймає на себе банківська установа [37]. Окрім цього, великі банки мають певний розподіл ризик-менеджерів по напрямам оцінки ризиків, що пов'язано зі значною кількістю роботи, а де які з них ще й розподіл функцій, котрі стосуються розробки методології (та її застосування у майбутньому в оперативній роботі), а також початкового збору і обробки інформації, що вимагає поглиблених знань співробітників відділу ризик-менеджменту в конкретних областях управління ризиками. Задля цього правління та спостережна рада створюють тренінги і курси підвищення кваліфікації керівного складу та працівників банку, які безпосередньо є причасними до системи ризик-менеджменту. Планування діяльності підрозділу з ризик-менеджменту, за умови врахування всіх можливих факторів, дозволить створити незалежне функціонування даної служби в банківській установі, котра відзначається чітко розмежованими повноваженнями, окремо забезпечена ресурсами, корпоративним статусом та досвідом, а також буде забезпечувати доступ без перешкод до необхідної інформації, в результаті чого будуть своєчасно подаватися управлінські звіти відносно ризиків. Функціональна підсистема ризик-менеджменту містить, окрім планування діяльності підрозділу з ризик-менеджменту, також аналіз цієї діяльності та контроль за її реалізацією. Вивчення теоретичних і практичних джерел інформації відносно даного питання свідчить про практичну відсутність науково обґрунтованих розробок щодо методології проведення аналізу діяльності підрозділу з ризик-менеджменту.

Якість ризик-менеджменту у наш час виступає одним з найбільш важливих елементів корпоративного управління банківської установи, що відображається на ринковій вартості установи, а світові рейтингові агентства, як, наприклад, Standard & Poor's (з 2004 року), Moody's Fitch (з 2008 року) можуть вираховувати оцінку ефективності системи ризик-менеджменту вже в процесі розрахунків кредитного рейтингу банку. Standard & Poor's здійснює оцінку внутрішньої продуктивності роботи системи управління ризиками за чотирибальною шкалою - слабка, адекватна, сильна та відмінна [38]. Найвагоміші критерії такої оцінки представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Критерії оцінки ефективності системи ризик-менеджменту клієнта (зокрема банку) рейтинговим агентством Standard & Poor's [38]

Група критеріїв

Критерії

1. Культура управління ризиками

1.1 Організаційна структура, розподіл функцій і повноважень між підрозділами щодо управління ризиками

1.2 Методологічна база і система комунікацій з управління ризиками.

1.3 Відповідність тактичної діяльності менеджменту толерантності ризику.

1.4 Внутрішні критерії оцінки ефективності системи ризик-менеджменту.

1.5 Взаємозв'язок управління ризиками з бюджетуванням та системою винагороди менеджменту.

2. Існуючий контроль

2.1 Стратегія банку, толерантність до ризику, політики щодо розкриття інформації.

2.2 Інфраструктура управління ризиками (персонал, операції, технології).

2.3 Процедури тестування та затвердження моделей оцінки ризиків.

3. Готовність до реалізації

3.1 Процес моніторингу стану ризиків.

3.2 Наявність заходів на випадок реалізації ризиків, що мають катастрофічні наслідки.

4. Стратегічне управління ризиками

4.1 Роль управління ризиками у прийнятті стратегічних рішень.

4.2 Вплив схильності до ризику на рішення з фінансування та управління залученим капіталом.

4.3 Частота проведення та суть процедури актуалізації переліку топ-ризиків банку.

4.4 Рівень оцінки ймовірності та наслідків реалізації ризиків.

Варто підкреслити, що оцінка якості системи ризик-менеджменту банку, відповідно до зазначених критеріїв агентства Standard & Poor's, для кінцевих висновків щодо ситуації в установі користується не лише інформацією з річних звітів, а й залучається опитуванням менеджменту та обговореннями на періодичних засіданнях з представниками банку [38]. Беручи до уваги відсутність публічної інформації стосовно доскональної характеристики кожного критерію, просто неможливо проаналізувати, у якій мірі успішною є така оцінка. Але слід зауважити, що ця модель оцінки різниться від формального підходу і спрямована в більшій мірі на внутрішню оцінку ефективності системи управління ризиками, а не на зовнішню констатацію факту її відсутності або ж наявності. Досить значним мінусом цієї методики є зосередження уваги моделі агентства Standard & Poor's не на власне банківських ризиках з регіональним охватом, а на загальних ризиках, що охоплюють усі галузі та країни світу.

Беручи до уваги внутрішньодержавну практику, в Україні національне рейтингове агентство "Кредит-рейтинг" тільки у січні 2008 року створило Службу управління ризиками. Вона представляє собою спеціальний підрозділ, котрий займається консультуванням у сфері ризик-менеджменту та надає аналітичну і організаційну допомогу в процесі створенні та розвитку єдиної системи управління ризиками в банківських, лізингових та страхових установах [39]. Посилаючись на офіційний сайт агентства, у перспективі планується створення даним підрозділом оцінки реальної системи ризик-менеджменту клієнта, формування рейтингу та допомога рекомендаціями щодо вдосконалення поточної ситуації. Методологія даної оцінки ще тільки в процесі побудови.

Також доцільним буде оглянути досвід оцінки якості систем ризик-менеджменту банківських установ, беручи за приклад національне рейтингове агентством Росії "Експерт РА". 2007 року відбулася найперша офіційна сертифікація ефективності роботи систем управління ризиками 11 банків, а вже наприкінці 2008 року їх чисельність зросла до 27 [40]. Варто відмітити, що оцінка ефективності ризик-менеджменту даним агентством складається після проведення анкетування, а також, у разі потреби, співбесід з ризик-менеджерами банків. Проводиться аналіз процедур та якості управління операційними, кредитними, ринковими та ризиками ліквідності, у ході чого враховуються наступні дані: оцінка та ідентифікація ризиків; методи моніторингу, управління та контролю за ризиками; ефективні показники [40]. Шкала такої оцінки, на відміну від Standard & Poor's, є трьохбальною, що показано в таблиці 1.3.

Дана шкала бере до уваги не тільки відповідність системи управління ризиками вимогам удосконалення банківського бізнесу, але й рівень захищеності банку від неочікуваних ситуацій, що надає система ризик-менеджменту. У ході перевірки, поміж 27 банків рівень "A. rm" було надано 19, а "B. rm" - 8. Кожен банк отримує від рейтингового агентства "Експерт РА" звіт, котрий містить позначки з слабкими та сильними сторонами системи ризик-менеджменту, а також рекомендації стосовно удосконалення її у майбутньому.

Таблиця 1.3 - Шкала якості ризик-менеджменту банку, що оцінюється рейтинговим агентством "Експерт РА" [40]

Рівень якості ризик-менеджменту

Характеристика

"A. rm" (високий)

1) практика управління ризиками відповідає сучасним стандартам якості

управління;

2) забезпечує стійкий розвиток банку в нормальних умовах;

3) високий рівень захисту банку від непрогнозованих зовнішніх шоків.

"B. rm" (прийнятний)

1) практика управління ризиками в цілому відповідає сучасним стандартам якості управління;

2) забезпечує стійкий розвиток банку в нормальних умовах;

3) потребує значного удосконалення система ризик-менеджменту щодо захисту банку від непрогнозованих зовнішніх шоків.

"C. rm" (низький)

1) практика управління ризиками не відповідає сучасним стандартам якості управління;

2) не забезпечує стійкий розвиток банку в нормальних умовах;

3) незахищеність банку від непрогнозованих зовнішніх шоків.

Вищезазначена шкала бере до уваги не тільки відповідність системи управління ризиками вимогам удосконалення банківського бізнесу, але й рівень захищеності банку від неочікуваних ситуацій, що надає система ризик-менеджменту. У ході перевірки, поміж 27 банків рівень "A. rm" було надано 19, а "B. rm" - 8. Кожен банк отримує від рейтингового агентства "Експерт РА" звіт, котрий містить позначки з слабкими та сильними сторонами системи ризик-менеджменту, а також рекомендації стосовно удосконалення її у майбутньому.

Звертаючись до світового досвіду разом з методичними рекомендаціями Національного банку України, оцінку відповідності систем управління ризиками до потреб банку має здійснювати служба внутрішнього аудиту банківської установи, що, в поєднанні з службою банківського нагляду та зовнішніми аудиторами банку, гарантує своєчасне знаходження та ліквідацію потенційних недоліків у процесі ризик-менеджменту банку. Але, в роботах теоретиків і практиків з питань аудиту не підіймається питання стосовно формування програми перевірки і контролю підрозділу ризик-менеджменту, тому в банках він здійснюється формально. Дослідники та практики приділяють значну увагу операційному аудиту традиційних банківських операцій, в результаті чого існує дуже мало публікацій про різни напрямки аудиту менеджменту. При цьому навіть менш дослідженим є питання аудиту ризик-менеджменту, складовою частиною якого виступає оцінка ефективності діяльності даного підрозділу.

Перевірка процесів та процедур банку дасть змогу оцінити продуктивність роботи та достатність систем внутрішньобанківського контролю ризик-менеджменту та надати рекомендації керівним органам банку стосовно їхнього удосконалення; оцінити ефективність та результативність операцій, своєчасність, повноту і достовірність управлінської та фінансової інформації, а також перевірити адекватність діяльності банку відносно законодавства та нормативно-правових актів країни.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.