Операційна система підприємства

Види і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища і методи управління організації діяльності. Аналіз функціонування, шляхи удосконалення системи операційного управління в умовах конкуренції і стратегія діяльності банку.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 14.10.2010
Размер файла 237,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Обидві групи методів управління використовуються спільно, оскільки вони доповнюють одна одну. Разом з тим ці методи взаємозамінні, що і визначає особливості вибраного в управлінні того чи іншого типу організації або основні аспекти організаційної діяльності в процесі управління.

Організаційно-розпорядчі методи управління можна класифікувати також за джерелами впливу. Тоді виділяють способи організаційного впливу першого, другого та наступних рівнів управління, практика свідчить, що кожний рівень системи управління має свої особливості організаційного впливу і виділяє ті з них, які найбільш ефективні для цього рівня. На вищих рівнях системи управління переважають регламентаційні та нормативні способи організаційного впливу. На низовому щаблі управління на передній план виходять розпорядчі методи, покликані регулювати та підтримувати повсякденну виробничо-господарську діяльність. Диференціація способів організаційного впливу за рівнями системи управління закономірна, оскільки вона відображає обсяг повноважень, якими володіють керівники певного рангу, юридичне становище певного рівня управління, специфіку управління, його функціональний зміст на певному щаблі управління.

Обґрунтована диференціація організаційно-розпорядчих методів управління за рівнями системи управління відіграє важливу роль у теорії управління, сприяє найбільш повному врахуванню організаційних відносин у соціально-економічній системі. І навпаки, застосування організаційно-розпорядчих методів управління, що не відповідають положенню щабля управління в ієрархії управлінської структури, призводить до зривів, порушення ритму виробничо-господарських процесів. Яскравим прикладом цього може бути намагання сконцентрувати на вищих щаблях управління в роки панування адміністративно-командної системи розпорядницьку діяльність з поточного регулювання функціонування організацій і підприємств.

Організаційно-розпорядчі методи класифікують також за їх спрямованістю. Виділяють методи управління спрямовані на суб'єкт і об'єкт управління. Специфіка, тієї чи іншої підсистеми визначає специфіку організаційного впливу на кожну з них. Організація інтелектуальної праці (діяльності суб'єкта управління) має свої особливості. В цьому процесі основну роль відіграють: регламентуючі акти, відповідно до яких діють працівники апарату управління, використовуючи права, повно важення та виконуючи певні обов'язки в загальній системі управління.

Трудова діяльність людей, які є об'єктом управлінського впливу містить дещо менше інтелектуального елемента і потребує застосування розпорядчих актів у форм економічного, соціального та інших видів впливу.

Отже, організаційно-розпорядчі методи витікають і суті управління, особливостей і властивих йому взаємовідносин, є стрижнем управлінського впливу, специфічно управлінським явищем. Звідси потреба застосування організаційно-розпорядчих методів управління за будь-якої системи господарювання.

Розглянуті вище економічні та організаційно-розпорядчі методи управління спрямовані в основному на виробничо-господарську діяльність організацій і підприємств. Однак, організація чи підприємство виступає в суспільстві не тільки як виробничо-економічна ланка, а й як соціальний фактор. У зв'язку з цим менеджер повинен володіти соціальними методами управління.

Під соціальними методами управління розуміють систему засобів і .важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, на трудову і соціальну активність колективу і його окремих працівників. Методи соціального управління спрямовані на гармонізацію соціальних відносин у колективі задоволенням соціальних потреб працівників - розвитку особистості, соціального захисту та ін.

До методів соціального управління належать соціальне прогнозування, соціальне нормування, соціальне регулювання та соціальне планування.

Соціальне прогнозування використовується для створення інформаційної бази розробки планів соціального розвитку та застосування методів соціального впливу у конкретному трудовому колективі. Параметри соціального прогнозу включають такі показники: вікові і статеві зміни в колективі; зміни загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня працівників; зміни в матеріальному забезпеченні та в побутових умовах працівників; динаміку-співвідношення фізичної і розумової праці та ін.

Соціальне нормування як метод управління полягає у наявності таких соціальних норм, які встановлюють порядок поведінки окремих осіб і їхніх груп у колективі. Під нормою звичайно розуміють певний, .визнаний обов'язковим, порядок, правило. Відповідно до цього соціальні норми регулюють різні сторони господарського. і соціального життя колективу і підпорядковують їх єдиним цілям та завданням, які визначені характером виробничих відносин та призначенням системи.

Соціальні норми відображають певного роду інтереси - суспільні, класові, колективні та групові. Головне і безпосереднє завдання цих норм - погодити всі види інтересів. Оскільки інтереси визначають спрямованість поведінки окремих людей і їхніх груп, то взаємне узгодження суспільних та особистих інтересів має вирішальне значення для функціонування механізму регулювання управлінських відносин. Вирішити це завдання досить складно, оскільки зв'язки між інтересами різних рівнів і різних видів далеко не однозначні і, як правило, являють собою складну комбінацію і нерідко можуть виявитися .взаємно суперечливими.

Соціальне управління ґрунтується на використанні великої різноманітності соціальних норм, оскільки різноманітні регульовані ними відносини людей і соціальних систем. Проте вони можуть бути згруповані за ознакою формування та реалізації їх. Розрізняють норми права, норми моралі і авторитет громадської думки. Інакше кажучи, управлінські відносини регулюються трьома видами соціальних норм:

- юридичними (правовими) нормами, які встановлюються або санкціонуються державою;

- суспільними (неюридичними) нормами, які встановлюються громадськими організаціями і товариствами;

- нормами моралі, які формуються в свідомості людей у процесі виховання і життєдіяльності їх.

Усі названі методи операційного менеджменту організації виробництва реалізуються у відповідності з принципами (правилами) прийняття управлінських рішень, найважливіші з них наступні:

- пошуки менеджером індивідуальних підходів до прийняття того чи іншого управлінського рішення опираючись на їх економічне обґрунтування;

- управлінські рішення приймаються у послідовному, ціленаправленому руслі для досягнення кінцевої мети;

- оптимальне поєднання централізованого управління підприємством і його окремими структурами;

- врахування якісних фахових показників персоналу, з врахуванням його соціально-психологічного стану;

- у відповідності з правами, обов'язками і відповідальністю працівників, відсутність яких веде до значних неприємностей;

- забезпечення менеджером спільної зацікавленості усіх працівників підприємства в досягненні поставлених цілей;

- заохочення працівників по просуванні їх службової кар'єри [98].

У системі операційного менеджменту управлінське рішення - це процес, що реалізується операційним менеджментом і забезпечується виконання ним завдання у фактичній чи прогнозованій ситуації. Управлінське рішення операційного менеджменту є діями суб'єкта управління (менеджер, який вибирає оптимальний варіант управлінського рішення) і об'єкта управління (окремі працівники, або персонал, які виконують це рішення).

Управлінське рішення є комплексний процес, який включає правовий, соціальний, психологічний і інші аспекти суб'єкта управління. В правовому, соціальному, психологічному і інших аспектах, суб'єкт управління дає розпорядження на виконання управлінських рішень і несе повну відповідальність за їх своєчасне виконання і кінцевий результат отримання прибутку. З точки зору економічного обґрунтування управлінських рішень необхідно мати достовірну техніко-економічну інформації, після обробки якої здійснюється вибір серед можливих варіантів такий, який найбільше близький до оптимального, найкращого.

Процес прийняття управлінських рішень відображає послідовність їх прийняття та впровадження. Це, насамперед, вибір цілі і оцінка ситуації; визначення та прогнозування розвитку ситуації; формування управлінських проблем; визначення управлінських обмежень; вибір управлінських стратегій; вибір методу вирішення управлінських проблем; пошук оптимальних варіантів і визначення критеріїв управлінських рішень; оцінювання, вибір оптимального варіанта, узгодження, прийняття, доведення до впровадження управлінське рішення і техніко-економічна оцінка результатів від впровадження управлінського рішення.

Процес прийняття управлінських рішень, на основі їх економічного обґрунтування у операційному менеджменті, у ситуаціях надзвичайної складності, дає можливість отримати об'єктивний результат за допомогою економіко-математичного моделювання. Це єдиний спосіб проаналізувати варіанти перспективних і визначити потенційні наслідки альтернативних управлінських рішень, завдяки чому їх можна об'єктивно порівняти і вибрати найкращий варіант.

Отже, складність системи виробничих відносин між людьми, що входять до трудового колективу, потребує застосування комплексу методів впливу на колектив і окремих його членів, як економічних, так і організаційно-розпорядчих та соціальних. У раціональному поєднанні цих методів - запорука ефективної діяльності підприємства.

Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що операційна система є злагодженим механізмом взаємодії різних складових, які організовують рух та трансформацію ресурсів, забезпечуючи надходження доходів. Така система здатна генерувати продукт у вигляді матеріальних та нематеріальних соціальних благ з додатковою вартістю, яка є часткою доходів у вигляді чистого прибутку і основною метою функціонування підприємства чи іншої бізнес-структури.

Основними елементами операційної системи є: переробна підсистема; забезпечувальна підсистема та підсистема управління. Кожна з таких ланок є невід'ємною складовою і мають досить важливе значення.

Переробна підсистема спрямована на створення продукту, що відбувається шляхом переробки матеріальних ресурсів виробничими засобами.

Забезпечувальна підсистема спрямована на забезпечення безперервності виробничого процесу шляхом залучення ресурсів: сировини та матеріалів, робочої сили, основних засобів, фінансових ресурсів, а також шляхом реалізації готової продукції, що в свою чергу є основним джерелом надходженням грошових коштів.

Першочерговою метою функціонування управлінської підсистеми є забезпечення ефективної взаємодії між усіма ланками підприємства та спрямовування діяльності в необхідному напрямку, який забезпечує реалізацію основних стратегічних цілей.

Кожен з наведених елементів в свою чергу має свої складові, види і принципи створення яких залежать від самого суб'єкту діяльності (виробниче підприємство, торгівельна організація, фінансова установа), його величини, організаційно-правової форми (ТОВ, ВАТ, ПП та ін.), галузі, сегменту ринку тощо.

Всі елементи операційної системи взаємозв'язані, їхні функції можуть перетинатися на різних рівнях. Однак, основою такого механізму є чітка ієрархія, взаєморозуміння та взаємодія.

2. Аналіз та оцінка операційної системи в АКБ "Імексбанк"

2.1 Техніко-економічна характеристика об'єкта дослідження

АКБ "Імексбанк" розташований за адресою: Україна м. Одеса, 65039 проспект Гагаріна, 12а. Організаційно-правова форма господарювання даного суб'єкту - відкрите акціонерне товариство, створене 29 березня 1994 року. Банк був зареєстрований у Національному Банку України за №241. Перереєстрований у Акціонерний комерційний банк 23 березня 1998 року, реєстраційний № 241 [100].

Основні види діяльності ,яку здійснює та має здійснювати банк є наступними:

- міжбанківський бізнес;

- кредитно-інвестиційна діяльність;

- діяльність на ринку цінних паперів;

- обслуговування корпоративних клієнтів;

- операції з платіжними картками;

- неторгові операції;

- операції з банківськими металами.

Стратегічна мета роботи банку полягає у наступному :

- формування широкої мережі продажу банківських продуктів;

- створення конкурентноспроможного продуктового ряду;

- впровадження нових розробок в області послуг для корпоративних і приватних клієнтів;

- розробка програм індивідуального комплексного обслуговування;

- проведення зваженої та продуманої відсоткової політики по внесках.

На протязі 2007 року АКБ "Імексбанк" активно здійснював торгівлю іноземною валютою для клієнтів на торгівельній сесії. Наявність ліній першокласних банків дозволило максимально задовольняти конверсійні потреби клієнтів та власні потреби, також оптимізувати діяльність банку на міжбанківському валютному ринку [100].

Слід зазначити, що за рахунок зростання клієнтської бази суттєво зросли загальні обсяги купленої-проданої валюти для клієнтів за національну валюту та торгівельній сесії.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності банку в 2007 році були операції на міжбанківському ринку в національній та іноземній валютах. Кількість банків-контрагентів, з якими АКБ "Імексбанк" проводив операції на міжбанківському ринку збільшилось за рік на 140. Для оперативної роботи на даному ринку банком укладено 107 генеральних угод , які регламентують порядок проведення міжбанківських операцій. Відповідними працівниками банку при укладанні та супроводженні угод на ринку міжбанківських кредитів та міжбанківських депозитів використовується сучасне обладнання Reuters та система SWIFT [100].

Загальний обсяг розміщених коштів на ринку міжбанківських кредитів та міжбанківських депозитів становив за 2007 рік 6399,8 млн. у національній валюті, 1371,6 млн. доларів США, 92.0 млн. євро, 777,1 млн. російських рублів.

Загальна кількість угод за рік, укладених управлінням міжбанківських операцій становила 4240 угод.

Банками - контрагентами для АКБ "Імексбанк" відкрито кредитних лімітів, які не потребують забезпечення, на загальну суму більше ніж 1 мільярд гривень. Це підтверджує довіру до банку та посилення його авторитету серед найпотужніших фінансових установ.

Збільшення капіталу банка постійно відбувається за рахунок отримання прибутку і створення фондів. Так, за звітний рік збільшення статутного капіталу банку відбувалось за рахунок внесків за акціями нового випуску на суму 150000 тис. грн., а прибуток звітного року в сумі 40389 тис. грн. та нерозподілений прибуток минулих років в сумі 4328 тис. грн. по рішенню зборів акціонерів спрямований на збільшення резервних фондів.

Збільшення капіталу надало змогу здійснювати валютні операції на міжнародних ринках, зберегло право на відкриття і ведення рахунків банків - кореспондентів (резидентів і нерезидентів) в грошових одиницях України і в іноземній валюті та здійснювати операції по ним.

Комерційна діяльність АКБ "Імексбанк" протягом 2007 року була спрямована на найбільш ефективне розміщення власних та залучених ресурсів, що поряд з розширенням послуг, які надаються клієнтам ,повинно забезпечити зріст рентабельності та підвищення ліквідності.

В цілому протягом останнього звітного року результат діяльності банка досягнув 40389 тис. грн. На 31 грудня 2007 року (за грудень) кредитний портфель склав 2372264 тис. грн. За звітний рік обсяг наданих кредитів клієнтам склав 16528255 тис. грн., у тому числі в національній валюті - 12136166 тис. грн., в іноземній валюті - 4392089 тис. грн.

Загальна сума доходів на 31.12.2007 р. в цілому по банку склала 678515 тис. грн. Доходи від кредитних операцій складають 555950 тис. грн., чи 81,9% загальних доходів банку. У тому числі доходи по:

- міжбанківським кредитам - 40599 тис. грн., чи 7,3% доходів від кредитних операцій;

- кредитам суб'єктів господарської діяльності - 261896 тис. грн., чи 47,11%;

- кредитам фізичних осіб - 85259 тис. грн., чи 15,3%;

- комісійні доходи по кредитним операціям - 9049 тис. грн., чи 1,6%.

Видані банком кредити погашалися у встановлений строк. Також своєчасно проводилося погашення відсотків по ним. В окремих випадках давалася відстрочка погашення кредитів.

Кредитний портфель постійно аналізується, розмір резерву кредитного ризику у розрізі позичальників та у цілому по банку на кожну звітну дату затверджується на засіданнях кредитного комітету.

З метою зниження ризику банк проводить видачу основної суми кредитів під заставу по експертній оцінці ринкової вартості. Як правило, у заставу приймалась нерухомість, рухоме майно, майнові права на депозити та майбутнє нерухоме майно. Договір застави оформлюється згідно з чинним законодавством України.

Для сільгосппідприємств у заставу приймався урожай майбутніх періодів, нерухоме та рухоме майно.

У відповідності до діючого положення, проводилося формування резервів на покриття можливих витрат за кредитними операціями.

Станом на 31.12.2007 р. сума сформованого резерву по стандартним кредитам була відображена на рахунках № 1591, 3690 та 2401, по нестандартним кредитам резерв було сформовано і відображено на рахунках № 2400, 1590.

Одним з джерел подальшого підвищення доходності і зміцнення ліквідності банку є більш раціональне використання високоліквідних активів у вигляді коштів, які знаходяться на коррахунках у інших банках, а також зменшення витрат по залученим ресурсам.

Надаючи особисту увагу цьому важливому питанню, банком розглядаються перспективи розміщення коштів за рахунок вишукування потенційних позичальників компаній-експортерів, можливості видачі кредитів та депозитів через міжбанківський ринок.

Позитивний результат комерційної діяльності, постійне нарощування капіталу банка, а також зважений підхід при розміщенні та залученні ресурсів забезпечив виконання економічних нормативів, а також показників обов'язкового резервування коштів на коррахунку на протязі всього звітного року.

Станом на 31.12.2007 р. на балансі банку 409 безбалансових відділень і 24 філії.

Кількість працівників, які забезпечують виробничий процес у банку зросла і становила на кінець звітного періоду 3467 робітників у порівнянні з попереднім роком (2966) темп приросту склав 16,9%.

У 2007 році банк з успіхом впроваджував нові банківські технології з використанням платіжних карток Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), які використовуються клієнтами банку при розрахунках по заробітній платі, комунальним послугам, виплаті пенсій, у роздрібній торгівлі та інших розрахунках.

Продовжуючи стабільно нарощувати операції па ринку платіжних карток, АКБ "Імексбанк" емітував в 2007 році більш ніж 780 000 платіжних карток НСМЕП та 84 000 платіжних карток MasterCard. Однією із значущих подій минулого року для АКБ "Імексбанк" став вступ до міжнародної платіжної системи Visa International в якості Принципового члена.

Однією із знакових подій 2007 року стало впровадження власної національної системи грошових переказів "Швидко". Банком здійснюються й міжнародні грошові перекази. Загалом послугою грошових переказів скористалося близько 60 тис. клієнтів АКБ "Імексбанк" по всій території Україні.

Свідченням ефективного зростання АКБ "Імексбанк" в 2007 році стало збільшення прибутковості від неторгових операцій і значне розширення асортименту ювілейних та пам'ятних монет, реалізація яких в звітному році зросла більш ніж в 7 разів.

Особливою гордістю Банку є широкий асортимент монет та злитків з банківських металів монетних дворів Австрії, ЮАР, Польщі, Нової Зеландії, що користуються попитом серед клієнтів Банку та колекціонерів.

2007 рік охарактеризувався успішним досвідом розміщення облігацій на внутрішньому ринку на загальну суму 250 млн. гривень.

Успішно використовується у роботі система електронного обслуговування "Банк-клієнт", та установка банкоматів, а також розширення мережі банку, діяльність якої буде орієнтована на міжнародні банківські стандарти.

АКБ „Імексбанк" на цьому етапі розвитку функціонує як універсальна банківська установа, яка здійснює свою діяльність на території всієї України та за її межеми.

АКБ „ Імексбанк" бачить своєю основною метою надавати кожному клієнту повний комплекс банківських продуктів і послуг, постійно впроваджуючи найсучасніші досягнення у області інформаційних технологій, вдосконалюючи бізнес-процеси і підвищуючи рівень сервісу, врахування інтересів акціонерів.

Усі клієнти АКБ „Імексбанк" - як приватні особи так і суб'єкти господарської діяльності-можуть завжди розраховувати на отримання високоякісних банківських послуг.

АКБ „Імексбанк" здійснює свою діяльність з підприємствами та організаціями промислових, фінансових, та інших секторів економіки України, які працюють на ринковій основі. Банк орієнтується на середні та великі виробничі, торгові структури різних галузей економіки, які мають певний досвід роботи на ринку України чи міжнародних ринках. Це такі підприємства, які здійснюють страховий бізнес, компанії-експортери промислової та сільськогосподарської продукції, будівельні підприємства, суб'єкти харчової промисловості та оптової торгівлі, поліграфічної промисловості, бюджетні організації та інші.

З метою залучення тимчасово вільних коштів інших банків, збільшення обсягів операцій з іноземною валютою та отримання додаткових доходів банком відкриті та діють кореспондентські рахунки в банках - контрагентах (резидентах/нерезидентах):

- Deutsche Bank Trust Company Americas ( New York, USA);

- Deutsche Bank AG ( Frankfurt/Main, Germany);

- Commerzbank AG ( Frankfurt/Main, Germany);

- BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG ( Vienna, Austria);

- АБ "СОБИНБАНК" ( Москва, Росія);

- ВАТ „ Укрексімбанк" ( Київ, Україна) [100].

З метою регулювання поточної діяльності (підтримки ліквідності, дотримання нормативів обов'язкових резервів, задоволення потреб банку та клієнтів в готівковій та безготівковій національній та іноземній валюті) банком підтримувались партнерські відносини з банками-резидентами. Це дало змогу банку активно працювати з банками-резидентами на грошовому ринку та на ринку міжбанківських кредитів по залученню та розміщенню тимчасово вільних коштів в національній та іноземній валютах. Серед партнерів банку: АБ „Тавріка", АКБ „Інтерконтинентбанк", ВАТ "Банк Універсальний", АБ „Факторіал-Банк", Банк „Фінанси та Кредит", ВАТ Селянський КБ „Дністер", АКІБ „Укрсиббанк", АКБ „Одеса-Банк", АКБ „Порто-Франко", філія АКБ "Правексбанк", філія ЗАТ „Петрокоммерц-Україна", Миколаївська філія КБ „Приватбанк" та інші.

З метою збільшення доходів по залишкам коштів у рублях Російської Федерації було відкрито кореспондентський рахунок в АКБ „Промсвязьбанк" (ЗАТ). Це дозволить АКБ „Імексбанк" мати більшу ліквідність вибору між російськими банками щодо процентної ставки на залишки. Також у 2007 році були відкрити кореспондентські рахунки у банках Акціонерний Східно-Український банк „Грант" та АКБ „Інтеркоопбанк" (ВАТ) для розрахунків фізичних осіб за допомогою систем експрес переказів.

Окрім відкриття кореспондентських рахунків були досягнути домовленості з Citibank NA та Commerzbank AG щодо зменшення тарифів на перекази коштів, та збільшення процентної ставки на залишки по кореспондентським рахункам у цих банках.

Активно ведуться переговори щодо відкриття рахунку у японських єнах, що позволить більш оперативно обробляти платежі клієнтів у даній валюті.

Серед небанківських установ, які є клієнтами АКБ "Імексбанк" можна визначити такі установи: ВАТ ІК „Примор'є-інвест", ЗАТ СК „Примор'є", Страхове акціонерне товариство „Остра", страхове ЗАТ „Грандвіс", кредитна спілка „Кредит Юніон" та інші [100].

У 2007 році провідним рейтинговим агентством України "Кредит-Рейтинг" двічі проведена процедура оновлення рейтингу АКБ "Імексбанк".

Згідно річної звітності (дод. А, Б) Компанія "Кредит-Рейтинг" - спеціалізоване рейтингове агентство України, що надає послуги в області незалежної оцінки кредитоспроможності суб'єктів запозичень з присвоєнням кредитних рейтингів за українською національною шкалою. Останнє оновлення було проведене на підставі рішення Рейтингового комітету агентства "Кредит-Рейтинг" від 8 листопада 2007 року.

Кредитний рейтинг установи на рівні uaА відображає високу здатність виконувати в умовах українського фінансового ринку свої боргові зобов'язання, не дивлячись на чутливість до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Присвоєння такого високого кредитного рейтингу дозволило банку:

- укріпити взаємні відносини зі всіма своїми партнерами;

- відзначити себе серед кредитних установ регіону та України;

- заявити про свою ефективну фінансову діяльність в умовах українського фінансового ринку;

- урізноманітнити інструменти запозичення, визначити ключові стратегічні чинники подальшого розвитку.

У 2007 ропі була проведена процедура рейтингування банку й міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service, володіючи унікальним досвідом роботи на світовому рівні, чудово зарекомендувало себе на ринках країн СНД. Команда агентства складається з висококваліфікованих фахівців, які виконують свою роботу на найвищому професійному рівні.

Агентство Moody's Investors Service присвоїло АКБ "Імексбанк" рейтинг фінансової стійкості на рівні Е+, що відповідає базовій оцінці кредитоспроможності на рівні В3.

Поряд з рейтингом необхідно дослідити позицію банку на міжбанківській рейтинговій шкалі, яка визначається Асоціацією українських банків і публікується на інтернет-сайті даної організації. Дану інформацію можна розглянути на табл. 2.1 [100].

Таблиця 2.1 Аналіз динаміки основних показників АКБ "Імексбанк" за 2005-2007 роки (млн. грн.)

Показник

За 2005 рік

За 2006 рік

За 2007 рік

Фінансовий результат

Сума

10,706

22,632

40,39

№ в рейтингу

42

30

25

Депозити юридичних осіб

Сума

640,284

749,404

792,615

№ в рейтингу

28

32

35

Депозити фізичних осіб

Сума

615,534

1103,882

1754,431

№ в рейтингу

22

21

21

Кредитно-інвестиційний портфелю

Сума

1163,60

1945,55

3134,20

№ в рейтингу

32

31

30

Капітал

Сума

188,100

326,262

517,181

№ в рейтингу

32

33

32

Валюта балансу

Сума

1625,81

2536,57

4015,52

№ в рейтингу

29

32

30

Отже, за даним табл. 2.1 банку вдалося досягти найбільшого результату в підвищенні прибутковості. Величина фінансового результату протягом кожного року зростала майже вдвічі, а рейтинг в 2006 році підвищився аж на 12 позицій, в 2007 році - не 5 позицій. Що стосується депозитів юридичних осіб, то даний вид операцій має не значний приріст, а стан серед інших банків по даному показнику за 2005-2007 роки змістилось з 28 сходинки на 35. По депозитах фізичних осіб ситуація дещо краща, суми отриманих вкладів від населення зростали, що допомогло підвищити свій рейтинг до 21 місця в 2006 році і залишатись на такому рівні й надалі.

Щодо величини кредитно-інвестиційного портфелю, то тут простежується стабільний ріст як в грошовій сумі, так і в рейтинговій позиції, яка з кожним роком підвищувалась на 1 сходинку.

Обсяг капіталу також досить активно зростав, однак за даними досліджуваного періоду банк залишився на 32 місці, хоча в 2006 році було підвищення на один рівень.

Аналогічна ситуація прослідковується і за показником валюти балансу, проте банку в останньому звітному періоді не вдалося повернути собі попередню позицію серед інших фінансових установ.

Підводячи підсумки 2007 року, варто відзначити, що основні показники, передбачені "Стратегічним планом розвитку на 2005-2007 роки" перевиконані, про що свідчить відсоток виконання плану:

- валюта балансу - 197%;

- балансовий капітал - 162%;

- кредитний портфель - 183,2%;

- кошти фізичних осіб, юридичних осіб, клієнтів - 109%;

- прибуток банку 101%.

Отже, можна сказати, що АКБ "Імексбанк" протягом досліджуваного періоду інтенсивно розвивався. Зокрема йому вдалося дещо посилити свої позиції в рейтинговій шкалі серед інших банків та підвищити рівень прибутковості, а відповідно і ефективності діяльності. Було розширено сферу свого функціонування як в географічному значенні, шляхом збільшення кількості філій та відділень, так і в плані розширення кількості операцій та їх обсягів.

Серед негативних показників можна відмітити не достатню активність в залученні депозитів юридичних осіб, що забезпечило б надходження додаткових фінансових ресурсів. Однак, загалом діяльність банку можна визнати позитивною та досить ефективною.

2.2 Аналіз функціонування операційної системи АКБ "Імексбанк"

Аналіз операційної системи полягає в комплексному дослідженні ефективності діяльності даної системи, що включає аналіз загального фінансово-майнового стану, результативності діяльності, обсягів здійснених операцій, виконаної роботи тощо.

Таке дослідження допоможе дати повну картину про ефективність організації та функціонування операційної системи підприємства чи установи. А також виявити негаразди, які потребують обов'язкового їх усунення.

Оцінку операційної системи АКБ "Імексбанк" необхідно розпочати з аналізу активів банку, адже такі дані виражають підсумок всіх активних операцій, здійснених різними структурними підрозділами установи. Таке дослідження можна провести на основі табл. 2.2 (дод. А, Б).

Таблиця 2.2 Аналіз активу балансу АКБ "Імексбанк" за 2005-2007 роки (тис. грн.)

Показник

За 2005 рік

За 2006 рік

За 2007 рік

Відхилення

2006 від 2005

2007 від 2006

абсол.

віднос.

абсол.

віднос.

Каса і кошти НБУ

190689

193848

189628

3159

1,7

-4220

-2,2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ

-

20169

-

20169

-

-20169

-100,0

Кошти в інших банках

316090

656904

1064652

340814

107,8

407748

62,1

Цінні папери в торговому портфелі банку

-

22968

15426

22968

-

-7542

-32,8

Цінні папери в портфелі банку на продаж

13135

35

35

-13100

-99,7

-

-

Кредити та заборгованість клієнтів

923524

1412853

2335744

489329

53,0

922891

65,3

Основні засоби та нематеріальні активи

162259

200526

364912

38267

23,6

164386

82,0

Нараховані доходи до отримання

1887

2448

6856

561

29,7

4408

180,1

Інші активи

18223

26821

38271

8598

47,2

11450

42,7

Всього активів

1625807

2536572

4015524

910765

56,0

1478952

58,3

Отже, дослідження активів показує, що результативність діяльності банку протягом 2005-2007 років значно зросла. Обсяг активів протягом кожного звітного року підвищувався більш, ніж на 50%, зокрема в 2006 році простежується зростання на 910765 тис. грн. (56%), а в 2007 році - на 1478952 тис. грн. (58,3%).

Найбільші обсяги банківської роботи припадає на операції з розміщення депозитів в інших фінансових установах та надання кредитів клієнтам. Саме за цими видами діяльності простежується найвищий рівень зростання. Зокрема:

- кошти в інших банках зросли за 2006 рік на 340814 тис. грн. (107,8%), за 2007 рік - на 407748 тис. грн. (62,1%);

- кредити та заборгованість клієнтів зросли за 2006 рік на 489329 тис. грн. (53%), за 2007 рік - на 922891 тис. грн. (65,3%).

Отже, зростання обсягів вище перелічених операцій є досить високим, а саме вони є одними з основних, а на сьогоднішній час пріоритетними, видів діяльності банків. Така успішність свідчить про злагодженість операційної системи банку.

На другому місці серед поточної діяльності банку знаходяться касові операції. В АКБ "Імексбанк" протягом досліджуваного періоду залишки каси значно не мінялися: в 2006 році вони зросли на 3159 тис. грн. (1,7%), а в 2007 році зменшилися на 4220 тис. грн. (2,2%).

Операції банку з цінними паперами займають не вагоме місце в його діяльності, їх обсяги протягом досліджуваного періоду постійно зростали або зменшувалися.

Слід звернути увагу на зростання величини основних засобів та нематеріальних активів досліджуваної фінансової установи. За 2006 рік вони підвищилися на 38267 тис. _абл. (23,6%), а от в 2007 році їх збільшення було набагато масштабнішим і становило 194386 тис. _абл. (82%). Тобто, оновив та збільшив власні потужності.

Варто також відмітити стабільне зростання нарахованих доходів до отримання та інших активів.

На основі даних _абл.. 2.3 можна детально ознайомитися з структурою активів банку.

Таблиця 2.3 Аналіз структури активів АКБ "Імексбанк" за 2005-2007 роки (%)

Показник

За 2005 рік

За 2006 рік

За 2007 рік

Відхилення

2006 від 2005

2006 від 2005

Каса і кошти НБУ

11,7

7,6

4,7

-4,1

-2,9

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ

-

0,8

-

0,8

-0,8

Кошти в інших банках

19,4

25,9

26,5

6,5

0,6

Цінні папери в торговому портфелі банку

-

0,9

0,4

0,9

-0,5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0,8

0

0

-0,8

0

Кредити та заборгованість клієнтів

56,8

55,7

58,2

-1,1

2,5

Основні засоби та нематеріальні активи

10,0

7,9

9,1

-2,1

1,2

Нараховані доходи до отримання

0,1

0,1

0,2

0

0,1

Інші активи

1,1

1,1

1,0

-0,1

-0,1

Всього активів

100,0

100,0

100,0

-

-

Отже найбільшу питому вагу в активах займають кредити та заборгованість клієнтів (56,8% в 2005 році; 55,7% в 2006 році; 58,2% в 2007 році). Це полягає у досить високій зацікавленості фізичних та юридичних осіб протягом досліджуваного періоду до кредитування, а також у високій прибутковості даних банківських операцій.

На другому місці знаходяться частки коштів в інших банках (19,4% в 2005 році; 25,9% в 2006 році; 26,5% в 2007 році). Операції з розміщення депозитів в інших фінансових установах є менш прибутковими, однак набагато надійнішими з точки зору ризику неповернення.

Що ж стосується інших видів активів, то тут варто також відмітити такі статті як "каса та кошти НБУ" та "основні засоби та нематеріальні активи", величина яких має певну вагомість, однак протягом досліджуваного періоду зменшилась:

- питома вага каси та коштів НБУ в за 2005-2006 роки зменшилась з 11,7% до 7,6%, а за 2006-2007 роки - до 4,7%;

- питома вага основних засобів та нематеріальних активів за 2005-2006 роки зменшилась з 10% до 7,9%, а от в за 2006-2007 роки зросла до 9,1%.

Наступним етапом дослідження є аналіз пасивів банку та обсягів операцій з залучення грошових коштів (табл. 2.4) (дод. А, Б).

Таблиця 2.4 Аналіз пасиву балансу АКБ "Імексбанк" за 2005-2007 роки (тис. грн.)

Показник

За 2005 рік

За 2006 рік

За 2007 рік

Відхилення

2006 від 2005

2007 від 2006

абсол.

віднос.

абсол.

віднос.

Зобов'язання в т.ч.

1455448

2243582

3532145

788134

54,2

1288563

57,4

Кошти банків

159100

335248

673603

176148

110,7

338355

100,9

Кошти клієнтів

1255818

1851266

2545026

595448

47,4

693760

37,5

Боргові цінні папери

-

-

250000

-

-

250000

-

Нараховані витрати до сплати

12655

10615

13926

-2040

-16,1

3311

31,2

Відстрочені податкові зобов'язання

-

400

700

400

-

300

75,0

Інші зобов'язання

27875

46053

48890

18178

65,2

2837

6,2

Власний капітал в т.ч.

170359

292990

483379

122631

72,0

190389

65,0

Статутний капітал

135000

235000

385000

100000

74,1

150000

63,8

Резерви

24653

35358

53662

10705

43,4

18304

51,8

Нерозподілений прибуток

10706

22632

44717

11926

111,4

22085

97,6

Всього пасивів

1625807

2536572

4015524

910765

56,0

1478952

58,3

Дослідження табл. 2.4 показує, що зобов'язання банку також зростали. Основними складовими зобов'язань банку є кошти клієнтів та кошти банків, тобто ті, що розміщуються фізичними, юридичними особами та банками на депозити. Отже, основним джерелом грошових ресурсів для фінансування кредитних операцій в АКБ "Імексбанк" є депозитні операції.

Обидва, вище згаданих, види зобов'язань протягом досліджуваного періоду показали високий приріст. Зокрема:

- кошти банків зросли в 2006 році на 176148 тис. грн. (110,7%), в 2007 році - на 338355 тис. грн. (100,9%);

- кошти клієнтів зросли в 2006 році на 595448 тис. грн. (47,4%), в 2007 році - на 693970 тис. грн. (37,5%).

Таким чином, величина сум заборгованих іншим банкам зростала з найвищим темпом приросту. Однак, найбільша сума зростання простежується по заборгованості клієнтам.

Додатковим, проте досить вагомим, джерелом надходження коштів в 2007 році було використано емісію боргових цінних паперів (облігацій) на суму 250000 тис. грн. Загальну суму зобов'язань доповнили нараховані витрати до сплати, відстрочені податкові платежі та інші зобов'язання. Суми даних статей не є високими в порівнянні з дослідженими вище, однак в підсумку вони маю певну вагу в загальному обсязі зобов'язань.

Власний капітал досліджуваної установи також зростав. Основний приріст було забезпечено щорічним підвищенням розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії цінних паперів, про що повідомляється в річному звіті банку (дод. А, Б). Такі підвищення відбувалися в 2006 році на суму 100000 тис. грн. або на 74,1% та в 2007 році на суму 150000 тис. грн. або 63,8%.

Додатковий приріст власного капіталу забезпечило:

- зростання страхових резервів на 10705 тис. грн. (43,4%) в 2006 році та на 18304 тис. грн. (51,8%) в 2007 році;

- накопичення нерозподіленого прибутку який в 2006 році склав приріст в розмірі 11926 тис. грн. (111,4%) та в 2007 році - 22085 тис. грн. (97,6%).

Структуру пасивів досліджуваного банку детальніше можна дослідити з допомогою табл. 2.5.

Таблиця 2.5 Аналіз структури пасивів АКБ "Імексбанк" за 2005-2007 роки (%)

Показник

За 2005 рік

За 2006 рік

За 2007 рік

Відхилення

2006 від 2005

2006 від 2005

Зобов'язання в т.ч.

89,5

88,4

88,0

-1,1

-0,5

Кошти банків

10,9

14,9

19,1

4,0

4,1

Кошти клієнтів

86,3

82,5

72,1

-3,8

-10,5

Боргові цінні папери

-

-

7,1

-

7,1

Нараховані витрати до сплати

0,9

0,5

0,4

-0,4

-0,1

Відстрочені податкові зобов'язання

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Інші зобов'язання

1,9

2,1

1,4

0,1

-0,7

Власний капітал в т.ч.

10,5

11,6

12,0

1,1

0,5

Статутний капітал

79,2

80,2

79,6

1,0

-0,6

Резерви

14,5

12,1

11,1

-2,4

-1,0

Нерозподілений прибуток

6,3

7,7

9,3

1,4

1,5

Всього пасивів

100,0

100,0

100,0

-

-

Отож, з табл. 2.5 можна побачити, що зобов'язання значно перевищують статутний капітал банку. Однак, якщо в 2005 році питома вага зобов'язань була рівна 89,5%, то вже в 2007 році вона становила 88%. Це відбулося за рахунок підвищення розміру власного капіталу, а відповідно і його частки.

Що ж стосується структури зобов'язань, то тут чітко прослідковується перевага коштів клієнтів. Однак, частка даної статті пасивів протягом досліджуваного періоду зменшувалася, що відбувалося у зв'язку з великими темпами приросту депозитів інших банків, а в останньому звітному періоді також за рахунок емісії цінних паперів, питома вага яких склала 7,1%.

В складі власного капіталу протягом 2005-2007 років значних структурних змін не відбувалося. Перевагу тут має питома вага статутного капіталу.

Отож, досить високі темпи зростання обсягів операцій банку та його статутного капіталу свідчать про ефективність його операційної системи та ефективність діяльності. Досить важливим показником функціонування операційної системи банку є рентабельність сукупних активів та активних операцій, яка визначається шляхом ділення чистого прибутку на статті активу балансу. Отож, рентабельність активних операцій банку становила: в 2005 році - 0,7%; в 2006 році - 1%; в 2007 році - 1,1%. Рентабельність загальних активів становила: в 2005 році - 0,7%; в 2006 році - 0,9%; в 2007 році - 1%. Такі дані показують, що рентабельність всіх активів та окремо тих, що залучені в банківських операціях практично не відрізняється. Також, можна побачити, що найбільший приріст рентабельності відбувся в 2006 році. Загалом, рівень рентабельності не високий, однак це притаманно банківським установам, зважаючи на обсяги грошової маси.

Щоб більш детальніше дослідити ефективність функціонування АКБ "Імексбанк", необхідно п його прибутковість ( табл. 2.6) (дод. А, Б).

Таблиця 2.6 Аналіз фінансових результатів АКБ "Імексбанк" за 2005-2007 роки (%)

Показник

За 2005 рік

За 2006 рік

За 2007 рік

Відхилення

2006 від 2005

2007 від 2006

абсол.

віднос.

абсол.

віднос.

Чистий процентний дохід

39403

100452

111071

61049

154,9

10619

10,6

Чистий комісійний дохід

29764

43246

89609

13482

45,3

46363

107,2

Торговий дохід

8921

10835

16702

1914

21,5

5867

54,1

Інший дохід

7135

2878

16428

-4257

-59,7

13550

470,8

Всього доходів

85223

157411

233810

72188

84,7

76399

48,5

Загальні адміністративні витрати

(34334)

(47998)

(66983)

13664

39,8

18985

39,6

Витрати на персонал

(25697)

(52569)

(69948)

26872

104,6

17379

33,1

Інші витрати

(13525)

(20334)

(29291)

6809

50,3

8957

44,0

Прибуток від операцій

11667

36510

67588

24843

212,9

31078

85,1

Чисті витрати на формування резервів

1376

(7898)

(18850)

-

-

10952

138,7

Прибуток до оподаткування

12983

28612

48738

15629

120,4

20126

70,3

Витрати на податок на прибуток

(2277)

(5980)

(8349)

3703

162,6

2369

39,6

Прибуток після оподаткування

10706

22632

40389

11926

111,4

17757

78,5

Чистий прибуток

10706

22632

40389

11926

111,4

17757

78,5

Розглянувши табл. 2.6 можна побачити, що основну масу доходів банку складає чистий процентний дохід, який визначається як різниці між процентами за активними операціями з кредитування та розміщення власних коштів на депозити в інших банках (отримані) та процентами за пасивними операціями з отримання позик від інших фінансових установ та з залучення депозитів (сплачені). Сума даного виду доходів протягом досліджуваного періоду зростала: в 2006 році величина зростання становила 61049 тис. грн. (154,%), в 2007 році - 10619 тис. грн. (10,6%), тобто в останньому звітному році темп приросту досить різко впав.

Що стосується доходів з комісії, то тут можна побачити зовсім протилежну ситуацію, темп приросту в 2007 році навпаки підвищився:

- в 2006 році приріст становив 13482 тис. грн. (45,3%);

- в 2007 році - 46363 тис. грн. (107,2%).

Враховуючи таку динаміку, а також розглянвши розміри отриманих доходів за кожним видом, то можна зробити висновок, що в 2006 році операційна система банку була орієнтована в більшості на процентні доходи, а от в 2007 році банк знову збільшив комісію. Якщо дослідити ринок кредитування України загалом, то можна побачити, що саме в 2006 році більшість банків почали пропонувати кредити без комісії, хоча до того комісія складала досить високу частку виплат за позику. А от, що стосується 2007 року, то в даному періоді значно виріс попит на кредити на придбання авто чи квартири, обов'язковою умовою яких була сплата комісії, в результаті чого обсяги комісійних доходів банків знову зросли. Саме тому і простежується таке коливання даних видів доходів і в АКБ "Імексбанк".

Торговий та інший доходи банку займають дещо меншу питому вагу в сукупних грошових надходженнях, однак в підсумку періоду 2005-2007 років вони також зросли, незважаючи на те, що в 2006 році простежується зниження інших доходів на 4257 тис. грн. (59,7%). Загалом скупний чистий дохід банку протягом досліджуваного періоду зростав досить високими темпами: в 2006 році - на 72188 тис. грн. (84,7%), в 2007 році - на 76399 тис. грн. (48,5%). Аналіз витрат досліджуваної фінансової установи показує, що темпи їх приросту є значно меншими від доходних. Тільки в 2006 році простежується досить високий темп приросту по статті витрати на персонал в розмірі 104,6% (26872 тис. грн.). Однак, загалом величина зростання всіх видів витрат була не високою. В результаті цього темп приросту чистого прибутку значно перевищив темп приросту доходу, аналогічну ситуацію можна прослідкувати і за 2007 рік (зростання чистого прибутку в 2006 році склало 11926 тис. грн. (111,4%), а в 2007 році - 17757 тис. грн. (78,5%)). Таким чином, чистий прибуток банку зростає швидше, ніж доходи, що відбувається за рахунок економії витрат. При цьому, слід відзначити, що такий темп приросту, за якого прибутковість з кожним роком зростає майже вдвічі є надвисоким. Загалом, за результатами останнього звітного періоду сума чистого прибутку склала 40389 тис. грн. Це є свідченням ефективності функціонування операційної системи АКБ "Імексбанк".

2.3 Оцінка операційної системи

В першу чергу, необхідно зауважити, що операційна система банку дещо відрізняється від тієї, що сформована на підприємстві, яка включає три таких механізми як управління, забезпечення та виробництво. Загалом підсистема управління є подібною, а от система забезпечення дещо відрізняється. Замість налагодження постачання сировини та матеріалів і збуту готової продукції, в банківській установі її функції полягають в залученні тільки грошових коштів, в основному через депозитні операції, та в розміщенні даних коштів у вигляді надання кредитів населенню та підприємствам. Також підсистема забезпечення включає функцію по забезпеченню установи основними засобами та нематеріальними активами. А от виробнича підсистема тут взагалі відсутня, банк тільки купляє та продає фінансові ресурси. Управління операційною системою в АКБ "Імексбанк" забезпечує менеджмент банку на всіх рівнях інфраструктури. Управлінська ланка, в свою чергу, входить в структуру операційної системи. Згідно Статуту (дод. В) органами управління банку є загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Правління банку. Органами контролю банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит банку. Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів банку. До компетенції загальних зборів акціонерів банку належить:

- визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до статуту Банку;

- зміни розміру статутного капіталу Банку;

- призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради банку, Ревізійної комісії;

- затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

- розподілу прибутку Байку;

- припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

Спостережна рада банку обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів банку або їх представників, у складі не менше, ніж 3 особи, Спостережна рада банку діє на підставі Положення про Спостережну раду банку та представляє інтереси акціонерів банку у період між проведенням загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Правління банку.

Спостережна рада банку здійснює такі функції:

- визначає кількісний склад Правління банку;

- призначає і звільняє голову, його заступників та членів Правління банку;

- призначає і звільняє віце-президентів банку;

- контролює діяльність Правління банку;

- розглядає висновки і рекомендації служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок та приймає рішення щодо їх реалізації;

- визначає зовнішнього аудитора;

- встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

- приймає рішення щодо покриття збитків;

- приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;

- затверджує організаційну структуру банку та положення про його структурні підрозділи та одиниці;

- приймає рішення про придбання Банком власних акцій;

- затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;

- готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори акціонерів банку;

- затверджує договори та угоди на суму, що перевищує 10000000 гривень;

- здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами акціонерів банку.

Правління банку є виконавчим органом банку і здійснює управління поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності, приймає рішення про випуск цінних паперів власного боргу та умови розміщення обігу і погашення цінних паперів власного боргу, несе відповідальність за ефективність роботи банку згідно з принципами та порядком, встановленими статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів і Спостережної ради банку. Вище наведена схема організації вищої ланки управління комерційного банку є загальноприйнятою для більшості аналогічних фінансових установ, адже вона є встановлена і затверджена регулятором ринку фінансових послуг - Національним банком України. Це здійснюється з метою спрощення контролю за діяльністю комерційних банків та забезпечення ефективності внутрішньої системи моніторингу всіх процесів з метою надання достовірних даних в загальних річних звітах.

Загалом, структура АКБ "Імексбанк" складається з головного офісу, регіональних філій та відділень. Вищі управлінські органи банку знаходяться в головному офісі. Внутрішню структуру банку можна відобразити на рис. 2.1:

Рис. 2.1. Структура АКБ "Імексбанк"

Однак, дана структура не дотримана в усіх філіях і часто є спрощеною. Все залежить від обсягів роботи банку та операцій, які він здійснює.

В багатьох невеликих філіях замість департаментів діють окремі відділи, які включають невелику кількість працівників. Наприклад, управління бухгалтерського обліку функціонує тільки в центральному офісі, а у всіх філіях та відділеннях є тільки відділи бухгалтерського обліку.

Головною стратегічною метою АКБ "Імексбанк" є забезпечення його розвитку шляхом підвищення системної стабільності, зменшення чутливості до зовнішніх і внутрішніх чинників дестабілізації, підвищення якості і ефективності діяльності, стійкості Банку під час кризових ситуацій.

Серед основних напрямів роботи, сприяючих зміцненню банку і зростанню довіри з боку вкладників і інвесторів, провідне місце займають заходи, направлені на поліпшення корпоративного управління і удосконалення системи управління ризиками.

Система управління ризиками покликана забезпечити своєчасну ідентифікацію ризиків, оцінку ризиків і вживання заходів по їх оптимізації, ефективна взаємодія підрозділів на всіх організаційних рівнях і вирішення конфлікту інтересів, що виникають в процесі управління ризиками.

Діяльність банку по управлінню ризиками здійснюється через організаційну структуру. Процес ризик-менеджменту в банку охоплює всі структурні рівні: від управлінського (Спостережна рада і Правління банку) до рівня, на якому безпосередньо приймаються або виникають ризики.

Правління банку взаємодіє з Спостережною радою з питань ризик-менеджменту, виходячи із загальноприйнятих принципів корпоративного управління і ієрархії процесу. Взаємодія складається з двох складових частин - звітність і надання рекомендацій. У частині надання рекомендацій Кредитний комітет і Правління банку розробляє і подає на розгляд Спостережній раді розглянуті кредитні проекти, що перевищують ліміти повноважень комітету, бізнес-плани і стратегію діяльності банку.

Правління банку і кредитний комітет є найвищими виконавчими органами банку, які несуть відповідальність за організацію і реалізацію процесу ризик-менеджменту в банку.

Органом оперативного контролю є служба внутрішнього аудиту, яка здійснює нагляд за виконанням системи внутрішнього контролю і виносить рішення про її достатність і ефективність.

Служби внутрішнього аудиту оцінюють адекватність систем управління ризиками потребам банку.

Для забезпечення додаткових заходів по управлінню ризиками в банку функціонують постійно діючі профільні комітети, а саме кредитний комітет і Комітет з управління активами і пасивами, які є колегіальними органами.

Кредитний комітет щомісячно оцінює якість активів і пасивів банку і готує пропозиції по формуванню резервів на покриття можливих втрат по активних операціях. Кредитний комітет визначає і встановлює процедури, методики, стандарти і інструкції щодо практики управління кредитним ризиком, оцінки забезпечення по наданих кредитах, встановлює політику по роботі з проблемними активами.

Комітет з управління активами і пасивами щомісячно визначає потреби банку в ліквідних коштах; управляє ризиком ліквідності в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі; визначає політику управління ринковими ризиками, вживає оперативні заходи по управлінню активами і пасивами банку. Комітет готує пропозиції відповідним органам управління банку щодо зміни банківських продуктів, тактики і стратегії присутності банку на ринку банківських послуг.


Подобные документы

 • Удосконалення системи управління стратегією й підвищення рівня ефективності функціонування на прикладі ТОВ "Комунтехсервіс". Основи стратегічного управління диверсифікованими підприємствами, методи їх аналізу. Аналіз господарської діяльності підприємства.

  дипломная работа [668,4 K], добавлен 08.11.2011

 • Фінансовий стан та його роль у ефективності господарської діяльності підприємства. Особливості управління фінансами підприємства в умовах кризи. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, шляхи удосконалення управління в даній сфері.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 09.01.2015

 • Суть, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Антисипативне управління підприємствами та державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика організаційної структури управління, системи менеджменту підприємства.

  дипломная работа [64,1 K], добавлен 04.10.2013

 • Характеристика ТОВ "УГМК", аналіз стану фінансово-господарської діяльності, позиція на українському ринку. Аналіз структури управління, шляхи удосконалення організації управління персоналом. Інноваційна діяльність і стратегія розвитку підприємства.

  курсовая работа [484,4 K], добавлен 22.11.2011

 • Теоретичні підходи до управління поточним функціонуванням операційної системи торговельного підприємства. Оцінка факторів, що впливають на результативність функціонування операційної системи ТОВ "Всесвіт-Люкс". Оптимізація системи управління запасами.

  магистерская работа [1,1 M], добавлен 19.02.2013

 • Оцінка фінансово-господарської діяльності промислового підприємства. Аналіз показників рентабельності, ліквідності і платоспроможності організації. Розробка стратегії цільової конкуренції в системі управління конкурентоспроможністю сучасного підприємства.

  дипломная работа [938,4 K], добавлен 12.01.2015

 • Проблема якості в умовах господарювання. Сучасна концепція управління якістю. Методологічні підходи до забезпечення якості діяльності організації підприємств. Особливості інтегрованої системи управління якістю діяльності торговельного підприємства.

  научная работа [566,8 K], добавлен 26.01.2014

 • Сутність, завдання та основні принципи управління персоналом. Системний підхід до управління персоналом. Роль людського фактора у діяльності підприємства. Складові механізми системи управління персоналом на підприємстві в сучасних ринкових умовах.

  дипломная работа [263,7 K], добавлен 11.06.2011

 • Поняття і види диверсифікації діяльності підприємства. Рівні та проблеми управління диверсифікованим підприємством, методи та шляхи його вдосконалення. Аналіз господарської та фінансової діяльності підприємства. Виробничі стратегії диверсифікації.

  курсовая работа [488,4 K], добавлен 17.12.2012

 • Теоретична сутність операційної системи: механізм, види, матеріальне та міжнародне стимулювання. Організаційно-економічна характеристика підприємства, аналіз матеріального стимулювання працівників. Сутність та основні задачі операційного менеджменту.

  курсовая работа [343,9 K], добавлен 15.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.