Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом

Проблема підвищення ефективності впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки. Обґрунтування місця, завдання та стадій екологічного менеджменту в системі інтегрованого еколого-економічного управління.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 05.10.2017
Размер файла 607,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вінницький національний аграрний університет

Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом

Мазур К.В., Ніцпан І.А.

Анотація

Розглянуто питання підвищення ефективності впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки. Удосконалено механізм управління підприємством на основі впровадження екологічного менеджменту. Обґрунтовано місце, завдання і стадії екологічного менеджменту в системі інтегрованого еколого-економічного управління.

Ключові слова: екологічний менеджмент, екологічна політика, міжнародний стандарт ISO 14000, природокористування, природоохоронна діяльність.

Постановка проблеми

Екологічну ситуацію в Україні вже давно характеризують сировинно-видобувних, найбільш екологічно не як кризову. Впродовж тривалого часу відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку безпечних галузей промисловості. Відхід від традиційно"ресурсної і споживацької" стратегії розвитку потребує зміни поведінки суспільства, розроблення нових концепцій державного управління й підприємницької діяльності, оскільки розбалансованість функцій використання природного капіталу та його відтворення призвела до широкомасштабних деструктивних процесів, які становлять реальну загрозу для здоров'я людини і розвитку суспільства.

Останніми десятиліттями з'явилися нові наукові напрями, які генерують в собі як класичні вчення, так і новітні уявлення про людину, суспільство і природу та їх співіснування. Одним із таких напрямів є екологічний менеджмент, який на сьогодні вже є своєрідною ідеологією управління виробничою діяльністю, оскільки пропонує дієвий інструментарій для розв'язання поточних та попередження виникнення нових еколого-економічних проблем виробництва [2, с.308].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну і методологічну основу дослідження системи екологічного менеджменту складають праці українських та зарубіжних вчених. Важливе значення мали праці Н. Пахомової, К. Ріхтера, А. Садєкова, О. Балацького, Т. Галушкіної та інших вчених, присвячені вивченню екологічного менеджменту як типу управління сучасним підприємством, а також роботи В.О. Паламарчука, Г.В. Черевка, М.I. Яцківа, І.Г. Яремчука та ін., що розкривають економічний механізм природокористування.

Не зважаючи на те, що в наукових дослідженнях висвітлюються питання екологічного менеджменту, деякі аспекти застосування екологічного менеджменту все ж залишаються мало дослідженими та недостатньо висвітленими в економічній літературі.

Виклад основного матеріалу

Екологічний менеджмент стає не тільки складовою системи менеджменту, але й відіграє першочергову роль в цій системі, так як інші складові базуються на принципах екологічного менеджменту.

Термін "екологічний менеджмент" трактується переважно в таких значеннях, як: діяльність громадських екологічних організацій; сукупність заходів, методів і засобів управління природоохоронною діяльністю підприємства; система управління окремим природним комплексом, що підлягає особливій охороні; частина загальної системи управління, що включає організаційну структуру, діяльність з планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, процеси і ресурси для формування, здійснення, аналізу та актуалізації екологічної політики конкретної організації [5, с.227].

Екологічний менеджмент створювався в передових країнах з ринковою економікою для досягнення паритету між економічними інтересами виробника та еколого-соціальними потребами суспільства.

Основними ознаками екологічного менеджменту є [4, с.9]:

він є складовою загальної системи екологічного управління,

він є системою ринкового управління довкіллям,

його дія обмежується на територіальному ієрархічному рівні в рамках регіону, корпорації, підприємств в сферах з ринковими відносинами, насамперед, виробничій.

Підприємство є першим та найбільш важливим елементом, що впливає на забруднення та деградацію довкілля у господарчій діяльності людини. Екоменеджмент тісно пов'язаний із стратегією підприємства. Стратегією сучасного підприємства є досягнення необхідних темпів економічного розвитку, зростання обсягів виробництва, одержання прибутку в умовах жорсткої конкурентної боротьби на зовнішніх та внутрішніх ринках.

Розглянемо місце екологічного менеджменту на підприємстві на рис.1

Рис.1. Місце екологічного маркетингу в системі еколого-економічного управління підприємством [3, с.42]

До особливостей екологічного менеджменту підприємства можна віднести: організаційну структуру, що здійснює екологічний менеджмент на підприємстві; екологічну політику підприємства; фінансування природоохоронних заходів; виробничий екологічний моніторинг; розповсюдження екологічної інформації.

Відсутність ефективної системи управління в сфері охорони навколишнього природного середовища та занадто повільне, ніж очікувалося, проведення структурних реформ і модернізації технологічних процесів в умовах зростання національної економіки призводить до збільшення рівня забруднення та зумовлює підтримку старих, неефективних підходів до використання енергетичних і природних ресурсів.

Вирішальне значення у впровадженні системи екологічного менеджменту на підприємствах відіграє екологічний аудит, що передбачає проведення комплексного екологічного аудиту виробничої системи, фінансової діяльності та відповідності. Рекомендації первинного екологічного аудиту підприємства є визначальними для реалізації всіх подальших етапів упровадження системи екологічного менеджменту та змісту спеціалізованих внутрішніх екологічних документів: програми щодо проектування та впровадження екологічного менеджменту, настанови з системи екологічного менеджменту, внутрішніх екологічних регламентів підприємства тощо [6, с.75].

Ефективність системи екологічного менеджменту підприємства буде досягнуто лише за умови активної підтримки з боку вищого керівництва та участі всього персоналу у налагодженні екологічно свідомої й відповідальної діяльності. Керівники своїм особистим прикладом повинні демонструвати зацікавленість у вирішенні питань безпеки та охорони навколишнього середовища, підвищуючи навички й знання в процесі навчаннята практичної роботи, забезпечувати двосторонній обмін інформацією з працівниками, формувати та стимулювати позитивне відношення персоналу до проблем навколишнього середовища.

Підприємства, що практикують екологічний менеджмент одержуватимуть ряд істотних переваг. Результати впровадження системи екологічного менеджменту підприємств: скорочення споживання на одиницю продукції сировини, води, енергії; зменшення виробничих і експлуатаційних витрат; поліпшення якості продукції і виробничих процесів; забезпечення безперебійності виробництва; зменшення обсягу довгострокових зобов'язань підприємства щодо ліквідації збитку, нанесеного навколишньому середовищу; підприємства, що впровадили систему екологічного менеджменту, визнаною на міжнародному рівні, більш конкурентоспроможні на ринку [2, с.309].

Ураховуючи всезростаюче значення екологічного менеджменту його розробка і впровадження, як зазначається в міжнародному стандарті серії ІБО 14000, має відбуватися за певними стадіями (рис.2).

Рис.2. Стадії екологічного менеджменту на підприємстві [6, с.79]

Таким чином, використання таких груп інструментів, які спираються на міжнародно-визнані правові норми та екологічні стандарти, має сприяти виникненню економічної зацікавленості у суб'єктів господарювання до впровадження природоохоронних, ресурсозберігаючих та природо-відновлювальних технологій на діючих та при будівництві нових виробництв.

Для досягнення логічних цілей система управління навколишнім середовищем повинна заохочувати організації до впровадження найкращих існуючих технологій там, де це можливо та економічно доцільно.

Отже, з вище наведеного матеріалу можна стверджувати, що важливою передумовою розвитку підприємств на засадах збереження природних ресурсів і водночас забезпечуючи конкурентоспроможність продукції, яку вони випускають, є ефективне управління на основі входження підприємства до системи екологічного менеджменту.

екологічний менеджмент економічне управління

Висновки з даного дослідження. На основі викладено матеріалу можна зробити висновки проте, що система екологічного менеджменту на підприємстві є природним продовженням контролю якості продукції і послуг. Систему екологічного менеджменту слід розглядати як процес, що дозволяє краще систематизувати пріоритети і проекти, а також ідентифікувати проблеми і можливі негативні впливи ще до їх прояву. Система екологічного менеджменту може сприяти зниженню плинності кадрів, удосконаленню системи добору нових співробітників, поліпшенню умов роботи. У результаті впровадження системи екологічного менеджменту на виробничих підприємствах забезпечується економне використання сировини, матеріалів та енергоресурсів, зменшується негативний вплив на навколишнє середовище і, як наслідок, зменшуються екологічні платежі та штрафні санкції.

Список літератури

1. Барков Д.И. Международные экологические стандарты качества продукции ЕЗО 14000 и перспективы их внедрения в Украине [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.erudition.ru/referat/printref/id. _1.html

2. Бойко О.Ю. Екологізація корпоративного управління на підприємствах АПК / О.Ю. Бойко // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія "Економіка. Менеджмент". - 2015. - Вип.2. - С.308-310.

3. Варламова І.С. Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки / І.С. Варламова // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 6. - С.42-44.

4. Загороднюк П.О. Взаємозв'язок екологічної й економічної безпеки та її вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності / П.О. Загороднюк // 2014. - № 6. - С.9-14.

5. Потай О.А. Концептуальні засади екологічного менеджменту підприємства // Регіональна економіка. - 2008 № 1. - С.226-235.

6. Смоленський І. Система екологічного менеджменту в підприємстві / І. Смоленський // Економіка України. - 2018 № 12. - С.73-80.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Взаємозв'зок енергетичного та екологічного менеджменту. Енергозбереження та охорона навколишнього середовища. Матриця енергоменеджменту, її складові, порядок створення та використання. Енергоменеджер, його роль та місце в системі управління виробництвом.

  реферат [27,6 K], добавлен 22.02.2011

 • Суть та актуальність управління витратами, причини та наслідки відсутності даної системи для діяльності підприємства. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки, місце в системі менеджменту сучасних підприємств і організацій.

  контрольная работа [46,5 K], добавлен 16.02.2011

 • Конкурентоспроможність підприємства: сутність і актуальність в умовах ринкової економіки, управління в системі маркетингового менеджменту. Діагностика системи управління підприємством, шляхи та стратегічний підхід до вдосконалення даного процесу.

  дипломная работа [339,4 K], добавлен 15.06.2014

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Дослідження ризику та ризик-менеджменту банку. Механізм управління ризиками як складова системи управління банком. Процес прийняття рішень у системі ризик-менеджменту. Система управління ризиками ПАТ "Платинум Банк", рекомендації щодо удосконалення.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 28.05.2014

 • Особливості методології загального менеджменту якості TQM. Характеристика та аналіз сфер потенційного конфлікту інтересів для директора, менеджера, працівника підприємства. Переваги введення системи екологічного менеджменту в різних організаціях.

  реферат [28,2 K], добавлен 19.07.2010

 • Дослідження тенденцій світового менеджменту та особливостей становлення соціально-економічного управління в Україні. Розгляд методів створення ефективної системи керування виробництвом. Вивчення попереднього досвіду формування ринкового середовища.

  реферат [48,5 K], добавлен 16.10.2010

 • Філософія японського менеджменту. Система службового просування. Японський менеджмент як нове економічне чудо. Принципи японського управління. Керування персоналом у Японії. Система прийняття рішень. Японські методи управління якістю, виробництвом.

  реферат [36,1 K], добавлен 19.12.2010

 • Концепція та аналіз підходів до управління персоналом в системі сучасного менеджменту. Оцінка персоналу як елемент управління колективом організації. Особливості розвитку українського ресторанного бізнесу. Аналіз ефективності менеджменту на підприємстві.

  дипломная работа [111,6 K], добавлен 22.12.2013

 • Сутність процесу управління ресурсами підприємства, його основні види. Аналіз системи управління ресурсами КП "Івано-Франківськводоекотехпром". Розрахунок ефекту від впровадження запропонованих заходів з покращення системи менеджменту підприємства.

  курсовая работа [434,5 K], добавлен 24.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.