Сучасні технології менеджменту

Нова соціальна система управління та значення технологій управління. Оцінка економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку підприємства. Шляхи вдосконалення сучасних інформаційних технологій менеджменту на підприємстві.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2012
Размер файла 56,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема

Сучасні технології менеджменту

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти сучасних технологій менеджменту

1.1 Сучасні технології менеджменту

1.2 Нові інформаційні технології управління

1.3 Інноваційний менеджмент

1.4 Нова соціальна система управління та значення технологій управління

Розділ 2. Аналіз інформаційних систем та технологій підприємства ТОВ «Насоселектромаш»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Характеристика фінансового стану та використання трудових ресурсів ТОВ «Насоселектромаш»

2.3 Використання інформаційних технологій у роботі ТОВ «Насоселектромаш»

2.4 Оцінка економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку підприємства

Розділ 3. Шляхи вдосконалення сучасних інформаційних технологій менеджменту на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Сучасний менеджмент - гнучка система управління і водночас складний соціально-економічний, інформаційно-технологічний процес, що використовуються для зміни станів і особливостей об'єкта управління.

На сьогоднішній день, менеджмент слід розглядати як складне багатофункціональне управління, що дає змогу усвідомити внутрішні і зовнішні важелі регулювання всієї виробничої діяльності в цілому і, таким чином, досягти їх збалансованості за умов мінливого ринкового оточення.

Метою даної курсової роботи є засвоєння теоретичних знань і оволодіння практичними навичками діагностування внутрішнього та зовнішнього середовища організації, окреслення проблем і надання рекомендацій щодо їх усунення на основі отриманих даних, аналіз інформаційних систем та технологій підприємства ТОВ «Насоселектромаш». Для цього було виконано ряд завдань, а саме: була надана коротка характеристика підприємства та інформаційна структура його управління, інформаційні системи та технології, а також розглянуте стандартне та специфічне програмне забезпечення, описана вхідна та вихідна інформація підприємства.

Крім того, були досліджені теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємстві, а також проаналізовані проблеми вітчизняного інформаційного законодавства.

Розділ 1. Теоретичні аспекти сучасних технологій менеджменту

1.1 Сучасні технології менеджменту

Велика частина компаній перебудовує свої системи управління з традиційної виробничої і ринковий на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні ключем до успіху на будь-якому ринку, що з нетерпінням чекає продукцію з новими характеристиками і готовий платити за це високу ціну. Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає стратегічне управління технологічним розвитком, чи, іншими словами, технологічний менеджмент.

До питань технологічного менеджменту відносяться управління життєвим циклом продукту й асортиментом продукції, у тому числі управління процесами заміни застарілих технологій і устаткування, формування інноваційної культури персоналу, управління якістю продукції, що випускається, стратегія управління інтелектуальної власності і багато чого іншого.

У цілому ефективний менеджмент технологій повинний поєднувати перспективи створення нової технології і перспективи попиту на неї. Технологія розглядається як найважливіший засіб створення і підтримки конкурентної переваги, що піднімає її до рівня стратегічного капіталу, яким потрібно грамотно керувати на всіх поверхах компанії. Будь-яка діяльність фірми, включаючи стратегічне планування, маркетинг, збут, виробництво, кадри, фінансування може розглядатися, як використання технологій, що здатні збільшити конкурентноздатність фірми. У цілому, стратегічний менеджмент технологій не обмежується рамками галузей зі швидким технологічним розвитком. При широкому погляді на технології і виробництво ніяких «низьких» технологій не існує [1].

Зрозуміло, що такі важливі елементи стратегічного технологічного менеджменту, як прогнозування розвитку технологій, включення розвитку технологій у бізнес-план фірми актуальні для стратегії управління підприємством будь-якого масштабу. Відповідні підходи мають цінність для малої технологічної фірми, великого науково-виробничого підприємства, наукової установи, інвестиційного заснування, що орієнтується на прямі інвестиції в економіку. Саме стратегічне управління технологічним середовищем, що змінюється, повинне стати запорукою тривалого успіху виробничих фірм, зв'язаних з наукомісткими продуктами, і економіки в цілому.

Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх - проблема міжнародна, зв'язана з глобалізацією світової економіки. У цьому зіграло ведучу роль розвиток засобів комунікації, що дозволили компаніям на новому рівні координувати діяльність своїх вилучених підрозділів, зв'язувати їх з покупцями і постачальниками. Не менше значення має глобальна масова культура споживання і розваг, керована засобами комунікації.

Проблема підготовки керівників, що забезпечать технологічно орієнтований менеджмент компаній в умовах глобалізації світової економіки теж стала проблемою міжнародної. Пошук нових результатів досліджень і розробок, використання яких може додати продукції, що випускається, кращі характеристики, прагнення до максимального скорочення циклу її створення і просування на ринок викликають необхідність у міжнародних командах фахівців.

Світ стає одним ринком знань і технологій. Їхня цінність визначається на основі науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів комерціалізації, що повинні проводити фахівці різних країн по єдиних методиках і на одній мові, щоб мати порівнянні результати і розуміти один одного. Таке розуміння полегшує залучення додаткових засобів у науку й інновації, а також включення фахівців з комерціалізації технологій у наступне управління інвестиціями.

сучасний іформаційний технологія менеджмент

1.2 Нові інформаційні технології управління

Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби і методи прикладної інформатики використовуються в менеджменті і маркетингу. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і передачі інформації.

Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, значно розширювальної можливості використання компаніями інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з організацією системи обробки даних і знань, послідовного їхнього розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту [3].

Технологія нерозривно зв'язана з машинізацією виробничого чи невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної техніки.

Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, інформаційна технологія -- це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їхні практичні додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинне починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.

Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють комп'ютери останніх поколінь і сучасні засоби зв'язку. На базі цих технічних засобів формуються інформаційні технології - цілісні системи збору, переробки, передачі, використання інформації з метою управління. В основному мова йде про створення інформаційних технологій з використанням штучного інтелекту. Вважається, що основні напрямки в області створення інформаційних технологій і штучного інтелекту зв'язані з перебуванням ефективних систем надання знань і організацією процесу комунікації користувачів з ЕОМ, а також із плануванням доцільної діяльності, формуванням глобальної структури нормативної поведінки. Іншими словами, якісно перебудовується саме управлінське середовище, що пристосовується до вимог сучасних ЕОМ [2].

В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах, зокрема, у США і Японії, на творчі інформаційні технології так названого третього (вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл -- вироблення інформації (нових знань), їхню передачу, переробку, використання для перетворення об'єкта, досягнення нових більш вищих цілей.

Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап комп'ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі, з'єднати силу людського розуму і міць електронної техніки.

Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення наступних інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, збереження і доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних завдань.

До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності відносяться:

1. Персональні комп'ютери, об'єднані в мережі.

2. Електронні друкарські машинки.

3.Змістообробні системи ( проблемно-орієнтовані комп'ютерні системи, що мають великі функціональні можливості).

4. Копіювальні машини.

5. Комунікаційні засоби, телефонну техніку.

6. Засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку інформації (до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні диски і стрічки, мікрофільми, диски з оптичними записами).

7. Засоби для обміну інформацією -- “електронна пошта”.

8. Відеоінформаційні системи.

9. Локальні комп'ютерні мережі.

10. Інтегровані мережі організацій.

Таким чином, у сучасних умовах винятково важливе значення має перебудова технічної і технологічної баз управління, що забезпечує процеси інформатизації. Однак не слід переоцінювати роль інформаційно-управлінської техніки. Вона виконує насамперед забезпечення функції. Основні напрямки робіт з інформатизації менеджменту лежать в області організаційної, соціальної, кадрової перебудови управлінської діяльності.

1.3 Інноваційний менеджмент

У світовій економічній літературі "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у нашій країні протягом багатьох років розроблялася в рамках економічних досліджень НТР.

Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у виді нового чи удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг. Розробка, впровадження у виробництво нової продукції мають для фірм важливе значення як засіб підвищення конкурентноздатності й усунення залежності фірми від розбіжності життєвих циклів виробленої продукції. У сучасних умовах відновлення продукції йде досить швидкими темпами.

Інноваційний менеджмент - один з напрямків стратегічного управління, здійснюваного на вищому рівні компанії. Його метою є визначення основних напрямків науково-технічної і виробничої діяльності фірми в наступних областях: розробка і впровадження нової продукції (інноваційна діяльність); модернізація й удосконалювання продукції, що випускається; подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття з виробництва застарілої продукції.

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової громадськості і підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна переживає бум новаторства. На зміну одним формам і методам управління економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю буквально змушені займатися всі організації. Інноваційний менеджмент - управління науково-технічним прогресом, упровадження досягнень науки і техніки у виробництві , що характерно для централізовано керованої економіки. У ринкових умовах господарювання, де комерційні організації мають повну юридичну й економічну самостійність, ні про яке впровадження чого-небудь не може бути і мови. Процес введення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації.

У повсякденній практиці, як правило, ототожнюють поняття нововведення, новація, нововведення, інновація. Нововведенням може бути новий порядок, новий метод, винахід. З моменту прийняття до поширення нововведення здобуває нова якість і стає інновацією [2].

Будь-які винаходи, нові явища, види або послуг методи тільки тоді одержують суспільне визнання, коли будуть прийняті до поширення (комерціалізації), і вже в новій якості вони виступають як нововведення (інновації).

Результати інноваційної діяльності на внутрішньому і зовнішньому ринках можуть бути представлені шляхом передачі науково-технічних знань і досвіду для надання науково-технічних послуг, нових технологій.

Роль і місце науки в суспільстві істотно залежать від рівня розвитку суспільної свідомості, інформованості населення про можливості застосування результатів науково-технічної діяльності для рішення соціально-економічних задач, а також реально отриманих практичних результатів такого застосування.

Особливістю сучасного етапу розвитку інноваційної діяльності є утворення в найбільших фірмах єдиних науково-технічних комплексів, що поєднують у єдиний процес дослідження і виробництво. Це припускає наявність тісного зв'язку всіх етапів циклу «наука -виробництво». Створення цілісних науково-виробничо-збутових систем об'єктивно закономірно, обумовлено науково-технічним прогресом і потребами ринкової орієнтації фірми.

В сучасних умовах в великих фірмах склалися стійкі механізми керування науково - технічною діяльністю, що відбивають особливості процесу інтеграції науки і виробництва, все більшу орієнтацію досліджень і розробок на ринкові потреби, посилення впливу ринкових факторів на визначення стратегічних позицій фірм. Нові задачі спричинили за собою зміни в системі зв'язків як по вертикалі - між усіма рівнями керування, так і по горизонталі - між підрозділами науково - виробничо - збутового ланцюга.

1.4 Нова соціальна система управління та значення технологій управління

Комплексний підхід до управління як єдності усіх функцій дозволив виділити нове в характері управління - функцію керівництва персоналом.

Керівництво персоналом як функція управління покликана поєднувати, координувати, з'єднувати і інтегрувати всі інші функції в єдине ціле. Функція керівництва - це мозок усього управління, його центральна нервова система. Ніж складніше система функцій управління, диференціювання, тим гостріше перед керівництвом встає задача постійного удосконалювання управління як усередині кожної функції, так і в міжфункціональному аспекті. У результаті від функції керівництва все частіше уособлюється специфічна функція удосконалювання управління як самостійну функцію.

Система управління, що складає з ієрархії різних ступіней (ланок), припускає закріплення різних етапів управління за окремими керівниками або органами (апаратом) управління. Ці керівники мають різні ранги. Так, при розвинутій ієрархії управління вищий керівник не зайнятий якою-небудь однією функцією управління.

У сучасних умовах перетерпіла істотні зміни мотивація керівництва персоналом: переважне значення придбали соціально-економічні і соціально-психологічні методи управління персоналом над адміністративними; керівництво тепер спрямоване на здійснення співробітництва персоналу й адміністрації для досягнення намічених цілей; одержав розвиток принцип колегіальності в керуванні [4].

Колегіальність у керуванні припускає, що професіонали-менеджери працюють у тісному контакті один з одним і зв'язані узами співробітництва і взаємозалежності, складаючи управлінський штат.

Важливе значення придбали наступні соціально-психологічні аспекти управління:

стабільність службового становища - головний стимул у роботі;

звільнення з ініціативи адміністрації порівняно рідко, тому що зв'язано з дотриманням безлічі різних правил;

виховання в працівників почуття прихильності своїй фірмі ( видання фірмових інформаційних бюлетенів, журналів, у яких висвітлюються діяльність і події життя фірми; показ престижних відео - і кінофільмів; організація свят і днів відпочинку, на які витрачаються значні засоби).

Соціальна система управління покликана забезпечити ефективну роботу технічної системи. Вона створюється в тісному взаємозв'язку з нею і не передається в розпорядження підрозділів по керуванню виробництвом.

Розробка і проведення соціально-економічної політики у фірмах здійснюються по багатьом напрямкам, найважливіші з який6

політика доходів;

політика у відношенні співробітництва з профспілками;

політика соціального забезпечення працівників.

У сучасних умовах підготовці і перепідготовці кадрів менеджерів надається важливе значення як на офіційному рівні, так і на рівні окремих фірм.

Перехід до нових технологій вимагає значних витрат, зв'язаних з відновленням знань, перепідготовкою працівників. Вважається, що перепідготувати працівника дешевше, ніж замінити його.

Розвиток нових технологій вимагає більш досконалих знань і умінь. Проблема полягає в тому, щоб знайти механізм постійного підвищення кваліфікації всіх зайнятих у процесі переходу від одного набору необхідних знань і навичок до іншого.

Технологія , що включає в себе технічні засоби і способи комбінування і використання для одержання кінцевого продукту, створюваного організацією, є предметом найпильнішої уваги з боку менеджменту.

Управління повинне вирішувати питання технологій і здійснення їх найбільш ефективного використання.

Останнім часом з появою усе більш передових технологій відповідні завдання менеджменту стають винятково складними значимими. Це зв'язано з тим, що їхнє рішення може привести до важливого і далеко йдуть позитивним наслідкам для організації. Вони можуть викликати і негативні процеси у внутрішнім житті організації, руйнувати її організаційну структуру, привести до демотивування працівників.

Тому в сучасних умовах менеджмент не може дивитися на технології тільки з погляду підвищення продуктивності й ефективності. Дуже важливо враховувати те, як нові технології можуть уплинути на клімат усередині організації, як вони можуть подіяти на її «організм».

В останнє десятиліття в діловому світі по-справжньому осмислене значення технології управління. Без технологічного забезпечення не можуть дієво проводитися в життя ефективні рішення.

Технологія - це комплекс наукових і інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, способах їхнього з'єднання для створення продукту або послуг, що відповідають визначеним вимогам.

Розділ 2. Аналіз інформаційних систем та технологій підприємства ТОВ «Насоселектромаш».

2.1 Загальна характеристика підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Насоселектромаш» було створене у 2003 році. Метою створення підприємства стало просування на ринок України насосного обладнання виробництва Росії. Спочатку було укладено дилерську угоду з ВАТ «Лівгідромаш», яке є одним з найбільших виробників насосного обладнання в СНД.

Це дозволило запропонувати клієнтам широкий спектр насосів для різних потреб: насоси для чистих та забруднених вод, занурювальні артезіанські насоси, фекальні насоси, насоси для перекачування палива та мастил, насоси для морської води, для застосування у корабельному та припортовому господарстві, насоси для потреб енергетики .

В рамках виконання дилерських зобов'язань підприємство бере участь у галузевих виставках, видає каталоги продукції, розповсюджує інформацію про обладнання, що пропонується серед потенційних споживачів.

Накопичений за роки роботи досвід поєднується із великою номенклатурою наявних на складах насосів, електродвигунів та запасних частин, що дає змогу оперативно задовольняти потреби клієнтів. Але необхідність підтримувати значні складські залишки викликає пошук джерел фінансування і тому підприємство використовує збільшення власного капіталу за рахунок збільшення статутного фонду, постійно залучає банківські кредити. Як наслідок, відбувається збільшення уваги до фінансового стану підприємства з боку власників та кредитних спеціалістів банків і тому фінансова робота на підприємстві постійно вдосконалюється та ускладнюється.

Підприємство у своїй діяльності використовує орендовану техніку, офісні та складські приміщення, користується найманим транспортом, тобто не розвиває власні основні засоби а всі фінансові ресурси спрямовує на розширення оборотних коштів, що є першочерговим завданням для торгівлі.

Якщо розглянути конкурентне середовище, то слід відмітити, що конкуренція на ринку насосів досить жорстка. Наприклад у Сумській області існує близько 20 підприємств насосної сфери, треба відмітити що сумський регіон добре відомий своїми насосами - у Сумах розташований завод «Насосенергомаш», насоси виробництва якого користуються попитом не тільки в СНД, але і в багатьох країнах світу, це можна сказати і про насосний ряд, що виробляє СМНПО ім. Фрунзе - високотехнологічні насоси із специфічними напрямками застосування що практично не виробляються більше ні в одному регіоні СНД. Також існують менші приватні підприємства, що спеціалізуються на виробництві невеликих насосів і запасних частин до них.

Щодо торгівельних фірм - їх існую дуже багато, але має місце тенденція до зменшення їх кількості тому що великі заводи відкривають свої представництва, розвивають маркетингову діяльність, розширюють власні системи збуту. Але насосний ринок в Україні фактично сформований і тому дуже проблематично збільшити свою ринкову частку, особливо без підтримки виробників продукції. Тобто головними конкурентами є виробники, але підприємство продовжує свою діяльність завдяки налагодженим зв'язкам а також за рахунок більш швидкого реагування на потреби ринку, проведення маркетингових досліджень, ефективного використання ресурсів. Але як загальний висновок необхідно відмітити досить високий рівень конкуренції, велику кількість учасників ринку, істотне зростання впливу окремих виробників і взагалі переміщення більшої частки прибутку в сферу виробництва із торгівельної сфери [5].

Розглядаючи зовнішні умови господарської діяльності підприємства, то слід відмітити що дилерські відносини з ВАТ «Лівгідромаш» мають як позитивні, так і негативні сторони. До позитивних слід віднести можливість використовувати відоме ім'я та торгівельну марку виробника, можливість отримувати відстрочку платежу за отримані товари, дилерські знижки. До негативних умов співпраці відноситься зобов'язання щомісячно, незалежно від продажу продукції, перераховувати певний обсяг коштів на рахунок заводу, зобов'язання планувати на два місяці свої потреби у насосах для включення їх у план виробництва.

Склад комп'ютерного устаткування, використовуваного в офісі ТОВ «Насоселектромаш», традиційний і визначається типовими завданнями, що стоять перед співробітниками.

Сучасний бізнес вимагає автоматизації бухгалтерської діяльності і складського обліку, виписки рахунків і отримання (відправлення) повідомлень в електронному вигляді постачальникам і замовникам. Для ефективної роботи співробітників, раціонального використання комп'ютерного устаткування і створюється локальна обчислювальна мережа (ЛОМ). Як правило, в офісі встановлюється один сервер, робочі станції, декілька мережевих принтерів, один-два модему для виходу в інтернет, отримання і відправки електронної пошти, факсів і електронних платежів, внутрішня АТС на 16/24.

Сьогодні існує два типи мережі - однорангова і мережа на основі сервера. Кожна з них має як переваги, так і недоліки. Однорангова мережа використовується тоді, коли користувач бажає спочатку випробувати мережу або може дозволити тільки малі витрати на побудову і обслуговування мережі. Мережа на основі сервера застосовується там, де важливий повний контроль над всіма робочими місцями. Це може бути і невелика домашня мережа, і об'ємна корпоративна система мереж, об'єднаних в одну загальну.

Мережа на основі сервера - тип мережі, що найбільш часто зустрічається і який використовується як у повноцінних домашніх мережах і в офісах, так і на великих підприємствах. На підприємстві ТОВ «Насоселектромаш» також використовується мережа на основі сервера, яка має топологію типу зірка.

Дана мережа використовує один або декілька серверів, що здійснюють контроль за всіма робочими місцями. Як правило, сервер характеризується великою потужністю і швидкодією, необхідними для виконання поставлених завдань. Сервер оптимізований для швидкої обробки запитів від користувачів, володіє спеціальними механізмами програмного захисту і контролю. За роботою мережі на основі сервера зазвичай стежить спеціальна людина - системний адміністратор. Він відповідає за регулярне оновлення антивірусних баз, усуває неполадки, які виникають, а також додає і контролює загальні ресурси.

Мережа на основі сервера надає широкий спектр послуг і можливостей, які важко або неможливо отримати від однорангової мережі. Крім того, однорангова поступається такій мережі в плані захищеності і адміністрування. Маючи виділений сервер, легко забезпечити резервне копіювання, що є першочерговим завданням, якщо в мережі присутній сервер бази даних.

Концепція топології локальної обчислювальної мережі у вигляді зірки прийшла з області великих ЕОМ, в якій головна машина отримує і обробляє всі дані з периферійних пристроїв як активний вузол обробки даних. Вся інформація між двома периферійними робочими місцями проходить через центральний вузол локальної обчислювальної мережі.

Пропускна спроможність локальної обчислювальної мережі визначається обчислювальною потужністю вузла і гарантується для кожної робочої станції.

Кабельне з'єднання досить просте, оскільки кожна робоча станція пов'язана з вузлом. Витрати на прокладання кабелів високі, особливо коли центральний вузол географічно розташований не в центрі топології локальної обчислювальної мережі.

При розширенні локальних обчислювальних мереж не можуть бути використані раніше створені кабельні зв'язки: до нового робочого місця необхідно прокладати окремий кабель з центру локальної обчислювальної мережі.

Топологія у вигляді зірки є найбільш швидкодіючою зі всіх топологий локальних обчислювальних мереж, оскільки передача даних між робочими станціями проходить через центральний вузол (при його хорошій продуктивності) по окремих лініях, використовуваних тільки цими робочими станціями.

Продуктивність локальної обчислювальної мережі в першу чергу залежить від потужності центрального файлового сервера. Він може бути вузьким місцем локальної обчислювальної мережі. У разі виходу з ладу центрального вузла порушується робота всієї локальної обчислювальної мережі.

Центральний вузол управління - файловий сервер може реалізувати оптимальний механізм захисту проти несанкціонованого доступу до інформації. Вся локальна обчислювальна мережа може управлятися з її центру.

2.2 Характеристика фінансового стану та використання трудових ресурсів ТОВ «Насоселектромаш»

Характеристика фінансового стану ТОВ «Насоселектромаш».

Стан і основні джерела формування майна підприємства можна побачити у зведеному звіті про фінансові результати за 2009р., а також порівнявши показники фінансової стійкості (таблиця 2.1) за 3роки (2007-2009). До показників фінансового стану підприємства відносяться:

1. Коефіцієнт фінансової незалежності.

2. Коефіцієнт фінансової стабільності.

3. Коефіцієнт забезпеченості власними і оборотними коштами.

4. Коефіцієнт ефективності використання активів.

5. Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу.

6. Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів.

Таблиця 2.1 Показники фінансової стійкості підприємства

№ п.п

Показники

Значення показника

Розрахунок показника

На 31.12.2008

1

Коефіцієнт фінансової незалежності

Кафн

Власний капітал + забезпечення/підсумок балансу

0,592

2.

Коефіцієнт фінансової стабільності

Кфс

Власний капітал+ забезпечення+ довгострокові зобов'язання/ поточні зобов'язання

0,9

3.

Коефіцієнт забезпеченості власними і оборотними коштами

Кквк

Власні оборотні кошти) - поточні зобов'язання/ матеріальні оборотні активи

0,23

4.

Коефіцієнт ефективності використання активів

Ква (рік)

Чистий прибуток / підсумок балансу

0,021

5.

Коефіцієнт ефективності використання власного капіталу

Кввк (рік)

Чистий прибуток / власний капітал

0,0893

6.

Коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів

Кос/об

Необоротні активи / оборотні активи

0,815

Показники фінансової активності є позитивними, відповідно підприємство знаходить на стадії розвитку та процвітання, що можна підтвердити показники аналізу наведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності

№ п/п

Показники

Значення

Аналіз рентабельності підприємства

1

Коефіцієнт рентабельності активів

0,002

2

Коефіцієнт рентабельності власного капітал

0,004

3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

0,001

4

Коефіцієнт рентабельності продукції

0,028

Характеристика використання трудових ресурсів ТОВ «Насоселектромаш».

Повноту використання трудових ресурсів на даному підприємстві можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним робітником за період часу, який аналізується, тобто за рік, а також за ступенем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводять за кожною категорією робітників, по кожному виробничому підрозділу та в цілому по підприємству.

Основними джерелами інформації, використовуваних в аналізі трудових ресурсів (таб.2.3) є: дані звітності з праці, форма № П - 4 «Сводки про чисельність, заробітну плату та руху робітників», дані табельного обліку, одночасовий облік робітників за професією та кваліфікацією, дані вибіркових оглядів за використанням трудових ресурсів, свідки про трудомісткість продукції та завданнями по їх зниженню.

Таблиця 2.3 Використання трудових ресурсів ВАТ НЗФ

Показник

2009 р.

2010 р.

Відхилення

План

Факт

2009

план

Середньорічна чисельність робочіх (ЧР)

6588

6580

6579

+8

-1

Відпрацьовано одним робочім за рік

Днів ( Д )

Годин ( Г )

220

1818

220

1830

210

1810

-10

-8

-10

-20

Середня тривалість робочого дня ( П ), г.

7,85

7,95

7,8

-0,05

-0,15

Фонд робочого часу, г.

1118991

1119240

1112404

-6587

-6836

У тому числі надурочно відпрацьований час, г.

932393

-

935707

+3314

+935707

Якщо фактично одним робочім відпрацьовано менше днів і годин, ніж передбачалось за планом, то можна визначити надпланові втрати робочого часу:

ПРВд = ( Дф - Дпл ) * ЧРф * Ппл (1.1)

де ПРВд - цілодені втрати робочого часу ;

ЧРф - середня чисельність працівників (фактично);

Дф - відпрацьовано одним працівником днів (фактично);

Дпл - відпрацьовано одним працівником днів (планово);

На основі цих формул бачімо:

ПРВд = -10 * 517= -5170 * 7,95= -41101,5 г.

ПРВв = -0,15 * 210= -31,5 * 517= -16285,5 г.

2.3 Використання інформаційних технологій у роботі ТОВ «Насоселектромаш»

Як вже зазначалось, на підприємстві ТОВ «Насоселектромаш» використовується локальна обчислювальна мережа на основі сервера, яка має топологію типу зірка.

Програмне забезпечення інформаційних технологій неоднорідне, частина програмних засобів належить до базового програмного забезпечення, без якого неможлива робота технічних засобів, друга частина - до прикладного програмного забезпечення, яке включає програми загального призначення, методо-орієнтовані та проблемно-орієнтовані програми.

Інформаційні технології використовують програмне забезпечення, яке не залежить від типу інформаційних систем і змісту оброблюваної інформації. Насамперед це офісні програми, в склад яких входить процесор електронних таблиць для виконання розрахунків. Найпопулярнішим на сьогодні є табличний процесор Microsof Excel.

Табличний процесор MS Excel - прикладна комп'ютерна програма, створена для обробки даних.

MS Excel має можливість розв'язувати задачі, дані для яких подані в табличному вигляді, з використанням потужного апарату функцій і формул, оптимізаційного підходу, обробляти тексти, створювати бази даних і управляти ними, представляти дані в графічному вигляді, оперативно редагувати інформацію з перерахунком баз даних, графіків, формул, проводити статистичний аналіз, аналіз даних за допомогою зведених таблиць, використовувати різні фінансово-економічні розрахунки.

Текстовий процесор MS Word - програма призначена для створення і обробки документів довільного рівня складності. Потужність та унікальні можливості MS Word забезпечують такі її центральні можливості як стилі, шаблони, поля, таблиці, майстри та макроси [3].

Браузер MS Internet Explorer - прикладна програма, створена для забезпечення зручної роботи в Інтернеті.

MS Internet Explorer має можливість:

- відкривати за вказаною адресою web-сторінки.

- впорядковувати переглянуті сторінки, вести історію їх відвідування;

- здійснювати зручний і швидкий пошук необхідної інформації в Інтернеті;

- працювати з різними службами Інтернету;

- прослуховувати мультимедійні файли та інтернет-радіостанції при роботі з мережею.

Комплекс програм 1С:Підприємство - універсальний засіб для автоматизації оперативного, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів та нарахування заробітної плати на підприємствах і організаціях, які займаються виробництвом, торгівлею та наданням послуг, усіх форм власності.

Програма базується на національних стандартах бухгалтерського обліку України, схвалена Мінфіном України і складається з чотирьох компонентів:

1. 1C: Бухгалтерія 7.7;

2. 1C: Зарплата і кадри 7.7;

3. 1C: Торгівля і склад 7.7;

4. 1C: Фінансове планування 7.7.

Кожна з цих компонентів забезпечує автоматизацію певних ділянок обліку на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «Насоселектромаш» використовуються такі компоненти як 1C: Бухгалтерія 7.7; 1C: Торгівля і склад 7.7; 1C: Фінансове планування 7.7.

Вибір того чи іншого компоненту залежить від структури управління підприємством, розподілу функціональних обов'язків працівників, обсягів інформації, кількості працівників, територіального розташування підрозділів і служб підприємства, організації. Вибір компоненти також залежить від кількості користувачів та інтенсивності роботи їх в системі.

Серед однокористувацьких програм найпоширенішою є 1С: Бухгалтерія 7.7 для України, за допомогою якої можна вести всі види обліку в єдиній інформаційній базі.

Для ретельного ведення обліку товарно-матеріальних цінностей використовується компонента 1С: Торгівля і склад 7.7.

В організаціях з великою кількістю працівників, при застосуванні різних видів нарахувань і стягнень в розрахунковому періоді з співробітника використовується компонента 1С: Зарплата і кадри 7.7. Дана компонента надає також можливість реєструвати прийом, пересування, звільнення співробітників, ведення штатного розкладу організації з автоматичним розрахунком ступеня заповнення вакансій, а також формування різних звітів по кадрових даних співробітників. Проведення по нарахуванню заробітної плати необхідно переносити в 1С: Бухгалтерія 7.7. окремою операцією.

Конфігурація «Фінансове планування» - це зручний інструмент для роботи керівників, фінансових директорів, менеджерів невеликих підприємств, який дозволяє:

- планувати діяльність підприємства на місяць, квартал, рік наперед;

- здійснювати господарську діяльність у відповідності з планом;

- контролювати виконання плану;

- оцінювати досягнуті результати, робити висновки на майбутнє.

Для комплексної автоматизації обліку і роботи в єдиній інформаційній базі використовується 1С: Підприємство 7.7. Комплексна конфігурація, яка об'єднує в собі функціональні можливості всіх чотирьох конфігурацій.

Комплекс програм 1С: Підприємство 7.7. (всі компоненти) забезпечує роботу, як в однокористувальному так і в мережевому режимі (до 5-ти користувачів).

Універсальність комплексу програм 1С: Підприємство 7.7. полягає в можливості внесення змін в конфігурацію самим користувачем. Ця можливість дозволяє забезпечити максимальну відповідність автоматизованої системи особливостям обліку в конкретній організації [2].

Отже, виходячи з інформації, розглянутої вище, та розміру ТОВ «Насоселектромаш» можна зробити висновок про те, що інформаційна система підприємства є досить ефективною на даний момент. Застосування мережі на основі сервера полегшує роботу усіх працівників фірми, підвищує продуктивність їхньої праці, а також дає можливість здійснювати повний контроль над всіма робочими місцями. Крім того, топологія локальної обчислювальної мережі у вигляді зірки також підвищує продуктивність праці завдяки тому, що вона є найбільш швидкодіючою зі всіх топологій.

Застосування на підприємстві комплексу програм 1С:Підприємство дозволяє автоматизувати оперативний, бухгалтерський та податковий облік, облік товарно-матеріальних цінностей [1].

2.4 Оцінка економічної ефективності використання інформаційних систем бухгалтерського обліку підприємства

Застосування комп'ютерних технологій у бухгалтерського обліку значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів. Але при організації бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві постає питання про доцільність створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку (КСБО). Це питання дуже важливе, оскільки вибір способу обробки облікової інформації є визначальним в організації бухгалтерського обліку, яка має відповідати особливостям конкретного підприємства, його цілям та інтересам, а також сприяти планомірному та раціональному веденню господарства.

Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна техніка перетворюється на визначний фактор opгaнізацiї обліку. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації.

Організація бухгалтерського обліку потребує певних передумов. У більшості випадків виділяють такі основні передумови:

- ретельне вивчення технології виробництва;

- висока кваліфікація головного бухгалтера;

- наявність грошових коштів для інвестицій у створення та експлуатацію інформаційної системи (80% невдач у комп'ютеризації обліку зумовлені відсутністю коштів);

- зацікавленість директора і головного бухгалтера підприємства у впровадженні інформаційних систем (на шляху комп'ютеризації обліку, як показали дослідження, через незацікавленість керівництва зазнали невдач близько 20% підприємств).

На малих підприємствах, на відміну від великих, основна увага приділяється фінансовому обліку, (а не управлінському), який за трудомісткістю і значенням посідає чільне місце. При створенні бухгалтерських інформаційних систем на невеликих підприємствах використання комп'ютерів дозволяє автоматизувати всі процедури з обробки інформації на одному робочому місці бухгалтера.

Є кілька підходів до автоматизації бухгалтерського обліку при створенні таких бухгалтерських інформаційних систем. Це пов'язано з тим, що невеликі підприємства з простою структурою не потребують ведення управлінського обліку як окремої підсистеми.

За першого підходу створюється система, яка автоматизує тільки фінансовий облік. Таку бухгалтерську інформаційну систему відносять до класу міні-бухгалтерій. Як правило, бухгалтерський облік в цій системі веде одна людина - бухгалтер.

За другого підходу, крім фінансового обліку, частково автоматизується управлінський облік. У цьому разі бухгалтерський облік ведуть два працівники (бухгалтер і його помічник) на одному робочому місці шляхом розмежування доступу або на двох робочих місцях.

Найбільш розповсюдженою в Україні інформаційною системою автоматизації бухгалтерського обліку 1C бухгалтерія, яка як зазначалось, використовується на підприємстві ТОВ «Насоселектромаш»

При придбанні комп'ютерної програми бухгалтерського обліку слід мати на увазі, що в ціну звичайно не входить налагодження відповідно до вимог підприємства. В окремих випадках витрати на впровадження можуть становити більшу суму, ніж вартість самого програмного забезпечення.

З метою більш точного визначення витрат на інформаційні технології було розроблено метод обліку загальної вартості володіння (Total Cost of Ownership - ТСО). Загальна вартість володіння (ТСО) включає не лише витрати на придбання того або іншого об'єкта, а й витрати на його ремонт, модернізацію, видаткові матеріали, обслуговування тощо.

У розрахунку економічної ефективності комп'ютеризації обліку використовується ряд показників:

1. Абсолютний показник економії:

Век = Вр - Вк (2.1)

де Век - сума економії;

Вр - витрати при ручному способі обробки облікової інформації;

Вк - витрати при комп'ютеризованому способі обробки облікової інформації.

2. Індекс грошових витрат:

І гр. витр. = Вк: Вр (2.2)

3. Індекс підвищення або зниження грошових витрат:

І зр. витр. = Вр: Вк (2.3)

І зр. витр. = 1: І гр. витр (2.4)

4. Вартість розробки комп'ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО):

В = В0 + В1 + В2 + В3 + В4 (2.5)

де В0 - вартість проектування КСБО;

В1 - вартість програмно-апаратних засобів;

В2 - вартість створення локальної обчислювальної мережі (ЛОМ);

В3 - вартість розробки і налагодження прикладного програмного забезпечення в рамках КСБО;

В4 - вартість розробки експлуатаційної документації і навчання спеціалістів.

5. Економічна ефективність КСБО:

(2.6)

де - економія при застосуванні засобів обчислювальної техніки;

- сума витрат на обробку інформації при паперовому способі обробки облікової інформації;

- сума витрат на обробку інформації при комп'ютеризованій обробці даних;

6. Ефективність використання комп'ютерів:

І пт = Тк: Тр (2.7)

де Тр - сума трудових витрат при ручному способі обробки інформації;

Тк - сума трудових витрат при комп'ютеризованій обробці даних.

7. Зменшення трудомісткості робіт:

Тек = Тр - Тк (2.8)

де Тек - величина абсолютного скорочення трудових витрат за (за місяць) у результаті комп'ютеризації обліку.

8. Кількість типових операцій, які можна додатково виконати за одиницю часу:

Кт = (Тр - Тк) * К (2.9)

де К - середня кількість типових операцій, що виконуються в даний момент

9. Питомі витрати для будь-якої категорії обладнання:

В = (2.10)

де П - повні витрати на експлуатацію даної категорії обладнання;

Ч - розрахунковий період експлуатації;

К - коефіцієнт використання обладнання;

3 - максимально можливе завантаження обладнання (в одиницях завантаження);

10. Строк окупності витрат на розробку КСБО:

С = (2.11)

де В - вартість розробки КСБО;

Пр - середній прибуток, отриманий при використанні КСБО за період;

11. Чисельність облікових працівників, що підлягають вивільненню:

(2.12)

де Фм - місячний фонд часу одного облікового;

Ч вив = Кк * Кз * Кзв * По * (Н - 1) - Пр (2.13)

де Кк - кількість комп'ютерів даного виду;

К3 - коефіцієнт змінності роботи;

Кзв - коефіцієнт завантаження комп'ютерів;

По - кількість обслуговуючого персоналу, що припадає на один комп'ютер;

Н - норматив підвищення продуктивності праці за таких комп'ютерів;

Пр - чисельність працівників, зайнятих ремонтним обслуговуванням

Розділ 3. Шляхи вдосконалення сучасних інформаційних технологій менеджменту на підприємстві

Слід звернути увагу на те, що для вирішення питання про використання комп'ютерів в управлінні велике значення мають такі фактори, як збільшення престижу підприємства і загальна тенденція до комп'ютеризації. На це, зокрема, вказали 40% опитаних англійських компаній, котрі встановили комп'ютери. Тому багато іноземних та вітчизняних підприємств впроваджують КСБО, не звертаючи уваги на наявність невирішених питань в оцінці ефективності [4].

Як показує практика впровадження на українських підприємствах, віддачу від інвестицій в систему управління отримують за рахунок:

наскрізного і вчасного оперативно-виробничого планування та обліку виробництва, що дозволяє на 20-З0% знизити втрати безпосередньо в цехах;

зниження рівня запасів на складах - на 20-25% (через 5-6 міс після запуску системи);

уникнення необлікованих недостач - 3-5% від рівня запасів;

зниження необґрунтованої видачі матеріалів у цехи - на 10-15%;

зниження витрат допоміжних матеріалів на 20-З0%;

зниження собівартості продукції за рахунок скорочення цехових та загальногосподарських витрат - на 3-5%;

зниження дебіторської заборгованості за рахунок її всебічного, персоніфікованого контролю - на десятки процентів;

уникнення необґрунтованих знижок при відвантаженні товару - 3-5% відвантажень .

Для підвищення ефективності праці на підприємстві треба ввести систему електронного документообігу.

Системи електронного документообігу були розроблені для полегшення виконання робіт, а також підвищення якості й швидкості їхнього виконання. Впровадження СЕД сприяє:

- підвищенню ефективності керування компанією за рахунок підключення до роботи в системі всіх співробітників організації (як у головному офісі, так і у філіях і дочірніх компаніях), що працюють із документами, строгого контролю дотримання ними посадових обов'язків, регламентів і процедур, прийнятих у компанії, підвищення прозорості її документообігу й ділових процесів, прискорення інформаційних потоків;

- створенню єдиного інформаційного простору, що поєднує співробітників основний, дочірніх і залежних компаній на рівні загальних ділових процесів і систем колективної роботи;

- скороченню часу на проходження по структурних підрозділах і виконанню управлінських документів, пошук документів, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень, при одночасному підвищенні якості й надійності рішень за рахунок повноти й своєчасності надаваної інформації;

- спрощенню одержання інформації про поточний стан документа або ділового процесу;

- максимальному скороченню обороту паперових документів, економії людських і виробничих ресурсів за рахунок скорочення витрат на керування потоками документів, здешевленню зберігання паперових документів за рахунок їхнього зберігання в електронному виді;

- введенню єдиного стандарту роботи з електронними документами, що забезпечує захищеність, керованість і доступність документів, уніфікації, формалізації й строгій регламентованості технологій діловодства, документообігу й бізнес-процесів;

- забезпеченню захисту інформації від несанкціонованого доступу й ліквідації витоку інформації, що відбуваються через неупорядковане зберігання більших обсягів документації.

При цьому експлуатація СЕД дозволяє виключити ризики:

- несвоєчасної доставки інформації;

- невиконання або несвоєчасного виконання виданих керівництвом доручень;

- втрат інформації при передачі й зберіганні;

- тривалого узгодження проектів документів і, відповідно, неприпустимо повільного реагування на зміни зовнішньої бізнес-середовища;

- несвоєчасного виконання ділових зобов'язань;

- впровадження єдиної корпоративної культури.

У цілому сучасні системи електронного документообігу надають широкий спектр інструментів автоматизації ведення діловодства, керування документообігом, підтримки бізнес-процесів.

Висновки

Отже, дана робота була присвячена аналізу інформаційних систем та технологій підприємства ТОВ «Насоселектромаш». Виходячи з інформації, розглянутої вище, та розміру фірми» можна зробити висновок про те, що інформаційна система підприємства є досить ефективною на даний момент. Застосування мережі на основі сервера полегшує роботу усіх працівників фірми, підвищує продуктивність їхньої праці, а також дає можливість здійснювати повний контроль над всіма робочими місцями. Крім того, топологія локальної обчислювальної мережі у вигляді зірки також підвищує продуктивність праці завдяки тому, що вона є найбільш швидкодіючою зі всіх топологій. Застосування на підприємстві комплексу програм 1С:Підприємство дозволяє автоматизувати оперативний, бухгалтерський та податковий облік, облік товарно-матеріальних цінностей.

У роботі була розглянута методика оцінки економічної ефективності комп'ютеризації бухгалтерського обліку, яка передбачає використання таких показників: абсолютний показник економії, індекс грошових витрат, індекс підвищення або зниження грошових витрат, вартість розробки комп'ютерної системи бухгалтерського обліку, економічна ефективність КСБО, ефективність використання комп'ютерів, зменшення трудомісткості робіт, кількість типових операцій, які можна додатково виконати за одиницю часу, питомі витрати для будь-якої категорії обладнання, строк окупності витрат на розробку КСБО, чисельність облікових працівників, що підлягають вивільненню.

Список використаної літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Іваненко С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Житомир: ПП „Рута”, 2002. - 544 с.

2. Глівенко С.В., Лапін Є. В. Павленко О.О. Інформаційні системи в менеджметі: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетьська книга», 2003. - 352 с.;

3. Іваненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. К.: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

4. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. - Львів, 2005.

5. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. - К. 2007.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність системи управління підприємством. Оцінка інформаційних технологій підтримки процесів прийняття управлінських рішень. Внутрішнє середовище підприємства. Впровадження CRM-концепції управління ДП завод "Пожспецмаш". Стандарти моделі управління.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 08.04.2013

 • Сутність і зміст функцій менеджменту, їх види. Інструментарій методів та моделей управління. Аналіз наукових підходів та моделей ефективного менеджменту, засоби винагороди. Використання і напрямки вдосконалення методів менеджменту підприємства "Артеміда".

  курсовая работа [49,6 K], добавлен 21.03.2012

 • Визначення інформаційної технології управління. Опис інформаційного менеджменту, його технології й програм в управлінні роботою менеджерів. Специфіка обробки інформації у інформаційних системах менеджменту корпорацій й підприємств різних форм власності.

  курсовая работа [690,2 K], добавлен 12.03.2010

 • Інформація як один із факторів, який впливає на ефективність управління і розвиток організації. Джерела та носії інформації. Класифікація інформаційних систем і технологій. Особливості застосування інформаційних технологій в організаціях різного типу.

  курсовая работа [60,7 K], добавлен 17.11.2014

 • Опис підприємства, його місія, характеристика основних напрямів діяльності, структура керівництва. Завдання підрозділу, його технологічні процеси, функції, аналіз розвиненості інформаційних технологій. Місце знаходження первинної і вторинної інформації.

  отчет по практике [346,6 K], добавлен 10.02.2015

 • Система управління кадрами на підприємстві. Формування кадрового потенціалу підприємства готельно-ресторанного господарства на прикладі готелю "Premier Palace". Склад та оцінка трудових ресурсів. Використання сучасних технологій в управлінні персоналом.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 16.02.2015

 • Формування функцій менеджменту на підприємстві: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання. Механізми прийняття управлінських рішень та управління групами працівників, побудова комунікацій. Оцінка ефективності системи менеджменту.

  курсовая работа [318,1 K], добавлен 11.03.2011

 • Стратегічне управління як складова частина банківського менеджменту. Аналіз стратегічного управління в АКБ "Форум". Шляхи використання методів стратегічного управління у банківському менеджменті. Сучасні методи стратегічного управління.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 04.04.2007

 • Розгляд організаційно-розпорядчих методів управління. Характеристика критеріїв проектування інформаційних та комунікаційних систем. Ознайомлення із суб'єктами менеджменту, метою бізнесу, системою відносин на підприємстві згідно із теорією Ковальчука.

  практическая работа [28,0 K], добавлен 01.05.2010

 • Сутність і класифікація методів управління. Ознаки та принципи організаційно-виробничого планування. Аналіз показників господарсько-фінансової діяльності енергетичного підприємства. Впровадження енергозберігаючих технологій, менеджменту знань та якості.

  дипломная работа [800,4 K], добавлен 08.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.