Випуск товарів народного вжитку

Ознайомлення з підприємством та інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії. Вводний, первинний, періодичний, позаплановий та інструктаж при виконанні робіт, пов'язаних з особливою небезпекою. Положення про виробничий-диспетчерський відділ.

Рубрика Производство и технологии
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 27.04.2009
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський політехнічний технікум

Практика переддипломна-виробнича на підприємстві ВАТ «Приладобудівний завод»

по спеціальності 5.090227 «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Звіт

5.090227 ППД ОМ 012 ЗВ

Керівник практики:

«__» __________2009р.

_________ В.М.Пірковська

Виконав студент групи ОМ4-1:

«__»_________2009р.

________

Черкаси - 2009

ЗМІСТ

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії.

1.1. Загальна інформація ВАТ «Черкаський приладобудівний завод».

1.2 Види інструктажів з техніки безпеки.

1.3 Пояснювальна записка до фінансового плану.

2. Призначення і робота відділів заводу:

2.1 Положення про виробничий-диспетчерський відділ.

2.2Положення про планово-економічний відділ.

2.3 Положення про відділ організації праці і заробітної плати

2.4 Положення про відділ матеріально-технічного постачання. Положення про відділ збуту.

3. Дублювання посад інженерно - технічних працівників.

Додатки

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії

1.1 Загальна інформація ВАТ «Черкаський приладобудівний завод»

1.2 Види інструктажів з техніки безпеки

Інструктаж робітників по безпечним прийомам та методам роботи проводиться за такими основними видами:

§ Вводний інструктаж;

§ Первинний інструктаж та навчання на робочому місці;

§ Періодичний інструктаж;

§ Позаплановий інструктаж;

§ Інструктаж при виконанні робіт, пов'язаних з особливою небезпекою;

§ Інструктаж для відповідальних осіб;

ВВОДНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Вводний інструктаж проводиться інженером з техніки безпеки затрьохгодинною програмою, затвердженою головним інженером, для всіх які влаштовуються на роботу , ІТР, службовців, студентів, що направляються для проходження виробничої практики та осіб, направлених на підприємство для участі у проведенні робіт.

2. Під час вводного інструктажу повинні бути розглянуті та роз'ясненні:

-основні положення та зміст законодавства по охороні праці;

-правила внутрішнього трудового розпорядку та поведінки на території підприємства;

-специфічні умови роботи в окремих цехах, дільницях , а також відповідні заходи попередження нещасних випадків, при цьому особлива увага приділяється застосуванню у виробництві різних речовин та спеціального обладнання;

-окремі характерні обставини нещасних випадків, що мали місце внаслідок порушення правил та інструкцій по техніці безпеки та виробничої дисципліни;

-основні вимоги по виробничій санітарії та особистій гігієні, що відноситься до робітників;

ПЕРВИННИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. При проведенні первинного інструктажу повинні бути висвітленні питання безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів та інших допоміжних засобів, що використовуються при виконанні технологічного процесу (роботи), необхідності точного дотримання технологічної та виробничої дисципліни, а також додаткових вимог по безпеці праці з урахуванням специфіки даного виду роботи.

2. Про проведення первинного інструктажу та навчання техніці безпеки на робочому місці робиться помітка в особистій картці інструктажу робітника.

3. Начальник цеха дає дозвіл на допуск до самостійної роботи прийнятого робітника тільки в тому випадку, коли впевниться, що прийнятий засвоїв правила, інструкцією з техніки безпеки та безпечні прийоми роботи для даної професії .

ПЕРІОДИЧНИЙ (ПОВТОРНИЙ) ІНСТРУКТАЖ

4. Повторний інструктаж по безпеці робіт повинен проводитись для всіх робітників, незалежно від їх кваліфікації і стажу роботи по даній професії в строки, передбачені діючими правилами з техніки безпеки та промислової санітарії, але не рідше, ніж через кожні 3 місяці.

5. Повторний інструктаж робітників повинен проводитись майстром на виробничій дільниці, робочому місці під контролем начальника цеха або його замісника у формі живої бесіди.

6. Повторний інструктаж оформлюється записом у журналі обліку інструктажів, який зберігається у майстра виробничої дільниці.

ПОЗАПЛАНОВИЙ ( ПОЗАЧЕРГОВИЙ ) ІНСТРУКТАЖ

1. Позаплановий ( позачерговий ) інструктаж робітників безпечним прийомам і методам роботи повинен проводитись в наступних випадках:

- при зміні технологічного процесу, зміні чи модернізації обладнання, приладдя, інструмента, застосуванні нових матеріалів і т. і., в результаті чого змінюється умови безпеки праці;

- при виявленні застосування працюючими неправильних, небезпечних прийомів роботи, порушення технологічної та виробничої дисципліни;

- при виконанні разових робіт, непередбачених колом робіт за основою професією ( роботою);

- коли із-за недостатніх знань робітниками безпечних прийомів роботи мали місце нещасні випадки та профзахворювання;

2. Позаплановий ( позачерговий ) інструктаж повинен проводитись на робочому місці тими ж робітниками, в обов'язки яких входить проведення первинного та періодичного ( повторного) інструктажів.

3. Про проведення позапланового ( позачергового ) інструктажу робиться запис в тому ж журналі обліку, в якому ведуться записи про проведення періодичного ( повторного ) інструктажу.

ІНСТРУКТАЖ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОСОБЛИВОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

4. До робіт пов'язаних з особливою небезпекою відносяться:

- роботи в колодязях, тунелях, траншеях, печах, бункерах, шахтах, колекторах і камерах;

- роботи по огляду, очистці та ремонту ємностей з-під нафтопродуктів, вибухонебезпечних та отруйних речовин;

- ремонт стаціонарних та переносних ацетиленових генераторів;

- ремонт газопроводів;

- монтаж, демонтаж та ремонт вантажопідйомних кранів та підкранових шляхів;

- земляні роботи в зоні розташування електромереж;

- монтаж та демонтаж важкого обладнання ;

- отримання та транспортування всередині та поза підприємством сильнодіючих отрут;

- знищення сильнодіючих отрут та відходів лужних металів та вибухонебезпечних речовин;

- роботи по зливу кислот, лугів, легкозаймистих рідин та агресивних рідин з залізничних цистерн при відсутності спеціального автоматизованого обладнання для зливу;

1.3 Пояснювальна записка до фінансового плану

2. Призначення і робота відділів заводу:

2.1 Положення про виробничий-диспетчерський відділ

I.Загальні положення

1. Виробничий-диспетчерський відділ є самостійним структурним підрозділом підприємства і підкоряється безпосередньо заступникові, директору по виробництву.

2. Відділу функціонально підкоряються виробничий-диспетчерські бюро (групи) цехів основного виробництва.

II. Завдання

1. Організація ритмічної роботи цехів і підприємства в цілому.

2. Мобілізація резервів зростання виробництва, поліпшення використання основних і оборотних коштів, всемірне підвищення продуктивності праці.

III. Структура.

1. Структуру і штати відділу затверджує директор підприємства відповідно до типових структур апарату управління і нормативами чисельності ЙТР і службовців в межах встановлених лімітів по праці з урахуванням об'ємів робіт особливостей виробництва.

2. До складу відділу входять підрозділи (бюро, групи, окремі фахівці) оперативно-календарного планування, обліку, діспетчированія (по видах виробництва, замовленнях), зовнішньої кооперації і ін.

3. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснюється начальником відділу відповідно до посадовими інструкціями і справжнього Положення.

1. Розробка і доведення місячних і декадних виииробничих програм випуску готових виробів по номенклатурі і асортименту до складальних цехів (по кількості позицій і деталей, потрібних для виконання виробничої програми складальними цехами), заготовчих цехів, а також забезпечення незнижуваних заділів, необхідних для рівномірної роботи всіх цехів підприємства.

2. Розробка оперативних графіків випуску продукції і видача їх цехам-виконавцям, контроль за їх виконанням.

3. Розробка оперативних завдань цехам на виготовлення і здачу на склад запасних частин, товарів народного споживання і продукції, що поставляється по кооперації, контроль за їх вы¬полнением. Здійснення контролю за міжцеховими передачами заготовок, деталей, вузлів.

4. Розробка нормативів для оперативно-виробничого планування: розмірів партії, періодичності запуску партії, тривалості виробничих циклів обробки і збірки вузлів, розмірів необхідних заділів на складах і в цехах на початок кожного місяця і ін.

5. Оперативний контроль за ходом виробництва, за забезпеченням виробництва інструментом, матеріалами, напівфабрикатами, за виконанням робіт по внутрізаводській кооперації.

6. Повсякденний контроль за станом і комплектністю незавершеного виробництва, а також за правильністю проведення періодичних інвентаризацій незавершеного виробництва.

7. Здійснення контролю і аналіз планування виробничих потужностей, виявлення вузьких місць і підготовка пропозицій по їх усуненню, облік простоїв устаткування.

8. Розробка і впровадження найбільш доцільних методів оперативно-виробничого плакированія і поточного обліку виробництва в цехах і на виробничих ділянках

9. Систематизація всіх облікових записів, необхідних для оперативно-календарного планування, і складання установленої звітності про хід виконання виробничої програми.

10. Вживання заходів до ліквідації затримок в ході виробництва» неполадок, аварій, всемірне сприяння задоволенню претензій і вимог цехів в частині їх обслуговування іншими цехами, допоміжними господарствами і службами підприємства.

11. Проведення аналізу виробничої діяльності цехів по виконанню плану виробництва за об'ємом номенклатури, рівноцінності випуску і

ритмічності виробництва.

12. Сприяння впровадженню передового досвіду раціональної організації виробництва, підвищення його культури і виробничої естетики.

13. Контроль за виконання наказів, розпоряджень, вказівок з питань виробництва і станом підготовки виробництва.

14. Проведення диспетчерських нарад з підготовкою відповідних даних про хід виконання плану виробництва.

V. Взаємини виробничий-диспетчерського відділу з іншими підрозділами підприємства

1. З технічними відділами

Отримує: необхідну технічну документацію на вироби, що випускаються підприємством, -- рішення (у письмовій формі) про зміни конструкцій і технологічних процесів; письмові висновки про можливість прийому замовлень на механічну обробку, виготовлення відливань і поковок; календарні плани капітального і поточного ремонтів устаткування, будівель і споруд; заявки на виготовлення у виробничих цехах підприємства деталей, вузлів для ремонту устаткування. Представляє: висновки по сповіщеннях про конструкторські і технологічні зміни по виробах. З планово-економічним відділом отримує: річні, квартальні і місячні затверджені плани виробництва в натуральному виразі і ліміти незавершеного виробництва у вартісному виразі.

Представляє: подетальниє графіки випуску готової продукції по цехах і підприємстві в цілому; зведення про залишки готових деталей і незавершеного виробництва по підприємству в цілому; розрахунки завантаження устаткування і виробничої площі; звіти про виконання виробничого плану.

3. З відділами матеріально-технічного постачання і зовнішньої кооперації

Отримує: необхідні дані про забезпечення підприємства матеріалами і комплектуючими виробами; відомості про дефіцитні матеріали на початок місяця; зведення про зміни фондів постачань матеріалів; зведення про наявність матеріалів на складах.

4. З відділом збуту

Отримує: замовлення на виробництво запасних частин, вузлів для ремонту і модернізації; замовлення на виробництво продукції, що поставляється по прямих господарських зв'язках; рапорти про виконання зобов'язань по постачаннях, про виконання зобов'язань за укладеними договорами, передбачених планом кооперації.

Представляє: дані про хід виконання найважливіших замовлень і передбачуваних термінах їх виготовлення; інформацію про вы¬полнении недороблення за минулий період.

5. З фінансовим відділом

Представляє: документацію для розрахунку із замовниками по виконанню або анулюванню замовлень.

6. З відділом організації праці і заробітної плати Отримує: відомості про планову і фактичну чисельність робочих по професіях і по цехах; затверджений розклад відділу; положення про порядок преміювання працівників відділу з фонду матеріального заохочення.

Представляє: проекти штатних розкладів; клопотання про внесення змін до штатних розкладів; основні показники, виконання зобов'язань соціалістичного змагання для підбиття підсумків по відділах підприємства; пропозиції про раціональну розстановку робочих на основних і допоміжних операціях, а також на підсобних роботах.

7. З відділом технічного контролю

Отримує: відомості про брак, рекламації, про приймання готової продукції.

Представляє: виконані заявки по рекламаціях споживачів; подекадні графіки випуску продукції цехами на майбутній місяць.

8. З цехами основного виробництва

Отримує: рапорти про фактичне виконання виробничої програми; інформацію про неполадки у виробничому процесі, що вимагають безпосереднього втручання виробничий-диспетчерського відділу; накладні про здачу продукції на склади по внутрізаводській кооперації.

Представляє: оперативні вказівки по поточній роботі цехів; подетальний обраховування виробничої програми на квартал і добу в натуральному виразі.

9. З виробничою нарадою підприємства, що постійно діє

Отримує: пропозиції по поліпшенню організації виробництва; зведення про виявлені резерви виробництва для розробки рекомендацій по їх використанню.

Представляє: зведення про стан організації виробництва і про хід виконання пропозицій виробничої наради, що постійно діє, по поліпшенню організації виробництва.

VI. Має рацію

1. Видавати виробничим цехам вказівки з питань виконання плану, а також вимагати від всіх працівників виконання встановленого плану і графіка.

2. Контролювати виконання робіт в цеху відповідно до програми і встановлених термінів, користуючись документами як оперативного, так і бухгалтерського обліку.

2.1. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів (відомостей, планів, звітів і т. п.), необхідних для здійснення роботи, що входить в компетенцію відділу.

2.2. Вносити пропозиції по вдосконаленню організації внутрізаводського планування і підвищенню ефективності виробництва.

2.3. Привертати в установленому порядку фахівців підприємства до проведення досліджень з тематики відділу, отримання консультацій і представлення висновків за проектами рекомендацій відділу і інших робіт.

2.4. Проводити наради працівників підприємства по обговоренню питань, що входять в компетенцію відділу.

2.5. Здійснювати зв'язок з іншими організаціями з питань діяльності відділу.

3. Вимагати від цехів оформлення і представлення всієї необхідної документації для забезпечення звітності по встановлених формах і термінах.

4. Вимагати через диспетчерську службу представлення оперативних даних з питань виробничої програми.

5. Змінювати по ходу виробництва виробничу програму, вносити доповнення, змінювати терміни виконання, передавати виготовлення окремих деталей і вузлів з одного цеху в іншій.

6. Вимагати тимчасового перекладу робочої сили з одного цеху в іншій з відома начальників відповідних цехів і з санкції керівника підприємства.

7. Представляти керівництву підприємства пропозиції про накладення стягнень або притягання до відповідальності цехових працівників і працівників відділу за упущення в роботі, програми, що вплинули на хід виконання, а також про заохочення працівників, що особливо відрізнилися.

8. Вносити пропозиції про призначення, переміщення або звільнення, а також заохочення працівників виробничий-диспетчерських бюро цехів.

9. Вести відповідне листування з питань, що стосуються діяльності відділу.

10. Представляти підприємство в інших організаціях і установах з питань, що знаходяться в компетенції відділу.

VII. Відповідальність

1. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених справжнім Положенням на відділ завдань і функцій несе начальник відділу.

2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

2.2 Положення про планово-економічний відділ

I. Загальні положення

Планово-економічний отделявляєтся самостійним структурним підрозділом підприємства і підкоряється безпосередньо заступникові директора з економічних питань (головному економістові).

II. Завдання

1. Керівництво роботою по економічному плануванню на підприємстві, направленому на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.

2. Організація комплексного економічного аналізу діяльності підприємства і участь в розробці заходів щодо прискорення темпів зростання продуктивності праці, ефективного використання виробничих потужностей, матеріальних і трудових ресурсів, підвищенню рентабельності виробництва.

III. Структура

1. Структуру і штати відділу затверджує директор підприємства відповідно до типових структур апарату управління і нормативів чисельності ІТР і службовців в межах встановлених лімітів по праці з урахуванням об'ємів робіт і особливостей виробництва.

2. До складу відділу можуть входити підрозділи (сектори, бюро, групи) техніко-економічного планування, собівартості, цін, економічного аналізу, обліку і статистики, калькуляції, нормативів і ін.

3. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснюється начальником відділу відповідно до посадових інструкцій і справжнього Положення.

IV. Функції

1. В області планування

1.1. Організація і загальне керівництво розробкою проектів перспективних (п'ятирічних) планів і поточних (річних) планів підприємства відповідно до контрольних цифр, довготривалих економічних нормативів: підготовка пропозицій для затвердження керівництвом підприємства про порядок, терміни і учасників (відділах, службах, цехах) розробки проектів планів;

розподіл виробничої програми між цехами і службами підприємства;

розгляд обгрунтувань і розрахунків проектів планів підрозділів підприємства;

забезпечення узгодженості і взаємної ув'язки планів цехів і служб підприємства;

складання проектів планів підприємства в цілому.

1.2. Планування виробничо-господарською деятель¬ности цехів і служб на основі затвердженого плану підприємства:

доведення річних і квартальних завдань цехам і службам по встановленому переліку показників;

1.3. Внесення відповідних коректувань до планів підприємства і окремих підрозділів у разі зміни виробничо-господарській ситуації.

2. В області організації планово-економічної роботи

2.1. Підготовка необхідних матеріалів для розгляду проектів планів, підсумків роботи підприємства і цехів на виробничій нараді, що постійно діє, і засіданнях техніко-економічної ради підприємства.

2.2. Організація госпрозрахунку на підприємстві: розробка системи госпрозрахункових показників цехів і служб

відповідно до специфіки їх роботи;

контроль за впровадженням і вдосконаленням госпрозрахунку в підрозділах підприємства;

участь в розробці положень по матеріальному стимулюванню.

2.3. Організація роботи по нормуванню і ціноутворенню на підприємстві:

систематизація нормативних витрат на виготовлення продукції;

складання нормативних калькуляцій, контроль за внесенням в них всіх поточних змін;

участь в розробці прогресивних планових техніко-економічних норм і нормативів і доведення їх до цехів, відділів і служб підприємства;

розробка спільно з іншими службами підприємства відповідно до чинного законодавства проектів оптових і роздрібних цін і тарифів і уявлення їх на твердження;

розробка і уявлення на твердження внутрізаводських цін;

підготовка висновків за проектами оптових цін на ту, що поставляється підприємству продукцію;

розробка цінників, вживаних при плануванні і обліку.

2.4. Організація розробки заходів щодо ефективного використання виробничих потужностей основних і оборотних фондів, матеріальних і трудових ресурсів, по використанню всіх резервів виробництва.

3. В області аналізу і оперативно-статистичного обліку

3.1. Контроль за виконанням цехами і службами підприємства річних, квартальних, місячних, декадних і добових планів і завдань.

3.2. Організація і керівництво роботою по комплексному, економічному аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства.

3.3. Складання сумісне з бухгалтерією пояснювальної записки до річного звіту, участь в балансовій комісії за підсумками діяльності підприємства.

3.4. Представлення необхідних узагальнювальних матеріалів і довідок за наслідками аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства.

3.5. Контроль за правильністю вироблюваних відповідними службами і цехами підприємства розрахунків економічної ефективності впровадження нової техніки, раціоналізаторських пропозицій і інших організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності виробництва, надійності і якості продукції, розвиток спеціалізації і кооперації.

3.6. Участь в організації комплексних груп контрольно-ревізійної роботи, що постійно діють, з представників різних підрозділів підприємства.

3.7. Організація статистичної звітності підприємства: збір необхідних матеріалів, узагальнення, підготовка і представлення статистичної звітності в терміни і по формах, встановлених Держкомстат СРСР;

контроль за якістю всієї статистичної звітності на підприємстві;

- систематизація статистичних матеріалів і складання довідок по статистичній звітності.

4. В області методологічної роботи

4.1. Методичне керівництво, розробка форм і документації, порядку і термінів проведення робіт по:

-ехнико-экономическому плануванню;

-перативно-производственному плануванню (спільно з виробничий-диспетчерськими службами підприємства);

-внутрізаводському господарському розрахунку (спільно з центральною бухгалтерією);

-підрахунку і аналізу результатів виробничо-господарської діяльності (спільно з центральною бухгалтерією);

-асчетам економічній ефективності;

-статистичній звітності.

4.2. Вивчення і розповсюдження передового досвіду планово-економічної роботи, оперативного обліку і аналізу господарської діяльності цехів і служб підприємства.

V. Взаємини планово-економічного відділу з іншими підрозділами підприємства

1. З центральною бухгалтерією

Отримує: звіти по випуску продукції (у номенклатурі і грошовій оцінці), зведення про стан незавершеного виробництва; інші дані, необхідні для планування і аналізу; фінансовий план; звіти про виконання фінансового плану, розрахунок амортизаційних відрахувань по цехах і підприємстві в цілому, копія завдання цехам і відділам по зниженню запасів оборотних коштів;

Представляє: план виробництва по номенклатурі на рік, квартали і місяці; планову собівартість фактично випущеної товарної продукції; план виробництва продукції по номенклатурі і об'єму товарної продукції по цехах.

2. З відділом головного конструктора

Отримує: перспективні і поточні плани розвитку і впровадження нової техніки і поліпшення організації виробництва з розрахунками економічної ефективності від впровадження і звіти про їх виконання; висновку про можливість ухвалення замовлення на експортні вироби; кошториси витрат на освоєння нових виробництв, на дослідно-конструкторські і науково-дослідні роботи; звіти про виконання завдань по зниженню собівартості продукції; звіти про госпрозрахункову діяльність відділів по встановлених показниках.

Представляє: план виробництва продукції по номенклатурі (перспективні, річні і квартальні);

3. З відділом стандартизації і нормалізації

Отримує: розрахунки економічної ефективності від впровадження нових стандартів, нормалей, інструкцій, технічних умов і іншої технічної документації; звіти про виконання робіт по розробці стандартів, нормалей, інструкцій, технічних умов і іншої технічної документації.

Представляє: планове завдання по розробці нових стандартів, нормалей, інструкцій, технічних умов і іншої технічної документації.

4. З відділом технічного навчання

Отримує: план підготовки кадрів робочих і ІТР; кошториси витрат на підготовку кадрів.

5. З бюро раціоналізації і винахідництва Отримує: зведення про виконання плану по раціоналізації

і винахідництву; акти про упроваджені пропозиції з довідками про досягнуту економію у вартісному виразі і в кількості;

6. З відділом головного технолога і бюро технічної підготовки виробництва

Отримує: проекти перспективних і поточних планів розвитку і впровадження нової техніки і поліпшення організації виробництва і звіти про їх виконання; матеріали і розрахунки для економічного аналізу роботи підприємства; розрахунки потужностей цехів і підприємства в цілому, розрахунки випуску зварних металоконструкцій і норми витрати на одиницю цих виробів; висновку про можливість ухвалення замовлення на експорт; звіти про виконання завдань по зниженню собівартості продукції; маршрутно-технологічні карти.

Представляє: затверджені перспективні, річні і квартальні плани виробництва в номенклатурі; терміни випуску нових виробів і модернізації серійних для складання графіків технологічної підготовки виробництва; завдання по сумі економії про виконання плану організаційно-технічних заходів;

7. З відділом головного механіка

Отримує; план ремонту устаткування на квартал, рік і на перспективу; місячні звіти про виконання планово-запобіжного ремонту устаткування; кошториси витрат на ремонт споруд і устаткування і на виконання оргтехмеропріятій; звіт про виконання завдань по зниженню собівартості товарної продукції.

Представляє: завдання по зниженню собівартості товарної продукції

8. З відділом головного енергетика

Отримує: розрахунки потреби електроенергії, пари, води, стислого повітря і інших видів енергії по цехах підприємства; звіти про виконання завдань по зниженню собівартості товарної продукції.

Представляє: план виробництва продукції по номенклатурі; завдання по зниженню собівартості товарної продукції.

9. З бюро матеріального нормування

Отримує: специфіковані норми витрати матеріалів; зведені норми витрат; сповіщення про зміни норм витрати матеріалів.

Представляє: номенклатуру виробів, що підлягають виготовленню

10. З виробничий-диспетчерським відділом

Отримує: квартальні і місячні виробничі плани цехів; подекадні графіки виробництва готових виробів по внутрізаводській кооперації.

Представляє план виробництва по номенклатурі; завдання по зниженню собівартості; оптові і роздрібні ціни продукції, що випускається; наряди на експортну продукцію для

узгодження термінів постачання.

11. З відділом збуту

Отримує: звіти про відвантаження готових виробів; річні, квартальні і місячні плани виробництва за об'ємом і номенклатурі; щоденні зведення випуску готової продукції.

VI. Має рацію

1. Вимагати від відповідних відділів, цехів і служб підприємства представлення матеріалів (звітів по встановлених формах, довідок і т. д.), необхідних для здійснення роботи, що входить в компетенцію планово-економічного відділу.

2. Перевіряти і підтверджувати кошториси, розрахунки економічної ефективності, калькуляції, складені іншими відділами і цехами підприємства.

3. Привертати до участі при розробці плану і окремих завдань інші відділи по приладдя і економістів цехів і служб.

4. Давати вказівки відділам, службам і цехам по методиці техніко-економічних розрахунків обліку і планування, проводити відповідні наради, представляти підприємство у вищестоящих і інших організаціях з питань, що стосуються планування виробничо-господарської діяльності, розробки цін на продукцію, що виготовляється підприємствами, а також по статистичній звітності.

VII. Відповідальність

1. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених справжнім Положенням на відділ завдань і функцій несе начальник відділу.

2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

2.3 Положення про відділ організації праці і заробітної плати

І.Загальні положення

Відділ організації праці і заробітної плати є самостійним структурним підрозділом підприємства і підкоряється безпосередньо заступникові директора по економічних питаннях.

ІІ. Задачі

Організація праці і заробітної плати, забезпечення підвищення продуктивності праці і правильного витрачання заробітної плати, дотримання встановлених співвідношень між зростанням продуктивності праці і середньою заробітною платою.

III. Структура

1. Структуру і штати відділу затверджує директор підприємства відповідно до типових структур апарату управління і нормативів чисельності ІТР і службовців в межах встановлених лімітів по праці з врахуванням об'ємів роботи і особливостей виробництва. 2. До складу відділу можуть входити підрозділи (сектори, бюро, групи) нормування, тарифікації, - організації і планерування праці, організації заробітної плати і соціалістичного змагання.

IV. Функції

1.1. Розробка і впровадження норм витрат праці у всіх ланках виробництва, забезпечення широкого вживання технічно обгрунтованих норм вироблення і норм обслуговування для робітників, ІТР і службовців, підвищення питомої ваги цих норм в спільній трудомісткості продукції, що випускається .

Здійснення аналізу якості вживаних норм і нормативів.

Розробка спільно з цехами і іншими службами календарних планів перегляду норм вироблення і здійснення контролю за їх виконанням.

Керівництво роботою по перегляду норм часу і обслуговування і заміні їх новими, прогресивнішими.

1.2. Забезпечення підрозділів підприємства нормативними матеріалами по праці.

1.3. Залучення широкого активу робітників, інженерно-технічних працівників і питань організації праці і заробітної плати, що служать до вирішення.

1.4. Участь в розробці завдань по зниженню трудомісткості продукції (спільно з технічними і іншими економічними службами підприємства), контроль за їх виконанням.

2. В області організації праці

2.1. Організація і проведення систематичного вивчення використання робочого часу всіма категоріями працівників підприємства шляхом вживання фотографій і самофотографій робочого дня, хронометражних спостережень і інших методів вивчення робочого часу.

2.2. Виявлння робочої сили і здійснення контролю за їх виконанням.ення і аналіз причин втрат робочого часу, розробка пропозицій по поліпшенню використання робочого часу і здійснення контролю за їх впровадженням.

2.3. Вивчення і підготовка спільно з іншими відділами і цехами пропозицій про найбільш раціональне розставляння робочої сили і здійснення контролю за їх виконанням.

2.4. Розробка спільно з відповідними відділами і службами пропозицій по вдосконаленню управління виробництвом, структури підрозділів підприємства, направлених на можливе зменшення чисельності і здешевлення управлінського апарату, підвищення рівня його використання; здійснення контролю за дотриманням штатної дисципліни.

2.5. Участь в розробці раціональних режимів роботи, графіків змінності роботи бригад, ділянок, цехів і здійснення контролю за їх виконанням.

2.6. Участь спільна з іншими підрозділами підприємства і профспілковою організацією у вивченні і поширенні передового досвіду організації праці.

2.7. Участь в розробці пропозицій по поліпшенню організації ребочих місць, полегшенню умові праці і скороченню важких, трудомістких і ручних робіт, а також в розробці організационно-технічеських заходів, направлених на підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції.

2.8. Участь спільна з відділом кадрів і іншими підрозділами підприємства в аналізі причин текучості кадрів і раз¬работке заходів щодо їх закріплення.

2.9. Організація підготовки матеріалів по підведенню підсумків соціалістичного змагання.

2.10. Здійснення контролю за дотриманням на підприємстві чинного трудового законодавства і правил внутрішнього розпорядку, участь в розробці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни.

3. В області організації заробітної плати

3.1. Вивчення ефективності вживання систем оплати праці, що діють, розробка заходів щодо вдосконалення організації заробітної плати всіх категорій працівників підприємства.

3.2. Розробка стосовно конкретних умов підприємства положень про преміювання працівників, здійснення контролю за правильністю їх вживання.

3.3. Здійснення контролю за правильністю вживання тарифних ставок, окладів, надбавок, доплат і коефіцієнтів до заробітної плати, правильністю тарифікації робіт і встановлення розрядів робітником.

3.4. Проведення аналізу організації і структури заробітної плати по підрозділах підприємства, окремих категоріях і професіях працівників.

4. В області планерування праці і заробітної плати

4.1. Розробка пропозицій по вдосконаленню планерування трудових показників по ділянках, цехах і підприємстві в цілому у напрямі повнішого використання робочого часу, правильного і економного використання фондів заробітної плати і зниження трудових витрат на виготовлення продукції.

4.2. Розробка проектів планів по праці і доведення затверджених планів до цехів.

4.3. Організація і здійснення спільно з планово-економічним відділом і центральною бухгалтерією обліку і звітності по праці і заробітній платі, проведення аналізу звітності .

4.4. Здійснення контролю за витрачанням фонду заробітної плати в цехах, відділах і службах підприємства; вживання заходів по усуненню виявлених недоліків.

V. Взаємини відділу організації праці і заробітної плати з іншими підрозділами підприємства

1. З центральною бухгалтерією

Отримує: відомості про фактично нараховану заробітну плату по категоріях тих, що працюють і госпрозрахункових підрозділах; зведення про використання фонду матеріального заохочення; відомості про натуральні і грошові виплати понад фонд заробітної плати. Представляє: затверджений план використання фонду матеріального заохочення; затверджені положення про преміювання робітників з фонду заробітної плати, а також робітників, ІТР і службовців з фонду матеріального заохочення.

2. З технічними та функціональними відділами

Отримує: технічно обгрунтовані норми витрат часу; основні показники по соціалістичному змагання для підведення підсумків по відділах підприємства; проекти штатних розкладів; проект завдання щодо зниження трудомісткості виробів (кожен квартал по місяцях); пропозиції про найбільш раціональної розстановці робітників на основних і допоміжних операцій і на підсобних роботах; більш досконалу технологію виробництва; план заходів щодо механізації важких і трудомістких процесів; необхідні матеріали з питань організації нормування праці та заробітної плати.

Представляє: завдання щодо зниження трудомісткості готових виробів; консультації з трудових питань; положення про порядок преміювання працівників відділів і служб з фонду матеріального заохочення; матеріали хронометражних спостережень і фотографій робочого дня для розробки заходів щодо усунення виявлених недоліків; затверджені штатні розклади.

3. З планово-економічним відділом

Отримує: план виробництва продукції в номенклатурі, план виробництва за обсягом валової і товарної продукції на рік, квартал з розбивкою по місяцях.

Представляє: розрахунки витрат праці на одиницю виробів та відомості про зміну трудомісткості виробів, розрахунки зниження трудомісткості виробів і звіт про виконання плану зниження трудомісткості виробів; штатний розклад відділу; плани з праці цехів на квартал і місяць.

4. З бюро раціоналізації та винахідництва Отримує: акти про впроваджених пропозиції з довідками про досягнуту економії в кількісному вираженні для розрахунку зниження трудомісткості і у вартісному вираженні.

Представляє: висновку про економічну доцільність прийнятих раціоналізаторських пропозицій і винаходів; довідку про зниження трудомісткості і прямої заробітної плати у зв'язку з впровадженням пропозиції.

5. З цехами основного виробництва

Отримує: календарний план перегляду норм виробітку; пропозиції щодо укрупнення та уніфікації норм виробітку; щомісячний звіт про виконання норм часу робітниками-сдельщікамі та про наявність робочих по розряду; щомісячний звіт про виконання планових і розрахункових показників роботи; матеріали за фотографіями та самофотографіям робочого дня по професіях.

Представляє: завдання щодо зниження трудомісткості виробів; нормативні матеріали з праці; план з праці по колу госпрозрахункових показників на рік, квартал і місяць аналіз використання робочого часу та пропозиції щодо поліпшення використання робочого дня; положення про порядок преміювання робітників та ІТП з фонду заробітної плати та фонду матеріального заохочення.

VI. Права

1. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів (планів, звітів, довідок і т. п.), необхідних для здійснення роботи, що входить в компетенцію відділу.

2. Припиняти дії розпоряджень і вказівок керівників цехів, відділів і служб, які суперечать законодавству, інструкцій і положень з питань праці та заробітної плати, з доведенням про це до відома керівництва підприємства для прийняття відповідних заходів.

3. Проводити обстеження підрозділів підприємства з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4. Давати відділів, служб і цехам, а також окремим працівникам необхідні роз'яснення з питань нормування праці та організації заробітної плати.

5. Вносити пропозиції керівництву підприємства про заохочення працівників за активну роботу з поліпшення організації праці, технічного нормування та заробітної плати.

6. Вносити пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень, а також про притягнення до матеріальної відповідальності працівників підприємства за порушення у нормуванні праці та витрачання фонду заробітної плати.

7. Представляти підприємство у вищестоящих, профспілкових та інших організаціях з питань організації праці та заробітної плати.

8. Візувати документи про встановлення окладів, тарифних ставок, виплати премій, надбавок до заробітної плати, прийом і переведення працівників на іншу роботу та ін

9. Вказівки відділу в межах функцій, передбачених цим Положенням, є обов'язковими до керівництва та виконання підрозділами підприємства.

VII. Відповідальність

1. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених цим Положенням на відділ завдань та функцій несе начальник відділу.

2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

2.4 Положення про відділ матеріально-технічного постачання

I. Загальні положення

Відділ матеріально-технічного постачання є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо заступнику директора з комерційних (загальним) питань.

II. Задачі

1. Комплексне, своєчасне та рівномірне забезпечення потреби підприємства якісними засобами виробництва.

2. Забезпечення найбільш повного й ощадливого використання на підприємстві матеріальних ресурсів.

3. Раціональна організація роботи постачальницьке служби підприємства.

III. Структура

1. Структуру і штати відділу затверджує директор підприємства у відповідності з типовими структурами апарату управління й нормативами чисельності ІТП і службовців в межах встановлених лімітів з праці з урахуванням обсягів роботи та особливостей виробництва.

2. Для невеликих підприємств характерна централізована структура управління матеріально-технічним постачанням, що будуються за функціональним принципом: планові функції, оперативно-заготівельні і складські операції здійснюються роздільно та централізовано для всієї номенклатури потрібних виробів і матеріалів. Для таких підприємств характерно також включення до складу відділу матеріально-технічного постачання і збуту групи.

3. На великих підприємствах застосовується децентралізованих варіант структури управління: створюються групи з окремих видів матеріально-технічних ресурсів, які виконують всю роботу з планування та організації постачання цими ресурсами, включаючи складські операції; крім того, подібна структура включає централізовану групу (групи) зведеного планування та обліку діспетчірованія і технічного нагляду за експлуатацією складських приміщень.

IV. Опції

1. В області забезпечення підприємства засобами виробництва

1.1. Визначення за плановими періодами потреби в сировині і матеріалах, устаткуванні, паливі та енергії на базі встановлених прогресивних норм витрат для виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних та інших потреб підприємства, а також для створення необхідних виробничих запасів.

1.2. Вишукування джерел покриття цієї потреби за рахунок внутрішніх ресурсів.

1.3. Розробка та подання в установленому порядку у відповідні органи планують планів матеріально-технічного постачання і їх захист.

1.4. На основі затверджених планів поставок підприємству матеріально-технічних ресурсів розробка планів і балансів матеріально-технічного забезпечення підрозділів підприємства.

1.5. Здійснення централізованої специфицированной за-нарядкі виділених матеріальних ресурсів у відповідних збутових органах, укладання договорів з постачальниками та територіальними органами постачання і збуту.

1.6. Здійснення реалізації виділених фондів, забезпечення завезення матеріальних ресурсів у відповідності з передбаченими договорами термінами, регулювання поставок у відповідності з ходом виробничого процесу.

1.7. Організація кількісного контролю що надходять на підприємство матеріальних ресурсів, забезпечення їх зберігання на складах підприємства, відповідної підготовки та своєчасної видачі для виробничого споживання.

2. В області забезпечення економного використання матеріальних ресурсів

2.1. Контроль за раціональним використанням матеріальних ресурсів на підприємстві, дотриманням норм витрат матеріалів.

2.2. Встановлення економічно обгрунтованих нормативів виробничих запасів, забезпечення контролю за розмірами запасів та їх регулювання, що запобігає освіту на складах зайвих матеріальних цінностей, прийняття заходів по реалізації неліквідів.

2.3. Розробка спільно з іншими службами заходів з раціонального і економного використання матеріальних ресурсів, мобілізації внутрішніх резервів, скорочення втрат, максимальному використанню ділових виробничих відходів та вторинної сировини, контроль за виконанням цих заходів.

3. В області раціональної організації постачальницьке служби підприємства

3.1. Забезпечення належної організації складського господарства на підприємстві, високого рівня механізації і автоматизації транспортно-складських операцій.

3.2. Забезпечення впровадження передового досвіду в організації постачання, організаційної техніки і наукової організації праці, автоматизованих систем управління постачанням.

3.3. Забезпечення обліку руху матеріальних ресурсів на складах підприємства, участь у проведенні інвентаризації матеріальних цінностей.

3.4. Здійснення звітності та контролю:

за правильним використанням виділених цехам матеріалів за цільовим призначенням;

за своєчасним виконанням постачальниками зобов'язань за договорами та замовленнями, пред'явленням претензій до постачальників за порушення ними зобов'язань та умов договору, а також складанням розрахунків за цими претензіями;

за дотриманням цехами встановлених норм витрати матеріалів і правильним зберіганням матеріалів у цехових коморах.

V. Взаємовідносини відділу матеріально-технічного постачання з іншими підрозділами підприємства

1. З відділом технічного контролю

Отримує: сигнали про заборону видачі матеріалів зі складів, що мають відхилення від технічних умов; акти на матеріали, забраковано при прийманні.

Представляє: супровідні документи постачальників (сертифікати, акти випробувань та паспорта) на що надходять на підприємство матеріали; виписки з договорів з постачальниками, зміни в договорах, а також інші документи, необхідні для довідок або складання Рекламаційні актів.

2. З центральної бухгалтерією та фінансовим відділом Отримує: рахунки для акцепту; відомості про матеріали в дорозі;

відомості про рух матеріалів та реалізації понаднормативних залишків на початок місяця і кварталу в вартісної оцінки; інформацію про неоплачених рахунках із зазначенням причин; норми запасів оборотних коштів на складах; ліміт витрат на телефонні, телеграфні та витрати на відрядження.

Представляє: відомість на зайві матеріали та неліквіди; інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей; розрахунки та інші дані для стягнення з постачальників пені, штрафів і неустойок, а також висновки з претензіями, заявленим постачальниками; звітні дані про рух матеріалів та про залишки їх на кінець кожного місяця .

3. З відділом головного конструктора

Отримує: повідомлення про заміну матеріалів; ув'язнення за запитами про заміну матеріалів, а також щодо відхилення від технічних умов на їх постачання; розрахунки потреби та заявки на матеріали, необхідні для забезпечення дослідних зразків виробів, систем, вузлів і деталей, з додатком відповідних обгрунтувань.

4. З відділом техніки безпеки

Отримує: розрахунки потреб та заявки на спецодяг, спецвзуття і захисні пристосування.

Представляє: відомості про виділених фондах на спецодяг, спецвзуття і захисні пристосування.

5. З відділом головного технолога

Отримує: заявки на матеріали, напівфабрикати і покупні вироби для досвідченого виробництва з додатком розрахунків обгрунтування потреби; зведені норми витрат матеріалів на вироби за 6 місяців до початку планованого періоду; специфицированные норми витрат матеріалів; повідомлення про зміни норм витрат матеріалів по виробам; таблиці взаємозамінності марок матеріалів.

Представляє: заявки на всі відхилення від технічних умов на постачання матеріалів та напівфабрикатів; запити з технічного вимогою на матеріали і напівфабрикати; відомості про хід реалізації плану матеріально-технічного постачання; виконавчі баланси витрати основних матеріалів.

6. З відділами головного механіка та головного енергетика Отримує: річні розрахунки потреби та заявки на матеріали для ремонтно-експлуатаційних потреб у відповідності з нормами витрати матеріалів і затвердженими планами робіт; матеріальні специфікації на виділені фонди в терміни, встановлені особливими умовами поставки.

Представляє: відомості про виділених фондах на матеріали за заявками відділів, довідки про наявність матеріалів на складах; перелік дефіцитних матеріалів для обмеження застосування їх в конструкторських розробках; запросное повідомлення про заміну матеріалів; технічні умови на спеціальні матеріали на узгодження.

7. З інструментальним відділом

Отримує: річні та квартальні заявки на потреби матеріали та напівфабрикати для інструментального цеху; розрахунки і обгрунтування заявок.

Представляє: відомості про виділених фондах на матеріали для інструментального цеху; відомості про хід реалізації фондів на матеріали для інструменту; відомості про їх наявності на складах.

8. З виробничо-диспетчерським відділом

Отримує: оперативні виробничі програми та графіки зміни їх у строки, що забезпечують спеціфіцірованіе матеріалів та захист фондів; відомості про наявність заделов у виробництві; графіки подачі матеріалів цехами, увязанние з термінами запуску та випуску виробів; відомості про запланована зміни у виробничій програмі і графіках.

Представляє: відомості про забезпеченості виробничої програми основними матеріалами; відомості про терміни прибуття на підприємство бракуючих матеріалів; відомості про наявність матеріалів на складах; відомості про зміни термінів замовлення матеріалів; дозвіл на заміну матеріалів.

9. З юридичним відділом

Представляє: проекти договорів і додаткових угод до них для перевірки та візування; необхідні розрахунки і обгрунтування для пред'явлення претензій до постачальників, а також для ведення арбітражних та судових справ, пов'язаних з порушенням договорів та умов постачання.

10. З планово-економічним відділом

Отримує: річні та квартальні плани випуску виробів та зміни їх у строки, що забезпечують спеціфіцірованіе матеріалів та захист фондів; плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; відомості про норми і залишки незавершеного виробництва; повідомлення про зміни у виробничому і тематичному планах.

Представляє: основні розрахунки по техпромфінплану підприємства по розділу матеріально-технічного постачання.

11. З відділом капітального будівництва

Отримує: заявки на матеріали для будівництва, що здійснюється господарським способом, і для ремонту та експлуатації будівель і споруд.

12. З транспортним відділом

Отримує: розрахунки та доручення на транспорт для перевезення вантажів.

13. З цехами основного виробництва

Отримує: дані про фактичні витрати матеріалів за звітний період і про залишки матеріалів; акти про шлюб, оформлені у встановленому дорядке.

Представляє: лімітними картки на відпустку матеріалів на планований місяць.

VI. Права

1. Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів (заявки, норми витрат матеріалів), необхідних для здійснення роботи, що входить в компетенцію відділу.

2. Контролювати правильність зберігання та використання матеріальних ресурсів цехами та службами і представляти керівництву підприємства пропозиції про накладення стягнень на працівників, що допустили порушення встановлених вимог.

3. Замінювати необхідні матеріали взаємозамінними при наявності дозволу і згоди відповідних підрозділів і належному оформленні заміни актами.

4. Вилучати в цехах і службах понаднормативні залишки матеріалів та передавати їх на склади підприємства, в інші цехи, реалізовувати зайві і непотрібні матеріали у встановленому порядку.

5. Представляти в юридичний відділ підприємства матеріали для пред'явлення претензій до постачальників при порушенні зобов'язань за договорами.

6. Представляти підприємство у вищестоящих постачальницьке та інших організаціях з питань постачання і захисту заявок на матеріально-технічне забезпечення, вести відповідну листування.

7. Вказівки відділу в межах функцій, передбачених цим Положенням, є обов'язковими до керівництва та виконання підрозділами підприємства.

VII. Відповідальність

1. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених цим Положенням на відділ завдань та функцій несе начальник відділу.

2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

Положення про відділ збуту

І.Загальні положення

Відділ збуту є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо заступнику директора з комерційних (загальним) питань.

ІІ. Задачі

1. Забезпечення реалізації продукції підприємства.

2. Забезпечення 100%-ного виконання завдань і зобов'язань з постачання продукції і товарів у відповідності з укладеними договорами та замовленнями-нарядами зовнішньоторговельних організацій.

3. Раціоналізація роботи збутової служби підприємства, зниження витрат на збут продукції.

III. Структура

1. Структуру і штати відділу затверджує директор підприємства у відповідності з типовими структурами апарату управління й нормативами чисельності ІТП і службовців в межах встановлених лімітів з праці з урахуванням обсягів роботи та особливостей виробництва.


Подобные документы

 • Характеристика служби метрології. Інструктаж з техніки безпеки на промисловому підприємстві. Ремонт, монтаж, налагодження, повірка та обслуговування засобів автоматизації. Створення та оснащення виробничої бази для проведення налагоджувальних робіт.

  отчет по практике [404,7 K], добавлен 04.11.2014

 • Особливості конструкції робочого обладнання екскаваторів, їх технічні характеристики. Опис процесів виконання робіт екскаваторів з прямою лопатою, з механічним та гідравлічним приводом. Правила техніки безпеки при виконанні робіт екскаваторами.

  реферат [3,7 M], добавлен 26.06.2010

 • Особливості конструкції робочого обладнання бульдозерів, їх технічні характеристики. Опис процесів та технологія виконання земляних робіт бульдозерами, схема робочих циклів. Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера, правила техніки безпеки.

  реферат [4,2 M], добавлен 26.06.2010

 • Джерела та розподіл електричної енергії в м. Чернігові. Загальні відомості про силові кабелі, їх побудова, захисні покриття та умовне позначення. Методи окінцювання і з’єднання жил проводів та кабелів. Техніка безпеки при виконанні електромонтажних робіт.

  дипломная работа [6,6 M], добавлен 18.02.2011

 • Продукція підприємства ВАТ "Мотор Січ". Структура виробничої дільниці. Взаємозв’язок ливарного цеху з іншими цехами заводу. Організація праці на дільниці. Технологічний процес виготовлення відливки "Лопатка робоча 3ст ТВ". Техніки безпеки на виробництві.

  отчет по практике [152,9 K], добавлен 22.11.2013

 • Вибір способу розкриття, підготовки та системи розробки та вибір технології ведення очисних робіт для заданих умов, в ситуацыї, коли э неможливість придбання нової та ремонту старої техніки, і як наслідок, приведення до зменшення продуктивності шахт.

  курсовая работа [139,5 K], добавлен 21.03.2019

 • Опис технологічного процесу товстолистового цеху. Монтаж, ремонт та експлуатація рольгангу за ножицями поперечного різу. Капітальний ремонт та технічне обслуговування електроустаткування, склад операцій. Заходи з техніки безпеки та протипожежної безпеки.

  реферат [34,1 K], добавлен 24.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.