Формування маркетингової товарної політики

Визначення та обґрунтування диверсифікації маркетингової товарної політики. Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. Рекомендації щодо модифікації товарної номенклатури. Підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.09.2014
Размер файла 1014,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рада народного господарства, 6 січня 1964р., Подільського економічного регіону приймає постанову „Про створення Хмельницького заводу ”Радіоприлад”.

Кінець 1965р. дирекція з статутом „Підприємства, що будується”, припиняє свою діяльність. До цього моменту вже створено передумови для початку основної діяльності заводу. На даному етапі завод очолює колишній перший секретар Хмельницького міськкому партії Олексії Миколайович Курощонов.

З 3 січня 1966р., Курощоновим підписано наказ про перехід до основної діяльності. Одна з головних проблем росту - дефіцит спеціально підготовлених кадрів, зокрема, робітників-верстатників, монтажників, наладчиків та інших.

8 січня 1966р. до Києва на завод „Комуніст” для навчання відправлено групу заводчан. Підприємство продовжує будуватися і нарощувати темпи випуску необхідної продукції. Уже 1971р., за успішну роботу його колектив занесено до обласної дошки пошани та вперше нагороджені орденами і медалями. Продовж 25 років високих урядових нагород удостоєно 190 заводчан.

1984р. за рішенням Колегії Міністерства радіопромисловості створено виробниче об'єднання „Новатор”. Широко запроваджуються нові прогресивні технології:

- розроблена принципово нова технічна конструкція штампів - посадок по виготовленню деталей замкнутої коробчатої форми типу „кожух”, що дозволило перевести на автоматизоване штампування ряд деталей та запровадити у виробництво робото-технологічну лінію по їхньому виготовленню;

- запроваджено процес крупно-габаритних відливок під тиском;

- освоєно ряд вітчизняних та зарубіжних верстатів, пресів, пресів-автоматів.

А вже 13 травня 2002 року відповідно до наказу №217 міністерства промислової політики України на базі ДП ХРТЗ та ВО « Новатор» утворено Державне підприємство «Новатор».

Отже, 13.05.2002 року створено ДП «Новатор» шляхом перейменування державного підприємства „Хмельницький радіотехнічний завод”. Підприємство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків Хмельницького радіотехнічного заводу та виробничого об'єднання „Новатор” реорганізованого шляхом його приєднання до державного підприємства „Хмельницький радіотехнічний завод” і підпорядковане Міністерству промислової політики України. Місце знаходження підприємства Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська 17.

Підприємство створено з метою:

- реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів працівників підприємства;

- найбільш повного забезпечення суспільних потреб у його продукції за рахунок розвитку й удосконалення виробництва.

Метою підприємства також є : у 2011 році покращити своє положення у галузі, досягти підвищення ефективності виробництва для отримання прибутку шляхом використання новітніх технологій та кваліфікованих працівників.

Після визначення мети підприємства, доцільним є побудова дерева цілей (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Дерево цілей ДП “Новатор”

У статуті підприємства виділено більше ста основних напрямків діяльності підприємства. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством потребують спеціального дозволу чи ліцензії, здійснюються тільки після їх отримання.

Підприємство є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства і статуту. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства, та інші атрибути, необхідні для організації своєї діяльності. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна.

Майно підприємства становлять основні фонди та обігові кошти а також цінності вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно є державною власністю і закріплюється за підприємством на праві повного господарського відома тобто володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, що не суперечить чинному законодавству та статуту.

Джерелами формування майна є: доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності; майно, передано йому органами державного управління; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення та дотації з бюджетів; безоплатні або благодійні внески, пожертвування організації, підприємств і громадян; придбання майна іншого підприємства; інше майно, набуте на підставах, незаборонених законодавством. Підприємству забороняється передавати безкоштовно закріплене за ним майно іншим підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам. Мінпромполітики та інші органи виконавчої влади здійснюють контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за підприємством державного майна, правомочності дій по відношенню до державної власності та відповідності чинному законодавству ведення підприємницької діяльності.

Управління підприємством здійснює його керівник - директор. Наймання директора здійснюється Міністерством промислової політики шляхом укладання з ним контракту. Директор несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства, за правильне та рентабельне ведення всього господарства, розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства, погоджує з Міністерством кошторис витрат і доходів підприємства, відповідає за формування та виконання фінансових планів та інше.

Структура підприємства характеризує внутрішній устрій підрозділів, зв'язки, підпорядкованість, взаємодію між ними. Розрізняють виробничу, загальну і організаційну структури управління.

Виробничою структурою підприємства є склад цехів, виробничих дільниць, служб. Виробнича структура ДП ”Новатор” показана на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Виробнича структура виробництва ДП ”Новатор”

Для такої виробничої структури яку має ДП ”Новатор” розробляються плани, графіки регулярні наради. Організаційна структура є дуже розгалуженою і кожний її елемент забезпечує функціонування і розвиток організації, як єдиної цілісної системи.

Організаційна структура підприємства передбачає виділення функцій, які здійснюються працівниками (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Організаційна структура ДП ”Новатор ”

Проаналізувавши дану організаційну структуру, можна побачити, що в її основу покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Тому, можна стверджувати, що дана структура являється лінійно-функціональною.

Горизонтальні зв'язки передбачають ієрархічну організацію процесу управління за функціями (виробництво, економіка, маркетинг, бухгалтерський облік, кадри тощо). Вертикальні зв'язки, в свою чергу, представлені лінійною системою служб, що стоїть за кожною з цих функцій і пронизує все підприємство зверху донизу: від директора через відділи і цехи з їхніми начальниками до майстрів та бригадирів. Поділ праці між працівниками здійснюється відповідно до їхніх повноважень та місця в управлінській структурі. А спеціалізація пов'язана з великою кількістю різнопрофільних відділів, які виконують різноманітні завдання та у своїй єдності складають потужне виробничий процес.

Позитивними аспектами наведеної організаційної структури є: спеціалізація функціональних керівників та відсутність дублювання функцій, простота керівництва та його ієрархічність, що забезпечує відносно швидке здійснення управлінських рішень.

Але, на жаль, є і негативні аспекти, тому що забезпечити необхідну пристосованість підприємства до мінливого ринкового середовища цей вид організаційної структури управління неспроможний. У ньому надто складна передача інформації між функціональними підрозділами. Це обумовлено тим, що проблеми обговорюються по всьому ієрархічному ланцюжку знизу вверх і в кожному підрозділі. При цьому багато інформації перекручується або втрачається при переході від одного рівня управління до іншого, від одного функціонального підрозділу до іншого. Окрім того, ця структура є сильним джерелом виробничого бюрократизму. Будь-яка інновація, яка з певних причин не влаштовує ту чи іншу службу, може бути знищена численними непогодженнями. Крім того, на мою думку на даному підприємстві зосереджена занадто велика кількість управлінського персоналу. На одного керівника припадає в середньому 10 чол., що призводить до надмірної централізації та непропорційного розподілу доходів, адже управлінська ланка отримує значно вищу заробітну плату, ніж робітники. Тому необхідно або скоротити кількість керівників, або зменшити їм заробітну плату. Частково подолати ці проблеми можна шляхом розукрупнення підприємств, створення так званих "дивізіональних" структур управління. Вони виникають у результаті виділення з підприємств самостійних спеціалізованих підрозділів, орієнтованих на виготовлення готового товару і його просування на ринок.

Зовнішньоекономічна діяльність ДП «Новатор» здійснюється та контролюється відділом маркетингу та зовнішніх зв'язків (ВМЗЗ) і підпорядковується директору з маркетингу і продажу продукції.

Основою діяльності відділу є :

- організація маркетингових досліджень;

- розробка на засаді маркетингових досліджень пропозицій по пріоритетним видам продукції з метою одержання максимального прибутку;

- забезпечення ефективної реалізації продукції і послуг в запланованих обсягах та у встановлені терміни;

- здійснення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Структура відділу маркетингу і зовнішніх зв'язків зображена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Структура відділу ВМЗЗ

Як видно з рис. 2.4, група зовнішніх зв'язків є важливою складовою відділу маркетингу та зовнішніх зв'язків.

Основними напрямами роботи цієї групи є :

1. Організація запрошень і прийомів представників зарубіжних фірм і організацій для проведення комерційних переговорів.

2. Збір, обробка і аналіз інформації про ринки збуту, споживачів, поточні та перспективні потреби міжнародного ринку у відповідних видах продукції і послугах. Формування бази інформаційних даних по цим питанням. Видача пропозицій керівництву про стратегію підприємства на міжнародному ринку.

3. Розробка комерційних пропозицій, підготовка договорів і контрактів на поставку продукції і надання послуг зарубіжним споживачам.

4. Одержання інформації про зовнішні підприємства-конкуренти. Видача пропозицій керівництву підприємства по удосконаленню продукції до рівня, якого досягли конкуренти.

5. Розробка заходів по збільшенню збуту продукції.

6. Контроль термінів відправки продукції по договорам і контрактам із зарубіжними споживачами.

7. Контроль термінів розрахунків за відвантажену продукцію та послуги, надані зарубіжним споживачам.

8. Підготовка статистичної звітності в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

9. Організація робіт по отриманню підприємством ліцензій державних органів на право експорту спецтехніки та іншої продукції, експорт (імпорт) якої підлягає ліцензуванню або квотуванню.

10. Співпраця зі службами фірмового експортного контролю.

ВМЗЗ співпрацює з багатьма відділами заводу, таких як : відділ нестандартного обладнання, відділ головного технолога, планово-диспетчерський відділ, збутовий відділ, відділ технічного контролю, планово-економічний відділ та ін. Крім того, ВМЗЗ має тісні зв'язки з деяким державними установами.

Розмах діяльності підприємства переважно державний, тобто орієнтованих на українських споживачів, забезпечуючи їх високоякісною радіотехнічною продукцією, що має доступну ціну в умовах непередбачених ринкових відносин. ДП «Новатор» співпрацює з такими країнами як Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина, Японія, Польща, Швеція, Китай, Грузія, Вірменія, Узбекистан, Литва та ін.

Створені спільні виробництва з підприємствами Росі : «Трансконтур» - в області виготовлення апаратури для залізничного транспорту, «Фазотрон УкрНоватор» - в області виготовлення бортової радіолокаційної апаратури для військової авіації. Створене спільне підприємство з фірмами Італії в області виготовлення сучасної телефонної апаратури, а саме таксофонів. Підприємство успішно співпрацює з фірмами Німеччини: виготовляється різноманітна продукція за їхнім замовленням.

Продукція заводу є надзвичайно науко- та трудомісткою і потребує високих технологічних та кваліфікаційних вимог не лише до інженерно-технічних працівників, а й до керівників. Відтак за кілька років на заводі було сформовано потужний загін виробничо-технічної еліти, здатної до вирішення найскладніших технічних завдань. Випуск надскладної техніки, певна річ, вимагає застосування новітніх технологій, що сьогодні активно здійснюється на заводі.

Обсяги діяльності заводу є досить значними завдяки вмілому керівництву та широкому асортименту продукції, яка користується попитом не лише на українських ринках а й закордонних. У виробництві деяких видів продукції, таких як відповідачі для літаків, завод займає важливі позиції у всій СНД. Продукція об'єднання експортується в багато країн Європи та Азії та інші країни світу.

2.2 Аналіз фінансово-економічних результатів діяльності ДП «Новатор»

Для більш детальної характеристики діяльності ДП «Новатор» дуже важливо зробити аналіз основних техніко-економічних показників. Під таким аналізом слід розуміти комплексне вивчення функціонування підприємства з метою об'єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і вивчення шляхів підвищення прибутковості.

З наведених даних можна зробити висновок, що у 2010 році спостерігалось більш різке зростання доходу від реалізації продукції, ніж у 2009 році. Дохід від реалізації продукції у 2010 році збільшився на 27% в порівнянні з 2009 роком, а у 2009 році дохід від реалізації збільшився лише на 6%.

Таблиця 2.1. Основні техніко-економічні показники підприємства

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

Рік

Темп зростання, %

2008

2009

2010

2009 р./2008р.

2010 р./2009р.

1

Доход (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг (без ПДВ та акцизу)

тис.грн

121405

128465

154002

106

127

2

Середньооблікова чисельність персоналу

осіб

869

789

711

91

91

3

Продуктивність праці працівника

грн/особу

139,71

162,82

216,60

117

133

4

Фонд заробітної плати:

тис.грн

32457,10

27970,70

35874

86

129

5

Середньорічна заробітна плата одного працівника

грн/особу

37,35

35,45

50,45

95

142

6

Повна собівартість реалізованої продукції

тис.грн

104960

106492

128752

101

121

7

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції

грн/грн

0,86

0,83

0,84

97

101

8

Прибуток до оподаткування (збиток)

тис.грн

-3357

-1290

-2903

-

-

9

Рентабельність

%

-

-

-

-

-

10

Середньорічна вартість основних фондів

тис.грн

230415

254932

314569

111

123

11

Фондовіддача

грн

0,53

0,51

0,50

96

98

12

Фондомісткість

грн

1,90

1,98

2,04

104

103

13

Фондоєброєність

грн

265,15

323,11

442,43

122

137

Середньооблікова чисельність персоналу протягом трьох років знижувалась. Порівнюючи усі три роки, середньооблікова чисельність персоналу з кожним роком знижувалась на 9%. За два роки середньооблікова чисельність персоналу зменшилась на 18%, порівнюючи 2010 рік із 2008 рік. Отже, можна сказати, що з року в рік підприємство втрачає невелику кількість персоналу, але скорочення чисельності персоналу також може свідчити і про те, що на підприємстві удосконалюється сама структура персоналу, що в свою чергу свідчить про позитивну динаміку.

Щодо продуктивності праці одного працівника, то у 2009 році, в порівнянні з 2008 роком, вона зросла на 17%, а у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, продуктивність праці зросла аж на 33%. Незважаючи на те, що чисельність персоналу знижувалась, продуктивність праці збільшувалась, що свідчить про покращення умов роботи на підприємстві.

Фонд заробітної плати у 2010 році збільшився на 29% в порівнянні з 2009 і становив 35874 тис. грн. У 2009 році фонд заробітної плати зменшився на 14% у порівнянні з 2008р. Відповідно середньорічна заробітна плата одного працівника в 2009 році знизилась, а у 2010 році зросла. У 2009 році середньорічна плата одного працівника знизилась на 5%, а у 2010 році збільшилась на 42%.

Для детальної характеристики розглянемо динаміку продуктивності праці та сереньорічної заробітної плати одного працівника, що наведена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Динаміка продуктивності праці та середньорічної заробітної плати одного працівника (грн./особу)

З діаграми видно, що продуктивність праці зросла, а середньорічна заробітна плата знизилась за період 2008- 2009 років. Збільшення фонду оплати праці, а в результаті збільшення середньорічної плати персоналу було результатом збільшення мінімальної заробітної плати (на рівні законодавства), збільшення доплат до тарифних ставок та посадових окладів збільшення матеріальної допомоги та інших факторів.

Продовжуючи аналізувати табл. 2.1, можна зробити висновок, що повна собівартість реалізованої продукції збільшилась лише на 1% в 2009 році, а в 2010 році збільшилася на 21%. Якщо порівняти темпи зростання обсягу реалізованої продукції і повної собівартості реалізованої продукції, то видно, що темп зростання обсягу реалізованої продукції змінювався швидше, ніж темп зростання повної собівартості реалізованої продукції, що в свою чергу відбивається на витратомісткості. Таким чином, в першу чергу необхідно переглянути структуру витрат на підприємстві.

Зміна основних показників діяльності ДП «Новатор» зображено на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Динаміка доходу та повної собівартості реалізації продукції

Щодо витрат на 1 грн. реалізованої продукції, то у 2009 році, у порівнянні з 2008 роком вони зменшились на 3%, а у 2010 році порівняно із 2009 роком - збільшились на 1%.

Такі фактори,як підвищення собівартості продукції, збільшення витрат на 1 грн. реалізованої продукції призвело до збільшення збитків підприємства.

Середньорічна вартість основних фондів протягом трьох років збільшувала свою вартість. У 2009 році вартість зросла на 11%, а у 2009 році на 23%, порівняно із 2010 роком.

В табл. 2.2. і 2.3 можна побачити рух та структуру основних фондів.

Таблиця 2.2. Наявність та рух основних фондів (тис. грн.)

Показник

Наявність на початок року

Надійшло

Вибуло

Наявність на кінець року

2009 рік

Всього:

250252

8950

4270

298897

в т.ч. машини та обладнання

72495

7141

2439

77252

2010 рік

Всього:

298897

571

1456

298119

в т.ч. машини та обладнання

77252

224

730

76788

Таблиця 2.3. Структура основних виробничих фондів основного виду діяльності

Показник

Наявність на кінець року, тис. грн

Структура основних фондів, %

2009 рік

2010 рік

відхилення

2009 рік

2010 рік

відхилення

Основні фонди, всього

298897

298119

-778

100,00

100,00

-

1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої

200921

200788

-133

67,22

67,35

-0,12

2. Автомобільний транспорт, меблі, прилади та інструменти

17716

17441

-275

5,93

5,85

-0,08

3. Інші основні фонди; з них машини та обладнання

80260

79890

-370

26,85

26,80

-0,05

Аналізуючи табл. 2.3, можна зробити висновок, що кількість основних виробничих фондів зменшувалась протягом року. Переважну частину усіх фондів займають будівлі, споруди, передавальні пристрої, трохи менше основних фондів становить автомобільний транспорт, меблі, прилади та інструменти.

Продовжуючи аналізувати табл. 2.1, протягом 2008 - 2010 років можна спостерігати зниження фондовіддачі на 4% у 2009 році в порівнянні з 2008 роком і у 2010 році на 2% порівняно із 2009 роком. Фондовіддача - це важливий показник інтенсивності використання фондів. Якщо обладнання не простоює, а використовується в дві-три зміни, то відповідно виробляється і більше продукції, а отже, і вища фондовіддача. Це - також важливий показник технічного стану фондів. Якщо досконаліше й продуктивніше застосовується обладнання, то відповідно має бути вищою і фондовіддача. Завдання полягає в тому, щоб забезпечити інтенсивне використання найновішого обладнання, відмовившись від збиткового застарілого устаткування. При цьому продуктивність впроваджуваного нового обладнання має зростати швидше, ніж його вартість. Однак в нашому випадку недотримання вимог технічного прогресу зумовило істотне зниження фондовіддачі.

Фондовіддача зменшилась на 4% у 2009 році і на 2% у 2010 році. Цей показник є меншим за фондоозброєність, що свідчить про не зовсім ефективне використання засобів виробництва. Фондомісткість зросла майже 4%, що є негативним явищем.

Фондоозброєність в 2010 році порівняно з 2009 роком зросла на 37%, в той час як у 2009 році цей показник зріс порівняно із 2008 роком на 22%, що в свою чергу свідчить про розвиток підприємства і інтенсифікацію виробництва.

Таким чином, непоганим роком діяльності для підприємства був 2010 рік, так як різко збільшився дохід від реалізованої продукції, збільшилась продуктивність праці, збільшився фонд заробітної плати, що призвело до збільшення середньорічної заробітної плати. Але все таки збільшення фондомісткості, зменшення фондовіддачі, збитки стали негативними факторами для підприємства, що свідчило про неякісне використання обладнання, використання застарілого устаткування, неефективне управління підприємством.

Продовжуючи аналізувати діяльність ДП «Новатор», можна сказати, що обсяги його діяльності є досить значними завдяки вмілому керівництву та широкому асортименту товарів, які користуються попитом не лише не українських ринках, а й закордонних.

Для детального розгляду їхньої співпраці проаналізуємо динаміку та структуру імпорту та експорту (табл. 2.4 і табл. 2.5).

Таблиця 2.4. Аналіз динаміки та структура імпорту

Найменування продукції, одиниця виміру, вид поставок, країна-одержувач

Імпорт (тис. грн.)

Темп зростання, %

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2009р./2008р.

2010р./2009р.

Резистори, шт., ПД, Росія

100,14

73,12

143,6

73

196

Дріт з нерж. сталі, кг, ПД, Росія

162,1

65,73

89,51

40

136

Підложки, шт., ПД, Росія

105,61

35,03

174,56

33

498

Фольга алюмінієва, кг, ПД, Росія

58,56

71,35

84,39

122

118

Лапрол, кг. ПД, Росія

4,03

4,03

5,44

100

135

З наведених даних можна зробити висновок, що ДП «Новатор» тісно співпрацює з Росією.

Товарами, що найбільше імпортуються являються підложки, резистори, дріт з нержавіючої сталі, фольга алюмінієва та лапрол. Незважаючи на те, що у 2009 році обсяг імпорту знизився в порівнянні з 2008 роком, у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, спостерігається значне збільшення обсягу імпорту майже на 50%. Наприклад, обсяг імпорту підложки збільшився на 398%. В той час, як обсяг імпорту алюмінієвої фольги залишився незмінним у 2010 порівняно із 2009 роком.

Отже, можна зробити висновок, що ДП «Новатор» хоча і імпортує товари з різних країн, але більшу частину своєї продукції дане підприємство експортує, що можна побачити далі при аналізі експорту.

Для наглядного прикладу побудуємо діаграму, на якій буде зображено динаміку імпорту товарів.

Рис. 2.7. Динаміка імпорту товарів

Отже, з рис. 2.7 бачимо, що лідерами імпортних товарів є все таки резистори та підложки.

Аналізуючи табл. 2.5, можна зробити висновок, що країни, в які експортується продукція є Росія, Китай, Німеччина, Азербайджан, Узбекистан, Грузія та Вірменія.

Таблиця 2.5. Аналіз динаміки та структура експорту

Найменування продукції, одиниця виміру, вид поставок, країна-одержувач

Експорт (тис. грн.)

Темп зростання, %

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2009р./2008р.

2010р./2009р.

Літаковий відповідач, шт. ПД, Росія

2324,81

3646,12

886,20

157

24

Складові частини літакового відповідача, шт., ПД, Росія

3064,51

3781,15

623,81

123

16

Контрольна апаратура, шт., ПД, Росія

2242,37

4258,87

1490,09

190

35

Складові частини РЛПК, шт., ПД, Китай

24337,16

30663,09

48547,62

126

158

Високовольтний випрямляч, шт. ПД, Росія

350,02

413,48

395,87

118

96

Частини до поштооброблюючої машини, кг, ПД, Німеччина

704,47

471,76

108,74

70

23

Апарат "Алімп-1", шт., ПД, Росія

575,53

995,95

510,05

173

51

Апарат "Корона", щт., ПД, Вірменія

36,77

33,53

52,31

91

156

Апарат "Корона", шт., ПД, Грузія

24,85

48,41

36,53

195

75

Лічильники газу, шт. ПД, Азербайджан

609,51

1070,27

156,22

175

15

Лічильники газу, шт. ПД, Узбекистан

406,22

716,52

1514,48

176

211

Найбільш пріоритетними товарами, які експортуються в дані країни є складові частини РЛПК, лічильники газу та апарат «Корона». В основному, аналізуючи табл. 2.5, експорт за 2010 рік знизився майже 50 %. В першу чергу, це свідчить про неконкурентоспроможність товарів, що виробляється на підприємстві. Для того, щоб краще побачити динаміку експорту товарів, потрібно побудувати діаграму.

Аналізуючи рис. 2.8, можна побачити, що лідерами продажу товарів на експорт являються складові частики РЛПК, контрольна апаратура та складові частини літакового відповідача.

Під фінансовим станом розуміють здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Рис. 2.8. Динаміка експорту товарів

Отже, на рис. 2.8 дуже добре видно, що лідером продажу товарів на експорт являється складові частини РЛПК.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його стабільний фінансовий стан.

У ході аналізу необхідно, перш за все, вивчити структуру активу і пасиву балансу.

Відомості, що наводяться у пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися у структурі власного і позичкового капіталу, скільки залучено до обороту підприємства довгострокових і короткострокових позичкових ресурсів.

Необхідність у власному капіталі обумовлена вимогами самофінансування підприємств. Проте фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідне і можливе для нього, особливо тоді, коли виробництво носить сезонний характер. Від оптимального співвідношення власного і позичкового капіталу багато в чому залежить фінансовий стан підприємства.

У зв'язку з цим важливими показниками, що характеризують ринкову стійкість підприємства, є: коефіцієнт фінансової автономності (незалежності: питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу); коефіцієнт фінансової залежності (частка позичкового капіталу); плече фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику (відношення позичкового капіталу до власного).

Структура пасиву балансу наведена в табл. 2.6.

Таблиця 2.6. Структура пасиву балансу за 2010 рік

Пасив

Балансова вартість, тис. грн

Структура, %

на початок року

на кінець року

відхилення

на початок року

на кінець року

відхилення

I. Власний капітал

136296

127416

-8880

80,37

72,68

-7,69

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

2210

1953

-257

1,30

1,11

-0,19

III. Довгострокові зобов'язання

15158

11369

-3789

8,94

6,48

-2,46

IV. Поточні зобов'язання

15928

34594

18666

9,39

19,73

10,34

V. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Баланс

169592

175332

5740

100

100

-

Отже, на основі даних пасиву балансу підприємства можна розрахувати основні показники фінансової стійкості та зобразити їх у таблицю.

Основні показники фінансової стійкості наведені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7. Розрахунок основних показників фінансової стійкості підприємства

Показник

Дані

Нормативне значення

Коефіцієнт фінансової автономії

0,73

>0,5

Коефіцієнт фінансової залежності

1,37

-

Коефіцієнт фінансового ризику

0,38

<1

З наведених даних табл. 2.7 видно, що коефіцієнт автономії має більше значення за нормативне, тобто 0,73 > 0,5, що в свою чергу свідчить про те, що підприємство менше залежить від зовнішніх джерел фінансування. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позичкових коштів.

Зростання показника фінансової залежності означає збільшення частки позичкового капіталу і втрату фінансової незалежності. У нашому випадку показник не високий, тому також можна говорити про фінансову незалежність.

Щодо показника фінансового ризику, то якби наш показник становив більше 1, то це означало посилення залежності підприємства від інвесторів та кредиторів. В даному підприємстві навпаки, тому можна сказати, що підприємство має підвищення фінансової стійкості. Отже, можна сказати, що дане підприємство має стійкий фінансовий стан.

Далі необхідно проаналізувати зміни за кожною статтею поточних активів балансу як найбільш мобільної частини капіталу (за грошовими коштами, рахунками дебіторів, виробничими запасами, готовою продукцією) (табл. 2.8).

Наявність дебіторської заборгованості створює фінансові утруднення, тому що породжує нестачу фінансових ресурсів. Кожне підприємство зацікавлене у скороченні термінів погашення платежів. Значний вплив на фінансовий стан підприємства справляє стан виробничих запасів. З метою забезпечення нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Наявність виробничих запасів на підприємстві, як наведено в табл. 2.8, свідчить про не виникнення збоїв виробництва та не відволікає кошти з обороту.

Велика питома вага в поточних активах підприємств належить готовій продукції. Зменшення залишків готової продукції на складах підприємства призвело до тривалої оборотності коштів, наявності готівки, відсутність потреби в кредитах і сплати відсотків за ними, зниження кредиторської заборгованості постачальникам, бюджету, працівникам підприємства з оплати праці і т. ін. З метою розширення збуту необхідно вивчати шляхи зниження собівартості продукції, підвищення її якості і конкурентоспроможності, організації ефективної реклами і т. д.

Таблиця 2.8. Структура активу балансу за 2010 рік

Актив

Балансова вартість, тис. грн

Структура, %

на початок року

на кінець року

відхилення

на початок року

на кінець року

відхилення

І. Необоротні активи

1.1. Нематеріальні активи

залишкова вартість

19

29

10

0,012

0,014

0,002

Незавершене будівництво

62

3

-59

0,04

0,002

-0,038

1.2. Основні засоби

125787

117618

-8169

74,17

67,08

-7,09

1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

-

Відстрочені податкові активи

2106

2092

-14

1,24

1,193

-0,047

1.4. Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

2.1. Запаси

6554

7171

617

3,86

4,09

0,23

Незавершене будівництво

13041

10651

-2390

7,69

6,075

-1,615

Готова продукція

4573

5001

428

2,7

2,852

0,152

Товари

882

1131

249

0,52

0,645

0,125

2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

7179

11990

4811

4,23

6,84

2,61

Дебіторська заборгованість за розрахунками

5981

16773

10792

3,53

9,57

6,04

Інша дебіторська заборгованість

844

651

-193

0,5

0,371

-0,129

2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

441

196

-245

0,26

0,112

-0,148

в іноземній валюті

13

349

336

0,008

0,2

0,192

2.4. Інші оборотні активи

585

199

-386

0,34

0,113

-0,227

III. Витрати майбутніх періодів

1525

1478

-47

0,9

0,843

-0,057

Баланс

169592

175332

5740

100

100

-

Для того, щоб остаточно визначити фінансову стійкість підприємства потрібно розрахувати абсолютні показники фінансової стійкості. Це показники, що характеризують ступінь забезпеченості запасів та витрат джерелами їх формування.

У зв'язку з цим виділяють чотири типи фінансової стійкості підприємства:

1. Абсолютна стійкість фінансового стану (запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди) менші суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності, а коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат джерелами коштів більше одиниці (такий коефіцієнт розраховується шляхом ділення суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності на запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди). Абсолютна фінансова стійкість М =(1;1;1).

2. Нормальна стійкість (запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди) дорівнюють сумі власного оборотного капіталу і кредитам банку під товарно-матеріальні цінності, а коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат джерелами коштів дорівнює одиниці). Нормальна фінансова стійкість М =(0;1;1).

3. Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан (запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди) дорівнюють сумі власного оборотного капіталу і кредитам банку під товарно-матеріальні цінності плюс тимчасово вільні джерела коштів (резервний фонд, фонд накопичення і споживання).

При цьому фінансова нестійкість вважається допустимою, якщо дотримуються такі умови:

- виробничі запаси плюс готова продукція дорівнюють або перевищують суму коротко-строкових кредитів і позичкових коштів, що беруть участь у формуванні запасів;

- незавершене виробництво плюс витрати майбутніх періодів дорівнює або менше суми власного оборотного капіталу. Нестійкий фінансовий стан М =(0;0;1).

4. Кризовий фінансовий стан (підприємство на межі банкрутства) (запаси і затрати (матеріальні оборотні фонди) більші суми власного оборотного капіталу і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності плюс тимчасово вільні джерела коштів (резервний фонд, фонд накопичення і споживання). Кризовий стан М= (0;0;0).

Таблиця 2.9. Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості підприємства

Абсолютний показник

Показник забезпеченості запасів джерелами їх формування

Наявність власних оборотних коштів ВОК

Надлишок(+) чи нестача (-) власних оборотних коштів

7674

-17858

Наявність власних і довгострокових запозичених джерел ВД

Надлишок(+) чи нестача (-) власних і довгострокових запозичених джерел

19043

-6489

Загальна величина джерел формування запасів та витрат ЗДФ

Надлишок(+) чи нестача (-) загальної величини джерел формування запасів та витрат

53637

28105

Отже, аналізуючи табл. 2.9, можна сказати, що дане підприємство має нестійкий фінансовий стан, що в свою чергу порушує платоспроможність.

Отже, незважаючи на те, що підприємство має нестійкий фінансовий стан, ескпорт товарів знизився, а імпорт збільшився, підприємство все ж залишається гідним конкурентах багатьом фірмам, виробляє конкурентоспроможну продукцію.

2.3 Маркетингові дослідження діяльності ДП «Новатор»

Проведемо аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства за допомогою SWOT-аналізу. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних (Strength) і слабких (Weakness) сторін внутрішнього середовища, а також можливостей (Opportunities) і загроз (Threats) зовнішнього середовища підприємства, після чого встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії підприємства.

Сильні сторони підприємства:

- добра репутація продукції підприємства в споживачів внутрішнього та зовнішнього ринків;

- завоювання зовнішнього ринку, продукція підприємства на 75-80 % експортується за кордон;

- надання сервісних послуг для споживачів підприємства, відкриття сервісних центрів по регіонах країни;

- достатня технічна база підприємства, яка постійно модернізується;

- якість продукції підприємства відповідає європейським стандартам якості та забезпечуються функціонуванням системи управління якістю ISO 9001;

- налагоджені постійні зв'язки з постачальниками продукції;

- ціни на продукцію підприємства є нижчими ніж у конкурентів, завдяки постійним маркетинговим дослідженням та встановленню цінової політики, яка забезпечує прибутковість продукції та її конкурентноздатність.

До слабких сторін підприємства відносяться:

- достатня насиченість внутрішнього та зовнішнього ринку аналогами продукції підприємства;

- нестача обігових коштів підприємства через тривалий цикл обороту оборотних коштів;

- відсутність наскрізного (логістичного) управління на підприємстві.

- нестача молодих кваліфікованих кадрів економічного спрямування;

- відсутність постійних замовлень у підприємства;

- відсутність інвестицій в інноваційні та інформаційні технології;

- неефективна організаційна структура, яка не забезпечує оперативного обміну інформацією між відділами;

- значні запаси матеріалів та комплектуючих на складі та відсутність забезпечення системи постачання ресурсів «точно в строк»;

- значна дебіторська заборгованість та недостатнє використання можливостей кредитів банків;

- значні адміністративні витрати та витрати на збут продукції.

До зовнішніх можливостей підприємства відносяться:

- збільшення попиту на продукцію підприємства;

- високі технологічні та інноваційні навички персоналу;

- імідж надійного партнера;

- лояльність споживачів до підприємства.

До зовнішніх загроз підприємства відносяться:

- зростання темпів інфляції;

- зростання соціально-політичної нестабільності;

- зростання тиску конкурентів;

- збільшення цін на електроенергію та природний газ;

- зміни в потребах споживачів.

Проте маркетингова орієнтація підприємства вимагає оцінювання його сильних та слабких сторін з урахуванням інноваційного потенціалу суб'єкта господарювання.

На діяльність будь-якого підприємства має великий вплив економічне становище країни в цілому. В економіці, де податкова система не стимулює вітчизняне виробництво, спостерігається падіння валового національного продукту, спад платоспроможності населення, дефіцит бюджету і т.д., будь-яким підприємствам, а тим більше промисловим, які потребують значних фінансових вкладень з їх тривалою окупністю, вижити особливо важко. На допомогу держави з його дефіцитним бюджетом, на підтримку закордонних інвесторів, яких відлякує нестабільність проведених ринкових перетворень, розраховувати не приходитися, тому підприємство поставлене перед фактом самостійного виживання в сформованій економічній ситуації. Вирішальним фактором виживання виступає задоволення потреб споживачів, тобто попиту на продукцію, що випускається з найменшими затратами.

Подальші стратегічні напрямки діяльності ДП «Новатор» необхідно планувати з врахуванням сильних та слабких сторін, можливостей та загроз підприємства. ДП «Новатор» повинно перейти від концепції збуту до концепції маркетингу та орієнтувати виробництво на потреби ринку. Основний акцент необхідно звернути на такі сторони діяльності підприємства: зменшення адміністративних витрат, оптимізацію витрат на збут продукції, зменшення дебіторської заборгованості, вдосконалення роботи відділу маркетингу та збуту, зменшення складських запасів сировини й матеріалів та готових виробів, збільшення кількості споживачів за рахунок надання більш якісних сервісних послуг та пошуку нових шляхів збільшення кількості споживачів.

Оцінюємо ринок спеціальної техніки.

Державне підприємство «Новатор» одне із підприємств з виготовлення бортового радіоелектронного, радіолокаційного та іншого обладнання для авіаційної і аерокосмічної галузі.

Літаковими відповідачами С0-69, СО-70, СОМ-74 та СО-72М обладнаний весь сучасний парк військової і цивільної авіації СНД. Для їх обслуговування та проведення регламентних робіт виробляється та постачаються експлуатаційним організаціям експлуатаційно-ремонтні пульти на всі відповідачі. Прямих конкурентів на території СНГ не має. Виробниками даної спеціальної техніки є тільки фірми СІЛА.

Для оснащення винищувачів МІГ-29 та СУ-27 випускаються радіолокаціні прицільні комплекси Н019 та Н001.

Підприємство бере участь в модернізації радіолокаційних прицільних комплексів, виготовляє вузли та блоки для виробів «КОПЬЕ», «ЖУК», які є оновленими радарами для винищувачів МІГ-21, МІГ-23, МГГ-29, СУ-27. Вироби випускаються в кооперації з російською корпорацією «ФАЗОТРОН-НІІР». Виробником даного виробу є тільки французька фірма THOMPSON.

Оцінюємо ринок телевізорів.

За даними маркетингових досліджень основна частка ринку телевізорів заповнена телевізорами закордонного виробництва. В першу чергу це телевізори виробництва Південної Кореї та Майлазії, Сінгапуру, Тайваню, які випускаються під іменами ведучих фірм Європи та Японії. Останнім часом агресивний маркетинг проводять турецькі фірми «Vestel», «ВЕКО» («Akira», «Avest»). На Україні телевізійна промисловість практично занепала за винятком Дніпропетровська де випускаються телевізори під торговою маркою «Rainford» та Києва де на ТОВ «Фокстрот» складаються телевізори таких відомих марок як «LG», «Samsung» та власного бренду «Start». Статистика свідчить, що лише 40% ринку телевізорів складають готові вироби, решта - збирається на території України та Росії з окремих вузлів та комплектуючих.

Окрім цього на ринку присутні такі відомі бренди: Sоny, Раnаsоnіс, Тoshibа, Аiwа, LG, Samsung, Рhiliрs, Акіга, Тhomson, Ніtachi, JVС, Sharр, Dаеwоо, Funаі, Grundig, Акаі, Loewe, konka. І такі «не розкручені» бренди: Rotех, «Витязь», West, Saturn, Orion, Denki, Vitec, First.

За умови вірних маркетингових дій та поглиблення виробничих процесів можливе поступове витіснення конкурентів та отримання власної ніші у долі ринку на рівні 10-15% загального об'єму.

Також слід врахувати що в існуючій мережі продажі телевізорів практикується отримання товару з відстрочкою платежу, а продажі з оплатою по факту поставки продукції будуть складати біля 10% тому потрібно надавати перевагу створенню власної торгової мережі. Також слід зауважити, що продажа телевізорів передбачає вимоги обов'язкового заключення договору на гарантійне обслуговування.

Оцінюємо ринок вимикачів.

На сьогодняшній день вимикач ВА 59-35 у своєму класі вимикачів, номінальний струм від 31,5 А до 250 А, відповідає рівню світових стандартів з точки зору споживчих властивостей. Крім захисту виробів-споживачів струму, від короткого замикання і перевантаження власними тепловими і електромагнітними розчіплювачами, вимикач комплектується додатковими вузлами: незалежний розчіплювач, замикаючі та розмикаючі вільні контакти, ручний дистанційний привід, електромагнітний привід, висувний пристрій, висувний привід з електромагнітним приводом.

Вказані пристрої значно розширяють технічні і експлуатаційні можливості вимикачів: можливість дистанційного оперування вимикачем, можливість оперування вимикачем, встановленим в важкодоступних місцях, або місцях сильної запиленості, загазованості і т.п., дозволяють оперативну заміну вимикача без демонтажу підвідних шин і відключення загальної електричної мережі.

В теперішній час ринок вимикачів автоматичних заповнен виробами імпортного виробництва фірм АВВ, General Elektrik, Kopp, Legrand, Rayhem, Moeller, Siemens та інші.

Оцінюємо ринок лічильників води.

Розуміючи, що ринок лічильників води достатньо насичений і існує серйозна конкуренція, вирішальними факторами в завоюванні ринку є високий технічний рівень та відмінна якість продукту, тому при прийнятті рішення про випуск лічильників підприємство провело глибокий аналіз продукції, яку пропонують українські виробники та провідні фірми Європи, їх конструктивні особливості та останні досягнення в цій галузі.

Для виготовлення елементів лічильного механізму використовуються матеріали провідних західноєвропейських виробників з високою репутацією тільки першої категорії.

Найбільш чутливим з точки зору наявності агресивних домішок у воді, являються рухомі частини вимірювального механізму. Тому і для виготовлення вісі крильчатки застосовується найстійкіша антимагнітна сталь, яка встановлюється на опорах з натуральних каменів. У лічильнику води припинено по сім агатових або корундових опор, які забезпечують на протязі довгих термінів експлуатації об'єктивний облік спожитої води. Для виключення попадання води в лічильний механізм, і як наслідок його забруднення та запотівання, що присутнє лічильникам ряду виробників в конструкції лічильного механізму передбачена надійна його герметизація. Складання лічильників проводиться виключно з деталей власного виробництва, які проходять жорсткий контроль якості.

Підприємство не обмежується лише випуском та збутом приладів, а пропонує й інші послуги, зокрема, відкриває в різних регіонах свої представництва, які проводять не тільки реалізацію та встановлення лічильників, але й забезпечують сервісне обслуговування, проводять гарантійний та післягарантійний ремонти, постачає стенди для повірки і ремонту останніх, маючи сучасний автомобільний парк, оперативно проводить доставку необхідної кількості як лічильників так і кранів, фільтрів в усі регіони України.

Основними виробниками лічильників на Україні сьогодні є: ОАО Електротермометрія, м. Луцьк, ДП Харьківський завод електроапаратури, СП Ценнер Украйна ЛТД, Київ, ООО СП Інвест Премекс, м. Суми, СП Аква Україна, м. Київ, СП Диком ЛТД, м. Львів.

Особливе значення набуло те, що при обслуговуванні лічильників, в післягарантійній основі запасні частини набагато дешевші від інших підприємств-товаровиробників і поставляються на ритмічній основі, що є дуже важливим доробком саме ДП «Новатор», який він надає для своїх клієнтів.

Оцінюємо ринок лічильників газу.

Тенденція розвитку ринку газових лічильників, у зв'язку з підвищенням цін на природній газ, буде підвищуватись. В теперішній час в Україні нараховується біля 10 виробників лічильників газу, як роторного, так і мембранного типу.

Перевагою роторних лічильників газу є:

- малі габаритні розміри, при цій же якості та чутливості що і у мембранних лічильниках;

- лічильники газу ремонтопригодні, працюють з неочищеними газами і не потребують додаткових систем кріплення.

Так, освоєно випуск лічильників газу чотирьох типів: РЛ2,5, РЛ4, РЛ6, РЛ10. Конструктори підприємства працюють над створенням лічильників газу нової конструкції з вищим технічним рівнем і сьогодні зразки такого приладу вже проходять випробування. Своїм завданням вважаємо поступове витіснення з українського ринку зарубіжних конкурентів за рахунок високої якості і доступної ціни та вийти на зовнішній ринок. Вже зараз в країнах СНД продаємо їх понад 60% від загальних обсягів виробництва.

Газові лічильники ДП «Новатор» користуються попитом в Таджикистані, Узбекистані, Росії, Азербайджані.

В теперішній час підвищились вимоги до точності, надійності, зручності монтажу та експлуатації ротаційних лічильників.

Сьогодні на підприємстві впроваджено систему управління якості продукції на базі міжнародних стандартів 180 серії 9000 і завдання яке є постійним перед підприємством випускати кожен вид продукції при забезпеченні високих технічного рівня споживчих якостей конкурентноздатності. Виробниками лічильників газу на сьогодня є: Київ, «Арсенал», Ямпіль, «Приладобудівний завод», Київ, «Октава», Жуляни, з-д «Візар», Івано-Франківськ, «Промприлад», Харків, «Калекаліп-ЕКСІ».

Оцінюємо ринок систем забезпечення безпеки руху та радіозв'язку на з/д транспорті.

Згідно державної програми введення в дію залізничних магістралей зі швидкісним рухом та забезпечення безпеки руху підприємством освоєно виробництво засобів радіозв'язку та безпеки руху на залізничному транспорті:

- локомотивна симплексна радіостанція РЛ-2С;

- телемеханічна система контролю пильності машиніста ТСКБМ;

- система забезпечення безпеки руху спеціального самохідного рухомого складу ІІ категорії АЛС-МП;

- автоматична локомотивна сигналізація магістральних локомотивів АЛС-МУ.

На теперішній час виробниками локомотивних радіостанцій є:

ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»».

ВАТ «Електросигнал», м. Вороніж.

Корпорація «Новосибірський завод електросигнал».

Оцінюємо ринок медичної техніки.

Підприємством випускається чотири прилади: портативний апарат для низькочастотної магнітотерапії «МАГ», малогабаритний апарат Дарсонваля «Корона», релаксаційно-масажний автоматизований комплекс «РЕЛАКС» (дозволяє здійснювати терморелаксацію, масаж та витягування, в автоматичному режимі за індивідуально обраною програмою, використовується для лікування і профілактики захворювань опорно-рухового апарату, місцевих порушень кровообігу) та апарат імпульсивної низькочастотної магнітотерапії «АЛІМП-1» (здійснює протизапальний, анальгезуючий, протинабряковий вплив, покращує загальний стан, сон, зменшує дратівливість, прискорює загоєння ран, застосовується при лікуванні захворювань суглобів і хребта, серцево-судинної системи, неврологічних і гінекологічних захворювань). Відтоді, завдяки оптимальному співвідношенню якості, технічних характеристик і вартості, ця апаратура знайшла застосування у медичних закладах, здравницях і курортах не лише України, а й Росії, Вірменії, а Ізраїль й Німеччина настільки зацікавилися «МАГом» (призначений для терапевтичного впливу на організм людини змінним магнітним полем в умовах лікувальних закладів, а також у домашніх умовах) і «Короною» (має унікальні можливості для профілактики і лікування не тільки дерматологічних, але і неврологічних, судинних, респіраторних та інших захворювань), що замовили пілотну партію приладів для сертифікації і вивчення попиту на них на своїх ринках.

Маркетинг державного підприємства «Новатор», у відповідності з ISO 9001 - це діяльність, направлена на виявлення потреб та очікувань споживачів з метою орієнтації виробництво на їх задоволення.

Стратегією ДП «Новатор» - є заходи по розвитку TV «NOVATOR».

Головною ціллю маркетингу ДП «Новатор» є орієнтація підприємства на споживача. Підприємство залежить від замовників промислової продукції та покупців товарів народного споживання. На підприємстві формується розуміння теперішніх та майбутніх вимог та прагнення перевершити їх очікування. Важливість виконання вимог замовників та споживачів повинна бути доведена до відомості усього персоналу підприємства. Ідеєю маркетингу повинен бути проникнутий весь колектив від вищого керівництва до рядового виконавця.

Це досягається на рівнях стратегічного, оперативного та операційного маркетингу при вирішенні задач, які визначають загальний характер менеджменту на підприємстві.

Задачі маркетингу у відповідності з характером менеджменту ДП «Новатор» наведені у табл. 2.10.

Таблиця 2.10. Задачі маркетингу на ДП "Новатор"

Рівень маркетингу

Характер менеджменту

Консервативний

Прогресивний

Стратегічний

Підтримка, розвиток та збереження досягнень минулих періодів на ринках товарів та послуг

Розробка та реалізація стратегії випереджаючого характеру

Оперативний

Активне та реактивне реагування на фактори, перешкоджаючі реалізації стратегії

Перешкоджаюче реагування на зміну потреб та очікувань споживачів

Операційний

Проведення необхідних робіт по маркетинговому циклу по традиційним добре проробленим методикам

Проведення необхідних робіт по маркетинговому циклу по ексклюзивним спеціально розробленим методикам

Маркетингові дослідження слугують основою для розробки стратегії та тактики поводження на ринку.

У ході маркетингових досліджень вирішуються задачі з оцінки:

- потреб та очікувань споживачів;

- ємності ринку продукції;

- первинного та вторинного попиту на продукцію підприємства;

- конкурентноздатності продукції та конкурентів-аналогів;

- можливості появи на ринку інновацій;

- характеристик існуючих систем збуту;

- характеристик існуючих систем маркетингових комунікацій;

- цінових параметрів ринку;

Для отримання кількісних показників розмірів ринку в якому знаходиться ДП «Новатор», нової або випускаємої продукції застосовується різні процедури маркетингу, такі як моніторинг, позиціонування, сегментація.

Моніторинг ринку полягає у систематичному спостереженні за його станом та зводиться до накопичення інформації про об'єми продажу, рівнях цін та якості у минулі періоди. По даним моніторингу проводиться прогнозування попиту ринку та встановлення об'ємів виробництва та продаж у майбутньому.

Ціль сегментації ринку в якому знаходиться ДП «Новатор», полягає у виявленні найбільш важливих для кожної групи споживачів існуючих та майбутніх запитів та їх орієнтації на задоволення відповідних потреб більш ціленаправлених маркетингових заходів. Критерій сегментації обираються виходячи зі стратегічних або оперативних задач підприємства на ринку. Ці задачі визначаються цільовою позицією, яку повинна зайняти продукція підприємства на ринку.


Подобные документы

 • Характеристика діяльності підприємства. Побудова ринкового профілю товарної лінії кави Nescafe в Україні. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики.

  курсовая работа [903,0 K], добавлен 18.12.2011

 • Основні поняття і визначення товарної політики підприємства. Процес формування маркетингової політики. Аналіз господарської діяльності підприємства. Характеристика його економічних показників. Дослідження системи маркетингу та шляхів її удосконалення.

  дипломная работа [377,5 K], добавлен 27.11.2017

 • Розробка товарів (послуг) як найважливіша частина маркетингової товарної політики. Сутність понять обслуговування та елімінування. Виробнича програма та асортимент підприємства. Аналіз конкурентоспроможності продукції. SWOT–аналіз діяльності організації.

  контрольная работа [188,0 K], добавлен 30.11.2010

 • Характеристика товарної номенклатури. Аналіз її ефективності, ступеня відповідності потребам ринку. Побудова ринкового профілю товарної лінії. Розробка та економічне обґрунтування заходів щодо модифікації номенклатури та посилення товарної марки і бренда.

  курсовая работа [767,0 K], добавлен 09.01.2016

 • Організаційне забезпечення маркетингової діяльності на підприємстві. Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства, маркетингової товарної політики, організації збуту продукції, політики ціноутворення, системи просування продукції.

  отчет по практике [261,4 K], добавлен 24.06.2015

 • Теоретичні засади товарної політики підприємства як основи його конкурентоспроможності. Загальна характеристика ТОВ "ЛАЗ", аналіз фінансово-економічних показників діяльності. Впровадження стратегії диверсифікації. Реорганізація маркетингової служби.

  дипломная работа [387,2 K], добавлен 10.03.2013

 • Сутність і зміст маркетингу як управлінської діяльності; стратегії диверсифікації, товарної, цінової і збутової політики; основні чинники. Особливості маркетингової політики компанії "Apple": характеристика, позиція на ринку, аналіз стану підприємства.

  курсовая работа [273,8 K], добавлен 20.04.2011

 • Діяльність горілчаної компанії "Nemiroff". Аналіз товарної номенклатури та ступеня її відповідності потребам ринку. Побудова ринкового профілю товарних ліній. Заходи щодо модифікації товарної номенклатури та лінії, посилення товарної марки і бренду.

  курсовая работа [203,0 K], добавлен 14.12.2009

 • Загальні відомості про Житомирське ЗАТ "Ліктрави". Товарна номенклатура підприємства та аналіз її ефективності, ступеня відповідності потребам ринку. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури підприємства, економічне обґрунтування.

  отчет по практике [181,7 K], добавлен 10.06.2011

 • Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства та розробка гіпотези маркетингової стратегії. Характеристика товарної політики та продукції, цінова та збутова політика, просування товарів. Економічне обґрунтування маркетингових досліджень.

  курсовая работа [73,8 K], добавлен 05.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.