Теорія ймовірностей та математична статистика

Визначення кількості сполучень при дослідженні ймовірностей. Закон розподілу випадкової величини. Функція розподілу, знаходження середнього квадратичного відхилення. Визначення щільності розподілу ймовірностей. Закон неперервної випадкової величини.

Рубрика Математика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.03.2015
Размер файла 71,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Кафедра інформаційних систем та технологій

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ПРЕДМЕТУ Математика для економістів

Теорія ймовірностей та математична статистика

Студентки заочної форми навчання

Гребень Олени Геннадіївни

Викладач Дядченко Людмила Вікторівна

м. Біла Церква

2015 р.

Завдання 1

Із 20 банків 10 розташовані за межами міста. Для дослідження випадково обрано 5 банків. Яка ймовірність того, що серед обраних у межах міста виявиться 3 банки?

Розв'язок. Для розв'язку скористаємося формулою визначення кількості сполучень:

,

де n - кількість елементів множини,

k - кількість елементів сполучення.

Усього наслідків тут - кількість сполучень із 20 банків по 5. Тих, що сприяють події - наслідків обрання трьох банків у межах міста і одночасно наслідків обрання двох банків за межами міста. Тоді шукана ймовірність є:

Відповідь. Ймовірність того, що серед п'яти обраних банків у межах міста виявляться три становить 34,83%.

Завдання 2

Дано закон розподілу випадкової величини Х

2

6

7

9

11

0,002

0,007

0,012

0,022

0,001(2+?)

1. Знайти та зобразити графічно функцію розподілу.

2. Знайти М(х), середнє квадратичне відхилення.

Розв'язок. Знайдемо . Оскільки

, то 0,002+0,007+0,012+0,022+0,001(2+у)=1,

0,001(2+у)=1-0,043,

2+у=0,957/0,001,

у=955.

Отже, .

1. Знайдемо :

Компактно матиме запис:

Графік функції розподілу F(x) зображено на мал..1.

2. Знайдемо математичне сподівання:

Мал.1. Графік функції розподілу F(x)

3. Обчислимо середнє квадратичне відхилення: ,

Відповідь: математичне сподівання рівне 10,855, середнє квадратичне відхилення - 0,772.

Завдання 3

Дано функцію розподілу величини Х

Знайти щільність розподілу ймовірностей f(x), обчислити М(х), D(x), побудувати графіки функцій f(x), F(x).

Розв'язок. 1. Знайдемо щільність розподілу ймовірностей

,

2. Обчислимо М(х):

Обчислимо D(x):

Проінтегруємо почленно:

3. Побудуємо графіки функцій f(x), F(x).

Мал.2. Графік функції розподілу F(x)

Мал.3. Графік щільності розподілу f(x)

Відповідь. Математичне сподівання М(х) рівне 2,0, дисперсія D(x)=0,5, щільність розподілу ймовірностей

Завдання 4

ймовірність випадкова величина відхилення

Закон неперервної випадкової величини Х задано щільністю ймовірностей

Знайти а. Побудувати графіки функцій f(x), F(x).

Розв'язок. 1. Значення сталої а визначаємо з умови нормування:

При знайденому значенні а щільність ймовірностей буде мати вигляд:

2. Функція розподілу ймовірностей визначається інтегруванням:

Записуємо загальний вигляд функції F(x):

Графіки функцій розподілу ймовірностей та її щільності показані на малюнках 4 та 5.

Мал.4. Графік функції розподілу F(x)

Мал.5. Графік щільності розподілу f(x)

Відповідь. а = 0,5.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні поняття теорії ймовірності. Аналіз дискретної випадкової величини, характеристика закону розподілу випадкової величини. Знайомство з властивостями функції розподілу. Графічне та аналітичне відображення законів ймовірності дискретних величин.

  реферат [134,7 K], добавлен 27.02.2012

 • Знаходження ймовірності настання події у кожному з незалежних випробувань. Знаходження функції розподілу випадкової величини. Побудова полігону, гістограми та кумуляти для вибірки, поданої у вигляді таблиці частот. Числові характеристики ряду розподілу.

  контрольная работа [47,2 K], добавлен 20.11.2009

 • Знаходження імовірності за локальною теоремою Муавра-Лапласа. Формула Муавра-Лапласа, інтегральна теорема Лапласа. Дискретна випадкова величина, знаходження функції розподілу. Математичне сподівання і дисперсія випадкової величини; закон розподілу.

  контрольная работа [209,3 K], добавлен 10.04.2009

 • Функція розподілу випадкової величини. Найважливіші закони розподілу дискретних випадкових величин. Властивості функції розподілу. Дискретні і неперервні випадкові величини. Геометричний закон розподілу. Біноміальний розподіл випадкової величини.

  реферат [178,2 K], добавлен 26.01.2011

 • Визначення ймовірності виходу приладу з ладу. Розв’язок задачі з використанням інтегральної формули Бернуллі та формулу Пуассона. Визначення математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення, дисперсії, функції розподілу випадкової величини.

  контрольная работа [84,2 K], добавлен 23.09.2014

 • Оцінка ймовірності відхилення випадкової величини Х від її математичного сподівання. Знаходження дисперсії випадкової величини за допомогою теореми Бернуллі. Застосування для випадкової величини нерівності Чебишова. Суть центральної граничної теореми.

  реферат [88,5 K], добавлен 02.02.2010

 • Зародження основних понять теорії ймовірностей. Розподіл ймовірностей Фішера-Снедекора, Пуассона та Стьюдента, їх характеристика та приклади. Емпірична функція розподілу. Точечний та інтервальний підходи до оцінювання невідомих параметрів розподілів.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 30.04.2009

 • Математична обробка ряду рівноточних і нерівноточних вимірів. Оцінка точності функцій виміряних величин. Випадкові величини, їх характеристики і закони розподілу ймовірностей. Елементи математичної статистики. Статистична оцінка параметрів розподілу.

  лекция [291,4 K], добавлен 17.11.2008

 • Класична ймовірність події як відношення кількості сприятливих до загальної кількості можливих подій. Інтегральна теорема Мавра-Лапласа. Підпорядкування випадкової величини біноміальному закону розподілу з певними параметрами. Ряд розподілу цієї величини.

  задача [22,2 K], добавлен 14.06.2009

 • Імовірність несплати податку для кожного підприємця. Випадкова величина в інтервалі. Ряд розподілу добового попиту на певний продукт. Числові характеристики дискретної випадкової величини. Біноміальний закон розподілу, математичне сподівання величини.

  контрольная работа [152,5 K], добавлен 16.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.