Професійна підготовка кваліфікованих робітників за напрямом підготовки "Оператор плоскої печаті" у професійно-технічному навчальному закладі

Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем. Характеристика груп трудових процесів. Зміст методів, засобів та форм навчання при вивченні операції "покриття блоків".

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.01.2013
Размер файла 255,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Зміст:

Вступ

1. Характеристика галузі економsки, проблем та напрямків модернізаціїї технічних систем

1.1 Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничіх технологій

1.2 Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем

2. Характеристика груп трудових процесів

2.1 Відомі групи трудових процесв, їх характеристика та вибір

2.2 Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності

3. Значення виробничого навчання у підготовці фахівця

3.1 Термін підготовки фахівця

3.2 Навчальні дисципліни що складають план підготовки кваліфікованого робітника, ціль їх вивчення із співвідношенням годин за кожної із них

3.3 Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції

4. Характеристика навчальної теми, з підготовки робітника за спецалністю “Оператор плоского друку”

4.1 Характеристики навчальної теми

5. Інструкційно-технологічна карта виконання операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

6. Характеристика та зміст форм, методів і засобів навчання при виконанні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

6.1 Зміст форм навчання при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

6.2 Зміст методів навчання при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

6.3 Зміст засобів навчання при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

7. Характеристика та зміст форм, методів і засобів контролю при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

7.1 Зміст форм контролю при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

7.2 Зміст методів контролю при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

8. Сценарій уроку з теми “покриття блоків на машині БІП-5” дисципліни “Загальна поліграфія”

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

професійна підготовка навчання операція

Вступ

Об'єкт дослідження - професійна підготовка кваліфікованих робітників за напрямом підготовки «Оператор плоскої печаті» у професійно-технічному навчальному закладі.

Предмет дослідження - професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників поліграфічного виробництва у процесі вивчення дисципліни «Загальна поліграфія».

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити розроблений дидактичний проект навчання майбутнього кваліфікованого робітника дисципліни «Загальна поліграфія».

Завдання: дослідження:

1. На основі аналізу стандарту ПТО та наукових джерел з теми дослідження проаналізувати та підібрати методи, засоби, форми навчання з теми «Позошитне шиття книжкових блоків вручну»

2. Розробити інструкційно-технологічну карту виконання операції та сценарій уроки с теми «Позошитне шиття книжкових блоків вручну».

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, узагальнення та систематизація теоретичного і практичного матеріалу з проблеми дослідження.

1. Характеристика галузі економки, проблем та напрямків модернізаціїї технічних систем

1.1 Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничіх технологій

В сфері видавничо-поліграфічної галузі з кожним роком збільшується кількість господарюючих суб'єктів, при чому частка державних підприємств залишається низькою. За часів радянського союзу поліграфічна галузь була однією з найрозвиненіших. На сьогодні поліграфія, хоч і не втратила своїх фактичних позицій, значно втратила свою престижність. Між тим державні друкарні залишаються економічно нестабільними, а приватні поліграфічні підприємства, навпаки, продовжують розвиватися. Поліграфія - одна з високотехнологічних та швидко зростаючих галузей промисловості, з кожним роком обсяги реалізації якої продовжують зростати.

Численні приватні, колективні поліграфічні підприємства та фірми, які здебільшого оснащенні сучасною технікою, що успішно конкурують, точніше домінують на ринку пакувальної, рекламної, бланкової, та іншої комерційної продукції. Заради об'єктивності слід сказати що вони помітно підняли рівень якості поліграфічного виконання друкованої продукції.[2]

В газетному, журнальному, книжковому виробництві домінуюче становище поки що залишається за державними підприємствами. Воно й зрозуміло адже ці виробництва мають сьогодні складну інфраструктуру, великі виробничі та допоміжні площі, що коштує значних коштів. Зважаючи на це, бізнес сюди входить досить обережно, детально прораховуючи можливу рентабельність вкладень.[4]

Оцінюючи ситуацію в поліграфічній сфері, слід наголосити на тому, що вона залишається складною, неоднозначною та суперечливою. Як і в усьому нашому вітчизняному виробництві, тут не вистачає обігових коштів, тиснуть непомірні податки, дається взнаки низька платоспроможність населення і юридичних осіб, у результаті чого падає попит на поліграфічну продукцію і зростає дебітор ська заборгованість. Низькою є завантаженість виробничих потужностей, значна їх частина потребує модернізації, складним є фінансове становище поліграфічних підприємств.[1]

Водночас більшість виробничих колективів усіх форм власності перебувають, як кажуть, "на плаву", прагнуть не тільки вижити, а й потроху розвиваються, відтворюють виробництво.

Основною причиною такого глибокого спаду книговидання є те, що в Україні не створені необхідні економічні умови, які б сприяли формуванню помірних цін на книгу, зробили б її доступною широким верствам населення. А це, в свою чергу, стимулювало б нарощування обсягів книговидання і книго-розповсюдження та відповідне підвищення рівня завантаження виробничих потужностей поліграфії. Щоб радикально змінити ситуацію мусимо, насамперед, домогтися ослаблення руйнівного податкового пресу на книгу, введення нульової ставки податку на додану вартість усіх операцій, робіт та послуг при підготовці, друкуванні та розповсюджен розповсюдженні книги. Саме нульова ставка ПДВ діє в Росії, Білорусі, Естонії, Латвії, Литві, СІЛА, Великобританії, Польщі, Норвегії, Швейцарії, Південній Кореї, Аргентині, Бразилії, Колумбії. Набагато нижчі, ніж в Україні, діють ставки ПДВ на книгу в Туреччині, Італії, Іспанії, Словенії, Чеській Республіці, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Німеччині -- від 1 до 7 відсотків. [1]

Аналізуючи проблеми видавничо-поліграфічного комплексу, слід виокремити питання книжкового виробництва, матеріальна база якого перебуває в стані занепаду. У цьому секторі, як відомо, працюють знані далеко за межами України книжкові підприємства, зокрема. Головне -- виробниче об'єднання "Поліграфкнига", київська книжкова фабрика АТЗТ "Книга", харківські -- ім. Фрунзе і "Глобус", львівська "Атлас". Основу їх завантаження завжди складали підручники, навчальна, науково-технічна, енциклопедична література. Сьогодні ж, на жаль, вони не мають в належній кількості таких замовлень.[3]

1.2 Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем

На сучасному етапі науково-технічного прогресу виникає завдання створення моделей системного та безперервного навчання. Важливість безперервного навчання підтверджують такі чинники:

впровадження нової техніки, технології, виробництво сучасних товарів, збільшення комунікаційних можливостей створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт, у зв'язку з чим потрібна кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою. [5]

Розвиток сучасних технологій обумовлює мобільність та динамізм кваліфікації; застосування нових методів організації праці (делегування повноважень, повний контроль якості, децентралізація управління, групове прийняття рішень) приводить до розширення професій та суміщення спеціальностей; рівень кваліфікації працівників на підприємстві в багатьох випадках не відповідає вимогам ринкової економіки і є фактором, що стримує проведення економічних реформ; для підприємств більш ефективним і економічним є збільшення віддачі від своїх працівників на основі їхнього безперервного навчання, ніж від залучення нових; світ перетворюється на ринок без меж з високим рівнем конкуренції між країнами і між підприємствами.[6]

2.Характеристика груп трудових процесів

2.1 Відомі групи трудових процесв, їх характеристика та вибір

Трудовий процес -- це сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці або впливів контрольованого (керованого) людиною знаряддя праці на предмет праці з метою випуску матеріального або нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних або штучних умовах. За характером предмета праці та продукту праці виділяють три види трудових процесів:

речово-енергетичні, які характерні для робітників в яких предметом та продуктом праці є речовина (сировина, матеріали, деталі, машини) або енергія (електрична, теплова, гідравлічна тощо);

інформаційні, що притаманні службовцям і предметом та продуктом праці яких є інформація (економічна, конструкторська, технологічна і т. д.);

віртуальні, що пов'язані з інформаційним обслуговуванням робітників та службовців за допомогою комп'ютерних систем та мереж.

За функціями, що виконуються, трудові процеси поділяються на:

основні, які здійснюються робітниками основних цехів (виробництв) під час випуску продукції;

допоміжні, які спрямовані на випуск продукції (надання

послуг) для забезпечення нормальної роботи основних цехів (виробництв);

обслуговуючі, притаманні робітникам, що створюють умови нормального функціонування устаткування та робочих місць в основних та допоміжних цехах (виробництвах).

За ступенем участі людини у впливах на предмет праці трудові процеси поділяються на:

ручні, під час яких робітники впливають на предмет праці без застосування додаткових джерел енергії або за допомогою ручного інструмента, який приводиться в рух додатковим джерелом енергії (електричної, пневматичної тощо);

машинно-ручні, за яких технологічний вплив на предмет праці здійснюється за допомогою механізмів, машин (верстатів), але переміщення інструмента відносно предмета праці здійснюється робітником. Наприклад, обробка деталей на металорізальних верстатах з ручним подаванням;

машинні, коли зміна форми, розмірів та інших характеристик предмета праці здійснюється машиною без фізичних зусиль робітника, функції якого полягають у встановленні та знятті предмета праці й управлінні роботою машини. Прикладом такого процесу є обробка деталі на верстаті з автоматичним подаванням інструмента;

автоматизовані процеси характеризуються тим, що технологічний вплив на предмет праці, його установлення та зняття виконується без участі робітника. Залежно від ступеня автоматизації функції робітника полягають у контролі за роботою машини, усуненні відмов, налагодженні, зміні інструмента, забезпеченні необхідних запасів предметів праці та інструмента, складанні програми роботи машини.[3]

2.2 Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності

Після проведення аналізу професійної діяльності за спеціальністю «Оператор плоскої печаті», можемо виділити такі групи трудових процесів робітника:

За характером предмета праці та продукту праці -- речово енергетичні (поліграфічні матеріали)

За ступенем участі людини у впливах на предмет праці -- машинно ручні та ручні.

За функціями, що виконуюься -- основні. [2]

3. Значення виробничого навчання у підготовці фахівця

3.1 Термін підготовки фахівця

Освітньо-кваліфікаційний рівень -- характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності.

В Україні розрізняють такі освітньо-кваліфікаційні рівні (згідно з відповідними освітньо-професійними програмами):

кваліфікований робітник;

молодший спеціаліст;

бакалавр;

спеціаліст;

магістр.

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами післядипломної підготовки.

Навчальні заклади відповідно до потреб народного господарства в межах ліцензованого обсягу прийому на відповідний напрям підготовки чи спеціальність здійснюють на конкурсній основі прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою.

Освітньо-професійні програми підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів -- державні документи, які визначають зміст та нормативний термін навчання і передбачають відповідні форми контролю та державної атестації. Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються Міносвіти.

Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання освіти.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів -- державні документи, які визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, необхідних для вирішення цих задач.

Зміст навчання -- науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Зміст навчання визначається освітньо-професійними програмами підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-логічною схемою підготовки, програмами навчальних дисциплін, іншими нормативними документами та навчальною і навчально-методичною літературою.

Нормативна частина змісту навчання -- обов'язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації.

Здобуття відповідної кваліфікації фахівця підтверджується державною атестацією, яка здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією на підставі результатів державних іспитів та (або) захисту кваліфікаційної роботи після виконання відповідної освітньо-професійної програми підготовки кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації. Особи, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за результатами державної атестації, отримують документи встановленого зразка про здобуття освіти та кваліфікації з відзнакою.

Особи, які не пройшли державної атестації після завершення навчання, отримують відповідний документ.

Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти

1. Молодший спеціаліст -- освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

2. Бакалавр -- освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

3. Спеціаліст -- освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

4. Магістр -- освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

3.2 Навчальні дисципліни, що складають план підготовки кваліфікаційного робітника, ціль їх вивчення із співвідношенням годин за кожною с них (у вигляді кругової діаграми)

Характеристика навчальних дисциплінТаблиця 3.1.

Ціль підготовки кваліфікованого робітника

Цикли дисциплін

Дисципліни (курс вивчення)

Характеристика дисципліни

Ціль вивчення дисципліни

Час

Забезпечення одночасного здобуття професійно-технічної освіти та кваліфікації кваліфікованого робітника на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості отримувати повну загальну середню освіту.

Природничо-математичної

Математика

У курсі «Математика» вивчаються базові поняття та методи лінійної алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу (диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння), а також приклади їх використання для аналізу управлінських завдань і природокористування. У цьому курсі закладаються знання, що використовуються в подальшому при вивченні не тільки дисциплін природничого циклу, але і різних економічних дисциплін («Мікроекономіка», »Макроекономіка» та ін.)

Цикл математичних дисциплін має на меті розвиток у студентів навичок віспользованіі математики при виборі та обгрунтуванні управлінських рішень на основі використання кількісних методів системного аналізу.

140 год.

Інформати-ка

Основні питання вивчаються в рамках дисципліни «Інформатика»: основні поняття прикладної інформатики, інформація та дані, інформаційні ресурси, інформаційні технології і системи, а також вивчення і оволодіння сучасними комп'ютерними технологіями та засобами організації інформації для особистої і колективної роботи.

В результаті вивчення дисципліни «Інформатика» студенти повинні: освоїти понятійний, емпіричний, дослідний і методичний матеріал навчального курсу; придбати і розвинути навички застосування персональних ЕОМ при вирішенні завдань управління підприємствами, в організації комерційної та інвестиційної діяльності; придбати початкові навички розробки стратегії прийняття рішень в частини інформаційних систем і технологій.

105 год.

Гуманітарної

Українська мова

Це наука про рідну людську мову.

Вивчення української мови

54

год.

Історія України

Наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Вивчення історії України

54

год.

Загально-професійної

Основи правових знань

Належне засвоєння основних принципів права, правильне

його тлумачення і застосування на практиці

Метою дисципліни «Основи правознавства» є формування цілісної

системи знань і навичок з українського правознавства

54 год.

Економічна теорія

Економіка -- це особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними і розподіл створених у суспільстві благ та їх споживання.

Економічна наука досліджує, як необхідно організувати виробництво, обмін та розподіл створених товарів і послуг.

54 год.

Професійно-теоретичної

Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв

Дисципліна "Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв" є спеціальною дисципліною, яка вивчається студентами спеціальності 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа (Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних видавництв» і є базовою для вивчення номенклатури поліграфічного устаткування. Дисципліна викладається на третьому курсі навчання, коли студенти вивчили необхідні для засвоєння цього курсу загальнотехнічні та спеціальні дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами принципу побудови механізмів і вузлів сучасних видів друкарського устаткування, особливостей експлуатації і можливості виготовлення відповідної продукції, придбання навиків орієнтуватися на фаховому рівні у різноманітних моделях друкарського устаткування та вміти відповідно до потреби виробництва вибирати оптимальну конструкцію друкарської машини.

81 год.

Видавничо-поліграфічні матеріали

Вивчення дисципліни базується на знаннях, що засвоєнні студентом при вивченні дисциплін, ”Технології поліграфічних виробництв”, “Фізико-хімічні основи технології видавничо-поліграфічних виробництв”, ”Фізика” та ”Вища математика”.

Мета дисципліни “Видавничо-поліграфічні матеріали” полягає у наданні головних відомостей про основні та допоміжні матеріали, що застосовуються у додрукарських, друкарських, формних та палітурних процесах видавничо-поліграфічних видавництвах, та вимоги, що висуваються до матеріалів, їх технологічні та споживчі властивості у залежності від виду друкарської продукції, способу друкування та типу устаткування.

81 год.

Професійно-практичної

Виробниче навчання у навчальних майстернях

Процес виробничого навчання відбувається на основі тісної взаємодії теорії і практики.

Основною метою процесу виробничого навчання є формування в умінь і навичок, характерних для професії.

30 год.

Виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи сфері послуг

Плануються заходи щодо

забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання та

виробничої практики, розробки відповідних планів, дидактичних

матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять

(уроків), підбір навчально-виробничих робіт тощо.

Метою виробничої практики є ознайомлення студентів безпосередньо на підприємствах з виробничим процесом та придбання практичного досвіду.

30 год.

Рис 3.1 Характеристика навчальних дисциплін

3.3 Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції

Головна мета дисципліни «Загальна поліграфія» - дати студентам загальне уявлення про виробничі процеси та способи їх реалізації, про історію розвитку цієї галузі, про основні складові поліграфічної продукції та їх характеристики, основні технологічні процеси (додрукарські, друкарські, брошурувально-палітурні та оздоблювальні) та обладнання, що застосовується. В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні отримати знання поліграфічної термінології і поліграфічного виробництва, що необхідні для взаємодії з підприємствами галузі.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

загальні відомості про технологічні і виробничі процеси;

загальні питання історії розвитку поліграфії;

види поліграфічної продукції;

основні схеми її виготовлення;

основні види поліграфічного устаткування;

загальні відомості про поліграфічні матеріали;

видавничо-поліграфічну термінологію.

Вивчення технологічної операції покриття книжкових блоків спрямована на формування таких знань і умінь:

область застосування покриття блоків;

види палітурок та покривних матеріалів;

вимоги до матеріалів;

фактори, що впливають на міцність зкріплення покривного матеріалу з книжним блоком.

4. Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Оператор плоского друку»

4.1 Характеристики навчальної теми представлені в таблиці 4.1.

Характеристики навчальної теми Таблиця 4.1.

5. Інструкційно-технологічна карта виконання операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

5.1 Інструкційно-технологічна карта виконання операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

Результати представлені в таблиці 5.1

Інструкційно технологічна карта Таблиця 5.1.

6. Характеристика та зміст форм, методів і засобів навчання при виконанні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

6.1 Зміст форм навчання при виконанні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

Результати представлені в таблиці 6.1.

Зміст форм навчанняТаблиця 6.1

6.2 Зміст методів навчання при виконанні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”.Результати представлені в таблиці 6.2

Зміст методів навчання Таблиця 6.2.

6.3 Зміст засобів навчання при виконанні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

Результати представлені в таблиці 6.3

Зміст засобів навчанняТаблиця 6.3.

7. Характеристика та зміст форм, методів і засобів контролю при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

7.1 Зміст форм контролю при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

Результати представлені у таблиці 7.1.

Зміст форм контролюТаблиця 7.1.

7.2 Зміст методів контролю при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

Результати представлені у таблиці 7.2.

Зміст методів контролюТаблиця 7.2.

7.3 Зміст засобів контролю при вивченні операції “покриття блоків” теми “Ознайомлення з обладнанням для покриття. Покриття блоків на машині БІП-5”

Результати представлені у таблиці 7.3.

Зміст засобів контролюТаблиця 7.3.

8. Сценарій уроку з теми “покриття блоків на машині БІП-5” дисципліни “Загальна поліграфія”

Представлений у таблиці 8.1.

Сценарій уроку Таблиця 8.1.

Висновок

Розробка дидактичного проекту навчання кваліфікованого робітника з курсу «Загальна поліграфія» показала, що для повноцінної розробки дидактичного проекту слід використати водночас проаналізувавши Освітньо-кваліфікаційну характеристику і Освітньо-професійну програму. Під час їх обробки були виявлені методи, типові форми та засоби що відповідають дисципліні, що описана у курсовій роботі. Так сучасний педагог повинен вміти правильно донести матеріал до учнів, закріпити його на практичних заняттях, провести контроль за даною темою з ціллю виявлення рівня засвоєння знань.

Одним з найбільш важливих елементів підготовки до учбових занять є аналіз та вивчення методичної літератури і навчально-методичної документації з предмету, які дозволяють більш детально спланувати роботу, використовуючи накопичений і узагальнений досвід.

Виконання даної курсової роботи відіграє дуже важливу роль в подальшому навчанні, вона є показником успішного управління системою навчання, так як викладач повинен заздалегідь спроектувати весь процес, визначивши оптимальні дороги підходу до основної мети досягнення рівня професійної компетентності в учнів. В результаті виконання завдання даної роботи створюється проект управління учбовим процесом, який реалізується за допомогою взаємодії викладача і учня.

Список використаної літератури:

1.http://www.rusnauka.com/27_NII_2010/Economics/72170.doc.htm

2.http://coolreferat.com/Економіка поліграфічного підприємства

3.http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,147/id,5171/

4. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підруч. / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. - Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. - 480 с.

5. Машталер Р.М. Зкономика полиграфической промішленности.-- М.: Книга, 1987.

6. Видавничо-поліграфічний журнал. "Палітра Друку "березень 1999 р. 5.Науково популярний журнал "Друкарство" травень 2000 р

Додаток А

Приклад таблиці (таблиця поліграфічних форматів)

формат

размер: ширина x длина (мм)

4A0

1682 x 2378

2A0

1189 x 1682

A0

841 x 1189

A1

594 x 841

A2

420 x 594

A3

297 x 420

A4

210 x 297

A5

148 x 210

A6

105 x 148

A7

74 x 105

A8

52 x 74

A9

37 x 52

A10

26 x 37

Додаток В

Контрольні запитання:

1. Які ви знаєте способи покриття книжкових блоків?

2. На якому обладнання виконується покриття книжкових блоків?

3. Які види покривних матеріалів ви знаєте?

4. Назвіть основні секції машини БІП-5

5. Які операції виконує машина БІП-5?

6. Які дефекти можуть виникнути в процесі роботи машини БІП-5?

7. В яких випадках машина БІП-5 вимикається?

8. Яким чином наноситься клей машиною БІП-5?

9. Що можна вважати бракованою продукцією після виконання всіх операцій на машині БІП-5?

10. Що таке палітурка?

11. Назвіть основні вимоги до книжкових блоків, що мають бути готові до покриття.

12. Який клей використовують при покриті книжкових блоків?

Размещено на www.allbest.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.