Сучасні європейські та світові тенденції розвитку вищої освіти

Гуманизація педагогічного процесу. Тенденції розвитку вищої освіти на Європейському просторі. Концепція інклюзивної освіти та її ключові принципи. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі соціалізації та реабілітації інвалідів.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.02.2015
Размер файла 252,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

гуманізація освіта інвалід інклюзивний

Література до першого розділу

1. Философия: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / отв. редакторы: В.Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, В. П. Филатов. М.: ТОН ? Остожье, 2001.

2. Творча спадщина Г.С. Костюка та сучасна психологія. До 100-річчя від дня народження Г.С. Костюка. Матеріали III з'їзду Товариства психологів України. - К., 2000.

3. Зайцев Д.В. Дошкольная коррекционная педагогика, 2004.

4. Семак С.М. Інклюзивна освіта : сутність, поняття, термінологія / Світлана Мирославівна Семак.

5. Вишневський О. Кодекс цінностей, притаманних українському народові (розмова Н. Пастушенко з О. Вишневським) / Омелян Вишневський ; Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка. 2008. - С. 3-8.

6. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. - К., 1986.

7. Жигайло Н.І. Психологія духовного становлення майбутнього фахівця : монографія / Н.І. Жигайло. ? Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. ? 336 с.

8. Асмолов А.Г. XXI век: психология в век психологии / А.Г. Асмолов // Вопросы психологии. 1999. № 1. - С.3-13.

9. Белых А.С. Гуманизация педагогического процесса как основа личностного развития педагога и воспитанников / А.С. Белых // Вісник ЛДПУ (педагогічні науки). 2003. № 7. С. 139-145.

10. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. в 5т: / [В.О. Сухомлинський ; ред. кол. Дзеверін О.Г.(голова) та ін.] - К. : Рад. школа, 1977. - Т.1.-5.

11. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш.А. Амонашвили. - Мн.: Университетское, 1990. - 559 с.

12. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка / Ш.А. Амонашвили. - М.: Знание, 1980. - 96 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Педагогика и психология”; №10).

13. Щетинин М.П. Объять необъятное: записки педагога / М.П. Щетинин. М. : Педагогика, 1986. 176 с.

14. Красновський В. Глобальні системи сучасності і підліток: фактори взаємодії / В. Красновський // Практич. психол. та соц. робота. - 2006. ? №6. - С. 28-31.

15. Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Г.С. Костюк. ? М. : Педагогика, 1988. - 304с.

16. Пахомов Н.Н. Кризис образования в контекте глобальных проблем / Н.Н. Пахомов // Философия образования для ХХІ века. М., 1992. С.18-31.

17. Вarth Р. Gexchichta der Errichig Leipzzig. - Іndustry аnd Ніghег Education. Вutterworth. 1988. v.2. № 44. - S.52-75.

18. Мамрич С.М. Компоненти інноваційної діяльності вищих технічних навчальних закладів / С.М. Мамрич // Проблеми освіти. - К., 2004. - Вип.39. - С.158-164.

19. Грицюк Б. Ідеї гуманізму в українській педагогіці / Б.Грицюк // Рідна школа. - 1999. №7- 8. С.6-9.

20. Сущенко А.В. Теоретико-педагогічні основи виховання гуманної особистості як творця моральних вчинків / А.В. Сущенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. К.: ВІРА Інсайт, 2001.Кн.1. С.46-52.

21. Кремінь В.Г. Якісна освіта в контексті загально цивілізаційних змін / В. Г. Кремінь // Педагогіка і психологія. 2007. №2(55). С.5-37.

22. Добрускін М. Гуманізація як стратегічний напрям технічної освіти (проблеми вищої школи) / М. Добрускін // Рідна школа. 2001. №12. С.13-16.

23. Лігоцький А.О. Тенденції розвитку світових освітніх систем : навч.-мет.посібник / А.О. Лігоцький. - К. : Укр. академія внутрішніх справ,1995. С. 171-176.

24. Алексєєв Ю.М. Україна: освіта і держава (1987-1997) / Ю.М. Алексєєв. К.: ЕКСПРЕС-ОБ'ЯВА. 1998. 109 с.

25. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. К.: KM Academia, 1997. 290 с.

26. Корсак К.В. Межі застосування стандартів в освіті / К.В. Корсак // Рідна школа. - 2001. №12. - С. 16-19.

27. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів : [монографія] / К.В. Корсак; за заг. ред. проф. Г.В. Щокіна. - К. : МАУП-МКА, 1997. 208 с.

28. Бідюк Н.М. Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії : монографія / Н.М. Бідюк ; за ред. Н.Г.Ничкало. Хмельницький: ХДУ, 2004. 306 с.

29. Матвієнко О.В. Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європейського Союзу: [монографія] / О.В. Матвієнко. К:Ленвіт,2005. 306 с.

30. Шемприх І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918 - 1999 рр.) : Дис. … докт. пед наук.:13.00.04. / І.Шемприх. Івано-Франківськ, 2001.

31. Артемчук Г.Л. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку: [монографія] / [Г.Л. Артемчук, В.В. Попович, Г.Г. Січкаренко]. К. : Ленвіт. 2004. 176 с.

32. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т.В. Фініков. К. : Таксон, 2002. 246 с.

33. Болдырева С.К. Исторические предпосылки и тенденции формирования единого образовательного пространства в СНГ / С.К. Болдырева // Мир образования - образование в мире. - 2004. №3. - С. 57-74

34. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / укл. В.П. Бех, Ю.Л. Маліновський ; за ред. академіка В.П. Андрущенка. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. 221 с.

35. Василюк А. Сучасні освітні системи: [навчальний посібник] / А.Василюк, Р.Пахоцінський, Н.Яковець. - Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. 139 с.

36. Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 квітня 2006 р.]. Част. 1-4. К., 2006.

37. Ващенко Л.М. Школа Зарубіжжя: шляхи реформ / Л.М. Ващенко, Б.М. Жебровський. - К., 2009. 152 с.

38. Луговий В.І. Тенденції розвитку педагогічної світи в Україні (теоретико-методологічний аспект) : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / В.І. Луговий. К., 1995.

39. Головань М.С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства / Микола Степанович Головань // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : збірник статей. - Ялта: РВВ КГУ, 2011. - Вип. 31. Ч.1. - С. 203-211.

40. Вахштайн В.С. Основные тенденции государственной политики в сфере высшего образования в странах ОЭСР / В. С. Вахштайн, Б. С. Железов, Т. А. Мешкова // Вопросы образования. - 2005. - № 2. - с. 2-16.

41. Головань М.С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства / Микола Степанович Головань // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія : збірник статей. - Ялта: РВВ КГУ, 2011. - Вип. 31. Ч.1. - С. 203-211.

42. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские изменения / под научн. ред. д-ра пед. наук, профессора В. И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. - 352 с.

43. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 року, № 347/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 16. - С. 2-3.

44. Сисоєва С.О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія / С.О.Сисоєва. - Хмельницький, ХГПА, 2008. - 324 с., С. 24-25.

45. Вища освіта України і Болонський процесс : навчальний посібник / за редакцією В.Г. Кременя; [авторський коллектив : М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І.Бабин]. Тернопіль : Навчальна Книга ? Богдан, 2004. - 384 с.

46. Ніколаєнко С.М. Вища освіта джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С.М. Ніколаєнко. К. : Знання, 2005. 319 с.

47. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи / укл. В.П. Бех, Ю.Л. Маліновський ; за ред. академіка В.П. Андрущенка. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. 221 с.

48. Андрущенко В.П. Педагогічна освіта України: болонські виклики і напрями модернізації / В.П. Андрущенко // Практична філософія. - 2004. №1(11). - С. 124-128.

49. Болдырева С.К. Исторические предпосылки и тенденции формирования единого образовательного пространства в СНГ / С.К. Болдырева // Мир образования - образование в мире. - 2004. №3. - С. 57-74.

50. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / за редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І.Бабин. Тернопіль: Навчальна Книга -Богдан, 2004. - 384 с.

51. Галактионов В. Международная практика взаимного признания документов об образовании и профессиональных квалификаций / В. Галактионов // Высшее образование в России. - 2004. №2. - С. 28.

52. Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей: Комюніке Конференції міністрів країн Єропи, відповідальних за сферу вищої освіти м. Берген, 19-20 травня 2005 року // Освіта України. 2005. 5 липня. С.2.

53. Миронов В. Болонский процесс и национальная система образования / В.Миронов // Alma Mater. 2006. № 6. С. 3-8.

54. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С.Журавський, М.З. Згуровський. - К. : Політехніка КТУУ, 2003. ? 195 с.

55. Зовнішнє тестування. Аналітичний звіт. - 2003. - К.: Центр тестових технологій, 2003. - 68 с.

56. Спільна Декларація міністрів освіти Європи. [Болонья 19 червня 1999 р. ]// Гуманітарні науки.- 2003. № 2. С. 4-6.

57. Савіцька-Вільгусяк С. Освітні реформи по-італійськи / Савіцька- С. Вільгусяк // Науковий світ. - 2002. №9. С. 22-23.

58. The European Higher Education Area - Achieving the Goals. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005

59. Селезнева Н.А. Размышления о качестве образования: международный аспект / Н.А. Селезнева // Высшее образование сегодня. - 2004. - №4. С. 35-44.

60. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии / В.В. Сериков. Волгоград: Перемена, 1994. - 150 с.

61. Галактионов В. Международная практика взаимного признания документов об образовании и профессиональных квалификаций / В.Галактионов // Высшее образование в России. - 2004. №2. - С. 28.

62. Соціальна робота : Практична підготовка студентів на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» / [Н.М. Гайдук, Л.Є. Клос, С.Г. Ставкова, С.Я. Бєляєва : навчальний посібник]. ? Львів : видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2007. ? 164 с.

63. Белл Д. Социальные рамки информационного общества. [Сокращ. перев. Ю.В. Никуличева] // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. - М., Прогресс, 1988. - 330 с.

64. Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики / Т. Стоуньер // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. ? М. : Прогресс, 1988. - С. 393 - 396.

65. Тоффлер Э. Третья волна / Э.Тоффлер. - М.: АСТ, 2002. - 784 с.

66. Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії / Д.Лайон.

67. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. [Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана]. -- М.: ГУ ВШЭ, 2000. -- 608 с.

68. Воробйова О. Інформаційне суспільство та його вплив на становлення електронного бізнесу / О. Воробйова //Демократичне врядування. - 2010. - Вип. 5.

69. Иноземцев В.Л. Технологический прогресс и социальная поляризация в ХХІ столетии / В. Иноземцев // Полис. - 2000. - № 6. - С. 28 - 39.

70. Згуровський М. Суспільство знань та інформації - тенденції, виклики, перспективи [Електронний ресурс] / М. Згуровський // «Дзеркало тижня» №19, 24 травня 2003.

71. Формирование информационных обществ в интересах человека. Декларация гражданского общества, представленная Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества. Женева, 8 декабря 2003 года

72. Окинавская хартия глобального информационного общества.

73. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу». «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу»

74. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

75. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 15.08.2007 р. № 653-р

76. Закон України «Про концепцію національної програми інформатизації»

77. Закон України «Про електронні документи та документообіг»

78. Закон України «Про електронний цифровий підпис» /

79. Закон України «Про захист персональних даних»

80. Інформаційне суспільство в Україні : глобальні виклики та національні можливості / [Д.В. Дубов, М.А. Ожеван, С.Л. Гнатюк]. - К. : НІСД. - 2010. - 64 с.

81. Современная информатика: наука, технология, деятельность / Р.С. Гиляревский, Г.З.Залаев, И.И. Родионов, В.А.Цветкова; ред. Ю. М. Арский. - М. : ВИНИТИ, 1998. - 220 с.

82. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. - М. : Академия, 2005. - 352 с.

83. Мелешко М.А. Інтерактивні можливості мультимедійних електронних освітніх ресурсів / М.А. Мелешко, С.М. Денисенко // Інформаційні технології і засоби навчання. - № 4 (24). - 2011.

84. Гордон Л.Г. Информационные технологии в образовании для общества знаний: существует ли универсальный ключ? / Л.Г. Гордон.

85. Осетрова Н. В. Книга и электронные средства в образовании / Н. В. Осетрова, А. И. Смирнов, А. В. Осин. - М. : Логос, 2002. - 144 с.

86. Литвиненко Н.І. Технології розвитку творчих здібностей учнів: конструювання на комп'ютері / Н.І. Литвиненко, С.І. Заріцька // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2006. - № 5. - С. 3 - 6.

87. Клименко Т.О. Дидактичний аспект використання засобів нових інформаційних та телекомунікаційних технологій в процесі навчання / Т.О. Клименко // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ [зб. наук. праць]. - Черкаси : ЧНУ, 2004. - С. 112 - 114.

88. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. - М. : Академия, 2005. - 352 с.

89. Христочевский С.А. Электронныемультимедийныеучебники и энциклопедии / С.А. Христочевский // Информатика и образование. - 2000. - № 2. - С. 71 - 77.

90. Мелешко М.А. Інтерактивні можливості мультимедійних освітніх ресурсів / М.А. Мелешко, С.М. Денисенко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2011. - № 4(24).

91. Бугайчук К.Л. Масовий відкритий дистанційний курс: поняття, особливості проведення та перспективи використання в навчальному процесі системи МВС // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2011. - № 6 (26).

92. Здіорук С.І. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку / С.І. Здіорук, А.Ю. Іщенко, М.М. Карпенко : Аналітична доповідь. - К., 2011. - 43 с.

93. Згуровський М. Суспільство знань та інформації - тенденції, виклики, перспективи / М. Згуровський // Дзеркало тижня. ? №19, 24 травня/ ? 2003.

94. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади: [монографія] / А.А. Колупаєва. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи К.: Педагогічна думка, 2007 р. - 458 с.

95. Софій Н.З. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально - методичний посібник / кол.:авторів: А.А.Колупаєва, Ю.М.Найда, Н.З. Софій та ін. ; за заг.ред. Л.І. Даниленко. К., 2007. 128с.

96. Ворон М.В. Інклюзивна освіта: українські реалії / М.В.Ворон, Ю.М. Найда // Підручник для директора. К. : Плеяди, червень, 2006.

97. Даниленко Л.І. Управління інклюзивною школою на засадах менеджменту освітніх інновацій / Інклюзивна школа : особливості організації та управління: навчально - методичний посібник / кол. авторів: А.А. Колупаєва, Ю.М. Найда, Н.З. Софій та ін. ; за заг.ред. Л.І. Даниленко. К., 2007. 128с.

98. Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально-виховного процесу / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально : [методичний посібник / кол. авторів : О.М. Таранченко, Ю.М. Найда, Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. ]; за заг.ред. Л.І. Даниленко. К., 2007. 128 с.

99. Пристосування шкільних приміщень до потреб дітей з особливостями психофізичного розвитку / Н.Г. Слободянюк, Н.З. Софій, Ю.М. Найда/ К., 2007. 128с.

100. Таранченко О.М. Врахування відмінностей розвитку та навчальної діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку в процесі навчання. / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально - методичний посібник / Таранченко О.М., Найда Ю.М. К., 2007. 128с.

101. Єфімова С.М. Налагодження партнерських стосунків з родинами / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально-методичний посібник / С.М.Єфімова. К., 2007. 128с.

102. Виртосу Ірина. Експеримент з дітьми / Ірина Виртосу ; Центр інформації про права людини, спеціально для УП. Життя.

103. Аналитические материалы Комитета ООН по правам ребенка. Российские НПО и права детей в России. ? М., 2000. ? 245 с.

104. Романов Павел. Теория и практика инклюзивного образования детей-инвалидов за рубежом/ Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова // Политика инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в современной России.

105. Гидденс Э. Социология / Э.Гидденс : [пер. с англ.]; под ред. В. А. Ядова. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 397-398.

106. Mercer J. R. The meaning of mental retardation / J.Mercer // R. Koch and J. С Dobson (Eds). The mentally retarded child and family. New York: Brunner/Mazel, 1971.

107. Reynolds M. A framework for considering some issues in special education // Exceptional children. 1962. №28. P. 367-370.

108. Deno E. Special education as developmental capital // Exceptional Children. 1970. № 54 (2). P. 229-237.

109. Романов Павел. Теория и практика инклюзивного образования детей-инвалидов за рубежом/ Павел Романов, Елена Ярская-Смирнова // Политика инвалидности: Социальное гражданство инвалидов в современной России.

110. Бистрова Ю.О. Соцально-педагогчний супровд дтей з особливими освтнми потребами в умовах навчально-реаблтацйного центру / Ю.О. Бистрова, Н.А. Колодна // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Ч. І. 2010. № 10 (197).

111. Рекомендація CM/Rec(2009)8 Комітету міністрів державам-членам щодо досягнення повноцінної участі завдяки Універсальному проектуванню і дизайну

112. Рекомендация CM/Rec(2011)14 Комитета министров государствам-членам об участии лиц с ограниченными возможностями в политической и общественной жизни

113. Конституція України

114. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

115. Закон України «Про соціальні послуги»

116. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

117. Указ Президента України «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

118. Все про соціальну роботу [Текст]: [Навчальний енциклопедичний словник-довідник] / За науковою ред. В.М. Пічі. Вид2-ге,виправлене, перероблене та доповнене. - Львів: «Новий Світ», 2013. - 616 с.

119. Указ Президента України «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів»

120. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

121. Указ Президента України «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»

122. Закон України «Про захист прав споживачів»

123. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.