Естетичне виховання школярів

Естетичне виховання школярів як психолого-педагогічна проблема. Роль естетичного виховання в розвитку особистості. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах. Методика формування культури поведінки школярів у школі.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.12.2010
Размер файла 49,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

-- Здрастуй, сестро! -- каже Котигорошка. Вона йому:

-- Хіба ти мені брат? Він каже:

-- Побачиш, який я тобі брат! От заходить змій.

-- А, здрастуй! -- каже.

-- Здрастуй! Змій питає

-- Чого ти прийшов?

-- За сестрою та за братами.

" Котигорошко"

З'ясуйте, як би ви віталися з учителем, дорослими, товаришами. Чому ви обрали саме таке привітання?

II. З поданих уривків запам'ятайте ввічливі слова,

... Вилизькала та до журавля:

-- Вибачай, журавлику, -- що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого.

-- То спасибі ж, -- мовить журавель. -- Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості.

" Лисичка та журавель".

-- Здоров, Іване-царенку! Куди тебе Бог несе?

-- Іду, -- каже, -- дідусю, світ за очі, шукати сбое, жінки, вона десь у тридесятім царстві, у Баби-Яги-- костяної ноги... Чи ви, дідусю, не знаєте, де вона живе?

-- Чому не знати? Знаю.

-- Скажіть, будь ласка, дідусю, й мені!

" Царівна-жаба".

Виділені слова записуються на дошці і використовуються в наступному завданні.

III. Озвучте малюнок. Учням пропонується сюжетний малюнок на теми " Ми прийшли в бібліотеку", "На перерві", "Ми робимо покупки" та інші. Дітям необхідно в парах скласти діалог з використанням ввічливих слів, виділених із казки. Такий вид роботи сприяє розвитку практично-діяльнісного компонента поведінки.

Висновки

На нашу думку виховання культури поведінки - одна з актуальних проблем морального виховання, яке в сучасних умовах набуває дедалі більшого соціального значення. Культура поведінки є виявом загальної культури людини у її діях, вчинках, ставленні до інших людей. На практиці я переконалася, що показником культури поведінки у трудовій діяльності є дисциплінованість, яка є однією з головних умов сумлінного ставлення до праці, показником моральної надійності людини.

Робивши цю курсову роботу ми зауважили, що практична реалізація завдань естетичного виховання учнів сучасної школи (ступеня стримується теоретичною не розробленістю його основ, відсутністю експериментальної обґрунтованості. Шкільна практика засвідчує, що вчитель початкових класів, втративши орієнтири у моральному вихованні, відчуває найбільші складнощі саме у розв'язанні завдань становлення і розвитку у молодших школярів першооснов моральної культури. Сучасна школа виявилася нездатною до результативного формування моральної та естетичної культури з урахуванням досягнень сучасної науки, оскільки практика свідчить: вся робота обмежувалася окремими заходами, виховними “моментами”. В умовах переважання навчальної програми сучасної початкової школи особлива роль у формуванні моральної та естетичної культури належить позаурочній діяльності, адже вона входить в зазначений арсенал активних форм, специфічних методів і прийомів виховної роботи.

Аналіз шкільної практики виховання дає нам можливість зробити висновок про сильні й слабкі сторони, побачити вузькі місця в роботі, спрямованій на формування першооснов моральної та естетичної культури молодших школярів. Педагоги прагнуть позбутися формальності стосунків учителів і учнів і будувати їх на засадах взаєморозуміння й тактовності, створювати умови для вияву ініціативи й активності вихованців.

На практиці формування естетичної та моральної культури школярів ми здійснювали у нерозривній єдності процесів навчання й позаурочної роботи. Залучали дітей до різнопланових сфер діяльності, застосовуючи такі форми роботияк бесіда, тематична розповідь тощо. Водночас у практиці шкільного вихованни я виявилиі негативні тенденції:

- відсутні цілісність та системність у естетичному вихованні, у тому числі в роботі щодо формування першооснов моральної та естетичної культури з урахуванням загальнолюдських цінностей і народної педагогіки;

- наявне домінування вербальних методів виховання, невиправдано мало уваги приділяється розвиткові емоційної сфери дитини;

- епізодично забезпечується реалізація принципу особистісного підходу до вихованця, молодші школярі недостатньо навчаються особистісно орієнтованого спілкування;

- дітей практично не вчать елементарних прийомів самооцінки, самовдосконалення поведінки, елементарних основ психоаналізу та психокорекції.

Також для формування моральної культури, її першооснов важливою є тенденція до обґрунтування своїх вчинків і оцінювання їх молодшими школярами.

Усе сказане дає нам змогу зробити висновок про те, що формування засад моральної й естетичної культури необхідно починати в молодшому шкільному віці, маючи опорою напрацювання дошкільних закладів. Психологічні особливості молодших школярів такі, що саме впродовж цього періоду життя процес становлення першооснов моральної й естетичної культури відбувається найсприятливіше.

Список використаної літератури

1. Цибар Т.М. Роль праці в естетичному вихованні підлітків (історико-педагогічний аспект) / Т.М. Цибар // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Зб. Наук. Праць. - Чернівці: Рута, 2007. - Вип.300. - С.172 - 180.

2. Цибар Т.М. Естетичне виховання учнівської молоді на уроках образотворчого мистецтва / Т.М. Цибар // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. - Ужгород, 2007. - Вип.11. - С.155 - 156.

3. . Харламов И.Ф. Педагогика: Курс лекций. - М.: Просвещение, 1990.

4. Урунбасарова Э.А. Проблемы нравственного воспитания в исторических трудах педагогической науки. - Алматы: Казгосиздат, 1999.

5. Барандій М. Культура поведінки. - Л.: 1997. - 32с.

6. Сметанський М. Суть виховання як складової педагогічного процесу / М. Сметанський // Шлях освіти. - 2006- № 4 - с.14-17.

7. Сухомлинський В.А. Как воспитать настоящего человека ( Советы воспитателям) / Сухомлинський В.А « Радянська школа». - К.:

Просвещение, 1975. - с.236.

8. Левчук Л., Олещенко О. Основи естетики: Навч. посібник. - К.,2000.

9. Москвичева Л.Н. Эстетическое развитие личности и ее творческий потенциал. - М., 1985.

10. Филипьев Ю.А. Искусство в системе человеческих ценностей. - М., 1996.

11. Цимбалюк Н. Скромність прикрашає людину: виховна бесіда / Цимбалюк Н. - К.: Вид. дім « Шкіл. Світ», - 2006. - с.24-26.

12. Бех І. Моральний розвиток особистості в історико-педагогічному осмисленні / Бех І.// Рідна школа. - 2004.- Січ. - с.16-19.

13. Концепція виховання учнівської молоді в умовах відродження української національної культури // Інформ. зб. МОН України. - 1992.- № 5. - с.2-10.

14. Миропольська Н.Є. До проблеми виховання духовності особистості / Миропольська Н.Є// Духовність особистості: методологія. Теорія і практика. - Луганськ,2006. - № 1 (14). - с. 165-175.

15. Богданова О.С., Петрова В.І. Воспитание культури поведения учащихся I-III классов. -М., 1998.

16. Волченко Л.Б. Культура поведения, етикет, мораль. -М., 1992. - 420 с.

17. Горєва В.М. Виховання культури поведінки школярів. -К.: Т-во “Знання”, 1988. - 48 с. (Сер VII Пед.; №7).

18. Георгієвський В.А., Шитиков Л.И. Проведение праздников в навчальных классах. -М.: Просвещение, 1993. - 160 С.

19. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції. - Київ: Рад. шк., 1995. - 136 с.

20. Мацулевич В.П. Програма і методичні рекомендації по вихованню культури поведінки, навичок свідомої дисципліни, морально-етичних норм в учнів 1-4 кл. -К.: “Радянська школа”, 1986. - 54 с.

21. Мойсеєв Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 350 с.

22. Немежанська О.А. Це чарівне слово “гра”. - К.: Молодь, 2004. - 184 с.

23. Фібула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник. - К.: “Академвидав”, 2005. - 560 с.

24. Ходаков М.С. Естетика поведінки. - М.: “Радянська школа”, 1984.

25. Т.Р.Гуменкова. “Першооснови моральної культури”. Формування особистості школяра. // Початкова школа. - 2000. - 13-20 червня. -с.14-15.

26. Л.П.Павленко. Почитай подумай. Виховання школяра. // Рідна школа. - 2005. - 4 січня. - с.50-51.

27. Шеремет И.И. Трансформация в сфере воспитания. / И.И. Шеремет, Е.В. Стронова // Грани. - 2004. - № 1. - с.107-109.


Подобные документы

 • Поняття "процес навчання", "виховання", "естетичне виховання". Зміст, шляхи, форми та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського. Уроки з музики, образотворчого мистецтва та праці.

  курсовая работа [235,5 K], добавлен 07.05.2008

 • Естетичне виховання в давнині і в сучасній школі. Проблема формування естетичних почуттів, розвитку особистості. Вплив середовища на систему естетичних цінностей. Рівень художньо-естетичної підготовки особистості. Естетичне виховання у позакласній роботі.

  реферат [18,0 K], добавлен 17.11.2009

 • Сутність і теоретичні підходи до проблеми естетичного виховання школярів. Шляхи і засоби естетичного виховання в системі освіти. Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності, розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 17.07.2010

 • Поняття та завдання морального виховання. Роль позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів. Виховання культури поведінки. Шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів. Виховання дисциплінованості та відповідальності.

  курсовая работа [87,9 K], добавлен 16.01.2014

 • Визначення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. Розгляд перебігу естетичного виховання школярів у навчально-виховному процесі; розкриття природи мистецтва, виявлення творчих аспектів. Ознайомлення із поняттям та сутністю естетики.

  курсовая работа [52,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Психолого-педагогічні основи правового виховання молодших школярів, його сутність і завдання. Шляхи, умови та засоби формування правової поведінки учнів молодшого шкільного віку. Розробка експериментальної методики правового виховання молодших школярів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 07.08.2009

 • Мета, завдання та зміст естетичного виховання, його принципи, методи, засоби та форми організації. Засади впливу іноземної мови на естетичне виховання учнів. Педагогічні умови та засоби формування естетичної культури школярів на уроках англійської мови.

  курсовая работа [93,5 K], добавлен 09.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.