Тенденції розвитку університету в Європейському регіоні

Розвиток вищої освіти в Європейському регіоні. Університет як інтелектуальний осередок. Започаткування Болонського процесу – інтеграційної реформи вищої освіти на Європейському просторі. Забезпечення якості освіти. Вступ України до Болонського процесу.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.12.2010
Размер файла 208,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

86. Селезнева Н.А. Размышления о качестве образования: международный аспект // Высшее образование сегодня. - 2004. - №4. - С. 35-44.

87. Семаков Г. Болонський процес - структурна реформа вищої освіти на європейському просторі // Освіта і управління.-2005.- Т.8.- № 3-4.- С. 165-168.

88. Системи підготовки державних службовців у зарубіжних країнах / Пер. з англ. Ю.Д. Полянського.- К.: Вид-во УАДУ, 2000.- 424 с.

89. Слепухин А. Высшая школа в условиях интернационализации // Высшее образование в России. - 2004. - №6. - С. 3-12.

90. Соколов В. Роль государства и общества в развитии системы образования // Вестник высшей школы (Alma mater) -1998. -№ 4 . - С. 3-11.

91. Сорока І.В., Омелянович Л.О., Супрун В.В. Оцінка якості освітньої діяльності ВНЗ: інтеграція національного та європейського стандарту. - 2-е видання, доповнене і перероблене. -Київ-Донецьк: ДонДУЕТ, 2000.- 322 с.

92. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму: (Відкрите суспільство під загрозою) / Пер. з англ. Р.Ткачук, А.Фролкін.- К.: Основи, 1999.- 259 с.

93. Спільна Декларація міністрів освіти Європи. Болонья 19 червня 1999 р. // Гуманітарні науки.- 2003.- № 2.- С. 4-6.

94. Степко М.Ф. Українська освіта в Болонському процесі: досвід, перспективи // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - №6. - С. 42-46.

95. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажнянський Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя. - Харків, МОН Укр., НТУ “ХПІ”, 2004. - 111 с.

96. Стронгин Р.Г. Опыт взаимного признания образовательных программ вузами России и Европы // Высшее образование сегодня. - 2004. - №2. - С. 22-27.

97. Сухомлинська О.В. Виховання як соціальний процес: особливості сучасних трансформаційних змін // Шлях освіти. - 2004. - №2. - С. 2-6.

98. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. - К.: Видавн. дім “KM Academia”, 1997. - 290 с.

99. Терентьєва Н.О. Вища (університетська) освіта: стан і розвиток. Навч.-мет.посіб. - Черкаси, 2005. - 250 с.

100. Тимошенко З.І, Грехов А.М., Гапон Ю.А., Палеха Ю.І. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС: Нормативно - правові документи .-- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-- 169 с.

101. Тихомиров В. Современные образовательные технологии: мировой опыт и положение дел в России// Вестник высшей школы (Alma mater) - №1. - 2002. - С. 9-12.

102. Українській педагогічний словник / За ред. С.У. Гончаренко. -К.: Либідь, 1997. -376с

103. Филиппов В. Высшая школа России перед вызовами XXI века // Высшее образование в России. - 2001. - №1. - С.4-15.

104. Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна.-К: Таксон, 2002. . -246с.

105. Хог Г. Майбутнє Європи: погляд з Болоньї // програмний виступ делегата з особливих доручень Асоціації європейських університетів. Майстрих, 2 грудня 1999 р.

106. Шемприх І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918 - 1999 рр.) : Дис.доктора пед наук.:13.00.04.- Івано-Франківськ, 2001.

107. Якименко Ю. Кредитно-модульна система як важлива складова інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору // Вища школа. - 2004. - №1. - С. 50-62.

108. Ятченко А.Д., Герасіна Л.М. Реформа освіти: міжнародний досвід та національні сподівання Української держави // Рідна школа .- 1993.- С. 11-14.

109. Convention on the Recognition of Qualification concerning Higher Education in the European Region. Lisbon 11.IV.1997. - Strasbourg, Council of Europe, 1998. - 300 p.

110. Education et a Glance. OECD Indicators. Edition. - Paris, OECD, 2001. 406 р.

111. Hoyle Е. Teachers as Professionals // The International Encyclopedia of Education. Second Edition. - Oxford, New York, Tokyo. Pergamon, 1994. - p. 6092-6096.

112. Johnstone J.N. Indicators of Education Systems. - Kogan Page, London / UNESCO, Paris, 1984. - 317 p.

113. The European Higher Education Area - Achieving the Goals. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 19-20 May 2005 //www.bologna-bergen2005.no//050520_Bergen_Communique. - 6 p.

114. UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) 1999. Statistical Yearbook 1999. Paris


Подобные документы

 • Актуальність проблеми Болонського процесу в контексті об’єднання Європи. Історія інтеграції вищої освіти в Європі. Започаткування сучасного Болонського процесу та його основні цілі. Вступ України до Болонського процесу. Кредити ЕСТS і кредитна система.

  реферат [26,9 K], добавлен 27.12.2006

 • Гуманизація педагогічного процесу. Тенденції розвитку вищої освіти на Європейському просторі. Концепція інклюзивної освіти та її ключові принципи. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі соціалізації та реабілітації інвалідів.

  реферат [252,8 K], добавлен 20.02.2015

 • Перелік матеріалів і документів, які стосуються розвитку вищої освіти в України в контексті Болонського процесу. Особливості впровадження та обґрунтування кредитно-модульної системи навчання. Інтеграція педагогічної освіти в європейський освітній простір.

  методичка [3,3 M], добавлен 27.03.2010

 • Концепція вдосконалення освітнього процесу на економічних факультетах класичних університетів України в контексті Болонського процесу. Вимоги до організації процесу освіти. Положення про індивідуальний навчальний план студента і результати його виконання.

  реферат [24,0 K], добавлен 28.04.2010

 • Зміст та головні принципи Болонського процесу та відповідність вищої освіти України його вимогам з огляду на перспективу інтеграції її системи в європейський освітній і науковий простір. Основні напрямки структурного реформування вищої освіти України.

  реферат [210,1 K], добавлен 08.04.2012

 • Вивчення особливостей системи вищої освіти, яка може бути унітарною або бінарною, однорівневою або дворівневою. Вчені ступені у Великобританії та Німеччині. Вимоги вступу до ВНЗ, особливості навчального процесу. Роль Болонського процесу для систем освіти.

  реферат [30,6 K], добавлен 15.12.2012

 • Болонський процес - процес перебудови вищої освіти, який є складовою історичного розвитку Європейського Союзу. Введення у навчання системи переведення і накопичення кредитів. Гармонізація системи європейської вищої освіти. Реформування освіти України.

  контрольная работа [99,7 K], добавлен 16.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.