Інерційні електричні кола

Дослідження засобами комп’ютерного моделювання процесів в лінійних інерційних електричних колах. Залежність характеру і тривалості перехідних процесів від параметрів електричного кола. Методики вимірювання параметрів електричного кола за осцилограмами.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2013
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи

з курсу «Електротехніка»

Тема роботи: Інерційні електричні кола

Виконав ст.гр.ДЕ-81:

Соверченко Д.В.

Київ 2011

Мета роботи: метою лабораторної роботи є дослідження засобами комп'ютерного моделювання:

1. Вільних і примушених процесів в лінійних інерційних електричних колах

2. Залежність характеру і тривалості перехідних процесів від параметрів електричного кола

3. Методики вимірювання параметрів електричного кола за осцилограмами перехідних процесів.

Завдання:

1. Дослідити перехідні процеси в RL-колі,рис.1. В цій схемі реле Р підключає RL-коло до джерела постійної напруги Е1, після чого в колі виникає примушений процес. Потім реле замикає RL-коло і в колі протікає вільний процес. Реле перемикається напругою від джерела Е2. Джерело напруги кероване струмом Т перетворює коливання струму в RL-колі в пропорційне коливання напруги, яке через перемикач S подається на вхід каналу В осцилографа. На канал В через перемикач S можна подати також коливання напруги на індуктивності. На вхід каналу А подається вхідна напруга RL-кола.

Зняти осцилограми вхідної напруги, напруги на індуктивності і струму, встановивши опір R=10 Ом, індуктивність L=100; 50; 20 мГн. Порівняти отримані осцилограми з графіками, рис.5.2. Дослідити, як змінюються перехідні процеси при зміні параметрів RL-кола.

Зауваження. При перемиканні ключа S необхідно настроювати чутливість каналу В так, щоб отримати оптимальний розмір осцилограми на екрані осцилографа.

Розрахувати сталу часу при заданих параметрах RL-кола за формулою . Виміряти величину сталої часу за осцилограмами, перемкнувши осцилограф у розгорнуте зображення, за методикою, описаною в п.2.2. Сталу часу визначити як час Т2-Т1, за який напруга індуктивності зменшиться до 0,37 від початкової величини, див.рис.5.9. Порівняти виміряні величини сталої часу з розрахованими.

2. Дослідити перехідні процеси в RC-колі, рис.5.10. Схема цього кола аналогічна до рис.5.8, і відрізняється лише тим, що індуктивність L замінена на ємність С. Зняти осцилограми вхідної напруги, напруги на ємності і струму, встановивши опір R=10 кОм і ємність С=1,0; 0,5; 0,2 мкФ. Порівняти отримані осцилограми з графіками,рис.5.5. Дослідити, як змінюються перехідні процеси при зміні параметрів RC-кола. Розрахувати сталу часу при заданих параметрах RC-кола за формулою . Виміряти величину сталої часу за осцилограмами, перемкнувши осцилограф у розгорнуте зображення. Сталу часу визначити як Т2-Т1, за який струм зменшиться до 0,37 від початкової величини. Порівняти виміряні величини сталої часу з розрахованими.

3. Дослідити перехідні процеси в RLC-колі, рис. 5.11. Зняти осцилограми вхідної напруги, напруги на ємності і струму, встановивши такі параметри:

а) L= 1 Гн, С=1 мкФ, R = 200Ом, 500Oм, 1 кОм, 2кОм;

б) R = 200 Ом, L= 1 Гн, С = 0,5 мкФ, 1 мкФ, 2мкФ;

в) R= 200Ом, С=1 мкФ, L = 0,5Гн, 1 Гн, 2Гн.

Пояснити отримані осцилограми і їх залежність від параметрів схеми, аналізуючи формулу (5.14).

4. Застосувати методику якісного аналізу перехідних процесів до схеми, рис. 5.12. В цій схемі перехідні процеси виникають при замиканні і розмиканні контактів реле Р, яке керується напругою джерела Е2. Зняти осцилограми напруг в вузлах а та b, а також струму. Осцилограма струму отримується за допомогою перетворювача струм-напруга ЕЗ. За допомогою осцилографа в розширеному зображенні виміряти початкові і усталені величини напруг і струму. За величинами параметрів схеми, рис. 5.12, розрахувати початкові і усталені величини напруг і струму і порівняти їх з виміряними експериментально. При цих розрахунках застосувати закони неперервності.

електричне коло лінійний осцилограма

Рис.1. Схема дослідження

Рис.2. при L=100мГн

Рис.3. при L=50мГн

Рис.4. при L=50мГн

1.1 розрахунок сталої часу:

при L=100мГн:

мс

при L=50мГн:

мс

при L=10мГн:

мс

Для перевірки правильності знаходження сталої часу ми виміряли сталу часу за осцилограмами, перемкнувши осцилограф у розгорнуте зображення. Сталу часу визначили як час Т2-Т1, за який напруга на індуктивності зменшиться до 0,37 від початкової величини. Виміряні значення сталої часу майже зійшлися з розрахованими, розбіжності в значеннях можна пояснити похибкою задання часу Т2 та Т1.

Можемо зробити висновок,що зі зменшенням індуктивності стала часу зменшується.

Рис.5.Схема дослідження

Рис.6. при С=1,0мкФ

Рис.7. при С=0,5мкФ

Рис.8. при С=0,2мкФ

розрахунок сталої часу:

при С=1,0мкФ:

мс

при С=0,5мкФ:

мс

при С=0,2мкФ:

мс

Для перевірки правильності знаходження сталої часу ми виміряли сталу часу за осцилограмами, перемкнувши осцилограф у розгорнуте зображення. Сталу часу визначили як час Т2-Т1, за який струм на ємності зменшиться до 0,37 від початкової величини. Виміряні значення сталої часу майже зійшлися з розрахованими, розбіжності в значеннях можна пояснити похибкою задання часу Т2 та Т1.

Можемо зробити висновок,що зі зменшенням ємності стала часу зменшується.

Рис.9. схема дослідження

Рис.10. при R=200 Oм

Рис.11. при R=500 Oм

Рис.12. при R=1 кOм

Рис.13. при R=2 кOм

Висновок

У даній лабораторній роботі ми проводили дослідження перехідних процесів у електричних колах, що означає що електричне коло, що здійснює які-небудь комутації в усталеному режимі переходить у новий усталений режим не відразу, а через деякий час, у силу інерційності. Такі кола моделюються схемами, що містять реактивні елементи - ємності та індуктивності.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проходження прямокутних імпульсів напруги через елементарні RC-, RL-, RR- кола. Вплив величини параметрів кола на спотворення сигналу. Вимірювання параметрів сигналів, які характеризують спотворення сигналів при проходженні через лінійні інерційні кола.

  лабораторная работа [2,5 M], добавлен 10.05.2013

 • Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

  конспект урока [8,5 K], добавлен 01.02.2011

 • Суть методів аналізу перехідних процесів шляхом розв‘язку задач по визначенню реакції лінійного електричного кола при навантаженні. Поведінка кола при дії на вході періодичного прямокутного сигналу, його амплітудно-частотна і фазочастотна характеристика.

  курсовая работа [461,9 K], добавлен 30.03.2011

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Явище електризації тіл і закон збереження заряду, взаємодії заряджених тіл і закон Кулона, електричного струму і закон Ома, теплової дії електричного струму і закон Ленца–Джоуля. Електричне коло і його елементи. Розрахункова схема електричного кола.

  лекция [224,0 K], добавлен 25.02.2011

 • Активні та пасивні елементи електричного кола, ідеальне джерело напруги. Струми i напруги в електричних колах. Елементи топологічної структури кола. Задачі аналізу та синтезу електричних кіл, розглядання закону Ома, першого та другого законів Кiрхгофа.

  реферат [150,4 K], добавлен 23.01.2011

 • Режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах. Вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності. Закон Ома для кола з паралельним з’єднанням.

  лабораторная работа [123,3 K], добавлен 13.09.2009

 • Основнi поняття перехiдних процесів в лiнiйних електричних колах. Закони комутацiї i початковi умови. Класичний метод аналiзу перехiдних процесiв. Вимушений i вiльний режими. Перехідні процеси в колах RL і RC. Увiмкнення джерел напруги до кола RC.

  реферат [169,2 K], добавлен 13.03.2011

 • Визначення комплексного коефіцієнта передачі напруги; розрахунок і побудова графіків. Визначення параметрів електричного кола як чотириполюсника для середньої частоти. Підбор електричної лінії для передачі енергії чотириполюснику по його параметрам.

  курсовая работа [427,5 K], добавлен 28.11.2010

 • Розрахункова схема електричного кола. Умовно позитивний напрям струму. Застосування законів Кірхгофа для розрахунку розгалужених кіл. Еквівалентні перетворення схем з'єднань опорів. Формула провідності елемента кола. Коефіцієнт корисної дії генератора.

  лекция [98,4 K], добавлен 25.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.