Роль інституту омбудсмена у процесі становлення інституційної рівноваги у політичній системі

Становлення політичних інститутів. Процес інституційної трансформації. Встановлення рівноваги політичних інститутів. Витоки системи управління конфліктами. "Система управління конфліктами" як спосіб підтримки інституційної рівноваги політичних інститутів.

Рубрика Политология
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.07.2013
Размер файла 110,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

 • Вступ
 • Розділ 1. Інституційна рівновага у політичній системі
 • 1.1 Становлення політичних інститутів.
 • 1.2 Процес інституційної трансформації
 • 1.3 Встановлення рівноваги політичних інститутів
 • Розділ 2. Омбудсмен як елемент системи управління конфліктами
 • 2.1 Витоки системи управління конфліктами
 • 2.2 «Система управління конфліктами» як спосіб підтримки інституційної рівноваги політичних інститутів
 • 2.3 Статус омбудсмена у політичному інституті
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • Вступ
 • Для того, аби розуміти механізм існування інститутів треба розглянути процес втановлення інституційної рівноваги, становлення певного інституційного балансу. За допомогою утвердження цього балансу актори матимуть певний набір можливих альтернатив, що даватимуть їм змогу робити вибір. У свою чергу, інституційна рівновага встановлюється лише після процесу інституційної зміни, що трапляється у період змін у самій системі. Зміни у системі можуть відбуватися як відповідь на зміни у зовнішньому середовищі самої системи, змінюючи власну інституційну структуру.
 • Сьогодні, питання інституційної зміни розглянуто великою кількістю дослідників, серед яких Д. Дайнеко, О. Белокрилова та В. Вольчик, В. Нечаев, О. Рибій, М. Аокі, Д. Норт, Б. Пітерс та Дж. Пір та ін. До питання природи та особливостей процесу становлення рівноваги політичних інститутів зверталися С. Гантінгтон, Дж. Марч та Дж. Олсен, Д. Норт, до узагальнення розрізнених знань про інституціоналізацію долучилися також такі пострадянські науковці, як Д. Гавра, О. Зазнаєв, Н. Йохна, М. Шабанова та ін.
 • Інституційна рівновага може встановлюється за допомогою певною взаємодії акторів, переважна більшість з яких намагається стабілізувати інститут та систему в цілому, щоб точно знати розмір перехідних витрат, які актор може понести та/або пристосуватися до наявних правил та мати певних усталений механізм функціонування та здійснення своїх функцій. Сучасні дослідники К. Бендерскі, Б. Блох, Ч. Говард, К. Константіно, Дж. Лінч, Д. Міллер, М. Роу звертають увагу до поняття «система управління конфліктами» («conflict management system»), що широко використовується як теоретиками, так і практиками менеджменту. В межах інституту така система забезпечує підтримку існування самої організації та забезпечення його функціонування. Це здійснюється за рахунок вирішення конфліктів організаційним омбудсменом, що виконує інші функції, ніж класичний омбудсмен у процесі здійснення державної влади.
 • У процесі встановлення інституційної рівноваги важливу роль відіграє омбудсмен як додатковий елемент підтримки інституційної рівноваги. Омбудсмен у межах інституту вирішує конфлікти, спрямовує розвиток конфліктів на користь акторам та інституту, попереджає виникнення нових конфліктів та забезпечує навчання та вдосконалення навичок управління конфліктами акторів, що убезпечує інститут від повинного зникнення.
 • Актуальність даного дослідження полягає у використанні теорії організаційного омбудсмена як додаткового елемента процесу встановлення інституційної рівноваги, що підтримує баланс інститутів, не тільки управляючи конфліктами, але й забезпечуючи інституційну стабільність та процес навчання.
 • Об'єкт дослідження: Встановлення рівноваги політичних інститутів у політичній системі.
 • Предмет дослідження: Роль інституту омбудсмена у процесі встановлення рівноваги політичних інститутів.
 • Метою роботи є визначення ролі омбудсмена при встановленні та підтримці інституційної рівноваги між політичними акторами.
 • Завдання дослідження:
 • 1. з'ясувати особливості становлення політичних інститутів, процесу інституційної трансформації та становлення інституційного балансу;
 • 2. розглянути передумови виникнення поняття «система управління конфліктами» у межах політичного інституту;
 • 3. верифікувати гіпотезу: «омбудсмен є одним із гарантів забезпечення стабільності у політичних інститутах поряд із силою, авторитетом, статусом та владою».
 • Дипломна робота базується на інституційній природі політичної системи. Дослідження відбувається у рамках неoінституційного та системних підходів. У роботі використовувалися наступні методи: історичний (розгляд становлення поняття «політичний інститут» у часовому розрізі); порівняльний (співставлення різних підходів та трактувань щодо поняття «політичний інститут» та виокремлення подібностей); системний метод (розгляд політичного інституту з його багатогранними зв'язками з іншими інститутами та між акторами у межах інституту); герменевтичний (тлумачення підходів та понять);
 • Структура роботи складається із вступу, двох розділи розділів, у кожному по три параграфи, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі розглянуто процес становлення політичних інститутів. Окреслено основні моменти існування політичних інститутів та погляди різних дослідників на суть інституту. Також розглянуто процес перебігу інституційної трансформації та становлення інституційного балансу. Другий розділ присвячений витокам поняття «система управління конфліктами» («conflict management system») та особливостям запровадження даної системи у межах інституту. Також у розділі верифікується гіпотеза: «омбудсмен є гарант забезпечення стабільності у політичних інститутах».
 • Розділ 1. Інституційна рівновага у політичній системі

1.1 Становлення політичних інститутів

Розглядаючи політичну систему, існує думка, що слід виходити з того факту, що системність у взаємодіях внутрішньо притаманна людській спільноті, а політичне життя організоване навколо розвитку значень через символи, ритуали та церемонії. March J., Olsen J. Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press, 1989. - P. 3. Як і суспільний розвиток, розвиток політичного життя не є стабільний та характеризується низкою змін, що трапляються у процесі реалізації певних правил та обмежень. Інститути тут виступають інструментом, що структурує та обмежує політичне життя, надаючи йому певної форми та сталих характеристик. У прагненні зменшити ризики, люди впорядковують своє життя, продукуючи таким чином множину різноманітних інститутів, які можна розглядати як адаптивні підсистеми. Рибій О. В.Становлення політичних інститутів: природа та особливості процесу інституалізації // Вісник НТУ «КПІ». Політологія. Право. Соціологія. - №4. - 2010. Далі ми окреслемо декілька тлумачень різними науковцями поняття «інститут».

Сам термін «institution» став популярним у 80-ті роки 20 століття через стрімкий розвиток інституційної економіки та інституційного концепту в філософії, психології, політиці та інших сферах. Інститут розуміють як систему встановлених та широко розповсюджених соціальних правил, що структурують соціальну інтеракцію. Knight J. Institutions and Social Conflict. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - P. 2 Мова, гроші, закон, система стримувань та противаг, манери - це все інститути. Роберт Сагден у праці «Економіка прав» Sugden R. The Economics of Rights, Co-operation, and Welfare. - Oxford: Basil Blackwell, 1986. та Джон Серл у праці «Конструювання соціальної реальності» Searle J. The Construction of Social Reality. - London: Allen Lane, 1995. зазначають про конвенційність норм, тобто ці норми є погодженими. Так, наприклад, правила дорожнього руху - це затверджені правила, якими керуються учасники дорожнього руху. Але соціальні правила можуть відрізнятися. Так, в Україні правила дорожнього руху передбачають рух правосторонній, а у Британії - лівосторонній. Та варто дати чіткіше визначення для поняття «інститут».Так, інститути - це структури, що накладають зобов'язання на людську взаємодію і визначають стимули, які визначають вибір, що його робить індивід, структуруючи форму суспільства та економіки. Redmond W. A framework for the analysis of stability and change in formal institutions // Journal of Economic Issues, Sept. 2005. - P. 5. Інститути включають в себе усі форми обмежень, що створені людьми для того, щоб надати певну структуру людським взаємовідносинам. Інститути - це «правила гри», або, висловлюючись формально, створені людиною обмеження, що формулюють взаємодію між людьми. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press, 1990. - Р. 3.

Г. Спенсер визначає причину виникнення інститутів саме для виживання суспільного організму в умовах його еволюції, яке зумовило, за, необхідність формування погоджуючої і координуючої суспільної підсистеми - особливого виду регулятивного інституту, яким і є політичний. Гавра Д. Понятие социального института // Социологическая теория: классические тексты и современные дискуссии (Русско-немецкая хрестоматия)/ [Составил Головин Н.А.]. - Нью Йорк, 2001.  У свою чергу, Е. Дюркгейм писав, що притримується ідей про позитивність та природність інститутів, які виступають важливим засобом самореалізації людини. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни.  М., 1998. За його переконанням, створений людиною інститут не може базуватися на омані та брехні, інакше він не зміг би існувати доволі довго: якби інститути не базувалися на природі речей, вони перманентно зустрічали б в речах супротив, який не змогли би подолати. Таким чином, цей підхід характеризується переконанням в тому, що становлення інститутів має адаптивний характер та існування інститутів викликане необхідністю в задоволенні певних фундаментальних потреб суспільства. Мертон Р. К. Явные и латентные функции Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль/ [Под ред. В. И. Добренькова]. -- М., 1996. К. Маркс розумів інститути як штучні форми організації і регулювання соціальної діяльності, які склалися історично під впливом соціальних відносин, передусім, саме виробничих відносин. Рибій О. В.Становлення політичних інститутів: природа та особливості процесу інституалізації // Вісник НТУ «КПІ». Політологія. Право. Соціологія. - №4. - 2010. На тому ж рівні розміщені інститути у феноменологічній традиції: за переконанням М. Вебера, інститути - це результат людської діяльності, об'єктивації та втілення суб'єктивних смислів і значень. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - Институт научной информации по общественным наукам АН СССР, 1976. Отже, ми тут знаходимо підтвердження існування тих самх ритуалів та символів, про які зазначають Марч та Олсен.

Що стосується думок кінця ХХ століття, то у роботі «Політичний порядок в трансформаційних суспільствах» С. Гантінгтон пише, що політичні інститути виникли через взаємодію між суспільними силами, розвинутими процедурами і організаційними механізмами для вирішення певних розбіжностей у суспільстві: за відсутності соціальних конфліктів політичні інститути не потрібні, за повної відсутності суспільної гармонії вони неможливі. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - С. 29, 31. С. Гантінгтон фактично ототожнює інститути з повторюваними організаційними процедурами. Правила та обмеження, що отримали форму інституту для нього - це найвищий рівень інституційного розвитку організації. З іншого боку, соціологи зазначають, що інститути задовольняють найбільш важливі потреби суспільства та регламентують найвагоміші соціальні зв'язки, які створюють основу для суспільної взаємодії. Шабанова М. А. О некоторых преимуществах интеграции экономического и социологического анализа институциональных изменений // Экономическая социология. - 2006. - Т. 7. - № 4. - С. 15. Сам С. Гантінгтон доволі широко трактує інститути, в різних позиціях наділяючи його рисами університет, сільську школу, прес-конференції, манеру спілкування президентатощо. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - С. 32.

Але, питання про важливість інститутів все ж таки залишається відкритим. Інститути мають важливе значення, бо саме за допомогою інститутів утворюється стабільна картина очікувань поведінки акторів. Інститути формують логічний, послідовний зв'язок у будь-яких діях актора. Інститути одночасно стримують та стимулюють певну поведінку. По-перше, наявність будь-яких правил вже обмежує. По-друге, відбувається поштовх до дій (наприклад, правила дорожнього руху стимулюють нас їхати на «зелене» світло). Правила, що регулюють суспільний та політичний розвиток не є антитезою свободи. Свобода та правила можуть співіснувати і, навіть, бути «союзниками». Hodgson G. What Are Institutions? // Journal of economic issues. - Vol. XL. - No. 1. - 2006. - P. 2.

Отже, поглянемо на інститути як правила уважніше. Інститути є системою, де започатковано і вбудовано правила, що структурують соціальну взаємодію. Hodgson G. How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science. - London: Routledge, 2001. - P. 289. Інститут розуміють як систему встановлених та широко розповсюджених соціальних правил, що структурують соціальну інтеракцію. Інститути існують для того, щоб стримувати і спрямовувати поведінку людини. Інститути уособлюють обмеження, в межах яких люди взаємодіють один з одним. Обмеження, прописані через інституційну основу, визначають можливість встановлення певного типу організації, що буде створена. Обмеження складаються з формальних прописаних правил і, зазвичай, неписаних кодексів поведінки, котрі лежать глибше за формальні правила і доповнюють їх. Д. Норт вважає, що інститути складаються з формальних правил, неформальних обмежень (норми поведінки, домовленості, інструкції з управління) та тиску з боку формальних правил та неформальних обмежень. North D. Institutional Change: a framework of analysis // Institutional Change. Theory and Empirical Findings. [edited by Sven-Erik Sjostrand]. - 1993 - P. 35-46. Відповідно до визначень інституту, ключовим є слово «правило». Термін «правило» («rule») треба розуміти як передавані правові норми, засновані на звичаях або як постійну нормативну диспозицію, де дія A означатиме дію В. Ostrom E. An Agenda for the Study of Institutions. - Public Choice, 1986. - №48. - P. 3-25. Правила включають норми поведінки та соціальні домовленості, ритуали, традиції, символи у якості правил. Відповідно, члени суспільства поділяють та поширюють ці правила. Hodgson G. What Are Institutions? // Journal of economic issues. - Vol. XL. - No. 1. - 2006. - P. 3. Ці првила є універсальними для всього суспільства, а не лише для окремої її частини чи групи. Отже, інститути є правилами гри, а організації є гравцями. Відповідно, організації - це спеціальні установи, що включають:

а) певні критерії до запровадження певних обмежень та відокремилення своїх членів від не членів або членів інших організацій чи інститутів;

б) повну незалежність та суверенітет посади головного;

в) ланцюг командної відповідальності в середині організації. Ibid. - P. 8.

Інституційна ефективність залежить від останнього, тобто, рівня тиску на формальні та неформальні інститути. Тиск виконується через саморегульовані інструкції з управління, через помсту, та/або через суспільне схвалення або примусовий тиск держави. Ibid. - P. 8. Важливий елемент механізму функціонування інститутів полягає в тому, що встановлення факту порушення не вимагає спеціальних зусиль і що порушник підлягає суровому покаранню з боку учасників процесу взаємодії у межах конкретного інституту.

Вироблення правил і подальше слідування ним є метою існування інститутів. Розроблення цих правил є прикладом шукання вигоди через інвестування. Організації можуть не лише прямо інвестувати в придбання навичок та знань, але й можуть не прямо (через політичний процес) схиляти «публічне інвестування» в ці види знання, що зможуть підвищити її перспективи на існування. Hodgson G. What Are Institutions? // Journal of economic issues. - Vol. XL. - No. 1. - 2006. - P. 8. Людина підпорядковується правилам та виконує їх так довго, допоки її власні інтереси та першочергові завдання не перетинаються з цими правилами. Hayek F. Law, Legislation, and Liberty. Vol. 1. - Chicago: University of Chicago Press, 1973. - Р. 11. Отже, це свідчить, що не тільки інституції та правила визначають правила гри, але й людина має вибір приймати їй чи не приймати ці правила/інституції. Тобто, цей процес взаємний, і саме у цьому полягає смисл системи, де елементи впливають одне не одного.

Правила (більша частина з них) створюються в інтересах швидше приватного, ніж громадського добробуту. Правила виникають на основі особистих інтересів. Створюючи правила, їх автори зазвичай беруть до уваги можливі «витрати для захисту правил», тобто передбачають механізми, що дозволяють встановити факт порушення правила, виміряти міру порушення (і наслідку порушення для однієї із сторін обміну) і покарати порушника. Але з часом зрушення в технологіях або відносних цінах можуть привести до зміни відносної вигоди від створення правил. Політичні правила визначають ієрархічну структуру суспільства, його фундаментальну структуру прийняття рішень і найбільш важливі характеристики контролю за політичними процедурами.

У процесі взаємодії акторів на політичній арені, головним є розуміння за якими правилами актори діють. Так, для того, аби актори чітко розуміли своє положення у системі та положення інших акторів, існують певні правила що, по суті, структурують функціонування акторів. Ці правила є узгодженими та визначеними самим акторами, для того аби забезпечити стабільність системи. Такими правилами є інститути. Дослідники по-різному трактують поняття «інститут». Так, М. Шабанова зазначає, що інститути задовольняють найбільш важливі потреби суспільства та регламентують найвагоміші соціальні зв'язки, які створюють основу для суспільної взаємодії Шабанова М. А. О некоторых преимуществах интеграции экономического и социологического анализа институциональных изменений // Экономическая социология. - 2006. - Т. 7. - № 4. - С. 15.. У свою чергу, Дж. Найт зазначає, що інститут слід розуміти як систему встановлених та широко розповсюджених соціальних правил, що структурують соціальну інтеракцію. Knight J. Institutions and Social Conflict. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - P. 2 Його підтримує В. Редмонд, наголошуючи, що інститути - це структури, що накладають зобов'язання на людську взаємодію і визначають стимули, які визначають вибір, що його робить індивід, структуруючи форму суспільства та економіки. Redmond W. A framework for the analysis of stability and change in formal institutions // Journal of Economic Issues. - 2005. - P. 5. Усі зазначені визначення не суперечать, а доповнюють один одного, саме тому, розгляд всіх можливих варіантів визначення інститутів ті їх комбінування лише допомагає побачити чітку картину означення інституту та його існування у політичній системі.

Термін «інститут» та «інституція» часто використовують у різних сферах для дослідження тих чи інших закономірностей. Але, основна проблема полягає у тому, що кожен дослідник використовує цей термін, наповнюючи різними смислами. Звідси випливає певна підміна понять, що зумовлює плутанину в академічному дослідницькому середовищі. Що ж означає кожен з двох термінів нині? Як правило, під інституціями хибно розуміють організації, котрі певним чином об'єднують людей (наприклад, школу, тюрму чи університет, тощо); інституції виступають як регулятивні зразки, тобто, по суті, програми, якими суспільство обмежує поведінку індивідів. Кармазіна М., Шурбована О. «Інститут» та «інституція»: проблема розрізнення понять // Політичний менеджмент. - 08/2006. - №4 (19). Проте, як зазначає П. Бергер, «це загальноприйняте вживання надто однобоке... воно занадто пов'язує поняття інституції з тими соціальними сутностями, котрі визнаються та кодифікуються правом». Бергер П. Л., Б. Бергер. Що таке інституція? Випадок мови/ [Пер. Ю. Яремко] // Незалежний культурологічний часопис «Ї». - 2004. - число 35. Замість того, аби просто дати визначення поняття «інституція», П. Бергер намагається описати «що» є інституції через базові характеристики самих інституцій. Так, у праці «Що таке інституція. Випадок мови» П. Бергер виокремлює наступні показники:

Екстернальність. Інституції сприймаються як сутності, котрим властива зовнішня реальність. Інституція - це те, що існує поза бажань індивіда, інституція існує незалежно від індивіда. Тут, інституція відображає зовнішню реальність; це як дерево, яке існує, і, яке не можу щезнути виключно за бажанням індивіда. Тут Бергер розглядає приклад мови. Дослідник зазначає, що якщо індивід щось каже, він не думає чим він послуговується, коли висловлює свої думки, він не думаю про звуки, з яких складаються слова, він думаю про смисл. Індивід екстарналізує думки, тобто висловлює їх у зовнішній світ. Мова, якою послуговується індивід, промовець володів нею до моменту мовлення. Мова сприймається зовнішньою реальністю, притаманною індивіду не тільки на момент мовлення, але й на момент зародження самого висловлювання, вона закладена до того, як відбувається момент висловлювання. Мова сприймається промовцем і слухачем як зовнішня реальність, яка закладена до того, коли відбувався момент висловлювання.

Об'єктивність. Інституції сприймаються як сутності, яким властива об'єктивність. Щось є об'єктивно реальним лише тоді, коли хтось погоджується з тим, що це щось існує у певний спосіб. Що стосується мови, то можна казати про правильну та неправильну мову. Але у реальному житті ми сприймаємо мову як об'єктивний факт свого досвіду, тому про правильність чи неправильність мови ми не задумуємося.

Спонукальна сила. Інституціям властива спонукальна сила. Влада інституції над індивідом існує завдяки двом моментам: об'єктивності інституцій та відсутність можливості зникнення інституції за бажанням індивіда. Індивід може не зважати на інститут, а може намагатися змінити його загалом. Той факт, що інститути є значущими, ще не означає, що інституції не змінюються. Вони змінюються відповідно до діяльності безлічі індивідів, які своїми діями формують зовнішню і внутрішню оболонку інституцій. Тобто, якщо люди перестануть розмовляти якось мовою, наприклад, китайською, то вона просто зникне. Але така зміна інституцій не під силу окремому індивіду, яким намагається цілеспрямовано змінити інституцію. Індивід може на мікрорівні щось змінювати, але він скоріше буде «переможцем» у своєму мікросвіті, ніж реформатором інституції в цілому. Індивід зможе досягти успіху лише залучивши широкі маси під свої ідеї.

Моральний авторитет. Інституції володіють моральним авторитетом. Інституції посягають на легітимність, тим самим не тільки конституюючи реальність, а і виконуючи роль «жандарма», що може покарати або прочитати нотацію за порушення. Моральний авторитет проявляється у стимулюванні сорому та відчуття провини. Ті, хто не підпорядковуються правилам, підпадають під каральний механізм інституції, який може виражатися у моральних та фізичних стражданнях.

Історичність. Інституціям в властива якість історичності. Інституції - це факти, що закріплені історично, мають свою історію. Інституція, майже у всіх випадках існує до моменту появи індивіда і, існуватиме після його смерті. Таким чином, інституції це джерело знань, які акумулюються впродовж досить довгого періоду великим числом індивідів.

Справді, інституція сьогодні має позначати не те, що було інституційовано, а те, що є джерелом інституціювання, тобто, ті механізми, завдяки яким культурні орієнтири трансформуються в соціальну практику. Турен А. Повернення дієвця. - К.: Альтерпрес, 2003. - С. 19. Інституції стосуються більше суспільства, ніж суверенної влади, яка постає лише виразником суспільної волі. Інституції витрактовуються представниками інституціоналізму як соціально-психологічні феномени. Інституції є спонтанними, традиційними утвореннями. Підставою їх функціонування є аж ніяк не потреби (інтереси) системи, але - історична зумовленість. Відтак, правильно було б розуміти за терміном «інституція» встановлення, традицію, порядок, заведений в суспільстві, а «інститут», відповідно, розглядати як закріплення таких звичаїв і порядків у законах і правових нормах.

Обґрунтування політичних інститутів дослідники виводять за допомогою особливостей, які відрізняються їх від ознак інституцій та наголошують на формах їх функціонування. Так, виділять: психологічність, історичність, структурність та функціональність. Кармазіна М., Шурбована О. «Інститут» та «інституція»: проблема розрізнення понять // Політичний менеджмент. - 08/2006. - №4 (19). Першою з цих характеристик є психологічність, що означає, що будь-який суспільний інститут за своєю основою є психологічним утворенням, стійким продуктом взаємодії між акторами. Наступною важливою характеристикою інституту є історичність: інститути позиціонуються як певний продукт історичного розвитку суспільної сфери. Структурність є підтвердженням того, що кожен інститут існує як наслідок своїх взаємодій з іншими інститутами соціальної системи. Функціональність означає, що інститути існують доти, допоки виконують визначені для них суспільством функції, сприяючи інтеграції суспільства.

Треба брати до уваги те, наскільки інститути ефективно відбивають інтереси індивідів, що мають можливість використовувати їх для реалізації власних потреб. С. Гантінгтон стверджує, що можна порівнювати політичні інститути з огляду на рівень їхньої політичної інституціоналізації. У свою чергу, політичну інституціоналізацію можна охарактеризувати за критеріями, які С. Гантінгтон пропонує у своїй праці «Політичний порядок у перемінних суспільствах»:1) адаптивність-ригідність - чим більш адаптивна організація або процедура, тим вище рівень її інституціалізації, окрім того, чим більше вимог висуває оточуюче середовище і чим організація старша, тим краще вона адаптується; Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - С. 32.

2) складність-простота - чим складніша організація, тим вище рівень її інституціалізації; складність, яка в кінцевому результаті призводить до стабільності, в даному контексті розуміється як ієрархічне та функціональне примноження організаційних структур, а також диференціація окремих типів організаційних підрозділів; Там само. - С. 37.

3) автономія-підлеглість - рівень інституціалізації залежить від того, наскільки політичні організації та процедури автономні щодо інших суспільних утворень та способів поведінки; автономія політичних інститутів виміряється тим, наскільки їхні інтереси та цінності відрізняються від інтересів та цінностей інших інститутів та суспільних груп: політична організація, що є виразником та інструментом інтересів певної суспільної групи знаходиться на низькому рівні інституціоналізації. Там само. - С. 39.

4) згуртованість-роздробленість - чим більше організація згуртована, тим вищим є її рівень інституціоналізації; ефективна організація вимагає, як мінімум, високого ступеня згоди щодо функціональних кордонів групи і щодо процедур вирішення конфліктів в окреслених цими кордонами межах. Там само. - С. 41.

Гантінгтон приділяє велику увагу зазанченим моментам через те, що визначає «інституціоналізацію» як процес, за допомогою якого організації та процедури набувають цінності та стійкості, Зазнаев О. И. Вторая молодость «долгожителя»: концепт «политический институт» в современной науке // Проблемы политической науки. - Казань: Центр инновационных технологий, 2005. - С. 20. а інститути постають для нього формами поведінки, які є стійкими, вагомими та здатними до відтворення. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - С.32. Відповідно, інституціональні теорії ґрунтуються навколо центрального припущення, що інститути створюють елементи порядку та передбачення, тобто, є тими ланками, які пов'язують громадян в одне суспільне ціле на противагу багатьом іншим явищам, які їх розділяють. March J., Olsen J. Elaborating the «New Institutionalism» // The Oxford Handbook of Political Institutions. - Oxford: Oxford University Press, 2008. - Р. 4. У той час, як класичний інституціоналізм послуговується методологією холізму (тобто, розглядається як ціле) та обстоює інституціональний детермінізм (згідно з яким інститути є первинними щодо індивіда), неоінституціоналізм ґрунтується на засадах методологічного індивідуалізму та зазначає, що саме індивіди створюють інститути, виходячи з власних індивідуалістичних критеріїв. Peukert H. Bridging Old and New Institutional Economics: Gustav Schmoller and Douglass C. North, Seen with Oldinstitutionalists' Eyes // European Journal of Law and Economics. - 2001. - Vol. 11. - No 2. - Р. 93.

Для відомого неоінституціоналіста, Д. Норта, еволюція суспільств визначається кількісними та якісними характеристиками людського існування, ступенем пануванням людини над перетворення навколишнього ландшафту, а також структурою, в рамках якої взаємодіють індивіди; іншою мовою, розуміння основ розвитку суспільств забезпечує розуміння взаємодії демографічних, технологічних та інституціональних факторів. North D. Transaction Costs Through Time // Economic History, 1994. - P. 1. Норт стверджує, що інститути створені для того, щоб структурувати людську взаємодію. Причину виникнення інститутів він пояснює тим, що з підвищенням складності оточуючого середовища та зі збільшенням рівня взаємозалежності, виникла потреба в політичних, економічних, соціальних та інших інститутах, яка була зумовлена необхідністю перетворення суспільства у державу, здійснення неперсоніфікованого обміну та забезпечення механізму гарантій та захисту прав власності. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press, 1990. - P. 19.

Джерелом правил є суспільство, далі правила опускаються на рівень прав власності і потім на рівень індивідуальних домовленостей. Hodgson G. What Are Institutions? // Journal of economic issues. - Vol. XL. - No. 1. - 2006. - P. 10. Ці домовленості відбивають структуру стимулів і анти-стимулів, що кореняться в структурі прав власності (і механізмів їх забезпечення); таким чином, набір альтернатив, що відкриваються перед гравцями, і ті форми організацій, які вони утворюють під час укладення конкретних домовленостей, постають з структури прав власності. Правила можуть виникати досить спонтанно як координуючий баланс, який забезпечує зручність для агентів у процесі взаємодії. Ibid. - P. 12. Так, можна зробити припущення, що в багатьох випадках правила створюються в інтересах особистого, а не суспільного добробуту, інакше кажучи - беруть свій початок у приватних інтересах North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press, 1990. - P. 65., а стабільності неформальної або неправової інституціональної рівноваги сприяє, з-поміж іншого, недосконала система покарань за порушення законодавства. Aoki M. Endogenizing institutions and institutional changes // Journal of Institutional Economics. - 2007. - Vol. 3. - Issue 1. - P. 10. Функція правил полягає в тому, щоб полегшити політичний або економічний обмін. Цей обмін передбачає укладення угод у рамках існуючого набору інститутів, хоча, іноді гравці вважають вигідним для себе витратити ресурси на зміну досить глибоких структур суспільства, щоб змінити наявні у них права. Наприклад, розглядаючи сучасну представницьку демократію, ми бачимо, що громадська система є набагато складнішою, ніж у період появи представницьких органів взагалі - це відбулося саме завдяки розвитку різноманітних груп інтересів.

З огляду на правила, можна зазначити, що стійкість інститутів значною мірою, якщо не повністю, заснована на тому, як добре вони слугують інтересам залучених акторів: якщо інститут зазнає поразки в ефективному служінню таким інтересам, він стає слабким та недовговічним, чутливим до порушень інституціональних правил. Hall P., Thelen K. Institutional change in varieties of capitalism // Socio-Economic Review. - 2009. - №7. - P. 11. Однак варто зазначити, по-перше, актори не завжди мають повну інформацію щодо «ігрової структури» Aoki M. Endogenizing institutions and institutional changes // Journal of Institutional Economics. - 2007. - Vol. 3. - Issue 1. - P. 19., інакше кажучи, інституціональних «правил гри», а також того, як і чи правильно функціонують інститути, а отже, далеко не завжди можуть виносити справедливі рішення щодо ефективності інституту у справі слугування їхнім інтересам. По-друге, такий міцний зв'язок між суспільними запитами та діяльністю інституціональних правил притаманний передусім економічній інституціональній системі, тоді як у політичному інституціональному середовищі такий зв'язок може сильно викривлюватися. Отже, політичні інститути творяться, передусім, до потреб існуючої політичної системи. Згідно з цими, декларованими системою потребами, набувають певних функцій, утворюють канали зв'язку з іншими елементами системи (підсистемами) тощо.

Отже, говорячи про інститути, варто чітко виділяти, що інститути є сталою організаційно-оформленою сукупністю правил та норм, що структурують та обмежують поведінку акторів. Таким чином, накладають обмеження на людську взаємодію, структуруючи форму суспільства. Головна функція цих обмежень - це, в першу чергу стандартизація процедури політичного та економічного обміну, тобто, приведення до одного стандарту обміну, який обов'язків для всіх. Саме процес обмін між акторами передбачає створення конвенційних норм у межах існуючого набору інститутів. Важливе місце у процесі функціонування політичних інститутів займає процес політичної інституалізації, про який пише Гантінгтон. Він виділяє декілька основних критеріїв політичної інституалізації, серед яких: адаптивність-ригідність, складність-простота, автономія-підлеглість та згуртованість-роздробленість. Але для того, аби розглядати інститути в повній мірі варто визначити їх обґрунтованість. Так, дослідники виділяють декілька основних моментів, пов'язаних з обґрунтуванням політичних інститутів: психологічність, історичність, структурність, функціональність. Крім того, варто чітко визначити, що політичні інститути творяться відповідно, передусім, до потреб існуючої політичної системи. Згідно з цими, декларованими системою потребами, набувають певних функцій, утворюють регламентовані канали зв'язку з іншими елементами системи (підсистемами) тощо.

Великою проблемою інституційного аналізу є плутанина між інститутами та інституціями. Само тому, треба під «інститутами» розуміти сталу організаційно-оформлену сукупність правил та норм, що структурують та обмежують поведінку акторів. У свою чергу, під «інституціями» варто розуміти сукупність певних характеристик, про які говорить Бергер, тобто, екстернальність (існування поза індивідом), об'єктивність (сутності, яким властива об'єктивність), спонукальна сила (наявність влади інституції над індивідом), моральний авторитет (інституції виконують роль «жандарма»), історичність (історична континуальність).

1.2 Процес інституційної трансформації

Створення інститутів та їх зміна - це головні інструменти суб'єктів політики. Р. Коуз зазначає, що інститути були створені саме для того, щоб зменшити невпевненість у взаємодії між економічними агентами. Без інститутів взаємодія могла б ніколи не відбутися і ринок, так само як і фірми, ніколи б не існували. Coase R. The nature of the firm // Economica. - 1937. - №4. - P. 386-405. У сучасному світі, для того, щоб впливати на економіку та інші сфери життя, ми впливаємо в першу чергу на інститути, які структурують ту чи іншу сферу. І що важливо, що саме ефект від модифікаційних перетворень формує реальний світ. Інститути формують структуру стимулів, що, власне, формують стратегію поведінки фірм. У свою чергу, політичні ентерпренери та їх фірми «грають у гру» поза встановленими правилами та, власне, лобіюють змін цих встановлених та затверджених правил.

Фірми, групи інтересів, соціальні та освітні організації також впливають на інституційну зміну. Вільямсон додає, що неформальні інститути (культура, норми ті цінності) можуть змінюватися не менше одного століття, коли формальним інститутам потрібно лише двадцять років для того, щоб відбулася модифікація. Але у фірмах стратегічна або структурна зміна відбувається за значно менший відрізок часу. Williamson O. Transaction cost economics: How it works, where it is headed // Working Paper, University of California. -- Berkeley, 1997.

Суперечливість підходів до розуміння інституціональних трансформацій пояснюється наявністю в природі будь якого політичного інституту двох складових: структури та дії. Схильність до надання переваги одній з них продукує протилежні погляди на сутність інституціональних змін. Характерно, що політичні інститути як державний інструмент забезпечення стабільності - не тільки функціональна необхідність. Роль сили та статусу у виникненні та еволюції інститутів вказує на те, що держава базується не тільки на захисті прав та забезпеченні перманентних функцій, а й на принципі влади, яка виходить від посадових осіб. Відповідно, існують неекономічні «ринки» для сили і статусу, результат торгів на який суттєво впливає на інституціональну ґенезу та еволюцію. Zafirovski M. Economic and Sociological Approaches to Institutions: Economy, Society and Law // European Journal of Law and Economics. - 2000. - Vol. 10. - №1. - Р. 15. Таким чином, у процесах інституціонального розвитку не останню роль відіграє особистісний вимір сталого інституціонального утворення (мікрорівень), коли окремі актори згідно з власними цілями та відповідно до власних способів діяльності здатні наповнити сенс інститутів особливим змістом.

Процес інституційних змін є складовою частиною соціально-економічного розвитку змін, пов'язаних з інститутами. Процес інституційного перетворення лежить в основі функціонування будь-якої політичної системи і може відбуватися різними шляхами. Зміна інститутів може бути пов'язана зі зміною моделі економічного розвитку, наприклад, перехід від планової економіки до ринкової. Враховуючи сьогоденні реалії ліберального глобалізованого світу, можна казати, що зміна інститутів стосується права власності, ролі держави, державних законодавчих норм, податкової та судової системи, ринкових правил гри, типів управління та його різних видів організації. Дайнеко Д. Институциональные изменения и промышленная политика (краткий анализ)  // Бизнес-образование в условиях глобализации: Материалы науч.-практ. конф./Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента. - Иркутск: ИГУ, 2006. Не тільки причини, що вказують на потребу модернізації інституту є мотивом для дії. Підтримати мотивацію до такої дії можуть особистісні вибори, основані на бажанні певних акторів. У контексті зазначеного також важливо розрізняти «моторну» діяльність, або «посадові ролі» (голосування, депутатські запити тощо) та «ментальну» діяльність - преференційовані, обрані політичними акторами ролі. Перші - чітко визначені та інституційно оформлені відповідними практиками, другі - оформлені рольовими уподобаннями та позначають ті повноваження посадовця, які можуть, але не обов'язково мають бути реалізованими. Searing D. Rules, and Rationality in the New Institutionalism // The American Political Science Review. - 1991. - Vol. 85. - No 4. - Р. 1249. Якщо динаміка організаційних структур до певної міри «вимушена», адже є засобом для виживання, пристосування до зовнішніх мінливих умов, то серед її причин також може бути адаптація до особистісних якостей політичного актора, що провадить політику в такій структурі.

Що ж до сутності інституціональної зміни, то, за визначенням Д. Норта, вона складається з «додаткових поправок до комплексу правил, норм і забезпечення їхнього дотримання, що становлять інституціональну основу». North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press, 1990. - P. 107. Джерелами таких змін у політиці неоінституціоналісти визнають зміну світобачення людей, яка відображається у зміні відносних цінностей та уподобань. Серед причин інституціональних змін також зазначають випадкові та непередбачувані обставини; технологічні інновації і демографічні зсуви, що призводять до зміни в цінах; стратегічні дії політичних акторів; своєрідний еволюційний механізм, що забезпечує появу та закріплення нових інститутів, які оптимально відповідають потребам історичного розвитку тощо. Нечаев В. Когнитивные революции и институциональные изменения // Полис, 2002. - № 5. - С. 6.

Досить важливими для розуміння процесу інституційної зміни, про які каже Дуглас Норт. North D. Five propositions about institutional change // Economic History, 1993.

Так, Норт виділяє п'ять важливих моментів щодо процесу інституційних змін:

1. Тривала взаємодія між інститутами та організаціями в економічній площині дефіциту ресурсів та конкуренція є ключовими в процесі інституційних змін. Вивчення інституційних змін вимагає, в першу чергу, чіткої різниці між інститутами та організаціями. Так, інститути, як вже було зазначено вище - це правила гри, де організації є гравцями. Саме взаємодія між інститутами та організаціями формує інституційну зміну. Інститути є певним примусом, під який підпадає людина в процесі людської взаємодії. Цей примус складається з формальних (конституція, закони) та неформальних примусів (конвенційні норми та кодекси поведінки) та, відповідно, їхніх примусових характеристик. Цей тиск визначає певний набір можливостей. Можливості, що існують в інституційній матриці визначають тип організацій, який буде втілений в життя. Так, політичні ентерпренери організацій стимулюють процес інституційних змін, бо саме через цей процес вони отримують нові або переформатовані можливості. Стимулюючи цей процес через зміну правил, відбувається тиск на самі правила чи змінюваність ефективності санкцій та інші можливості неформального тиску. Неформальний тиск буде змінений, так само як і організація у процесі інтеракції, розвиваючи нові неформальні процеси взаємодії та, відповідно, розвиваючи нові соціальні норми, кодекси поведінки і т.д. У цьому процесі старі механізму неформального тиску не будуть використовуватися, а на зміну їм з'являться нові.

2. Конкуренція змушує організації постійно інвестувати в навички та знання для того, щоб вижити. Різні навички та знання індивідів та їхні організації потім здобувають нові можливості та, відповідно, певний набір можливих виборів, що стають альтернативами для інститутів. Нові або змінені можливості можуть сприйматися як результат зовнішніх змін у зовнішньому середовищі, що, відповідно, змінює пов'язані з цим ціни та результати зовнішньої конкуренції серед організацій у політичному та економічному аспектах. В іншому випадку постійна конкуренція, що закладена в наборі установок економіки змушує ентерпренерів та інших членів організацій інвестувати в навички та знання. Найголовнішим моментом для виживання організації у загальній системі є забезпечення максимальної ефективності використання ресурсів відповідно до інших гравців у відповідній сфері. Звичайна цікавість, безумовно, є вродженим джерелом отримання знань для людини. Так, відповідно, швидкість накопичення знань суттєво пов'язана з певними виграшами. Коли конкуренція стає загальмованою, тобто процес конкурування не відбувається або відбувається в умовах відсутності стимулів для забезпечення ефективності, організації будуть мати менше стимулів для того, аби інвестувати в нові знання. Як результат, швидкі інституційні зміни не будуть проведені, а, відповідно, інституційна структура буде стабільною. А для будь-якої організації дуже важливо, щоб енергійна організаційна конкуренція прискорювала процес інституційних змін відповідно до нагальних вимог системи.

3. Інституційна основа забезпечує певний набір стимулів, що, власне, визначають різновид навичок та знань, які необхідні для забезпечення максимальної відповідності реальним потребам організації. Інституціональна матриця визначає набір можливостей. У той час, як економіка забезпечує змішаний набір стимулів для різних типів діяльності, пов'язана з цим відносна вага є визначальним фактором у економіці. Організації, що з'являються, відбивають вже наявну структуру. Відповідно, їхні інвестиції в навички і знання будуть в однаковій мірі відображати основну структуру стимулів. Так, якщо є висока прибутковість у виробничій діяльності ми очікуємо, що організація інвестуватиме в навички і знання, які дозволять збільшити продуктивність. Пряме інвестування в підвищення кваліфікації та тренінги залежатиме від можливих переваг, але є ще більш фундаментальний вплив на подальше існування організації. Цей вплив є рівень інвестицій самого суспільства в формальну та неформальну освіту, шкільну освіту, поширення знань, та досліджень, які будуть відбивати сприйняття політичними ентерпренерами політичної та економічної ситуації.

4. Сприйняття будь-якої ситуації та, відповідно, процес інституційної зміни, залежить від ментальних конструктів гравців. Ключ до розуміння вибору, що його роблять люди - це їх сприйняття, яке, відповідно, залежить від інтерпретації інформації, яку цей індивід отримує. Ментальні конструкції людей складаються з навколишнього світу, частково з культурної спадщини, почасти через локальні норми та нелокальне навчання. Індивіди різного походження інтерпретують одні й ті ж факти по-різному. Відповідно, вони можуть робити й різні вибори у одних й тих самих ситуаціях. Френк Ган зазначає, що існує теорія, що агенти можуть мати і діяти у різних подіях, навіть, якщо вони ніколи до цього не стикалися з цими ситуаціями і, які призводять до змін у власних теоріях індивідів. Hahn F. Information, Dynamics and Equilibrium, Scottish Journal of Political Economy. - 1987. - P. 324. В результаті, множинна рівновага можлива через різні варіанти акторів з однаковими преференціями, але з різним розумінням певних фактів.

5. Економічні межі, комплементарінсть та зовнішній вигляд мережі інституційної матриці сприяють посиленню інкерментальності та залежності від попередньо прийнятих рішень, навіть, якщо умови, при яких приймалося попереднє рішення не є релевантними. Життєздатність, прибутковість та, власне, виживання організації залежать від існуючої інституційної матриці. Інституційні зміни, зазвичай, відбуваються інкрементальним шляхом та в залежності від попередньо прийнятих рішень, навіть, якщо умови, при яких приймалося попереднє рішення не є релевантними зараз. Він інкрементальний, тому що зміни масштабу можуть пошкодити існуючі організації і потім загальний масштаб процесів буде протистояти їм. Революційна зміна може відбутися тільки в разі ситуації, коли з'являється питання, відносно якого не може бути прийняте рішення серед конкуруючих організацій. Напрямок інкрементальної інституційної зміни буде відповідати існуючій інституційній матриці і визначатиметься через види знання та навички, в які ентерпренери та представники організацій інвестуватимуть. У цей спосіб, інституційна зміна буде залежати від прийнятих попередніх рішень.

Можна виділити дві протилежні концепції природи процесів інституціональної трансформації, що є вихідними для мережі теорій інституціональної зміни. Концепція «дискретної природи» («discrete nature») визначає інституціональні трансформації як наслідковий, дискретний процес, що характеризується нормативними періодами чи періодами запланованої зміни, які заміщують відповідно періоди інституціональної консолідації і стабільності та під час яких інституціональні утворення проявляють себе як динамічні, змінні та чутливі до впливу політичних сил. Peters B., Pierre J. Institutions and time: Problems of conceptualization and explanation // Journal of Public Administration Research and Theory, 1998. - Vol. 8. - No 4. - Р. 572.

Концепція «поступового розвитку» («continuous nature») розглядає організаційну зміну як тривалий, безперервний, органічний процес. Ibid. - Р. 573. Інститути відповідають на нові запити середовища адаптацією, що проходить шляхом часткової зміни їхньої поведінки та поступового «навчання». Навчання інститутів, своєю чергою, проявляється через ендогенний («внутрішній») вибір, здійснюваний на основі зокрема аналізу успіхів та невдач інших інститутів, попередніх схем діяльності тощо.

Важливо зазначити, що будь-яка зміна одного інституту тягне за собою різної інтенсивності трансформації інших інституціональних утворень, які перебувають із ним у взаємодії. Навряд чи слід розглядати серії трансформацій як унікальні та ізольовані явища, оскільки вони спричиняються головним чином суперечностями і недосконалими схемами взаємодій у всій політичній системі. Отже, можна говорити, що головним завданням таких змін є встановлення нового порядку - нової інституціональної рівноваги. Ibid. - Р. 574.

Зважаючи на природу процесів інституціональної трансформації (дискретну та поступову) та її вихідну точку, рушії (внутрішні потреби або вимоги зовнішнього середовища), можна виділити декілька моделей інституціональної зміни, Peters B., Pierre J. Institutions and time: Problems of conceptualization and explanation // Journal of Public Administration Research and Theory, Oct. 1998. - Vol. 8. - No 4. - Р. 576. що їх наведено нижче.

Моделлю непередбачуваної зміни, яка передбачає цілеспрямоване реагування інститутів на раптові зміни в зовнішньому інституціональному середовищі, послуговується переважно соціологічна теорія організацій. Рибій О. В. Основні фактори інституційного розвитку та моделі процесів інституціональної зміни // Наукові записки. Том 108, Політичні науки. - Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010. - С. 10. Оскільки кожен окремий інститут потребує відносин із оточенням, трансформації проходять взаємопов'язано та спричиняють так «званий ефект зараження»: зміна одних організаційних утворень зумовлює зміну інших. Зазначена модель, аргументи якої використовує соціологічний інституціоналізм, наголошує на тому, що у випадку змін інституціонального середовища низці певних організаційних структур надається перевага в результаті свідомого та активного вибору політичних еліт, а не в процесі «випадкового порятунку».

Модель органічної зміни ґрунтується на твердженні, що інститути контролюють певну частку ресурсів, отже, мають власний запас легітимності та автономії. Ibid. Так само вони зацікавлені в посиленні своєї влади та «збільшенні території», що досягається через стимульовану внутрішніми мотивами постійну та поступову модернізацію організаційної структури. Така інкрементальна модель відповідає логіці нормативної інституціональної теорії, яка поміщає джерела зміни в ціннісний пласт та обстоює здатність інститутів до самоусвідомлення необхідності адаптації. Так само вона відповідає й постулатам «старого» інституціоналізму, який розглядає політичні макроінститути як такі, що покликані генерувати мир та захисні спільноти. Peukert H. Bridging Old and New Institutional Economics: Gustav Schmoller and Douglass C. North, Seen with Oldinstitutionalists' Eyes // European Journal of Law and Economics. - 2001. - Vol. 11. - No 2. - Р. 108. Розроблена ранніми інституціоналістами, зокрема Г. Шмоллером, «сходинкова теорія» інкрементальних трансформацій послуговується аналогічними до моделі органічної зміни твердженнями та якнайкраще відповідає розглянутій «стабілізаційній» природі політичних інститутів.


Подобные документы

 • Політичні партії та їх роль в політичній системі суспільства. Функції політичної партії. Правові основи створення і діяльності політичних партій. Типологія політичних партій і партійних систем. Особливості становлення багатопартійної системи в Україні.

  реферат [28,9 K], добавлен 14.01.2009

 • Політичні партії та їх роль в політичній системі суспільства. Базові характеристики політичних об'єднань. Основні напрямки становлення політичної системи в незалежній Україні. Громадсько-політичні об’єднання та рухи. Типологія партійних систем.

  реферат [48,6 K], добавлен 29.01.2011

 • Аналіз процесів соціально-політичної трансформації Молдови пострадянського періоду. Процеси, які безпосередньо стосуються функціонально-динамічних характеристик політичної системи. Фактори, що впливають на трансформацію політичних інститутів суспільства.

  статья [41,8 K], добавлен 11.09.2017

 • Аналіз предмету, методу, об’єкту і суб’єкту політології - науки про політичне життя суспільства, закономірності функціонування політики, політичних систем, окремих політичних інститутів, їх взаємодію як між собою, так і з іншими підсистемами суспільства.

  реферат [23,2 K], добавлен 10.06.2010

 • Поняття інституту президентства, його місце в політичній системі суспільства, становлення і розвиток, особливості та історичні джерела. Розробка положень української державності, вклади політичних партій та їх діячів, суть реформування державної влади.

  реферат [28,6 K], добавлен 22.11.2009

 • Політична система як сукупність суспільних інститутів, правових норм та їх відносини з приводу участі у політичній владі. Моделі політичної системи, її структура і функції в Україні. Громадянське суспільство: сутність, чинники становлення і розвитку.

  реферат [29,7 K], добавлен 16.04.2016

 • Методологічні засади дослідження політичних систем та режимів. Особливості політичної системи Республіки Куба, її структура, модель та тип. Поширені класифікації політичних систем. Становлення політичного режиму країни, його стан на початку XXI сторіччя.

  курсовая работа [856,6 K], добавлен 23.06.2011

 • Лідерство як один із елементів механізму регулювання відносин індивідів, соціальних груп та інститутів у сфері політики. Три аспекти феномену лідерства: сутність, обумовлена соціальними потребами, роль лідерства у політичних системах та його типологія.

  реферат [35,0 K], добавлен 23.04.2009

 • Політичні відносини як компонент політичної системи. Носії політичної діяльності і політичних відносин. Політичне управління: суб’єкти, функції, типи. Підготовка та прийняття політичних рішень. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язку.

  контрольная работа [34,3 K], добавлен 03.04.2011

 • Аналіз підходів до визначення поняття "політична культура" - системи цінностей соціуму та його громадян, системи політичних інститутів і відповідних способів колективної та індивідуальної політичної діяльності. Соціальні функції політичної культури.

  реферат [21,0 K], добавлен 13.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.