Особливості сучасної політичної еліти України

Головні економічні та політичні чинники, що стримують реформи та обумовлюють сучасний повільний та нестабільний розвиток України. Політична еліта як основна рушійна сила в процесі державотворення та формування громадянського суспільства нашої держави.

Рубрика Политология
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 15.02.2014
Размер файла 18,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості сучасної політичної еліти України

Постановка проблеми. Неможливо переоцінити значення політичної еліти на сучасному етапі розвитку України, бо у країнах з несталими політичними системами, побудованими на доволі хиткому соціально-економічному фундаменті, до яких поки що відноситься і наша держава, основною рушійною силою у процесі державотворення та формування громадянського суспільства є саме представники політичної еліти та політичні лідери.

Сучасний повільний та нестабільний розвиток України зумовлений наявністю низки економічних та політичних чинників, що стримують реформи. Серед економічних можна виділити спад виробництва, безробіття, інфляцію, дефіцит бюджету та зростання зовнішнього боргу держави, а серед політичних - корупцію та клановість у органах державного управління, низьку політичну культуру населення та недостатній рівень адаптованості політичної еліти до соціально-політичних змін у сучасному українському суспільстві та світі.

Аналіз досліджень і публікацій. Ідеї політичного елітизму висловлювали ще Платон, Конфуцій та Н. Макіавеллі. У ХХ столітті різноманітні ідеї елітизму узагальнили та систематизували соціологи В. Парето та Г. Моска. Щодо проблеми політичних еліт в Україні, то вона займає значне місце у дослідженнях Д. Видріна, Б. Кухти, М. Куксенко, А. Пахарева, В. Полохало та інших, котрі досліджували різні аспекти цього явища. Але, не дивлячись на значні дослідження проблеми політичних еліт України та велику актуальність цієї теми у сьогоденні, окремі еліто-творчі процеси та вплив деяких особливостей політичної еліти України на розвиток держави та суспільства ще не достатньо вивчені.

Мета і завдання дослідження. Метою цієї статті є аналіз становлення сучасної політичної еліти України, її основних характеристик та шляхів її поповнення.

Виклад основного матеріалу. Політична еліта - це політично пануюча, привілейована група, яка займає керівні позиції у владних структурах і безпосередньо бере участь у виробленні, прийнятті і реалізації найважливіших рішень, пов'язаних з використанням влади. Серед науковців, що досліджують проблеми становлення, розвитку та функціонування сучасної політичної еліти в Україні, існує багато точок зору з приводу нашої еліти: від фетишизаціі до заперечення її існування. Єдине, що є спільного у наукових шкіл у цьому питанні - характеристика визначальної ролі еліти у житті українського суспільства.

Звернувшись до історії, можна виділити п'ять генерацій української політичної еліти:

· Родова еліта, XIV - середина XVII ст. (князі Острожські, Корецкі, Збаразькі, Вишневецькі, Заславські, Чарторийські і ін.).

· Козацтво, XVII-XVIII ст.

· Народницька генерація, формується в XIX ст. в умовах відродження української національної культури (яка відбувається на тлі революційних процесів в Європі, що отримали назву «Весни народів»).

· Радянського періоду, 1922-1991 рр.

· Сучасна, сформувалася після отримання Україною незалежності. [1]

Деякі вітчизняні політологи вважають, що сучасна політична еліта, котра виникла після розпаду Радянського Союзу, сформувалася як «номенклатура» та має певну «клановість».

Склад сучасної української політичної еліти дуже різноманітний: до неї входять не лише представники колишньої партійної номенклатури, але і господарники, державні чиновники, підприємці, гуманітарна інтелігенція, лідери численних партій та ін.

У складі сучасної еліти можна виділити три елементи:

· представники колишньої радянської номенклатури;

· учасники опору комуністичному режиму;

· нові громадські діячі, не пов'язані ні з першими, ні з другими. [2]

До сучасної політичної еліти сьогодні переважно належать посадовці з владних структур, котрі в останні десять років активно наповнюються представниками олігархічних угруповань. В основному механізми поповнення політичної еліти в Україні базуються на принципах кровної рідні, володіння великою власністю, особистої відданості протекціонізму і лише частково на принципах професійної компетентності, патріотизму та твердих ідеологічних переконань. [3] Сьогодні бізнес та політика в нашій країні майже зрослися воєдино, і владні повноваження дедалі частіше використовуються для лобіювання певних бізнес-інтересів. Тобто зараз більшість людей, котрі йдуть у політику - бізнесмени, що за допомогою влади, яку отримають, хочуть ще більше покращити своє матеріальне становище. Вони не здатні виробити чітку програму тривалого розвитку країни, бо кожне нове правління має свої інтереси і згідно з ними змінює не тільки політичний курс, а й закони (навіть Конституція - Основний Закон, котрий нібито повинен залишатися незмінним, за 22 роки існування незалежної України переписувалася двічі).

З огляду на це, можна визначити основні риси, характерні для сучасної української політичної еліти:

· показова деідеологізованість правлячої частини політичної еліти задля утримання влади;

· відсутність загальновизнаної мети щодо політичного майбутнього, заради якого нібито й проводять реформи;

· домінування групових інтересів над громадськими з огляду на відсутність економічної та політичної консолідації українського суспільства;

· низький рівень моральних якостей, що призводить до низького рівня довіри населення до абсолютної більшості українських політиків;

· відчуження політичної еліти від суспільства, збільшення соціального розриву між її представниками та простими громадянами;

· відносно низький рівень професійної підготовки значної частини політичної еліти, відсутність необхідного справжній політичній еліті стратегічного мислення;

Висновки. Таким чином, за роки незалежності в Україні так і не була сформована справжня політична еліта, котра прагнула б стати провідником для суспільного об'єднання та відродження нашої держави. Через свою розрізненість та відсутність відповідальності вона втратила довіру громадян як до себе, так і до рішень, котрі вона приймає. А коли народ втрачає віру у своїх лідерів, неможливо казати про ефективний розвиток держави. Україна потребує нової еліти, котра дійсно буде відповідати значенню, яке вкладають у це слово люди в усьому світі. Подальші дослідження в даному напрямі повинні перейти до практичної площини, вони мають звернутися до пошуку ефективних підходів до формування політичної еліти, підвищення рівня її професійності та відповідальності, запобігання клановості серед її представників та переважанню у них особистих інтересів над громадськими.

Список літератури

економічний політичний еліта громадянський

1. Політична еліта в Україні // - [Электронний ресурс] / URL: http://all-politologija.ru/ukr/politichna-elita-v-ukraini

2. В. Олещенко. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. - 2012 р. - вип. 3 - с. 175-182

3. О. Пухкал. Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія // Вісник національної академії державного управління при Президентові України. - 2009 р. - вип. 4 - с. 193-202

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення політичної еліти України як привілейованої меншості суспільства, яка бере участь у прийнятті і здійсненні рішень, пов'язаних з використанням державної влади. Антрепренерська (підприємницька) система формування еліти демократичних держав.

  контрольная работа [30,3 K], добавлен 11.06.2011

 • Типологія політичного лідерства. Осмислення суті політичної еліти в теоріях філософів та істориків. Періоди формування і діяльності власної еліти в українському суспільстві. Типи політичних лідерів сучасної України, розташування сил і перспективи партій.

  реферат [24,1 K], добавлен 10.03.2010

 • Поняття політичної відповідальності, політичної еліти та демократичної держави. Місце політичної відповідальності еліти в системі відносин суспільства і держави, її інститути як елементи системи стримувань і противаг. Співвідношення політики та закону.

  дипломная работа [95,6 K], добавлен 19.07.2016

 • Етапи становлення та розвитку політичної системи українського суспільства. Юридичне закріплення державності України, формування органів влади. Зародження і розвиток конституційного процесу. Необхідність здійснення кардинальної політичної реформи.

  презентация [1,5 M], добавлен 08.11.2015

 • Умови виникнення сучасної політичної еліти. Критерії формування нової політичної еліти та проблеми її розвитку на сучасному етапі функціонування. Роль та значення особистості у формуванні загальної політичної картини. Класифікація представників еліти.

  реферат [33,7 K], добавлен 24.04.2013

 • Дослідження особливостей процесу формування правлячої еліти України в сучасних умовах; її роль в управлінні суспільством. Характеристика громадських організацій як єдиного джерела політичної верхівки. Визначення причин виникнення кризи рекрутингу.

  реферат [36,7 K], добавлен 06.06.2011

 • Сутність, функції та типологія політичної культури як складової частини культури суспільства. Процес формування політичної культури. Особливості та специфіка політичної культури сучасної України, її регіональні відмінності після здобуття незалежності.

  реферат [35,8 K], добавлен 07.04.2012

 • Політологія як наука. Розвиток політичної думки в україні. Політичні концепції українських мислителів ХХ-го ст. Вебер: про особливості влади. Моделі та форми демократії. Держава в політичній системі суспільства. Релігія і політика. Політична еліта.

  шпаргалка [164,8 K], добавлен 07.12.2007

 • Виборча система України. Вибори - спосіб формування органу державної влади, органу місцевого самоврядування. Формування політичної еліти суспільства. Формування партійної системи держави. Вибори народних депутатів України. Виборча квота.

  реферат [13,9 K], добавлен 08.03.2007

 • Аналіз становлення, розвитку та механізмів формування, функцій і ролі політичної еліти в сучасній Україні. Концептуальне вивчення, з'ясування загальних та специфічних функцій і характерних рис української еліти, виявлення основних шляхів її поповнення.

  реферат [25,2 K], добавлен 13.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.