Інформаційна система оцінки інвестиційних проектів

Структура і функції інформаційної системи. Ситуаційний аналіз процесу оцінки проектів. Аналіз процесу розробки та створення технічного завдання. Створення протоколу якості системи. Структура та принцип роботи програмного продукту, опис прецендентів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.09.2014
Размер файла 980,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

1. Характеристика інформаційної системи оцінки інвестиційних проектів

1.1 Аналіз структури ІС «Інвест»

Предметна область: оцінка інвестиційних проектів.

Галузь використання ІС: фірма «Інвестор».

Мета: спростити вибір найкращого інвестиційного проекти, шляхом підвищення ефективності порівняння інвестиційних проектів за вказаними показниками.

Метою курсової роботи було вивчення предметної області оцінки інвестиційних проектів.

ІС розроблена для фірми, що займається оцінкою інвестиційних проектів на замовлення. Користувач має змогу обрати галузь для вкладання інвестицій, отримати точну інформацію про проекти, а саме: версії та стадії проекту, потреба в капіталі, плановані показники, стабільність компанії, пропозиція інвестору.

Використання розроблюваного продукту дозволить:

значно скоротити час і витрати на вибір інвестиційного проекту;

порівнювати проекти за обраними показниками;

оцінити привабливість кожного з відібраних проектів;

збір та впорядкування статистичних даних;

відібрати найоптимальніший варіант.

За умов користування даною системою - оператор, в будь-який момент зможе надати оперативну інформацію про стан виконання оцінювання, терміни виконання, експертів, що виконують оцінювання.

1.2 Дерево цілей ІС «Інвест»

Цільовий аналіз системи можна представити у вигляді дерева цілей, наведеного на рисунку 1.1. Головними цілями розроблення курсової роботи є цілі С212 та С222.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рисунок 1.1 - Дерево цілей

інформаційний система якість протокол

С1 - створення ІС оцінки інвестиційних проектів;

С21 - збільшення ефективності оцінки проектів;

С22 - автоматизація процесу вибору проекту;

С211 - створення каталогів проектів;

С212 - створення детального опису проектів;

С213 - сбір статистичних даних;

С221 - систематизувати дані оцінок експертів;

С222 - автоматизація процесу критеріальної оцінки;

С223 - вибір напрямку розвитку;

Опис цілей ІС

Збільшення ефективності оцінки проектів - створення систематизованих каталогів і детального опису проектів дозволяє більш точно відібрати проекти та підвищити ефективність оцінки.

Автоматизація процесу вибору проекту - дозволяє збільшити якість оцінювання та вибору інвестиційних проектів шляхом систематизування даних оцінювання та автоматизації процесу критеріальної оцінки.

Дерево функцій ІС «Інвест».

Розглянувши цілі, які стоять перед системою ми можемо перейти до визначення функцій нашої системи. Комплекс функцій системи можна зобразити у вигляді дерева на рисунок 1.2. В курсовій роботі розглядуються функції F211 та F221

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рисунок 1.2 - Дерево функцій: F1 - оцінка інвестиційних проектів; F21 - відбір проектів; F22 - експертна оцінка; F23 - збір статистики; F211 - сортування за вказаними параметрами; F212 - сортування за сферами діяльності; F221 - оцінка представлених проектів; F222 - систематизація даних оцінки

Опис функцій ІС

Відбір проектів - функція пов'язана з вибором проектів з каталогу, що надалі оцінюватимуться експертами.

Експертна оцінка - функція пов'язана з проведення оцінювання обраних проектів групою експертів.

Збір статистики - функція, зо передбачає збір та збереження інформації про проведення оцінка, а також збір інформації про економічну стан суспільства та дослідження ринку отриманий від маркетингових компаній.

Ситуаційний аналіз процесу тестування програних продуктів

Для ситуаційного аналізу подається модель «чорної скриньки», яка відображає такі властивості системи як цілісність і відособленість від навколишнього середовища одночасно. На цій моделі ми розглядаємо входи і виходи із системи, але не бачимо, що робиться всередині.

Вхідні дані:

Статистичні дані попередніх оцінювань, дослідження ринку та економічної ситуації;

Загальний опис проектів;

Нормативні дані: каталог проектів та нормативні документи.

Механізми регулювання: оператори вводу даних та експерти, що проводять оцінку.

Вихідні дані:

Результати оцінювання.

Рисунок 1.3 - Модель «Чорної скриньки».

1.3 Технічне завдання для ІС по оцінці інвестиційних проектів

Вступ.

Повна назва ІС: інформаційна система оцінки інвестиційних проектів

Умовне позначення: ІС «Інвест».

Обґрунтування для створення ІС: дана тема розроблена в рамках навчального плану дисципліни «Стандартизація і сертифікація в інформаційних системах будівництва» як курсова робота. ІС «Інвест» призначається для оцінки проектів, а також підбору найкращих варіантів за заданими критеріями. ІС допомагає спеціалістові порівняти представлені проекти, оцінити їх ефективність і відібрати найоптимальніший варіант. Завдяки можливості порівняння, оцінка інвестиційних проектів є більш якісною та ефективною

Термін початку та закінчення робіт по створенню ІС: початок 25.02.2013, закінчення 07.04.2013рр.

Найменування організації , що приймають участь у створенні АСУ: розробник ІС - студентка 4-го курсу «Київського Національного Університету Будівництва і Архітектури» спеціальності «Інформаційні технології проектування» Пазюра І.С. Замовник - доктор технічних наук Цюцюра С.В. Фізична адреса замовника - Київ.

Відомості про джерела фінансування: даний проект розробляється як навчальний.

Аналіз організаційної структури.

Організаційна структура фірми представлена на рис 1.4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рисунок 1.4 - Структурна схема організації

Відділ роботи з клієнтами виконує функції отримання замовлення оцінки інвестиційних проектів та передачі результатів оцінювання клієнту.

Безпосередня оцінка привабливості проектів виконується відділом оцінки та аналізу за допомогою статистичних даних зібраних відділом статистики, що отримають дані про економічну ситуацію та дослідження ринку від аутсорсингових маркетингових компаній. Нормативні акти та проектна документація перевіряється та подається відділом правового регулювання. Створенням та підтримкою інформаційної системи займається технічний відділ.

Размещено на http://www.allbest.ru/

[Введите текст]

Рисунок 1.5 - Концептуальна модель ІС «Інвест»

Характеристика об'єкту управління

ОУ повинен відповідати таким характеристикам, як урегульованість та доступність.

Підвищення ефективності процесу оцінки, певною мірою залежить від вдосконалення роботи системи обробки інформації різних рівнів і різного функціонального призначення.

Інформаційну систему обробки інформації представлено у вигляді концептуальної моделі на рис 1.5.

Призначення АСУ

Створюється інформаційна система для оцінки проектів. Основним призначенням якої є:

порівняння представлених проектів;

оцінити їх ефективність;

збір та впорядкування статистичних даних;

відібрати найоптимальніший варіант.

Основні вимоги до АСУ:

Повна та змістовна оцінка проектів;

Створена інформаційна система оцінки за критеріями;

зміни до ІС можуть вносити лише начальник відділу аналітиків та начальнку відділу статистики;

будь-який кваліфікований працівник організації може переглядати результати оцінки;

робота ІС регламентується діючими нормативними документами.

Технічний рівень забезпечення:

платформа: Windows: Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7;

процесор 1200 Mhz;

1 Гб оперативної пам'яті;

графічна карта з 512MB пам'яті.

Техніко-економічні показники:

Витрати на створення програмного продукту:

1) розрахунок вартості витрат на матеріали виконуємо виходячи з витрат на допоміжні матеріали, перелік яких приведений в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Допоміжні матеріали

Найменування матеріалу

Виробник і марка

Одиниця виміру

Норма затрат

Ціна, грн

Вартість, грн

Офісний папір формату А4

Select Ultra

Упак.

0,08

40,00

3,2

Картридж

HP DJ 6983

Шт.

1

150,00

150,00

Всього

153,2

Загальна вартість допоміжних матеріалів складає Звм = 183,2 грн.

2) розрахунок витрат оплати праці програміста виконуємо за формулою (1.1):

,

(1.1)

Де t - трудоємність створення програмного продукту, год.; Тзпгод - середня оплата програміста за годину праці, грн./год.;

Дані про трудоємність операцій, виконуваних в процесі створення програмного продукту, приведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Трудоємність операцій

Найменування операції

Витрати, год

Постановка задачі

4

Розробка алгоритму

8

Реалізація програмних модулів

10

Відлагодження

4

Тестування

1

Всього

27

Середню оплату програміста за годину праці приймаємо рівною Тзпгод = 30,00 грн./год. Виходячи з цього витрати на оплату праці програміста згідно з (1.1) дорівнюватимуть:

= 27 * 30,00 = 810,00 грн.

3) виконуємо обчислення відрахувань від заробітної плати:

відрахування у пенсійний фонд (2 %): 810,00 * 0,02 = 16,2 грн.;

фонд зайнятості (0,5 %): 810,00 * 0,005 = 4,05 грн.;

відрахування на соціальне страхування (1 %): 810,00 * 0,01 = = 8,1 грн.;

профспілковий внесок (1 %): 810,00 * 0,01 = 8,1 грн.;

відрахування на випадок травматизму (1 %): 810,00 * 0,01 = 8,1 грн.

Таким чином, загальна сума відрахованих податків - ВідрЗАГ - складає:

ВідрЗАГ = 16,2 + 4,05 + 8,1 + 8,1 + 8,1 = 44,55 грн.

Прибутковий податок (15 %): (810,00 - 44,55) * 0,15 = 114,8 грн.

4) виконуємо обчислення нарахувань на фонд заробітної плати:

ФОП = + * 0,36 = 810,00 + 810,00 * 0,36 = 1101,6 грн.

5) визначимо річний фонд часу роботи ПЕОМ за формулою (1.2):

ТЕОМ = ТГОД * (ТДН - ТВИХ) - ТТИЖ * ТПРОФ ,

(1.2)

Де TГОД - кількість робочих годин, TГОД = 8 год./добу; ТДН - загальна кількість днів у році, ТДН = 365 діб; ТВИХ - кількість святкових і вихідних днів, ТВИХ = 114 діб; ТТИЖ - число робочих тижнів у році, ТТИЖ = 35 тижнів; ТПРОФ - час профілактики по кожному тижню, ТПРОФ= = 1 год./тиждень.

Таким чином, річний фонд часу роботи ПЕОМ складає:

ТЕОМ = 8 * (365 - 114) - 35 * 1 = 1973 год.

6) балансову вартість ПЕОМ обчислимо за формулою (1.3):

СБАЛ = СРИН * ЗУСТ ,

(1.3)

Де СРИН - ринкова вартість ПЕОМ, грн.; ЗУСТ - витрати на доставку й встановлення ПЕОМ, грн.

Витрати на доставку й встановлення ПЕОМ складають 10 % від ринкової вартості ПЕОМ. Покладаємо ринкову вартість ПЕОМ рівною СРИН = 3100,00 грн і отримуємо балансову вартість ПЕОМ:

СБАЛ = 3100,00 + 3100,00 * 0,1 = 3100,00 + 310,00 = 3410,00 грн.

7) річні амортизаційні відрахування обчислимо за формулою (1.4):

ЗАМ = СБАЛ * НАМ ,

(1.4)

Де СБАЛ - балансова вартість ПЕОМ, грн.; НАМ - норма амортизації, НАМ = 20 %.

Таким чином річні амортизаційні відрахування складають:

ЗАМ = 3410,00 * 0,2 = 682,00 грн.

8) вартість електроенергії, споживаної за рік, визначаємо за формулою (1.5):

ЗЕЛ = PПЕОМ * ТПЕОМ * СЕЛ * А ,

(1.5)

Де PПЕОМ - сумарна потужність ПЕОМ, кВт; ТПЕОМ - річний час роботи ПЕОМ, год.; СЕЛ - вартість 1 кВт * год. електроенергії, СЕЛ = 0,54 грн.; А - коефіцієнт інтенсивного використання потужності ПЕОМ.

Сумарна потужність ПЕОМ PПЕОМ = 0,35 кВт. Приймаємо коефіцієнт інтенсивного використання потужності ПЕОМ рівним А = 0,9 і обчислюємо вартість електроенергії, споживаної за рік:

ЗЕЛ = 0,35 * 1973 * 0,54 * 0,9 = 335,6 грн.

9) інші витрати на експлуатацію ПЕОМ (в тому числі й витрати на поточний та профілактичний ремонт) складають 10 % від балансової вартості ПЕОМ і дорівнюють:

ЗПР = 3410,00 * 0,1 = 341,00 грн.

10) повні витрати на експлуатацію ПЕОМ визначаємо за формулою (1.6):

ЗПЕОМ = ЗЗП + ЗАМ + ЗЕЛ + ЗПР ,

(1.6)

Де ЗЗП - річні витрати на заробітну плату, грн./рік; ЗАМ - річні амортизаційні відрахування, грн./рік; ЗЕЛ - річні витрати на електроенергію, грн./рік; ЗПР - інші витрати на експлуатацію ПЕОМ, грн./рік.

Річні витрати на заробітну плату обчислюємо як добуток середньої оплати програміста за годину праці та річного фонду часу роботи ПЕОМ, тобто:

ЗЗП = ТЗПГОД * ТПЕОМ = 30,00 * 1973 = 59190,00 грн.,

тоді:

ЗПЕОМ = 59190,00 + 682,00 + 335,6 + 341,00 = 60548,6 грн.

11) вартість машинної години визначаємо за формулою (1.7):

СГОД = ЗПЕОМ / ТПЕОМ ,

(1.7)

Де ЗПЕОМ - повні витрати на експлуатацію ПЕОМ, грн.; ТПЕОМ - річний час роботи ПЕОМ, год.

СГОД = 60548,6 / 1973 = 30,70 грн./год.

12) витрати на оплату машинного часу при відлагодженні програми визначаємо за формулою (1.8):

= СГОД * ТВ ,

(1.8)

де СГОД - вартість машинної години, грн./год.; ТВ - фактичний час відлагодження програмного продукту на ПЕОМ, год.

З таблиці 1.2 видно, що ТВ = 4 год., тоді:

= 30,70 * 4 = 122,8 грн.

14) обчислення собівартості програмного продукту за статтями витрат наводяться в таблиці (1.3).

Таблиця 1.3 - Собівартість програмного продукту за статтями витрат

Статті витрат

Сума, грн.

Сировина та матеріали

153,2

Заробітна плата

1101,6

Відрахування на соціальне страхування

44,55

Витрати на оплату машинного часу

122,8

Загальновиробничі витрати

270,00

Повна собівартість

1692,15

15) оптову ціну програмного продукту визначаємо за формулою (1.9):

ЦРЕАЛ = СПОВ * (1 + РН / 100) ,

(1.9)

де СПОВ - повна собівартість виробу, грн.; РН - нормативний рівень рентабельності, РН = 20 %.

ЦРЕАЛ = 1692,15 * (1 + 20 / 100) = 2030,58 грн.

2. Розробка протоколу якості системи

2.1 Вимоги до змісту документу з програмного забезпечення модуля ІС планування проектної групи

Розробка петлі якості за ISO 9001, порівняння її зі стандартною петлею якості

На практиці використовується “петля якості” , що розпочинається і

закінчується маркетингом. Дана петля вказує на систему якості “продукції ”, і складається із заходів та дій, що розповсюджуються на кожній стадії “петлі якості“. Вона відповідає стандарту ІSО 9000, який накопичує основні вказівки по вибору і використанню стандартів у відповідності з конкретною ситуацією діяльності підприємства.

Рисунок 2.1

Стандартна петля якості має вигляд: 1. Маркетинг. Пошуки і вивчення ринку. 2. Проектування і розробка технічних1вимог1до “продукту”. 3. Матеріально1технічне забезпечення. 4. Підготовка і розробка виробничих процесів. 5. Виготовлення продукту. 6. Контроль1та випробування. 7. Упаковка та зберігання. 8. Реалізація і розподіл. 9. Монтаж і експлуатація. 10. Технічна допомога в обслуговуванні. 11. Утилізація після використання

Рисунок 2.2 - Петля якості для ІС «Інвест»: 1. Маркетинг. Пошуки і вивчення ринку. 2. Проектування і розробка технічних1вимог1до “продукту”. 3. Матеріально1технічне забезпечення. 4. Підготовка і розробка виробничих процесів. 5. Виготовлення продукту. 6. Контроль1та випробування. 7. Упаковка та зберігання. 8. Реалізація і розподіл. 9. Монтаж і експлуатація. 10. Технічна допомога в обслуговуванні. 11. Утилізація після використання

Петля якості для ІС розробляється на основі стандартної петлі якості, з врахуванням деяких нюансів. Петля якості для ІС «Інвест» зображена на рисунку 2.2.

Перший показник якості - маркетинг полягає у встановленні вимог до якості програмного продукту, визначення потреб у даному продукті.

Проектування та розробка технічних вимог до “Продукту” полягає у розробці технічних вимог та технічного завдання до даного програмного продукту.

Матеріально-технічне забезпечення полягає у визначенні основних засобів виробництва, засобів на заробітну плату і джерела їх надходження. Підготовка та розробка виробничих процесів полягає у проведенні системного аналізу процесу тестування програмного продукту, а саме визначенні цілей, функцій та задач системи, які повинні бути реалізовані в даному програмного продукті.

Виробництво “Продукту” полягає безпосередньо у розробці даного програмного продукту.

Контроль і дослідження включає в себе перелік необхідних критеріїв «Продукту», які найбільш впливають на його якість, заходи щодо запезпечення контролю якості.

Упаковка та зберігання чітко вказує на умови зберігання даної продукції; документи, які супроводжують дану продукцію використовуються для зберігання інформації в БД.

У реалізації та розподілі вказується, як саме відбувається реалізація продукту, які документи потрібні для реалізації даного програмного продукту та їх форма.

Технічна допомога в обслуговуванні полягає у технічній підтримці даного програмного програмного продукту.

Утилізація після використання включає в себе збереження релізних копій даного програмного продукту. Тобто є можливість розробляти нові версії пп, які якомога точніше відповідатимуть вимогам замовників та стандартам якості.

3. Розробка програмного продукту «Інвест»

3.1 Структура та принцип роботи програмного продукту

Опис прецендентів

Опис преценденту„ Оцінка інвестиційних проектів”

Назва прецеденту

< Оцінка інвестиційних проектів >

Виконавець

Експерт

Ціль

Оцінити проекти за обраними критеріями

Функції

< Оцінка інвестиційних проектів >

Функції

1.Створення і знищення списку проектів, що оцінюються

2.Створення і знищення списку експертів

3. Ініціалізація полів

3.1 Ініціалізація полів в список (по елементно)

3.2 Завантаження Списку із файла

4. Оцінка проектів

4.1 Оцінку економічної ефективності

4.2 Оцінку ризиків.

4.3 Загальна оцінка привабливості проекту

5. Аналіз результатів

4.4 Результати експертної оцінки проектів

5. Очищення списку

Опис

1. Сформувати рейтинг привабливості проектів

2. Сформувати список найкращих проектів

Тип

Головний

Типовий хід подій >" Оцінка інвестиційних проектів"

Дії виконання

Відгук системи

1. Ініціалізація форми

2. Ввід данних:

2.1 Вручну

2.1.1 Введення оператором даних про замовника в спец.поля

2.1.2 Натиснення кнопки „Додати”

2.1.3 Ініціалізація введених даних про проект в список

2.1.4 Виведення списку (оновлення) в таблицю на формі

2.2 Завантаження з файлу

2.2.1 Натиснення кнопки „Завантажити”

2.2.2 Вивід вікна "Відкриття файлу"

2.2.3 Знаходження(виділення) необхідного файлу

2.2.4 Натиснення кнопки "Відкрити"

2.2.5. Ініціалізація списку проектів з файла

2.2.6 Виведення списка в таблицю на формі

3. Збереження списку

3.1 Натиснення кнопки „Зберегти”

3.2 Виведення вікна "Збереження файлу"

3.3 Вибрати необхідний файл для збереження

3.4 Натиснення кнопки "Зберегти"

3.5 Збереження вмісту списка у вибраний файл

4. Додаткові функції

4.1 Відбір проектів

4.1.1 Відбір за сферою діяльності

4.1.1.1 Вибір назви галузі з списку

4.1.1.2 Ініціалізація обраної назви

4.1.1.4 Пошук всіх існуючих проектів в списку обраної галузі

4.2 Формування списку відібраних проектів

4.2 Очищення списку

4.2.1 Натиснення кнопки „Очистити”

4.2.2 Очищення вмісту списку

Альтернативний хід подій >" Оцінка інвестиційних проектів"

Дії виконання

Відгук системи

2.1 Не коректне введення даних про проект

2.2 Вивід повідомлення про невідповідність типу введених даних із типом полів

2.3 Очищення вмісту полів і переведення фокуса вводу на перше поле

3.1 Натиснення кнопки "Зберегти" при не вибраному файлу для зберігання

3.5 Створення файлу типу „dat” і збереження в ньому списку

4.2.1.1 Введення в поле для пошуку назву проету, якого не існує в списку

4.2.1.6 Вивід пустої таблиці на формі

Приклад роботи програми

Рисунок 3.1 - ”Загальний вигляд форми оцінки інвестиційних проектів”

Рисунок 3.2 - ”Загальний вигляд форми оцінки інвестиційних проектів”

Рисунок 3.3 - ”Загальний вигляд таблиці оцінок проектів”

Список використаної літератури

1. Цюцюра С.В. Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація і метрологія в інформаційних системах». - К.: КНУБА, 2002 - 28 с.

2. С.В.Цюцюра «Стандартизація і метрологія в інформаційних системах». :

Конспект лекцій: - К.: КНУБА, 2004. - 48 с.

3. ГОСТ 34.201-89. Виды комплектности и обозначение документов при создании автоматических систем.

4. ГОСТ 34.601-90. Автоматические системы. Стадии создания.

5. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создании автоматизированной системы.

Додаток

Лістинг програми

unit Main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

Menus, ExtCtrls, StdCtrls, jpeg;

type

TForm_Main = class(TForm)

MainMenu1: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N5: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

N8: TMenuItem;

N9: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

N11: TMenuItem;

N12: TMenuItem;

N13: TMenuItem;

SQL1: TMenuItem;

Button_Close: TButton;

Bevel1: TBevel;

N14: TMenuItem;

N15: TMenuItem;

N16: TMenuItem;

N17: TMenuItem;

N18: TMenuItem;

N19: TMenuItem;

img1: TImage;

lbl1: TLabel;

N20: TMenuItem;

N21: TMenuItem;

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure N4Click(Sender: TObject);

procedure N5Click(Sender: TObject);

procedure N6Click(Sender: TObject);

procedure N7Click(Sender: TObject);

procedure N9Click(Sender: TObject);

procedure N11Click(Sender: TObject);

procedure N10Click(Sender: TObject);

procedure N12Click(Sender: TObject);

procedure SQL1Click(Sender: TObject);

procedure Button_CloseClick(Sender: TObject);

procedure N14Click(Sender: TObject);

procedure N15Click(Sender: TObject);

procedure N16Click(Sender: TObject);

procedure N17Click(Sender: TObject);

procedure N19Click(Sender: TObject);

procedure N23Click(Sender: TObject);

procedure N21Click(Sender: TObject);

var

Form_Main: TForm_Main;

implementation

uses Warhouses, Presences, Books, Sales, In_Warhouse, In_Book, In_Presence,

In_Sale, SQL_Query, QKnowledge, QSale_Cost, QAuthor, QGain, Unit1, Unit2, Unit3;

procedure TForm_Main.N2Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

procedure TForm_Main.N4Click(Sender: TObject);

begin

Form_Warhouses.Show;

end;

procedure TForm_Main.N5Click(Sender: TObject);

begin

Form_Presences.Show;

end;

procedure TForm_Main.N6Click(Sender: TObject);

begin

Form_Books.Show;

end;

procedure TForm_Main.N7Click(Sender: TObject);

begin

Form_Sales.Show;

end;

procedure TForm_Main.N9Click(Sender: TObject);

begin

Form_In_Warhouse.Show;

end;

procedure TForm_Main.N11Click(Sender: TObject);

begin

Form_In_Book.Show;

end;

procedure TForm_Main.N10Click(Sender: TObject);

begin

Form_In_Presence.Show;

end;

procedure TForm_Main.N12Click(Sender: TObject);

begin

Form_In_Sale.Show;

end;

procedure TForm_Main.SQL1Click(Sender: TObject);

begin

Form_SQL_Query.Show;

end;

procedure TForm_Main.Button_CloseClick(Sender: TObject);

begin

close;

end;

procedure TForm_Main.N14Click(Sender: TObject);

begin

Form_QKnowledge.Show;

end;

procedure TForm_Main.N15Click(Sender: TObject);

begin

Form_QSale_Cost.Show;

end;

procedure TForm_Main.N16Click(Sender: TObject);

begin

Form_QAuthor.Show;

end;

procedure TForm_Main.N17Click(Sender: TObject);

begin

Form_QGain.Show;

end;

procedure TForm_Main.N19Click(Sender: TObject);

begin

ShowMessage('Курсова. Кнубіа. Ітеп31. Пазюра');

end;

procedure TForm_Main.N23Click(Sender: TObject);

begin

form2.show;

end;

procedure TForm_Main.N21Click(Sender: TObject);

begin

zvit.QuickRep1.Preview;

end;

procedure TForm_Main.N24Click(Sender: TObject);

begin

zvit2.QuickRep2.Preview;

end;

unit Warhouses;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,

StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids, Db, DBTables;

type

TForm_Warhouses = class(TForm)

Table_Warhouses: TTable;

DataSource_Warhouses: TDataSource;

DBGrid1: TDBGrid;

DBNavigator1: TDBNavigator;

Button_Close: TButton;

Query_Delete: TQuery;

Edit1: TEdit;

Button1: TButton;

Label1: TLabel;

Edit2: TEdit;

Label2: TLabel;

procedure Button_CloseClick(Sender: TObject);

procedure Table_WarhousesBeforeDelete(DataSet: TDataSet);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

end;

var

Form_Warhouses: TForm_Warhouses;

implementation

uses Presences, Sales;

procedure TForm_Warhouses.Button_CloseClick(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

procedure TForm_Warhouses.Table_WarhousesBeforeDelete(DataSet: TDataSet);

var

id: string;

begin

//подтверждение удаления записи

if MessageDlg('Текущая запись и все связанные с ней записи будут удалены.' +#13+'Продолжить?',

mtConfirmation,[mbOK,mbCancel],0)=mrCancel then begin

Abort;

end;

//закрытие запроса на удаление

Query_Delete.Close;

//получение ключа удаляемой записи

id:=Table_Warhouses.FieldByName('id').AsString;

//очищение SQL-запроса

Query_Delete.SQL.Clear;

//добавление текста SQL-запроса

Query_Delete.SQL.Add('DELETE FROM presences');

Query_Delete.SQL.Add('WHERE presences.id_warhouse='+id);

//выполнение запроса

Query_Delete.ExecSQL;

Query_Delete.SQL.Clear;

Query_Delete.SQL.Add('DELETE FROM sales');

Query_Delete.SQL.Add('WHERE sales.id_warhouse='+id);

Query_Delete.ExecSQL;

//обновление данных в окнах программы

Form_Presences.Table_Presences.Close;

Form_Presences.Table_Presences.Open;

Form_Sales.Table_Sales.Close;

Form_Sales.Table_Sales.Open;

end;

procedure TForm_Warhouses.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Table_ Warhouses. Locate ('ID',Edit1.Text,loCaseInsensitive, loPartialKey);

Table_ Warhouses. Locate ('Phone',Edit2.Text,loCaseInsensitive, loPartialKey);

end;

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.