Створення програмного продукту "Статистика метеоспостережень"

Основні завдання синоптичної метеорології. Призначення та область застосування програмного продукту "Статистика метеоспостережень", функціональні вимоги до нього. Інформаційне забезпечення, структура, опис інтерфейсу. Тестування програмного продукту.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.04.2016
Размер файла 3,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Анотація
 • Вступ
 • 1. Технічне завдання
 • 1.1 Призначення та область застосування програмного продукту
 • 1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту
 • 1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту
 • 1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту
 • 2. Документи техно-робочого проекту
 • 2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту
 • 2.2 Структура програмного продукту
 • 2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем
 • 2.4 Тестування програмного продукту та його результати
 • Висновки
 • Перелік використаної літератури та інформаційних ресурсів
 • Додаток

Анотація

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему "Створення програмного продукту "Статистика метеоспостережень"" складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку літератури та додатку.

Програмний продукт здійснює формування електронного реєстру та презентацію показників метеорологічних спостережень по областях (регіонах), визначених користувачем.

У вступі наведені основні завдання синоптичної метеорології, обґрунтування доцільності створення модуля, сформульовані проблеми дослідження та мета курсової роботи.

В першій частині курсової роботи наведені розділи технічного завдання до програмного продукту, а саме: призначення програмного продукту, функціональні, кваліфікаційні та експлуатаційні вимоги.

Характеристика створеного програмного продукту наведена у другій частині курсової роботи. Тут представлені окремі розділи техно-робочого проекту: структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації програмного продукту.

У висновках підведені підсумки виконання курсової роботи.

Список літератури містить перелік літературних джерел, які були використані при виконанні курсової роботи.

В додатку наведений текст програмного продукту.

програмний продукт інтерфейс метеоспостереження

Вступ

Основними завданнями синоптичної метеорології є:

· дослідження регіональних особливостей та закономірностей атмосферних процесів в Україні;

· дослідження небезпечних (НЯ) і стихійних гідрометеорологічних явищ (СГЯ) погоди, умов їх формування, повторюваності, мінливості;

· розробка і вдосконалення методів і технологій метеорологічних прогнозів і попереджень про небезпечні та стихійні явища погоди;

· дослідження в області динамічної метеорології, зокрема розробка чисельної регіональної моделі погоди;

· застосування синоптичних методів до задач кліматології, гідрології, агрометеорології;

· дослідження та оцінка причинно-наслідкових механізмів регіональних змін клімату, розробка проекцій зміни екстремальних явищ погоди в Україні до середини ХХІ ст.;

· дослідження впливу зміни клімату на стан природного середовища, економіку країни, здоров'я людини.

Вирішення цих завдань неможливе без розробки та вдосконалення інформаційних систем та технологій обробки і накопичення метеорологічної інформації.

Достовірність результатів у зазначених напрямках, отриманих як теоретичними, так і чисельними методами, можна підвищити за допомогою сучасних засобів автоматизованої обробки багаторічних метеорологічних спостережень. Це вимагає створення бази даних кліматичних характеристик для широкого використання на підприємствах у задачах, пов'язаних з обробкою кліматичної інформації.

Метою курсової роботи є створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію показників метеорологічних спостережень по областях (регіонах), визначених користувачем.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатку.

1. Технічне завдання

1.1 Призначення та область застосування програмного продукту

Програмний продукт призначений для формування електронного реєстру та презентації показників метеорологічних спостережень по областях (регіонах), визначених користувачем. В презентаціях відображаються значення метеорологічних показників, таких як температура повітря, атмосферний стан, напрямок та швидкість вітру, вологість повітря та атмосферний тиск.

Програмний продукт має можливість автономного використання, а також включення його до складу автоматизованих систем наукових досліджень. Його інтегрування не потребує внесення значних змін в програмному коді. Воно виконується засобами проектування IDE С++Builder.

Результати своєї роботи модуль зберігає в базі даних MS Access.

1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту

Програмний продукт повинен виконувати такі функціональні задачі:

· Формування реєстру областей або кліматичних зон.

· Формування реєстру метеорологічних показників (температури та вологості повітря, швидкості та напрямку вітру, атмосферний стан і тиск) по областях (регіонах).

· Відображення метеорологічних показників для області (регіону), обраного користувачем.

· Автоматична презентація метеорологічних показників по всіх областях з використанням карт областей (регіонів) або інших зображень, призначених користувачем під час формування реєстру.

Формування реєстрів передбачає виконання над даними технологічних операцій введення, редагування, видалення даних.

1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту

Інтерфейс програмного продукту з користувачем повинен будуватися за принципами простоти, інтуїтивної зрозумілості, однозначності тлумачення.

Для виконання окремих функціональних задач користувачу слід надавати максимальний обсяг необхідної інформації. Інтерфейс, що не стосується конкретної функціональної задачі під час її реалізації, повине бути прихований від користувача. Це дозволить йому зосередити свою увагу, уникнути помилок під час діалогу.

Всі дії користувача повинні контролюватися програмним продуктом. Некоректні дії повинні передчасно блокуватися або викликати появу повідомлень про причини відміну їх виконання.

Для реалізації інтерфейсу з користувачем програмний продукт повинен використовувати такі інструментальні засоби:

- головне меню для вибору та виконання функціональних задач;

- список для формування, зберігання та відображення складу областей (регіонів), для яких демонструватиметься презентація прогнозу погоди.

- графічні поля для відображення карт регіонів або інших пов'язаних з ними фотографій, малюнків тощо;

- діалогове вікно з таблицею, призначеною для формування, зберігання та відображення даних метеорологічного прогнозу;

- діалогова панель з полями та списками вибору значень метеорологічних показників та кнопками керування процесом формування таблиці;

- панель для відображення прогнозованих значень метеорологічних показників для заданого регіону під час презентацій;

- текстове поле для відображення температурних показників по областях (регіонах) у вигляді рухомої стрічки.

Програмний продукт самостійно здійснює наступні заходи безпеки свого функціонування:

- захист від помилкових дій користувача під час реалізації інтерфейсу - всі дані, введені ним в інтерактивному режимі, перевіряються на коректність: відповідність типів, форматів, значень;

- блокування доступу до кнопки виконання технологічних операцій введення та редагування даних в реєстрах до повного визначення всіх даних. Це забезпечує повноту інформації в базі даних та застерігає від її невизначеності;

- збереження в електронних реєстрах даних, введених користувачем, для їх наступного відновлення, в разі необхідності, та багаторазового використання;

- використання інструментальних засобів, спроможних самостійно контролювати формати даних.

1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту

Реалізація програмного продукту повинна здійснюватись в інтегрованому середовищі програмування С++-Builder.

Для забезпечення зв'язку з MS Access необхідна наявність на комп'ютері утиліти Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, яка, як правило, постачається в комплекті з операційною системою Windows XP.

Програмний продукт повинен бути виконаний у вигляді додатку та функціонувати в операційній системі Windows XP на будь-яких комп'ютерах.

В разі відсутності потреби в модифікації програмного продукту середовище програмування С++-Builder та пакет програм MS Access можуть бути відсутніми на комп'ютері.

Встановлення програмного продукту на комп'ютер повинно здійснюватися шляхом копіювання папки з exe-файлом. База даних повинна розташовуватись в цій самій папці.

2. Документи техно-робочого проекту

2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту

Програмний модуль створює інформаційне забезпечення власними засобами і зберігає його в базі даних Meteo. mdb.

База даних містить три взаємопов'язані таблиці (рис. 1).

Рис. 1. Схема зв'язку між таблицями бази даних

Склад полів таблиць бази даних наведений на рис. 1.

Зв'язок з базою даних реалізується автоматично засобами програмного продукту. Файл бази даних зберігається в папці, де розташований exe-файл програмного проекту. Шлях до папки визначається програмно.

2.2 Структура програмного продукту

До складу програмного продукту входять модулі UnitMain. cpp, UnitReg. cpp, UnitPar. cpp, UnitMet. cpp, UnitData. cpp, які містять:

- реалізації подій стандартних компонентів інтегрованого середовища С++Builder, використаних під час візуального проектування програмного продукту;

- функції виконання функціональних задач та окремих технологічних операцій.

Тексти програмних модулів наведені в Додатку.

Склад програмних компонентів з зазначенням їх функціонального призначення наведені в табл. 1-5.

Таблиця 1

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitMain. cpp

Головний модуль

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall InterfaceControl ()

Керування станом інтерфейсу головного вікна

2

void __fastcall FormActivate

(TObject *Sender)

Встановлення параметрів інтерфейсу на початку роботи програмного проекту

3

void __fastcall NRaddClick

(TObject *Sender)

Введення даних про регіон

4

void __fastcall NReditClick

(TObject *Sender)

Редагування даних про регіон

5

void __fastcall NRdelClick

(TObject *Sender)

Видалення регіону

6

void __fastcall NRsortClick

(TObject *Sender)

Сортування регіонів за алфавітом

7

void __fastcall NPClick

(TObject *Sender)

Відкриття вікна "Метеорологічні показники"

8

void __fastcall NMautoClick

(TObject *Sender)

Моніторинг в автоматичному режимі

9

void __fastcall NMmanualClick

(TObject *Sender)

Моніторинг під керуванням користувача

10

void __fastcall NMCClick

(TObject *Sender)

Скасування режиму моніторингу

11

void __fastcall Timer1Timer

(TObject *Sender)

Моніторинг в автоматичному режимі

12

void __fastcall NVClick

(TObject *Sender)

Завершення роботи програмного проекту

Таблиця 2

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitReg. cpp

Модуль редагування даних про регіони метеоспостережень

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall EditRegChange

(TObject *Sender)

Керування відображенням кнопки збереження даних про регіони

2

void __fastcall SBaddClick

(TObject *Sender)

Введення карти регіону

3

void __fastcall SBdelClick

(TObject *Sender)

Видалення карти регіону

4

void __fastcall SBsaveClick

(TObject *Sender)

Збереження змін в реєстрі регіонів

5

void __fastcall SBcancelClick

(TObject *Sender)

Скасування змін в реєстрі регіонів

Таблиця 3

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitPar. cpp

Модуль формування значень метеорологічних показників по регіонах

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall FormActivate

(TObject *Sender)

Встановлення параметрів інтерфейсу при відкритті вікна "Метеорологічні параметри"

2

void __fastcall SBaddClick

(TObject *Sender)

Відкриття вікна редагування метеорологічних параметрів

3

void __fastcall SBcancelClick

(TObject *Sender)

Видалення метеорологічних параметрів для поточного регіону

4

void __fastcall SBdelClick

(TObject *Sender);

Видалення усіх метеорологічних параметрів

5

void __fastcall SpeedButton1Click

(TObject *Sender)

Закриття вікна "Метеорологічні параметри"

Таблиця 4

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitMet. cpp

Модуль редагування значень метеорологічних параметрів

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall EditDTChange

(TObject *Sender)

Керування відображенням кнопки збереження значень метеорологічних параметрів

2

void __fastcall SBsaveClick

(TObject *Sender)

Збереження значень метеорологічних параметрів

3

void __fastcall SBcancelClick

(TObject *Sender)

Скасування змін метеорологічних параметрів

Таблиця 5

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitData. cpp

Модуль зв'язку з базою даних

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TabREGAfterScroll

(TDataSet *DataSet)

Відображення значень метеорологічних показників під час моніторингу при навігації по таблиці регіонів

2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем

Інтерфейс програмного продукту з користувачем реалізується з використанням вікон (форм C++Builder), на яких під час візуального проектування були розташовані візуальні компоненти.

Вигляд головного вікна програмного продукту представлений на рис.1. У лівій частині вікна розташований список регіонів, у правій - карта поточного регіону в списку.

Функціональні задачі та технологічні операції виконуються за допомогою команд головного меню.

Рис. 1. Вигляд головного вікна програмного продукту

Пункт меню "Регіони" призначений для формування однойменного реєстру. Команди цього пункту виконують технологічні операції введення, редагування та видалення, сортування даних у цьому реєстрі. Введення та редагування даних про регіони здійснюється за допомогою діалогового вікна, зображеного на рис. 2.

Рис. 2. Вигляд вікна введення та редагування назв та картографічних зображень регіонів

Найменування регіону вводиться в полі з відповідною назвою, що знаходиться в верхній частині вікна. В центральній ділянці вікна завантажується з файлу зображення карти. Цю дію виконує перша кнопка в лівій частині інструментальної панелі, розташованої в нижній частині вікна. Завантаження карти здійснюється за допомогою стандартного системного діалогу відкриття файлів. Видалення карти здійснюється за допомогою другої кнопки в лівій частині інструментальної панелі.

Кнопки, що розташовані в правій частині інструментальної панелі, призначені для збереження даних в реєстрі (перша в правій групі) або скасування розпочатої технологічної операції (друга в правій групі).

Видалення регіону виконуються лише після підтвердження своїх намірів користувачем у запиті, що відображається в стандартному діалоговому вікні IDE C++Builder (рис. 3).

Рис. 3. Вигляд запиту на підтвердження технологічної операції видалення регіону

Якщо користувач скасує операцію, відображатиметься повідомлення, наведене на рис. 4.

Рис. 4. Вигляд повідомлення про скасування операції видалення регіону

За допомогою команди "Сортувати за алфавітом" пункту меню "Регіони" можна розташувати регіони в алфавітному порядку.

Пункт меню "Метеорологічні показники" призначений для відкриття вікна з однойменним заголовком, що зображене на рис. 5.

Рис. 5. Вигляд вікна "Метеорологічні показники"

У нижній частині вікна розташована інструментальна панель з кнопками для виконання технологічних операцій в реєстрі метеорологічних показників. Решта вікна відведена для таблиці показників.

Натискання кнопки з надписом "Ввести значення параметрів" призведе до відкриття діалогового вікна, зображеного на рис. 6.

Рис. 6. Вигляд вікна введення (редагування) значень метеорологічних показників

Наведене вікно містить:

· поля редагування денної та нічної температури, атмосферного тиску швидкості вітру та вологості повітря;

· списки вибору характеристик атмосферного стану та напрямку вітру;

· інструментальну панель, на якій відображається назва регіону та розташовані дві кнопки: перша - для збереження визначених даних у реєстрі метеорологічних показників, друга - для скасування розпочатої технологічної операції введення (редагування) їх значень.

Видалити значення для поточного регіону або взагалі очистити таблицю від значень метеорологічних показників можна за допомогою кнопок з відповідними надписами, що розташовані на інструментальній панелі. Кнопка закриття вікна метеорологічних показників також знаходиться на цій панелі.

Моніторинг метеорологічних показників здійснюється за допомогою команд пункту меню "Моніторинг". Автоматичне керування моніторингом полягає в тому, що з певним інтервалом часу в головному вікні відображаються:

· карта чергового регіону,

· значення метеорологічних показників для цього регіону.

Після відображення даних останнього в списку регіону процес розпочинається спочатку. Зупинення автоматичного моніторингу здійснюється користувачем за допомогою команди "Скасування режиму моніторингу" пункту меню "Моніторинг".

Моніторинг під керуванням користувача полягає в тому, що він обирає в списку потрібні регіони і бачить їх карти та значення метеорологічних показників. Вибір регіонів може здійснюватися в будь-якому порядку. Вихід з режиму моніторингу здійснюється таким самим чином, що для автоматичного.

В режимі моніторингу неможливо редагувати дані - відповідні пункти меню втрачають доступ. Після скасування режиму моніторингу досту до них відновлюється.

Завершення роботи програмного продукту здійснюється за допомогою пункту меню "Вихід" головного вікна.

2.4 Тестування програмного продукту та його результати

На етапі тестування визначаються споживчі властивості програмного продукту. Успішне проведення повномасштабного тестування є запорукою його якості та ефективного використання під час експлуатації.

План тестування програмного продукту складено з наступних міркувань:

- визначення повноти реалізації всіх функціональних вимог;

- перевірка виконання критеріїв безпеки;

- доведення його працездатності, стійкого виконання та коректного завершення всіх операцій незалежно від дій користувача.

Тестування програмного продукту складалося з таких кроків:

1. Контроль коректності керування станом інтерфейсу головного вікна.

2. Контроль коректності формування реєстру регіонів.

3. Контроль коректності формування реєстру метеорологічних показників.

4. Контроль коректності моніторингу в автоматичному режимі.

5. Контроль коректності моніторингу під керуванням користувача.

Результати тестування підтвердили коректність виконання всіх функціональних та кваліфікаційних вимог.

Висновки

Програмний продукт "Статистика метеоспостережень" розроблено на основі індивідуального завдання до курсової роботи. Він реалізує формування електронного реєстру та презентацію показників метеорологічних спостережень по областях (регіонах), визначених користувачем.

Програмний продукт розроблено з використанням в якості інструментальних засобів інтерактивного об'єктно-орієнтованого середовища програмування C++-Builder та СКБД MS Access, що відповідає сучасним тенденціям розвитку технологій розробки системного програмного забезпечення.

Випробування програмного продукту продемонстрували його працездатність та відповідність заданим функціональним, кваліфікаційним та експлуатаційним вимогам.

Перелік використаної літератури та інформаційних ресурсів

1. Архангельський А.Я. Программирование в C++Builder. - M. БИНОМ, 2012, 1162с.

2. Герберт Шилд. С++ для начинающих. Москва-2007, с.485 с.

3. Глинський Я. М та ін. С++ і С++Builder. Навчальний посібник. - Львів, 2004. Х.: Фоліо, 2004, 189с.

4. Кораблев В.С. С и С++. - К.: BHV, 2002, 251с.

5. Сопронюк С.М. Системне програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. - Чернівці: ЧНУ, 2003, 142с.

6. Стенли Б. Липпман. Основы программирования на С++. - М. - СПб. - К. Вильямс, 2002, 631с.

7. http://www.e-reading.org.ua/bookreader. php/141823/Hart_ - _Sistemnoe_programmirovanie_v_srede_Windows.html

8. http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/c/c4/index. htm

9. http://lib.rus. ec/b/183565

Додаток

Програмний код

// Статистика метеоспостережень - головний модуль

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "UnitMain. h"

#include "UnitData. h"

#include "UnitReg. h"

#include "UnitPar. h"

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TFormMain *FormMain;

__fastcall TFormMain:: TFormMain (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// Керування станом інтерфейсу головного вікна

void __fastcall TFormMain:: InterfaceControl ()

{

NRedit->Enabled=FormData->TabREG->RecordCount>0;

NRdel->Enabled=NRedit->Enabled;

NRsort->Enabled=NRedit->Enabled;

NM->Enabled=NRedit->Enabled;

NP->Enabled=NRedit->Enabled;

}

// Встановлення параметрів інтерфейсу на початку роботи програмного проекту

void __fastcall TFormMain:: FormActivate (TObject *Sender)

{

InterfaceControl ();

}

// Введення даних про регіон

void __fastcall TFormMain:: NRaddClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Insert ();

FormReg->ShowModal ();

InterfaceControl ();

}

// Редагування даних про регіон

void __fastcall TFormMain:: NReditClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Edit ();

FormReg->ShowModal ();

InterfaceControl ();

}

// Видалення регіону

void __fastcall TFormMain:: NRdelClick (TObject *Sender)

{

if (Application->MessageBox ("Підтвердіть необхідність або скасуйте видалення регіону!","Увага!",MB_YESNO) ==6)

{

FormData->TabREG->Delete ();

InterfaceControl ();

}

else ShowMessage ("Операцію скасовано користувачем");

}

// Сортування регіонів за алфавітом

void __fastcall TFormMain:: NRsortClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->IndexFieldNames="Регіон";

}

// Відкриття вікна "Метеорологічні показники"

void __fastcall TFormMain:: NPClick (TObject *Sender)

{

FormPAR->ShowModal ();

}

// Моніторинг в автоматичному режимі

void __fastcall TFormMain:: NMautoClick (TObject *Sender)

{

NR->Enabled=false;

NP->Enabled=false;

NMmanual->Enabled=false;

Panel2->Visible=true;

ImageKartu->Visible=true;

FormData->TabREG->First ();

Timer1->Enabled=true;

}

// Моніторинг під керуванням користувача

void __fastcall TFormMain:: NMmanualClick (TObject *Sender)

{

NR->Enabled=false;

NP->Enabled=false;

NMauto->Enabled=false;

ImageKartu->Visible=true;

Panel2->Visible=true;

}

// Скасування режиму моніторингу

void __fastcall TFormMain:: NMCClick (TObject *Sender)

{

NR->Enabled=true;

NP->Enabled=true;

NMmanual->Enabled=true;

NMauto->Enabled=true;

ImageKartu->Visible=false;

Panel2->Visible=false;

Timer1->Enabled=false;

}

// Моніторинг в автоматичному режимі

void __fastcall TFormMain:: Timer1Timer (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Next ();

if (FormData->TabREG->Eof) FormData->TabREG->First ();

}

// Завершення роботи програмного проетку

void __fastcall TFormMain:: NVClick (TObject *Sender)

{

Close ();

}

// Статистика метеоспостережень - модуль редагування даних про регіони

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "UnitReg. h"

#include "UnitData. h"

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TFormReg *FormReg;

__fastcall TFormReg:: TFormReg (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// Керування відображенням кнопки збереження даних про регіони

void __fastcall TFormReg:: EditRegChange (TObject *Sender)

{

SBsave->Visible=EditReg->Text! =0;

}

// Введення карти

void __fastcall TFormReg:: SBaddClick (TObject *Sender)

{

if (OpenKarta->Execute ())

Karta->Picture->LoadFromFile (OpenKarta->FileName);

}

// Видалення карти

void __fastcall TFormReg:: SBdelClick (TObject *Sender)

{

Karta->Picture->Bitmap=NULL;

}

// Збереження змін в реєстрі регіонів

void __fastcall TFormReg:: SBsaveClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Post ();

Close ();

}

// Скасування змін в реєстрі регіонів

void __fastcall TFormReg:: SBcancelClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Cancel ();

Close ();

}

// Статистика метеоспостережень - модуль метеорологічних параметрів

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "UnitPar. h"

#include "UnitData. h"

#include "UnitMet. h"

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TFormPAR *FormPAR;

__fastcall TFormPAR:: TFormPAR (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// Встановлення параметрів інтерфейсу при відкритті вікна "Метеорологічні параметри"

void __fastcall TFormPAR:: FormActivate (TObject *Sender)

{

;

}

// Відкриття вікна редагування метеорологічних параметрів

void __fastcall TFormPAR:: SBaddClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Edit ();

FormMET->ShowModal ();

}

// Видалення метеорологічних параметрів для поточного регіону

void __fastcall TFormPAR:: SBcancelClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Edit ();

FormData->TabREG_2->Clear ();

FormData->TabREG_3->Clear ();

FormData->TabREG_4->Clear ();

FormData->TabREG_5->Clear ();

FormData->TabREG_6->Clear ();

FormData->TabREG_7->Clear ();

FormData->TabREG_8->Clear ();

FormData->TabREG->Post ();

}

// Видалення усіх метеорологічних параметрів

void __fastcall TFormPAR:: SBdelClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->First ();

while (! FormData->TabREG->Eof)

{

FormData->TabREG->Edit ();

FormData->TabREG_2->Clear ();

FormData->TabREG_3->Clear ();

FormData->TabREG_4->Clear ();

FormData->TabREG_5->Clear ();

FormData->TabREG_6->Clear ();

FormData->TabREG_7->Clear ();

FormData->TabREG_8->Clear ();

FormData->TabREG->Post ();

FormData->TabREG->Next ();

}

}

// Закриття вікна "Метеорологічні параметри"

void __fastcall TFormPAR:: SpeedButton1Click (TObject *Sender)

{

Close ();

}

// Статистика метеоспостережень - модуль редагування значень метеорологічних параметрів

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "UnitMet. h"

#include "UnitData. h"

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TFormMET *FormMET;

__fastcall TFormMET:: TFormMET (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// Керування відображенням кнопки збереження значень метеорологічних параметрів

void __fastcall TFormMET:: EditDTChange (TObject *Sender)

{

SBsave->Visible=EditDT->Text! =0 && EditNT->Text! =0 &&

EditAT->Text! =0 && EditVV->Text! =0 && EditVV->Text! =0 &&

BoxAS->Text! =0 && BoxNV->Text! =0;

}

// Збереження значень метеорологічних параметрів

void __fastcall TFormMET:: SBsaveClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Post ();

Close ();

}

// Скасування змін метеорологічних параметрів

void __fastcall TFormMET:: SBcancelClick (TObject *Sender)

{

FormData->TabREG->Cancel ();

Close ();

}

// Моніторинг метеоспостережень - модуль зв"язку з БД

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "UnitData. h"

#include "UnitMain. h"

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TFormData *FormData;

__fastcall TFormData:: TFormData (TComponent* Owner)

: TDataModule (Owner)

{

}

void __fastcall TFormData:: TabREGAfterScroll (TDataSet *DataSet)

{

if (! FormMain->NR->Enabled)

{

if (FormData->TabREG_2->IsNull)

{

FormMain->Label7->Caption=" Дані відсутні";

FormMain->Label6->Caption="";

FormMain->Label5->Caption="";

FormMain->Label4->Caption="";

FormMain->Label3->Caption="";

FormMain->Label2->Caption="";

}

else

{

FormMain->Label7->Caption=FormData->TabREG__->AsString; // атмосферний стан

FormMain->Label6->Caption="Денна температура - "+FormData->TabREG_2->AsString;

FormMain->Label5->Caption="Нічна температура - "+FormData->TabREG_3->AsString;

FormMain->Label4->Caption="Атмосферний тиск - "+FormData->TabREG_5->AsString+"мм. рт. ст";

FormMain->Label3->Caption="Вітер - "+FormData->TabREG__2->AsString+" "+FormData->TabREG_7->AsString+"м/c";

FormMain->Label2->Caption="Вологість повітря - "+FormData->TabREG_2->AsString+"%";

}

}

}

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Призначення та область застосування програмного продукту "проектор-лектор", функціональні вимоги до нього. Структура інтерактивної системи. Структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем. План тестування, інструкція по експлуатації.

  курсовая работа [347,7 K], добавлен 21.05.2016

 • Функції обліку зайнятості аудиторії. Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію вільних та зайнятих аудиторій. Призначення та область застосування програмного продукту. Опис інтерфейсу, тестування.

  курсовая работа [460,5 K], добавлен 21.05.2016

 • Формування електронного реєстру та презентація обліку зайнятості населення. Основні завдання обліку зайнятості (біржі праці). Обґрунтування доцільності створення програмного модуля. Вимоги до програмного продукту. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [399,7 K], добавлен 30.04.2016

 • Призначення програмного продукту. Основні функціональні можливості. Перелік розв’язуваних за допомогою програмного продукту задач. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Основні прийоми.

  реферат [37,2 K], добавлен 26.10.2004

 • Призначення програмного продукту. Основні функціональні можливості. Перелік розв’язуваних за допомогою програмного продукту задач. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Основні прийоми. Оновлення антивірусних баз.

  реферат [35,8 K], добавлен 26.10.2004

 • Формування електронного реєстру та презентацію готелів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем. Структура даного програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації, функціональні вимоги.

  курсовая работа [199,9 K], добавлен 30.04.2016

 • Характеристика об’єкта автоматизації, вимоги до системи, склад та зміст системи. Розробка функціональної схеми програмного продукту. Тестування підпрограми програмного продукту. Розробка бази даних та налаштування ECO компонент в Borland Developer Studio.

  практическая работа [1,8 M], добавлен 05.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.