Створення програмного продукту "Облік зайнятості"

Формування електронного реєстру та презентація обліку зайнятості населення. Основні завдання обліку зайнятості (біржі праці). Обґрунтування доцільності створення програмного модуля. Вимоги до програмного продукту. Тестування програмного продукту.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.04.2016
Размер файла 399,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Анотація
 • Вступ
 • 1. Технічне завдання
 • 1.1 Призначення та область застосування програмного продукту
 • 1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту
 • 1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту
 • 1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту
 • 2. Документи техно-робочого проекту
 • 2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту
 • 2.2 Структура програмного продукту
 • 2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем
 • 2.4 Тестування програмного продукту та його результати
 • Висновки
 • Перелік використаної літератури та інформаційних ресурсів
 • Додаток

Анотація

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему "Створення програмного продукту "Облік зайнятості"" складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку літератури та додатку.

Програмний продукт здійснює формування електронного реєстру та презентацію обліку зайнятості населення.

У вступі наведені основні завдання обліку зайнятості (біржі праці), обґрунтування доцільності створення модуля, сформульовані проблеми дослідження та мета курсової роботи.

В першій частині курсової роботи наведені розділи технічного завдання до програмного продукту, а саме: призначення програмного продукту, функціональні, кваліфікаційні та експлуатаційні вимоги.

Характеристика створеного програмного продукту наведена у другій частині курсової роботи. Тут представлені окремі розділи технологічно-робочого проекту: структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації програмного продукту.

У висновках підведені підсумки виконання курсової роботи.

Список літератури містить перелік літературних джерел, які були використані при виконанні курсової роботи.

В додатку наведений текст програмного продукту.

зайнятість облік програмний продукт

Вступ

Біржа праці - підприємство, яке надає спеціалізовані послуги із працевлаштування громадян на ринку робочої сили (ринку праці).

На біржі праці здійснюється реєстрація безробітних, їх працевлаштування. Вона виступає посередником між робітниками та роботодавцями в процесі найму на роботу, сприяє забезпеченню підприємств трудовими ресурсами.

Функції біржі праці різноманітні:

1. аналіз політики та прогнозування попиту й пропозиції на робочої сили, інформування населення і ще роботодавців про стан ринку праці;

2. облік вільних робочих місць і громадян, обертаються з питань працевлаштування;

Для ефективного здійснення з завдань необхідно комплексне впровадження автоматизації до процесів управління зайнятістю. Вона дозволяє звільнити персонал від рутинної роботи з переробці інформації, залишає час для розбору різних варіантів прийнятих рішень. Основним засобом автоматизації є обчислювальної техніки. Найперспективнішим також є створення розподільних інформаційних систем, мережі локальних баз даних із обміном інформацією з-поміж них за всі рівням служби зайнятості. На міському та обласному рівнях системи доцільно створення персоніфікованих банків даних із громадянам, що звернулося на біржу праці по допомогу до працевлаштуванні.

3. консультація обертаються на біржу праці трудящих, і роботодавців про можливості отримання і забезпечення робочої силою, вимоги, що висуваються до професіями й працівникам;

4. допомогу громадянам у виборі підходящої роботи, а роботодавцям - у доборі необхідних працівників;

Для громадян, втратили роботи й заробіток, підходящої вважається робота, відповідна їхній професійній підготовці, враховує вік, виробничого стажу та досвід з колишньої спеціальності, транспортну доступність нового робочого місця. Відповідно до законом громадяни мають право вільний вибір роботи шляхом прямого звернення підприємств, а чи не обов'язково через біржу праці.

5. організація професіональною підготовкою, перепідготовки і підвищення кваліфікації громадян, у навчальних центрах біржі праці, або інших навчальних закладах, допомогу у розвитку й визначенні змісту курсів навчання дітей і перенавчання;

Вирішення цих завдань неможливе без розробки та вдосконалення інформаційних систем та технологій обробки і накопичення роботодавчої інформації.

Достовірність результатів у зазначених напрямках, отриманих як теоретичними, так і чисельними методами, можна підвищити за допомогою сучасних засобів автоматизованої обробки багаторічних спостережень. Це вимагає створення бази даних безробітних для широкого використання на підприємствах у задачах, пов'язаних з обробкою даних.

Метою курсової роботи є створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію безробітних та обліку зайнятості.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатку.

1. Технічне завдання

1.1 Призначення та область застосування програмного продукту

Програмний продукт призначений для формування електронного реєстру та презентації безробітніх. В презентаціях відображаються значення робочих показників, таких як ПІБ безробітнього, спеціальність, диплом, адреса проживання, телефон.

Програмний продукт має можливість автономного використання, а також включення його до складу автоматизованих систем досліджень. Його інтегрування не потребує внесення значних змін в програмному коді. Воно виконується засобами проектування IDE С++Builder.

Результати своєї роботи модуль зберігає в базі даних MS Access.

1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту

Програмний продукт повинен виконувати такі функціональні задачі:

· Формування реєстру безробітних

· Формування реєстру зайнятих людей

· Відображення списку безробітної і зайнятої частини населення.

· Автоматична презентація безробітних.

Формування реєстрів передбачає виконання над даними технологічних операцій введення, редагування, видалення даних.

1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту

Інтерфейс програмного продукту з користувачем повинен будуватися за принципами простоти, інтуїтивної зрозумілості, однозначності тлумачення.

Для виконання окремих функціональних задач користувачу слід надавати максимальний обсяг необхідної інформації. Інтерфейс, що не стосується конкретної функціональної задачі під час її реалізації, повине бути прихований від користувача. Це дозволить йому зосередити свою увагу, уникнути помилок під час діалогу.

Всі дії користувача повинні контролюватися програмним продуктом. Некоректні дії повинні передчасно блокуватися або викликати появу повідомлень про причини відміну їх виконання.

Для реалізації інтерфейсу з користувачем програмний продукт повинен використовувати такі інструментальні засоби:

- головне меню для вибору та виконання функціональних задач;

- список для формування, зберігання та відображення складу безробітних.

- діалогове вікно з полями для введення інформації;

- текстове поле для введення нових даних.

Програмний продукт самостійно здійснює наступні заходи безпеки свого функціонування:

- захист від помилкових дій користувача під час реалізації інтерфейсу - всі дані, введені ним в інтерактивному режимі, перевіряються на коректність: відповідність типів, форматів, значень;

- блокування доступу до кнопки виконання технологічних операцій введення та редагування даних в реєстрах до повного визначення всіх даних. Це забезпечує повноту інформації в базі даних та застерігає від її невизначеності;

- збереження в електронних реєстрах даних, введених користувачем, для їх наступного відновлення, в разі необхідності, та багаторазового використання;

- використання інструментальних засобів, спроможних самостійно контролювати формати даних.

1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту

Реалізація програмного продукту повинна здійснюватись в інтегрованому середовищі програмування С++-Builder.

Для забезпечення зв'язку з MS Access необхідна наявність на комп'ютері утиліти Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, яка, як правило, постачається в комплекті з операційною системою Windows XP.

Програмний продукт повинен бути виконаний у вигляді додатку та функціонувати в операційній системі Windows XP на будь-яких комп'ютерах.

В разі відсутності потреби в модифікації програмного продукту середовище програмування С++-Builder та пакет програм MS Access можуть бути відсутніми на комп'ютері.

Встановлення програмного продукту на комп'ютер повинно здійснюватися шляхом копіювання папки з exe-файлом. База даних повинна розташовуватись в цій самій папці.

2. Документи техно-робочого проекту

2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту

Програмний модуль створює інформаційне забезпечення власними засобами і зберігає його в базі даних Облік. mdb.

База даних містить дві таблиці (рис. 1)

Рис. 1. Схема даних бази даних

Склад полів таблиць бази даних наведений на рис.1.

Зв'язок з базою даних реалізується автоматично засобами програмного продукту. Файл бази даних зберігається в папці, де розташований exe-файл програмного проекту. Шлях до папки визначається програмно.

2.2 Структура програмного продукту

До складу програмного продукту входять модулі Unit1. cpp, Unit2. cpp, Unit3. cpp,, які містять:

- реалізації подій стандартних компонентів інтегрованого середовища С++Builder, використаних під час візуального проектування програмного продукту;

- функції виконання функціональних задач та окремих технологічних операцій.

Тексти програмних модулів наведені в Додатку.

Склад програмних компонентів з зазначенням їх функціонального призначення наведені в табл.1-3.

Таблиця 1

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitMain. Cpp Головний модуль

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm1:: N3Click (TObject *Sender)

Відкриття таблиці Зайнятість

2

void __fastcall TForm1:: N4Click (TObject *Sender)

Відкриття таблиці Безробітні

3

void __fastcall TForm1:: Button1Click (TObject *Sender)

Введення даних в таблиці

4

void__fastcall TForm1:: N2Click (TObject *Sender)

Вихід з програми

5

void __fastcall TForm1:: Button2Click (TObject *Sender)

Видалення записів з таблиці

6

void __fastcall TForm1:: Button3Click (TObject *Sender)

Пошук людини в базі

Таблиця 2

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitReg. cpp

Модуль редагування даних про регіони метеоспостережень

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm2:: Button1Click (TObject *Sender) (TObject *Sender)

Введення даних в таблицю Зайнятість збереження даних про регіони

Таблиця 3

Склад та призначення програмних компонентів модуля UnitPar. Cpp Модуль формування значень метеорологічних показників по регіонах

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm3:: Button1Click (TObject *Sender)

Введення даних в таблицю Безробітні

2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем

Інтерфейс програмного продукту з користувачем реалізується з використанням вікон (форм C++Builder), на яких під час візуального проектування були розташовані візуальні компоненти.

Вигляд головного вікна програмного продукту представлений на рис.1. У цій частині вікна розташований список працівників

Функціональні задачі та технологічні операції виконуються за допомогою команд головного меню.

Пункт меню "Зайнятість" призначений для формування однойменного реєстру. Команди цього пункту виконують технологічні операції введення, редагування та видалення, пошук даних у цьому реєстрі. Введення та редагування даних про регіони здійснюється за допомогою діалогового вікна, зображеного на рис. 2.

Рис. 1. Вигляд головного вікна програмного продукту

Рис. 2. Вигляд вікна введення та редагування даних зайнятості

Всі дані вводяться в однойменні поля і автоматично зберігаються в БД після натиснення кнопки Далі. Цю дію виконує перша кнопка, розташована в нижній частині вікна.

Видалення регіону виконуються лише після підтвердження своїх намірів користувачем у запиті, що відображається в стандартному діалоговому вікні IDE C++Builder (рис. 3).

Рис. 3. Вигляд запиту на підтвердження технологічної операції видалення даних

Пункт меню "Безробітні" призначений для відкриття вікна з однойменним заголовком, що зображене на рис. 4.

Рис. 4. Вигляд вікна "Безробітні"

У нижній частині вікна розташована інструментальна панель з кнопками для виконання технологічних операцій в реєстрі Безробітні. Решта вікна відведена для таблиці показників.

Натискання кнопки з надписом "Додати" призведе до відкриття діалогового вікна, зображеного на рис. 5.

Рис. 6. Вигляд вікна введення (редагування) значень безробітних

Наведене вікно містить наступні поля:

· поля редагування ПІБ;

· Адреса;

· Телефон.

· Диплом

· Спеціальність

Видалити значення показників можна за допомогою кнопок з відповідними надписами, що розташовані на інструментальній панелі. Кнопка закриття вікна показників також знаходиться на цій панелі.

Завершення роботи програмного продукту здійснюється за допомогою пункту меню "Вихід" головного вікна.

2.4 Тестування програмного продукту та його результати

На етапі тестування визначаються споживчі властивості програмного продукту. Успішне проведення повномасштабного тестування є запорукою його якості та ефективного використання під час експлуатації.

План тестування програмного продукту складено з наступних міркувань:

- визначення повноти реалізації всіх функціональних вимог;

- перевірка виконання критеріїв безпеки;

- доведення його працездатності, стійкого виконання та коректного завершення всіх операцій незалежно від дій користувача.

Тестування програмного продукту складалося з таких кроків:

1. Контроль коректності керування станом інтерфейсу головного вікна.

2. Контроль коректності формування реєстру регіонів.

3. Контроль коректності формування реєстру метеорологічних показників.

4. Контроль коректності моніторингу в автоматичному режимі.

5. Контроль коректності моніторингу під керуванням користувача.

Результати тестування підтвердили коректність виконання всіх функціональних та кваліфікаційних вимог.

Висновки

Програмний продукт "Облік зайнятості" розроблено на основі індивідуального завдання до курсової роботи. Він реалізує формування електронного реєстру та презентацію обліку працівників та безробітних.

Програмний продукт розроблено з використанням в якості інструментальних засобів інтерактивного об'єктно-орієнтованого середовища програмування C++-Builder та СКБД MS Access, що відповідає сучасним тенденціям розвитку технологій розробки системного програмного забезпечення.

Випробування програмного продукту продемонстрували його працездатність та відповідність заданим функціональним, кваліфікаційним та експлуатаційним вимогам.

Перелік використаної літератури та інформаційних ресурсів

1. Архангельський А.Я. Программирование в C++Builder. - M. БИНОМ, 2012, 1162с.

2. Герберт Шилд. С++ для начинающих. Москва-2007, с.485 с.

3. Глинський Я. М та ін. С++ і С++Builder. Навчальний посібник. - Львів, 2004. Х.: Фоліо, 2004, 189с.

4. Кораблев В.С. С и С++. - К.: BHV, 2002, 251с.

5. Сопронюк С.М. Системне програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. - Чернівці: ЧНУ, 2003, 142с.

6. Стенли Б. Липпман. Основы программирования на С++. - М. - СПб. - К. Вильямс, 2002, 631с.

7. http://www.e-reading.org.ua/bookreader. php/141823/Hart_ - _Sistemnoe_programmirovanie_v_srede_Windows.html

8. http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/c/c4/index. htm

9. http://lib.rus. ec/b/183565

Додаток

Програмний код

// Unit1

// ---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1. h"

#include "Unit2. h"

#include "Unit3. h"

// ---------------------------------------------------------------------------

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TForm1 *Form1;

// ---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1:: TForm1 (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: N3Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery1->SQL->Clear ();

ADOQuery1->SQL->Add ("SELECT");

ADOQuery1->SQL->Add ("FROM");

ADOQuery1->Active = True;

ADOQuery1->ExecSQL ();

DataSource1->DataSet = ADOQuery1;

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: N4Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery2->SQL->Clear ();

ADOQuery2->SQL->Add ("SELECT");

ADOQuery2->SQL->Add ("FROM");

DataSource1->DataSet = ADOQuery2;

ADOQuery2->Active = True;

ADOQuery2->ExecSQL ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: Button1Click (TObject *Sender)

{

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery1)

{

Form3->ShowModal ();

}

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery2)

{

Form2->ShowModal ();

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: N2Click (TObject *Sender)

{

Form1->Close ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: Button2Click (TObject *Sender)

{

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery1)

{

ADOQuery1->Delete ();

}

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery2)

{

ADOQuery2->Delete ();

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1:: Button3Click (TObject *Sender)

{

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery1)

{

ADOQuery2->SQL->Clear ();

ADOQuery2->SQL->Add ("SELECT");

ADOQuery2->SQL->Add ("FROM");

ADOQuery2->SQL->Add (" WHERE () Like \"%"+Edit1->Text+"%\")); ");

DataSource1->DataSet = ADOQuery2;

ADOQuery2->Active = True;

ADOQuery2->ExecSQL ();

}

if (DataSource1->DataSet == ADOQuery2)

{

ADOQuery2->SQL->Clear ();

ADOQuery2->SQL->Add ("SELECT");

ADOQuery2->SQL->Add ("FROM");

ADOQuery2->SQL->Add (" WHERE () Like \"%"+Edit1->Text+"%\")); ");

DataSource1->DataSet = ADOQuery2;

ADOQuery2->Active = True;

ADOQuery2->ExecSQL ();

}

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Unit2

// ---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2. h"

#include "Unit1. h"

#include "Unit3. h"

// ---------------------------------------------------------------------------

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TForm2 *Form2;

// ---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm2:: TForm2 (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2:: Button1Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery1->SQL->Clear ();

ADOQuery1->SQL->Add ("INSERT INTO)");

ADOQuery1->SQL->Add (" Values (\""+Edit1->Text+"\",\""+Edit2->Text+"\",\""+Edit3->Text+"\",\""+Edit4->Text+"\",\""+Edit5->Text+"\"); ");

ADOQuery1->Active = True;

ADOQuery1->ExecSQL ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Unit3

// ---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl. h>

#pragma hdrstop

#include "Unit3. h"

#include "Unit1. h"

// ---------------------------------------------------------------------------

#pragma package (smart_init)

#pragma resource "*. dfm"

TForm3 *Form3;

// ---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm3:: TForm3 (TComponent* Owner)

: TForm (Owner)

{

}

// ---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm3:: Button1Click (TObject *Sender)

{

ADOQuery1->SQL->Clear ();

ADOQuery1->SQL->Add ("INSERT INTO)");

ADOQuery1->SQL->Add (" Values (\""+Edit1->Text+"\",\""+Edit2->Text+"\",\""+Edit3->Text+"\","+Edit4->Text+",\""+Edit5->Text+"\"); ");

ADOQuery1->Active = True;

ADOQuery1->ExecSQL ();

}

// ---------------------------------------------------------------------------

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Функції обліку зайнятості аудиторії. Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію вільних та зайнятих аудиторій. Призначення та область застосування програмного продукту. Опис інтерфейсу, тестування.

  курсовая работа [460,5 K], добавлен 21.05.2016

 • Формування електронного реєстру та презентацію готелів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем. Структура даного програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації, функціональні вимоги.

  курсовая работа [199,9 K], добавлен 30.04.2016

 • Основні завдання синоптичної метеорології. Призначення та область застосування програмного продукту "Статистика метеоспостережень", функціональні вимоги до нього. Інформаційне забезпечення, структура, опис інтерфейсу. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [3,6 M], добавлен 30.04.2016

 • Характеристика об’єкта автоматизації, вимоги до системи, склад та зміст системи. Розробка функціональної схеми програмного продукту. Тестування підпрограми програмного продукту. Розробка бази даних та налаштування ECO компонент в Borland Developer Studio.

  практическая работа [1,8 M], добавлен 05.06.2014

 • Призначення програмного продукту. Основні функціональні можливості. Перелік розв’язуваних за допомогою програмного продукту задач. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Основні прийоми.

  реферат [37,2 K], добавлен 26.10.2004

 • Призначення програмного продукту. Основні функціональні можливості. Перелік розв’язуваних за допомогою програмного продукту задач. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Основні прийоми. Оновлення антивірусних баз.

  реферат [35,8 K], добавлен 26.10.2004

 • Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного підручника та презентацію тестів з пройденого матеріалу по темах, визначених користувачем. Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit1.cpp., опис інтерфейсу додатку.

  курсовая работа [381,2 K], добавлен 06.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.