Проектування програмного продукту "Електронний підручник з тестами"

Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного підручника та презентацію тестів з пройденого матеріалу по темах, визначених користувачем. Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit1.cpp., опис інтерфейсу додатку.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.05.2016
Размер файла 381,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

АНОТАЦІЯ

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему «Створення програмного продукту «Електронний підручник з тестами»» складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку літератури та додатку.

Програмний продукт здійснює формування електронного підручника та презентацію тестів з пройденого матеріалу по темах, визначених користувачем.

У вступі наведені основні завдання електронного підручника, обґрунтування доцільності створення модуля, сформульовані проблеми дослідження та мета курсової роботи.

В першій частині курсової роботи наведені розділи технічного завдання до програмного продукту, а саме: призначення програмного продукту, функціональні, кваліфікаційні та експлуатаційні вимоги.

Характеристика створеного програмного продукту наведена у другій частині курсової роботи. Тут представлені окремі розділи техно-робочого проекту: структура програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації програмного продукту.

У висновках підведені підсумки виконання курсової роботи.

Список літератури містить перелік літературних джерел, які були використані при виконанні курсової роботи.

В додатку наведений текст програмного продукту.

ВСТУП

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп'ютерному супроводу професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються навчальні і тестуючи програми з різних дисциплін.

Застосування мультимедійних засобів на заняттях дозволяє підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність по даній дисципліні. Навчальні комп'ютерні програми і електронні підручники дають можливість кожному студенту незалежно від рівня його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним спостерігачем, а активно одержувати знання і оцінювати свої можливості. Електронний підручник має сучасний дизайн і відповідає ергономічним вимогам до комп'ютерних засобів навчання. Перше, це можливість включати в них сучасні (у тому числі мультимедійні) способи подання інформації, у вигляді навчальних програм, що використовують у тому числі засоби анімації. Друге, можливість включати інтерактивні засоби контролю знань для перевірки, у тому числі і для самоперевірки, і третє, при сьогоднішньому складному стані з підручниками, електронну версію легко "скинути" на диск або флешку і користуватися ним на домашньому комп'ютері. Якщо при цьому підручник покласти на сервер, то до нього може бути забезпечений необмежений доступ. Студенти починають одержувати задоволення від самого процесу навчання, незалежно від зовнішніх мотиваційних факторів. Цьому сприяє і той факт, що при застосуванні інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови комп'ютеру на час передані окремі функції викладача. А комп'ютер може виступити в ролі терплячого педагога - репетитора, що здатний показати помилку і дати правильну відповідь, і повторювати завдання знову і знову, не виражаючи при цьому ні роздратування, ні досади.

У наш час до електронних підручників пред'являються наступні вимоги:

структурованість;

зручність в обігу;

наочність викладеного матеріалу.

Основними завданнями електронного підручника є:

Подання інформації з певного предмета в цифровому вигляді

Полегшення пошуку і засвоєнню інформації з лекційних матеріалів

Вирішення цих завдань неможливе без розробки та вдосконалення інформаційних систем та технологій обробки і накопичення лекційної інформації.

Достовірність результатів у зазначених напрямках, отриманих як теоретичними, так і чисельними методами, можна підвищити за допомогою сучасних засобів автоматизованої обробки інформації Це вимагає створення бази леційного матеріалу для широкого використання викладачами у задачах, пов'язаних з навчальним процесом.

Метою курсової роботи є створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного підручника та презентацію тестів з пройденого матеріалу по темах, визначених користувачем.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатку.

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1 Призначення та область застосування програмного продукту

Програмний продукт призначений для формування електронного підручника та презентації тестів з пройденого матеріалу по темах, визначених користувачем. В тестах відображаються питання певної теми і варіанти відповіді, серед яких користувач повинен вибрати вірну.

Програмний продукт має можливість автономного використання, а також включення його до складу автоматизованих систем лекційних матеріалів. Його інтегрування не потребує внесення значних змін в програмному коді. Воно виконується засобами проектування IDE С++Builder.

Результати своєї роботи модуль зберігає в текстових файлах.

1.2 Функціональні вимоги до програмного продукту

Програмний продукт повинен виконувати такі функціональні задачі:

Формування лекційного підручника

Формування тестів

Відображення показників пройдених тестів.

1.3 Кваліфікаційні вимоги до програмного продукту

Інтерфейс програмного продукту з користувачем повинен будуватися за принципами простоти, інтуїтивної зрозумілості, однозначності тлумачення.

Для виконання окремих функціональних задач користувачу слід надавати максимальний обсяг необхідної інформації. Інтерфейс, що не стосується конкретної функціональної задачі під час її реалізації, повине бути прихований від користувача. Це дозволить йому зосередити свою увагу, уникнути помилок під час діалогу.

Всі дії користувача повинні контролюватися програмним продуктом. Некоректні дії повинні передчасно блокуватися або викликати появу повідомлень про причини відміну їх виконання.

Для реалізації інтерфейсу з користувачем програмний продукт повинен використовувати такі інструментальні засоби:

головне меню для вибору та виконання функціональних задач;

список для формування, зберігання та відображення складу тем, для яких демонструватиметься лекційний матеріал.

Поле для відображення лекційного матеріалу;

1.4 Вимоги до умов експлуатації програмного продукту

Реалізація програмного продукту повинна здійснюватись в інтегрованому середовищі програмування С++-Builder.

Програмний продукт повинен бути виконаний у вигляді додатку та функціонувати в операційній системі Windows XP на будь-яких комп'ютерах.

В разі відсутності потреби в модифікації програмного продукту середовище програмування С++-Builder може бути відсутніми на комп'ютері.

Встановлення програмного продукту на комп'ютер повинно здійснюватися шляхом копіювання папки з exe-файлом. Тектові файли повинні розміщуватись в цій же папці

2. ДОКУМЕНТИ ТЕХНО-РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

2.1 Інформаційне забезпечення програмного продукту

Програмний модуль створює інформаційне забезпечення власними засобами і зберігає його в текствих файлах.

2.2 Структура програмного продукту

До складу програмного продукту входять модулі Unit1.cpp, Unit2.cpp, Unit3.cpp, UnitMet.cpp, UnitData.cpp, які містять:

реалізації подій стандартних компонентів інтегрованого середовища С++Builder, використаних під час візуального проектування програмного продукту;

функції виконання функціональних задач та окремих технологічних операцій.

Тексти програмних модулів наведені в Додатку.

Склад програмних компонентів з зазначенням їх функціонального призначення наведені в табл.1-3.

Таблиця 1

Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit1.cpp

Головний модуль

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

Відкриття вікна перегляду підручника

2

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

Відкриття вікна для проходження тестів

Таблиця 2

Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit2.cpp

Модуль перегляду лекційного матеріалу

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall TForm2::Label2Click(TObject *Sender)

Відкриття першої лекції

2

void __fastcall TForm2::Label3Click(TObject *Sender)

Відкриття другої лекції

програмний електронний підручник тест

Таблиця 3

Склад та призначення програмних компонентів модуля Unit3.cpp

Модуль з тестами

Процедура

Функціональне призначення

1

void __fastcall FormActivate

(TObject *Sender)

Встановлення параметрів інтерфейсу при відкритті вікна "Тести"

2

void __fastcall TForm3::Button1Click(TObject *Sender)

Перехід до наступного питання

3

void __fastcall TForm3::Button2Click(TObject *Sender)

Перехід до попереднього питання

2.3 Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем

Інтерфейс програмного продукту з користувачем реалізується з використанням вікон (форм C++Builder), на яких під час візуального проектування були розташовані візуальні компоненти.

Вигляд головного вікна програмного продукту представлений на рис.1.Вигляд вікна з лекціями зображено на рис.2. У лівій частині вікна розташований список тем і лекцій, у правій - текст відповідної лекції

Функціональні задачі та технологічні операції виконуються за допомогою команд головного меню.

.

Рис.1. Вигляд головного вікна програмного продукту

Рис.2. Вигляд вікна лекційного матеріалу

Найменування теми вводиться в полі з відповідною назвою, що знаходиться в правій частині вікна. Натиснення на відповідну лекцію в меню навігації призводить до відкриття відповідного лекційного матеріалу в правій частині цього ж вікна.

Закрити це вікно ми можемо за допомогою кнопки в правому верхньому куті. Після закриття вікна ми повернемось до головного меню. Натиснувши на кнопку Тести ми відкриємо вікно з тестами (див рис.3)

Рис.3. Вікно з тестами

Як видно з рисунка вище, перед нами з'явилося вікно із запитанням і трьома варіантами відповідей. Внизу вікна розміщено дві кнопки: Далі і Назад. Кнопка «назад» не активна, оскільки ми знаходимося на першому питанні і повертатися поки, що немає куди. Ця кнопка активується автоматично після переходу до наступного запитання. Також внизу розміщена інформаційна стрічка з номером поточного запитанні і кількості всього запитань. Отже тут ми можемо вибрати правильні відповіді і натисути «Далі». (див. ри. 4)

Рис.4 Вибір Правильних відповідей.

Після вибору відповідей ми переходимо до наступного питання. Вікно з наступним запитанням зображено на рис 5.

Рис.5. Вікно питання №2

Дане вікно має аналогічний інтерфейс, але тут ми можемо вибрати лише одну правильну відповідь. Пройшовши всі запитання ми отримаємо вікно з представленими результатами (див. ри.6)

Рис.6. Вікно з результатами тестування

Завершення роботи програмного продукту здійснюється за допомогою пункту меню «Вихід» головного вікна.

2.4 Тестування програмного продукту та його результати

На етапі тестування визначаються споживчі властивості програмного продукту. Успішне проведення повномасштабного тестування є запорукою його якості та ефективного використання під час експлуатації.

План тестування програмного продукту складено з наступних міркувань:

визначення повноти реалізації всіх функціональних вимог;

перевірка виконання критеріїв безпеки;

доведення його працездатності, стійкого виконання та коректного завершення всіх операцій незалежно від дій користувача.

Тестування програмного продукту складалося з таких кроків:

Контроль коректності керування станом інтерфейсу головного вікна.

Контроль коректності відображення лекційного матеріалу.

Контроль коректності формування тестів.

Контроль коректності відображення результатів тестування

Контроль коректності моніторингу під керуванням користувача.

Результати тестування підтвердили коректність виконання всіх функціональних та кваліфікаційних вимог.

ВИСНОВКИ

Програмний продукт «Елеутронний підручник з тестами» розроблено на основі індивідуального завдання до курсової роботи. Він реалізує формування електронного підручника та презентацію птестів по темах лекційного матеріалу визначених користувачем.

Програмний продукт розроблено з використанням в якості інструментальних засобів інтерактивного об'єктно-орієнтованого середовища програмування C++-Builder, що відповідає сучасним тенденціям розвитку технологій розробки системного програмного забезпечення.

Випробування програмного продукту продемонстрували його працездатність та відповідність заданим функціональним, кваліфікаційним та експлуатаційним вимогам.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Архангельський А.Я. Программирование в C++Builder. - M. БИНОМ, 2012, 1162с.

Герберт Шилд. С++ для начинающих. Москва-2007, с.485 с.

Глинський Я.М та ін. С++ і С++Builder. Навчальний посібник. - Львів, 2004. Х.:Фоліо, 2004, 189с..

Кораблев В.С. С и С++. - К.: BHV, 2002, 251с..

Сопронюк С.М. Системне програмування: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. - Чернівці: ЧНУ, 2003, 142с.

Стенли Б. Липпман. Основы программирования на С++. - М.-СПб.-К. Вильямс, 2002, 631с.

ДОДАТОК

Програмний код

//Unit1 - головний модуль

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"

#include "Unit2.h"

#include "Unit3.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm1 *Form1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

Form2->ShowModal();

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)

{

Form3->ShowModal();

}

//---------------------------------------------------------------------------

// Unit2

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit2.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma link "SHDocVw_OCX"

#pragma resource "*.dfm"

TForm2 *Form2;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm2::TForm2(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Label2Click(TObject *Sender)

{

CppWebBrowser1->Navigate(WideString(ExtractFilePath(Application->ExeName)+"1.html"));

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Label1Click(TObject *Sender)

{

CppWebBrowser1->Navigate(WideString(ExtractFilePath(Application->ExeName)+"2.html"));

}

//---------------------------------------------------------------------------

// Unit3

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>

#pragma hdrstop

#include "Unit3.h"

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"

TForm3 *Form3;

int i=1;

//---------------------------------------------------------------------------

__fastcall TForm3::TForm3(TComponent* Owner)

: TForm(Owner)

{

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm3::Button1Click(TObject *Sender)

{

i++;

Label3->Caption=IntToStr(i);

if (i!=1)

{

Button2->Enabled=true;

}

if (i==2)

{

Panel2->Visible=true;

Panel1->Visible=false;

}

if (i==3)

{

Panel3->Visible=true;

Panel2->Visible=false;

}

if (i==4)

{

Panel4->Visible=true;

Panel3->Visible=false;

}

if (i==5)

{

Panel5->Visible=true;

Panel4->Visible=false;

}

if (i==6)

{

int t=0,f=0;

if ((CheckBox1->Checked==true) && (CheckBox2->Checked==false)&&

(CheckBox3->Checked==true))

{

t++;

} else f++;

if (RadioButton2->Checked==true)

{

t++;

} else f++;

if ((CheckBox5->Checked==true) && (CheckBox4->Checked==false) &&

(CheckBox6->Checked==false)&& (CheckBox7->Checked==true))

{

t++;

} else f++;

if ((CheckBox8->Checked==true) && (CheckBox9->Checked==true) &&

(CheckBox11->Checked==false)&& (CheckBox10->Checked==true))

{

t++;

} else f++;

if (RadioButton4->Checked==true)

{

t++;

} else f++;

Button1->Visible=false;

Button2->Visible=false;

Panel5->Visible=false;

Label1->Caption="Результат:";

Label4->Caption="Правильних відповідей: "+IntToStr(t);

Label5->Caption="Неправильних відповідей: "+IntToStr(f);

Label2->Visible=false;

Label3->Visible=false;

}

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm3::Button2Click(TObject *Sender)

{

i--;

Label3->Caption=IntToStr(i);

if (i==1)

{

Button2->Enabled=false;

Panel1->Visible=true;

Panel2->Visible=false;

}

if (i==2)

{

Panel2->Visible=true;

Panel3->Visible=false;

}

if (i==3)

{

Panel3->Visible=true;

Panel4->Visible=false;

}

if (i==4)

{

Panel4->Visible=true;

Panel5->Visible=false;

}

}

//---------------------------------------------------------------------------

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Функції обліку зайнятості аудиторії. Створення програмного модуля, який виконуватиме формування електронного реєстру та презентацію вільних та зайнятих аудиторій. Призначення та область застосування програмного продукту. Опис інтерфейсу, тестування.

  курсовая работа [460,5 K], добавлен 21.05.2016

 • Формування електронного реєстру та презентацію готелів по країнах (регіонах) та містах, визначених користувачем. Структура даного програмного продукту, опис інтерфейсу з користувачем, план тестування, інструкція по експлуатації, функціональні вимоги.

  курсовая работа [199,9 K], добавлен 30.04.2016

 • Поняття технології програмного забезпечення. Інформаційне середовище процесу обробки даних, формальний опис задачі, поняття про програмний засіб, поняття помилки і надійності програмних засобів. Склад етапів проектування. Оцінка програмного модуля.

  контрольная работа [37,6 K], добавлен 10.09.2009

 • Формування електронного реєстру та презентація обліку зайнятості населення. Основні завдання обліку зайнятості (біржі праці). Обґрунтування доцільності створення програмного модуля. Вимоги до програмного продукту. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [399,7 K], добавлен 30.04.2016

 • Проектування програмного продукту, що здійснює формування електронної програмної моделі білборда з налаштуванням об’єктів рекламної площі, визначених користувачем. Опис інтефейсу програмного продукту з користувачем, його тестування та результати.

  курсовая работа [3,2 M], добавлен 18.05.2016

 • Основні завдання синоптичної метеорології. Призначення та область застосування програмного продукту "Статистика метеоспостережень", функціональні вимоги до нього. Інформаційне забезпечення, структура, опис інтерфейсу. Тестування програмного продукту.

  курсовая работа [3,6 M], добавлен 30.04.2016

 • Створення шаблону засобами CSS для електронного підручника. Структура електронного підручника та схема навігації. Сценарії та основні модулі: головна сторінка, шаблон web-інтрфейсу, сторінка з питаннями для самоконтролю, опис інтерактивних елементів.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 20.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.