База даних по приватних підприємствах регіону

Створення спеціалізованої програми на мові програмування Турбо Паскаль для обробки інформації, що вноситься в бази даних по приватних підприємствах. Постановка задачі і структура зберігаючих даних. Розробка алгоритмів основної програми та процедури Is.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.10.2010
Размер файла 27,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

на тему: «База даних по приватних підприємствах регіону»

Харків

Зміст

 • Вступ
 • 1. Основна частина
  • 1.1 Неформальна постановка задачі
  • 1.2 Формальна постановка задачі
  • 1.3 Структура зберігаючих даних:
 • 2. Алгоритми
  • 2.1 Алгоритм основної програми
  • 2.1 Алгоритм процедури Is
 • 3. Вихідний код програми
 • Висновок
 • Список використаної літератури

Вступ

Все більше і більше в регіонах реєструється приватних підприємців. Таким чином для обробки інформації яка надана по приватним підприємствам заносять до бази даних. Для полегшення цього процесу потрібно створити спеціалізовану програму, яка буду з простим, доступним інтерфейсом, але в той же час вона виконуватиме всі покладені на неї сподівання.

Інформатизація суспільства значним чином полегшила обробку інформації. Я вибрав мову програмування Турбо Паскаль, з метою закріплення своїх навиків з програмування.

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму-«приватні підприємства регіону», для реєстрації та автоматизованої обробки відомостей про підприємців в певному регіоні.

Занесення до бази даних (спеціальний файл) всіх відомостей про приватне підприємство:

o ФІО власника підприємства;

o Назва приватного підприємства;

o Вид діяльності підприємства;

o Адреса реєстрації;

o Номер телефону.

Можливість видалення відомостей

Організація пошуку за критеріями:

o ФІО власника;

o Назва приватного підприємства;

o Вид діяльності підприємства;

o Адреса реєстрації;

o Номер телефону.

Можливість перегляду всіх існуючих відомостей;

Зручний інтерфейс для користувача;

В складних випадках створення підказок для користувача;

Швидкість та простота роботи в даній програмі;

1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Нехай П={П12,…,Пi}, де ( i=1, 2, ..., N ) - множина підприємств.

Рi є Пi - ПІБ власника приватного підприємства Fi є Пi - адреса підприємства Di є Пi - рід діяльності підприємства Hi є Пi - назва підприємства L i є Пi - номер телефону

Таким чином отримуємо нову сукупність Пij - яка більш розширена в плані інформації про підприємства

Результат:

Множина Zj, яка формуються з вхідних даних а саме множини Пij.

Таким чином множина Zj є підмножиною Пij

1.3 Структура зберігаючих даних

Tyr - запис, який приймає на себе відомості та потім зберігається в файл.

ь Naz - поле куди заноситься назва підприємства

ь Vd - поле куди заноситься вид діяльності підприємства

ь Reg - поле куди заноситься інформація про адресу підприємства

ь Vl - ПІБ власника приватного підприємства

ь Nt - поле куди заноситься телефон підприємства

F - типізований файл

Kl - процедура яка малює рамочку

Rrr - процедура яка вимальовує меню без управляючої частини

Into - процедура для збереження відомостей, які ввів користувач, до файлу.

Is - процедура яка забезпечує виконання пошуку

Ud - процедура для видалення

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

2.1 Алгоритм процедури Is

3. Вихідний код програми

uses crt,dos;

type tyr=record

naz,vd,reg,vl,nt :string[15];

end;

var f:file of tyr; pr:tyr;

{..........................................}

procedure kl (x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Й');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

write('»');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('є');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('є');

end;

write('И');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

write('ј');

end;

{------------------------}

procedure newreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedure rrr(st1,st2,st3,st4:string);

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

kl(5,2,35,5,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st1,#198);

kl(5,8,35,11,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st2,#198);

kl(5,14,35,17,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st3,#198);

kl(5,20,35,23,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st4,#198);

end;

{------------------}

procedure prig(x,y,u,n:byte);

var i:byte;

begin

textbackground(0);

textcolor(u);

gotoxy(x,y);

for i:=1 to n do

write(#176);

end;

procedure pamka (x1,y1,x2,y2:integer);

var i,c:integer;

begin

gotoxy(x1,y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x1+i,y1);

write(#205);

end;

gotoxy(x2,y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x2,y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy(x2,y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x2-i,y2);

write(#205);

end;

gotoxy(x1,y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x1,y1+i);

write(#186);

end;

end;

{.........................................}

procedure into;

var i,n:integer;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(3);

pamka(1,19,39,25);

pamka(1,1,39,25);

gotoxy(1,19);

write(#204);

gotoxy(39,19);

write(#185);

window(2,20,38,24);

writeln(' ЯЯЯЯЯЬ ЬЯЯЬ ЫЯЯЯЫ Я ЬЬЬ ' );

writeln(' ЬЯ Ы Ы ЫЬЬЬЫ Ы ЯЬ Я ');

writeln(' ЬЯ ЫЬЬЬ Ы Ы Ы ЯЬ ');

writeln(' ЯЬЬЬЬЬ Ы Ы Ы Ы ЯЬЬЬЯ ');

window(5,2,37,17);

textcolor(7);

write('vvedi kolichestvo predpreatiy- ');readln(n);

assign(f,'d:\bas.bas');

rewrite(f);

clrscr;

for i:=1 to n do

begin

seek(f,filesize(f));

clrscr;

with pr do

begin

write('vvedi nasvanie predpreyatia-');readln(naz);

write('vvedi vid deyatelnosti predpreyatia');readln(vd);

write('vvedi region v kotorom zareg.-');readln(reg);

write('vvedi vladelcha predpriyatia-');readln(vl);

write('vvedi nomer telefona predpreyatia');readln(nt);

end;

write(f,pr) ;

end;

close(f);

end;

{.................................}

procedure is;

var s:string;i:integer;

begin

window(1,1,80,25);

textbackground(0);

clrscr;

if FSearch('bas.bas','d:\')='' then

begin

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(132);

writeln('FAIL NE NAYDEN');

readln;

end

else

begin

textcolor(7);

pamka(1,19,39,25);

pamka(1,1,39,25);

gotoxy(1,19);

write(#204);

gotoxy(39,19);

write(#185);

window(2,20,38,24);

writeln(' ЫЯЯЯЫ ЫЯЯЯЯЫ Я ЬЬЬ Ы ЬЯ ');

writeln(' ЫЬЬЬЫ Ы Ы Ы ЯЬ Я ЫЬЯ ');

writeln(' Ы Ы Ы Ы ЯЬ ЫЯЬ ');

writeln(' Ы ЫЬЬЬЬЫ Ы ЯЬЬЬЯ Ы ЯЬ ');

window(5,2,37,17);

textcolor(7);

write('vvedi slovo dla poiska-');readln(s);

assign(f,'d:\bas.bas');

reset(f);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,pr);

with pr do

begin

if (s=naz) or (s=vd) or (s=nt) or (s=reg) or (s=vl) then

begin

writeln('zapis',i+1);

writeln(' nasvanie predpreyatia-',naz);

writeln(' vid deyatelnosti predpreyatia-',vd);

writeln(' region v kotorom zareg.-',reg);

writeln(' vladelcha predpriyatia-',vl);

writeln(' nomer telefona predpreyatia-',nt);

end

else

writeln('po etomu zaprocu nichego ne naydeno');

end;

end;

readln;

end;

end;

{..............................}

procedure ud;

begin

window(1,1,40,25);

clrscr;

if FSearch('bas.bas','d:\')='' then

begin

textbackground(0);

clrscr;

textcolor(132);

writeln('FAIL NE NAYDEN');

readln;

end

else

begin

pamka(1,1,39,25);

window(2,2,38,24);

writeln('Nagmi na "enter" dla udalenia');

if readkey=#13 then

begin

assign(f,'d:\bas.bas');

erase(f);

writeln('fail udalen');

end;

end;

readln;

end;

{:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}

var st1,st2,st3,st4:string;

e:char;d,p:byte;

begin

textmode(c40);

{into;

{is;

ud;

readln;}

repeat

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

st1:='Zapis';

st2:='Nayti';

st3:='Steret';

st4:='Vixod';

rrr(st1,st2,st3,st4);

window(1,1,40,25);

prig(6,3,14,29);

p:=1;

repeat

newreadkey(e,d);

if d=80 then

p:=p+1;

if d=72 then

p:=p-1;

if p=5 then

p:=1;

if p=0 then

p:=4;

case p of

1: begin

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,3,14,29);

end;

2: begin

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,9,14,29);

end;

3: begin

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,15,14,29);

end;

4: begin

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,21,14,29);

end;

end;

until e=#13;

case p of

1:into;

2:is;

3:ud;

end;

until p=4;end.

Висновок

В даній курсовій роботі були поставлені такі задачі: поглибити свої знання в алгоритмічних мовах, та вдосконалити програмування на мові Паскаль. Та створити корисний продукт. Була створена програма, якою я виконую обидві задачі які ставилися на початку.

В даній роботі було створено досить велику кількість процедур, які можливо використати і в інших програмних проектах, були використані різні типи даних, а також були застосовані процедури та функції які були створені раніше, ці процедури та функції я брав з модулів CRT та DOS

Список використаної літератури

1. Струков В.М. Основы алгоритмизации и программирования. Часть 2. Учебное пособие. - Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. - 188 с.

2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. - X.,1995.

3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.: ил.


Подобные документы

 • Програма "Приватка" для збереження та перегляду всієї інформації, що стосується пошуку підприємства. Розробка алгоритму та програмування на мові Turbo Pascal. Формальна та неформальна постановка задачі. Структура зберігаючих даних. Вихідний код програми.

  курсовая работа [20,9 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми реєстрації і автоматизованого створення звіту на рік по викраденим машинам. Математична модель задачі, структура зберігаючих даних. Створення алгоритмів основної програми на мові Turbo Pascal і процедур Vvod і Red. Вихідний код програми.

  курсовая работа [25,4 K], добавлен 07.10.2010

 • Створення програми "Аналізатор злочинності в регіоні". Структура зберігаючих даних. Неформальна постановка задачі. Алгоритм основної програми. Введення і збереження інформації. Можливість перегляду всіх існуючих документів. Вихідний код програми.

  курсовая работа [19,4 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми "товарна база", призначеної для збереження та перегляду, а також автоматизованої обробки інформації, що надає користувач. Формальна та неформальна постановка задачі. Структура зберігаючих даних. Вихідний код програми, її апробація.

  контрольная работа [13,3 K], добавлен 07.10.2010

 • Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі. Розроблення проекту бази даних фільмотеки. Розробка концептуальної моделі, специфікації програмних модулів, алгоритмів і графічних інтерфейсів програми. Кодування і тестування.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 12.07.2007

 • Проектування бази даних та інтерфейсу програми. Розробка бази даних за допомогою Firebird 2.5. Контроль коректності вхідних та вихідних даних. Додавання та редагування інформації. Вплив електронно-обчислювальних машин на стан здоров'я користувачів.

  дипломная работа [4,7 M], добавлен 12.10.2015

 • Розробка бази даних для обробки інформації про діяльність туристичного агентства. Визначення предметної області, вхідних та вихідних даних, їх організації. Генерація схеми бази даних. Реалізація функціональних вимог. Інструкція з експлуатації системи.

  курсовая работа [5,3 M], добавлен 12.05.2015

 • Побудування інформаційної концептуальної моделі дошкільного навчального закладу. Визначення ідентифікуючого набора атрибутів інформаційної системи. Відомості про структуру програми, мова програмування. Код створення бази даних на мові Transact-SQL.

  курсовая работа [433,7 K], добавлен 27.03.2016

 • Проектування інтерфейсу програми. Вимоги до продукту. Вхідні дані на розробку автоматизованої системи. Вибір середовища програмування. Розробка структури бази даних. Функціональна та логічна структура програми. Розробка структури таблиць бази даних.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 30.06.2015

 • Систематизація знань як основна функція бази даних. Логічне та фізичне проектування бази даних. Створення таблиць у базі даних, визначення основних зв'язків. Інструментальні засоби проектування та створення програмного забезпечення для обробки даних.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 29.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.