Інформатика

Робота з формулами в електронній таблиці MS Excel. Загальні правила формування бази даних в MS Excel. Створення відомості з продажу цукерок, фільтрування інформації в таблиці. Огляд основних режимів роботи PowerPoint, порядок створення презентації.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.09.2014
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Ми живемо в світі цифр і чисел, тому що все в нашому житті вимірюється і фіксується, підлягає рахунку, обрахунку і обліку. Щоб правильно розпоряджатися, контролювати час, а отже, і гроші, треба швидко і зручно вести різного роду обчислення, різних профілів і напрямів обрахунки, накопичувати чисельну і текстову інформацію, обробляти, співставляти дані, вести їх пошук і обмін. Програми обробки електронних таблиць широко застосовуються в наш час, так як без обчислень не обійтись в багатьох сферах нашого життя. Серед сучасних засобів обробки числових даних широко застосовується табличний редактор Microsoft Excel.

МС Excel -- це програма, в якій можна створювати таблиці, обчислювати й аналізувати дані. Програми такого типу називаються програмами електронних таблиць. Excel дає змогу створювати таблиці, які автоматично обчислюють підсумок введених числових значень, друкувати таблиці у зручному вигляді та будувати прості графіки.

В основному ми будемо мати справу з базами даних. База даних (БД) - систематизоване сховище даних.

Тому на даній науковій практиці ми повинні розібратися :

По-перше з поняттям бази даних та основними її об'єктами;

По-друге з формулами в електронній таблиці MS Excel;

По-трете з базою даних в MS Excel.

На кінець роботи ми повинні закріпи знання по роботі з Power Point, створивши презентацію у розмірі 12-15 слайдів.

Розділ 1. Робота з базами даних

1.1 Поняття бази даних

Протягом життя людина накопичує різноманітну інформацію: телефони, адреси, імена та дати народження друзів і знайомих; відомості про те, які книги зберігаються у власній бібліотеці, які ігри, аудіо - та відеозаписи знаходяться на дисках тощо. Такі дані звичайно зберігаються в систематизованому вигляді з тим, щоб ними було зручно користуватися.

Діяльність будь-якої організації, фірми, підприємства невід'ємна від створення й застосування сховищ даних, які стосуються осіб, що працюють на виробництві, товарів, що випускаються, матеріалів, які необхідні для їх виготовлення, тощо. Такі сховища потрібні для управління виробництвом, організації економічних зв'язків, реклами продукції. Сховища різноманітної широковживаної інформації створюються для подальшого використання. Такими сховищами людина може користуватися при замовленні квитка на літак, при купівлі ліків, при виборі автомобіля, для ознайомлення з новою книжковою продукцією тощо.

Систематизоване сховище даних називається базою даних (БД).

Сучасні бази даних створюються на електронних носіях. Це забезпечує надійне збереження даних і зручні засоби роботи з ними. Для створення баз даних і маніпулювання ними використовують спеціальні програми -- системи управління базами даних (СУБД). Основними функціями СУБД є:

введення даних у базу та їх збереження;

редагування даних;

пошук даних у базі.

Широкого розповсюдження набули СУБД, які зберігають базу даних з інструментами для її опрацювання. До таких СУБД належить Microsoft Access.

Разом з тим, існують інформаційно-пошукові системи, які здатні працювати з різними базами даних. Такі системи здійснюють пошук інформації за запитом користувача.

Класифікація баз даних

Залежно від характеру даних, що зберігаються, розрізняють фактографічні та документальні бази даних.

1. Фактографічними є бази даних, які містять інформацію, що відноситься до певної предметної сфери або галузі діяльності. Наприклад, фактографічними є бази даних, що містять географічні відомості, дані про хімічні елементи та їх сполуки, інформацію про розклад занять у школі, про особисті дані учнів школи тощо.

2. Документальними є бази даних, які відображають конкретні документи та містять їх бібліографічний опис. Інформація в документах може бути зафіксована в текстовому, звуковому або графічному вигляді. Документ обов'язково має реквізити (номер, дату затвердження, місце затвердження, підпис тощо), за якими його можна знайти. Документальні БД є дуже зручними в роботі багатьох фахівців. Наприклад, базами, що містять закони про оподаткування, користуються бухгалтери та економісти; базами даних зі зведенням законів про освіту користуються керівники шкіл, дитячих установ та вищих навчальних закладів.

Залежно від способу подання даних розрізняють ієрархічні, мережні та реляційні бази даних.

1. В ієрархічній базі даних усі елементи розташовуються залежно від їх підпорядкування. Один елемент вважається головним. Йому підпорядковуються елементи першого рівня. У свою чергу, елементам першого рівня підпорядковуються елементи другого рівня і так далі. Тобто створюється структура впорядкованих елементів, яка називається ієрархією. Наприклад, ієрархічну базу даних створюють каталоги і файли, що зберігаються на диску.

2. У мережній базі даних між елементами теж існує зв'язок, але зв'язки можуть бути довільними. Наприклад, мережну базу даних створює асортимент товарів меблевої фірми «Меблі», що має мережу магазинів, кожний з яких пропонує різні види меблів певних виробників.

3. Інформацію, що зберігається в базі даних, можна подати у вигляді таблиць. Наприклад, база даних фірми «Меблі» складається з таблиць, що містять дані про магазини фірми та їх асортимент, а також виробників, з якими фірма має домовленість про постачання товарів. Відомості про виробника меблів (реквізити виробника, адреса, телефони тощо) повинні зазначатися на рахунку, який надається покупцеві. Проте ці дані можуть зберігатися в одній таблиці та автоматично заноситися до кожного рахунку, що видається в будь-якому з магазинів фірми. Бази даних, які зберігають відомості у вигляді таблиць, між якими встановлені зв'язки, називають реляційними (від англ. relation -- відношення).

Основні поняття реляційних баз даних

Таблиця складається з рядків і стовпців. Кожний стовпець містить певну характеристику, наприклад виробів, а кожний рядок -- сукупність таких характеристик про окремий виріб.

У термінах СУБД назви стовпців називають іменами полів, а самі стовпці -- полями. Рядки називають записами. У різних записах значення окремих полів можуть повторюватися, проте бажано, щоб таблиця містила таке поле (або групу полів), значення в якому не повторюються і є унікальними для кожного запису. Таке поле називається ключовим.

За ключовим полем можна однозначно встановити запис.

Хоча за зовнішнім виглядом таблиці бази даних нагадують електронні таблиці (наприклад, Excel), між ними є принципова різниця. Електронні таблиці призначаються в першу чергу для здійснення розрахунків, а таблиці бази даних - для систематизованого збереження даних і отримання на їх основі потрібної інформації.

Основні об'єкти бази даних

Об'єктами БД є таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі, сторінки.

Таблиці призначені для зберігання інформації бази даних, а також дають змогу виконувати введення, перегляд, користування інформаційних даних.

Їх вважають головним об'єктом БД.

Форми застосовують для введення, перегляду та коригування даних. Це не обов'язків елемент, але він додає зручності і спрощує ці операції.

Запити - це похідна таблиця, в якій збираються дані з інших таблиць і проводяться над ними різні операції. Запити дають можливість проводити групові операції, тобто операції над групами записів, об'єднаних певною загальною ознакою. За допомогою запитів можна також складати вибірки з таблиць за певною умовою.

Звіти призначені для формування вихідного документу та виведення його на друк. Звіти можна створювати на основі таблиць та запитів за допомогою майстрів або конструктора.

Макрос - це набір спеціальних макрокоманд, який забезпечує об'єднання розрізнених операцій оброблення даних у програму. Макроси автоматизують виконання певної послідовності команд.

Модуль - це програма мовою VBA, яку використовують для реалізації нестандартних процедур при створенні програм.

Сторінки доступу до даних - веб-сторінка, призначена для додавання, редагування, перегляду або маніпулювання поточними даними в БД.

Таблиці та форми використовують для обслуговування змісту БД, а запити та звіти виконують основну функцію БД - перетворення та подання інформації, яка необхідна користувачу.

1.2 Робота з формулами в електронній таблиці MS Excel

Формула в MS Excel являє собою вираз, який містить дані або адреси комірок з даними. При відкритті робочого листа або при внесені нових даних MS Excel обчислює значення цих виразів. Результат обчислення за формулою вміщується в ту комірку, яка її містить.

Запис формули починається знаком =.

Ввід формули можна здійснювати безпосередньо, помістивши табличний курсор в потрібну комірку і набравши за допомогою клавіатури знак дорівнює (=), а далі саму формулу. Можна також скористатись кнопкою Змінити формулу, клацнувши на ній мишею. Ввід адрес комірок у формулу можна здійснювати клацанням мишею на відповідних комірках. Наприклад, для вводу формули =А1*В1 потрібно клацнути на кнопці Змінити формулу або набрати знак =, після чого, клацнути на комірці А1, далі, набрати знак *, клацнути на комірці В1, натиснути клавішу Enter.

MS Excel містить дуже велику кількість вбудованих функцій. Для зручного їх вибору зі списку при вводі, вони поділені на категорії: математичні, фінансові, інженерні, текстові, інформаційні та інші. Детальний опис усіх вбудованих (деколи ще кажуть - стандартних) функцій в рамках даного курсу неможливий по двох причинах: по-перше, функцій дуже багато, а по-друге, опис деяких категорій потребує спеціальних знань. Тому ми розглянемо лише найбільш важливі з них. В той же час, розглянутих функцій цілком достатньо для виконання завдань контрольної роботи і розуміння матеріалу курсу.

В Excel немає вбудованої функції для запису кореня n-го степеню. Для його обчислення потрібно скористатись функцією СТЕПЕНЬ(a; b).

1.3 Робота з базою даних в MS Excel

Загальні правила формування бази даних:

у базі даних, як правило, розміщуються тільки поля початкових даних. Поля, що обчислюються, шапку документа і підсумкові рядки до бази не включають, їх формують на етапі створення документа-звіту;

заголовний рядок має відрізнятися від рядків-записів кольором, шрифтом або обрамленням. У разі монохромного друку його краще взяти в рамку;

після заголовного рядка мають іти рядки записів; розділяти їх навіть порожніми рядками не рекомендується;

в однойменних полях записів розміщують дані тільки одного типу: числа, тексти або дати. Не треба розпочинати поля з пропусків;

текстові дані краще розпочинати з великих літер, розширюючи таким чином можливості пошуку та сортування даних;

фон сусідніх записів доцільно чергувати: при цьому поліпшується сприйняття даних користувачем;

на одному аркуші бажано розміщувати тільки одну базу даних. Інші дані краще розташувати на інших аркушах. Поєднання різнорідних баз даних можливе, якщо відокремити їх порожніми рядками і стовпцями.

Формати файлів баз даних

Базу даних, створену засобами Excel, можна зберегти не тільки у стандартному форматі книги (.xls), а й у звичному для баз даних форматі, наприклад, dbf-файлі. У цьому випадку програма коректно визначає типи полів (текст, числове, дата) та їхні довжини (для тексту) на підставі наявних даних. Для створення dbf-файлу достатньо вибрати значення DBF 4 (dBASE IV) (*.dbf) у полі Тип файлу діалогового вікна Збереження документа, яке викликається командою Файл/Зберегти як...

Excel дає змогу також працювати з dbf-файлами та файлами баз даних системи керування базами даних (СКБД) Microsoft Office Access. Для відкриття таких файлів у полі Тип файлу діалогового вікна Відкриття документа треба, відповідно, вибрати значення Файли dBase (*.dbf) або Бази даних Access (*.mdb; *.mdb). Іншим способом відкриття таких файлів є використання команди Дані/Імпорт зовнішніх даних/Імпорт даних...

Для побудови запитів до баз даних, створених спеціалізованими СКБД (наприклад, SQL Server, MS Access, Paradox, FoxPro), в Excel є спеціальний засіб - програма MS Querry, яку активізують командою Дані/Імпорт зовнішніх даних/Створити запит. Перевага використання запитів полягає в тому, що в Excel переноситься лише потрібна (відфільтрована) частина записів з бази даних.

Створення бази даних

Базу даних, як і будь-яку книгу Excel, створюють командою Файл--Создать. Спочатку можна ввести назву таблиці, наприклад «Відомості про замовлення товарної продукції», потім -- її заголовний рядок із однорядковими та короткими іменами полів: «Замовник», «Шифр товару» і т. Далі потрібно замінити системне ім'я бази «Книга1» на призначене для користувача, наприклад на «Замовлення», клацнувши мишею на кнопці Сохранить.

Після натиснення мишею на будь-якій із комірок таблиці командою Данные--Форма на екран викликається діалогове вікно, де відображається список уведених даних .

Значення полів запису вводять до відповідних комірок діалогового вікна у тій послідовності, в якій вони сформовані в таблиці. Перехід між комірками виконується за допомогою клавіші <Tab> або клавіш керування курсором. Усі комірки вікна мають таку ж ширину, як і найширше поле (стовпець) бази. При потребі її можна збільшити (зменшити) «буксируванням» правої межі стовпця таблиці. Запис передають у кінець бази даних командою Добавить. Після цього вводять наступний запис і т. п. до кінця бази.

Використання фільтра та сортування даних

Потрібну інформацію в базі зручно шукати за допомогою фільтрів. Виконання команди Дані/Фільтр/Автофільтр перетворює рядок назв полів у набір списків, що містять усі наявні значення кожного з полів бази даних.

Відкриваючи ці списки і відмічаючи потрібні значення, легко вибрати, наприклад, серед усіх працівників підприємства перелік співробітників певного відділу, з конкретним окладом, посадою тощо. Вибравши у списку Умова можна задати користувацький критерій відбору даних із таблиці .

Для повернення у режим звичайного відображення таблиці треба виконати ту саму команду, якою був увімкнений режим автофільтра.

Складніші критерії фільтрування та пошук інформації в базі чи її частині реалізує команда Дані/Фільтр/Розширений фільтр.

Сортування даних

Excel також дає змогу швидко сортувати записи бази даних, використовуючи не більше трьох критеріїв одночасно. Командою меню Дані/ Сортування викликають відповідне діалогове вікно , де зазначають поля бази даних, за якими послідовно (від верхнього до нижнього) виконуватиметься сортування за зростанням чи спаданням. Значення опції Діапазон даних визначають спосіб задавання полів: за їхніми назвами (з рядком заголовка) чи за ідентифікаторами стовпців (без рядка заголовка). Кнопку Параметри використовують для задання додаткових параметрів сортування.

Пошук записів бази даних

В Excel процедура пошуку і селекції даних організовується за принципом збігу або селективним способом.

Принцип збігу передбачає повну ідентичність критерію значенню поля, що аналізується під час пошуку, аж до розмірів літер і кількості пропусків. Критерії при цьому подаються у вигляді текстової константи, дати або чисел, наприклад:

Селективний спосіб пошуку реалізується за допомогою таких критеріїв, як відношення, логічні функції та шаблони, наприклад:

Формування підсумкових даних

Використання команди Дані/Підсумки допомагає впорядкувати список шляхом групування записів з виведенням проміжних результатів, середніх значень та іншої допоміжної інформації. Дана команда дозволяє виводити результуючу суму в верхній або нижній частині списку і полегшує підсумовування числових стовпців. Список відображається у вигляді структури, що дозволяє згортати і розгортати окремі розділи.

Включення проміжних підсумків у список здійснюється так:

Список доцільно відсортувати за полем, що містить групи. Наприклад, за місяцем, прізвищем тощо.

Виконати команду Дані/Підсумки. Відкриється діалогове вікно Проміжні підсумки

Вибрати зі списку При кожній зміні в групу, для якої визначаються проміжні підсумки.

Вибрати зі списку Використовувати функцію одну з функцій (Сума -додавання чисел у групі, Кількість - підрахунок кількості заповнених клітинок у групі, Середнє -- середнє арифметичне чисел у групі, Максимум - визначення найбільшого числа у групі, Мінімум - визначення найменшого числа у групі, Добуток - добуток чисел у групі, Кількість чисел - кількість клітинок, котрі містять числові дані у групі, Зсунене відхилення - розрахунок стандартного відхилення за генеральною сукупністю, Незсунене відхилення - розрахунок стандартного відхилення за групою, Зсунена дисперсія - розрахунок дисперсії за генеральною сукупністю, Незсунена дисперсія - розрахунок дисперсії за групою).

Вибрати зі списку Додати підсумки до стовпці для розрахунку проміжних підсумків. Для вибору стовпця необхідно поставити відмітку проти його назви.

Зведені таблиці

Найбільш потужним засобом обробки даних в Excel є команда Зведена таблиця. В результаті її виконання створюється нова таблиця. Зведені таблиці надають користувачу можливості:

представити інформацію із традиційних списків у більш зручному вигляді;

для побудові зведених таблиць використати запити до баз даних або інших джерел зовнішніх даних.

Зведена таблиця - це плоска або об'ємна (складається з декількох сторінок або шарів) прямокутна таблиця котра дає можливість виконати складний аналіз великих масивів даних. В такій таблиці поряд із звичайними списками можуть використовуватися дані з іншої зведеної таблиці, а також запити до зовнішніх даних. Для підсумкових розрахунків можна вибирати потрібну функцію зведення, або інший метод обчислення.

Обчислення здійснюють для одного, або декількох полів вихідного списку, визначених як поля даних. Інші поля вихідного списку можуть бути використані для групування даних в рядках і стовпцях зведеної таблиці.

Розділ 2. Практичне завдання (Робота з базою даних)

А) Створити відомість з продажу цукерок:

Марка

Місяць

Фактична кількість коробок

Ціна

Сума

План

Ласунка

Лютий

100

30

Разом

Б) Зробити 20 записів;

В) Сформувати стовпчик Суми;

Г) Стовпчик План заповнити в залежності від марки цукерок наступними значеннями:

для Ласунка, Білочка, Червоний мак - 250;

для Вечірній Київ -100;

для Столичні - 150.

Д) Використовуючи функцію ИТОГИ, обрахувати на яку суму , і в якій кількості було продано цукерок кожної марки.

Е) Використовуючи розширений фільтр, відфільтрувати інформацію про цукерки, які поставлялися по вартості нижчій 50 грн. за коробку.

Є) Встановити фільтр для відображення усіх поставок цукерок Ласунка.

Розв'язання:

А) Створюю відомість з продажу цукерок:

Б) Роблю 20 записів:

В) Формую стовпчик Суми за допомогою ціни та кількості коробок:

Г) За допомогою заданої умови заповнюю стовпчик План:

Д) Використовуючи функцію ИТОГИ, обраховую на яку суму , і в якій кількості було продано цукерок кожної марки:

Е) Використовуючи розширений фільтр, фільтрую інформацію про цукерки, які поставлялися по вартості нижчій 50 грн. за коробку:

Є) Встановлюю фільтр для відображення усіх поставок цукерок Ласунка:

Розділ 3. Створення презентації в PowerPoint

excel powerpoint таблиця база

Презентація - це набір слайдів, у яких текст поєднується з графічними об'єктами, рисунками, звуком, відео та мультиплікаційними ефектами.

Засобами PowerPoint слайди можна подавати як у чорно-білому форматі, так і у вигляді кольорових зображень. Для цього використовують шаблони оформлення, створені професійними дизайнерами. Шаблони можна створювати і за власною ініціативою.

Слайди PowerPoint можуть містити такі елементи: текст (написи, колонтитули, об'єкти WordArt, символи, вбудовані об'єкти, дату, час, нумерацію); таблиці; зображення (рисунки, графіку, фотоальбоми, фігури, SmartArt фігури, діаграми); медіакліпи (фільми та звуковий супровід); гіперпосилання на інші слайди та документи (презентації, таблиці, діаграми та ін., які знаходяться на даному комп'ютері або в Інтернеті). Окремі об'єкти слайдів можуть мати ефекти анімації. Готуючи презентацію, можна використовувати фрагменти документів Word, електронних таблиць і діаграм Excel та ін. Створені в PowerPoint слайди можна відразу переглянути і, при потребі, змінити.

Презентації, створені в PowerPoint, можна продемонструвати: на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в Інтернеті); на екрані за допомогою мультимедійного проектора; як матеріали на папері.

Завантаження програми PowerPoint. Вікно PowerPoint

Програма PowerPoint входить до складу MS Office тому має риси, спільні з іншими додатками Office. Завантажити її можна так само, як і будь-який інший додаток - через меню Пуск, за допомогою панелі Office, або подвійним натисканням лівої кнопки миші на його ярлику чи підготовленій раніше презентації.

В режимах підготовки презентації вікно Power Point (Рис. 2.1) за своєю структурою нагадує вікна інших додатків.

Вікно містить панель швидкого доступу, смугу заголовка, стрічка вкладок, робочу ділянку слайда, ділянку слайдів (структури), ділянку нотаток, кнопки режимів, масштаб, рядок стану.

Основні режими роботи PowerPoint

Програма PowerPoint має кілька основних режимів роботи. Перехід до того чи іншого режиму здійснюється натисненням кнопки режимів перегляду слайдів. Ці кнопки дублюють відповідні команди меню Вигляд - Режими перегляду презентацій: звичайний (слайди, структура), сортувальник слайдів, показ слайдів.

Розглянемо основні режими роботи PowerPoint.

Рис.2.1

Звичайний режим. У цьому режимі робоча ділянка вікна PowerPoint складається з ділянок слайда, структури і нотаток. Розміри кожної з них можна змінювати. На ділянці структури відображаються номер, назва слайда і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на кнопку зліва від номера, можна зразу ж перейти до роботи з відповідним слайдом, який з'являється на ділянці слайда. При цьому можна вставляти також малюнки, фільми, звуки, ефекти анімації й гіперпосилання. Текст вводиться і до ділянки структури, і до ділянки слайда.

У режимі структури перевага надається ділянці структури. Інші ділянки подаються у зменшеному вигляді. Тому його використовують, щоб ознайомитися зі структурою всієї презентації і, при потребі, змінити її шляхом переміщення розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо.

У режимі слайдів здійснюється створення й заміна поточного слайда. Поточний слайд займає всю робочу ділянку.

Режим сортувальника слайдів. У режимі сортувальника на робочій ділянці вікна PowerPoint відображається вся презентація. Де кожний слайд виводиться у зменшеному вигляді. Тому цей режим використовують для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в презентації, а також для того, щоб перейти до роботи з певним слайдом. Для цього необхідно навести курсор миші на слайд, двічі натиснути на ньому ЛКМ. Що призведе до переходу програми у режим слайдів.

У режимі сортувальника зручно переміщати окремі слайди на інше місце презентації, утримуючи ЛКМ. Це дозволяє компонувати презентацію слайдами за бажанням користувача. Також можна додавати нові слайди перед виділеним слайдом або видаляти виділений слайд, натиснувши клавішу Delete. На етапі підготовки демонстрації цей режим використовується, щоб задати інтервали часу для показу кожного слайда й встановити анімаційні ефекти при переході від одного слайда до іншого.

Режим показу слайдів. Цей режим призначений для демонстрації презентації. Тут кожний слайд виводиться на весь екран. Зміна слайдів здійснюється вручну натисканням на ЛКМ, або за встановленим інтервалом часу. Оскільки, в режимі показу слайдів поточним слайдом зайнято весь екран, то вийти з нього можна, натиснувши клавішу Esc, або обравши відповідну команду з контекстного меню, що викликається натисканням на ПКМ в будь-якому місці слайда.

Таким чином, використовуючи кнопки режимів роботи, можна переключатися з одного режиму в інший під час підготовки і демонстрації слайдів, а також при внесенні і зміні нотаток. Для завершення роботи в PowerPoint, необхідно закрити його вікно.

ВИСНОВОК

Виконуючи завдання навчальної практики з курсу “Інформатика ”, я працював з табличним процесором MС Excel та його систематизованім сховищем даних, що називається базою даних (БД).

Сучасні бази даних створюються на електронних носіях. Це забезпечує надійне збереження даних і зручні засоби роботи з ними. Для створення баз даних і маніпулювання ними використовують спеціальні програми -- системи управління базами даних (СУБД). Основними функціями СУБД є: уведення даних у базу та їх збереження, редагування даних, пошук даних у базі. Об'єктами БД є таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі, сторінки.

Формула в MS Excel являє собою вираз, який містить дані або адреси комірок з даними. При відкритті робочого листа або при внесені нових даних MS Excel обчислює значення цих виразів. Результат обчислення за формулою вміщується в ту комірку, яка її містить.

Найбільш потужним засобом обробки даних в Excel є команда Зведена таблиця. В результаті її виконання створюється нова таблиця. Зведені таблиці надають користувачу можливості: представити інформацію із традиційних списків у більш зручному вигляді; для побудові зведених таблиць використати запити до баз даних або інших джерел зовнішніх даних.

Під час проходження навчальної практики я також закріпив знання з програмою для створення презентацій PowerPoint.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Баженов В.А., Лізунов П.П., Резніков А.С. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст] : підручник. - К. : Каравела, 2008. - 640 с.

2. Бєльков Д.В., Єдемська Є.М. «Економічна інформатика» для студентів економічних спеціальностей [Текст] : підручник. - Донецьк: ДонНТУ,2009. - 382с.

3. Беспалов В.М. Інформатика для економістів [Текст] : навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 787с.

4. Булашенко А.В. Інформатика: конспект лекцій у чотирьох частинах. Частина 3. Обробка інженерної інформації за допомогою пакета MS

Office [Текст]: підручник . - Суми: СумДУ, 2010. - 228с.

5. Кунцев С. В. Інформатика: методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи за темою “Системи обробки табличних даних”: для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання [Текст]: підручник - Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. - 52 с.

6. Пушкар О. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст]: підручник для студентів вищих навчальних - К: Видавничий центр "Академія", 2002. - 704 с.

7. Ткаченко В.А., Рябик В.А. Економічна інформатика [Текст]: навч.посіб. - Харків:НТУ «ХПІ», 2011. - 312с.

8. Яценко В. В. Інформатика для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст]: навч.посіб.- Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. -137 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Обробка інформації нетекстового характеру. Електронні редактори для опрацювання даних. Пошук даних у діапазоні клітинок або в таблиці. Фільтрування даних в Microsoft Excel. Вимоги до апаратного забезпечення. Мотивація вибору програми Microsoft Excel.

  реферат [2,9 M], добавлен 18.03.2013

 • Робота з майстром функцій та діаграм. Обробка електронних таблиць. Визначення бази даних та їх типи. Бази даних в MS Excel. Використання автофільтру та розширеного фільтру. Основні операції, які застосовують для роботи з аркушами робочої книги Еxcel.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2013

 • Створення табличних документів і їх опис. Побудова графіків та діаграм. Робота з базами даних в табличному процесорі Excel. Створення екранних форм, таблиці бази даних, звітних форм, запитів, макросів та головної кнопочної форми. Проектування презентації.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.04.2015

 • Microsoft Excel 2000 - табличний процесор, програма для створення і обробки електронних таблиць. Загальні відомості про таблиці Excel. Методика ознайомлення з таблицями Excel. Можливості використання табличного процесора. Форматування електронної таблиці.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 29.01.2010

 • Загальні відомості про електронні таблиці Excel та основи роботи з ними, структура та елементи. Функціональні можливості електронних таблиць і сфери їх використання. Розробка книги Microsoft Excel для підрахування реалізації товарів торгівельного центру.

  контрольная работа [1,7 M], добавлен 01.07.2009

 • Характеристика методів створення таблиць і роботи з ними у програмі Microsoft Excel: розробка таблиці з прізвищами співробітників, розміщених у алфавітному порядку та сумами отримуваних ними заробітних плат. Створення таблиці в програмі Microsoft Access.

  контрольная работа [2,0 M], добавлен 15.05.2010

 • Що таке електронна таблиця. Завантаження електронної таблиці. Структура формули в Excel. Аргументи формул Excel. Посилання на клітинку або групу. Базові елементи електронної таблиці. Зберігання нового документа Excel. Робоча книга та робочі лісти.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 10.12.2013

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Загальні відомості про електронні таблиці. Призначення електронних таблиць. Завантаження електронних таблиць. Елементи вікна Excel. Робота з книгами. Введення та відображення даних. Редагування даних. Формули і функції.

  курсовая работа [59,9 K], добавлен 28.03.2004

 • Розрахунок кількості медичного персоналу усіх спеціальностей по районах і м. Тернополю. Створення табличних документів в Excel, їх опис й фільтрація даних. Таблиці, екранні й звітні форми, запити, макроси й головна кнопочна форма бази даних в Access.

  курсовая работа [6,3 M], добавлен 20.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.