Системи управління базами даних

Основні особливості Microsoft Access, її значення для створення професійної бази даних. Опис прикладної області "Житлово-комунальне господарство". Створення і заповнення таблиць, запитів, форм і звітів, які можна друкувати й редагувати в Microsoft Access.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2011
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

СУБД Microsoft Access 2003 орієнтовані на роботу з об'єктами семи різних типів: таблицями, запитами, формами, звітами, сторінками, макросами, модулями. Ці об'єкти представлені в курсовій роботі.

Таблиці - це основний об'єкт бази даних, в якому зберігаються всі дані, наявні в базі, а також структура бази (поля, їх типи, властивості).

Запити дозволяють вибирати дані з однієї або декількох зв'язаних таблиць. Результатом виконання запиту є результуюча таблиця, яка разом з іншими таблицями може бути використана при обробці даних. За допомогою запитів можна також оновлювати, видаляти або додавати дані в таблиці.

Форми служать для введення і проглядання даних в зручному для користувача вигляді, який відповідає звичному для нього документу. При виведенні даних за допомогою форм можна застосовувати спеціальні засоби оформлення.

Звіти призначені для формування вихідних документів і висновку їх на друк. По своїх властивостях і структурі звіти багато в чому подібні формам. Основна їх відмінність полягає в тому, що в звіті відображаються всі дані і в них передбачена можливість групувати дані по різних критеріях. Звіти на відміну від форм можуть містити спеціальні елементи оформлення, характерні для друку документів: колонтитули, номери сторінок і т.д.

Сторінки - це спеціальні об'єкти баз даних, реалізовані у версіях Access 2003. У раніших версіях Access такі сторінки доступу до даних відсутні. Ці сторінки є діалоговими Web-сторінками, тобто здійснюють інтерфейс між клієнтом, сервером і базою даних, розміщеною на сервері.

Макроси призначені для автоматизації операцій, що повторюються, при роботі з СУБД. Макрос є програмою, яка містить опис послідовності конкретних дій користувача. Кожній дії відповідає певна макрокоманда. Формуються макроси в діалоговому режимі шляхом вибору потрібних макрокоманд.

Модулі створюються користувачем шляхом застосування інтегрованого середовища об'єктно-орієнтованого програмування Visual Basic for Applications (VBA). Основною ідеєю об'єктно-орієнтованого програмування є об'єднання даних і оперуючих ними функцій в один об'єкт. Дані в VBA розглядаються як сукупність об'єктів (таблиць, форм, звітів і т. д.), що мають властивості і методи, що реалізовують наперед певні дії над об'єктами.

база даний таблиця запит

1. Захист інформації в БД

1.1 Захист інформації в базах даних

У сучасних СУБД підтримується один з двох найбільш загальних підходів до питання забезпечення безпеки даних: виборчий підхід і обов'язковий підхід. У обох підходах одиницею даних або «об'єктом даних», для яких повинна бути створена система безпеки, може бути як вся база даних цілком, так і будь-який об'єкт усередині бази даних.

Ці два підходи відрізняються наступними властивостями:

?У разі виборчого управління деякий користувач володіє різними правами (привілеями або повноваженнями) при роботі з даними об'єктами. Різні користувачі можуть володіти різними правами доступу до одного і того ж об'єкту. Виборчі права характеризуються значною гнучкістю.

?У разі виборчого управління, навпаки, кожному об'єкту даних привласнюється деякий класифікаційний рівень, а кожен користувач володіє деяким рівнем допуску. При такому підході доступом до певного об'єкту даних володіють тільки користувачі з відповідним рівнем допуску.

Ш Для реалізації виборчого принципу передбачені наступні методи. У базу даних вводиться новий тип об'єктів БД - це користувачі. Кожному користувачу в БД привласнюється унікальний ідентифікатор. Для додаткового захисту кожен користувач окрім унікального ідентифікатора забезпечується унікальним паролем, причому якщо ідентифікатори користувачів в системі доступні системному адміністратору, то паролі користувачів зберігаються найчастіше в спеціальному кодованому вигляді і відомі тільки самим користувачам.

Ш Користувачі можуть бути об'єднані в спеціальні групи користувачів. Один користувач може входити до декількох груп. У стандарті вводиться поняття групи PUBLIC, для якої повинен бути визначений мінімальний стандартний набір прав. За умовчанням передбачається, що кожен новостворюваний користувач, якщо спеціально не вказано інше, відноситься до групи PUBLIC.

Ш Привілеї або повноваження користувачів або груп - це набір дій (операцій), які вони можуть виконувати над об'єктами БД.

Ш У останніх версіях ряду комерційних СУБД з'явилося поняття «ролі». Роль - це пойменований набір повноважень. Існує ряд стандартних ролей, які визначені у момент установки сервера баз даних. І є можливість створювати нові ролі, групуючи в них довільні повноваження. Введення ролей дозволяє спростити управління привілеями користувачів, структурувати цей процес. Крім того, введення ролей не пов'язане з конкретними користувачами, тому ролі можуть бути визначені і конфігуровані до того, як визначені користувачі системи.

Ш Користувачу може бути призначена одна або декілька ролей.

Ш Об'єктами БД, які підлягають захисту, є всі об'єкти, що зберігаються в БД: таблиці, уявлення, процедури, що зберігаються, і трігери. Для кожного типу об'єктів є свої дії, тому для кожного типу об'єктів можуть бути визначені різні права доступу.

На самому елементарному рівні концепції забезпечення безпеки баз даних виключно прості. Необхідно підтримувати два фундаментальні принципи: перевірку повноважень і перевірку достовірності (аутентифікацію).

Перевірка повноважень заснована на тому, що кожному користувачу або процесу інформаційної системи відповідає набір дій, які він може виконувати по відношенню до певних об'єктів. Перевірка достовірності означає достовірне підтвердження того, що користувач або процес, що намагається виконати санкціоновану дію, дійсно той, за кого він себе видає.

Система призначення повноважень має в деякому роді ієрархічний характер. Найвищими правами і повноваженнями володіє системний адміністратор або адміністратор сервера БД. Традиційно тільки цей тип користувачів може створювати інших користувачів і наділяти їх певними повноваженнями.

СУБД в своїх системних каталогах зберігає як опис самих користувачів, так і опис їх привілеїв по відношенню до всіх об'єктів.

Далі схема надання повноважень будується за наступним принципом. Кожен об'єкт в БД має власника - користувача, який створив даний об'єкт. Власник об'єкту володіє всіма правами-повноваженнями на даний об'єкт, зокрема він має право надавати іншим користувачам повноваження по роботі з даним об'єктом або забирати у користувачів раніше надані повноваження.

У ряді СУБД вводиться наступний рівень ієрархії користувачів - це адміністратор БД. У цих СУБД один сервер може управляти безліччю СУБД (наприклад, MS SQL Server, Sybase).

У СУБД Oracle застосовується однобазова архітектура, тому там вводиться поняття підсхеми - частини загальної схеми БД і вводиться користувач, що має доступ до підсхеми.

У стандарті SQL не визначена команда створення користувача, але практично у всіх комерційних СУБД створити користувача можна не тільки в інтерактивному режимі, але і програмно з використанням спеціальних процедур, що зберігаються. Проте для виконання цієї операції користувач повинен мати право на запуск відповідної системної процедури.

У стандарті SQL визначені два оператори: GRANT і REVOKE відповідно надання і відміни привілеїв.

Оператор надання привілеїв має наступний формат:

GRANT {<список действий>| ALL PRIVILEGES }

ON <имя_объекта> ТО {<имя_пользователя> | PUBLIC }

[WITH GRANT OPTION ]

Тут список дій визначає набір дій із загальнодопустимого переліку дій над об'єктом даного типа.

Параметр ALL PRIVILEGES указує, що дозволені всі дії з допустимих для об'єктів даного твань.

<имя_объекта> - задає ім'я конкретного об'єкту: таблиці, уявлення, процедури, що зберігається, трігера.

<имя_пользователя> або PUBLIC визначає, кому надаються дані привілеї.

Параметр WITH GRANT OPTION є необов'язковим і визначає режим, при якому передаються не тільки права на вказані дії, але і право передавати ці права іншим користувачам. Передавати права в цьому випадку користувач може тільки в рамках дозволених йому дій.

Розглянемо приклад, хай у нас існують три користувачі з абсолютно унікальними іменами userl user2 і userS. Всі вони є користувачами однієї БД.

User1 створив об'єкт Таb1, він є власником цього об'єкту і може передати права на роботу з ці об'єктом іншим користувачам. Допустимо, що користувач user2 є оператором, який повинен вводити дані в ТаЫ (наприклад, таблицю нових замовлень), а користувач user 3 є великим начальником (наприклад, менеджером відділу), який повинен регулярно проглядати введені дані.

Для об'єкту типу таблиця повним допустимим переліком дій є набір з чотирьох операцій: SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE. При цьому операція оновлення може бути обмежене декількома стовпцями.

Загальний формат оператора призначення привілеїв для об'єкту типу таблиця матиме наступний синтаксис:

GRANT {[SELECT][.INSERT][.DELETE][,UPDATE (<список стовпців»)]}

ON <имя таблиці»

ТО {<имя_пользователя> | PUBLIC } [WITH GRANT OPTION ]

Тоді резонно буде виконати наступні призначення:

GRANT INSERT

ON Tab1

TO user2

GRANT SELECT

ON Tabl

TO user3

Ці призначення означають, що користувач user2 має право тільки вводити нові рядки у відношення Таb1, а користувач user3 має право проглядати всі рядки в таблиці Таb1.

При призначенні прав доступу на операцію модифікації можна уточнити, значення яких стовпців може змінювати користувач. Допустимо, що менеджер відділу має право змінювати ціну на послуги, що надаються. Припустимо, що ціна задається в стовпці COST таблиці. Тоді операція призначення привілеїв користувачу user3 може змінитися і виглядати таким чином:

GRANT SELECT. UPDATE (COST) ON Tabl TO user3

Якщо наш користувач userl припускає, що користувач user4 може його заміщати у разі його відсутності, то він може надати цьому користувачу всі права по роботі із створеною таблицею Таb1.

GRANT ALL PRIVILEGES

ON Tabl

TO user4 WITH GRANT OPTION

B цьому випадку користувач user4 може сам призначати привілеї по роботі з таблицею Таb1 у відсутність власника об'єкту користувача user1. Тому у разі появи нового оператора користувача user5 on може призначити йому права на введення нових рядків в таблицю командою

GRANT INSERT

ON Таb1

ТО user5

Якщо при передачі повноважень набір операцій над об'єктом обмежений, то користувач, якому передані ці повноваження, може передати іншому користувачу тільки ті повноваження, які є у нього, або частина цих повноважень. Тому якщо користувачу user4 були делеговані наступні повноваження

GRANT SELECT, UPDATE, DELETE

ON Tabl

TO user4

WITH GRANT OPTION.

то користувач user4 не зможе передати повноваження на введення даних користувачу user5, тому що ця операція не входить в список дозволених для нього самого.

Окрім безпосереднього призначення прав по роботі з таблицями ефективним методом захисту даних може бути створення уявлень, які міститимуть тільки необхідні стовпці для роботи конкретного користувача і надання прав на роботу з даним представленням користувачу.

Оскільки уявлення можуть відповідати підсумковим запитам, то для цих уявлень недопустимі операції зміни, і, отже, для таких уявлень набір допустимих дій обмежується операцією SELECT. Якщо ж уявлення відповідають вибірці з базової таблиці, то для такого уявлення допустимими будуть всі 4 операції: SELECT, INSERT, UPDATE і DELETE.

Для відміни раніше призначених привілеїв в стандарті SQL визначений оператор REVOKE. Оператор відміни привілеїв має наступний синтаксис:

REVOKE {<список операцій | ALL PRIVILEGES}

ON <имя_объекта>

FROM {<список користувачів | PUBLIC } {CASCADE | RESTRICT }

Параметри CASCADE або RESTRICT визначають, яким чином повинна проводитися відміна привілеїв. Параметр CASCADE відміняє привілеї не тільки користувача, який безпосередньо згадувався в операторі GRANT при наданні йому привілеїв, але і всім користувачам, яким цей користувач привласнив привілеї, скориставшись параметром WITH GRANT OPTION.

Наприклад, при використанні операції:

REVOKE ALL PRIVILEGES

ON Tab1

TO user4 CASCADE

будуть відмінені привілеї і користувача users, якому користувач user4 встиг привласнити привілеї.

Параметр RESTRICKT обмежує відміну привілеїв тільки користувачу, безпосередньо згаданому в операторі REVOKE. Але за наявності делегованих привілеїв цей оператор не буде виконаний. Так, наприклад, операція:

REVOKE ALL PRIVILEGES

ON Tabl

TO user4 RESTRICT

не буде виконана, тому що користувач user4 передав частину своїх повноважень користувачу user5.

За допомогою оператора REVOKE можна відібрати все або тільки деякі з раніше привласнених привілеїв по роботі з конкретним об'єктом. При цьому з опису синтаксису оператора відміни привілеїв видно, що можна відібрати привілеї одним оператором відразу у декількох користувачів або у цілої групи PUBLIC.

Тому коректним буде наступне використання оператора REVOKE:

REVOKE INSERT

ON Tab1

TO user2,user4 CASCADE

При роботі з іншими об'єктами змінюється список операцій, які використовуються в операторах GRANT і REVOKE

За умовчанням дія, відповідна запуску (виконанню) процедури, що зберігається, призначається всім членам групи PUBLIC.

Якщо ви хочете зрадити цю умову, то після створення процедури, що зберігається, необхідно записати оператора REVOKE. REVOKE EXECUTE ON COUNT_EX TO PUBLIC CASCADE І тепер ми можемо призначити нові права користувачу user4.

GRANT EXECUTE

ON COUNT_EX

TO user4

Системний адміністратор може дозволити деякому користувачу створювати і змінювати таблиці в деякій БД. Тоді він може записати оператора надання прав таким чином:

GRANT CREATE TABLE, ALTER TABLE.

DROP TABLE ON DB_LIB TO userl

В цьому випадку користувач userl може створювати, змінювати або видаляти таблиці в БД DB_LIB, проте він не може вирішити створювати або змінювати таблиці в цій БД іншим користувачам, тому що йому дано дозвіл без права делегування своїх можливостей.

У деяких СУБД користувач може отримати права створювати БД. Наприклад, в MS SQL Server системний адміністратор може надати користувачу main_user право на створення своєї БД на даному сервері. Це може бути зроблено наступною командою:

GRANT CREATE DATABASE

ON SERVER_0

TO main user

За принципом ієрархії користувач main_user, створивши свою БД, тепер може надати права на створення або зміну будь-яких об'єктів в цій БД іншим користувачам.

У СУБД, які підтримують однобазову архітектуру, такі дозволи недопустимі. Наприклад, в СУБД Oracle на сервері створюється тільки одна БД, але користувачі можуть працювати па рівні підсхеми (частини таблиць БД і пов'язаних з ними об'єктів). Тому там вводиться поняття системних привілеїв. Їх дуже багато, 80 різних привілеїв.

Для того, щоб дозволити користувачу створювати об'єкти усередині цієї БД, використовується поняття системного привілею, який може бути призначена одному або декільком користувачам. Вони видаються тільки на дії і конкретний тип об'єкту. Тому, якщо ви, як системний адміністратор, надали користувачу право створення таблиць (CREATE TABLE), то для того, щоб він міг створити трігер для таблиці, йому необхідно надати ще один системний привілей CREATE TRIGGER. Система захисту в Oracle вважається однією з наймогутніших, по це має і зворотну сторону - вона вельми складна. Тому завдання адміністрування в Oracle вимагає хорошого знання як семантики принципів підтримки прав доступу, так і фізичної реалізації цих можливостей.

1.2 Реалізація системи захисту в MS SQL Server

SQL server 6.5 підтримує З режиму перевірки при визначенні прав користувача:

1.Стандартний (standard).

2.Інтегрований (integrated security).

3.Змішаний (mixed).

Стандартний режим захисту припускає, що кожен користувач повинен мати обліковий запис як користувач домена NT Server. Обліковий запис користувача домена включає ім'я користувача і його індивідуальний пароль. Користувачі доменів можуть бути об'єднані в групи. Як користувач домена користувач дістає доступ до певних ресурсів домена. Як один з ресурсів домена і розглядається SQL Server. Але для доступу до SQL Server користувач повинен мати обліковий запис користувача MS SQL Server. Цей обліковий запис також повинен включати унікальне ім'я користувача сервера і його пароль. При підключенні до операційного середовища користувач задає своє ім'я і пароль користувача домена. При підключенні до сервера баз даних користувач задає своє унікальне ім'я користувача SQL Server і свій пароль.

Інтегрований режим припускає, що для користувача задається тільки один обліковий запис в операційній системі, як користувача домена, а SQL Server ідентифікує користувача за його даними в цьому обліковому записі. В цьому випадку користувач задає тільки одне своє ім'я і один пароль.

У разі змішаного режиму част], користувачів може бути підключена до сервера з використанням стандартного режиму, а частина з використанням інтегрованого режиму.

У MS SQL Server 7.0 залишені тільки 2 режими: інтегрований, званий Windows NT Authentication Mode (Windows NT Authentication), і змішаний, Mixed Mode (Windows NT Authentication and SQL Server Authentication). Алгоритм перевірки аутентифікації користувача в MS SQL Server 7.0 приведений на рисунку 1.1

Рисунок 1.1 - Алгоритм перевірки аутентифікації користувача в MS SQL Server 7.0

При спробі підключення до сервера БД спочатку перевіряється, який метод аутентифікації визначений для даного користувача. Якщо визначений Windows NT Authentication Mode, то далі перевіряється, чи має даний користувач домена доступ до ресурсу SQL Server, якщо він має доступ, то виконується спроба підключення з використанням імені користувача і пароля, визначених для користувача домена; якщо даний користувач має права підключення до SQL Server, то підключення виконується успішно, інакше користувач одержує повідомлення про те, що даному користувачу не дозволено підключення до SQL Server. При використанні змішаного режиму аутентифікації засобами SQL Server проводиться послідовна перевірка імені користувача (login) і його пароля (password); якщо ці параметри задані коректно, то підключення завершується успішно, інакше користувач також одержує повідомлення про неможливість підключитися до SQL Server.

Для СУБД Oracle завжди використовується на додаток до імені користувача і пароля в операційному середовищі його ім'я і пароль для роботи з сервером БД.

1.3 Перевірка повноважень

Другим завданням при роботі з БД, як указувалося раніше, є перевірка повноважень користувачів. Повноваження користувачів зберігаються в спеціальних системних таблицях, і їх перевірка здійснюється ядром СУБД при виконанні кожної операції. Логічно для кожного користувача і кожного об'єкту в БД як би будується деяка умовна матриця, де по одному вимірюванню розташовані об'єкти, а по іншому - користувачі. На перетині кожного стовпця і кожного рядка розташований перелік дозволених операцій для даного користувача над даним об'єктом. З першого погляду здається, що ця модель перевірки достатньо стійка. Але складність виникає тоді, коли ми використовуємо непряме звернення до об'єктів. Наприклад, користувачу user_N не дозволений доступ до таблиці Таb1, але цьому користувачу дозволений запуск процедури, що зберігається SP_N, яка робить вибірку з цього об'єкту. За умовчанням всі процедури, що зберігаються, запускаються під ім'ям їх власника.

Такі проблеми повинні розв'язуватися організаційними методами. При дозволі доступу деяких користувачів необхідно пам'ятати про можливість непрямого доступу.

У будь-якому випадку проблема захисту ніколи не була чисто технічним завданням, це комплекс організаційно-технічних заходів, які повинні забезпечити максимальну конфіденційність інформації, що зберігається в БД.

Крім того, при роботі в мережі існує ще проблема перевірки достовірності повноважень.

Ця проблема полягає в наступному. Припустимо, процесу 1 дані повноваження по роботі з БД, а процесу 2 такі повноваження не дані. Тоді безпосередньо процес 2 не може звернутися до БД, але він може звернутися до процесу 1 і через нього дістати доступ до інформації з БД.

Тому в безпечному середовищі повинна бути присутньою модель перевірки достовірності, яка забезпечує підтвердження заявлених користувачами або процесами ідентифікаторів. Перевірка повноважень придбала ще більше значення в умовах масового розповсюдження розподілених обчислень. При існуючому високому рівні зв'язності обчислювальних систем необхідно контролювати всі звернення до системи.

Проблеми перевірки достовірності звичайно відносять до сфери безпеки комунікацій і мереж, тому ми не будемо їх тут більш обговорювати, за винятком наступного зауваження. У цілісній системі комп'ютерної безпеки, де чітке виконання програми захисту інформації забезпечується за рахунок взаємодії відповідних засобів в операційних системах, мережах, базах даних, перевірка достовірності має пряме відношення до безпеки баз даних.

Відмітимо, що модель безпеки, заснована на базових механізмах перевірки повноважень і перевірки достовірності, не вирішує таких проблем, як вкрадені призначені для користувача ідентифікатори і паролі або зловмисні дії деяких користувачів, що володіють повноваженнями, - наприклад, коли програміст, що працює над обліковою системою, що має повний доступ до облікової бази даних, вбудовує в код програми «Троянського коня» з метою розкрадання або навмисної зміни інформації, що зберігається в БД. Такі питання виходять за рамки нашого обговорення засобів захисту баз даних, але слід проте уявляти собі, що програма забезпечення інформаційної безпеки повинна охоплювати не тільки технічні області (такі як захист мереж, баз даних і операційних систем), але і проблеми фізичного захисту, надійності персоналу (приховані перевірки), аудит, різні процедури підтримки безпеки, виконувані уручну або частково автоматизовані.

2. Проектування та налагодження бази даних за допомогою СКБД microsoft ACCESS

2.1 Умова задачі

Варіант 32Наочна область ІС: Житлово-комунальне господарство Мінімальний список характеристик:

· Номер, ФІО, адреса, телефон і день народження працівників ЖКХ;

· Номер будинку, адреса, перелік послуг, які надає ЖКХ даному будинку;

· Номер, ФІО, адреса, телефон мешканців;

· Оплата, вироблювана мешканцями, послуги, які оплачують мешканці;

· Перелік витрат ЖКХ, оплата постачальникам комунальних послуг

Постановка завдання: Створити базу даних Житлово-комунальне господарство, помістивши в неї чотири таблиці: будинки, працівники , послуги і мешканці яких обслуговує ЖКГ, що містять інформацію про працівників які виконують свою працю.

Опис прикладної області Житлово-комунальне господарство

Аналіз наочної області показує, що треба створити БД Житлово-комунальне господарство, що складається з чотирьох таблиць: будинки, працівники , послуги і мешканці яких обслуговує ЖКГ. Таблиці будуть зв'язані між собою таким чином: таблиця Працівники з таблицею Будинки зв'язуються по полю Код працівника і Код будинку, з таблицею Послуги - по полю Код послуги, а з таблицею Мешканці яких обслуговує ЖКГ - по полю Код мешканця .

2.2 Створення таблиць

Визначимо характеристики полів таблиць:

Характеристики таблиці-об'єкту Працівники:

· код працівника Код працівника (довге ціле - тип числовий );

· піп ПІП ( 50 символів - тип текстовий);

· адреса Адреса ( 50 символів - тип текстовий);

· телефон Телефон (50 символів - тип текстовий);

· дата народження Дата народження ( поле типу дата ).

Характеристики таблиці-об'єкту Будинки:

· код будинку Код будинку ( довге ціле - тип числовий );

· адреса будинку Адреса будинку (50 символів - текстовий);

· Перелік послуг який пропонує ЖКГ будинку (50 символів - текстовий).

Характеристики таблиці-об'єкту Мешканці яких обслуговує ЖКГ:

· код мешканця Код мешканця (довге ціле - тип числовий);

· піп ПІП (50 символів - тип текстовий);

· адреса Адреса (50 символів - тип текстовий);

· телефон Телефон (50 символів - тип текстовий).

Характеристики таблиці-об'єкту Послуги:

· код послуги Код послуги (довге ціле - тип числовий);

· пред'явленні послуги Пред'явленні послуги (50 символів - тип текстовий);

· піп мешканця ПІП мешканця (50 символів - тип текстовий);

· оплата Оплата (Так/Ні - тип логічний);

· боржники Боржники (Так/Ні - тип логічний).

Опис роботи:

Завантажити Microsoft Access, виконавши дії: Пуск-> Програми -> Microsoft Access (або виконавши клацання на відповідній піктограмі на панелі Microsoft Office).

Для створення нової бази даних виконати наступне:

· У вікні Microsoft Access вибрати перемикач Нова база даних, потім - кнопка .

· У вікні, що з'явилося, Нова База даних вибрати диск і відкрити теку в якій створюватиметься нова БД. Потім в розділі Ім'я файлу ввести ім'я створюваної БД Житлово-комунальне господарство, виконати клацання по кнопці .

· У вікні БД, що з'явилося на екрані, Житлово-комунальне господарство вибрати вкладку Таблиці, потім - кнопку .

· У вікні Нова таблиця вибрати режим створення таблиці Конструктор, потім клацання по кнопці .

· Створити структуру таблиці Будинки: У вікні Конструктора таблиць заповнити відповідні розділи: Ім'я поля, Тип даних, Опис. Для переходу від розділу до розділу використовувати клавішу миші.

· У розділі Тип даних для зміни типу розкрити вікно вибору типу, виконавши клацання по кнопці розкриття списку, потім виконати клацання в рядку, що містить відповідний тип.

· При цьому в нижній частині екрану в розділі Властивості поля з'являється інформація про даний тип поля. При необхідності туди можна вносити зміни, виконавши клацання у відповідному рядку, видаливши попереднє значення, ввівши нове. Додатково можна задати формат поля, умову на значення і т.д.

· Після створення структури таблиці необхідно задати ключове поле. Звично, поле, використовуване як ключовий, розташовується в таблиці першим. Для створення ключового поля виділити поле, виконавши клацання зліва від імені поля на смузі виділення. Виконати Правка -> Ключове поле або виконати клацання по піктограмі Ключове поле. Зліва від імені поля з'явиться зображення ключа.

· Поле Код будинку вибрати як індексованого. Для цього в розділі Властивість поля вибрати рядок Індексоване поле. Виконати клацання по кнопці розкриття списку і вибрати рядок Так (Збіги не допускаються).

· Після створення структури таблиці зберегти її. Вибрати Файл -> Зберегти або Зберегти як... У вікні Збереження об'єкту вибрати В поточній базі даних, потім ввести ім'я для збереження створеної таблиці: Будинки, потім - .Аналогічним чином створити структуру таблиці Працівники і Послуги.

· У розділі Тип даних буде вказаний тип Текстовий, тобто тип, відповідний типу поля підстановки з таблиці Мешканці яких обслуговує ЖКГ.

· У таблиці Мешканці яких обслуговує ЖКГ необхідно вибрати поле Код мешканця як індексоване поле. Для цього в розділі Властивість поля вибрати рядок Індексоване поле. Виконати клацання по кнопці розкриття списку і вибрати рядок Так (Збіги не допускаються).

· У таблиці Працівники і Послуги необхідно вибрати поле Код працівника і Код послуги як індексоване поле. Для цього в розділі Властивість поля вибрати рядок Індексоване поле. Виконати клацання по кнопці розкриття списку і вибрати рядок Ні .

При збереженні таблиці відмовитися від створення ключового поля.

Створити структуру таблиці Будинки, включивши в неї вказані поля і вибравши для них відповідні типи.

Як ключове поле вибрати поле Код будинку.

2.3 Заповнення таблиць

Заповнення таблиць доцільно починати з таблиці Мешканці яких обслуговує ЖКГ, оскільки поле Код мешканця цієї таблиці використовується як стовпець підстановки для заповнення відповідного поля таблиці Працівники.

· У вікні Бази даних вибрати потрібну таблицю

· Виконати клацання по кнопці

· На екрані з'явиться структура БД в табличному вигляді

· Заповнення проводиться по записах, тобто вводиться інформація для всього рядка цілком

· Перехід до наступного поля здійснюється натисненням клавіші <Tab>.

· При заповненні першого рядка слідом за нею з'явиться новий порожній рядок.

Для заповнення даними поля Код мешканця в таблиці Мешканці яких обслуговує ЖКГ використовувати список поля підстановки, розкриваючи його клацанням миші по кнопці розкриття списку. Вибір потрібного мешканця проводиться клацанням миші у відповідному рядку.

Аналогічно заповнюється даними поле Код працівника в таблиці Працівники.

Після заповнення таблиць даними встановити зв'язок між таблицями:

· Вибрати команду Сервіс -> Схема даних або вибрати піктограму Схема даних. З'явиться вікно Схема даних, що містить діалогове вікно Додавання таблиці. Вибрати таблицю Працівники, потім виконати клацання на кнопці, для додавання таблиці у вікно Схема даних. Повторити дію для кожної таблиці, що бере участь в установці зв'язку. Для створення зв'язків між таблицями Працівники і Будинки помістити поле Код працівника з таблиці Працівники, на відповідне поле таблиці Будинки, з'явиться діалогове вікно Зв'язку. Для автоматичної підтримки цілісності БД встановити прапорець Забезпечення цілісності даних. Встановити також прапорці Каскадне оновлення зв'язаних полів і Каскадне видалення зв'язаних полів. Виконати клацання на кнопці . У вікні Тип відносин буде вказаний тип один-ко-многим. Відповідним чином зв'язати таблиці Послуги і Мешканці яких обслуговує ЖКГ, вибравши для зв'язку поле Код послуги і встановивши ті ж прапорці. Потім закрити вікно Зв'язку. При запиті на збереження зв'язку виконати клацання на кнопці .

Отримаємо наступні таблиці бази даних:

Таблиця 2.1 - Таблиця-об'єкт Будинки

Код будинку

Адреса

Перелік послуг який пропонує ЖКГ будинку

1

пер. Рабочий 78

Меняет трубы

2

ул.Саратовская 45

Перекрывает крышу

3

ул. Врачебная 4

Ремонт пола

4

ул. Новикоова 7/96

Чистит канализацию

Таблиця 2.2 - Таблиця-об'єкт Мешканці яких обслуговує ЖКГ

Код мешканця

ПІП

Адреса

Телефон

1

Обрядова Э.В.

пер.Орский 45

12-56-89

2

Карамзина Е.Л.

ул. Охровая 7

45-86-12

3

Козина М.В.

ул. Утесова 45

78-25-69

4

Шевченко А.П.

ул. Парковая 4

15-96-56

Таблиця 2.3 - Таблиця-об'єкт Працівники

Код працівника

ПІП

Адреса

Телефон

День народженя

1

Черемпей Т.В.

ул. Утесова 45

12-56-89

12.04.1978

2

Гризадуб Р.Д.

ул. Железнодорожная 5

45-65-12

19.02.1979

3

Данилов О.Д.

ул. Соборная 34

78-56-23

19.06.1987

4

Загнойко В.О.

ул.Урожайная 7

12-45-58

01.08.1987

Таблиця 2.4 - Таблиця-об'єкт Послуги

Код послуги

Пред'явленні послуги

ПІП мешканця

Оплата

Боржники

1

Кровля крыши

Ширлова М.В.

Так

Ні

2

Ремонт пола

Сизоненко В.Р.

Ні

Так

3

Уборка подьездов

Чургулия А.Д.

Так

Ні

4

Замена стекла

Прокопенко С.Д

Ні

Так

2.4 Створення запитів

Створити запит на видалення :

Створити запит, що містить поля: Код будинку, Адреса і Перелік послуг який пропонує ЖКГ будинку. Які знаходяться в таблиці Будинки. Запит повинен видалити з таблиці будинок.

Для цього необхідно виконати наступну послідовність дій:

· При вибраній вкладці Запити виконати клацання по кнопці . Відкривається вікно Новий запит, в якому вибрати таблицю Будинок.

· Виберіть поля Код будинку, Адреса і Перелік послуг який пропонує ЖКГ будинку, за допомогою кнопці потім - і натисніть ;

· Задаємо ім'я запиту Видалення будинку , натискаємо на Зміну макета запита і виконуємо клацання по кнопці ;

· Вікно Запрос: запит на видалення, складається з 2-х частин:

ь У верхній частині розміщуються вибрані таблиці або запити, на базі яких будується запит;

ь У нижній частині розташований бланк побудови запиту QBE (Query by example - запит за зразком);

· За допомогою миші перемістити потрібні поля з вибраної таблиці і задати Умови відбору з таблиці. Для цього:

o виділити поля для запиту за допомогою миші в комбінації з клавішами Shift або Ctrl і відбуксирувати на бланк побудови запиту QBE. Поля можна переміщати в бланк QBE і поодинці.

o у рядку Поле поля розміщуються по стовпцях зліва направо.;

o у рядку Ім'я таблиці відображається ім'я таблиці, з якої вибрано поле;

o у рядку Видалення в стовпці поля Прізвище встановлюється автоматично Умова.

o у рядку Умова відбору в стовпці Код будинку ввести умову “1” or “4;

o Остаточний вид вікна конструктора запитів матиме вигляд представлений на рисунку 2.1

· Закрити вікно конструктора запиту у відповідь на питання зберегти зміни чи ні натисніть Зберегти. У вікні бази даних при вибраній вкладці Запити з'явиться запит Видалення будинку.

Рисунок 2.1 - Вікно конструктора

Виконати запит на видалення:

· Виконати клацання мишею за запитом Видалення будинку, потім по кнопці . На екран виведеться вікно Конструктора, в якому повинні на панелі інструментів повинні виконати Запит/Запуск;

· На екрані з'явиться вікно яке має вигляд представлений на рисунку 2.2

Рисунок 2.2 - Microsoft Office Access

Створити запит на вибірку:

· При вибраній вкладці Запит виконати клацання по кнопці

o Відкривається вікно Новий запит, в якому вибрати режим створення запиту Конструктор, потім - ;

o Відкривається вікно Запрос: запит на вибірку, а потім активізується вікно Додавання таблиці, в якому вибрати із списку таблиць таблицю Працівники клацанням миші на ім'я таблиці Будинок, а потім виконати клацання по кнопці, після чого закрити вікно Додавання таблиці;

o З таблиці Працівники вибрати поля ПІП, Адреса і Телефон. За допомогою миші перемістити на бланк запиту.

o З таблиці Будинки вибрати поля Код будинку і Адреса будинку. За допомогою миші перемістити на бланк запиту.

Вікно запиту матиме вигляд, представлений на малюнку 2.3.

Рисунок 2.3 - Вікно запиту

o Закрити запит, виконавши його збереження під ім'ям Запит на вибірку.

o Виконати запит.

Рисунок 2.4 - Результат роботи

Результат виконання представлений на рисунку 2.4.

Створити запит на створення таблиці:

Створити запит, в результаті якого буде створена таблиця в котрій виведеться Код мешканця, ПІП, Адреса і Телефон.

· При вибраній вкладці Запит виконати клацання по кнопці

o Відкривається вікно Новий запит, в якому вибрати режим створення запиту Конструктор, потім - ;

Відкривається вікно Запрос: запит на створення таблиці, а потім активізується вікно Додавання таблиці, в якому вибрати із списку таблиць таблицю Мешканці яких обслуговує ЖКГ.

o клацанням миші на ім'я таблиці, а потім виконати клацання по кнопці, після чого закрити вікно Додавання таблиці;

o За допомогою миші перемістити потрібні поля з вибраної таблиці.

o У стовпці Код мешканця в рядку Умову відбору ввести цифри “1” or “4”.

o Вибрати з меню Запит підпункт Створення таблиці ;

o Закрити запит, на питання про збереження відповісти позитивно, зберегти запит з ім'ям Показ мешканців.

o Створений запит матиме вигляд представлений на рисунку 2.5

Рисунок 2.5 - Вікно параметричного запиту на створення таблиці.

o Виконати запит, виконавши Запит/Запуск. Для перегляду результату виконаного запиту треба клацнути по кнопці таблиці. У вікні, що з'явилося виберіть вами створену таблицю Показ мешканців. Створений таблиця матиме вигляд представлена на рисунку 2.6

Рисунок 2.6 - Таблиця запита на створення таблиці.

2.5 Робота з формами

Для створення форми Будинки виконати наступні дії:

· У вікні БД вибрати у списку Об'єкти категорію Форми і скористатися кнопкою .

· Або виконати команду Вставка/Форми;

· З'явиться діалогове вікно Нова форм, необхідно виконати режим створення форми, а також таблиці, яка буде використовуватися у якості джерела даних;

· Вибрати із списку пункт Конструктор. Потім в списку Виберіть як джерело даних таблицю або запит вибрати ім'я таблиці Будинки. Виконати клацання по кнопці .

· Поля із списку перемістити на форму (поодинці або заздалегідь виділивши з використанням клавіші Shift і миші, для виділення всіх полів виконати подвійне клацання мишею на заголовку вікна Список полів.

· Розмістити поля на формі в потрібних місцях по зразку, що додається, рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 - Приклад створення форми

Структура будь-якої форми, представляє собою набір наступних компонентів:

ь Заголовок форми ;

ь Область даних;

ь Примічання форми;

Уся інформація відображається на формі Панель елементів управління, яку можна відобразити з допомогою команди Вид/Панель елементів.

· Щоб додати будь-який елемент на форму необхідно виконати наступні дії:

o Вибрати кнопку Надпис на панелі елементів;

o Помістити покажчик миші на форму. При цьому замість стрілки в якості покажчика з'явиться хрестик з буквою А;

o Натиснути ліву кнопку і перетягнути покажчик миші таким чином, щоб зображення напису досягло потрібних розмірів, після чого відпустити кнопку миші;

o У полі яке з'явиться треба ввести надпис Будинок, після чого клацнути лівою кнопкою миші за її межами.

· Зберегти форму, вибравши з меню Файл -> Зберегти як... у вікні, що відкрилося, вибрати режим збереження в поточній базі даних, потім клацання по кнопці .

· Проглянути форму в режимі Форми, виконавши клацання по кнопці . Отримаємо форму, що має вигляд рисунку 2.8.

· Якщо вид форми не задовольняє, відкрити форму в режимі Конструктор і внести необхідні зміни, потім зберегти форму Файл -> Зберегти або виконати клацання по піктограмі Зберегти.

Рисунок 2.8 - Отримана форма

Аналогічним чином створити форми Працівники, Мешканці яких обслуговує ЖКГ і Послуги.

2.6 Створення звітів

Створити простий звіт, що містить:

· список Працівники з полями: Код мешканця, ПІП, Адрес, Телефон і День народження.

Вид звіту представлений на рисунку 2.9.

Для створення такого звіту виконати:

1. Відкрити базу даних, для якої створюється звіт ;

2. Почати створення звіту в режимі Конструктор:

Вибрати вкладку Звіти, натиснути кнопку . З'являється вікно Новий звіт, в якому вибрати Конструктор (для самостійного створення звіту), вказати джерело даних - таблицю Працівники (вибрати таблицю із списку, що розкривається, з переліком таблиць і запитів). Натиснути .

На екран виводяться вікна, представлені на рисунку 2.10:

a) Вікно звіту в режимі конструктора із заголовком Отчет: звіт і з наступними областями: Верхній колонтитул; Область даних; Нижній колонтитул.

b) Панель елементів, що містить кнопки для створення елементів управління, які можна включити в звіт. Панель елементів можна закрити або вивести, виконавши клацання по кнопці на панелі інструментів або виконавши команду Вигляд -> Панель елементів;

c) Список полів базової таблиці або запиту (список полів таблиці Працівники). Список полів можна вивести або закрити, виконавши команду Вигляд -> Список полів або виконавши клацання по кнопці на панелі інструментів.

Переміщаючи вікна (відбуксирувавши мишкою за заголовок) можна розташувати їх в зручному для роботи порядку, наприклад: Вікно звіту - зліва, Список полів в правій області екрану, нижче - Панель елементів.

Додатково можна вивести вікно властивостей створюваного звіту (Вигляд -> Властивості) або виконавши клацання по піктограмі Властивості.

3. Встановити розміри звіту

· Перемістити праву межу вікна створення звіту за допомогою покажчика миші так, щоб на верхній лінійці було видно число 19 (розмір звіту 16 см);

· Виконати Файл -> Параметри сторінки:

· При вибраній вкладці Сторінка встановити книжкову орієнтацію листа і розмір А4 (210х297);

· При вибраній вкладці Поля встановити розміри лівого і правого поля по 24,5 мм;

· При вибраній вкладці Стовпці встановити: кількість стовпців-1; ширина стовпця-14,566см; висота - 2,499 см; встановити галочку на вкладці по розміру даних і натиснути ;

· Перемістити праву межу області даних звіту до значення 16 на верхній лінійці;

4. Додати в бланк звіту області Заголовок звіту і Примітка звіту:

· Для цього виконати Вигляд -> Заголовок/Примітка звіту.

5. Перемістити з таблиці в Область даних список потрібних полів.

· У вікні таблиці Працівники виділити в комбінації з клавішею Ctrl поля : Код мешканця, ПІП, Адрес, Телефон і День народження і відбуксирувати їх в Область даних. У області даних з'являться зв'язані елементи управління, тобто елементи, пов'язані з полями таблиці Працівники (зліва - підпис, справа - значення поля). Виконати клацання мишею на вільному просторі у області даних, щоб прибрати виділення вставлених елементів управління;

· Можна проглянути вміст звіту на даному етапі, вибравши Файл -> Попередній перегляд. Надалі можна використовувати цю команду для проглядання вмісту звіту після внесення яких-небудь змін;

· Виконати редагування і форматування заголовків стовпців (відповідно до рисунку 2.9). Для цього виділити всі підписи в рядку (помістити курсор миші зліва від рядка, щоб курсор прийняв форму стрілки, направленої управо і виконати клацання мишею), клацнути правою кнопкою миші на виділенні, у вікні, що з'явилося, вибрати команду Властивості і встановити у вкладці Макет наступні значення: Ширина 14,566см, Висота 2,499см, Тип межі Суцільна, Ширина межі 2 пункту. Для редагування підпису виділити елемент, виконати клацання мишею на підписі і внести потрібні зміни. Зауваження: Форматувати можна і окремий елемент, виділивши тільки його. При форматуванні можна використовувати піктограми панелі форматування на панелі інструментів, або команди меню Формат -> Вирівняти, Формат -> Розмір, або встановити відповідні властивості для даного елементу.

· Зменшити розмір області Верхній колонтитул для цього треба клацнути правою кнопкою миші на виділенні, у вікні, що з'явилося, вибрати команду Властивості і встановити у вкладці Макет наступні значення: Висота 0,3см ;

· Розмістити поля у області даних в ряд під заголовками відповідних стовпців. Зменшити розмір Області даних мишкою перемістивши нижню межу області вгору. Відформатувати кожне поле відповідно до рисунку 2.9;

· Проглянути вміст звіту на даному етапі, вибравши Файл - > Попередній перегляд. Внести зміни, якщо є невідповідності або помилки.

7.Вставити малюнок в область даних звіту:

· Вставка -> Малюнок -> З файлу. У вікні, що відкрилося, вибрати відповідний графічний файл, виконати клацання по кнопці або на панелі інструментів.

8.Вставити текст заголовка звіту :

· На панелі елементів вибрати кнопку, перемістити курсор в область Заголовок звіту праворуч від малюнка. Відсунути праве поле ближче до правої межі області. У ліве поле ввести текст заголовка. Відформатувати поля.

· Вставити номер сторінки в області Нижній колонтитул:

· Аналогічно додати елемент Номер сторінки: у ліве поле ввести текст "Сторінка", а в праве =Page

Висновок

Microsoft Access - має всі необхідні засоби для створення професійної БД. Access має дуже простий графічний інтерфейс, який дозволяє не тільки створювати базу даних, але і розробляти прості і складні застосування.

За допомогою даної курсової роботи я навчився працювати в БД, створювати таблиці, запити, форми і звіти , які можна друкувати та редагувати. Я зрозумів що Microsoft Access це дуже зручна программа.

Описана в цьому курсовому проекті база даних повинна бути корисна при роботі з нею.

Перелік посилань

1.Атре Ш. Структурний підхід до організації баз даних. - М.: Фінанси і статистика, 1983. - 320с.

2.Мартін Дж. Планування розвитку автоматизованих систем. - М.: Фінанси і статистика, 1984. - 196с.

3.Мейер М. Теорія реляційних баз даних. - М.: Мир, 1987. - 608с.

4.Симоновіч С.В. Інформатика. Базовий курс. - М.: Дрохва, 2000. - 388 з.

5.Джонс Э., Саттон Д. Office 97 Біблія користувача. - ДО.-М.:"Диалектика", 1997.

6.Пасько В. Access 97 (Русифікована версія) - До: Изд.группа BHV, 1998.

7.А.С. Глушаков Microsoft Office 2000 Учебный курс. - Харьков «ФОЛИО» 2002. - 227-341стр.

8.С.Мафтик " Механизмы защиты в сетях ЭВМ" - /М., "Мир"-, 1993.

9.Гришкин С.Г., Магданов М.Г. " Криптографическая защита БД " /Безопасность информационных технологий, Э1, 1994.

10.Петров В.А., Пискарев А.С., Шеин А.В. " Информационная безопасность. Защита информации от несанкционированном доступа в автоматизированных системах " /М., МИ- ФИ, 1993.

11..Л.Дж.Хоффман " Современные методы защиты информации " /М., "Советское радио", 1980.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення мети створення бази даних магазину та таблиць, які вона повинна містити. Розгляд видів полів та ключів таблиць. Створення запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Вибір системи управління базами даних. Реалізація моделі у Microsoft Access.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 20.07.2014

 • Система управління базами даних, ієрархічна модель даних, її проектування та створення. Інтерфейс Microsoft Access, створення структури таблиці, запитів, форм, звітів, макросів. Аналіз зв'язків між таблицями, що описують поняття проблемного середовища.

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.11.2010

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Основні поняття та особливості розробки баз даних в Microsoft Access. Побудова бази даних магазину побутової техніки: створення таблиць та встановлення зв’язків між ними, створення запитів, форм та звітів. Охорона праці і гігієна користувача комп'ютера.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.01.2010

 • Проектування бази даних "Аптека" у Microsoft Access, розробка структури таблиць, ключових полів і схеми даних. Створення запитів різних типів, екранних форм різного виду для введення і перегляду даних. Створення кнопкових форм, що полегшують навігацію.

  дипломная работа [3,1 M], добавлен 16.11.2014

 • Опис основних кроків створення бази даних по автомобілям у програмі Microsoft Access, та запитів. Порядок формування таблиць, їх зміст і структура, встановлення зв'язків між таблицями. Операції, що проводяться над таблицями. Правила оформлення звіту.

  практическая работа [1,1 M], добавлен 27.05.2010

 • Створення бази даних та робота з нею у програмному забезпеченні Microsoft Access. Проектування форм для зручного заповнення таблиць, звітів для відображення даних та їх друку, кнопкової форми, яка потрібна для зручної навігації між функціями бази даних.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.10.2014

 • Договірна діяльність організацій як предмет проекту створення бази даних. Основні етапи роботи з Microsoft Access зі створення бази даних. Мінімальний список характеристик, які потрібно врахувати в ході роботи. Ознайомлення з основними об'єктами СУБД.

  лабораторная работа [1,7 M], добавлен 21.04.2011

 • Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

  курсовая работа [414,5 K], добавлен 31.01.2014

 • Використання системи керування базами даних (СКБД) Microsoft Access на реляційній моделі. Основні об’єкти баз даних: таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі. Виконання обрахунків у запитах, підсумкові та перехресні запити, їх використання.

  курсовая работа [569,6 K], добавлен 01.11.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.