Автоматизація процесів управління проектами в фінансово-кредитній сфері

Знайомство з системами підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання для підтримки прийняття рішень при створенні підприємства по торгівлі біжутерією з Азії. Вибір приміщення для розташування торговельного залу в пакеті "Prime Decisions".

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.07.2011
Размер файла 4,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки України

Київський університет ринкових відносин

Дисципліна

«Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах»

ЗВІТ

з лабораторних робіт по темі

«Автоматизація процесів управління проектами

в фінансово-кредитній сфері»

Київ - 2010г.

ЗМІСТ

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ МАЛОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БІЖУТЕРІЯ ІЗ АЗІЇ» В ПАКЕТІ «MICROSOFT PROJECT - 2007»

Вступ

1.1 Теоретична постановка завдання на проектування

1.2 Результати проектування

2. ВИБІР ОСОБИ НА ПОСАДУ ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА БІЖУТЕРІЇ ТА ВИБІР ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ В ПАКЕТІ «PRIME DECISIONS»

2.1 Теоретична постановка завдання на конкурсний продавця-консультанта біжутерії

2.2 Результати проектування СППР вибору продавця-консультанта

2.3 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір приміщення для розташування торговельного залу підприємства

2.4 Результати проектування СППР вибору приміщення для розташування торговельного залу підприємства

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ МАЛОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БІЖУТЕРІЯ ІЗ АЗІЇ» В ПАКЕТІ «MICROSOFT PROJECT - 2007»

Вступ

Аналіз вимог законодавчого поля України при організації торгівлі біжутерією показує:

- оптовий та роздрібний продаж біжутерії не потребує ліцензування згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

- роздрібний продаж біжутерії потребує патентування згідно Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності»» шляхом придбання торгового патенту;

- роздрібний продаж біжутерії для малого підприємства при спрощеній системі оподаткування (єдиний податок) не потребує придбання «касового апарату» (РРО);

- для малого підприємництва у формі юридичної особи безготівкова та готівкова оптова торгівля біжутерією дозволяється при спрощеній системі оподаткування ( для юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.);

- для розміщення торгівельного залу по торгівлі біжутерією необхідно придбання дозволу місцевих органів влади шляхом сплати місцевого збору за надання дозволу на відкриття об'єкту роздрібної торгівлі (відділ архітектурного та земельного контролю), а також дозволів МНП(протипожежна охорона та схеми евакуації відвідувачів при пожежі), органів енергонадзору (ліміти потужності та лічильники: електрика, кондиціювання, опалення), органів водопостачання та каналізації (лічильники), органів промсанітарії та екологічного контролю (безпечність обладнання для відвідувачів та персоналу).

1.1 Теоретична постановка завдання на проектування

Основою організації фірми є наявність мінімального законодавчо встановленого рівня початкового статутного капіталу для можливих видів діяльності (станом на 01.07.2010 року):

- 888 грн. (1 мінімальна заробітна плата згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік» [3]) - для виробничо-комерційних фірм у вигляді приватного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю - ТОВ згідно Закону України “Про господарські товариства»;

Робота команди засновників фірми (підприємства) має основні етапи :

- підготовча робота по установчому договору, в якому обгрунтовуються напрямки роботи фірми та необхідна сума початкового капіталу;

- обгрунтовується структура початкового капіталу (основні та нематеріальні засоби, оборотний капітал) та шляхи формування початкового капіталу;

- заключення установчого договору та відкриття накопичувального рахунку для зосередження коштів статутного фонду (внесення дольових внесків);

Згідно статті 113 «Приватні підприємства» Господарського Кодексу України:

- Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

Малі підприємства можуть створюватися на основі будь-якої форми власності фізичними і юридичними особами. Фізичні й юридичні особи можуть бути засновниками малого підприємства, тобто тими, хто приймає рішення про його створення.

Конкретним засновником малого підприємства можуть виступати як один громадянин, так і члени його сім'ї або інші особи, котрі спільно ведуть підприємницьку діяльність. Якщо мале підприємство створюється однією фізичною особою або сім'єю, то воно вважатиметься індивідуальним чи приватним підприємством. Коли ж мале підприємство засновано двома або більшою кількістю громадян, то воно може мати статус кооперативу, повного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю (з позначкою ЛТД), акціонерного товариства. Засновники мають виконати кілька функцій у процесі створення нового підприємства. До них зокрема належать:

- визначення виду підприємства та його назви;

- обґрунтування предмета та мети діяльності;

- визначення управлінської структури і межі її компетенції;

- встановлення джерела і загального порядку формування майна, розподілу прибутку, а також умов реорганізації і припинення діяльності підприємства;

- розробка, затвердження і реєстрація статуту підприємства.

Важливим етапом організації малого підприємства є укладення засновницького договору. Основні його розділи такі:

- предмет договору;

- зобов'язання;

- права і відповідальність;

- порядок розв'язання суперечок;

- розмір статутного фонду;

- юридична адреса.

Статут малого підприємства розробляють і затверджують його засновники. Він є юридичним документом, що визначає діяльність підприємства. У статуті наводиться повна характеристика всіх напрямків діяльності підприємства:

- мета і основні завдання;

- правова основа діяльності;

- взаємовідношення з бюджетом;

- формування і розподіл доходу (прибутку);

- управління підприємством;

- реорганізація і припинення діяльності підприємства.

У статуті також визначаються: вид підприємства, його повна назва, місцезнаходження, товарний знак тощо.

До засновницьких документів, що підтверджують статус юридичних осіб, без яких неможливо заснувати фірму, належить статут та установчий договір, створення малих підприємств, товариств, асоціацій, об'єднань підприємств та інших підприємницьких структур неможливе без цих основних документів. Для тих, хто створює приватні фірми на правах малих підприємств з індивідуальною формою організації бізнесу, необхідним документом є статут підприємства, а для підприємств із колективною формою організації бізнесу (товариства, об'єднання підприємств тощо) необхідні статут та установчий договір.

Статут підприємства - це офіційно зареєстрований документ, який визначає форму власності підприємства, сферу його діяльності, спосіб управління та контролю, порядок утворення майна підприємства та розподілу прибутку, порядок реорганізації та інші положення, які регламентують діяльність юридичної особи. Статут підприємства - це його мала конституція, його основний закон.

Завдання статуту - дати найбільш повне уявлення про правовий статус підприємства (фірми) як самостійного суб'єкта підприємницької діяльності, що має всі права юридичної особи, про його внутрішній механізм, управління і самоуправління, режим формування та розпорядження його коштами і прибутком. Таке призначення статуту виявляється і в його структурі, яка, як правило, складається з таких розділів (статей).

1. Найменування та місцезнаходження фірми.

2. Загальні положення.

3. Предмет, цілі та напрями діяльності фірми.

4. Юридичний статус фірми.

5. Майно фірми.

6. Фонди фірми

7. Виробничо-господарська діяльність.

8. Зовнішньоекономічна діяльність.

9. Прибуток фірми та його розподіл.

10. Відшкодування збитків.

11. Органи управління та контролю фірми,

12. Організація та оплата праці.

13. Компетенція та повноваження органів трудового колективу.

14. Облік та звітність.

15. Припинення діяльності фірми (реорганізація та ліквідація).

Всі ці розділи мають міститися у статутах усіх видів підприємств, незалежно від їх організаційних форм власності. Разом із тим, деякі розділи можуть об'єднуватися, а “наповнення” цих розділів конкретними положеннями залежить від виду підприємства, вимог та бажань власників. Організація підприємства, якщо осіб, які бажають його заснувати, дві або більше, починається з розробки та прийняття установчого договору.

Установчий договір - це угода (договір), яка укладається між двома або кількома засновниками щодо створення підприємства (фірми) певним шляхом, суть установчого договору полягає в тому, що він є одним із різновидів згоди про спільну господарську діяльність з утворенням самостійної юридичної особи.

В установчому договорі визначаються предмет угоди, назва та юридична адреса підприємства (фірми), статутний фонд, відповідальність засновників та інші умови функціонування підприємства (фірми). Зміст установчого договору - об'єднання майна (капіталів) і підприємницьких зусиль з метою отримання прибутку. Тому головним для установчого договору є визначення всіх параметрів взаємовідносин між учасниками фірми, насамперед майнового та організаційного характеру. Все це визначає відповідну структуру установчого договору, який містить такі розділи.

1. Преамбула.

2. Загальні положення договору.

3. Предмет договору.

4. Назва та місцезнаходження фірми.

5. Юридичний статус фірми.

6. Статутний фонд. Вклади учасників (засновників).

7. Права і обов'язки учасників (засновників).

8. Управління фірмою.

9. Майно фірми. Розподіл прибутку.

10. Порядок виходу зі складу учасників.

11. Форс-мажор.

12. Розв'язання суперечок.

13. Умови припинення (розірвання) договору.

14. Умови та строки набуття договором чинності.

15. Інші умови.

Установчий договір набирає сили з моменту його підписання всіма засновниками (учасниками) фірми.

Процес укладання засновницьких документів передбачає:

- підготовчу роботу, в ході якої визначають цілі, завдання, методи організації підприємства;

- попередні переговори з потенційними засновниками (учасниками) для підприємств з колективною формою власності;

- збирання й узагальнення необхідних матеріалів;

- створення робочої групи для розробки статуту та засновницького договору;

- юридичні й економічні консультації щодо змісту засновницьких документів;

- підготовку і проведення установчих зборів.

На установчих зборах розглядають:

- питання створення (заснування) підприємства (фірми), форми власності та функціонування;

- проекти найменування фірми та її юридичну адресу;

- склад засновників;

- строки розробки засновницьких документів;

- вибори керівних органів фірми та інші організаційні питання.

Рішення зборів оформлюються протоколом, який підписують усі засновники. У разі позитивного рішення фірму вважають заснованою. На чергових зборах розглядають та затверджують підготовлені засновницькі документи. Цей факт підтверджується протоколом, статут та установчий договір підписують усі засновники (учасники), тиражують необхідну кількість примірників, їх засвідчує державний нотаріус після чого їх подають на реєстрацію, тільки після реєстрації підприємство (фірма) отримує право на функціонування.

Для створення та початку діяльності підприємства необхідний стартовий капітал. Цю функцію виконує статутний фонд. Статутний фонд - це сукупність грошових коштів та майна, яка необхідна для організації та початку функціонування підприємств.

З метою реєстрації новоствореного підприємства треба подавати такі документи:

- рішення власника майна або впровадженого органу про організацію малого підприємства (за наявності двох або більшої кількості власників таким документом є договір про заснування);

- статут підприємства;

- письмове підтвердження юридичної адреси суб'єкта підприємництва;

- реєстраційна картка, котра одночасно виконує роль заяви засновника про реєстрацію підприємства;

- квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства.

Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства є відкриття розрахункового рахунку у відповідному банку за місцем знаходження новоствореного підприємства.

ПРОТОКОЛ № 1

зборів засновників Приватного підприємства «_________»

м. _____ ___ січня 2010 року

Присутні:

______________ (засновник 1)

______________ (засновник 2)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вирішення питання про створення приватного підприємства «_____________».

2. Затвердження установчих документів Приватного підприємства, формування статутного фонду підприємства, та визначення частки кожного з засновників у ньому.

3. Призначення директора ПП «___________».

4. Вирішення питання державної реєстрації ПП.

Головою зборів засновників товариства обрано - __________ (Засновник 1), секретарем - ______________ (Засновник 2).

ОБГОВОРЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. По питанню першому порядку денного виступив ____________ (Засновник 1), який запропонував ____________ (Засновнику 2) створити ПП «__________».

2. По питанню другому виступив __________ (Засновник 1), який запропонував затвердити установчі документи, а саме Статут ПП «__________», та сформувати статутний фонд підприємства в розмірі ___________ гривень, частка кожного із засновників у якому буде: __________ (Засновника 1) ______грн., що становить 50 % статутного фонду, ___________ (Засновника 2) _____ грн., що становить 50 % статутного фонду.

3. По питанню третьому порядку денного виступив __________ (Засновник 2), який запропонував призначити директором створюваного ними підприємства __________________.

4. По питанню четвертому порядку денного виступив ___________ (Засновник 2), який запропонував доручити державну реєстрацію новоствореного підприємства ________________.

ВИРІШИЛИ

1. Створити Приватне підприємство «____________», засновником якого будуть: ________ (Засновник 1) та ___________ (Засновник 2).

2. Затвердити Статут підприємства та статутний фонд підприємства в розмірі _________ гривень, частка ________ (Засновника 1) у якому буде складати ______грн., що складає 50 % Статутного фонду, частка ___________ (Засновника 2)

3. Призначити директором ПП «____________» ________________ (П.І.Б).

4. Доручити провести державну реєстрацію підприємства _________________________ .

З усіх питань порядку денного засновники підприємства одноголосно проголосували - «ЗА».

Голова зборів ______________

Секретар зборів ______________

Далі починає діяти виконавча дирекція підприємства:

- реєстрація статута в органах державної виконавчої влади;

- реєстрація створенної фірми в органах державної виконавчої влади державний реєстратор Єдиного державного реєстру;

- реєстрація в органах державної статистики, податковій адміністрації, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування;

- відкриття за довідкою податкової адміністрації розрахункових рахунків в банках та перерахування коштів з накопичувального рахунку;

- оформлення печаток та штампів фірми з реєстрацією в органах МВС;

- заключення договорів, прийом персоналу, початок виробничої діяльності;

Проект створення малого підприємства по роздрібному продажу біжутерії із Азії, яка закупається на оптових ринках в Україні та перепродається без перефасування в роздрібній торгівлі, має наступні етапи (табл.1.1):

1. Заснування юридичної особи, формування джерел статутного капіталу

2. Створення виконавчої структури підприємства

3. Довгострокова оренда приміщення магазину підприємства, отримання документів юридичної адреси підприємства

4. Державна реєстрація підприємства та відкриття банківських та податкових рахунків

5. Розробка проектно-будівельної документації для переобладнання орендованого приміщення в торгівельний зал

6. Проведення тендерів та поставка матеріалів, техніки та обладнання

7. Поставка матеріалів, техніки та обладнання, початок переобладнання

8. Готовність приміщень (акти дозвільних систем на експлуатацію), наявність персоналу, придбання офісних меблів, сейфів, комп'ютерно офісної техніки, програм ведення товарного та бухгалтерського обліку).

9. Проведення рекламної кампанії

10. Заключення кредитно-комерційних договорів на поставку оптових партій біжутерії на умовах відстрочки платежу

1.2 Результати проектування

Таблиця 1.1 Структура робіт проекту

Рис.1.1 Діаграмма Ганта (фрагмент 1)

Рис.1.2 Діаграмма Ганта (фрагмент 2)

Рис.1.3 Сіткова діаграмма (фрагмент 1)

Рис.1.4 Лист ресурсів

Рис.1.5 Зведені результати проекту

2. ВИБІР ОСОБИ НА ПОСАДУ ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА БІЖУТЕРІЇ ТА ВИБІР ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ В ПАКЕТІ «PRIME DECISIONS»

2.1 Теоретична постановка завдання на конкурсний продавця консультанта біжутерії

Мета роботи: знайомство з системами підтримки прийняття рішень (СППР) та їх використання для підтримки прийняття рішень при створенні підприємства по торгівлі біжутерією з Азії. В якості СППР в роботі використовується пакет «Prime Decisions».

Для вибору особи на посаду продавця-консультанта біжутерії з Східної Азії враховуються наступні вимоги до претендента [22]:

1. Наявність освіти чи курсів в галузі мистецтва народів Східної Азії

2. Наявність освіти чи курсів в галузі художньої обробки металів

3. Навність освіти чи курсів в галузі геології та художньої обробки недорогоцінного каміння

4. Вік

5. Досвід роботи в роздрібній торгівлі

6. Досвід роботи в роздрібній торгівлі біжутерією

7. Вміння працювати в Інтернет-пошукових системах

8. Вміння працювати в обліко-бухгалтерських системах на ПЕОМ

9. Стан здоров'я (захворювання ніг)

10. Стан здоров'я (алергічні захворювання)

11. Наявність постійної прописки в місті торгівлі

12. Бажаємий рівень заробітної плати

торговельний підприємство prime decisions

2.2 Результати проектування СППР вибору продавця-консультанта

Рис.2.1 Побудова дерева рішень, введення альтернатив конкурсних пропозицій та атрибутів характеристик претендентів на посаду продавця -консультанта

Рис.2.2 Дерево рішень

Рис.2.3 Альтернативні пропозиції претендентів

Рис.2.4 Результати розрахунку сумарних інтервалів значень для пропозицій

Рис.2.5 Вагомість окремих атрибутів

Рис.2.6. Попарне порівняння альтернатив пропозицій претендентів для головної цілі

Рис.2.7 Правила рішення для головної цілі

Згідно з даними рис.2.7, при виборі претендента на посаду продавця-консультанта система показує рівні шанси у претендентів Смирнова Н.В. та Вікторова Е.О., тому необхідна додаткова співбесіда з претендентами.

2.3 Теоретична постановка завдання на конкурсний вибір приміщення для розташування торговельного залу підприємства

Біжутерія із Східної Азії (Китай, Гонконг та інш.) є біжутерією масового виробництва та складається з виробів 3-х діапазонів вартості:

- вищий діапазон від 350 до 500 грн. за виріб (великі мангазини та окремі відділи в речових сепермаркетах та торгових центрах);

- середній діапазон від 25 до 90 грн. за виріб (невеликі магазині та окремі відділи в продовольчих супермаркетах) -(рис.2.8 -2.19);

- нижній діапазон від 3 до 10 грн. за виріб (викладка на складних тентових прилавках на ринках та вулицях) -(рис.2.20) ;

Типовий товарний асортимент біжутерії середнього класу вартості складається з браслетів, брелоків, брошей, заколок. обручок, кулонів, жіночих серьг, стальних браслетів, стальних кулонів, стальних перснів та інш.:

а) браслетів

Рис.2.8. Браслет «Пантери» (74 грн.) - (BR-0007, оригинальный, легкий браслет из металла с покрытием под золото, декор из светло-серого металла. Сбоку застежка защелкой, овальная форма. Объем - 20 см., ширина - 1 см. Китай.)

Рис.2.9. Браслет «Сакура» (46 грн.) - (01-0032, браслет круглой формы, металл с покрытием под золото, украшен яркой цветной перламутровой эмалью. Сбоку застежка защелкой. Ширина браслета - 1.5 см, объем - 19 см. Гонконг)

Рис.2.10. Браслет «Диско» - (72 грн.) - (KR-BR-0003, яркий, крупный, браслет, чёрные, переплетённые между собой ленты из органзы, довольно крупные бусины из металла с покрытием под золото, бусины с матовым покрытием необычной фактуры. Длина - 20 см. Китай)

б) брелоки

Рис.2.11 Зразки брелоків (33 -35 грн.)

в) броші

Рис.2.12 Зразки брошей (44 - 45 грн.)

г) заколки

Рис.2.13 Зразки заколок (55 -58 грн.)

д) обручки

Рис.2.14 Зразки обручок (60 -62 грн.)

е) кулони

Рис.2.15 Зразки кулонів (90 -97 грн.)

Рис.2.16 Зразки кулонів (46 -48 грн.)

к) серги

Рис.2.17 Зразки серьг (39 -40 грн.)

л) стальні браслети

Рис.2.18 Зразки стальних браслетів (52 -60 грн.)

н) стальні кулони

Рис.2.19 Зразки стальних кулонів (42 - 48 грн.)

о) біжутерія економ-класу (нижній ціновий діапазон)

Рис.2.20 Кулон «Метелик» (8 грн.) та кільце «Бантик»( 12 грн.) - (05-0180, материал - металл, стразы. Длина цепочки - 40 см, размер кулона - 1х1 см.) - (04-0215, материал - металл. Размер 2х2см. Размер кольца - регулируется)

Великий асортимент біжутерії середнього класу потребує на торговій площі магазину чи окремого відділу (кіоску) в продуктовому супермаркеті створення наступних умов:

а) розгортання значної кількості виставочних стендів у вигляді закритих від контакту з відвідувачами прозорих багатоярусних прилавків (рис.2.21).

Рис. 2.21 Типове торгівельне обладнання магазину для торгівлі біжутерією

б) розгортання посеред магазину поворотних прозорих закритих від прямого контакту з покупцями поворотних вітрин (рис.2.14).

Рис.2.22 Поворотні вітрини класу «Орбіта»

в) впровадження високого рівня освітлення біжутерії в прилавках та вітринах, оскільки їх малі розміри та кольоровий колорит потребують створення спеціальних умов для огляду.

Таким чином, основними умовами для вибору приміщення магазину для торгівлі біжутерією середнього діапазону із Східної Азії є наступні:

1. Розташування торгівельної площі (окремий магазин, відділ в продукто-вому супермаркеті, відділ в промисловому супермаркеті);

2. Територіальне розташування торгівельної площі ( «червона лінія» міста, біля продуктових ринків, біля вокзалів, на житлових масивах);

3. Тип торгової площі ( підхід покупців з однієї сторони, підхід покупців з двох- трьох боків)

4. Обсяг пропозиції по оренді торгової площі (в м2 - не менше 25 м2);

5. Розмір орендної плати в грн./м2 за місяць;

6. Строк договору оренди в роках;

7. Обсяг початкової передоплати за оренду (в місяцях);

8. Наявність охорони торгової площі чи необхідність побудови власної охорони;

9. Необхідність капітального чи косметичного ремонту для відкриття магазину на орендованій площі.

2.4 Результати проектування СППР вибору приміщення для розташування торговельного залу підприємства

Рис.2.23 Побудова дерева рішень, введення альтернатив конкурсних пропозицій та атрибутів характеристик приміщень, ранжування оптимальних значень атрибутів характеристик приміщень

Рис.2.24 Результати розрахунку сумарних інтервалів значень для конкуруючих пропозицій приміщень

Рис.2.25 Вагомість окремих атрибутів

Рис.2.26 Попарне порівняння альтернатив претендентів для головної цілі

Рис.2.27 Правила рішення для головної цілі

Таким чином, згідно даним рис.2.27, повинно бути прийняте рішення про вибір пропозиції приміщення окремого магазину на «червоній» лінії (капітальний ремонт після перукарні).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI

2. Закон України „Про акціонерні товариства від 17 вересня 2008 року N 514 VI Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI

3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” від 27 квітня 2010 року N 2154-VI // Із змінами станом від 8 липня 2010 року N 2461-VI

4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року N 1576-XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 6 липня 2010 року N 2435-VI

5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ “Про спрощену систему оподатку-вання, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» // Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 цей Указ викладено у новій редакції)

6. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15 травня 2003 року N 755-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 7 липня 2010 року N 2453-VI

7. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI

8. ЗАКОН УКРАЇНИ - « Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 року N 2240-III Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від від 1 липня 2010 року N 2388-VI

9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 1 липня 2010 року N 2388-VI

10. Закон України « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року N 1058-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 липня 2010 року N 2461-VI

11. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року N 1775-III» // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 8 липня 2010 року N 2467-VI

12. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року N 98/96-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 9 червня 2009 року N 1484-VI

13. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Законом України від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР цей Закон викладено у новій редакції) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від від 20 травня 2010 року N 2275-VI

14. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року N 168 97-ВР Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 29 червня 2010 року N 2372-VI

15. Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією // Розпорядження КМУ від 25 червня 2008 р. N 902-р

16. Про стан книгорозповсюдження в Україні та проект Концепції відновлення всеукраїнської книготорговельної мережі // Рішення КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВ-НОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ від 29 листопада 2007 року N 13/57

17. Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків Наказ Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998 року N 80 ( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України станом від 8 серпня 2005 року N 317)

18. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 23 червня 2004 року N 295)

19. Про затвердження Форми виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Порядку її оформлення Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 13 квітня 2004 року N 47

20. Про затвердження Порядку оформлення бланка свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і бланка свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця // Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 6 квітня 2004 року N 39

21. Про затвердження Опису бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців// Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 2 квітня 2004 року N 37

22. http:// bebeauty.com.ua - Інтернет-магазин оптової торгівлі біжутерією з Східної Азії, Харків, 2010

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Комп’ютерні інформаційні системи СППР (системи підтримки прийняття рішень). Призначення, переваги, компоненти, архітектура. Приклади використовуваних СППР, їх основні види і опис. Нейронні мережі та СППР. Чинники, які сприяють сприйняттю і поширенню СППР.

  курсовая работа [323,7 K], добавлен 28.12.2010

 • Проект створення малого торгового підприємства художньої літератури в пакеті "Microsoft Project – 2007" та його результати. Конкурсний вибір постачання торгового обладнання та обрання банку для розрахункового обслуговування в пакеті "Prime Decisions".

  практическая работа [4,7 M], добавлен 08.07.2011

 • Проект створення рекламної агенції в пакеті "Microsoft Project – 2007". Ппостановка завдання на конкурсний вибір особи на посаду менеджера з реклами та вибір провайдера інтернета в пакеті "Рrime Decisions". Організаційна структура рекламного агентства.

  контрольная работа [4,7 M], добавлен 08.07.2011

 • Проблеми при розробленні автоматизованих систем управління в банку. Сутність, загальні риси та відмінності серії стандартів MRP та MRPII. Види технологічного процесу автоматизованої обробки економічної інформації. Системи підтримки прийняття рішень.

  контрольная работа [32,8 K], добавлен 26.07.2009

 • Планування цілеспрямованих дій і прийняття рішень. Характеристика методу повного перебору - універсального методу вирішення оптимізаційних задач, якщо множина допустимих рішень обмежена. Експоненційна складність евристичного пошуку. Складність алгоритмів.

  реферат [62,2 K], добавлен 13.06.2010

 • Розподіл коштів між підприємствами таким чином, щоб досягнути виробництва 20 або більше товарів за мінімальними коштами фонду. Складання таблиці даних в середовищі системи Exel. Заповнення вікна "Пошук рішення". Заповнення вікна-запиту, звіт результатів.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 19.06.2014

 • Розробка системи підтримки прийняття рішень для проектування комп’ютерної мережі. Матричний алгоритм пошуку найменших шляхів. Програма роботи алгоритму в MS Excel. Розробка програми навчання нейронної мережі на основі таблиць маршрутизації в пакеті Excel.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 12.12.2013

 • Живучість в комплексі властивостей складних систем. Моделі для аналізу живучості. Аналіз електромагнітної сумісності. Характер пошкоджень елементної бази інформаційно-обчислювальних систем. Розробка алгоритму, баз даних та модулів програми, її тестування.

  дипломная работа [151,5 K], добавлен 11.03.2012

 • Розробка і впровадження комплексної автоматизованої системи підтримки логістичних процесів підприємства торгівлі лікарськими препаратами. Підвищення ефективності роботи всіх підрозділів компанії, забезпечення ведення обліку у єдиній інформаційній системі.

  курсовая работа [27,3 K], добавлен 02.03.2009

 • Розробка методів та моделей формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) для підтримки процесів розроблення виробів авіаційної техніки. Удосконалення методу оцінювання якості засобів інформаційної підтримки. Аналіз складу програмного забезпечення ЄІП.

  автореферат [506,3 K], добавлен 24.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.